DE WERELD NU

Waarom is de Islam als een totalitair systeem?

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart, Overlast, Vrouwen en kinderen

De islam de wordt door veel mensen herkend als een totalitair systeem. Wat is de onderliggende dynamiek die dit tot stand bracht?

De vraag kwam boven tijdens de discussie in het debat Theoterrorisme. Op 31 augustus merkte reageerder BegrensEuropa! op:

Het is wonderlijk om de totalitaire parallellen tussen tussen islam, nazisme en communisme te zien. Er zitten immers meer dan 1000 jaren tussen. In die tussentijd zijn er geen andere, zo sterk vergelijkbare ideologieën ontstaan.

Hoe totalitair is de islam
BegrensEuropa! vervolgde met de overpeinzing of er wellicht sprake was van enige beïnvloeding van totalitaire ideologieën door de islam, maar het is simpeler. Dat maakt het niet minder interessant, aangezien het ons mede op het spoor zet van mechanismen die in de vroege menselijke geschiedenis nauwelijks aandacht apart aandacht kregen, en die we sinds een jaar of twee honderd dusdanig uit het oog hebben verloren dat we deze mechanismen niet meer begrijpen.

Maar laat ik ter verduidelijking van wat ik betogen ga een klassiek voorbeeld van dit mechanisme laten zien, maar dan als parodie door het onovertroffen Monty Python.

Laat ik eerst een mogelijk misverstand uit de weg ruimen: het gaat mij niet om religieuze dogma’s. Waar het mij om gaat is hoe die religieuze dogma’s bewaakt worden! Een van de opmerkelijkste elementen van de islam is wel dat dat door de gelovigen zelf gebeurt. Dit komt overigens via een omweg ook weer terug in diverse protestantse varianten, maar hoewel in de islam ook de islamgeleerden een duit in het zakje doen met fatwah’s en wat niet al, zijn het primair de gelovigen zelf die via sociale controle de algemene lijn bewaken.

Totalitairiteit stamt uit volksbewegingen
Welke volksbewegingen kende de wereld tussen ontstaan van de islam en de start van de moderne democratie waarin diverse ideologieën tot ontwikkeling kwamen? Afgezien van opstanden en revoluties is het antwoord: niets dat beklijfde.

Kenmerkend is de chaos binnen dergelijke bewegingen tijdens revoluties. Voor enige tijd weten diverse individuen zo’n revolutionaire de massa aan te sturen, maar uiteindelijk breekt het instinctieve verlangen naar orde en gezag hun macht. Waarna een elite – nieuw of (deels) oud – die orde en gezag verschaft. De Franse revolutie is een voorbeeld, maar Savonarola in Florence mogelijk zelfs een beter.

Elites zijn de natuurlijke vijanden van totalitaire ideologieën. En niet alleen omdat die er altijd op zijn gericht eerst oude elites te elimineren.

Het interessante is dat de islam elites ideologisch direct dienstbaar maakte aan het geloof – de kalief en andere wereldlijke vorsten ontlenen hun gezag aan Allah, en wie Allah niet pleziert komt onplezierig aan zijn einde, desnoods geholpen door de gelovigen die het beter hebben begrepen. Zie daarvoor verder de dood van president Sadat en wat ik daarover hier zeg.

Elites versus totalitaire tendensen
Waar elites er elders in de wereld een gewoonte van maakten geloof en overtuigingen naar hun eigen behoeften bij te buigen, deed de islam dat andersom. Dat kon alleen door de gelovige massa tot hoeder van de juiste geloofslijn te maken. Andere totalitaire ideologieën doen dat niet anders. De Rode Gardisten van Mao zijn er een perfect voorbeeld van. Door te voorkomen dat leiders van deze groepen binnen een totalitair systeem te machtig werden hielden opperste leiders als Hitler (de SA), Stalin (zuiveringen) en Mao (Grote Sprong Voorwaarts, etc) geregeld opruiming.

Het meest opmerkelijke is dat het systeem binnen de islam zo lang in stand bleef. Mogelijk moet je dat verklaren door te wijzen op gefnuikte elites die hiervan gebruik maakten om van tijd tot tijd dor hen gewenste machtswisselingen te genereren. Maar daarmee bestendigde men juist het gevolgde systeem. Al evenzo opmerkelijk: de manier waarop het Osmaanse rijk werd geregeerd door middel van (deels meritocratische) elites week hiervan sterker af dan de ware gelovigen zullen wensen te weten. Maar de invoering van democratie en aanverwant in Turkije bood de islam kansen die onder het Osmaanse rijk niet bestonden.

Uit bovenstaande kunnen we dan ook concluderen dat door de natuurlijke tegenstelling tussen elites en totalitaire tendensen het ontstaan van gevestigde elites binnen totalitaire systemen volstrekt dodelijk is voor hun voortbestaan. Een totalitair systeem is in die zin weinig anders dan een revolutie op de backburner. Wat de islam er van uitzondert is dat daarbinnen het gros van de gelovigen zichzelf verheven heeft tot de ultieme, niet-erfelijke, elite. Daarmee is de perpetualisering van het systeem veilig gesteld, aangezien iedereen er per definitie deel van uitmaakt..

20 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Volgens Juvenalis is het geheim van het succes van de islam als totalitaire ideologie gelegen in de wijze waarop de dogma’s bewaakt worden, namelijk door de gelovigen zelf. Hierdoor krijgen elites niet zo snel grip op de revolutionaire boodschap van totale onderwerping om deze af te zwakken tot een menselijker, minder chaotisch en dogmatisch niveau. Gebeurde dat toch dan bleef de boodschap onder de bevolking voortsudderen, iets waar de elites ook van profiteerden, om weer in revolutionair elan te ontbranden zodra het de kans kreeg. Kern van de zaak is het dogma van zelfonderwerping. Dat was handig voor elites, daardoor werden elites zelf in bedwang gehouden, en daardoor kon de islam ook niet verdwijnen. Daarnaast was er het strenge onderscheid met ‘de ander’, die zowal binnen als buiten de islamitische invloedssfeer tot onderwerping gebracht moest worden. Daarmee werden de belangen van islamitische elities en bevolkingen gediend. Tot slot is het geen gewone ideologie, maar één op religieuze grondslag, zodat het niet-islamitische samenlevingen kan infiltreren als vijfde kolonne. De dogma’s zijn gericht op geleidelijke versterking van deze infiltraties om zo de invloed uit te breiden en uiteindelijk de macht over te nemen. Het nazisme en communisme waren veel eendimensionaler waardoor zij vooral militair geweld moesten gebruiken. Hierdoor werden ze een militaire tegenstander, die militair kon worden bestreden. Duitsland was uitendelijk te klein, Rusland te zwak. China heeft geluk gehad, tot nu toe. De isalm is te amorf, ook al zullen veel redelijk denkende mensen er niet aan kunnen ontkomen dat het een mensonvriendelijke, vijandige, onhervormbare sterk religie-achtige ideologie is. Humanisitische beschavingen doen er derhalve goed aan de islam op alle mogelijke manieren te bestrijden. Eén van de manieren is door duidelijk te maken hoe er over gedacht wordt. Een andere manier is het beperken van de mogelijkheiden om te infiltreren en te indoctrineren.

 2. Neef Jansen schreef:

  Bedacht moet worden dat de islam berust op een doctrine die gezien wordt als absoluut en een kopie van het origineel bij Allah, en dat deze doctrine je wordt bijgebracht vanaf je geboorte, dat kritische vragen niet worden getolereerd, dat ongehoorzaamheid aan die doctrine niet wordt getolereerd, en dat het je onttrekken aan die doctrine niet wordt getolereerd (je wordt vermoord). Verder is het zo dat deze doctrine je hele leven regelt tot wat je doet in het toilet en in bed, en dat je praktische de hele dag bezig bent met het navolgen van alles wat door deze doctrine is voorgeschreven. Verder is deze doctrine er op ingericht dat moslims zich verplicht voelen te werken aan een snelle vermenigvuldiging van het aantal moslims, dat er grote agressie is tegen moslims die zich wat minder strikt aan de doctrine houden en iedereen die dat kan bezig is met veroveren, onderwerpen en exploiteren van niet-moslims en niet-islamitische cultuur. Verder is de islam voortdurend bezig met liegen en bedriegen als het zwak is, nog niet de meerderheid en de macht heeft. Maar heeft men eenmaal de macht dan duurt het niet lang of je ziet al het gedrag dat ISIS zozeer in geuren en kleuren heeft voorgeleefd (in bijvoorbeeld eindeloos vele onthoofdingsfilmpjes). Moderne Westerse, cultuurrelativistische, in WOII-schuldgevoel zwelgende, weg-met-ons-culturen, lijken niet in staat de islam te overleven. Bijvoorbeeld Zweden begint zich te ontwikkelen tot een soort van rampgebied.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Er valt mij plotseling iets op in de aanbevelingen van de laatste reactie ter bestrijding van de islam: er wordt met geen woord gerept over het beperken van de mogelijkheden om te intimideren, bijv. door terroristische actie. En dat terwijl vrijwel alle aandacht daar in het Westen op gericht is. Vaak ook begeleid met opmerkingen dat die intimidatie en terreur niet de ware islam vertegenwoordigen. Een slimme moslim zou kunnen denken dat het grootste gevaar voor zijn wereldkalifaatproject door terreur is afgewend, namelijk dat men in het Westen gewoon benoemd wat voor kwaadaardige religie-achtige ideologie werkelijke is. Veel Westerse politici denken slim te zijn, want zo hoeven ze geen ‘controversiele’ dingen over de islam te zeggen, terwijl ze voor het oog van hun stemmers wel de terreur bestrijden. Ondertussen verdedigt men de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting, behalve voor de Cassandra’s die het wel goed zien, maar niet geloofd worden. Allemaal onbedoeld door die politici misschien, maar wel het verkeerde signaal.

 4. Cool Pete schreef:

  Islam = jihad + sharia + wereld-kalifaat.

  Islam : in de jihad is elk geweld toegestaan / aanbevolen.

  Islam : elke ongelovige is een afvallige; op afvalligheid, staat de doodstraf.

  Per definitie : totalitair.
  Net als : socialisme/kommunisme, overigens.

 5. Peter Louter schreef:

  Het is eigenlijk ook een probleem waar een aantal islamitische landen zelf mee worstelen, Egypte bijvoorbeeld, dat de islamitische Broederschap niet meer aan regeringen wil laten deelnemen.
  Het blijft ook een reden tot vluchten door degenen die de verstikte vrijheid niet meer kunnen verdragen

 6. Neef Jansen schreef:

  In zweden heeft men recentelijk enorm veel islam geimporteerd. In de islam is de islamitische vrouw tweedehands, meubilair, huisvee. In de islam is de niet-islamitische vrouw derdehands, hoer, neukvee, hond, aap, varken, en zo meer. Het geeft een cultureclash waar de Zweden niet in kritische zin over mogen praten. Althans, die criminelen die daar het land runnen hebben dat verboden. Zweden hebben geregeld te maken met dit bijvoorbeeld: https://www.thesun.co.uk/news/12665750/video-thug-sucker-punch-woman-street-sweden-fury/ Rutte is hard aan het werk om er voor te zorgen dat het getoonde in de video ook hier in Nederland heel normaal wordt. Alledaags eigenlijk. Zo cultureel verrijkend.

 7. Martien Pennings schreef:

  De islam is niet, zoals Juvenalis denkt, totalitair omdat het de bevolking (“oemma”)zelf tot hoeder van het totalitarisme heeft gemaakt, maar omdat in de islam zowel bevolking als elite (“Ulema”= schriftgeleerden: “de wetenden”) onderworpen zijn aan het letterlijke woord van Allah in de Koran, een heilig boek dat met grote eerbied gehanteerd moet worden en voorschriften bevat op alle levensgebieden (totalitair!). Als er een aspectje van het bestaan niet wordt afgedekt in de Koran dan is er de Soenna (hadiths), het leven van de Profeet, waaaruit de ultieme aanwijzingen gehaald kunnen worden hoe je je reet moet afvegen na het schijten. De kern van het totalitarisme en de onhervormbaar heid van de islam is gelegen in het feit dat de Koran het rechtstreekse woord van Allah bevat. De Bijbel daarentegen is erkend mensen werk: mensen vertellen daarin wat zij denken dat God wil. Dit feit, dat God mensenwerk is, opent de mogelijkheid tot dialoog over God en zelfs mét God. In de Joods-Christelijke traditie kan kan je het aldus met God oneens zijn en in feite spreken we dan natuurlijk van een innerlijke dialoog van de mens met zichzelf en dat is de gronsdslag van de voming van een Geweten en van Redelijkheid in de Joods-Christelijke mens. Daardoor kan er een historische verschijnselen ontstaan als Renaissance en Verlichting. In de islam kan die dialoog met “God” (Allah) dus niet onstaan en onstaat er dus ook geen gewetensvorming en redelijkheid. Die “redelijkheid”, u begript dat, leidt op zijn beurt tot wat we “wetenschap” noemen. Ik heb een en ander uitgebreid besproken in mijn prachtopstel “Joods-Christelijk-Verlichte traditie en islam” https://martienpennings.wordpress.com/2013/03/16/joods-christelijk-verlichte-traditie-en-islam/

 8. BegrensEuropa! schreef:

  @Martien Pennings 16 september 2020 om 06:48 De islam stelt ons in al haar onwenselijke eenvoud voor een groot aantal vragen. Naarmate we proberen beter afdoende antwoorden te formuleren nemen de vragen verder toe. De antwoorden volgen bepaalde denksporen. Die denksporen zijn als strengen touw die op allerlei manieren in elkaar gedraaid kunnen worden. Denk ook aan jacobsladders, schiemannen en uiteenlopende touwfiguren. Al die denksporen zijn in zekere zin waar. Het is niet makkelijk er één aan te wijzen waar de andere sporen uit afgeleid kunnen worden of die om een andere reden boven de andere sporen staan. Hierdoor ontstaat een soort verdeeldheid onder diegenen die de islam met pen en mond bestrijden. Het is mogelijk de argumenten van Juvenalis, BegrensEuroppa, Martien Pennings, Neef Jansen, Cool Pete en Peter Louter (en dat is nog maar het begin) te onderschrijven, maar nooit tot een eensluidend oordeel te komen dat breed kan worden onderschreven. Het is een subtiele verdeel-en-heers, die voortuitgang in de bestrijding van de islam belemmerd. De islam en haar nuttige idioten (die trouwens ook op de dodenlijst van de islma staan) dragen van harte bij aan deze eenheid in verwarring. Het zou dolkomisch zijn als het niet zo verdraaid vervelend was. Het overwinnen van deze hindernis lijkt mij een voorwaarde voor de uiteindelijke overwinning, die hoe dan ook onvermijdelijk is. Wel weer iets om over na te denken.

 9. Martien Pennings schreef:

  BegrensEuropa! 16 september 2020 om 14:42 Kijk, ik denk dat mijn analyse van de islam fundamenteel is https://martienpennings.wordpress.com/2015/05/07/in-memoriam-hans-jansen-islam-is-genocide/ maar anderen mogen dat anders zien, zolang we het er maar over eens zijn dat de islam het grootste gevaar vormt dat de wereld bedreigt, vooral in verbinding met het met de islam collaborerende, regressief-linkse, narcistisch hedonistische zelfverheffings-neuroten-machtsconglomeraat, de identiteits-maffia en de racisme-roepers.

 10. BegrensEuropa! schreef:

  @Martien Pennings 16 september 2020 om 15:27 Er is niets mis met uw analyse. U stelt simpelweg dat dat de islam totalitair en inhumaan is vanwege haar Jodenhaat, oorlogszucht, Führer-principe, racisme tegen vrouwen, principiële gewelddadigheid, superioriteitswaan ( Übermenschen-waan), xenofobie, conspirisme, slachtoffergedrag/rancunisme, strakke leefregels gericht op materialistische platheid, haat en gewelddadigheid, dogmatische leugenachtigheid, gewetenloosheid, immoraliteit, principiële onredelijkheid, en [de vooruitgang bedreigende] onveranderlijkheid (sinds 900). Daar valt natuurlijk niets tegenin te brengen. Misschien kan het zelfs nog wat verder kunnnen worden aangevuld. De vraag is alleen waarom het Westen erin tuint. De doelstellingen en vertakkingen van de moslimbroederschap zijn toch overduidelijk. Zelfs daar wordt niet op gereageerd. Waarom in Duitsland wel? Daar hebben ze toch ook een met de islam collaborerend, regressief-links, narcistisch hedonistisch zelfverheffings-neuroten-machtsconglomeraat?

 11. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! — Het lijkt mij duidelijk dat het communisme in de islam een bondgenoot ziet in de bestrijding van de Westerse cultuur. Of eigenlijk is het zo dat men denkt de islam te kunnen instrumentaliseren voor de afbraak van de Westerse cultuur. De islam is een genocidaal algoritme. Overal waar de islam z’n gang kan gaan, daar groeit, zo schrijft Wim van Rooy, geen gras meer. De islam is een extreme vorm van gangsterkapitalisme. De islam dehumaniseert de te exploiteren en uiteindelijk te vernietigen niet-moslim en niet-islamitische cultuur. De islam geneert een dood: dood van mensen, dood van denken, dood van cultuur. De islam is aldus dermate vreemd, dat we nauwelijks in staat zijn te bevatten wat voor een ebola-achtige kwaadaardigheid er schuil gaat in die islam. Daarbij is de islam zeker ook een probleem voor de moslims. Want die zitten gevangen in de gekte, in de haat, in de achterlijkheid en krankzinnigheid waarin ze van jongsafaan geindoctrineerd worden. Het schijnt evenwel zo te zijn dat in landen als Iran, Turkije en Saoedie Arabie zeer veel jongeren de islam verlaten, hoewel ze dat heel stilletjes en voorzichtig doen, want je kan ervoor vermoord worden. In een wereld met overal internet is het mogelijk te ontdekken dat niet overal de dictatuur heerst van een mensvijandige gekte.

 12. Martien Pennings schreef:

  @BegrensEuropa! 16 september 2020 om 16:33

  Dank u voor het compliment dat er niks mis is met mijn analyse. Maar toch: ik ben niet bezig iets “simpelweg” te stellen. De eigenschappen van de islam die ik beschrijf in mijn stuk “In memoriam Hans Jansen: islam is genocide” https://martienpennings.wordpress.com/2015/05/07/in-memoriam-hans-jansen-islam-is-genocide/ komen voort uit twee kern-makkes van de islam, die ik in mijn opstel “Joods-Christelijk-Verlichte traditie en islam” beschrijf. Die twee kern-defecten zijn: dat de Koran, ten eerste, geldt als het “eeuwig en ongeschapen” woord van Allah, zodat de Koran niet alleen reeds bestond vóór de dinosaurussen maar ook al vóór de oerknal en de rechtsreekse woorden zijn van de Schepper van het Heelal, namelijk Allah en dat het ook nog de woorden zijn van een Agresieve Halve Gare. Dat maakt dat, anders dan in de Joods-Christelijk-Verlichte traditie, er géén dialoog of zelfs twistgesprek van de moslim met “God” kon ontstaan en er geen gewetens- en redelijkheids-vorming (“wetenschap”) kon plaatsvinden. Dát is kern! De kwalijke fenomenen volgen daaruit. Onder andere de onhervormbaarheid van de islam.

  @Neef Jansen 16 september 2020 om 17:08.

  Sodeju, wat een lekkere haatparagraaf! En je haat is helemaal terecht en om de goede redenen. Ik ken dat gevoel waaruit zo’n tekst komt. Ik ga dat paragraafje ooit nog eens citeren . . . . . . eh . . . . weet je wat . . . . mag ik er een screenshot van maken en dat onder een tweet hangen?

 13. Martien Pennings schreef:

  Misschien is het voor sommigen leerrijk als ik hier weer eens Marcel Kupershoek aanhaal over de volstrekte onhervormbaarheid van de islam. Althans volgens zijn essay met de onschuldige titel “Uitpakken”. Kurpershoek is o.a. gewezen ambassadeur in Pakistan en Afghanistan. Het opstel is opgenomen in een boekje met de exotische titel “De Tragopan van Kohistan”. Dat essay bevat een vernietigende kritiek op de islam. Over dat extremisme en de hang ook in het gruwelijkste falen een overwinning van de islam te zien, zegt Kurpershoek:

  “De ‘twee mooiste dingen’ die de Koran de gelovigen in het vooruitzicht stelt zijn, volgens de gangbare uitleg van het vers, overwinning of martelaarschap. Beide zijn even mooi. De islam die zich buiten de muren van de moskee vertoont zit vol van dit soort ongerijmdheden. Er is geen ontkomen aan. Zelfs Saddam Hoesssein, die de politieke islam met harde hand onderdrukte, maakte gebruik van de belevingswereld, gepropagageerd door de politieke islam. Zijn nederlagen waren altijd overwinnigen. Zo wordt een nederlagenstrategie de zekerste weg naar de overwinning. Een buitenlandse politiek die ontaardt in massale verliezen van mensenlevens, boycots, reisbeperkingen, kolossale economische verliezen, is een succes mits gemotiveerd door het geloof. Een staat die zijn burgers armoede en rampspoed brengt in naam van de islam, kan zich beroemen op de islam. De nederlaag is verzekerd. En dus het martelaarschap. En dus de overwinning. Eigenlijk kan er niets fout gaan. Zolang je je houdt aan deze uitleg van de islam. Armoede is rijkdom, achterlijkheid is wetenschap, de nederlaag is de overwinnng, discriminatie is rechtvaardigheid, wreedheid is erbarmen, waanzin is verstand. De buitenwereld kijkt ernaar met ongeloof en verbijstering. De politieke islam verwacht niet anders, want ongeloof is het kenmerk van de buitenwereld.” (Tragopan, pp. 114-15)

 14. BegrensEuropa! schreef:

  @Martien Pennings 16 september 2020 om 18:42 en 18:49 De twee ‘hoofd-makkes’, dat de koran ver boven elk menselijk bevattingsvermogen verheven is en als eeuwige woord van allah geen ruimte biedt voor individuele gewetensvorming en redelijkheid, kunnen ook worden afgeleid uit soera 2, “De koe,” vers 211-221, waarnaar verwezen wordt in en rond referentie 426 van Ibn Ishaq’s Mohammedbiografie, zie hier https://is.gd/jvhsS9. Op dit punt geeft allah het startschot voor het jihadistische streven naar een wereldkalifaat, waarin iedereen op gelijke wijze onderworpen is, dat wil zeggen op gelijke wijze gedehumaniseerd. Hier ligt de kiem voor veel ellende die door de islam over de wereld is uitgestort, dus oorlogszucht, gewelddadigheid, gewetenloosheid, immoraliteit, principiële onredelijkheid, en [de vooruitgang bedreigende] onveranderlijkheid (sinds 900). Wat ik er niet direct uit kan afleiden zijn Jodenhaat, Führer-principe, racisme tegen vrouwen, superioriteitswaan ( Übermenschen-waan), xenofobie, conspirisme, slachtoffergedrag/rancunisme, strakke leefregels gericht op materialistische platheid, en dogmatische leugenachtigheid. In het stukje over Kupershoek valt mij op dat de islamisering in Nederland al vergevorderd moet zijn, want ook hier doet het kabinet achterlijkheid doorgaan voor wetenschap (bijv. biomassacentrales), wordt een nederlaag gevierd als een overwinnng (transferfonds EU), en doet men discriminatie doorgaan voor rechtvaardigheid (Akwasi vs. Wilders, woningnood door migratie).

 15. Neef Jansen schreef:

  @ Martien Pennings — Zo tussen de bedrijven door bestudeer ik al vele jaren die islam en val daarmee eigenlijk van de ene gruwel in de andere. En ja, daar komt dan zo’n tekst vandaan. Ik weet trouwens niet of het haat betreft. Het is meer een soort enorme irritatie daarover dat we hier te maken hebben met een beweging die zeer destructief is, maar die praktisch achteloos de westerse cultuur wordt binnengedragen. En er zijn slachtoffers. De islam is een idee die constant inbeukt op mensenlevens, die ontwikkeling verhindert, die sadisme bevordert, die martelt en moordt, die overal dood en destructie verbreidt. Bill Warner bewondert de islam in die zin dat het zo effectief is in het realiseren van z’n doeleinden, wat betreft macht, expansie, onderwerping, uitbuiting en slaven. Het is een genocidale software die je kan inplanten in mensengeesten voor het verkrijgen van hatende en moordende zombies. Wat Kurpershoek schrijft, dat is nou ook weer zo verontrustend, nietwaar? Dat die islam, terwijl het totaal duidelijk is dat het helemaal niks is en niks voortbrengt en niets bijdraagt aan wat dan ook dat de mens gunstig zou kunnen zijn, dat in dat totale bankroet toch nog reden gevonden wordt om die islam te continueren. Het betreft hier massapsychosen, elkaar versterkende massapsychosen, van de islam en de in de westerse wereld zo heersende islamknuffelarij. Het is zeer irritant allemaal.

 16. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! — Volgens Bill Warner steekt er in de Koran meer jodenhaat dan in Mein Kampf. En alle andere typeringen, daar heb ik ook al veel aanwijzingen voor gezien. Er zijn onderzoeken waarin de islam getypeerd wordt als kenmerken te hebben van: totalitarisme (David Suurland), fascisme (Hamed Abdel Samad, Zineb El Rhazoui), mafia, nazisme, bolsjevisme, destructieve sekte en scientology. Je zou de islam kunnen zien als een totalitaire roofideologie die voor 90% politiek is en die voor de rest de religieuze gevoelens van mensen instrumentaliseert voor het genereren van hun (blinde, fanate) loyaliteit. Het is heel knap bedacht allemaal. Het is geniaal eigenlijk, geniaal in kwaadaardigheid. En existentieel dodelijk voor elke cultuur die niet in staat is of niet bereid is dit gevaar te onderkennen en zich er tegen teweer te stellen. (Waar zijn de tijden van Karel de Hamer die gewoon dat tuig in de pan hakte. Niks geen gelul over cultuurrelativisme. Excuseer deze onparlementaire uitingen.)

  @MartienPennings — Gebruik van betreffende tekst is prima hoor.

 17. Neef Jansen schreef:

  @ Martien Pennings — Een aardige aanvulling op het voorafgaande lijkt mij nog deze ‘bloemlezing’:

  “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123.

  “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, Von Allah zum Terror? Der Djihad und die Deformierung des Westens, 2002, p. 71.

  “Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen goede islam en slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is.“ Oriana Fallaci, The Force of Reason, 2006, p. 305.

  “De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30.

  “Nogmaals: de islamisten, de gewelddadige salafisten haten ons, ze haten onze vrijheden, ze haten onze manier van leven. Ze zijn onze vijanden. En vijanden van de vrijheid hebben altijd motieven en redenen om ons te haten. Wie de salafistische vijand onderschat, zal ons land en onze vrijheden in gevaar brengen. Vandaag lopen in Amsterdam meer salafisten rond dan op 2 november 2004.” Afshin Ellian, Allah weet het niet beter, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 2008, p. 54.

  “…de moordende moslims beroepen zich glashelder op Koran en soenna. En de moordenaars kennen de islamitische teksten heel goed. Ze doen precies wat de islam van hen vraagt. De ontkennende moslims, zij die beweren dat de moordenaars geen ‘échte’ moslims zijn, doen ook precies wat de islam van hen vraagt. Namelijk het voorspiegelen aan de niet-moslims (de ongelovigen) dat er vanuit de islam geen ‘echt’ gevaar dreigt…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt, De Blauwe Tijger, p. 597.

  Typeringen in deze trant zijn er ook te vinden van andere totalitaire, massa-moordende en mensenplettende ideologieen. Die typeringen zijn te vinden in boeken die in aantal hele bibliotheken vullen, en op universiteiten worden er vele college’s aan gewijd. Maar wat betreft de islam is er een forse omstredenheid en eigenlijk totaaltaboe er over te spreken. Het onderwerp is als de hete aardappel en mijnenveld. Ook is er een hele industrie van islamknuffelarij en islamgoedpraterij. Godsdienstgoeroe Karen Armstrong ziet Mohammed als moreel rolmodel voor de mensheid, arabist Jan-Jaap de Ruiter (interview Jan Roos) ziet de barmhartigheid druipen van elke bladzijde van de Koran, Maurits Berger denkt dat de sharia voor 96% overeenstemt met de wetgeving van de moderne westerse rechtsstaat, Leo Lucassen ziet altijd, vooral en enkel en bij voorbaat de goede kanten van de massa-immigratie (waarin meekomt heel veel islam). Ook is elke allah akbar aanslag bij voorbaat een ‘incident’ veroorzaakt door een ‘verwarde man’. En ondertussen groeien de aantallen mensen die door de AIVD in de gaten moeten worden gehouden vanwege mogelijke aanslagen op discotheken, popconcerten, kerstmarkten, politici, islamcritici, voetbalstadions, herdenkingen, kerken, synagoge’s, havens, waterwerken, enzovoort.

 18. Neef Jansen schreef:

  Wie trouwens uitgelegd wil krijgen waarom de islam zo belachelijk irrationeel en zo schokkend destructief is, die kan goed terecht bij Apostate Prophet, een ex-moslim en islamcriticus van Turkse herkomst, die in Youtube geregeld dit soort filmpjes plaatst: https://www.youtube.com/watch?v=dL_WA1aUZao
  En ja, uiteraard wordt ook Apostate Prophet bedreigd met vermoord te worden door de vertegenwoordigers van de ‘religie van de vrede’, vanwege zijn apostasie en islamkritiek.

 19. Dan schreef:

  The funny thing is …..Nederlanders nadat ze alles hebben gedaan het christendom te vernietigen met ” secularisme ” – ander woord voor het bestrijden van het geloof van het volk – als wapen dachten dat ze op een of andere manier de Islam ook te kunnen temmen en onschadelijk te maken. Surprise ! surprise ! Islam is niet te temmen, evenmin moslims. Ondanks de afschuwelijke daden van ISIS en de straat onthoofdingen in S.A men blijft geloven in de ” enige ware geloof in Allah. ”

  ” steeds meer moslims in Nederland seculariseren ….er zijn minder moslims in Nederland dan wij dachten want : de moskeeën zijn niet vol en aan de hand van moskee bezoekers alleen kun je vaststellen de omvang van de echte parktiserende moslims op de Nederlandse bodem ! ! ” – Tv journaal Nederland. Naiver dan dat kun je nergens vinden.