DE WERELD NU

Mohammed leeft! Maar hoe hem te bezien?

Mohammed

Ad Rek doet een poging zijn gedachten over Mohammed en zijn islam te ordenen. Er is een politieke partij van mohammedanen in Nederland die zegt: DENK!

En dat terwijl Ik het gevoel heb dat er een taboe dreigt te ontstaan om vrijelijk over islam, Mohammed, De Koran en Allah te denken en te spreken. Daarom dus dit stuk.

Vooraf wil ik de lezer(es) aangeven dat dit een nogal beschouwend artikel is geworden en het goed is te weten dat ik geen enkele specialiteit bezit op dit gebied. Ik ben weetgierig en vooral geïnteresseerd in psychologie, spiritualiteit, mystiek en esoterie. Vandaar uit komen godsdiensten binnen het blikveld. Bij het vergelijken van de verschillende godsdiensten sprong de islam er uit. Ik bleef er bij steken. Ik ben gaan inzien dat het getuigd van een hoogmoed om alle godsdiensten onder het mom van gelijkheid over een kam te scheren. Toen Europa tot vrijheid van godsdienst besloot hadden we deze islam echt niet in gedachten. Gelijkheid van godsdiensten en vrijheid van godsdienst is een notie die het islamitische denken volkomen vreemd is.

Dit stuk is een verkenning en een probering in de richting van wat ik zie als de harde kern van de islam en dat is niet slechts die extreme gewelddadigheid. Volgens mij gaat het er om ons meer op die geestelijke kern van de islam te richten. Die kern is hard, die is versteend, die is als een cel die celdeling weigert uit zelfbehoud. Celdeling betekent leven, stroming, verandering en ontwikkeling. Een religie is de ziel van een cultuur wordt wel eens gezegd. Daarom lijkt het me zinnig die ziel, die harde kern onder de te loep te nemen.

Leeft Mohammed voort?
Ja. Zoals Marx voort leeft onder en door de marxisten, Boeddha idem onder de boeddhisten en Christus onder de christenen zo leeft Mohammed door in de mohammedanen. We hebben van doen met zijn beeld dat de gelovigen in zich dragen en uitdragen. Hij is het patroon in en voor de gemeenschap van gelovigen. Hij is het patroon en het voorbeeld voor hoe je nederig te onderwerpen aan Allah en hoe je leven in te richten naar zijn wil. Of Mohammed werkelijk bestond weten we niet zeker. Hetzelfde geldt voor Jezus. Voor het verschijnsel godsdienst lijkt het niet erg belangrijk of Mohammeds of Jezus’ bestaan historisch bewijsbaar is. Godsdiensten zijn tenslotte gericht op het niet-fysieke, op het bovenfysieke bestaan. Het blijkt dat beelden, opvattingen, concepten belangrijker zijn dan historisch bewijsbaar bestaan.

Wat beelden betreft heb ik van het islamitische denken hierover begrepen dat een afbeelding maken van Jezus terwijl je gelooft dat hij god is (wat christenen doen) als godslastering gezien moet worden. Het idee dat Jezus god is, gods zoon in goddelijke zin is sowieso al godslasterlijk in het islamitische denken. Zij stellen daar Mohammed tegenover die een mens is en alleen gods zoon in zoverre alle mensen gods kinderen zijn. Mijns inziens kan daarom een afbeelding van Mohammed volgens deze redenering niet gezien worden als godslastering. Men kan proberen het afbeelden van Mohammed te verbieden maar het niet als godslastering betitelen of het juridisch onder die wet schuiven. Ik zou eerder zeggen dat het als god behandelen van Mohammed door zijn afbeelding te verbieden godslastering zou zijn omdat men dan immers de mens Mohammed aan god gelijkstelt. Van god mag je geen afbeelding maken want dat is godslastering volgens de islamitische en ook de joodse leer. Van een mens dus logischerwijze wel.

Gij zult beelden maken
Die leer kwakkelt hier zoals wel vaker. Mohammed als de perfecte mens oprijzend uit de mensheid en voorbeeld voor de gehele mensheid, wordt zo perfect dat je hem niet zou mogen afbeelden, net zoals god. Dit is een soort van ‘omhoog verplaatsing’ die we in dit stuk meer zullen tegen komen. Mohammed wordt zo een super mens, een boven mens, een superstar. Mijn indruk is dat mohammedanen Mohammed in hun gevoelsleven vergoddelijken en zich de leer van zijn mens zijn pas herinneren als je met hen in discussie gaat. Het is in vergelijking met het ‘god de zoon schap’ van Christus precies de tegenovergestelde beweging, die daalt namelijk neer. Het christendom vermenselijkt god in Jezus, de islam vergoddelijkt de mens in Mohammed. Interessant wat betreft de hieruit voortvloeiende mensbeelden die nu vooral in de westerse wereld met elkaar in confrontatie zijn. Het niet mogen uitbeelden van god is godslastering omdat god boven ieder beeld verheven is. Als Mohammed niet afgebeeld mag worden dan mogen we dat toch wel een té grote overschatting noemen. Dit past echter wel goed bij het karakter van het narcisme waarover verderop meer.

Wij mensen kunnen ons geen voorstelling maken van iets dat oneindig is, een beeld is vanzelfsprekend iets eindigs. Hier trekt de exoterische godsdienst een logische conclusie uit het esoterische mystieke beginsel van gods onvoorstelbaarheid. Stel je je iets voor dan zit je per definitie mis. Geen beelden maken dus. Mijn punt met godsdiensten is dat er constant beelden gemaakt worden van god. Mentale beelden en geloofsbeelden weliswaar maar toch beelden. Misschien had het in vroegere tijden een functie in de psychologische en culturele fase van volkeren dat ze geen houten of stenenbeelden mochten maken. Nu zijn we toch onderhand zo ver gevorderd dat houten en stenen beelden alsmede tekeningen of schilderijen anders bezien mogen worden en we meer moeten kijken naar onze innerlijke beelden, voorstellingen en opvattingen.

Nog even verder over een aspect van dat beeldverbod. Gij zult geen gesneden beelden maken zegt het oude testament. Dat gebod werd verordend door een jaloerse god die het niet accepteerde dat er aandacht, gebed of dienst naar een andere god zou gaan. Op zich zo mensachtig dat dit zeker als godslastering aangemerkt moet worden, een jaloerse god is immers zeker een beeld van god. Maar laten we daar niet bij stil staan. Ik neem aan dat Mohammed dit gebod geheel of gedeeltelijk overgenomen dan wel onderschreven heeft. Dit verbod gaat duidelijk over objectieve beelden. De verleiding bij orthodoxen en fundamentalisten is groot om te denken dat ze er zijn als ze geen objectieve beelden maken van god. Maar ondertussen kan je toch hartstikke godslasterend bezig zijn als je het onvoorstelbare, ondenkbare toch menselijke eigenschappen toeschrijft. Met een eigenschap toeschrijven aan god maak je god eindig, haal je hem naar beneden en dat is volgens de koran godslastering. Iedere godsdienst bezondigt zich hieraan overigens, behalve in hun mystiek stromingen.

Ik pleit juist voor beelden maken. Met het uitbeelden van innerlijke mentale beelden en voorstellingen kan er beweging komen in de innerlijke beeldenwereld van mensen. Beelden kunnen veranderen, er kan een beeldenstorm plaats vinden, er kunnen nieuwe beelden ontstaan. Dat kan allemaal ondanks en met het bewuste besef dat gods werkelijkheid onze verbeelding te boven gaat. De winst is geestelijke, culturele en zeker ook spirituele groei. Leven, beweging, creativiteit, expressie, kunst. Door het verbod op beelden maken, verbonden aan een letterlijke uitleg over god met menselijke eigenschappen die ook weer onveranderlijk en eeuwig vast liggen, ligt alles vast.

Geen verandering, geen beweging, dood. Zo dood als een stenen beeld, maar dan in de geest. Versteende geest, een kenmerk volgens mij van fundamentalisme.

Ik stel dus dat het innerlijke beelden mogen veruiterlijken in objecten de geestelijke beeldenwereld in beweging brengt. De Islam houdt zichzelf mede hierdoor op haar plek door deze innerlijke verstening van het beeldende leven. Onbegrijpelijk en onverteerbaar dat dit wordt onderstreept met vreselijke sancties als onthoofding gevolgd met een enkele reis naar de hel. Wat een ontzettende terreur bestaat er blijkbaar ook binnen deze vredesgodsdienst, niet alleen naar buiten toe. Vandaar mijn suggestie hierboven als een nieuw gebod voor mohammedanen. Voor ons ‘ongelovigen’ lijkt het me goed ons de ernst hiervan te realiseren en waar mogelijk de moslims te helpen zich hiervan te bevrijden, hen in dat proces te steunen. Ze steunen in het streven naar het openen van de Itjihad, de vernieuwing en herinterpretatie.

Narcisme
Opmerkelijk toch hoe de Islam wat onderwerping, gehoorzaamheid, devotie en toewijding aan god betekent zo’n heerszuchtige, trotse en neerbuigende cultuur laat zien. Dat zal toch iets te maken moeten hebben met die cultuur waarin god zich openbaarde, alsook met het beeld van god dat de leden van die cultuur van hem vormden. We kunnen wel geloven dat god de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis maar voor het beantwoorden van deze vraag zouden we deze stelling toch beter omdraaien en kijken naar de praktijk van hoe de mens zijn god schiep naar zijn eigen beeld en gelijkenis.

Om hiermee verder te gaan wil ik eerst een klein stukje karakterologie inbrengen. Hierboven sprak ik al van ‘omhoog verplaatsing’. Ten eerste vanwege Mohammed als de perfecte mens die als het ware uit de mensheid oprijst, als het hoogst bereikbare voor de mens. Een klein beetje zoals boeddha die ook wel ‘de bloem der mensheid’ genoemd wordt maar daar speelt een heel ander karakter. Ten tweede, Mohammed is de perfecte mens maar was een krijgsheer, hij voerde oorlog. Hij wordt verbeeld als overwinnaar en heerser. De bedoeling is dat zijn strijd tenslotte de hele wereld zal overwinnen tot die geheel tot Allah behoort.

In de karakterologie kennen we dit aspect van omhoog verplaatsing als narcisme. Narcissus werd zodanig verliefd op het beeld van zichzelf dat hij zijn ware zelf verloor. Weer komt hier het belang van beelden en verbeelding naar voren. De term psychopathische karakterstructuur dekt ongeveer hetzelfde maar onder die naam vind je meer beschreven over dat omhoog verplaatsen middels macht, door dreiging en door emotionele manipulatie. Dit moet wel gezien worden als een karakterstructuur en niet als de geestelijke aandoening van psychopathie die inhoud dat zo’n persoon geen geweten heeft. Bij de psychopathische karakterstructuur, sinds de correctheidsrage voortaan narcist geheten is die gewetensfunctie zwak of in ieder geval ondergeschikt aan het beeld dat die persoon van zichzelf heeft. Hij is afhankelijk van ondersteuning en erkenning van dat zelfbeeld door de anderen om hem/haar heen. Naar zijn beleving staat zonder die erkenning zijn bestaan, zelfs zijn leven op het spel. Er is tegenwoordig veel te vinden over dit karakter en daarom ga ik er hier niet verder op in.

Merkwaardig toch hoe mohammedanen zich altijd slachtoffer voelen terwijl ze zo masculien, viriel en vaak strijdlustige zijn. Mijn indruk is dat slachtofferisme slechts een tactiek en een manipulatie is die past bij de situatie en de fase van hun strijd. Strijd lijkt er altijd te zijn. In een psyche geconditioneerd door een tribale cultuur waar strijd en onderhandeling aan de orde van de dag was met een andere clan, stam, roversbende of handelskaravaan hangt strijd daarom steeds in de lucht. Vriend of vijand is het referentiekader. De stammen werden verbonden door de Islam en daardoor is de dualiteit van, onze stam of die andere stam wij of zij, gesublimeerd naar gelovige of ongelovige. Maar dit is een sublimatie en vooruitgang van 1400 jaar geleden in de Arabische landen. In feite werd die dualiteit slechts getransponeerd naar een grotere hoogte en uitgevochten op een groter gebied. Het lijkt duidelijk dat die fysieke en culturele omstandigheden als het ware om een bepaalde karakter en geestgesteldheid vroegen. Dat zal dan zeker gelden voor een leider in die cultuur in dit geval de strijdheer Mohammed.

Een beeld van Mohammed
In een boek van de Belgische psycholoog Herman H. Somers ‘Een andere Mohammed’, uit 1993 wordt uit de Hadiths van Al-Bukhari een beschrijving van Mohammed gegeven. Ik voeg ook twee voorstellingen van Mohammed toe die niet uit het boek van Somers komen maar uit eigen verzameling op internet gevonden.

Ik doe dit enerzijds om te laten zien dat er een verschil is tussen deze historisch (geachte) beschrijving en het idealistische beeld van Mohammed dat men in gedachten innerlijk beleefd. Anderzijds om te laten zien dat de beschrijving inderdaad beantwoordt aan de narcistische of psychopathische karakterstructuur. Ik moet er bij opmerken dat ik ook wel enkele schizotypische kenmerken in de beschrijving lees.

MohammedNatuurlijk zijn er wel afbeeldingen van Mohammed. Onderstaand een prent die gebruikt werd in het onderwijs in Spanje. We vragen ons af of dat nu nog steeds het geval is. Het zou toch moeten kunnen vind ik, want de geloofsregels voor mohammedanen gelden niet voor ongelovigen. Indien wel, dan hebben we daarmee weer een voorbeeld van Islamisering.

Mohammed wordt hier afgebeeld met niet al te veel idealisering zou je zeggen, echter wel mét snor en niet zonder zoals in onderstaande beschrijving. Misschien is hij het niet?

Hier nu mijn iets aangepaste versie van een klein stukje tekst uit het boek van H. Somers. Ik heb alleen de beschrijving van zijn lichamelijke kenmerken overgenomen.

Hij was een man van middelmatige gestalte, breed geschouderd. Tussen de schouders had hij een soort grote wrat als een duivenei, dicht behaard, en donkergeel. Dit werd het zegel van de Profeet genoemd. Hij had grote handen en voeten, maar zacht aanvoelende handpalmen, lange armen en stevige dikke kuiten.

Hij had een groot hoofd, een dunne hals, een breed voorhoofd, en een rond aangezicht. Zijn gelaat was niet erg wit, maar ook niet donker getaand, eerder iets rozig. Daarin blonken grote zwarte ogen, die ook iets roods en waterigs hadden.

Zij werden overbrugd door lange wimpers en brede wenkbrauwen, die bijna ineen gegroeid waren. Een lange neus en een brede mond zonder snor.

Hier en daar een grijs haar onder de lip, dat hij rood verfde. En dit vloeide over in een dikke volle baard die zelfs zijn nek bedekte en reikte tot aan zijn oren. De witte haren in zijn baard kon men gemakkelijk tellen. Zijn oren waren goed ontwikkeld. Die kon men zien onder het kort golvende haar, dat niet te zeer gekruld en ook niet stijf was. Hij was corpulent, en de borst en buik bereikten ongeveer dezelfde prominentie. Hij zweette zodanig dat de druppels paarlen leken.

Ik ben corpulent geworden”, zei hij, “dus laat mij niet te veel staan en niet teveel buigen tijdens het gebed en niet teveel prosternaties doen (= de slaafse onderwerpingshouding, op de knieën liggend met het hoofd op de grond)”.

Mohammed Zijn transpiratie had ook een eigen geur, sterker dan muskus. Zijn lichaam was behoorlijk behaard: er was haar op zijn schouders, zijn armen en de uitstekende delen van de borstkas. Vanaf zijn sleutelbeen tot de onderbuik had hij een brede strook beharing. Het leek wel een vertakte boom. Zijn oksels en zijn lenden waren wit. De beharing van de schaamdelen epileerde hij met eigen hand. Zijn gang was als van iemand die van een berg naar beneden stapt. Hij liep enigszins gebogen. Ook zijn blik was meestal naar beneden gericht. Als hij zich keerde, draaide hij heel zijn lichaam. Hij sprak traag, met pauzes, zodat iedereen die hem hoorde gemakkelijk kon onthouden wat gezegd werd. Zijn stem was niet melodieus, doch eerder schril. Hij had een slepende ziekte, en paste daarvoor zijn eigen medicatie toe: aderlating met name via twee aders van de zijkant van de hals en een in de achterkant van de nek, of in het midden van het hoofd. Mohammed raadde dit iedereen aan als een remedie tegen hoofdpijn, tandpijn, slapeloosheid en ziekte, zelfs mogelijk geestesziekte.

Tot zover de historische optekeningen uit Al- Bukhari. Tot slot nog een afbeelding die er wat onpersoonlijker uitziet, meer modelmatig maar wel gebaseerd op de vroegste beschrijvingen en het soort kleding van die tijd. Maar je kan je afvragen of het Mohammed wel is want we zien geen doorgetrokken wenkbrauwen maar echter wel zonder snor.

De beschrijving komt best authentiek over. Ik lees er geen idealisering of romantisering in. Zelfs merk je een groot verschil tussen deze realistisch aandoende beschrijving en de idealen die we soms over Mohammed horen van gelovigen. Misschien is het een idee dat in plaats van een cartoon of spotprent wedstrijd, iemand een wedstrijd portret tekenen van Mohammed organiseert op basis van deze beschrijving. En dan zeven Imams uitnodigen om als jury de resultaten te beoordelen.

Haat en respect
Dit zijn twee gevoelens of emoties die me al intrigeren sinds de eerste mohammedanen in mijn leefomgeving verschenen en waar we in de westerse cultuur steeds mee te maken hebben. Twee emoties die ook bij het narcistische type horen. Hij wil respect, zonder dat krijg je haat en/of manipulatie op je af.

In een dualistisch mens en wereldbeeld van een stam en clan cultuur, met een cultuur van wie niet voor ons is, is tegen ons, daar is kritiek bijna vanzelf al haat. Dat zal dan natuurlijk ook gelden voor een hekel aan de islam hebben of het afkeurenswaardig vinden. Omgekeerd voelen zij zich volkomen vrij om de westerse cultuur te minachten, te veroordelen, er een hekel aan te hebben en het te haten. Haten is goed, het is namelijk goed om te haten wat Allah haat. Wat kunnen we als reactie verwachten op de door hen waargenomen haat van ons?

Daarvoor zijn de koran en hadith een grote inspiratiebron. Wie kritiek op ons en de Islam heeft, die haat ons. Het wordt gevoeld als een aanval. Hier voel ik een grote bezorgdheid. De inhoud van mijn eventuele hekel aan de islam, mijn afkeuring of afwijzing ervan die ik veilig kan hebben naar eigen en andere godsdiensten en culturen wordt hier een probleem voor mij en voor alle ongelovigen. Mijn afkeuring, mijn veroordeling van islam als godsdienst of mijn godsdienstkritiek hoe redelijk dan ook, wordt waargenomen als haat. Het mohammedaanse ‘slachtoffer’ bepaalt nu dat ik haat. Aan mij wordt niets gevraagd. Zij bepalen wat ik voel! Gesteld wordt niet alleen dat ik zijn gedachtestelsel of cultuur haat maar ook dat ik hem haat want hij heeft zich er volledig mee geïdentificeerd, hij voelt het als zijn meest wezenlijke eigen zelf, voelt zich gehaat worden. Dus ik haat hem, val hem aan en krijg nu agressie en gewelddadigheid op me af. Dit is precies wat te verwachten valt vanuit een tribaal bewustzijn en van de ziekelijke overgevoeligheid van een narcistisch karakter. Hij moet er boven blijven, doet dat door dreiging, door angst aanjagen middels terreur hetgeen in de koran als oorlogsboek ook zo wordt aanbevolen.

Het grote probleem, grote moeilijkheid en uitdaging zit hem hierin dat dit karaktertype goddelijk gesanctioneerd is. De ultieme omhoog verplaatsing, de ultieme psychopathische structuur. Het mensbeeld en het godsbeeld komen zeer sterk overeen. Hier ligt de ware macht van de islam, namelijk in de ziel en het identiteitsgevoel van de gelovigen. Geldstromen uit islamitische landen afsnijden richting salafisme en moslimbroederschap in Nederland en Europa lijken mij maar een klein beetje meer dan symboolpolitiek. Het moet wel gebeuren, maar ze lachen ons uit. Ze voelen zich onoverwinbaar, de kern van het probleem zit namelijk binnenin. Ze blijven onoverwinbaar zolang wij naar de buitenkant blijven kijken. En daar (in onze ogen) stoere maar belachelijke maatregelen treffen die hun niet raken. Bovendien, wat maakt het in deze tijd van internet uit als er geen salafistische imam hier in de moskee preekt.

Maar terug naar de praktijk van dreiging, spanning en agressie. Wat moet ik hiermee, wat kan ik hiermee? Vrede bewaren en geen agressie opwekken, want dat zou als haat zaaien te boek kunnen worden gesteld en juridisch vervolgd! Dat is dus inbinden om de lieve vrede te bewaren en aldus doe ik precies wat de islam wil: een dhimmitude houding aannemen oftewel me onderwerpen. Onderwerping, de ene betekenis van het woord islam om te komen tot de andere betekenis ervan: vrede. De islamitische vrede wel te verstaan. Voor nu genoeg over haat.

Respect
Mijn indruk van respect bij mohammedanen is dat ze geen verschil kunnen maken tussen respect en ontzag. Het wordt afgedwongen en lijkt daarmee een beetje op het soort respect dat wij kennen uit de voetbalwereld. Een brute verdediger dwingt respect af bij een aanvaller van de tegenpartij. Natuurlijk heeft het woord in het Nederlands ook vaak een verschillende inhoud. Het kan tolereren betekenen, gedogen, afstandelijke onverschilligheid, leven en laten leven, of juist bewondering en onder de indruk zijn. Wat het in de voorkomende gevallen ook moge zijn, er lijkt een consensus te bestaan over het feit dat het verdiend moet worden, of opgewekt moet worden door iets bewonderenswaardigs. Een voetballer die hard en gemeen speelt en expres een rode kaart riskeert dwingt respect af maar oogst geen bewondering. Respect in de betekenis van ontzag dus. Men wordt niet echt van binnen geraakt. Respect eisen is tegenovergesteld aan respect opwekken, bewondering opwekken. Kwaad worden of wrok koesteren als je het niet krijgt werkt ook al niet. Een andere associatie die ik heb bij hun vorm van respect is dat er naar hen geluisterd moet worden. Geluisterd in die zin dat er gehoorzaamd moet worden. Onze maatschappij en cultuur moet zo ingericht worden dat zij geen enkele last hebben van het leven en de cultuur van de ongelovige vijand. Eigenlijk allemaal niet vreemd binnen een cultuur van vechten en heersen gericht op onderwerping, die eerste betekenis van het woord islam.

Tegenwerpingen
Het gros van de moslimbevolking neemt de teksten niet meer serieus, leest er langsheen net als joden en christenen dat doen bij soortgelijke teksten in het Oude Testament, is een veel gehoord weerwoord.

Jawel, maar het is cultureel, psychologisch en maatschappelijk belangrijk dat een godsbeeld en daarmee vooral ook het mensbeeld kan groeien, kan evolueren. In de islam gebeurd dat niet. Het ligt vast op straffe van beschuldiging van godslastering met dreiging van mogelijke doodstraf of uitstoting. Het gros van de moslims kan het dan wel niet zo nauw nemen met de leer zoals de salafisten en moslimbroeders enz. dat zouden willen. Maar wat gebeurt er ondertussen met hen van binnen, op het spirituele vlak. Het betekent gewoon dat wanneer puntje bij paaltje komt ze gewoon weer aansluiten bij de fundamentalisten. Er is namelijk van binnen weinig tot niets gebeurd op het vlak van geestelijk spirituele verandering en groei.

De joodse en christelijke godsdiensten hebben instituties en ervaring met het herinterpreteren en moderniseren van hun gedachtegoed. Deze instanties zoals bij de christenen concilies en synodes hebben een centraal gezag in hun geloofsgemeenschap en kunnen interpretaties vernieuwen en moderniseren. Dit bestaat niet meer in de islam sinds ongeveer de 13de eeuw. Het gevolg is dat in deze moderne tijd bij door de koran gesanctioneerde islamitische gewelddadigheden, de welwillende Imams machteloos staan. Ze zullen zich de uitspraak van Allah in de koran herinneren dat ze soms dingen tegen hun gevoel in moeten doen tot heil van Allah en zijn bedoeling met de wereld. Individuele moslims roepen ‘dit is niet mijn islam’ en groepen ter grootte van een compagnie imams en islamgeleerden laten verontwaardigde veroordelingen verschijnen in internationale kranten maar dat heeft geen effect. Ze hebben geen macht. Zo heeft Mohammed zijn islam niet in elkaar gezet. Overigens, hoe makkelijk is het niet om moord te veroordelen?

Wat ze zouden moeten doen is naar de Al Azhar universiteit van Cairo stappen en daar veranderingen in de interpretatie doorvoeren. Naar het schijnt zou daar in theorie het vermogen daartoe kunnen liggen. Ze doen dat echter niet. Ze weten dat het niets zal uithalen en vooral voelen ze bewust of onbewust dat mochten er wel nieuwe interpretaties van de leer worden doorgevoerd de hele islam zou kunnen instorten. Wat dat betreft is de islam als geheel net zo kwetsbaar als het karakter van een narcist. Mohammed (en/of zijn geschiedschrijvers) schiep niet alleen een god naar zijn beeld en gelijkenis maar ook een cultuur naar zijn beeld en gelijkenis. Het maakt een geweldige indruk maar o wee als je er naar wijst, dan staat het hele voortbestaan op het spel. Mohammed heeft als prototype van de islamitische mens zijn geesteskind namelijk zo in elkaar gezet dat een centrale organisatie niet kan. Daar mocht geen macht zijn. Er moest een directe verbinding zijn van de gelovige naar god met zo weinig mogelijk priesterschap ertussen. Vandaar mijn stelling dat de macht van de islam ligt in die directe verbinding tussen Allah en de gelovige. Verandering kan niet, enerzijds door het eeuwige en onveranderlijke woord van god, anderzijds door een zo min mogelijk georganiseerde structuur van de islam en met zo min mogelijk hiërarchie. Het was toen een terechte kritiek en reactie op het christendom om hem heen waar dat wel zo was. Op dit punt meen ik duidelijk de reactie van een handelsdrijver, clanhoofdman en oorlogsaanvoerder te zien in plaats van de hand van god.

Wat wil de tijdgeest
Er zijn natuurlijk meerdere oorzaken aan te wijzen waarom of waardoor het de westerse cultuur maar niet lukt dit te counteren. Ik denk dat het mede te maken heeft met het verschil te zien van de westerse idealen tot eenheid en het islamitische ideaal tot eenheid. Het klinkt hetzelfde maar is het hetzelfde? De roep van, we willen toch allemaal hetzelfde, toch allemaal eenheid en vrede? is zo oppervlakkig en gevaarlijk naïef, het houdt deze problematiek in leven. Naar mijn waarneming zijn er te veel westerse idealisten die het verschil tussen holisme en theocratisch totalitarisme niet zien.

Inspiratie en enthousiasme zijn kenmerken van de geest. Wat doen onze leiders daar bij die Ronde tafel- en Bilderberg-bijeenkomsten. Mij lijken het slechts ‘soort zoekt soort’ bijeenkomsten, waar men aan de behoefte van een hangout moment toekomt. Dat komt voor in alle kringen. Als ik mag raden dan zal het daar toch gaan over de idealen van eenheid, vrede en broederschap. Ook zonder deze hogere hangouts is de bewegingsrichting van de geestelijke idealen van de mensheid richting eenheid, naar holisme, naar universele broederschap naar een-wereld-volk, naar kosmopolitisme en globalisme. Iedereen heeft daar zijn bedenkingen bij en komt dan vervolgens uit bij een oude idealistische slogan: ‘eenheid in verscheidenheid’. Het komt er in de praktijk op neer dat er een grondeenheid gecreëerd moet worden waarop dan de verschillen en de eventuele tegenstellingen toch tot hun recht zullen komen. Het streven naar eenheid voelt zich thuis bij links, het streven naar behoud en godsdienstige partijen voelt zich thuis bij rechts, de verscheidenheid bij rechts, want het kiest voor een eigen kleur die in een groter palet past.

Mijn gevoel zegt dat de hoofdstroom, de geest naar eenheid zo groot en sterk is dat het weinig zin heeft om daar recht tegenin te gaan. Wie vind dat hij dat moet doen, die moet dat doen. De tijdgeest zit links, de correctie zit rechts, zo komt het op mij over. Links hoeft helemaal niet groot te zijn, zo blijkt. Mij lijkt het daarom wijs om ondertussen aandacht en energie te besteden aan de essentie van je eigen verscheidenheid en te werken aan behoud van het goede. Dus een soort van conservatisme in die zin dat je vindt dat onze moderniteit iets zinnigs en essentieels heeft dat het waard is om te behouden en door te geven. Wat dat precies is daar gaat het in dit stuk niet specifiek over. Wat ik wil zeggen is dat er beter energie gestoken kan worden in behoud van het goede en wat wij van waarde vinden. Maar wel naast het proberen te splijten van die islamitische steen. Islam is als een steen of als een cel die niet wil delen. Celdeling is groei, is leven. Verandering is waar de islam mee geconfronteerd moet worden.

Analyse van de figuur Mohammed, van de leer in de koran, van het karakter. Fileren van de islam zoals we dat met ons eigen christendom ook gedaan hebben. Als moslims er hier in het westen bij willen horen dan zullen ze dit moeten aanvaarden en liever nog er actief in worden. Het lijkt mij van groot belang dat op dit gebied meer gebeurd dan het veroordelen van het praktiseren van de pre-middeleeuwse oorlogsteksten uit de koran. Ook het steunen van vernieuwende en bevrijdende bewegingen binnen de islamitische gemeenschap lijken me belangrijk als we een islam willen die hier past. Dus niet alleen steun aan ex-moslims die atheïst geworden zijn of dat willen maar ook steun aan moslims die liever een andere islam willen.

Nogmaals Mohammedanisme en karakterstructuur
Kan de islamitische cultuur psychopathie en narcisme detecteren, kan het dat counteren vanuit haar bronnen de koran en de hadith? Kan zij zichzelf corrigeren? Hoe heeft het zichzelf beroofd van of hoe heeft het vermeden, om zichzelf te analyseren en zichzelf te corrigeren?

Vragen vragen vragen. Zijn er ook moslims die zich dit afvragen? Zo ja, mogen we dat dan ook horen in de bekende media.

Ieder stelsel, en cultuur is een stelsel van leringen en wil net als ieder lichaam of levend object zichzelf in stand houden en doorgroeien. De cultuur van de islam moet in zoverre het een psychopathische karakterstructuur heeft zichzelf in stand houden door te overwinnen en te heersen. Iedere therapeut weet hoe moeilijk het werken is met een narcistische structuur en weet ook dat de ware narcist niet in therapie gaat. (Tenzij hij zijn/haar therapeut kan manipuleren en zelf snel therapeut kan worden) Dit is de enige manier waarop het pure narcistische of een psychopathische karakter kan voortbestaan. Door Jihad (strijd) en door te overheersen. Jihad bestaat uit de grote jihad dat is het innerlijke geestelijke werk, bidden en je overgeven aan god en zijn wil die te vinden is in het boek. De kleine jihad is de uiterlijke strijd, zoals tegen de ongelovigen en tegen de beledigers van god, de koran en Mohammed. Dus de oorlog die we ondervinden. Er loopt een hele directe lijn, ik geloof dat het niet eens een lijn is maar dat we moeten spreken van een eenheid tussen innerlijke (grote) jihad en uiterlijke (kleine) jihad. Het westen moet zich realiseren dat deze kleine jihad die uiterlijke gewelddadige heel begrijpelijk door ons als groot beleefd wordt. Toch wil ik er op wijzen dat wat de islam de grote innerlijke, geestelijke jihad noemt ook voor ons veel belangrijker is. Daar kunnen we vinden waar de islam zo hard is en vast zit. Het geestelijke, het innerlijke, dat is het gebied waar de kern van het probleem ligt.

De narcistische structuur van het individu heb ik hier regelmatig getransponeerd naar de islam als ziel van die hele cultuur. De islam voelen we ook vaak als een soort van lichaam, als een entiteit. Vaak zelfs als een blok. Vreemd is dat niet als we ons herinneren dat in de islam wordt gestreefd naar de deugd van standvastigheid in het geloof, naar eenheid en eeuwige onveranderlijkheid. Islam heeft ook het ideaal om het concept van de eenheid van god uit te drukken in de oemma als één lichaam van gelovigen. Dit toont ook die collectivistische natuur ervan, het lijkt soms net of mohammedanen tot een groepsziel behoren, ze lijken als individuen wel inwisselbaar te zijn. Wordt er in Palestina, Syrië of Irak een moslim het slachtoffer dan wordt er geleden onder de moslims in Europa en Amerika. Broederschap op grond van geloof noem ik dat, uitvergroot tribalisme. Van universele broederschap zonder onderscheid van geloof zien we nog nauwelijks enig spoor, ook niet na enkele generaties hier geleefd te hebben. Ik voel me sowieso vrij om zo’n transponering te doen maar dit geeft me een extra reden dat ook te doen.

Oplossingen?
Oplossingen zijn verboden. Door wie? Door onszelf. Hoezo? Door onze eigen veel te hoge en dus ook psychopathisch narcistische idealen. Eén mensheid, weg met de verschillen, weg met de grenzen, tolerantie zelfs voor intolerantie, weg met onze eigen westerse identiteit, we houden vast aan het ideaal van de gelijkheid van alle godsdiensten enz., vult u zelf maar aan. Met deze hoge ideaalbeelden verliezen we net als Narcissus het contact met ons ware zelf. Maar we gaan door, gelovig of ongelovig , god heeft erbarmen met de standvastigen. Wat vind ik dit erg om te zien.


Meer over Mohammed vindt u hier.

29 reacties

 1. Sillynder schreef:

  Dank voor het uitgebreide essay.

  De islam verkeert qua mentale gesteldheid nog ergens in de middeleeuwen qua absolutisme en tribalisme. Relativeren wordt beschouwd als geloofstwijfel en aanhoudende twijfel wordt beschouwd als afvalligheid. Zo gijzelt de doctrine haar volgers psychologisch. Vragen over een gematigde leer zijn dan ook niet zo relevant zolang een klein aantal “ware gelovigen” oftewel fundamentalisten de hele kudde terug kan sturen naar haar mentale gevangenis. Immers de geschriften zijn onveranderlijk en eeuwig geldig. En wie kent die beter dan de “ware gelovige”?

  De islam is in die zin slim in elkaar gestoken dat het vrijwel iedere aanpassing en vooruitgang bij voorbaat onmogelijk maakt.

  De islam zal eerst door de wasmachine van de Verlichting moeten voordat het zich kan meten aan andere religies in de wereld. Dus de overtuiging scheiden van de rede, een onderscheid maken tussen werelds en hemels gezag en het verleggen van de notie van de ultieme profeet naar de goddelijke vonk in de mens.

  Dit is wellicht vergelijkbaar met vragen aan een sektelid om al zijn of haar overtuigingen objectief te benaderen en bij te stellen. Iemand die niet naar zichzelf kan kijken zal zichzelf niet veranderen, maar de wereld om hem heen.

  Ik zie het niet gebeuren vanwege zowel de psychologische opdracht als de kaders die de islam stelt.

  Is er een psycholoog in de zaal?

 2. Gerrit Joost schreef:

  Pim Fortuin zei het al: “De Islam is een achterlijke godsdienst.” Hieraan gaat nooit iets veranderen. Je kunt er boeken over volschrijven, het is zinloos. Godsdienst moet je in de politiek afschaffen en geen uitzonderingen en/of faciliteiten geven in ons bestel. Iedereen is vrij om te denken, dus ook vrij om een geloof aan te hangen. Geen uitzonderingen voor onderwijs en bij belastingenbetalingen. Kerken en Moskeeën niet anders faciliteren dan een voetbalclub of zangvereniging. Christelijke partijen houden dit tegen. Hierdoor wint de Islam terrein en delven de Gristenen uiteindelijk het onderspit. Over 20 jaar staat er op onze munten aan de zijkant: Allah is met ons!

 3. Neef Jansen schreef:

  Uit modern wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de islam is als een kruising van scientology, nazisme en maffia, dat er van de zogenaamd absolute koran 26 versies zijn, dat er voor het historisch bestaan van Mohammed geen enkele aanwijzing is en dat heel de islam en de islamitische wereld te gestoord gewelddadig en volhardend achterlijk is om mee te komen in de wereldwijde ontwikkeling van moderniteit, wetenschap en technologie. Ook zijn er tekenen dat de islam bezig is te imploderen, mensen lopen er uit weg, het is te krankzinnig, het staat haaks op de intuities van mensen wat betreft rechtvaardigheid en redelijkheid. En mensen kunnen tegenwoordig zeer goed vergelijken via internet. Men kan zien dat elders menswaardig samenleven wel mogelijk is, en dat er dus alternatieven zijn voor de theocratische gangsterstaat die een islamitische cultuur is. De islam is gevaarlijk. Dat blijkt uit de elke dag te benoemen reeks aan daden van misdadigheid (verkrachtingen, vernielingen, roof, moord, terreur, enzovoort) die direct te relateren zijn aan de islam. Gevaarlijk is zeker ook de islam-knuffel-en-goedpraat-brigade die je aantreft in vooral kringen van Links, van cultuurrelativisten, cultureel marxisten, communisten, bolsjewisten, algemeen westerse-cultuur-haters, die de islam ontdekt hebben als ideale sloper van de Westerse cultuur, die daarom de grenzen openhouden voor de import van vooral islam, die constant valse praatjes verkopen wat betreft die islam (islam is religie van de vrede), die de islam beschermen tegen kritiek, en die de islamcritici uitmaken voor racist t/m nazi. Dus islam is gevaarlijk omdat het een vorm van criminaliteit is die niet als zodanig onderkend wordt door de mensen die ons regeren. En deze dubbele criminaliteit kan er zeer wel in slagen om aan de Westerse cultuur zeer veel schade aan te richten. Hoewel ik wel denk dat men er op een gegeven moment genoeg van heeft, en dat er dan maatregelen genomen zullen worden om te verhinderen dat er een culturele zelfmoord plaatsvindt.

 4. Cool Pete schreef:

  Officieel verwerpt de islam elke kennis buiten de “koran”.
  Al-Ghazali, 11e eeuw. Al-Azhar Univ., Cairo.

  Hun basis-opvatting is : ieder mens wordt als moslim geboren; wie zich niet als moslim onderwerpt, is een afvallige; op afvalligheid staat de doodstraf.

  Het is niet anders.

 5. Neef Jansen schreef:

  @CoolPete — Ik kan het mis hebben, maar het is net of die islam is bedacht door een trio van Al Capone, Jack The Ripper en Hannibal Lecter die een joodse rabbi het mes op de keel zetten en zeggen: “Jij bedenkt voor ons een verhaal ter rechtvaardiging van eindeloze roof en moord en seks, en als jij dat niet doet, dan pakken we je vrouw en kinderen en stoppen die in ons bordeel, en jou snijden wij de kop eraf. Snap je dat meneer Cohen? Dus, doe je best.”

 6. hendrikush schreef:

  Stalin, indachtig de leer van Marx, heeft religie meedogenloos onderdrukt.
  De perestroika was nog niet aangebroken of de opium voor het volk bloeide weer op.
  Kennelijk zijn religieuze sprookjes een basisbehoefte die zich niet laat wegredeneren.
  Wat resteert is het inperken van de kwalijke aspecten van godsdiensten en dat vraagt om inperking van godsdienstvrijheid. Gerrit Joost geeft een goede aanzet.

 7. Peter Louter schreef:

  Mooi artikel. Het eindigt in mineur:
  “Oplossingen zijn verboden. Door wie? Door onszelf. Hoezo? Door onze eigen veel te hoge en dus ook psychopathisch narcistische idealen. ”
  Dat is het drama, want het geld lang niet voor iedereen. De kleilaag van politieke correctheid criminaliseert de kritiek. Dat is wat de narcist doet.

 8. Neef Jansen schreef:

  @Hendrikush — Marxisme, marxisme-leninisme, socialisme, communisme, maoisme, enzovoort, dat alles bij elkaar is ook een religieus sprookje, en dat sprookje heeft in de vorige eeuw 120 miljoen mensen het leven gekost.

 9. Ad Rek schreef:

  @ Sillynder 25 december 2020 om 10:54

  “Is er een psycholoog in de zaal?”

  Ja, er is een psycholoog in de zaal. In Denemarken, werkt (of werkte inmiddels?) Nicolai Sennels een psychotherapeut met jonge criminele moslims in de gevangenis. Er is veel van hem te vinden op internet, ik geef hierbij één link: https://www.frontnieuws.com/psycholoog-nicolai-sennels-vier-factoren-die-moslims-crimineler-maken/#:~:text=Tijdens%20de%20honderden%20gesprekken%20die,%2C%20eigenwaarde%2C%20verantwoordelijkheid%20en%20tolerantie.

  Hij komt tot de conclusie dat therapie niet kan werken met mohammedaanse cliënten en legt dat uit. Het komt op hetzelfde neer als wat ik in dit stuk zeg over werken met pure een psychopatische karakterstructuur. Dat gaat niet.

  Ik ben het eens met uw: “Iemand die niet naar zichzelf kan kijken zal zichzelf niet veranderen, maar de wereld om hem heen. Ik zie het niet gebeuren vanwege zowel de psychologische opdracht als de kaders die de islam stelt.”
  Sennels zegt in het gelinkte artikel: “(…) je kunt de mensen niet helpen als je ze niet ontmoet waar ze zijn. Dit moet de belangrijkste bijdrage van de psychologie aan het vreemdelingen- en integratiedebat worden.”

  Wat dan rest is de islam als geheel als cliënt te nemen, want dat doet de Islam niet met zichzelf.
  Ten eerste door die Islam zo goed mogelijk te leren kennen. Sennels haalt Kierkegaard aan en ik pas dat aan van individu naar een groep: ‘Om ze te helpen moet ik meer begrijpen dan zij, maar eerst en vooral moet ik begrijpen wat zij begrijpen.’
  Dit zal nog niet gaan werken als we niet de fundamentalisten, de sleutelhouders van de mentale gevangenis die de Islam voor velen is buiten onze westers sociaal culturele leven gaan houden. Dat zal niet meevallen in deze internet wereld. En vooral zal er op dit punt tegenstand zijn van links idealisme en naïeve goede bedoelers.
  Verder is hetgeen wat Gerrit Joost hier zegt van groot belang om tot iets te komen als wat hier wordt geschetst. Namelijk, therapie voor de Islam, of eigenlijk de Islam door de wasmachine van de verlichting halen.

 10. Neef Jansen schreef:

  Het essay van Ad Rek toont belezenheid, maar ook leemte wat betreft de laatste stand van zaken in het islamonderzoek en wat betreft de wortels van de Europese beschaving. Het betreft dan een tekst die mij te verwachten lijkt na decennia van grote kritiek op de eigen Westerse, christelijke en humanistische cultuur en een bijna blind-tolerante cultuurrelativistische welwillendheid ten aanzien van alle niet-westerse cultuur, speciaal ook de islam. Kritiek op de islam is al heel lang taboe, en de islamcriticus is al heel lang heel snel een nazi. En dit betreft dan de vele decennia bijna gedachteloos toegepaste politieke correctheid. Hebt u kritiek op de islam, dan bent u een nazi! – of racist, fascist, xenofoob, islamofoob. Marcel van Dam zou zeggen: Dan bent u een minderwaardig mens! Maar modern wetenschappelijk onderzoek maakt duidelijk dat de islam kenmerken toont van een destructieve sekte en van ook fascisme en maffia. Waarnaast modern wetenschappelijk onderzoek ook aantoont dat de moderne Westerse cultuur – wat betreft oorsprong van democratie, mensenrechten, moderne wetenschap – diepe wortels heeft in het christendom. Je ziet dus dat twee routineus toegepaste Absolute Waarheden van laten we zeggen het Linkse Discours, van laten we zeggen VVD t/m GL, NRC t/m Trouw, NPO t/m UVA, enzovoort, onder druk zijn komen te staan vanuit modern wetenschappelijke inzichten. Die modern-wetenschappelijke inzichten zijn te vinden in bijvoorbeeld boeken als deze: Robert R. Reilly, The Closing of the Muslim Mind; Tom Holland, Heerschappij; James Hannam, Gods filosofen; Robert Spencer, The History of Jihad; Afshin Ellian, Allah weet het niet beter; Hans Jansen en Bert Snel, Eindstrijd; Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt; Ibn Warraq, Why The West is Best. Vele van deze auteurs zijn ook op internet te vinden met lezingen en interviews en commentaren bij culturele ontwikkelingen. Mijd verder de werken van iemand als Karen Armstrong. Aangaande de islam vertelt zij sprookjes, toont zij een gevaarlijk wensdenken. Een pedoseksuele massamoordenaar is geen rolmodel voor de mensheid. De islam hanteert geen ethische ‘gouden regel’. De islam is niet vredevol en barmhartig.

 11. Neef Jansen schreef:

  @AdRek — Wat betreft dat ‘de islam door de wasmachine halen’. dat kan helemaal niet. Omdat de tekst van de koran gezien wordt als zijnde een kopie van het origineel in de hemel bij Allah. Die tekst is absoluut, en je wordt vermoord als je die tekst wil veranderen, als je er kritiek op hebt, als je er ongehoorzaam aan bent. Sennels heeft groot gelijk als hij zegt dat je eerst moet zien wat de islam ziet als het kijkt naar zichzelf, zodat je weet wat moslims eigenlijk denken, voordat je iets in de trant van therapie kan formuleren. Wat betreft die therapie is trouwens ten zeerste te denken aan het deprogrammeren dat wordt toegepast bij mensen die jarenlang in de geestelijke kerker van een sekte hebben vastgezeten. Die mensen moet je als het ware opnieuw leren denken. En bij moslims is het dan zo dat je ze moet leren denken. Dat is het opvallende bij ex-moslims, bijvoorbeeld Hamed Abdel Samad, bijvoorbeeld Yasmine Mohammed, Apostate Prophet, Abdullah Sameer, Ayaan Hirsi Ali, dat ze aangeven met hun apostasie terecht komen in een wereld die als het ware opklaart, in de vrijheid zelf te kunnen denken, zonder je bewaakt te weten, en eventueel bestraft te worden, door allah, door engelen op je schouder, door de moskee, door de imam, door de schoolmeester, door de familie.

 12. Atila Yavuz schreef:

  Bij het lezen van uw beschouwing heb ik een aantal keren mijn glimlach niet kunnen onderdrukken. U stelt hele leuke vragen en beantwoord het gestelde vanuit uw visie op een interresante wijze.

  U stelt dat de islam zou moeten kunnen veranderen. Dat is hetzelfde als het willen veranderen van natuurwetten door de mensheid. Een poging kan gewaagd worden om de zon of de planeten een andere wending te geven dan door God is bepaald.
  Het verschil is dat de zon en de planeten in hun vastgestelde baan terug zullen veren omdat ze niet hun eigen keuzes mogen maken, daar zit het verschil van de mens en zijn capaciteit tot rede, het mogen maken van eigen keuzes tevens ook het mogen maken van verkeerde keuzes. En geloof het of niet ook gelovigen kunnen net als niet-gelovigen verkeerde keuzes maken en daar stellig in zijn.

  İn de Koran stelt Allah, dat elke aangestelde boodschapper vanaf Noah dezelfde boodschap heeft meegedeeld als in de Koran.
  Dat Mohammed niet afgebeeld mag worden heeft een aantal redenen; mensen mogen van Allah geen andere mensen aanbidden en/of diens beeltenis aanbidden.
  Beantwoord dit uw vraag mbt de beeltenis en het verbod.

  Waar de verandering wel mogelijk is de beleving van de İslam door een persoon of personen. Dat is mogelijk door goed onderwijs en degelijke opvoeding.

  Hetgeen u zich druk over maakt zijn zorgen om onbenulligheden in een vrije maatschappij waar elk individu zijn eigen koers mag blijven bepalen. Waar ik mij wel is zorgen over maak is de aanhoudende plundering van olierijke landen en het MSM haatzaaien jegens moslims om door te kunnen gaan met het bezetten en stelen van andere olierijke landen.

  İndien het westen ophoudt met moslims doden en Israël stopt met hun bezetting vanwege hun drang naar olie en macht zou de plaatselijke bevolking de gelegenheid hebben om de innerlijke groei op westers niveau te brengen terwijl ze ondertussen nog steeds geloven in Allah en het hiernamaals.

 13. Johan P schreef:

  @Atila Yavuz
  Mensen mogen geen andere mensen aanbidden zegt u. Of zo stelt de quran dat. Jammer dat de islam daar zelf volkomen aan voorbij gaat, want belediging van mohammed wordt gezien als een vorm van ‘godslastering’ en daar staat de doodstraf op.
  Daarnaast zijn er in principe geen geschiedkundige bewijzen dat mohammed werkelijk heeft bestaan, ondanks het feit dat hij dichter in de tijd staat dan bv jezus of buddha en is de quran, wanneer men de tijd en moeite neemt om deze van kaft tot kaft te lezen een schrikbarend slecht geschreven tekst die vol staat van innerlijke tegenstrijdigheden. Dat niet alleen, allah komt er maar bekaaid van af. Er is buitengewoon weinig aandacht voor allah, maar ontieglijk veel voor mohammed, waardoor de hele islam eigenlijk niets anders is dan persoonsaanbidding.

  Uw geleuter -sorry, geen andere woorden voor- over het idee dat islam wel aardiger zou zijn als het westen wat aardiger was is de reinste kolder waar geen enkel bewijs voor is. Historisch gezien is islam constant de agressor geweest.
  Wat betreft de olie, ware het niet dat westerse uitvindingen olie nodig hadden, dat die olie door westerse technieken, door westerse ingenieurs wordt opgepompt en verplaatst dan zou het hele Midden-Oosten nog in de middeleeuwen zitten. Slechts het ongeschoolde werk wordt door de plaatselijke bevolking gedaan. Als u stelt dat die olie wordt geroofd dan moet u maar verhaal gaan halen bij bv de koning van Saudi-Arabie. Veel succes gewenst met die poging.
  Islam heeft nog nooit wat nuttigs voortgebracht, alle grote prestaties op het conto van islam zijn de-facto te herleiden naar (pas)bekeerde inwoners van gebieden die door islam waren veroverd. Islam ontmoedigt kritisch nadenken, vragen stellen, logica. Vandaar dat er geen grote bouwwerken zijn die door islam zijn opgericht, geen grote kunstwerken, geen grote literaire werken, geen grote uitvindingen, geen grote sociale prestaties. Islam is gericht op het verleden en achterlijkheid.

 14. Neef Jansen schreef:

  @JohanP — Zeer eens met wat u schrijft. Islam is als een gewelddadige geestelijke stoornis. Eigenlijk zou de islam wereldwijd verboden moeten worden. En voor die tijd zou zij geheel uit Europa verwijderd moeten worden. Het lijkt mij uitstekend dat moslims worden uitgezet naar Noord-Afrika. Opdat ze daar fijn in de zandbak islampje kunnen spelen. Maar goed, daar is natuurlijk politiek correct helemaal geen draagvlak voor. Misschien dat men in Europa pas na nog vele miljoenen daden van islamaangedreven criminaliteit en terreur gaat snappen dat er met die islam helemaal niet valt samen te leven, omdat die islam daar simpelweg te gestoord en te gewelddadig voor is. Stop islam in mensen en je krijgt haters, verkrachters, onthoofders, zelfopblazers, leugenaars, oplichters, valse praatjesvertellers, algemeen mensen die ernstig in de war zijn. Karl Popper zei al dat de moderne open samenleving het irrationele (onredelijke, onaanspreekbare) en gewelddadige (massa’s daden van criminaliteit en terreur) niet moet tolereren omdat zij anders daaraan ten gronde kan gaan. Wel, ik denk dat het nieuws elke dag bewijzen aandraagt daarvoor dat de islam irrationeel en gewelddadig is en daarom niet getolereerd moet worden. De huidig heersende politiek denkt evenwel dat de islam er helemaal bij hoort en dat het een culturele verrijking betreft. In maart aanstaande is er weer een kans om die debielen het bos in te sturen.

 15. Ad Rek schreef:

  @Atila Yavuz 26 december 2020 om 15:40

  U zegt dat de Islam willen veranderen hetzelfde is als het veranderen van de baan van de zon en sterren. En ook zegt u (dat allah stelt) dat ieder boodschapper vanaf Noah de zelfde boodschap heeft medegedeeld als de koran.
  Dat is nogal een claim, daarvoor moet je wel echt in allah geloven natuurlijk.
  Maar goed, Islam veranderen zou dus het veranderen van de leringen van al die boodschappers vanaf Noah betekenen.

  Het Jodendom en Christendom kennen die boodschappers ook en hoewel Joden- en Christendom veranderd zijn, zijn die leringen van die boodschappers gewoon nog te vinden in de boeken. Er heeft daar dus verandering plaats gevonden. De Joodse en Christelijke culturen zijn zodanig veranderd dat die oude teksten nu, hoewel gewaardeerd als bijvoorbeeld literair werk, gezien worden als cultuur en tijdgebonden of als mythen. Met de cultuur is ook de religie, het godsbeeld en het mensbeeld veranderd. Om uw uitdrukking te gebruiken: de beleving is veranderd.

  Ik wil hiermee uitleggen wat bedoeld wordt met verandering van de Islam. Natuurlijk is dat een ‘bij wijze van spreken’, of noem het een stijlfiguur. De Koran blijft hetzelfde maar een groot deel zal als geschiedenis, als literatuur en als mythe gelezen worden en een ander deel zal mensen religieus inspireren. Zo is het ook gegaan met de leringen van de boodschappers sinds Noah.

  U zegt dat verandering van beleving van de Islam wel mogelijk is door personen of groepen en dat dat mogelijk wordt door goed onderwijs en opvoeding.
  Oké, zijn er dan Islamitische scholen en opvoedings visies en manieren waar die verandering van beleving plaats vindt? En zodanig dat het past bij de rechten van de mens, de vrije wil, vrijheid van geweten en denken, vrijheid van godsdienst enz. ?
  Ik vraag het me werkelijk af. Een aantal jaren geleden schreef Toon Kasdorp op deze site wel bekend, een stukje over Abu Azyd. https://akasdorp.wordpress.com/2016/06/09/abu-zayd-2/
  Hij beschouwde de Koran niet alleen als een religieus, maar ook als een mythisch en literair werk. Ook concludeerde hij op basis van kritisch onderzoek van de Koran en Hadith dat de juridische positie van de vrouw (binnen de Islam dus) gelijk diende te zijn aan die van de man. Dat was allemaal niet mogelijk, hij moest vluchten. Maar u hebt voorbeelden van verandering na anderhalf decennium dat dit speelde?
  Ik kijk daarnaar uit.

  Ik ga er van uit dat de mensen, de gelovigen kunnen veranderen en ik vind dat dat hard nodug is, vooral voor henzelf maarm zeker ook voor ons die met hen te maken hebben.

 16. Ad Rek schreef:

  @Neef Jansen 26 december 2020 om 13:08
  “(…) dat ‘de islam door de wasmachine halen’, dat kan helemaal niet. Omdat de tekst van de koran gezien wordt als zijnde een kopie van het origineel in de hemel bij Allah.”

  Dan kan het dus wel als dat niet meer zo gezien wordt.

  U laat het bij uw constatering lijkt het.
  Ik niet, ik overweeg liever om eens wat onderzoeken te doen naar dat hemelse boek der boeken en wat daarvan terecht komt in de aardse boeken. Mij lijkt het zinniger om in de kern van hun leer te wrikken met vragen, argumenten en rede dan te constateren dat de Islam onveranderbaar is zoals de fundamentalistische Islamieten dat ook zien.
  Uw suggestie van deprogrammerings therapie lijkt heel erg op de Chinese aanpak met de Oeigoeren. Niet mijn idee en ik denk niet dat u daarmee hier succes zult boeken in de praktijk. De gedachte daaraan kan bij sommigen wel een soort van therapeutisch effect hebben misschien. Maar anderzijds ook weer een jaloezie op China opleveren. Mij lijkt het niet dat gedwongen deprogrammering een echte oplossing biedt. Het kan ook zonder die dwang, wel zijn er dan andere maatregelen nodig die elders al genoemd zijn.

  U geeft zelf voorbeelden van moslims die in een opgeklaarde wereld terecht kwamen in een vrijheid om zelf te kunnen denken. Een zin daarvoor zegt u dat je moslims moet leren denken. De voorbeelden die u geeft konden en kunnen goed denken, zonder een deprogrammerings programma, het zijn uw leraren.

 17. Atila Yavuz schreef:

  @Ad Rek.

  Bedankt voor uw link over Nasr Abu Zayd.

  Diversiteit is gewild door Allah en wordt benoemd als een zegen voor de mensheid. We hebben als mensen veel van elkaar te leren door de verschillen in opvatting en invalshoeken. In de afgelopen eeuw heeft het westen op vele fronten een voorsprong genomen door een betere verdeling van rechtvaardigheid voor de bevolking. Allah is met de rechtvaardigen is een bekende vers in de Koran, wedijver met elkaar ( in goede zaken ) wordt ook aanbevolen.

  Tegenstellingen tussen katholieken en socialisten, protestanten en joden bestonden ook eeuwenlang. Een belangrijke oorzaak van de hardnekkigheid van het antisemitisme is de opstelling van het christendom en met name de Rooms-Katholieke Kerk, die eeuwenlang leerde dat joden verantwoordelijk waren voor de dood van Jezus. Pas in 1993 bij de erkenning van de staat Israël door het Vaticaan werd officieel het antisemitisme veroordeeld. Joden werden destijds door het opgekomen Ottomaanse rijk wel netjes en menselijk behandeld.
  Een bekende Joodse intellectueel, Leopold Weiss, die tijdens het vertalen van de Koran in de Duitse taal zich bekeerde tot de Islam is door de Joden ook afgestoten. Het blijft een vreemd iets om een persoon vanwege zijn geloof af te stoten van de maatschappij. Zijn interview is wel een juweeltje om naar te luisteren.
  Link: https://www.youtube.com/watch?v=OuoRAImuF1M

  Indien de verdeling van rechtvaardigheid voor de bevolking door sociale wetten en regels in het Midden-Oosten opkomt gaan ook zij een sprint maken in techniek en welvaart. Verder wil ik u vertellen dat ijverig werken zoals de Chinezen dat doen ook een voorsprong op de rest van de wereld tot gevolg heeft, zonder de welvaart en goede sociale wetten is het wel gedoemd om “snel” te mislukken.

  In Nederland wonen veel mensen uit diverse landen met elkaar samen, onze kinderen leren daardoor op jonge leeftijd begripvol met de diversiteit om te gaan. Landen waar de integratie goed lukt gaan de landen met voorsprong worden en blijven is mijn verwachting.

 18. Neef Jansen schreef:

  @AdRek — De koran heeft in de islam de status van absoluutheid. De koran gaat uit boven alle niet-islamitische wetgeving en wetenschap. De koran eist gehoorzaamheid. De koran mag niet bekritiseerd worden. De koran mag niet veranderd worden. Dit is een algemeen gegeven in heel de islamitische wereld. En als je je er niet aan conformeert, dan riskeer je vermoord te worden. En er worden ook geregeld mensen vermoord hiervoor. Of dat ze moeten vluchten. Of dat ze een leven in gaan van constant beschermd te moeten worden tegen moordaanslagen. De ex-moslims waar ik naar verwijs, hebben hier deels mee te maken. En zij hebben zich kunnen onttrekken aan die sociale en mentale gevangenis, door zich te begeven in de vrijheid van de moderne westerse wereld. En was hen dat niet gelukt, dan waren zij waarschijnlijk allang vermoord. Of hadden ze, zoals in Egypte, een ‘ongeluk’ gehad. Het lijkt mij dan duidelijk dat in de islamitische wereld de Koran niet snel zal worden gerelativeerd als zijnde maar een historische tekst waar je verder naar eigen keuze min of meer naar mag handelen. Die vrijheid is er niet. Helemaal niet. — Wat betreft dat deprogrammeren. Daarmee wordt bedoeld het mensen uit een destructieve waan halen door hen realisme bij te brengen, en door het op gang brengen van eigen denkprocessen, kritisch denken, kritische vragen stellen. En dit heeft dus niets te maken met wat ze mogelijk in China uithalen met de Oeigoeren. Ik denk dat ze daar helemaal niet proberen om kritische denkprocessen op te wekken, is ’t wel? Maar dat ze daar eerder proberen om de ene destructieve waan te vervangen door de andere. — Wat enorm helpt bij het neutraliseen van de gevaarlijke waan die islam is, dat is het moslims mogelijk maken eigen kritische denkprocessen te ontwikkelen. Dat ze daar de vrijheid voor hebben, dat ze daartoe gestimuleerd worden, en dat ze met hun islamkritiek beschermd worden tegen moordaanvallen en tegen ook pogingen tot karaktermoord. In Duitsland bijvoorbeeld, zie je dat Hamed Abdel Samad elke dag beschermd moet worden door een groep persoonsbeveiligers tegen moordaanslagen vanuit islamitische hoek, en dat er ook heel veel pogen is vanuit Links, Antifa, Grunen en dergelijke, om hem weg te zetten als Extreem-Rechts. Hamed Abdel Samad was onaangenaam verrast door deze poging tot karaktermoord vanuit linkse hoek, want hij is, naar eigen zeggen, helemaal niet extreem rechts maar cultureel moslim, humanist en vooral wetenschapper. Je zou kunnen zeggen dat hij een zich vrij ontwikkelende geest is, die zich met veel moeite onttrokken heeft aan de mentale terreur van de islam, en die op dit moment in honderden boeken, lezingen, interviews en video-praatjes uitlegt wat islam is. Wat hij zegt komt trouwens zeer overeen met wat vele westerse auteurs vertellen over de islam. Dat het een fascisme is, dat het trekken heeft van een destructieve sekte, en van nazisme, bolsjewisme, maffia. Verder zijn er forse aanwijzingen daarvoor dat Mohammed nooit bestaan heeft, en dat de Koran duidelijk een in fasen geconstrueerde tekst is, en dat er van de huidige Koran minstens 26 versies zijn. Verder kan iedereen met enige opmerkzaamheid vaststellen dat de islam elke dag verantwoordelijk is voor enorm veel misdadigheid. De islam is al sinds het bedacht is ergens in de 8e eeuw, waarschijnlijk in opdracht van een roverhoofdman, in oorlog met de mens en de mensheid.

 19. Ad Rek schreef:

  @ Atila Yavuz, 27 december 2020 om 12:48

  Uw eerste alinea klinkt heel welwillend en open. Maar ik mis verdere en diepere zelfkritiek en zonder dat zal het niet veel worden. Bijvoorbeeld.

  “Diversiteit is gewild door Allah en wordt benoemd als een zegen voor de mensheid.”
  Ik begrijp niet hoe dit te rijmen valt met de (officiële) doodstraf om de Islam te verlaten voor een ander geloof, of naar atheïsme. Ook kan ik niet zien hoe dit te rijmen valt met de onveranderlijkheid van wat in de koran gesteld wordt. Tolerantie nog openheid zie ik afstralen van de Islamitische culturen vooral niet sinds de vroegere koloniën zelfstandig en meer puur Islamitisch geworden zijn. Het lijkt me een gelegenheidsargument. Er valt altijd wel een zinsnede op te diepen om mee terug te kaatsen. Dat kan ik ook: Nasr Abu Zayd vluchtte vanwege de diversiteit? Leopold Weiss werd door de Joden afgestoten ja. Abu zayd door de moslims.
  Nou ja.

  Ja, inderdaad er liggen belangrijke anti semitische wortels in het christendom. Ik las een boek waarin dat tot op het bot wordt geanalyseerd en aan de kaak gesteld. https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.315867531.html/het-verloren-evangelie-van-malchus/

  Kunt u mij er een linken waar u hetzelfde las over de wortels van het Mohammedaanse antisemitisme (behalve de koran zelf dan)? Zoiets moet toch onderhand wel ondernomen zijn in het kader van de door allah zo gewilde diversiteit?

  Dit is een belangrijk punt. In het westen, christelijk en niet christelijk zijn er door de jaren (van verlichting) heen misschien al wel honderden promoveringen geweest op analyses en kritieken van het christendom en de eigen cultuur betreffende racisme en antisemitisme. Hoeveel van die promoties zijn er gemaakt in de Islamitische wereld?

  Wat u hier doet is met graagte aansluiten op de westerse zelfkritiek, met de vinger wijzen naar waar wij zelf al naar wijzen. Neem er een voorbeeld aan en doe dat met uw eigen cultuur. Ik bedoekl ga dan naar de kern, naar de ziel van de cultuur en dat is de religie. U zou er heel wat mee winnen als u met een paar linken zou tonen waar dat al gebeurd of gebeurd is.

 20. Ad Rek schreef:

  @Neef Jansen
  Goed dat u uw reactie van 26 december 2020 om 13:08 preciseert en nuanceert op het punt van deprogrammeren.

  Een vraag, ik had een ooit link opgeslagen van een youtube filmpje waarop Hamed Abdel Samad in het Arabisch maar met Engelse ondertiteling. Daarin werd de Islam en de Koran als een blauwdruk van de maffia uitgelegd. Na er een tijdlang niet meer naar gekeken te hebben bleek die verdwenen en kon ik hem niet meer terugvinden. Misschien hebt u die wel en kunt u die doorlinken? Zo ja, bij voorbaat dank.

  Enkele reacties op uw reactie.
  “Het lijkt mij dan duidelijk dat in de islamitische wereld de Koran niet snel zal worden gerelativeerd als zijnde maar een historische tekst waar je verder naar eigen keuze min of meer naar mag handelen.”

  Ten eerste, het is ook mij heel duidelijk dat dit niet snel zal gebeuren. Korte termijn denken past hier niet. Ten tweede: “….als zijnde maar..” Maar zegt u in de zin van, alleen maar. Dat zou wensdenken zijn, ik hou het op ‘ook’, zoals Abu Zayd, die de tekst naast religieus ook mythisch en literair bezag.

  “Verder zijn er forse aanwijzingen daarvoor dat Mohammed nooit bestaan heeft,”

  Ik heb het al eerder beweerd: dat zal voor de gelovigen helemaal niets uitmaken. Het maakt alleen wat uit voor atheïsten en sciëntisten. Het versterkt hun geloof mening. In ‘de goede strijd’ zoals uw naamgenoot dat placht te zeggen hoef je daar volgens mij helemaal niet mee aan te komen.

 21. Neef Jansen schreef:

  @AdRek — Uitspraken van Hamed Abdel Samad dat islam vergelijkbaar is met de maffia zijn mij niet bekend. Er is veel censuur op het internet, politiek correcte censuur. Die video kan daarom verwijderd zijn. Wegens te expliciet. Wat dat betreft leven we al enige tijd niet meer in een open samenleving, in de zin zoals Karl Popper dat bedoelt. Ik heb hier wel Raymond Ibrahim die een uiteenzetting geeft daarover dat de islam zeer wel vergelijkbaar is met de maffia: https://www.meforum.org/4923/ten-ways-the-mafia-and-islam-are-similar. — Dat ‘als zijnde’ is bedoeld als ‘als zijnde’ en niet als wat anders. — Verder lijkt het mij heel gezond voor moslims en niet-moslims dat de islam grondig bekritiseerd wordt, juist omdat de islam zoveel schade aanricht aan moslims en niet-moslims. Kritiek op scientology lijkt mij ook heel gezond, voor scientologen en niet-scientologen. Kritiek op allerhande destructieve ideologie lijkt mij heel gezond voor mensen die er in gevangen zitten en voor de mensen en samenlevingen die er de schadelijke effecten van ondervinden. Daarom is het heel erg goed om de islam grondig te deconstrueren, om er het onzinnige en krankzinnige van aan te tonen en om dat steeds weer opnieuw en volhardend de moslims onder de neus te houden, en uiteraard ook de islamknuffelaars, de, zoals Hans Jansen dat zou zeggen, vrienden en vriendinnen van de islam, de mensen die meteen Racist! roepen als je je onbehagen uit bij de massa-import van de ideologie van het stenigen van verkrachte vrouwen. — U bezigt de woorden ‘korte termijn denken’, net alsof op de lange termijn een islam te verwachten is waarmee valt samen te leven. En daaruit maak ik op dat u nog steeds niet begrijpt wat islam eigenlijk is. De islam zit zo in elkaar dat zij voor eeuwig is wat zij is. Er valt niet aan te morrelen. Trouwens, haal je alle misdadigheid uit de islam, alle haat en dood en moordbevelen, dan blijft er praktisch niets van over. Maar zou je ook maar een enkele regel ervan willen veranderen of relativeren, dan sta je meteen al op een lijst om te worden vermoord. Abu Zayd bijvoorbeeld kreeg in Egypte een mes in z’n rug, en heeft naar Nederland kunnen vluchten met de hulp van enkele wakkere professoren alhier. De islam is versteend in zichzelf, een eeuwige bron van ellende, onveranderbaar. Wel denk ik dat het mogelijk is dat de islam implodeert omdat de mensen er uit weglopen. Omdat ze ervan walgen. Omdat ze zich bekennen tot wat anders. Iets dat meer constructief is, in plaats van destructief. Die processen zijn gaande in Iran bijvoorbeeld. Men walgt van de moellahs. Al dat martelen en moorden. Al die stompzinnigheid de hele dag. Mogelijk zet zich dit voort in heel de islamitische wereld.

 22. Neef Jansen schreef:

  @AdRek – Ik heb toch het een en ander gevonden van Hamed over islam en mafia. Hij noemt het het ‘geboortedeffect van de islam’, dat het ontstaan is als een maffia, een bestaan van roof en delen van de buit, een bestaan van roof, moord en slavernij. Hier de video’s:
  (8) Box of Islam by Hamed Abdel Samad (English) – Islam & Mafia Pt. 1 – Ep 01 (1-2) – YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=9YQoPhBgDD0
  (8) Box of Islam by Hamed Abdel Samad (English) – Islam & Mafia Pt. 2 – Ep 02 (1-2) – YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=mIRnfD8GSj8&list=PLc159WUiotPLRj6B5nLuTRW7cdsXE2WL2&index=3
  (8) Hamed Abdel Samad Box of Islam – YouTube
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLc159WUiotPLRj6B5nLuTRW7cdsXE2WL2
  Heel interessant. Ik volgde minder zijn lezingen in Arabisch dan in Duits en Engels. Maar deze ga ik toch eens bekijken.

 23. Neef Jansen schreef:

  @AdRek — Hamed Abdel Samad over o.a. islam en mafia: https://www.youtube.com/playlist?list=PLc159WUiotPLRj6B5nLuTRW7cdsXE2WL2

 24. hendrikush schreef:

  @Ad Rek 27 december 2020 om 19:26
  De kitman en taqiya van Atilla Yavuz, geconfronteerd met het negende gebod “Gij zult geen valse getuigenis spreken”, toont de onoverbrugbare kloof tussen islam en christendom.
  Zonder eerlijkheid en wederzijds vertrouwen is geen oprechte discussie mogelijk.

 25. Ad Rek schreef:

  @Neef Jansen 28 december 2020 om 01:09

  Hartelijk dank voor die link.

  Nog een ander punt.
  U houdt me regelmatig voor dat ik nog steeds niet begrijp wat de islam eigenlijk is. Ik vind dat irritant maar het belet me overigens niet uw reacties te lezen en te begrijpen en waarderen wat u doet, nl. om een en ander steeds weer opnieuw en volhardend de moslims onder de neus te houden. het voelt toch als een soort van dwang dat ik er op dezelfde manier in moet staa als u.
  U kunt kennelijk niet inzien dat anderen weer andere gevolgtrekkingen maken dan u wat betreft aanpak.
  Deconstrueren doe ik bijv. liever door te analyseren en te beschouwen dan door die negatieve kanten alsmaar te repeteren.
  Maar genoeg voor nu bij dit artikel, we komen elkaar weer wel tegen op een ander moment verwacht ik.

 26. Neef Jansen schreef:

  @AdRek — Als u suggereert dat de islam te humaniseren is of te pacificeren is, en ik heb aangegeven waar u dat doet, dan begrijpt u nog steeds niet wat islam is. Zelf weet ik niet beter dan dat alle moslims en alle islamexperts zeggen dat de islam onveranderbaar is, voor de eeuwigheid is, dat iedereen die de kerntekst van de islam veranderen wil te doden is. Het probleem is dat veel mensen het ontwikkeltraject van de westerse cultuur op de islam projecteren, dit in de veronderstelling dat het om vergelijkbare entiteiten gaat. Maar dat is niet het geval. Er zijn dramatisch grote verschillen. En wat die verschillen zijn, dat wordt uitgelegd in boeken als bijvoorbeeld: Robert R. Reilly, ‘The Closing of the Muslim Mind’ en Tom Holland, ‘Heerschappij’. De islam is naar mijn indruk zeer misdadig, en het lijkt mij ethisch heel juist om die misdadigheid helder in beeld te brengen, opdat het een keer ophoudt, al dat verkrachten en moorden en vernielen en afbreken. Wat u daar verder over denkt, dat moet u weten.

 27. Neef Jansen schreef:

  @AdRek — U zou het eens zo moeten bekijken: zonder eeuwen van diepgaande, pijnlijke en volhardende kritiek op het christendom hadden we nu nog steeds in een tijd geleefd dat mensen met aparte ideeen, nieuwlichters, ketters, op de brandstapel eindigen of anderszins voor hun zieleheil worden doodgemarteld. Als wereldbeschouwing redeloos gewelddadig destructief is, dan moet je het bestrijden, opdat je er niet door verzwolgen wordt. Lees het na in Karl Poppers ‘The Open Society and Its Enemies’: “Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them.—In this formulation, I do not imply, for instance, that we should always suppress the utterance of intolerant philosophies; as long as we can counter them by rational argument and keep them in check by public opinion, suppression would certainly be most unwise. But we should claim the right to suppress them if necessary even by force; for it may easily turn out that they are not prepared to meet us on the level of rational argument, but begin by denouncing all argument; they may forbid their followers to listen to rational argument, because it is deceptive, and teach them to answer arguments by the use of their fists or pistols. We should therefore claim, in the name of tolerance, the right not to tolerate the intolerant.” De islam lijkt mij een voorbeeld bij uitstek van een wereldbeschouwing die niet open staat voor discussie, redelijke argumentatie noch wetenschappelijk inzicht, en die o.a. geweld ziet als middel om alle niet-islam aan zich te onderwerpen, te exploiteren en uiteindelijk te vernietigen. Zie de doctrine, zie de geschiedenis, zie de huidige daden. Het citaat is afkomstig uit: https://en.wikipedia.org/wiki/Paradox_of_tolerance

 28. Neef Jansen schreef:

  @Hendrikush – Bij respons als van Atilah Yavuz moet ik altijd denken aan het volgende:

  koran, soera 5, vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”

  “En dood hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.” Koran, soera 2, vers 191.

  “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123. “Allah heeft het leven en de eigenschappen van de gelovigen genomen, waardoor zij in het paradijs zullen komen. Zij vechten voor Allah, door te moorden en gedood te worden.” Koran, vers 9:111.

  “De Koran is met name de aanval op de Ander.” “De kruisbestuiving tussen het christendom en het postmoderne cultuurrelativisme vernietigt ons.” “De islam leert moslims om in ons gezicht te glimlachen terwijl hun hart ons vervloekt.” “Het christendom creëert een betere cultuur dan de islam.”
  https://www.vlaamsbelang.org/interview-sonja-dahlmans/

  “De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30.

  “Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen goede islam en slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is.“ Oriana Fallaci, The Force of Reason, 2006, p. 305.

  “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71.

  Vervolgens denk ik niet dat Atila Yavuz bereid is noch in staat is tot een deugdelijke discussie hierover, dus zonder gebruik van drogredenen en dreigementen, en met bij voorkeur heldere redeneringen, verwijzingen naar inzichten van experts en bevindingen van wetenschappelijk onderzoek.

  Het tragische bij dit alles is dat wij in een cultuur leven die vanwege multiculturalisme, cultuurrelativisme en linkse zelfhaat dermate in de war is, dat deze alle niet-islam verachtende islam massaal geïmporteerd wordt en beschermd wordt tegen kritiek door mensen die zich bij vergissing heel tolerant en moreel superieur achten.

  “Ik zie zo ongeveer de meest tolerante en inclusieve samenleving uit de wereldgeschiedenis. En die dreigt ten onder te gaan aan haar eigen naïviteit, doordat wij een cultuur hier binnenlaten die absoluut niet van zins is ook maar een fractie van die tolerantie en ruimdenkendheid aan ons terug te geven. Dat breidt zich als een olievlek uit, van de moskeeën en scholen tot de publieke ruimte, waar het echt structureel onveiliger is geworden voor vrouwen, homo’s en iedereen. Onze feestdagen, onze taal, onze geschiedenis: alles moet steeds meer wijken voor iets dat daar haaks op staat.” Thierry Baudet, Trouw, 31 dec. 2019.

  “Het Westen is de eerste beschaving die zich met een bijna gretige onderdanigheid overgeeft aan een andere, de islamitische, en er jizya aan betaalt in de vorm van alle mogelijke sociale uitkeringen.” Wim van Rooy, Doorbraak.be januari 2020

 29. Neef Jansen schreef:

  Abdullah Sameer: “… democracy, secularism and humanism are worth fighting for.”