DE WERELD NU

Klimaat ’problematiek’ – een laagdrempelig overzicht

klimaat

Dit artikel van Folkert Schukken geeft u een laagdrempelig overzicht van de klimaat ’problematiek’, waarmee u anderen zaken kunt uitleggen.

We beginnen met tien vragen over het klimaat en ‘beheersingsmaatregelen’, om daarna nog op enige specifieke zaken in te gaan.

Vraag 1. De mens kan het klimaat beïnvloeden, ja of nee?

Het goede antwoord is nee … maar misschien een klein beetje. Zoals het KNMI het formuleert is het klimaat een afgeleide van het gemiddelde weersysteem, dat wordt bepaald door de elliptische baan van de aarde om de zon en de tolbeweging van de aarde met een omlooptijd van 23.000 jaar. Dan is er nog de variabele de stand van de aardas, de zg. tilt. Deze verloopt van 21,50 tot 24,50 in 41.000 jaar. En dat is al ruim vier en een half miljard jaar aan de gang. We leven nu aan het einde van een klimatologische zomer en de herfst staat voor de deur. Het is een geleidelijke afkoeling naar de volgende ijstijd over zo’n 50.000 jaar (volgens hedendaagse wetenschappers).

De Servische wiskundige Milankovic berekende in 1920 dat de aarde elke honderdduizend jaar een ijstijd ondergaat met de jaartallen erbij. Hij sprak over periodiciteiten van 100.000, 41.000 en 23.000 jaar. Niemand geloofde hem!

Pas 30 jaar later kreeg hij gelijk na de ontdekking in 1949 van de koolstof-14 dateringsmethode. Vastgesteld door de zogeheten proxy-methode met behulp van diepzeeboringen waar het klimaat al honderdduizenden jaren continu in laagjes geregistreerd staat en dat ongestoord is gebleven.

De proxy methode is in de aardwetenschappen een erkende, dateringsmethode die gebruikt wordt om niet direct meetbare grootheden uit het geologische verleden te reconstrueren.

De opwarming of afkoeling van de aarde wordt mede bepaald door de aan- of afwezigheid van zonnevlekken. Bij het bestuderen van de jaarlagen in de ijskap op Groenland blijken er kleine en grote zonnevlekkencyclussen te zijn van 5,5 tot 60 jaar.

De mens heeft op beide systemen geen enkele invloed. Klimaatverandering is van alle tijden. Er is daarom geen sprake van een klimaatcrisis.

Vraag 2. CO2 zorgt voor de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel, zin of onzin?

Het goede antwoord is: onzin. CO2 is één van de broeikasgassen, zoals waterdamp, methaan [CH4] [vuilstort], lachgas, enz. Hoe werkt een broeikasgas? In de atmosfeer, die gevormd wordt door wolken en waterdamp, absorbeert het broeikasgas het door de aarde terug gestraalde infrarood van de zon en zendt dat vervolgens in alle richtingen uit. Het terug gestraalde infrarode licht zorgt voor een opwarming van de aarde en de oceanen: het broeikaseffect. Zonder dit effect zou de gemiddelde temperatuur op aarde circa -18 graden C zijn in plaats van de huidige +15 graden C. En zonder wolken en waterdamp geen broeikaseffect.

Volgens het KNMI neemt waterdamp 2/3 van het natuurlijke broeikaseffect voor zijn rekening en CO2 hooguit 1/3. Volgens andere bronnen is het effect van CO2 minder.

De atmosfeer bevat 2% van de op aarde aanwezige CO2 en de oceanen 98%. Een deel van de CO2 in het zeewater komt vrij als het zeewater opwarmt. In boringen in de ijslaag op Groenland is dat met behulp van de proxy methode vastgesteld. Ook uit alle bekende natuurlijke cycli (dag/nacht cyclus, seizoenen cyclus & ijstijden cyclus) blijkt, dat CO2 de temperatuur volgt en niet andersom.

De wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging van de Aarde sinds 1850 bedroeg 1,0 °C en de zeespiegel is de laatste 100 jaar met zo’n 20 cm gestegen.

Met het programma MODTRAN (Universiteit Chicago) wordt sinds jaar en dag het effect van verschillende concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer berekend. Het gebruikte model toont aan, dat bij een CO2 concentratieverdubbeling van 300 ppm naar 600 ppm de gemiddelde oppervlaktetemperatuur niet meer stijgt dan 0,21 graad C en dat zelfs bij een waarde van 1000 ppm de bovengrens van de opwarming onder 0,4 graad C blijft.  (Bron: Climategate: Klimaatgevoeligheid: 0,21 graden C, enz.)

Vraag 3. Het merendeel van de CO2 is afkomstig van menselijk handelen, zin of onzin?

Het goede antwoord is: onzin. Het merendeel van het CO2-emissies sinds 1850 komt door de uitbarstingen van de 200 actieve vulkanen en de bosbranden. Bijvoorbeeld, de vulkaan Mt Pinatubo op de Filipijnen spoot in 1991 meer CO2 uit dan de hoeveelheid CO2, die de mensheid heeft uitgestoten in alle jaren van haar bestaan. En vergeet de jaarlijkse bosbranden niet.

Vraag 4. Hoe groot is de menselijke bijdrage aan de CO2 in de atmosfeer in % – 5-10-20-50 of nog meer?

Het goede antwoord is rond de 5%. Prof. Hermann Harde van de Universiteit Hamburg heeft berekend, dat de menselijke bijdrage aan de totale hoeveelheid aanwezige CO2 in de atmosfeer 5,25% bedraagt.

Vraag 5. Het IPCC verwacht in de nabije toekomst een klimaatcrisis, zin of onzin?

Het goede antwoord is onzin. Het IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, is door de VN opgericht in 1988. Het IPCC heeft geen bijzondere kijk op klimaatverandering, heeft geen eigen model, doet geen eigen onderzoek en zorgt niet voor financiering van derden.

De VN is er al op voorhand van overtuigd, dat de mens met zijn fossiele CO2 schuldig is aan de opwarming. Wetenschappers uit alle bij de VN aangesloten landen worden als auteur aangetrokken. Ze hoeven geen klimaatdeskundigen te zijn. Er moet consensus worden bereikt. [Einstein: in wetenschap gaat het niet om meerderheid van stemmen.]

Van de diverse rapporten worden net zo lang samenvattingen gemaakt tot alle wetenschappers het er mee eens zijn. Na Poolse landdagen tot diep in de nacht met vertegenwoordigers van al die landen – diplomaten, politici, ambtenaren en wetenschappers.

Één van de auteurs, Michael Mann, kwam met de hockeystick-grafiek. Deze laat zien, dat de temperatuur in de afgelopen duizend jaar daalt (de steel) en stijgt in de laatste 50 jaar gelijktijdig met de stijging van CO2-gehalte (het blad). De VN was onmiddellijk akkoord.

De vraag is echter waarom het IPCC niet heeft ingegrepen toen de bedenker van het hockeystick-dogma na een rechtsgang van 9 jaar in september 2019 werd veroordeeld wegens minachting van de Rechtbank, niet voor de hockeystick, maar het weigeren van het openbaar maken van de gegevens van zijn methode.

Waarom deed het IPCC niets met de uitspraak?

Waarom is er niets gedaan met de in januari 2019 door het IPCC gemaakte opmerking, dat “de menselijke uitstoot van CO2 op zichzelf waarschijnlijk geen globale opwarming veroorzaakt” en met de uitkomst van nadere berekeningen dat de voorspelde impact van CO2 overschat wordt en dat de voorspellingen verkeerd waren? Bron: Doorbraak Be. Heibel om het IPCC.

Waarom vragen vele waarnemers zich af, hebben wij dat nieuws niet te horen gekregen vóór de overeenkomst van Parijs?

Waarom hoeven China en India tot 2030 geen maatregelen te treffen om de CO2-uitstoot te verminderen?

Waarom mag China tot 2050 nog 1600 kolencentrales bouwen?

Het IPCC mag er niets van zeggen, want dat strookt niet met de belangen van de VN.

Mijn kennis komt van de Canadese onderzoeksjournalist Donna Laframboise, die 6 jaar lang de werkwijze van het IPCC heeft onderzocht.

De alarmisten laten zich leiden door de hockeystick-dogma met 97% consensus van wetenschappers, want die onderschrijven de stelling van de menselijke bijdrage.

Het wordt de hypothese van AGW (Anthropogenic Global Warming) genoemd. Ze denken dat menselijke activiteiten een duidelijk invloedrijke factor hebben op mondiale temperaturen.

De grafiek is en wordt gebruikt door Al Gore, de media, milieuorganisaties, regeringen en heeft geleid tot de klimaathysterie. Het is demagogie en misleiding door onder meer mv Minnesma van Urgenda, Greta Thunberg en Extinction Rebellion.

 

Aangezien ik aan neem dat de mens weinig of geen geen invloed heeft op het klimaat zou ik tot de klimaatontkenners worden gerekend. Toch woon ik in een geïsoleerd huis (energielabel B) met al jaren zonnepanelen op het dak. En ik ontken niet de overigens geringe stijging van de zeespiegel, die zich in de komende jaren zou kunnen voortzetten.

Vraag 6. Nederland heeft op basis van het akkoord van Parijs in 2019 de klimaatwet aangenomen. De aanname was in de 2e en 1e Kamer een hamerstuk, ja of nee?

Het goede antwoord is ja. In 2015 wordt het niet bindend klimaatakkoord van Parijs gesloten waarin het voornemen wordt uitgesproken om de door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van die van 1990 te verminderen met 20% en in 2050 met 50%. (Ik was erbij in de Eerste Kamer.)

Nederland gaat in haar voornemen een grote stap verder. Op 20 december 2018 stemde de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 de Eerste Kamer in met de klimaatwet. In deze wet staat het streven om in 2030 49 % minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. En in 2050 moet dit zelfs 95 % minder zijn.

Het ontbreekt in de wet aan een inventarisatie van mogelijke problemen, zoals een onafhankelijke feasibility study, kosten-baten analyses en wat er gedaan moet worden als de doelstellingen niet gehaald (kunnen) worden of als de omstandigheden zich wijzigen. Het was eerst de wet aannemen en dan pas nadenken over de eventuele gevolgen. Geen bedrijf zou hier mee wegkomen.

In beide Kamers was het aannemen van de wet een hamerstuk. Voor de Eerste Kamer is het op z’n minst merkwaardig, want het heeft als kerntaak de kwaliteit van de wetgeving te toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

De klimaatalarmisten denken de CO2-uitstoot verder te beperken door geen gebruik meer te maken van fossiele brandstof als olie, kolen en kernenergie, maar alleen nog van duurzame energie als wind en zon. De kolen- en de kerncentrales moeten worden gesloten. En wij moeten van het gas af. Met andere woorden: wij gaan van een vraag-gestuurde naar een aanbod-gestuurde energiebehoefte met windmolens en zonnepanelen.

Verder wordt er in deze wet vanuit gegaan, dat het stoken van biomassa al dan niet in een kolencentrale CO2-neutraal is door het herplanten van bomen, die te zijner tijd de CO2 weer opnemen. Maar tegen die tijd zijn we verdronken of verhuisd. Wat een drogreden en dan ook nog gesubsidieerd!

Toch gaan deze voornemens de alarmisten niet ver genoeg. Ze worden daarbij gesteund door de uitspraak in hoger beroep in de Urgenda-zaak, dat de regering te weinig doet tegen de opwarming en daarmee haar zorgplicht verzaakt. Ook de Hoge Raad heeft zich inmiddels uitgesproken en handhaaft de uitspraak van het hoger beroep. De vraag is of hiermee de Trias Politica (scheiding der machten) niet in gevaar komt. En hoe staat het met de zorgplicht van de Eerste Kamer? Waarom heeft de Hoge Raad zich daar niet over uitgesproken?

Dat het ook anders kan bewijst Engeland. Daar heeft de rechter Al Gore met zijn film, An Inconvenient Truth, veroordeeld vanwege negen opzettelijke overdrijvingen en flagrante leugens. Het is een politieke film en heeft niets met wetenschap te maken, zo oordeelde de rechter. Hij heeft verder vermeld, dat het bij vertoning op scholen verplicht is er een waarschuwing aan vooraf te laten gaan.

Er kwamen in maart en april 2019 5 klimaattafels: elektriciteit, industrie, landbouw, mobiliteit en gebouwde omgeving, die dat varkentje (CO2) wel even zouden wassen. De in Nederland actieve 380 lobbyclubs van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) als Greenpeace, Natuur&Milieu, IVN, Milieudefensie tot het bedrijfsleven verenigd in VNO-NCW, de adviesbureaus en andere belanghebbenden waren er als de kippen bij en vulden in no time de klimaattafels en dat zorgde ervoor dat er voor onafhankelijke deskundigen geen plaats meer was. Laat staan de burger die het allemaal moet betalen.

Het is onbegrijpelijk dat dit kan gebeuren na het fiasco van de aanleg van de Betuwelijn 10 jaar geleden, waarvan iedereen weet dat de lobby ook daar alles te vertellen had.

Vraag 7. De financiële gevolgen van de Nederlandse plannen zijn haalbaar en betaalbaar, ja of nee?

Het goede antwoord is nee! Om alle huizen (7,7M) duurzaam te maken vergt volgens het Economisch Instituut voor de Bouw een investering van €235 miljard. Dit zou volgens het Instituut zelfs €350 miljard zijn als winkels en bedrijven worden meegerekend. Daar komen de kosten van het aanpassen van het elektriciteitsnet nog bij.

Er is ook onvoldoende mankracht om de doelstelling te halen. Bouwend Nederland rekende uit dat er 11.500 warmtemonteurs nodig zijn om het akkoord uit te voeren. Er worden per jaar 100 monteurs opgeleid, maar door vergrijzing houd je er per jaar 40 extra over.

Tijdens een hoorzitting op 11 oktober 2018 in de Tweede Kamer (Vaste Kamer Commissie EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) bevestigt Ir. Frans Rooijers (directeur van het ingenieursbureau CE Delft) de inschatting van de astronomische kosten van de energietransitie. De komende 15 jaar kost dit alleen al minimaal €800 miljard of €50 miljard per jaar of €6500/jaar per huishouden.

De aanpassing van de landelijke elektrische infrastructuur als extra bekabeling, hoogspanningsleidingen, etc. zijn inmiddels ook door CE Delft berekend op een extra €20 miljard per jaar (extra €200 miljard tot 2030). CE Delft is voortgekomen uit de milieubeweging en opgericht in 1978 is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken.

Door het energieakkoord zal dit jaar een vierpersoonsgezin ca. €1600 extra kwijt zijn aan ODE-opslag, extra distributiekosten, extra belastingen (subsidie elektrisch rijden), toeslag ten behoeve van biobrandstoffen aan de pomp en indirect via duurdere producten (MKB).

Conclusie: Het is economische zelfmoord en Nederland wordt een Derdewereldland in aanbouw.

Dat is in strijd met de door de VN in 1987 aanvaarde Brundlandt-definitie, die luidt:

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor komende generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.

Duurzaam betekent inmiddels in ruime zin rekening houden met het feit dat energiebronnen, voedsel, grondstoffen e.d. niet oneindig voorhanden zijn. Dat betekent onder meer geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast.

Baten
Pieter Boot, sectorhoofd bij het PBL en de doorrekenaar van de plannen voor het Klimaatakkoord, verklaarde tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer op 7 maart 2019: een kosten-batenanalyse valt niet te maken. Er zijn praktisch geen baten, terwijl de kosten astronomisch zijn.

Zijn er wel baten bij een stijgend CO2-gehalte in de atmosfeer? Ja, het heeft een positieve invloed op de biosfeer.

 1. De groeisnelheid neemt toe.
 2. Planten worden resistenter tegen droogte.
 3. Veel gewassen worden resistenter tegen plantenziektes.
 4. Er sterft meer biomassa af, waardoor de grond vruchtbaarder wordt. De populatie van allerlei organismen zoals wormen neemt dan ook toe.
 5. Gevolg: hogere landbouwopbrengsten. Jaarlijks sterven 7,6 miljoen mensen door gebrek aan voedsel.

Ter bevordering van de groei van de gewassen wordt in het Westland CO2 afkomstig van de petrochemische industrie op de Maasvlakte toegevoegd aan de lucht in de kassen.

Vraag 8. Zijn er nog ander factoren die het klimaat in Noordwest Europa bepalen, ja of nee?

Het antwoord is ja. In Noordwest Europa hebben we de warme golfstroom, de NAO, AMO en de zonnevlekken die mede het klimaat bepalen. Door de verdamping van het warme water hebben we milde winters met regen en sneeuw. Er zijn aanwijzingen, dat de Golfstroom zwakker wordt. Een lagere snelheid zorgt voor een langere verblijftijd in tropisch gebied met als gevolg, dat het oceaanwater meer opwarmt. Hierdoor zal er ook meer water verdampen. Een hogere luchtvochtigheid veroorzaakt meer regenvorming en leidt tot zwaardere stormen of orkanen. Als de Golfstroom nog sterker afremt, daalt de temperatuur in het noorden van Noorwegen, Zweden en op IJsland met 12 graden C. Mocht de Golfstroom tot stilstand komen, betekent dat het begin van een nieuwe IJstijd.

North Atlantic Oscillation (NAO)
Noord Europa kent elke 5 tot 20 jaar de zogenaamde Atlantische schommelingen van afwisselend koud en warm weer. Het heeft te maken met luchtdrukverschillen tussen IJsland en de Azoren. Het verschijnsel werd al in 1817 ontdekt. Na het warme weer van de afgelopen jaren wordt binnenkort kouder weer verwacht.

Atlantic Multi-decadel Oscillation (AMO)
Deze index beschrijft langdurige afwijkingen van de zeewatertemperatuur van het noorden van de Atlantische Oceaan. De AMO kent warme- en koude fasen met een totale periode van 60-70 jaar. De AMO is vermoedelijk een maat voor het warmtetransport door Atlantische Oceaan naar het noordoosten. Op deze manier zou je het ook de ‘water-NAO’ kunnen noemen.

De aarde is in de afgelopen 2 jaar 0,6 graden C afgekoeld, blijkt uit metingen die het NOAA (Nationale Oceanische en Atmosferische Administratie van de VS) al sedert 1979 uitvoert.

Op 18 maart 2018 heeft het KNMI een nieuwsbericht uitgebracht met de volgende kop: Kwetsbaarheid van groene stroom.

Het KNMI heeft het kabinet aangeraden om met de bouw van windparken te wachten. En dat het raadzaam is om de sluiting van de moderne kolencentrales te heroverwegen. De windkracht zou in heel Europa kunnen afnemen, waardoor de elektriciteitsproductie achterblijft bij de verwachtingen. Daardoor zouden eigenaren van windparken failliet kunnen gaan en zelfs niet meer in staat zijn de dan vrijwel nutteloze windturbines af te breken. Warmtepompen kunnen een dergelijke kou niet aan.

Zonnevlekken fluctuaties die ontstaan ten gevolge van magnetische activiteit op de Zon
Een zonneminimum wordt veroorzaakt door het wegblijven of een sterke vermindering van het aantal zonnevlekken. Het zijn energie-uitbarstingen op de Zon en hebben invloed op de aardse atmosfeer.

Er wordt door meerdere deskundigen verwacht dat er een zonneminimum op komst is, dat zal starten omstreeks 2020 en kan duren tot 2055, overeenkomend met het Maunder Minimum.

Vraag 9. Windmolens zijn duurzaam, zin of onzin?

Het goede antwoord is onzin. Windmolens zijn niet duurzaam.

 1. Allereerst is er het gebruik van neodymium voor de magneet in de generator. 90% komt uit Noord China, nabij de plaats Baotou. De gezondheidsklachten en de sterfgevallen van vele Chinezen aldaar zijn enorm.
 2. De bouw van windmolens vergt grote investeringen met een geringe en niet altijd zekere opbrengst.
 3. Door de noodzaak van achter vang besparen ze niet op de CO2-uitstoot. Zie Denemarken.
 4. Windmolens kunnen maar 15% – 20% van het totale energieverbruik produceren tegen hogere kosten dan fossiele energiebronnen en kernenergie.
 5. Zij leggen een groot beslag op landoppervlak en milieu. Zij verpesten het landschap en doden op grote schaal vogels.
 6. Zij veroorzaken overlast, gezondheidsklachten, waardeverlies en onverkoopbaarheid van onroerend goed.
 7. Windmolens (alsook) zonnepanelen staan vanwege hun lage vermogensdichtheid op het zelfde niveau als paard en wagen tot het huidige vervoer.

Het duurt op land ruim 36 jaar en op zee 55 jaar voordat een windmolen zijn eigen investering heeft terugverdiend via de werkelijke waarde van de geproduceerde windstroom. Hierbij is geen rekening gehouden met financieringskosten, verzekering, veroudering , onderhoud en ondernemerswinst. De technische levensduur is korter dan de economische. Zij kunnen niet zonder subsidie, nu niet en nooit niet.

Wind op land
Van het benodigde windvermogen komt de helft op het land en vergt 2500 km2 aan windindustrieterrein. Ter vergelijking de oppervlakte van de provincie Utrecht is 1400 km2.

Om het plaatsen van windmolens procedureel te versnellen wordt de Crisis- en Herstelwet toegepast, waarmee de democratie aan de kant wordt geschoven. Zonodig wordt de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) ingeschakeld om windterroristen in de gaten te houden of te arresteren. Jan Nieboer, voorman van het verzet tegen windmolens op de grens van Drenthe en Groningen, werd door acht politiemensen in kogelwerende vesten gearresteerd in zijn administratiekantoor in Nieuw-Buinen en gevangen gehouden in Lelystad. Zes weken later op 31 juli j.l. kwam hij vrij. En hij schreef alleen maar brieven.

En blijft de vraag waar wordt de energie vandaan gehaald als het niet of te hard waait en de kolencentrales inmiddels zijn gesloten.

Vraag 10. Wat zijn de toekomstverwachtingen? Kern- en kolencentrales open houden en niet van het gas af, zin of onzin?

Het antwoord is het heeft zin. De wereldwijde energie behoefte neemt toe. The New York Times schreef in september 2017: elke dag krijgen 300.000 mensen extra elektriciteit en neemt volgens het Bureau voor Energievraagstukken van de VS de vraag naar energie tussen 2008 en 2030 met 35% toe. De daarvoor benodigde energie zal volgens het IPCC moeten worden opgewekt door kolen- en kerncentrales.

En zonder kernenergie is halvering van de CO2-uitstoot in de hele wereld niet mogelijk. De Duitsers zeggen:

Erst komt das Fressen und dann die Moral.

En dan in Katowice (het vervolg op de klimaatconferentie van Parijs) maar zeggen dat de wereld de limiet van 2 graden opwarming alleen nog in zicht houdt als het gebruik van olie, kolen en gas wordt afgeschaft.

Buitenlands (aard)gas
Nederland importeert al jaren hoogcalorisch Noors en Russisch gas tot 70% van de huidige afzet Er wordt in Groningen aan een vierde fabriek gebouwd (gereed in 2022) naast de 3 aanwezige fabrieken in Ommen, Wieringermeer en Zuidbroek. Deze nieuwe fabriek kost 500 miljoen euro, haalt uit de lucht stikstof (17%) en mengt dat met het hoogcalorisch gas. Op die manier krijgt het dezelfde eigenschappen als het laagcalorische Groninger gas en is het geschikt voor onze cv-ketels en fornuizen.

Kernenergie
Rolls-Royce maakt bekend van plan te zijn om rond 2029 in serie in de fabriek gebouwde nucleaire elektriciteitscentrales te kunnen produceren, installeren en exploiteren. Nucleaire minikernreactoren kunnen gestandaardiseerd worden gefabriceerd zodat de bouwkosten, een belangrijke barrière, significant kunnen worden teruggedrongen.

Toekomst
De toekomst is kernenergie maar dan met Thorium, ontdekt in 1828 door een Zweedse chemicus. Het is net als uranium een splijtstof maar dan duizend maal minder radioactief en gevaarlijk. Het kan worden gebruikt als brandstof in zogenaamde gesmoltenzoutreactoren. Ze zijn vanwege het concept van vloeibare in plaats van vaste brandstof uitermate veilig. De ontwikkeling kan nog wel 10 jaar duren. Een thoriumreactor stoot geen CO2 uit, produceert nauwelijks afval, kan bestaand kernafval als brandstof verwerken en er kan geen plutonium [kernbom] mee gemaakt worden. De beschikbaarheid van thorium is vrijwel onbeperkt (in tegenstelling tot uranium). Het is in veel landen beschikbaar, waaronder Noorwegen en potentieel gemakkelijk winbaar.

klimaat

Folkert Schukken

Tot slot
Er zijn wel meer dan duizend wetenschappers wereldwijd, die zich niet kunnen vinden in het hedendaagse geloofsartikel dat de opwarming aan menselijk CO2-uitstoot toe te schrijven is. Zonder vermelding van hun titel, om het grote publiek niet achterdochtig te maken, zijn zij door klimaatalarmisten op een lijst van ‘dwarsliggers’ gezet. Hen wordt net zo’n kortzichtigheid verweten als de asbestontkenners en Holocaust-ontkenners. En ze worden zodanig fout geacht, dat ze zich geen wetenschapper meer zouden mogen noemen.

De vraag is wat zijn de beweegredenen van de alarmisten?

Volgens mij streven ze naar geld, macht en aanzien. Bovendien biedt het kunnen redden van ‘slechte’ mensen een groep een collectieve prikkel, waardoor zij samen een enorme toename van eigenwaarde krijgen, plus de bevrediging van hun behoefte aan erkenning. Wat een kans om de mensheid te redden en de held uit te hangen! En als de Dag des Oordeels zou aanbreken sta je aan de goede kant van de streep.

Maar er komt een dag dat de lijst van klimaatontkenners zal worden beschouwd als een erelijst!


Dit artikel verscheen eerder op Climategate.nl

Meer over het klimaat (of ‘klimaathoax‘ zoals op VoL vaak wordt gebruikt) vindt u hier.

9 reacties

 1. Ezel schreef:

  Mooi! Maar het maakt helemaal geen reet uit of het waar of niet waar is. De boel moet blijven draaien en de baantjes veilig gesteld… en dat gaat gewoon gebeuren… en de meeste mensen vinden dat een goed idee, die slikken die kolder als zoete havermout pap met sojamelk…

 2. Kees schreef:

  Vergeet de 70000 vogels niet die jaarlijks sterven door de windmolens, die 70000 alleen al in NL!

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Als dit laagdrempelig is dan zal elke klimaatgelovige, incl. Rutte, McKinsey-Wiebes, Timmermans en Merkel, in staat moeten zijn het te weerleggen. Ben benieuwd wanneer ik uit die hoek iets zinnigs hoor. Vooralsnog is het oorverdovend stil en debiteert men uitsluitend mantra’s. Voorbeelden van mantra’s zijn ‘diversiteit’ (voor geloof in de multiculturele toren van babel, liefst met kalifatistische inslag), ‘solidariteit’ (voor geloof in de Euro en de economische en fiscale ellende die ermee gepaard gaat), ‘respect’ (voor geloof in de criminele of anderszins onaangepaste islamitische medemens die zelf niet gelooft dat respect wederkerigheid veronderstelt), ‘vluchtelingen’ (voor geloof dat er geen grootschalig misbruik van de naoorlogse vluchtelingenverdragen plaats vindt, m.n. door islamieten uit extreem slecht bestuurde islamitische landen). Mantra’s in de politiek zijn toverspreuken, waarmee politieke tegenstanders het zwijgen wordt opgelegd. Tot op zekere hoogte maken ze deel uit van het poltiieke handwerk, maar ze hebben de neiging uit de hand te lopen. Dit zien we vooral het afgelopen decennium. Er is inmiddels sprake van een muur van mantra’s om een cordon sanitaire rond zogenaamde ‘fascisten’ (ook een mantra) in stand te houden.

 4. George1984 schreef:

  Goed artikel en een duidelijke samenvatting. Ik ben geen jurist, maar is het nog überhaupt mogelijk om het malle urgenda arrest van tafel te vegen ?

 5. Pieter schreef:

  @george. Het urgenda arrest is een prachtig bewijs van de onzinnigheid van ‘recht’. Welk ‘recht’ is er gesproken als we (mensheid én natuur) er allemaal schade van zullen ondervinden. Rechters, rechtbanken, advocatuur; zonder uitzondering figuren die geen vuil onder hun nagels hebben behalve van wat ze uit hun neus en aars krabben, niet met hun poten in de grond staan geven een interpretatie, . Zonder benul van de bedoeling van de wetten die ooit met goede bedoelingen zijn geschreven.

 6. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel, met een verantwoord overzicht.
  Aanbevolen voor iedereen, die een inleiding in dit onderwerp zoekt.

  @George1984 en @Pieter : dat zogenaamde “urgenda arrest” is onaanvaardbaar :
  – “urgenda” is geen verkozen partij, maar een gesubsidieerde actie-groep, heeft dus geen mandaat; en is wederrechtelijk betaald uit geld van een nationale[:overheids-] loterij.
  – De Hoge Raad deed een uitspraak met een verplichting tot een bepaald politiek beleid : dat is in strijd met de trias politica.
  – Elk Constitutioneel Hof zou dit soort gecorrumpeerdheid en rechts-verkrachting, verbieden.
  loterij-geld

 7. Cool Pete schreef:

  Typo : laatste woord [ loterij-geld ] vervalt.

  Om in de sfeer van deze typo te blijven : @kwezel legt zich overal bij neer :
  tafeltje dek je, ezeltje strek je ……………..

 8. George1984 schreef:

  @Cool Pete dat die loterij niet deugt en nog meer verwerpelijke organisaties steunt wist ik al. Die club is heel fout en kost de Nederlandse belastingbetaler indirect miljarden dankzij de procedures tegen de staat van dat smerige urgenda. Helaas heb ik niet zo’n gulle sponsor waarmee ik eindeloos processen tegen de staat kan aanspannen om mijn zin door te drukken ten koste van miljoenen Nederlanders.

 9. Neef Jansen schreef:

  Ik hoorde vanmorgen in Buitenhof dat er na de corona-tsunami een economische crisis-tsunami komt en dat er daarna de klimaat-tsunami komt. Ik heb sterk het idee dat de inzichten van de totale gemeenschap aan klimaatexperts wereldwijd helemaal niets in te brengen hebben wat betreft corrigeren van de waan die gaat maken dat we honderden en honderden miljarden euro’s gaan uitgeven aan totaal zinloze en welzijn en veiligheid ondermijnende klimaatmaatregelen. De waan zit daarvoor te diep, wordt te breed aangehangen, en is verdienmodel geworden van teveel heel machtige betrokkenen. Ik weet niet wat redding brengt. Een politieke aardverschuiving misschien? Dat de meest gevaarlijke debielen eindelijk uit de politiek verdwijnen? Zo’n timmerfrans bijvoorbeeld? Ik betwijfel of dat lukken gaat. De democratie werkt niet meer. De correctie werkt niet meer. Ons lot is in handen van waanzinnigen.