DE WERELD NU

Debat – Theoterrorisme? Plek en functie binnen islam

Theoterrorisme

Is de term theoterrorisme geschikt voor religieus geïnspireerd geweld? Heeft het gevolgen; past het binnen maatschappelijke ontwikkelingen?

Het artikel van David Pinto zaterdag blijkt voedsel te zijn voor een uitgebreider debat over de toepasbaarheid van het begrip theoterrorisme en de er uit volgende implicaties. Daarvoor geven we de komende week (of eventueel langer) alle ruimte door dagelijks een opinie van een geselecteerde wetenschapper, schrijver of opiniemaker te plaatsen. In dit afsluitende artikel in deze serie spreekt Machteld Allan, arabiste, islamkenner en vertaalster van het 14e-eeuwse hoofdwerk Bid vecht en heers van de islamitische rechtsgeleerde Ibn Taymiyya (1263-1328) over plek en functie van terrorisme binnen de islam.

Theoterrorisme als begrip

In het debat over de vraag of ‘theoterrorisme’ een juiste en/of bruikbare term is, doe ik graag nog een paar laatste duiten in het zakje. Het is een mooi debat geworden, waarschijnlijk omdat men elkaar niet tegenspreekt om het tegenspreken, maar al debatterend werkelijk probeert wijzer te worden.

Mijn antwoord op de voorliggende vraag is een beleefd doch hartgrondig ‘nee’. Nee, de term theoterrorisme is naar mijn mening noch juist, noch nuttig. Waarom niet?

Praktisch, niet theoretisch
Zoals Sid Lukkassen aangeeft: de vraag vraagt om een praktische en niet om een theoretische benadering. Paul Cliteur wil iets verhelderen met de term theoterrorisme, waardoor een actueel probleem misschien gemakkelijker kan worden opgelost. Welnu, het urgente, voorliggende probleem, ook volgens Cliteur zelf, is de waarneembare botsing tussen het Westen en de islam. De term theoterrorisme dwingt ons ook te kijken naar christendom en jodendom, waardoor de vraag naar de plaats van geweld binnen de religie toch weer een theoretische, academische oefening wordt.[1]

Jihād in plaats van islamitisch theoterrorisme
Dat is meteen de eerste reden dat ik zou willen pleiten voor het woord jihād in plaats van islamitisch theoterrorisme. Het is met de jihād dat we moeten dealen, niet met christelijke of Joodse terreur. Het voordeel van de term jihād is verder dat het, anders dan de term theoterrorisme, geen nieuwe term is die door een onderzoeker op een bepaald fenomeen (in dit geval de islam) wordt geplakt. Dit gebeurt vaak om de eigen conclusies te ondersteunen. Maar het is zuiverder het fenomeen islam te beschrijven: ‘zoals het zichzelf toont vanuit zichzelf’ – om met Heidegger te spreken.

Om dezelfde reden zijn ook termen als islamisme, jihadisme, integrisme en fundamentalisme in mijn ogen onwenselijk. Ze zijn vreemd aan de islam als religie. Zoals ook Bart Collard in zijn bijdrage aangeeft: zulke termen lijken bijna bedacht om beleid op te kunnen maken: God verhoede dat er iets mis is met de islam, want daar kunnen we politiek niets mee. De term ‘jihadisme’ bijvoorbeeld, is een heerlijke term voor beleidsmakers. Toch een beetje een moeilijk woord met een geur van echte expertise. Jihadisme, als aberratie van een verder vreedzame godsdienst, kun je ook ‘aanpakken’ met behulp van maatschappelijk werk, geheime dienst, politie en zelfs met de moskee in de wijk. De islam kun je niet aanpakken, in elk geval niet op deze manier.

Venn-diagram
Wat me brengt op het volgende punt: het dwingende Venn-diagram dat boven elke bijdrage aan dit debat afgebeeld is. Ik weet niet wie dit diagram heeft bedacht (Floris van den Berg, Red.), maar bewust of onbewust hebben alle bijdragen aan dit debat zich aan dit model ondergeschikt gemaakt. Of ze Cliteur nu bijvallen of niet. ‘Islamitisch theoterrorisme’ is in dit diagram een ieniemienie appelpuntje van de islam, die als geheel weer binnen de religie wordt geplaatst, waarmee alle religies dus zo’n rottig aanhangseltje meekrijgen. Ofschoon het diagram wel verheldert hoe de onderzoeker het woord theoterrorisme definieert, laat het ons in het duister als het gaat om een verklaring van de jihād. Waarom?

Het diagram is bij uitstek niet-dynamisch. Zelfs als je ‘islamitisch theoterrorisme’ in het diagram zou vervangen door het woord jihād, zouden we nog steeds niet begrijpen hoe de jihād zich verhoudt tot de grotere cirkel, in dit geval de islam. Deze verhouding kan alleen worden uitgedrukt in een dynamisch model.

Op dit punt wilde ik het causaliteitsmodel van Aristoteles als alternatief voor het statische Venn-diagram voorstellen, maar ik zou het kort houden. Jammer! Heel kort dan: een religie draagt altijd een belofte of een verwachting in zich, een visioen waarin alles wat God de mensen heeft voorgespiegeld, eindelijk bewaarheid wordt. Het is iets wat er nog niet is, en wat dus niet in een statisch model past. Het Koninkrijk Gods, toch niet onbelangrijk, valt niet in zo’n diagram te persen.

Anders gezegd: in den beginne zijn we uit het paradijs getrapt en religie is één grote oefening of poging om de weg terug te vinden, waarbij God ons gelukkig een handje helpt door bij tijd en wijle via de profeten instructies door te seinen. In de islam zijn deze instructies gesystematiseerd door de zogenaamde rechtsgeleerden (‘ulamā’, fuqahā’, mollah’s en ayatollah’s) in wat de Sharī‘a wordt genoemd.

Het eindpunt van de islam, zijn vervolmaking (de finale oorzaak zou Aristoteles zeggen) is bereikt als alle mensen op aarde gehoorzamen aan de regels van die Sharī‘a. Dan pas is de kosmos weer in evenwicht. Om die Sharī‘a dwingend te kunnen opleggen, heb je echter een staatsapparaat nodig, een grondgebied, een politiemacht, een grensbewaking.

En dit is het punt waar de jihād in het spel komt. Jihād, zou je kunnen zeggen, is de efficiënte oorzaak van de islam. Zonder de jihād (die dus geen doel op zichzelf is – nóg een reden dat de term jihadisme niet deugt) blijft het heil slechts beperkt tot de moslims. Zij hebben het allerlaatste Woord van God aan de mensheid, dat echter pas bewaarheid wordt (‘geactualiseerd’ zeggen de scholastici) als wij allemaal gehoorzamen aan dat Woord. Liefst goedschiks natuurlijk, maar de ervaring leert dat de heidenen vaak nog even een klein duwtje nodig hebben. Dat duwtje (‘bekering of de dood’) is de jihād.

Kortom: jihād is alleen oppervlakkig bezien geweld of terreur. Het islamitisch theoterrorisme, de jihād, is geen ieniemienie appelpuntje van de islam, maar niets minder dan de slinger die aan Gods Woord wordt gegeven opdat iederéén kan proeven van het heil van die heerlijke islam.

Jodendom en christendom
Tot slot, toch nog even een puntje over de vergelijking met jodendom en christendom. ‘Theoterrorisme’ schrijft Cliteur, ‘is het type terrorisme dat geweld legitimeert, waarbij wordt gerefereerd aan het bevel van “God”’. En elders: ‘…één God, met een wil, die hij voorschrijft aan mensen.’ (mijn vet. MA)

Ten onrechte gaat Cliteur hier van de premisse uit dat alle religies voluntaristisch van aard zijn. Voluntarisme is de leer die onder meer inhoudt dat Gods wil bepaalt wat goed en kwaad is. Wat goed is, kunnen wij niet weten totdat God zijn instructies (zijn ‘bevelen’) kenbaar maakt. Deze instructies kan God, gelijk een dronken dictator, elk moment naar believen intrekken of wijzigen, zodat wij voor ons handelen volkomen afhankelijk worden van zijn openbaringen.

Maar zowel in het christendom als in het jodendom is dit voluntarisme op zijn minst verzacht, omgevormd tot een tweerichtingsverkeer (mensen praten terug tegen God, houden God aan zijn eigen Woord, sluiten contracten met God, etc.), of helemaal uitgebannen (God heeft ons zó geschapen dat wij goed en kwaad door middel van de rede kunnen onderscheiden).

Ook binnen de islam heeft dit debat gewoed, maar hier is het voluntarisme uiteindelijk overeind gebleven. Vandaar dat Gods Wet als uitdrukking van Gods Wil prevaleert, en de wetuitleggers (de bovengenoemde ‘ulamā’) de baas zijn in de islam. Misschien is dat wel het belangrijkste verschil tussen de islam en het christendom.


 1. Lukkassen herhaalt tot mijn spijt het wijdverspreide misverstand dat ‘de meeste christenen het Oude Testament – dat inderdaad behoorlijk gewelddadig is – vervallen hebben verklaard. Een dubbel misverstand: het OT is niet vervallen verklaard (vroege christenen die dat wilden, zijn tot ketters verklaard). Dat het OT ‘behoorlijk gewelddadig is’ is een veelgehoord, maar nietszeggend cliché dat alleen maar veel kwaad heeft aangericht.

salafisme

Machteld Allan is historicus, arabiste, islamkenner en vertaalster van het 14e-eeuwse hoofdwerk Bid, vecht en heers van de islamitische rechtsgeleerde Ibn Taymiyya (1263-1328).

 

 

 

 

 


De andere bijdragen aan het Debat Theoterrorisme vindt u hier.

42 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  Nou, eindelijk iemand die het snapt. Dit is de beste bijdrage tot nu toe. En dat boek ga ik meteen kopen.

 2. Ron schreef:

  Dag mevrouw Allen,
  Omdat de jihad ook een geduldige maar volhardende sluipende kant heeft nl. vragen/opeisen van de openbare ruimte: stilte ruimten op scholen; versterkte oproep tot gebed; gescheiden zwemmen etc, is het dus zaak voor politiek en bestuurders hier niet aan toe te geven: helaas …

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Mevrouw Allen verwerpt zowel de woorddelen theo- als het -terrorisme in theterrorisme. Theo- omdat dat ten onrechte het Christen- en Jodendom erbij betrekt, en -terrorisme omdat dat slechts een component is van de jihad. Jihad is de goddelijke opdracht aan alle moslims om het heil van de onderwerping aan de veronderstelde allerhoogste tot de gehele mensheid uit te breiden in de vorm van een wereldkalifaat. In die zin is de islam, naar eigen definitie een zuiver onderwerpingsgeloof ofwel ‘islam’. Zij die zich dienstbaar maken aan uitbreiding van het kalifaat krijgen extra bonuspunten. Hier ligt de oorsprong van het islamitisch ‘theoterrorisme’. Die bonuspunten – hemelse maagden e.d. – zouden een teken van barmhartigheid zijn, want het voluntarisme in de Islam is absoluut. Zij die dit tegenwerken krijgen extra maluspunten in de vorm van eeuwige hellestraffen. Zowel het godsbeeld, als het beeld van hemel en hel is bij moslims sterk afwijkend van dat in het Christendom en Jodendom. Voor alle duidelijkheid, het is maar de vraag of er in de Christelijke of Joods theologie een hemel of hel bestaat. Nu rest slechts de vraag of de term ‘jihad’ toepasbaar is op het al langer lopende conflict van de islam met het Westen (en het Oosten, bijv. Hindoeisme, Boeddhisme). Dat is natuurlijk zo, ook al vinden velen dat niet leuk. En of de politiek daar mee uit de voeten kan? Er zijn nog maar weinig tekenen die daar op wijzen. Helaas, want de noodzaak ertoe is onvermijdelijk.

 4. wim van rooy schreef:

  Het tweerichtingsverkeer, zoals hier aangegeven, vindt men mooi beschreven door de Franse denker Alain Finkielkraut. In ‘De wijsheid van de liefde’ (1984; 2004 Nederlandse vertaling) schrijft hij: “God verheft de mens tot het niveau van gesprekspartner”. Het jodendom laat het atheïsme toe vanaf het moment dat het joodse geloof de bezetenheid door God (Hij spreekt in de mens) vervangt door Openbaring (God spreekt tot de mens) – p.98 van de Nederlandse vertaling.

 5. BegrensEuropa! schreef:

  @wim van rooy 29 augustus 2020 om 15:03 Ik houd het graag simpel met Mattheus 22:39. Niet alleen geeft dit vers in slechts een tiental woorden aan waarin het Christendom zich onderscheidt van de Islam (en misschien ook een bettje van het Jodendom), maar tevens biedt het enorme ruimte voor alle vormen van spirituele naastenliefde tot door redeleijkheid verlicht burgerschap en wat daar tussen in ligt als min of meer gelijkwaardige levensdoelen.

 6. Neef Jansen schreef:

  De theologe en filosofe Monica Papazu: “Als niets zeker is en als de wereld waarin wij leven geen stabiele schepping is die door natuurwetten wordt beheerst, die wij kunnen kennen en respecteren, dan bevinden wij ons in een angstaanjagend universum dat bijna een nachtmerrie is. Er is dan, eerlijk gezegd, geen enkele keuze meer en het heeft geen enkele zin meer te geloven. Het enige wat ons dan rest is onvoorwaardelijke onderwerping.” Prof. Dr. Hans Jansen, prof. Dr. Bert Snel, Eindstrijd. De finale clash tussen het liberale Westen en een traditionele islam, Van Praag, Amsterdam, 2009, p. 226.

 7. david Pinto schreef:

  “beleefd doch hartgrondig ‘nee’”, tegen hut, noodzaak, juistheid van de term theeterrorisme. Machteld Alan voegt zich aan diegenen die de term ‘theoterrosme’ bestrijden. Zij voegt andere argumenten toe. Wat blijft nog heel over van die term? Kan die nu worden geschrapt? Bij wijze van ‘recapitulatie’ zal ik op een later tijdstip de bezwaren opsommen.
  Het plaatje boven de reacties, ná mijn initiële bijdrage (daar stond wel een prima plaatje bij, vond ik) kwam op verzoek van Paul Cliteur. Vond en vind het met Alan niets, maar ‘voor de goede sfeer’ heb ik maar laten passeren.

 8. david Pinto schreef:

  Een 2e reactie op Alan. jihād zou niet als terminologie voor het besproken probleem. jihād dekt slechts de misdaden gerelateerd aan de religie (islam) en niet alle de andere misdaden vanwege de premoderne bagage van de daders.

 9. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 29 augustus 2020 om 16:16 Het betreft hier de samenvatting van de islamkritiek van Johannes van Damascus (675-749). Hij stelde (na als vizier of iets dergelijks in het kalifaat der Omajaden te hebben gediend) dat door het voluntarisme in de islam goddelijke rechtvaardigheid en menselijke verantwoordelijkheid betekenisloze begrippen zijn. Dan rest slechts de onvoorwaardelijke onderwerping. Zoals Rome en het gehele keizerrijk waren onderworpen aan de grillen van Caligula en Nero. Zoals Nederland onderworpen is aan de grillen van het coalitieberaad, zoals dit in het regeerakkoord van 2017 zijn beslag heeft gekregen, in afwachting van een hernieuwd en hopelijk iets minder grillig coalitieberaad in 2021. De mechanismen zijn hetzelfde, dus de parallellen, hoewel frappant, zuden geen verbazing mogen wekken. Zo bereikt Rutte III toch nog iets nuttigs.

 10. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel, van dr. Machteld Allan.

  In haar boeken en artikelen, legt ze steeds de oorzakelijkheden, goed uit.
  Zie ook : W.en S. van Rooy – ‘Islam. kritische essays’. [2002].

 11. Neef Jansen schreef:

  BegrensEuropa! — Mijn indruk is dat de islam een absoluut totalitarisme is, dat bedacht is om verzekerd te zijn van een eindeloze aanvoer van rovers en buit en slaven. Die Arabische stammen waren bedreven in het beroven van karavanen, en dat verdienmodel daar hebben ze later de islam van gemaakt. Het is eigenlijk een uiterst effectieve destructiemachine, en de relativistische, zelfhatende en nihilistische delen van de westerse wereld zullen er enorm veel schade van ondervinden, als ze het al overleven. Het zou mooi zijn als ze ook David Suurland weten te verleiden om een artikel te schrijven over heel de kwestie.

 12. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 29 augustus 2020 om 17:50 De ontstaansgeschiedenis van de islam is onzeker. Maar belangrijker, wat is een plausibele verdwijningsgeschiedenis? We hebben de mekkaanse verzen, die nog wel te pruimen zijn, en de medinensische verzen, die gruwelijk zijn en de mekkaanse verzen teniet doen. De islam zit psychologisch vernuftig in elkaar. Het is ten diepste totalitair. Het schakelt moeiteloos van fase I naar fase IV. Dus dat wordt lastig. Ik zou Suurland ook wel willen horen. En nog wat mensen.

 13. david Pinto schreef:

  Een ander gigant, islamoloog en Arabist: prof. Mordechaï Kedar uit Israël. Hij zou je o.m. dit vertellen: Het was een Jood uit Yemen die Mohammed over het Jodendom vertelde. Vervolgens ging Mo de Joodse verhalen aan zijn woestijn volk vertellen. Maar die bleken ook op de hoogte te zijn van de Joodse verhalen. Mo wilde ons niet alleen nadoen, maar overtreffen. Voorbeeld: Wij, Joden vasten de hele dag en bidden 5 keer op de Grote Verzoendag. Pedo Mo besloot: Ik regel 5 keer bidden iedere dag en vasten een hele maand, niet alleen 1 dag. Daarom verweten zij hem ‘oude verhalen’ te vertellen, in het Arabisch asafir el awal, komt 11 keer in de Koran voor.

 14. Neef Jansen schreef:

  Ik volg al jaren het islamonderzoek. Wat ik tot dusver zo weet, dat is — dat Mohammed waarschijnlijk nooit heeft bestaan (Robert Spencer); dat er in de Koran meer jodenhaat steekt dan in Mein Kampf (Bill Warner); dat de korantekst ongeveer twee eeuwen later is ontstaan dan de islam veronderstelt (Jay Smith); dat de jodenhaat te maken heeft met de afwijzing van het gebod ‘Gij zult niet doden’ (Hamed Abdel Samad in een interview met Gad Saad); dat de islam leidt tot dysfunctionele cultuur (Robert Reilly); dat de oorsprong van de islam zeer dubieus is (Tom Holland); dat de islam als ideologie van roof totaal geen interesse heeft voor onderwijs behalve dan hersenspoeling in de bevelen van de islam, en dat het godsbeeld van de islam wetenschappelijk onderzoek en rationeel-kritisch denken verbiedt, enzovoort. Gezien vanuit het perspectief van culturele ontwikkeling, humaniteit, realisatie van millenniumdoelen, enzovoort, is de islam een totale catastrofe. Krijgt de islam ergens de vrije hand, dan krijg je ISIS. Hoofden op hekken en dergelijke. Weerzinwekkende wreedheid, sadisme, totale destructie. Zou er een wereldregering zijn, dan zou de islam direct planetair verboden worden. De schadelijkste fanaten zouden levenslang worden weggesloten, en men zou moslims onderwerpen aan processen van deprogrammering, zoals je doet met mensen die jarenlang gevangene waren van een destructieve sekte.

 15. Lawaaipapagaai schreef:

  Dit was een interessante maar qua beleid zinloze discussie. We zitten gevangen tussen de zon en de maan. Herder, herder laat je schaapjes gaan.

 16. El Cid schreef:

  @Lawaaipapagaai. Een juiste observatie. Er is voldoende wetgeving om islamitisch “haatzaaien” te bestraffen. Je moet die wetgeving alleen willen toepassen. Dus niet lukraak Wilders voor het gerecht brengen voor het stellen van een vraag, het uiten van een beleidsvoornemen.

  Het reciteren van een Koran in het openbaar is strafbaar op grond van artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht. Godsdienstvrijheid is niet absoluut. Er staat in de grondwet: Behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet…

  Kortom. Er is in – zeker Nederland- geen sprake van een rechtstaat. Er is sprake van een door de elite toegepaste selectieve rechtstaat. Hun rechtstaat, niet de mijne.

 17. david Pinto schreef:

  ZOALS BELOOFD.
  Nut,noodzaak en juistheid van de term theoterrorisme
  Op mijn initiële stuk op Veren of Lood (VOL) over de term theoterrorismevan mijn goede vriend Paul Cliteur zijn diverse reacties geplaatst. Bij wijzevan recapitulatie, een aantal van de gemelde bezwaren tegen deze term en demailwisseling met Paul hierover.1.    Een term theoterrorisme brengt terrorisme inverband met ‘Theo’, God, godsdiensten. Dus alle godsdiensten? Nee, schrijftPaul, alleen de monotheïstische godsdiensten. De eerste onnauwkeurigheid2.    Dus ook Jodendom en Christendom? Nee, zegt Paul,voornamelijk de islam omdat van terrorisme nauwelijks sprake is van terrorismebij de andere twee, zeker heden ten dage. De tweede onnauwkeurigheid.3.    Waarom dan (met zo’n term) de suggestie wekkendat de andere twee met terrorisme te maken hebben? Omdat er teksten zijn in deBijbel waar sprake is van bijvoorbeeld ‘stenigen’ bij bepaalde overtredingen,zegt Paul. Maar dat is toch wat anders dan terrorisme? Nee wacht, zegt Paul,onder terrorisme versta ik het doden van iemand op ‘bevel’ van God. Contextueelvreemd, maar dan nog het volgende: er is nooit gevolg gegeven aan dat  ‘bevel’ van doden/stenigen en het is dusalleen ‘theorie’ gebleven? Klopt, zegt Paul in het Jodendom is het slechts intheorie gebleven. Nou, waarom dan toch deze misleidende term? Wel, zegt Paul,om het islam terrorisme te verklaren. Huh? Dode, slechts ‘theoretische’ verzen erbijslepen hiervoor? Staan niet voldoende soera’s en verzen in de Koran daartoe?Bovendien, is dat de echte reden voor het islam terrorisme, die verzen in deBijbel? Nee, niet echt, erkent Paul. 4.    Vanuit de roep richting islam om net als het Christendomen Jodendom zich te ontwikkelen en te evolueren, zou je de boodschap omdraaienen verkondigen: kijk, ook in de Bijbel staan ‘dood bevelen’ bij bepaaldeovertredingen, maar die zijn en worden niet gepraktiseerd. Islam, volg hetgoede voorbeeld. Afijn, er is geen enkele nut of noodzaak voor zo’n term enhet is inderdaad volkomen onjuist en misleidend.Dan zijn de volgende kwalificatiesvan de term alleszins begrijpelijk en terecht:
  ‘miskleun’ (Neef Jansen’);  ‘ondeugdelijketerm’ (Ton Nijhof); ‘pervers’, door Wim van Rooy dieschreef: “Joden en christenen spelen in een heel andereafdeling en het zou een weinig pervers zijn de term ook op hen teblijven toepassen.”  Reistde vraag die Paul van Liempt mij stelde vrijdag na afloop van zijn 2elang interview (1 uur) over mijn nieuw boek: Waarom doet Cliteur dit? Ik weethet niet, zei ik. Wellicht is het antwoord in de volgende reactie van ‘NeefJansen’ (wellicht onbewust) besloten:“Als je dan blijft volharden in de term theoterrorisme,dan ontzeg je jezelf de mogelijkheid om werkelijk analytisch door te dringen inhet problematische van de islam, en dan komt steeds maar die oppervlakkigesuggestie naar voren, die mogelijk zeer geliefd is in kringen van atheïsten,dat terrorisme van doen heeft met geloof in God…..”De aversie tegen alles wat mogelijkerwijs met God(welke ook) te maken zou kunnen hebben. Zou mijn grote vriend Paul Cliteur zich hierover willenbezinnen en de term schrappen? Mijn held Pascal schreef: Se reconnaître faible est une grandeur (je zwakte erkennen is grootheid). Zichvergissen is absoluut geen schande.

 18. BegrensEuropa! schreef:

  Theoterrorisme is een samengestelde term die meerdere concepten in zich verenigt, namelijk religie, god, en terrorisme. Terrorisme is ook weer een complexe term, met historische connotaties, waaronder het Duitse bombardement van Rotterdam in mei 1940 en the terreurregime van Robespierre in het revolutionaire Frankrijk van 1794. Terreur dient tot afschrikking, en wel om het goede te doen (‘vertue’ volgens Robespierre) of het minst kwade af te dwingen (overgave om bombardementen op andere steden te voorkomen). een term als theoterrorisme is alleen nuttig als het leidt tot beter inzicht en/of beter handelen. De bescherming van de islam, waar 99% van alle theoterrorisme uit voortkomt, is staatsrechtelijk vastgelegd. Het is niet moeilijk om de sunna zo te interpreteren en daar ook historische gronden voor aan te voeren dat theoterrorisme uit de kern van de islam zelf voortkomt en wel als component van het streven naar totale onderwerping van de wereldbevolking, de jihad. De theologie van de totale onderwerping in de islam is verbonden aan een theologie van totale goddelijke willekeur volgens het patroon van de tirannieke heerser. Dit leidt tot een patroon van verlies van menselijke verantwoordelijkheid en daardoor het verlies van normale medemenselijkheid. Daarbij horen niet alleen zelfmoordaanslagen en eerwraak, maar ook anti-cooperatief clangedrag. Dit laatste zou een milde vorm van theoterrorisme genoemd kunnen worden, maar wel een vorm die de sfeer en structuur van een samenleving bepaalt in negatieve zin. Het zijn deze negatieve aspecten van de islam die we zouden willen bestrijden, maar daartoe ontbreken de middelen. Aanhangers zijn door indoctrinatie (cultureel) en intimidatie (eigenbelang) ongevoelig voor dialoog, want dat veronderstelt cooperatief gedrag. Wellicht kan het begrip theoterrorisme bijdragen tot de juridische aanpak ervan, maar betwijfeld mag worden of het kan leiden tot beeindiging van de maatschappelijke onwenselijke jihad. Daartoe zal de algehele grondwettelijke bescherming van de islam opgeheven moeten worden, althans voor zover het o.a. de moslimbroederschap en diyanet en dergelijke betreft. Pogingen daartoe mogen rekenen op grote weerstand en misschien zelfs een toename van theoterrorisme.

 19. Ron schreef:

  Dag BegrensEuropa,
  Vooral het laatste deel van uw reactie 11:06 is, wat mij betreft, helemaal waar het praktisch om draait: ‘[…]anti-cooperatief clangedrag. Dit laatste zou een milde vorm van theoterrorisme genoemd kunnen worden,[…]’ Omdat ik meen dat dit ook, relatief, geldt voor mijn buurman; collega, de gewone mohammedaan. Politiek DENK; stilte ruimten in scholen; versterkte gebedsoproep; gescheiden zwemmen etc.

  Hopelijk bereikt DSM van de heer Pinto de politiek, bestuurders en onderwijs.

 20. BegrensEuropa! schreef:

  @Ron 30 augustus 2020 om 12:03 Dag Ron, Ik ben bang dat DSM, bijv. bij het tegengaan van allerlei relatief oppervlakkige islamiseringsverschijnselen, alleen gaat werken als het wordt geplaatst tegen de achtergrond van de brede doelstellingen van de islamitische theologie, die voortvloeien uit de onderwerping aan een voluntaristische dus totalitair-willekeurige almachtige. Daarbij zie ik drie problemen: 1. dit legt beperkingen op aan theologische beschouwingen, opvattingen en gevoltrekkingen. Daar zal niet iedereen het mee eens zijn en de juridische kant van de zaak lijkt me ingewikkeld (Allah in het beklaagdenbankje? Wie zegt dat hij bestaat?.) 2. De theodicee is in het Christendom ook een zeer lastig punt, dat eveneens samenhangt met een bepaalde almachtigheidsopvatting; 3. De ruimte voor compromis wordt zo wel heel klein, zodat bereidheid tot deelname van moslims aan een DSM proces minimaal zal zijn.

 21. Ron schreef:

  Dag BegrensEuropa,
  De deelname van mohammedanen is in eerste instantie niet direct van belang.
  Bewust gemaakt inzicht bij politiek, bestuurders en onderwijs van de piramide van Pinto en DSM3:’ …Vaststellen van de wijze waarop men in de gegeven situatie met de verschillen in normen en waarde opgaat. Vervolgens moet men de eigen grenzen vaststellen wat betreft de aanpassingen aan en acceptatie jegens de ander…’
  Dit vaststellen kan dan eenzijdig gebeuren: westerse normen en waarden zijn absoluut en worden gehandhaafd.
  Wellicht kunnen PVV en FvD (de heren Baudet c.q. Cliteur) de heer Pinto uitnodigen een voordracht te houden bij een daarvoor geschikte, waar DENK deel van uitmaakt, 2e kamer commissie.

 22. N.G. schreef:

  Soms krijg ik het idee dat de heer Cliteur wat al te veel vasthoudt aan het dogma dat alle mensen gelijk zouden zijn. Zo meent hij – kort door de bocht en als ik het goed heb begrepen – al decennia dat alle mensen geboren zijn met dezelfde morele waarden en dat daar godsdienst niet voor nodig is.
  Ik ben het daar niet mee eens: er zijn n.m.m. grote individuele- en groepsverschillen: enerzijds mensen die sedentair leven, hun omgeving managen en plannen, en anderzijds zijn er de jager-verzamelaars die pakken wat ze kunnen.
  http://verenoflood.nu/de-revival-van-de-jager-verzamelaar/
  Vaak lijkt het dat de jager-verzamelaars meer vallen voor de islam en de sedentairen voor het Christendom, zoals b.v. blijkt uit de – mede vanwege de bevolkingsexplosie aldaar – dagelijkse moordpartijen in West-Afrika.
  Ook Cliteurs theoterrorisme theorie lijkt gestoeld op het idee dat niet alleen alle mensen gelijk zouden zijn, maar ook de drie religies, waarop de voorafgaande discussie zich heeft toegespitst; maar de vraag is vormen mensen hun religie, of vormt de religie haar gelovigen of is het allebei of is het geen van beiden?

 23. Neef Jansen schreef:

  @Ron – Ik vind u erg naief aangaande de effectiviteit van DSM bij bijvoorbeeld salafisten. Zou het gewerkt hebben destijds bij bijvoorbeeld nazi’s? Of bolsjevisten? De rode Khmer?

 24. Ron schreef:

  Dag Neef Jansen,
  DENK, mohammedanisme, heeft in Nederland bij lange na nog niet de impact, macht, van de drie die u noemt.
  Politiek, bestuurders en onderwijs moet continue bij de les gehouden worden.
  ‘Wellicht kunnen PVV en FvD (de heren Baudet c.q. Cliteur) de heer Pinto uitnodigen een voordracht te houden bij een daarvoor geschikte, waar DENK deel van uitmaakt, 2e kamer commissie.’
  Citaat Annabel Nanninga op twitter:
  Nou, het kost 4588423 debatten, we zijn maanden en een hoop geweld verder maar! Er gloort hoop, er is resultaat, de burgemeester gaat na continu aandringen door oa FVD een proef aan met preventief fouilleren! Goed besluit van haar. #FVD
  Quote Tweet
  Dank! Het is vechten als leeuwen en nooit opgeven voor kleine brokjes redelijkheid bij ons stadsbestuur. En we houden het vervolg in de gaten want de linkse meerderheid vindt preventief fouilleren nog steeds zielig en kwetsend. Maar deze toezegging is binnen!

 25. Neef Jansen schreef:

  @ Ron – Ik heb de indruk dat u nog altijd niet begrijpt wat islam is. De islam toont aanvankelijk niet haar ware gezicht, maar hoe meer islam er is, hoe meer agressie en geweld er van uitgaat. In Nederland zien we een gestage aanwas van de islam. Steeds meer moslims, steeds meer moskeeen. Steeds meer infiltratie ook, in politiek, bedrijfsleven. En steeds meer islam-aangedreven criminaliteit en terreur. Er zal een moment komen dat het de AIVD niet meer lukt om alle aanslagvoorbereiders te monitoren. En dat het de politie niet meer lukt om alle islamgerelateerde misdaad in bedwang te houden. Op dat moment zie je dat de rechtsstaat van Nederland gaat verkruimelen. Het kan dan zijn dat je 112 belt en dat er niemand komt. Dat je dochter verdwenen is en dat er niemand helpt. Dat je wordt afgeperst, weggepest, gemolesteerd, en dat aangifte doen zinloos is. En erger. En meer. Zo werkt islam. Het is beter om dat voor te zijn. Maar om dat voor te zijn, moeten mensen snappen wat islam is. Want anders gaat het allemaal daadwerkelijk plaats vinden. Misschien niet voor u, maar wel voor uw kinderen, en kindskinderen. Die miljoenen gewone Nederlanders die ergens in 2070 nog een veilig en welvarend land willen bewonen. DSM is goedbedoeld maar zinloos jegens absoluut totalitair en gewelddadig imperialisme. Je zal worden bekeken als betreft het de zoveelste nuttige idioot.

 26. Ron schreef:

  Energie moet gaan naar waar invloed mogelijk is: politiek, bestuurders en onderwijs. Beweeg hen steeds publiekelijk uit te spreken westerse normen en waarden volmondig te onderschrijven en niet pacificeren door toe te geven aan en het faciliteren van stilte ruimten in scholen; versterkte oproep tot gebed; gescheiden zwemmen etc.
  Het mohammedanisme is niet te hervormen: daar aandacht aan besteden is energie verspillen.

 27. Ron schreef:

  Dag Neef Jansen,
  Ik heb mij heus verdiept in het mohammedanisme en onderschrijf wat u meldt: wat voor concrete oplossing stelt u nu voor?

 28. Paul Cliteur schreef:

  Dialoog over de religie

  De onvolprezen Arthur Schopenhauer (1788-1860) schreef in 1851 een dialoog “Über Religion” en hij blijft voor mij toch altijd een voorbeeld. Laat ik eens proberen hem na te volgen met een “dialoog”. Ja, fools rush in where angels fear to tread (Pope), maar ach, wie niks probeert komt ook nergens.

  Vraag: nou, dat concept “theoterrorisme” gaat er niet in als God’s Woord in een ouderling, he?
  Antwoord: Ik kan het niet ontkennen,

  Vraag: Alleen geharnaste atheïsten willen eraan. Mensen als Dirk Verhofstadt, Maarten Boudry, Floris van den Berg, Bart Collard, Etienne Vermeersch. Dan heeft die Neef van Hans Jansen toch gelijk dat jullie gemotiveerd worden door jullie atheïsme? Of zie dat dat nu verkeerd?
  Antwoord: Ja, je ziet het verkeerd, want dat lijkt me een omdraaiing van de causale relatie. Het is niet zo dat atheïsten eerst een volkomen gratuite en blinde keuze maken voor een ideologisch perspectief (in dit geval atheïsme) en dat je vervolgens alles wat ze zeggen daaruit kan “verklaren”. Het is precies omgekeerd. De genoemde atheïsten, net als de grote internationale vertolkers daarvan (Dawkins, Hitchens, Harris, Dennett) presenteren een pakket aan argumenten en als gevolg van dat pakket kan je dan uiteindelijk daar een term opplakken en zeggen “die mensen zijn atheïst”. Maar het “atheïsme” van die mensen als argument gebruiken om hun argumenten te invalideren is net zo oneigenlijk als Pinto verwijten dat zijn jodendom het hem onmogelijk maakt op rationele gronden de waarde van de term “theoterrorisme” te zien. Of dat Machteld Allan vanwege een katholieke achtergrond niet in staat zou zijn tot een kritische analyse van het Christendom.

  Vraag: OK, maar dan blijven we toch wel nieuwsgierig naar wat jezelf ziet als jouw motivatie om die term te hanteren en waarom je je met die kwestie bezighoudt?
  Antwoord: Voorzover ik dat zelf goed begrijp zijn dat mijn zorgen over de jihadistisch-terroristische aanslag op de vrijheid van expressie waarmee we de afgelopen decennia zijn geconfronteerd. (Ik gebruik nu even andere terminologie dan “theoterrorisme” om draagvlak bij een zo groot mogelijke groep lezers te creëren.) In 1989 was een eerste manifestatie daarvan de fatwa door Khomeini over Rushdie. In 2004 maakte Nederland daarmee kennis met de moord op Van Gogh. Een jaar later kwamen de Denen ermee in aanraking met de Deense Cartoonaffaire en tien jaar later de Fransen met de moord op de cartoonisten van Charlie Hebdo (2015). In die aanslagen manifesteert zich een bepaald type terrorisme. Je kunt erover van mening verschillen wat de beste term is om dat aan te duiden, maar iedereen is het erover eens (en terecht) dat deze terroristen een specifiek soort motivatie hebben.

  Vraag: de Islam dus?
  Antwoord: Kijk, dat vind ik maar ten dele vruchtbaar om het zo te benoemen. Natuurlijk is het helder dat de meeste terroristen van het hier aangeduide soort zich beroepen op de Islam. En natuurlijk is het duidelijk dat in de Koran, maar ook in de islamitische traditie, aanknopingspunten zijn te vinden voor dat terrorisme.

  Vraag: Precies! Jihad!
  Antwoord: Ja, ok, maar ik vind het meer vruchtbaar om te proberen te analyseren welke elementen in die Islam dan precies het probleem zijn. Zeggen “de hele Islam” of “de Islam, van A tot Z” heeft het probleem op dat je dan altijd blijft zitten met die soefies die niet zo’n probleem vormen of de Ahmadiyya’s of een andere islamitische stroming die niet vertegenwoordigd is bij de terroristen. Ik heb het daarom anders aangepakt dan te spreken van “Islam van A tot Z” als probleemfactor.

  Vraag: Hoe dan?
  Antwoord: Door bijvoorbeeld te kijken naar hoe die aanslagplegers denken. Wat is nu hun motivatie? Waar willen ze naartoe? En dan is opvallend dat het in die aanslagen op Rushdie, Van Gogh, Kurt Westergaard (Deense cartoonist), Stéphane Charbonnier (Franse cartoonist) draait om twee zaken: 1. Blasfemie (godslastering) en 2. Apostasie (geloofsafval). Van Gogh, die geen moslim was, werd gedood vanwege diens blasfemie. Salman Rushdie probeert men te vermoorden vanwege diens (vermeende) apostasie en blasfemie. Vermeend, omdat volgens Khomeini Rushdie een apostaat is (als moslim geboren en daarmee moslim, wat hij daar zelf ook van moge vinden). Zij werden “bestraft”.

  Vraag: Bestraft? Wat is dat nu weer voor gekkigheid? Bestraft kan je toch alleen worden door een rechter? Dit zijn terroristen.
  Antwoord: Ja, vanuit jouw westerse en modernistische visie op recht en straf is dat natuurlijk zo, maar zo denken die aanslagplegers en hun ideologische leiders helemaal niet. Zij denken dat een “straf” moet worden opgelegd, omdat de wet van God is overtreden en dat wij, mensen, een dergelijke inbreuk op de goddelijke rechtsorde moeten bestraffen.

  Vraag: Islamitische rechtsorde, zal je bedoelen. Je vervalt weer in je oude fout over “God” te spreken wanneer het eigenlijk op 1 god gaat, de islamitische.
  Antwoord: Nou, laten we dan maar eens kijken naar de geschiedenis van blasfemie en apostasie. Kan je op goede historische gronden verdedigen dat blasfemie en apostasie alleen als een probleem worden ervaren in de Koran en in de islamitische traditie? Of vindt je ook in de Joodse en in de Christelijke traditie bezwaren, zelfs grote bezwaren, geformuleerd tegen deze zaken? In Het monotheïstisch dilemma (2010) heb ik geprobeerd die vragen te beantwoorden. En het resultaat van dat onderzoek (401 pp.) is dat ook in de Joodse traditie en in de Christelijke traditie grote bezwaren zijn geformuleerd tegen zowel blasfemie als apostasie.

  Vraag: Hola, je wil toch niet beweren dat je daarvoor in Tel Aviv tegenwoordig de doodstraf kan krijgen, zoals in Jeddah? Het is toch niet zo dat het Vaticaan tegenwoordig mensen op de brandstapel zet zoals men deed met Giordano Bruno in 1600? Jij wekt de indruk alsof het hedendaagse Jodendom en Christendom even erg zijn als de Islam!
  Antwoord: Als ik die indruk zou wekken, dan wil ik die bij deze wegnemen, maar ik denk wel dat het soort van verzet dat in de boeken van het Oude Testament wordt beschreven tegen apostasie (Numeri 25, Deuteronomium 13) ons iets kan leren over hoe aanslagplegers daar tegen aan kijken.

  Vraag: Dus als we die jihadisten willen begrijpen moeten we het Oude Testament gaan lezen? Pervers!
  Antwoord: Het is inderdaad waar dat het Oude Testament één lang verhaal is over afval van God en hoe God over die afvalligheid (apostasie) denkt. Niet positief, kan ik je zeggen. Dat is in talloze verhalen te vinden. Van het verhaal van Pinechas (Numeri 25) tot aan het verhaal over het Gouden Kalf (Exodus 32). Verhalen die overigens nog steeds betekenis hebben, ook in de Christelijke traditie. Het Oude Testament is niet “afgeschaft” door het Christendom. Daar bekritiseert Machteld Allan naar mijn smaak terecht Sid Lukkassen. Hoewel Dr. Sid weer volkomen gelijk heeft dat hij zegt dat principieel-theoretisch mijn verhaal beter is dan dat van (ook) Machteld Allan, want Machteld heeft geen oog voor het feit dat de Islam deel uitmaakt van een monotheïstische familie waarmee het punten van overeenkomst heeft. Nee, die drie monotheïstische godsdiensten (ook wel Abrahamitische godsdiensten genoemd) zijn niet identiek. Maar ja, ze hebben wel overeenkomsten. En nee, dit stellen is niet “pervers” of een “miskleun” of een “onnauwkeurigheid”. Het is trouwens iets wat ook talloze andere godsdienstwetenschappers benadrukken. Christopher Hitchens ziet de Islam als een lichte variant op de Jodendom: “Islam is at once the most and te least interesting of the world’s monotheisms. It builds upon its primitive Jewish and Christian predecessors, selecting a chunk here and a shard there, and thus if these fall, it partly falls also” (God is not great, p. 123). Dat gaat mij te ver, maar het zou onzinnig zijn de overeenkomsten tussen de monotheïstische godsdiensten geheel te negeren zoals velen doen.

  Vraag: Maar wat moet je met al dat gewroet in het verleden en dat gesnuffel in oude teksten als je weet dat de overgrote meerderheid van de jihadistische terroristen (door jou “islamistische theoterroristen” genoemd) jihadisten zijn en geen “Joods” of “Christelijk” gemotiveerde terroristen?
  Antwoord: Wat je daarmee moet, is dat het je leert die aanslagplegers beter te begrijpen. En begrijpen is een voorwaarde voor effectief bestrijden. Effectief bestrijden is niet alleen opsporen, vervolgen en veroordelen, maar ook zorgen dat geen nieuwe terroristen ontstaan. Gökmen Tanis is “ontstaan”. Waar? Hier in Nederland. Op Nederlandse scholen. Onder ons toeziend oog. Nou ja, “toeziend”, terwijl wij onze ogen toeknepen, moet ik misschien zeggen. En waar komt dát dan weer vandaan, die ogen toeknijpen? Dat is de politieke correctheid die ons eigen is wanneer het gaat om problemen met het wereldbeeld van etnische en religieuze minderheden. Die willen we niet erkennen. We willen niet zien dat we een integratieprobleem hebben met sommige groepen. En toch, een aanzienlijk deel van onze terroristen zijn “homegrown”. De moordenaar van Van Gogh bijvoorbeeld, maar dus ook Tanis en de leden van de Hofstadgroep. Soms importeren we terroristen, zoals Junaid I. (uit Pakistan) en Jawed S. (uit Afghanistan), maar ze komen ook van eigen bodem. Breeding Bin Ladens: America, Islam, and the Future of Europe (2006) is een prachtige titel van een boek van Zachary Shore. Dat “breeding” vind ik mooi gekozen.

  Vraag: De ondertitel van Het monotheïstisch dilemma (2010) is: “de theologie van het terrorisme”. Je wilt toch niet zeggen dat die terroristen er een theologie op nahouden? Is dat niet teveel eer voor die lui?
  Antwoord: Wat ik daarmee probeer tot uitdrukking te brengen, is dat de religieuze terroristen een wereldbeeld hebben, een theologie. Natuurlijk zit dat bij het terroristisch voetvolk iets minder indrukwekkend in elkaar. Maar bij Bin Laden, Zawahiri of Al Baghdadi kan men zeggen: het zijn óók theologen.

  Vraag: Maar hoe kan het dan dat bij Joden en Christenen die theologie helemaal geen rol meer speelt? Dat betekent toch dat Jodendom en Christendom fundamenteel verschillend zijn van de Islam? Dan hebben de Neef van Hans Jansen en David Pinto toch gelijk met het benadrukken van dat verschil?
  Antwoord: Zoals uitgelegd in Theoterrorism versus Freedom of Speech (2019), dat komt omdat Jodendom en Christendom door de Verlichting zijn heen gegaan. Maar in de 17e eeuw hadden had het Vaticaan vergelijkbare opvattingen over blasfemie en apostasie als de radicale imams van tegenwoordig. In 1570 vaardigde Paus Pius V een “fatwa” uit over Koningin Elizabeth, zoals Khomeini dat deed over Rushdie in 1989.

  Vraag: En nu nog even de bijdrage van Machteld Allan. Heeft zij niet een paar punten?
  Antwoord: Haar belangrijkste punt is dat het Oude Testament nog steeds relevant is voor het Christendom. Maar de andere punten zijn minder relevant. Verhaal over voluntarisme? Ok, beetje verschil tussen protestantisme en katholicisme. Maar echt hoor, “Uw wil geschiede” speelt ook in het Christendom een hele grote rol. Wat de katholieken erbij haalden uit de oudheid (rationalisme, Griekse erfenis) was import. Import die uiteindelijk ook de secularisatie en modernisering van het Christendom zouden inluiden. Goede ontwikkeling dus. Wat Allan zou moeten doen, is zich de volgende vraag stellen: wat waren de reacties binnen de wereld van het Christendom op 1. Apostasie en 2. Blasfemie? En als zij dan met droge ogen kan zeggen “Oh, dat was totaal geen probleem in het Christendom” dan zou dat heel belangrijk zijn en is zij geslaagd in het slaan van de kloof tussen Jodendom en Christendom enerzijds en de Islam anderzijds. Maar uit het feit dat we na 2000 jaar Christendom pas nu, in de twintigste eeuw, bezig zijn blasfemie te decriminaliseren (de “Fall of blasphemy law”) blijkt dat ook in de wereld van het Christendom dit als een groot probleem werd gezien.

 29. Neef Jansen schreef:

  @ Paul Cliteur — Die term ‘theoterrorisme’ zegt zoiets als: men neme een ideologie met een god daarin, en dan heb je ‘theoterrorisme’. En als je de islam maar lang genoeg door de wasstraat trekt van de Verlichting, dan heb je net zoiets als de Nederlands Hervormde Kerk of de Zevendedag Adventisten. Maar de islam is totaal niet corrigeerbaar, of je zou de islam dusdanig moeten opschonen dat er uiteindelijk helemaal geen islam meer te vinden is. En dat geldt ook de soefi-islam. Er zijn soefileraren, zo althans Bill Warner, die heel fanaat oproepen tot de jihad. Verder wordt de Ahmediya niet als islamitisch gezien, net zomin als de Bahai. Deze mensen worden vervolgd, gemarteld en vermoord in praktisch heel de islamitische wereld. Het is verder twijfelachtig of de islam wel iets met jodendom en christendom te maken heeft, anders dan dat men er teksten aan ontleend heeft en die zodanig heeft aangepast dat ze prima de totalitaire roofideologie van de islam bedienen. De islam lijkt veel meer op scientology dan op jodendom of christendom. De islam is een algoritme dat is ontwikkeld voor de onbeperkte aanvoer van rovers, buit en slaven. En het is imperialistisch, het wil heel de wereld beheersen, onderwerpen, exploiteren en reduceren tot het 7e eewse Arabie van de vermeende oprichter ervan. De islam heeft ook veel gemeen met het nazisme, zoals Hitler zeer te spreken was van de islam en zeer afgaf op het christendom. Opvallend is ook dat de groot-moefti van Jeruzalem dikke vrinden was met de nazitop en die mensen continu vroeg om totale uitroeiing van de joden. Hitler was trouwens van plan om ook het christendom uit te roeien. Religie met ethiek als van 10 geboden en bergrede moet natuurlijk uit de wereld verdwijnen als je corebusiness moord en genocide is. De islam is niet te overleven als je niet echt goed weet wat de islam is. Een term als ‘theoterrorisme’ verhindert volgens mij het diepere kijken naar de islam. Ik hoop zeer dat u het op kan brengen om in de analyse een paar stappen verder te gaan, om dan direct in het vals grijnzende moordenaarsgezicht van de islam te kijken. Weet u wanneer ik dat gezicht zag? Een paar jaar terug. Het betrof die ISIS-beulen, die vertelden over het genoegen dat zij beleefden aan het met een bot mes de keel afsnijden van hun slachtoffers. Als u wil weten wat het gezicht is van de islam, dan is dit denk ik het gezicht van de islam. Maar daar kom je niet achter vanuit zo’n generalisatie als ‘theoterrorisme’.

 30. BegrensEuropa! schreef:

  Neef Jansen spreekt over theoterrorisme als abstracte generalisering. Ik vul aan: “bij theorievorming”. Ik vul verder aan: “ten behoeve van beter inzicht en beleid.” En tot slot: “in het kader van de vrijheid van meningsuiting.” Straf dient ter afschrikking en/of vergelding en/of correctie. Bij een seculiere samenleving staat het optimaal functioneren van de samenleving als cooperatief model, ten behoeve van de optimale ontwikkeling van het individu, voorop. Eén van de belangrijkste middelen voor dit optimale functioneren en die optimale ontwikkeling is de vrijheid van meningsuiting (en vrijheid van pers etc.). Van die vrijheid is ook godsdienst niet uitgesloten. De katholieke ondervragingsdienst (die overigens geinspireerd is op een soortgelijke islamitische instelling) is met grote regelmaat onderwerp van grollen en grappen (denk aan Monty Python: “nobodoy expects the Spanish inquisition” and its weapons of “fear, surprise, ruthless efficiency, fanatical devotion to the Pope, and nice red uniforms” gericht op het verkrijgen van een bekentenis van ketterij door marteling, waarna een veroordeling, bijv. tot de brandstapel, kon volgen; allemaal geheel volgens het boekje). Ketterij werd bestreden omdat het een bedreiging vormde voor de sociale en politieke orde. Deze bestrijding werd van overheidswege opgelegd. Bij Rushdie was dat bijv. Khomeini. Bij de aanslagen in Parijs 2015 (Bataclan, Charlie Hebdo) was dat Islamitische Staat. Bij Mohammed B. en zijn Theo-terrorisme is de autoriteit de 14e eeuwse Ibn Taymiyyah, bekend van de vertaling van Machteld Allen. Terreur dient in het algemeen drie doelen: afschrikking om het ‘verkeerde’ te doen (Robespierre), of aansporing om ‘het minst verkeerde’ te kiezen (overgave na Duits bombardement). Het dient over het algemeen niet om direct het ‘goede’ te doen, ook als is dat wel de uiteindelijke rechtvaardiging. Dat Hitler Nederlanders een rad voor ogen draaide door te beweren dat ze ook arisch waren, want uiteindelijk zouden ze ook worden uitgeroeid, is over het algemeen minder bekend (zie David Suurland). Ook de japanse ‘ere-ariers’ zouden allemaal worden uitgeroeid. Bij de islam idem dito. Het gaat uitendelijk om wereldheerschappij onder leiding van een Arabische elite. Dit is de (uiteindelijke) social en politieke orde die niet bedreigd mag worden en waarvoor terrorisme gerechtvaardigd is. Of Allah nu wel of niet bestaat doet niet ter zake (datzelfde geldt voor Big Brother). Het draait om onderwerping. Theoterrorisme in het geval van de islam is totalitair van aard, omdat de islam zelf totalitair is. De vergelijking met het christendom gaat slechts op voor zover het chistendom ook totalitair is. Dat lijkt me moeilijk vol te houden, ook al zijn er wel flinke historische uitglijders geweest. Die moeten in de tijd geplaatst worden. De Verlichting was de verlossing hiervan. De Verlichting kwam niet uit de lucht vallen, maar was het resultaat van reflectie op afschuwelijke geschiedenissen (o.a. de dertigjarige oorlog). Die reflectie had de vorm van debatten (denk aan Arminius en Gomarus in het Leiden van het Twaalfjarig Bestand, 1609-1621) en boeken (Spinoza, die zelf voortkwam uit het talmudische jodendom). Door De Verlichting is de moderniteit mogelijk. De ontwikkeling van die moderniteit is niet af (en zal dat ook nooit zijn). Het christendom en het jodendom (Nobelprijswinnaars!) leveren een enorme bijdrage aan die ontwikkeling. De islam niet, probeert het te belemmeren, immers de eeuwig lonkende wereldheerschappij onder leiding van een Arabische elite vereist een abominabele mate van stupiditeit en is ongevoelig voor welke Verlichting ook, tenzij het tijdelijk gebruikt kan worden om de wereld zand in de ogen te strooien. Het theoterrorisme van de islam is verbonden met een totalitair wereldideaal. Dat is bij het christendom (ontwikkeld in de tijd van de Pax Romana) en het jodendom (betrokken op het land van Israel) , en beide ontwikkeld onder invloed van de hellenistische ‘Verlichting’ (van ong. 300 v. Chr tot 500 n. Chr., later teruggekomen als Renaissance, noodzakelijke voorloper van de Verlichting). Als we het willen hebben over theoterrorisme dan kan de bestrijding ervan niet los gezien worden van de kern van het jodendom, christendom en islam. Het jodendom en christendom zijn historische vehikels geweest voor de Verlichting, de islam staat daar lijnrecht tegenover. De vraag is dan ook hoe het Midden-Oosten teruggebracht kan worden in het spoor van een meer door het hellenisme gevormd beschavingstraject. Niet of de islam daarbij behulpzaam kan zijn. Dit geschreven hebbende, vraag ik af wat Bassam Tibi ervan zou vinden.

 31. BegrensEuropa! schreef:

  Kortom, we hebben twee theorieen over theoterrorisme: 1. theoterrorisme komt of kwam in alledrie de monotheismes voor. Bij de bestrijding van de islamitische variant kunnen we iets leren van de historische verdwijning van de andere twee. 2. theoterrorisme in de drie monotheismes zijn overgelijkbaar. De islamitische variant is een uitdrukking van een totalitaire geloof, terwijl de andere twee een op samenwerking in gelijkheid gerichte samenleving hebben helpen bevorderen. Voor zover er iets van theoterrorisme te leren valt is hoe het historisch theoterrorisme van de niet-islamitische monotheismes ten diepste afwijkt van het tot op heden onverminderd voortdurende islamitische theoterrorisme. In beide gevallen kunnen we iets leren door via de lens van theoterrorisme naar de drie monotheismes te kijken, maar de invalshoek is totaal verschillend. Variant 1 is die van de islamtolerante MSM; variant 2 is die van meer islamkritische geesten en groeperingen. In de huidige gepolariseerde samenleving (en zelfs wetenschapswereld) zie ik nog niet snel een open dialoog tot stand komen over deze twee theorieen. Dat wil niet zeggen dat als die dialoog er zou komen dit niet verhelderend zou kunnen werken, maar de kans is groot dat de tegenstellingen er niet minder op zullen worden.

 32. Neef Jansen schreef:

  BegrensEuropa! — Het schijnt zo te zijn, hoorde ik Ibn Warraq zeggen in een recentelijk interview, dat moslims, en dan vooral jonge moslims, tegenwoordig in grote getale de islam verlaten, in bijvoorbeeld Iran en Saoedie-Arabie (ook volgens PEW-research). Hij ziet het als te maken hebbend met het contrast tussen enerzijds de achterlijkheid en terreur die men ervaart aangaande de moslimleiders en de islamcultuur, en anderzijds de informatie die via internet binnenstroomt wat betreft het functioneren van samenlevingen elders in de wereld. Aldus zou je kunnen zeggen dat internet een grote ‘killer’ is van de islam. Reden waarom ik wel verwacht dat die terreurregimes gaan proberen massale censuur toe te passen om controle op de mensengeesten te houden. — Maar dus moslims informeren over wat de islam werkelijk is, is heel effectief in het bestrijden van de islam. Daarvoor is het wel noodzakelijk uiteraard, dat je het jezèlf toestaat een goed idee te ontwikkelen van wat islam werkelijk is. En naar mijn indruk hebben de diverse mandarijnen in de westerse wereld het daar best moeilijk mee. — Ik denk bijvoorbeeld dat iemand die expert is in de wording van L. Ron Hubbard en zijn door hem verzonnen scientology, dat door een ontsnapte ex-adept omschreven is als een verschrikkelijk totalitairisme, sneller doordringt in de kern van de islam, dan dat je steeds maar het vergelijk zoekt met jodendom en christendom. Ook onderzoek van nazisme, communisme en de mafia geven sneller veel meer inzicht. Je kan er verder de instrumentele rede bij betrekken (Adorno, Horkheimer), de dehumaniserende rede (Zimbardo). Je moet te rade gaan bij criminologen die de geesteswereld van psychopaten en seriemoordenaars onderzoeken. Als je daar behoorlijk in thuis bent, begrijpt hoe dat werkt, de evil mind, dan kom je in de buurt van de kern van de islam. “Hitler wil de hele morele wereld vernietigen. Het hoogste doel is de macht en het geweld. Niets anders.” (Rudiger Safranski, Het kwaad, p. 243) Hitler was groot fan van de islam.

 33. BegrensEuropa! schreef:

  Dag Neef Jansen. U schrijft “Hitler was groot fan van de islam.” Het zou interessant zijn om daar meer over te weten. Ik kom tot die uitspraak na de presentatie van Suurland op Youtube te hebben gezien. Het is wonderlijk om de totalitaire parallellen tussen tussen islam, nazisme en communisme te zien. Er zitten immers meer dan 1000 jaren tussen. In die tussentijd zijn er geen andere, zo sterk vergelijkbare ideologieen ontstaan. Kan het zo zijn dat de islam tot op zekere hoogte het nazisme en communisme hebben geinspireerd. Zoals het misschien ook het ontstaan van de kruistochten en de spaanse inquisitie heeft geinspireerd. Om over slavernij, en vooral het voortbestaan en herintroduceren ervan, te zwijgen. En wie weet, anti-semitisme en racisme jegens meer donker gekleurden. Dit is natuurlijk een soort complottheorie, maar in het geval van kruistochten (ook die tegen de Albigenzers), de spaanse inquisitie en het nazisme valt er wel wat voor te zeggen. Wat zou George Orwell, schrijver over een min of meer denkbeeldig toekomstig totalitarisem, er over gedacht hebben? Hoe dan ook zou het een bijzondere intellectuele prestatie zijn om ergens in de 7e of 8e eeuw de islam uit te vinden. Onderwerping door psychologische middelen moet in de cultuur van dit groepje gezeten hebben. Misschien was er ook woede over de eigen behandeling, zo aan de rand of net over de rand van het byzantijnse rijk, met al haar rijkdommen en religieuze rechtvaardigingen.

 34. Neef Jansen schreef:

  @ BegrensEuropa! — Het lijkt mij zeer onjuist om islam op te schroeven tot een soort oorzaak van alle kwaad. Er is geen enkele aanleiding toe om dat te denken. Je kan het veeleer omdraaien, dat de geschiedenis van de mensheid gekenmerkt wordt door geweld en door grootschalig georganiseerd geweld, en door ook slavernij, uitbuiting, dommigheid, achterlijkheid, catastrofen, slachtingen, dehumanisering, enzovoort. Dat er desondanks nog samenleving is aan te wijzen die het als het ware goed doet, en die aldus hoog scoort in de Human Development Index, de Social Progress Index, de Happiness Index, enzovoort, is iets dat ons zeer zou moeten verblijden, hoewel we het hier in Nederland waarschijnlijk zien als een vanzelfsprekendheid – nog wel. Over de connectie Hitler en islam, en nazisme en islam, is heel veel te vinden op internet. Ook zijn er boeken over, artikelen, interviews. Interessant is het recent verschenen ‘Heerschappij’ van Tom Holland, waarin hij spreekt over hoezeer slavernij alledaagse werkelijkheid was in het Romeinse Rijk, en hoezeer subversief het christendom was met z’n kritiek op die slavernij. Ideologie die het heeft over ‘Gij zult niet doden’ en ‘Naastenliefde’ is ongewoon in het algemene van macht en geweld en slavernij, zoals dat kenmerkend is voor zo grote delen van de geschiedenis van de mensheid, maar het geeft wel hoge scores in de Social Progress Index. Mochten we zo zwakzinnig zijn om in Nederland de islam steeds meer invloed te geven op algemeen de cultuur, dan krijgen we opnieuw slavernij. ‘Grooming gangs’ zijn er nu al. En bedacht moet worden dat in de islam slavernij volledig strookt met de bevelen van allah. En met allah valt niet te discussieren. Je kop gaat er af. Nietwaar?

 35. Neef Jansen schreef:

  @ Paul Cliteur — Die ‘déze god’, dat vind ik wel een goeie. Je hebt goden in alle maten en soorten. De ene god wil elke dag mensenoffers, de andere wil dat na het overlijden van de man de vrouw mee op de brandstapel gaat; ook zijn er die kritiekloze gehoorzaamheid eisen aan de Partij of de Führer. En deze god, wat wil deze god? “Deze god wil onze vrije samenleving omverwerpen en alle mensen op aarde onderwerpen aan zijn wil – en dus nagenoeg al hun vrijheden afnemen.” Inderdaad. En dit is dus wat wij politiek correct bijna juichend als culturele verrijking naar binnen dragen, onze cultuur in, compleet met ANBI-status voor elke moskee, en veel geknuffel van politiek en bestuur en maatschappelijk werk. — Ik heb ondertussen het boek binnen van Machteld Allan: Bid, vecht en heers. En wat lees ik meteen al op de achterflap? Dat het met de islam gaat over ‘de ideale islamitische staat als een geoliede slavenmachine waarin iedereen zich deemoedig kwijt van de taak die hem of haar van godswege toevalt’. Tja. Wat zal Frans Timmermans hier nou van vinden? Want die denkt, met z’n 300.000 euro per jaar, dat de islam al 2000 jaar bij Europa hoort. Zou er een prijs zijn voor meest zwakzinnige uitlatingen in de politiek, dan weet ik wel een kandidaat daarvoor.

 36. Lawaaipapagaai schreef:

  Mooie discussie maar toch begrijp ik niet waarom er zoveel woorden vuilgemaakt worden om de term theoterrorisme. Het is een soortnaam, namelijk terrorisme vanwege religie. Mw Allen lijkt de voorkeur te geven aan jijad? Maar dat is een verbijzondering van de soortnaam. Theoterrorisme lijkt me een prima bondige en heldere term als we het in z’n algemeenheid hebben over terrorisme vanwege religie.

 37. Neef Jansen schreef:

  @ Lawaaipapagaai — Jaïnisme is religie. De jaïnist zal nog geen vlieg kwaad doen. Letterlijk. Waarmee jouw weergave van theoterrorisme onzinnig wordt. Cliteur vertelt er nog een heel verhaal bij. Lees dat eerst eens. En lees dan alle bezwaren die bij dat verhaal zijn ingebracht.

 38. BegrensEuropa! schreef:

  @Paul Cliteur 31 augustus 2020 om 15:27 Dank voor de link. Collard beeindigt zijn stuk met “Dat maakt moslims die protesteren tegen Koranverbrandingen en cartoonwedstrijden potentieel zeer gevaarlijk. En wellicht zelfs vijanden van onze westerse, vrije, samenlevingen.” Met ‘Dat’ bedoelt hij Allah, die via de Koran mijn handelen en denken zou willen bepalen. ‘Dat’ bestaat – althans volgens mij – natuurlijk niet, maar er zijn 1,5 miljard verdoolden die denken in zijn naam te moeten handelen. Dat kan natuurlijk niet toegestaan worden. Daar moeten, in een rechtsstaat, consequenties aan verbonden worden. Als ik Mein Kampf, waarin iets dergelijks betoogd wordt, wens te verbranden en/of te bekritiseren, en iedereen die erin gelooft mij vogelvrij wenst te verklaren, dan vind ik de rechtsstaat aan mijn zijde, maar bij de Koran niet. Dat is natuurlijk een ongerijmdheid, waar op vrij korte termijn, althans in Nederland, een einde aan dient te komen. En dat dient verder te gaan dan simpelweg te reageren op moord- of matpartijen. Er komt bij iedereen een moment dat het probleem niet langer genegeerd kan worden. Als je er serieus over nadenkt komt dat moment eerder. Als de term theoterrorisme bijdraag aan het vinden van een afdoende oplossing dan is dat prima. Ik moet het nog zien.

 39. Neef Jansen schreef:

  @ BegrensEuropa — Zweden is een soort DDR 2.0 dat met massa-immigratie en islamisering hard op weg is een derdewereldland te worden. Vanwege die koranverbranding zijn er enorme rellen, maar de Zweden weten er zelf nauwelijks iets van want men schijnt er niet of nauwelijks over te berichten. De multicultiwaan is absoluut heilig en kritiek op multiculti is totaal taboe. In Zweden is bijvoorbeeld enige tijd terug een prof ontslagen omdat hij een beetje kritisch was in zijn uitlatingen. Krijgen we in Nederland ook. Hier een filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=JplPDGBmwo4

 40. Neef Jansen schreef:

  Dat hele boek van Taqi al din enzovoort, Bid, vecht en heers, gaat over roof en buit en de verdeling van de buit en het vermoorden van mensen die langzaam zijn met betalen of die ongehoorzaam zijn aan de capo di capi, en zo verder. Het lijkt wel een manual van de mafia.