DE WERELD NU

Debat Theoterrorisme – Cliteur antwoord in dialoog

Theoterrorisme

Na twee weken waarin auteurs uit diverse invalshoeken stukken leverden voor het Debat Theoterrorisme, antwoordt Paul Cliteur vandaag in Dialoog.

De onvolprezen Arthur Schopenhauer (1788-1860) schreef in 1851 een dialoog “Über Religion” en hij blijft voor mij toch altijd een voorbeeld. Zeker in stilistisch opzicht. Laat ik eens proberen hem na te volgen met een “dialoog”. Ja, fools rush in where angels fear to tread (Pope), maar ach, wie niks probeert komt ook nergens.

Vraag: nou, dat concept “theoterrorisme” gaat er niet in als God’s Woord in een ouderling, hè?

Antwoord: Ik kan het niet ontkennen,

Vraag: Alleen geharnaste atheïsten willen eraan. Mensen als Dirk Verhofstadt, Maarten Boudry, Floris van den Berg, Bart Collard, Etienne Vermeersch. Dan heeft die Neef van Hans Jansen (reageerder hier op Veren of Lood, Red.) toch gelijk dat jullie gemotiveerd worden door jullie atheïsme? Of zie ik dat nu verkeerd?

Antwoord: Ja, je ziet het verkeerd, want dat lijkt me een omdraaiing van de causale relatie. Het is niet zo dat atheïsten eerst een volkomen gratuite en blinde keuze maken voor een ideologisch perspectief (in dit geval atheïsme) en dat je vervolgens alles wat ze zeggen daaruit kan “verklaren”. Het is precies omgekeerd. De genoemde atheïsten, net als de grote internationale vertolkers daarvan (Dawkins, Hitchens, Harris, Dennett) presenteren een pakket aan argumenten en als gevolg van dat pakket kan je dan uiteindelijk daar een term opplakken en zeggen “die mensen zijn atheïst”. Maar het “atheïsme” van die mensen als argument gebruiken om hun argumenten te invalideren is net zo oneigenlijk als Pinto verwijten dat zijn jodendom het hem onmogelijk maakt op rationele gronden de waarde van de term “theoterrorisme” te zien. Of dat Machteld Allan vanwege een katholieke achtergrond niet in staat zou zijn tot een kritische analyse van het christendom.

Vraag: OK, maar dan blijven we toch wel nieuwsgierig naar wat jezelf ziet als jouw motivatie om die term te hanteren en waarom je je met die kwestie bezighoudt?

Antwoord: Voor zover ik dat zelf goed begrijp zijn dat mijn zorgen over de jihadistisch-terroristische aanslag op de vrijheid van expressie waarmee we de afgelopen decennia zijn geconfronteerd. (Ik gebruik nu even andere terminologie dan “theoterrorisme” om draagvlak bij een zo groot mogelijke groep lezers te creëren.) In 1989 was een eerste manifestatie daarvan de fatwa door Khomeini over Rushdie. In 2004 maakte Nederland daarmee kennis met de moord op Van Gogh. Een jaar later kwamen de Denen ermee in aanraking met de Deense Cartoonaffaire en tien jaar later de Fransen met de moord op de cartoonisten van Charlie Hebdo (2015). In die aanslagen manifesteert zich een bepaald type terrorisme. Je kunt erover van mening verschillen wat de beste term is om dat aan te duiden (“theoterroristisch”, “jihadi-terroristisch”, “islamistisch-terroristisch”, enzovoorts), maar iedereen is het erover eens (en terecht) dat deze terroristen een specifiek soort motivatie hebben.

Vraag: De Islam dus?

Antwoord: Kijk, dat vind ik maar ten dele vruchtbaar om het zo te benoemen. Natuurlijk is het helder dat de meeste terroristen van het hier aangeduide soort zich beroepen op de Islam. En natuurlijk is het duidelijk dat in de Koran, maar ook in de islamitische traditie, aanknopingspunten zijn te vinden voor dat terrorisme.

Vraag: Precies! Jihad!

Antwoord: Ja, ok, maar ik vind het meer vruchtbaar om te proberen te analyseren welke elementen in die Islam dan precies het probleem zijn. Zeggen “de hele Islam” of “de Islam, van A tot Z” heeft het probleem op dat je dan altijd blijft zitten met die soefies die niet zo’n probleem vormen of de Ahmadiyya’s of een andere islamitische stroming die niet vertegenwoordigd is bij de terroristen. Ik heb het daarom anders aangepakt dan te spreken van “Islam van A tot Z” als probleemfactor.

Vraag: Hoe dan?

Antwoord: Door bijvoorbeeld te kijken naar hoe die aanslagplegers denken. Wat is nu hun motivatie? Waar willen ze naartoe? En dan is opvallend dat het in die aanslagen op Rushdie, Van Gogh, Kurt Westergaard (Deense cartoonist), Stéphane Charbonnier (Franse cartoonist) draait om twee zaken: 1. Blasfemie (godslastering) en 2. Apostasie (geloofsafval). Van Gogh, die geen moslim was, werd gedood vanwege diens blasfemie. Salman Rushdie probeert men te vermoorden vanwege diens (vermeende) apostasie en blasfemie. Vermeend, omdat volgens Khomeini Rushdie een apostaat is (als moslim geboren en daarmee moslim, wat hij daar zelf ook van moge vinden). Zij werden “bestraft”.

Vraag: Bestraft? Wat is dat nu weer voor gekkigheid? Bestraft kan je toch alleen worden door een rechter? Dit zijn terroristen.

Antwoord: Ja, vanuit jouw westerse en modernistische visie op recht en straf is dat natuurlijk zo, maar zo denken die aanslagplegers en hun ideologische leiders helemaal niet. Zij denken dat een “straf” moet worden opgelegd, omdat de wet van God is overtreden en dat wij, mensen, een dergelijke inbreuk op de goddelijke rechtsorde moeten bestraffen.

Vraag: Islamitische rechtsorde, zal je bedoelen. Je vervalt weer in je oude fout over “God” te spreken wanneer het eigenlijk op 1 god gaat, de islamitische.

Antwoord: Nou, laten we dan maar eens kijken naar de geschiedenis van blasfemie en apostasie. Kan je op goede historische gronden verdedigen dat blasfemie en apostasie alleen als een probleem worden ervaren in de Koran en in de islamitische traditie? Of vindt je ook in de Joodse en in de christelijke traditie bezwaren, zelfs grote bezwaren, geformuleerd tegen deze zaken? In Het monotheïstisch dilemma (2010) heb ik geprobeerd die vragen te beantwoorden. En het resultaat van dat onderzoek (401 pp.) is dat ook in de Joodse traditie en in de christelijke traditie grote bezwaren zijn geformuleerd tegen zowel blasfemie als apostasie. Die bezwaren zijn eigenlijk “doorgegeven” aan de islamitische traditie.

Vraag: Ho, wacht, je wil toch niet beweren dat je voor blasfemie of apostasie in Tel Aviv tegenwoordig de doodstraf kan krijgen, zoals in Jeddah? Het is toch niet zo dat het Vaticaan tegenwoordig mensen op de brandstapel zet zoals men deed met Giordano Bruno in 1600? Jij wekt de indruk alsof het hedendaagse Jodendom en christendom even erg zijn als de Islam!

Antwoord: Als ik die indruk zou wekken, dan wil ik die bij deze wegnemen, maar ik denk wel dat het soort van verzet dat in de boeken van het Oude Testament wordt beschreven tegen apostasie (Numeri 25, Deuteronomium 13) ons iets kan leren over hoe aanslagplegers daar tegen aan kijken.

Vraag: Dus als we die jihadisten willen begrijpen moeten we het Oude Testament gaan lezen? Pervers!

Antwoord: Het is inderdaad waar dat het Oude Testament één lang verhaal is over afval van God en hoe God over die afvalligheid (apostasie) denkt. Niet positief, kan ik je zeggen. Dat is in talloze verhalen te vinden. Van het verhaal van Pinechas (Numeri 25) tot aan het verhaal over het Gouden Kalf (Exodus 32). Verhalen die overigens nog steeds betekenis hebben, ook in de christelijke traditie. Het Oude Testament is niet “afgeschaft” door het christendom. Daar bekritiseert Machteld Allan naar mijn smaak terecht Sid Lukkassen. Hoewel Dr. Sid weer volkomen gelijk heeft dat hij zegt dat principieel-theoretisch mijn verhaal beter is dan dat van (ook) Machteld Allan, want Machteld heeft geen oog voor het feit dat de Islam deel uitmaakt van een monotheïstische familie waarmee het punten van overeenkomst heeft. Nee, die drie monotheïstische godsdiensten (ook wel Abrahamitische godsdiensten genoemd) zijn niet identiek. Maar ja, ze hebben wel overeenkomsten. En nee, dit stellen is niet “pervers” of een “miskleun” of een “onnauwkeurigheid”. Het is trouwens iets wat ook talloze andere godsdienstwetenschappers benadrukken. Christopher Hitchens ziet de Islam als een lichte variant op het Jodendom: “Islam is at once the most and te least interesting of the world’s monotheisms. It builds upon its primitive Jewish and Christian predecessors, selecting a chunk here and a shard there, and thus if these fall, it partly falls also” (God is not great, p. 123). Dat gaat mij te ver, maar het zou onzinnig zijn de overeenkomsten tussen de monotheïstische godsdiensten geheel te negeren zoals velen doen.

Vraag: Maar wat moet je met al dat gewroet in het verleden en dat gesnuffel in oude teksten als je weet dat de overgrote meerderheid van de jihadistische terroristen (door jou “islamistische theoterroristen” genoemd) jihadisten zijn en geen “Joods” of “christelijk” gemotiveerde terroristen?

Antwoord: Wat je daarmee moet, is dat het je leert die aanslagplegers beter te begrijpen. En begrijpen is een voorwaarde voor effectief bestrijden. Effectief bestrijden is niet alleen opsporen, vervolgen en veroordelen, maar ook zorgen dat geen nieuwe terroristen ontstaan. Gökmen Tanis is “ontstaan”. Waar? Hier in Nederland. Op Nederlandse scholen. Onder ons toeziend oog. Nou ja, “toeziend”, terwijl wij onze ogen toeknepen, moet ik misschien zeggen. En waar komt dát dan weer vandaan, die ogen toeknijpen? Dat is de politieke correctheid die ons eigen is wanneer het gaat om problemen met het wereldbeeld van etnische en religieuze minderheden. Die willen we niet erkennen. We willen niet zien dat we een integratieprobleem hebben met sommige groepen. En toch, een aanzienlijk deel van onze terroristen zijn “homegrown”. De moordenaar van Van Gogh bijvoorbeeld, maar dus ook Tanis en de leden van de Hofstadgroep. Soms importeren we terroristen, zoals Junaid I. (uit Pakistan) en Jawed S. (uit Afghanistan), maar ze komen ook van eigen bodem. Breeding Bin Ladens: America, Islam, and the Future of Europe (2006) is een prachtige titel van een boek van Zachary Shore. Dat “breeding” vind ik mooi gekozen.

Vraag: De ondertitel van Het monotheïstisch dilemma (2010) is: “de theologie van het terrorisme”. Je wilt toch niet zeggen dat die terroristen er een theologie op nahouden? Is dat niet teveel eer voor die criminelen?

Antwoord: Wat ik daarmee probeer tot uitdrukking te brengen, is dat de religieuze terroristen een wereldbeeld hebben, een theologie. Natuurlijk zit dat bij het terroristisch voetvolk iets minder indrukwekkend in elkaar. Maar bij Bin Laden, Zawahiri of Al Baghdadi kan men zeggen: het zijn óók theologen.

Vraag: Maar hoe kan het dan dat bij Joden en christenen die theologie helemaal geen rol meer speelt? Dat betekent toch dat Jodendom en christendom fundamenteel verschillend zijn van de Islam? Dan hebben de Neef van Hans Jansen en David Pinto toch gelijk met het benadrukken van dat verschil?

Antwoord: Zoals uitgelegd in Theoterrorism versus Freedom of Speech (2019), dat komt omdat Jodendom en christendom door de Verlichting zijn heen gegaan. Maar in de 17e eeuw had het Vaticaan vergelijkbare opvattingen over blasfemie en apostasie als de radicale imams van tegenwoordig. In 1570 vaardigde Paus Pius V een “fatwa” uit over Koningin Elizabeth, zoals Khomeini dat deed over Rushdie in 1989.

Vraag: En nu nog even de bijdrage van Machteld Allan. Heeft zij niet een paar punten?

Antwoord: Haar belangrijkste punt is dat het Oude Testament nog steeds relevant is voor het christendom. Maar de andere punten vind ik iets minder relevant. Verhaal over voluntarisme? OK, beetje verschil tussen protestantisme en katholicisme. Maar echt hoor, “Uw wil geschiede” speelt ook in het christendom een hele grote rol. Wat de katholieken erbij haalden uit de oudheid (rationalisme, Griekse erfenis) was import. Import die uiteindelijk ook de secularisatie en modernisering van het christendom zouden inluiden een dus wel onderdeel van het christendom geworden. Goede ontwikkeling dus. Wat Allan zou moeten doen, volgens mij, is zich de volgende vraag stellen: wat waren de reacties binnen de wereld van het christendom op 1. Apostasie en 2. Blasfemie? En als zij of ieder ander dan met droge ogen kan zeggen “Oh, dat is totaal geen probleem geweest in het christendom” dan zou dat heel belangrijk zijn en is zij geslaagd in het slaan van de kloof tussen Jodendom en christendom enerzijds en de Islam anderzijds. Maar uit het feit dat we na 2000 jaar christendom pas nu, in de twintigste eeuw, bezig zijn blasfemie te decriminaliseren (de “Fall of blasphemy law”) blijkt dat ook in de wereld van het christendom dit als een groot probleem werd gezien.

Maar tot slot nog dit. Stel nu eens – for the sake of argument – dat in de wereld van Jodendom en christendom apostasie en blasfemie totaal geen probleem waren geweest. Stel nu eens dat de Index librorum prohibitorum nooit een rol zou hebben gespeeld. Stel nu eens dat de Inquisitie een totaal onbekend fenomeen was geweest. Stel nu eens dat nooit een ketter of godslasteraar naar de brandstapel was geleid. Stel nu eens dat in de wereld van Jodendom en christendom theocratie geen enkele rol had gespeeld en Kerk en Staat keurig van elkaar gescheiden waren, zoals de “pale Galilean” het had bedoeld. Stel nu eens dat Jodendom en christendom een verzameling Voltairiaanse grappenmakers waren geweest die soms wel eens heftige dingen in hun heilige boeken schreven maar daar toch altijd heel ontspannen mee om waren gedaan. Stel nu eens dat Tien Geboden werden geïnterpreteerd als de Tien Tips. Stel nu eens dat in de zevende eeuw de Islam zonder geschiedenis uit de hemel was komen vallen en de profeet een geheel voorheen nieuwe onbekende monotheïstische god had geïntroduceerd met alle problemen van dien. Stel. Wat zouden dan de kenmerken zijn van die 7e-eeuwse godsdienst die tot de meeste problemen aanleiding hebben gegeven? Mijn antwoord zou zijn dit.

 1. Het idee van de goddelijke bevelstheorie van de moraal. Het idee dat moreel goed op de een of andere manier samenvalt met het uitvoeren van een goddelijke wil of een goddelijk voorschrift. Het idee dat als in een heilig boek van die god staat dat het moreel goed is om je zoon te offeren dat het dan ook moet gebeuren. Het idee dat een openbaring van die god je met aardse opdrachten kan opzadelen die, hoewel immoreel en afgrijselijk, tóch moeten worden opgevolgd.
 2. Het idee dat een hele reeks premoderne morele taboes coûte que coûte moeten worden gehandhaafd, zoals het verbod op apostasie en het verbod op godslastering.
 3. Het idee dat als de staat in gebreke blijft op het punt van de verwerkelijking van die agenda het gelovige individu een taak heeft om voor die god in de bres te springen. Het idee dat de eer van God dan moet worden gewroken. De logica van de terrorist dus, de theo-terrorist, pardon, hoe men het ook maar noemen wil.
 4. Het idee dat een staat niet moet worden geleid op basis van de wetten die de mensen zelf maken, maar die deze god, “theos”, voorschrijft, zodat een democratie dus dient te veranderen in een theocratie, met Saoedi-Arabië en Iran als hedendaagse voorbeelden. Laten we hopen dat de Libanese president Michel Aoun succes zal hebben met zijn pleidooi voor een “seculiere staat”. Want dat is, zoals de wijze 85-jarige president zegt, de enige manier om de vrede te handhaven in een door godsdienstwaanzin geteisterde regio van deze wereld.

De bijdragen aan het Debat Theoterrorisme vindt u hier.


Paul Cliteur is senator namens Forum voor Democratie in de Eerste Kamer en hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit van Leiden. Hij schreef onder andere (samen met Afshin Ellian): De Staat versus Wilders, Boom Juridisch, Den Haag 2019.

 

 

Het centrale boek in dit debat was

Paul Cliteur – Theoterrorism vs. Freedom of Speech – From Incident to Precedent

Prijs €99,00
eBook PDF –  € 108,99
ISBN – 9789463722728
Hardcover 250 pagina’s
Publicatie – 14 – 02 – 2019

Theoterrorism v. Freedom of Speech


Hiermee is het Debat Theoterrorisme beëindigd.

De redactie wil alle deelnemers aan dit debat – zowel de auteurs als de mensen die mee dachten en dat onder de artikelen lieten merken  – zeer hartelijk bedanken voor hun inspanningen.

Het was ook voor de redactie een interessante en soms inspannende ervaring, die we zeker met een ander belangwekkend onderwerp nog eens zullen herhalen.

De bijdragen aan het Debat Theoterrorisme vindt u hier.

19 reacties

 1. Raymond Peil schreef:

  Hulde ! Mooi debat en veel geleerd ;=)

 2. Dick H. Ahles schreef:

  Hoe mooi én effectief weet Cliteur de stijlfiguur van dialoog voor dit onderwerp te hanteren. Dank daarvoor. Veel geleerd en veel om over na te denken.

  Neemt allemaal mijn argument niet weg dat gelovigen die vinden dat zij het recht,de plicht of opdracht hebben het oordeel van hun God naar eigen inzicht uit te voeren eenvoudig geen plaats hebben in onze samenleving. Ook islamieten horen dat als zij een plek willen in onze gemeenschap onvoorwaardelijk te veroordelen en bestrijden; dat verwachten wij ook van de aanhangers van de andere Abrahamitische godsdiensten ook en daar hebben ze zich vanaf de middeleeuwen ook redelijk goed aan gehouden. Nu de emancipatie nog van sommige islamieten.

 3. Johan P schreef:

  Ik zie gewoon de toegevoegde waarde niet van nog weer een categorie. Juridische haarkloverij is wat mij hierbij in gedachtenkomt, die net zo nutteloos is-of zelfs zaken veel ingewikkelder maakt zonder echt wat toe te voegen- als het begrip ‘hatecrime’.
  Onnodig, want er zijn al wetten om de daders te bestraffen. Deze worden gewoon niet benut en ik zou argumenteren dat dat zo is omdat regeringen bang zijn voor rellen/opstanden uit islamitische hoek. Dat die er op den duur toch komen lijkt hen niet aan het verstand te brengen en dat het wachten de zaak slechts verergert evenmin. Evenzo dat het uitblijven van maatregelen wordt gezien als een teken van zwakte en dus slechts meer van dergelijk gedrag uitlokt.
  Weer een ander juridisch etiketje verzinnen waar vervolgens niets mee wordt gedaan, maar wel advocaten rijk gaat maken met discussies over hoe vast te leggen in hoeverre iemand door godsdienstige motieven werd geleid gaat niets verbeteren.

  Alle discussies komen eigenlijk uit op een enkele conclusie; islam is onverenigbaar met een moderne, vrije, open samenleving.
  Islam binnenhalen loopt altijd uit op onderworpen worden, of een bloedige strijd om het weer buiten te krijgen.
  Willen we toch proberen het vreedzaam te doen dan moet dat door een repatrieringsprogramma met gunstige voorwaarden die jaarlijks minder worden, gekoppeld aan jaarlijks meer restricties aan alle uitingen van islam, te beginnen met het benoemen van islam voor wat het is; een hier ongewenste, haatzaaiende, aggressieve, discrimenerende, totalitaire ideologie.

 4. El Cid schreef:

  Ik zit een beetje in de hoek van Johan P.
  Het orkest op de Titanic speelde ongetwijfeld prachtig en je kunt erover twisten of ze Wagner of Mahler moesten spelen. Het gaat om het gat in de romp.
  Ik hou van het debat maar dit lijkt me contraproductief gezien het onderwerp. Een academische exercitie over termen en definities. Die waren ooit broodnodig maar dat was begin 21ste eeuw. Neemt niet weg dat ik zeker genoten heb van alle uitstekende bijdrages!

  Er is genoeg wetgeving om de gekte die islam is, aan te pakken. Of zoals Daniel Greenfield ooit zei: Everything i needed to know about islam i learned on 9/11. https://www.raptureforums.com/islam/everything-needed-know-islam-learned-911/

 5. david Pinto schreef:

  In de reactie van Paul Cliteur van vandaag (1 sept.) blijkt duidelijk hoe onnodig, overbodig (met Johan P eens), onjuist en misleidend de term theoterrorsme is. Paul geeft nagenoeg alle critici gelijk. En als je goed leest en naarstig op zoek gaat naar wat is overgebleven van de bedoeling van de term theoterrosme vindt je dit: opdat men een Mohammed Boeyeri (e.a.) begrijpt waarom hij Theo van Gogh heeft afgeslacht als een geit. Want als je het begrijpt, dan kun je daar wat aan doen (wat dan? De Koran verbranden? Dat zal niet helpen). Deze motivatie was dus niet bekend? Echt niet? Heeft hij zelf aan de rechter verteld. Dus, 1. Wat is nieuw hieraan? Dat was toch al bekend! 2. Is een verbreding tot andere religies (die zelfs geweld, laat staan terrorisme al lang hebben bezworen) nodig? Waarom dan? Alleen om aan te geven dat er weliswaar niet wordt gepraktiseerd, maar ook wel bij anderen nare teksten zijn? Wat is de importantie hiervan? 3. Wat is de toegevoegde waarde van deze term aan islam- c.q. jihadterrorisme?
  Paul erkent wel duidelijk het groot bezwaar dat ‘theoterrorisme’ een slordig containerbegrip is omdat de essentiële verschillen tussen Jodendom en Christendom aan de ene kant en islam aan de andere kant erin verdwijnen, hetgeen alleen maar afleidt, tot verwarring leidt en anderen in de kaart kan spelen.

  Kennelijk begint Paul het light te zien en het juistere pad te nemen. Hij schreef vandaag:

  “Voor zover ik dat zelf goed begrijp zijn dat mijn zorgen over de jihadistisch-terroristische aanslag op de vrijheid van expressie waarmee we de afgelopen decennia zijn geconfronteerd. (Ik gebruik nu even andere terminologie dan “theoterrorisme” om draagvlak bij een zo groot mogelijke groep lezers te creëren.)”.
  Yep vriend Paul, Je begint het goed te begrijpen. Mooi! hierin steun ik jou wel.

 6. BegrensEuropa! schreef:

  Shahada nieuwe stijl: “Ik getuig dat (er) geen godheid is (dan) alleen God en ik getuig dat Mohammed een verwarde man is,” vooral ook het gezien het verschil tussen de Mekkaanse en Medinensische versie van deze ene man, deze ene moslim, dit ene rolmodel, althans volgens de authentieke islamitische teksten (https://youtu.be/Hy6eZnj1gpc?t=1129). Die overlevering gaat vrijwel uitsluitend over Mohammed. Er zit geen jihad (of theoterrorisme) bij de Mekkaanse Mohammed in de Koran, er zit heel veel jihad in zijn biografie (sira), en er zit aardig wat jihad in de overleveringen (hadith). Datzelfde geldt voor anti-semitisme. Uitroeiing van alle niet-moslims is het doel (2:193. lees ter verduidelijking ook hadith Muslim 001:0031). De islamitische teksten beschrijven voor 51% hoe slecht niet-moslims zijn. Daar zit de moeilijkheid, de islam is voor meer dan de helft politiek. Of moslims naar de hel gaan doet niet ter zake. De sharia is niet gelijk voor moslims en niet-moslims. Migratie maakt jihad mogelijk (migratie -> theoterrorisme/jihad -> sharia). We komen nu terug op de shahada nieuwe stijl. Is Mohammed verward. Nee, niet echt. Dit is waar allah’s voluntarisme om de hoek komt kijken. Hij vervangt het oude gewoon met iets beters. Dat heet abrogatie. Dat betere is niet langer vreedzaam. De Mekkaanse Mohammed is niet langer navolgenswaardig. Hij is vervangen door de Medinensische jihadist Mohammed. Kortom, de politieke islam beslaat veel meer dan 51% van de islamtische teksten en is wat theoterrorisme rechtvaardigt. Al die zogenaamde ‘verwarde personen’ zijn helemaal niet verward. Ze hebben het principe van abrogatie goed begrepen. Ze laten zich simpelweg inspireren door de superieure Medinensische Mohammed, zoals moslims gedurende 1400 jaar voor hen, en zoals moslims 1400 na hen. We schrijven dan 3420 n. Chr.

 7. Neef Jansen schreef:

  Essentieel is toch steeds de vraag: Waar komt al die allah-akbar-terreur vandaan? Als we daar geen goed antwoord op hebben, dan kunnen we nooit die politiek correcte wegkijkmeute wakker krijgen, en dan zal er nooit een draagvlak komen voor de broodnodige maatregelen ter bestrijding van al die allah akbar terreur, en dan zal je zien dat we op een gegeven moment helemaal begraven worden onder de allah akbar terreur. Dus zo simpel is het. Er zijn auteurs die het voor je uitspellen. Die auteurs schrijven boeken, die boeken kan je bestellen, en een paar dagen later heb je ze in huis. Auteurs waar ik aan denk zijn bijvoorbeeld: Bill Warner, Robert Spencer, J.K. Sheindlin, Hamed Abdel Samad en Hans-Peter Raddatz. Deze mensen geven heel heldere antwoorden op die vraag: Waar komt toch al die allah akbar terreur vandaan? Antwoorden die over het algemeen een ostentatief wijzen impliceren naar bijvoorbeeld dit soort bevelen in de islamdoctrine:
  “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5.
  “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123.
  “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29.
  “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40.
  “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33.
  “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19
  “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12
  “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123.
  Ik denk dat de eerste de beste bakker om de hoek al snapt dat zich hier toch een bepaalde causale relatie aftekent, tussen dit soort uitspraken en al die allah akbar terreur. Het betreft geen rocket-science, zouden de Amerikanen zeggen. Het vraagt geen jarenlange training en voorbereiding om het te kunnen doorgronden. En ongetwijfeld zal het nog heel wat voeten in de aarde hebben voordat de analyse van de kwestie helemaal rond is, maar voor een eerste begin lijkt het mij toch wel verhelderend.

 8. david Pinto schreef:

  @Neef jansen, zo is het precies “Ik denk dat de eerste de beste bakker om de hoek al snapt dat zich hier toch een bepaalde causale relatie aftekent, tussen dit soort uitspraken en al die allah akbar terreur. Het betreft geen rocket-science, zouden de Amerikanen zeggen.”. Meer is niet nodig. Eens. En mocht er een bakker of groenteboer bestaan die het niet weet, dan kan hij het Bouyeri in de rechtszaal horen zeggen. Daar hoef je geen studie voor te hebben gevolgd.

 9. Cees schreef:

  In mijn ogen is dit debat, hoe interessant ook, te beperkt door de gewekte indruk dat religieus gedreven terreur een door theistisch wereldbeeld wordt gemonopoliseerd. Ook niet, a, of anti theistische religie kent zijn eigen terreur.
  Apostasie en blasfemie zijn net zo levend geweest (en nog steeds), in fascistische, marxistische, post revolutionaire en noem maar op religies. Het boek van de menselijke geschiedenis staat er vol mee.
  Leitkulturen zijn nooit zachtzinnig omgegaan met dissidenten. Denk maar aan christenvervolgingen in het oude Rome, de zuiveringen van Stalin, de kampen van Adolf, de “culturele” revolutie van Mao, de terreur van Robespierre cs, om er maar eens een paar te noemen. Of de huidige religies van klmaatalarmisme, welkelevensdoenertoe-isme complotisme, anarchisme, paternalisme enzovoort.
  Homo homini lupus est!
  Misschien een aardige discussie waard.

 10. Ron schreef:

  Dag mijnheer Cliteur,
  U schrijft hier en in uw eerdere stuk: […]dat komt omdat Jodendom en christendom door de Verlichting zijn heen gegaan.
  U weet natuurlijk ook wel dat ‘de Verlichting’ niet uit de lucht is komen vallen maar een lange voorgeschiedenis heeft waar de kerk, tenslotte bestond het atheïsme voor de 17e eeuw niet, of haar vertegenwoordigers een grote bijdrage aan heeft geleverd.
  wiki: Historiebijbel, 1360-1361
  Het tweede project van onze anonymus [Petrus Naghel die prior was van het kartuizerklooster van Herne van 1366 tot 1369.] was nog een stuk ambitieuzer. Hij begon aan de vertaling van de historische boeken van het Oude Testament. Gedurende eeuwen was de versie van de Bijbel van de hand van Hiëronymus, de zogenaamde Vulgaat, alleen beschikbaar geweest in het Latijn, de vadertaal. Vertaling in het vernaculair, de moedertaal, werd aanzien als een vulgarisering van de tekst, in pejoratieve zin,[11] en bovendien stelden de theologen zich de vraag of het wel kon om de Bijbel in handen te geven van de leken, zonder de levensnoodzakelijke begeleiding door de geestelijkheid. De Bijbelvertaler begon dus niet alleen aan een immense taak, maar stelde zich bloot aan de kritiek van de conservatieve geestelijkheid.
  Lees de boeken van Frits van Oostrom (Maerlant’s Wereld)
  of
  How the Catholic Church Built Western Civilization van Tom Woods

 11. BegrensEuropa! schreef:

  @Ron 2 september 2020 om 11:21 Larry Siedentop’s “Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism” bestrijkt hetzelfde thema.

 12. Ron schreef:

  Dag BegrensEuropa,
  Even recensies bekeken.
  De zogenaamde Donkere Middeleeuwen waren zo donker niet.

 13. Neef Jansen schreef:

  @ David Pinto – Paul Cliteur spreekt in een Socrateslezing over de causale samenhang van ideeën en gevolgen en probeert dan heel voorzichtig, omzichtig en niet expliciet toe te werken naar de mogelijke achtergronden van al die islamterreur van de afgelopen decennia. Om allerlei redenen is een groot deel van de Westerse wereld zodanig geconditioneerd dat wij bij weer eens een overduidelijk feit van islam-aangedreven terreur onszelf van àlles bedenken – verwarde man, hoge bloeddruk, sociale achterstanden, enzovoort – behalve dan dat wij het woord ‘islam’ noemen. En dat is echt een probleem. Want het betekent dat onze cultuur het zichzelf onmogelijk maakt om die islam te overleven. Sun Tsu maakte al duidelijk dat als je niet precies weet wie je vijand is, dat je kans dan gering is om die vijand succesvol te bestrijden, en dan zal je die vijand niet overleven. Wij leven in een cultuur die geconfronteerd wordt met misschien wel de meest dodelijke vijand ooit, maar we willen niet weten wie die vijand is, of althans het is taboe om daar expliciet over te zijn, om daar heel gericht en precies over te spreken. Ondertussen zien we reeds in Zweden waar dat toe leidt, en we zien in Libanon waar het uiteindelijk in resulteert. Het zijn ontwikkelingen die zeer wel ook in Nederland mogelijk zijn en die te maken hebben met een allesoverheersende weigering om te benoemen en te doorgronden wat ons existentieel bedreigt. Heel nuttig is het bijvoorbeeld om te proberen de westerse wereld te zien via de ogen van de islam. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Angela Merkel met haar ‘Wir schaffen das!’, dan is dat in de ogen van de islam een teken van Allah dat dit begeerde Europa, en dan moet bedacht worden dat de islam vele malen geprobeerd heeft Europa te veroveren, eindelijk te hebben is, te veroveren is, te onderwerpen is. Dus in de psyche van de islam is die ‘Willkommenskultur’ een aansporing van Allah om Europa alsnog te veroveren. En we zien elke dag wat dat betekent, wat betreft de immigratie-jihad, de oliedollars-jihad, de moskeebouw-jihad, de politieke-infiltratie-jihad, de halal-jihad, de sharia-jihad, de onderwijs-jihad, enzovoort. Europa is kansloos om dit te overleven, althans het Europa van Merkel, verlamd als het is door WOII-schuldgevoel, zwelgend in zelfhaat, relativistisch, cultuurrelativistisch, nihilistisch. Het kan zeer wel leiden tot andermaal een grootschalige oorlog in Europa, een nieuw soort godsdienstoorlog. Heel bloedig, heel destructief, het product van jarenlang wegkijken en dingen niet benoemen. — Hier de Socrateslezing van Paul Cliteur: https://www.youtube.com/watch?v=spEmUwtR_uc Hij komt er op uit dat we moeten werken aan een weerbare democratie. De cultuur die er is, is er niet vanzelf. Het is geen vanzelfsprekendheid. “Alles van waarde moet weerbaar gemaakt worden.” En zo is het maar net.

 14. Ron schreef:

  Dag Neef Jansen,
  Om met Cicero te spreken: Een land kan zijn dwazen overleven, zelfs de ambitieuze. Maar verraad van binnenuit overleeft het niet.
  Martin Bosma vertelt, gister, in het parlement maar weer eens waar we het verraad moeten zoeken nav debat referendum: url: youtube.com/watch?v=FOJg7Emx4Rg

 15. BegrensEuropa! schreef:

  @Ron 2 september 2020 om 13:20 De Middeleeuwen, althans in het Westen, waren om de dooie dood niet duister. De continuiteit vanuit het licht (Hellenisme), via het licht (Christendom), naar het licht (Verlichting) is juist opvallend.

 16. Neef Jansen schreef:

  @ Ron — Weergaloos, die Bosma! Het lijkt er zeer op dat we aankijken tegen hoe Marx & Mohammed proberen de Westerse cultuur te vermoorden. Maar ik betwijfel of hier nou wel erg veel planning in steekt. Velen zullen wijzen op Piketty en zijn analyse dat de wereld steeds meer eigendom wordt van steeds minder mensen. Dat genereert nogal marxistische reflexen en drang tot wereldregering, om daarmee die oligarchie onder controle te krijgen. Vervolgens komt Merkel in beeld die de nationale staat wil afschaffen met open grenzen en Brussel als opmaat tot de New World Order. Of zoiets. Men rommelt voort.

 17. Ron schreef:

  Dag Neef Jansen,
  U twijfelt over er planning in steekt. Naast Piketty zullen anderen dan weer wijzen op Agenda 21 van de UN en het vervolg er op Agenda 2030.

 18. david Pinto schreef:

  Cees
  2 september 2020 om 06:53
  In mijn ogen is dit debat, hoe interessant ook, te beperkt door de gewekte indruk dat religieus gedreven terreur een door theistisch wereldbeeld wordt gemonopoliseerd. Ook niet, a, of anti theistische religie kent zijn eigen terreur.
  Zo is het Cees, dat is 1 van de grote bezwaren tegen de term ‘theoterrorisme’. Maar gelukkig, vriend Paul Cliteur is zoals gezegd intussen van de bezwaren degelijk doordrongen en schreef dan ook in zijn slot reactie het volgende:
  “Voor zover ik dat zelf goed begrijp zijn dat mijn zorgen over de jihadistisch-terroristische aanslag op de vrijheid van expressie waarmee we de afgelopen decennia zijn geconfronteerd. (Ik gebruik nu even andere terminologie dan “theoterrorisme” om draagvlak bij een zo groot mogelijke groep lezers te creëren.)”.
  Hier ben ik eerlijk gezegd content mee en wij kunnen alleen maar hiermee eens zijn. Eind goed al goed!
  Hup naar het volgende. VOL gaat denk ik mijn blog voor Ongehoord Nederland (ON) over de mislukking van het ‘integratiebeleid’ binnenkort plaatsen en wederom een discussie daarover faciliteren. Graag zie ik jullie allen commentaar tegemoet!