DE WERELD NU

De karavaan trekt verder…

Willem Seepman plaatst in dit essay de grote asielmigratiestroom van de laatste maanden in het perspectief van de hijra, de islamitische geloofsmigratie die er op is gericht het grondgebied van de islam uit te breiden. Weliswaar zou dat Europa omvormen tot het “Huis van de Vrede”, maar weinigen schijnen te beseffen wat de islamitische vrede werkelijk inhoudt. Een lesje in achtergronden.

Vluchtelingenstroom
Reeds maanden heeft Europa te maken met een enorme influx aan immigranten uit voornamelijk islamitisch gebied. Het zal de oplettende waarnemer zeker opgevallen zijn dat het overgrote deel van deze migrantenstroom bestaat uit jonge mannen. Het aanvankelijke argument dat door de overheid werd gebruikt om deze mensen (middels een vluchtelingenprogramma) te herbergen was “oorlogsslachtoffers”. Alle ontwikkelingen (problemen) die eruit volg(d)en kent u ongetwijfeld. Eén en ander heb ik eerder geduid in het essay Ziende Blind).

Islamitisch denken
Los van politieke uitlatingen en belangen zoals electoraat wil ik stilstaan bij de gedachtengang vanuit het islamitisch denken. De handelingen zoals de islam dit ziet, en van moslims eist vanuit de islamitische bibliotheek zijnde Koran, Hadith en Sira. Dit alles wordt gedicteerd door de schrijver en tevens hun profeet Mohammed, volgens de traditie ingegeven door Allah via de engel Gabriël.

Jihad
Dit hele immigratieproces, met een uiteindelijke “omvolking” als resultaat, is géén toeval maar een bewuste (islamitische) stap. De islam kent 2 soorten gebieden met betrekking tot jihad, te weten “Dar-Al-Islam” hetgeen “Huis van vrede” betekent, en “Dar-Al-Harb” dat “Huis van oorlog” voorstaat. Het tweede wordt gebruikt voor niet-islamitisch (nieuw) gebied waar een constante spanning dient te zijn met een voortdurende druk tot islamisering.

Het einddoel van migratie-jihad is de volledige islamisering van nieuw (veroverd/te veroveren) gebied, te realiseren door deze islamitische doctrine van jihad. Dit gegeven conflicteert onmiddellijk in ons denkpatroon omdat wij bij Jihad een beeld hebben van bloedige aanslagen. Jihad echter, kent vele facetten waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is. Jihad geschiedt ook middels de mond, de pen en niet als laatste, met geld. Zo dus ook bijvoorbeeld seks-jihad, jihad door misleiding, emigratie-jihad etc…

Alle handelingen met als doel “islamisering”, vallen binnen de islam onder de noemer “Jihad”. Het is “Strijden voor de zaak van Allah”. Hijra (migratie) is een wezenlijk onderdeel van jihad ! De Hadith verzameling van Sahih Al-Bukhari bevat een hoofdstuk ‘Vechten (jihad) voor de zaak van Allah’ waaruit blijkt dat jihad gericht is op de expansie van het islamitische gebied.

Hijra voor ‘Allah’s zaak’ is volgens de islam (koran) een zeer verdienstelijke daad waarvan de beloning bij Allah vast staat, Koran4:100. (Soerah(=hoofdstuk) 4, Ayat(=vers) 100)

Oorsprong en basis

Binnen de islam gebruiken de moslims niet dezelfde kalender zoals wij die hanteren. De jaartelling van de islamitische kalender begint bij het ontstaan van de islam in 622 AD. Alle jaren die volgen worden als volgt genoteerd ; bijvoorbeeld 722 AD=100 AH.

De “H” staat voor Hijra(h) of Hidjrah (Arabisch: هِجْرَة) en is de basis, het ontstaan van de islam. De betekenis van Hijra is migratie met als doel kolonisatie van nieuw gebied. Het ontstaan van de islam wordt dus ontleend aan de emigratie van Mohammed van Mekka naar Medina en heeft dus niets van doen met de geboorte van Mohammed of met zijn eerste “openbaring”, hetgeen politieke en militaire componenten impliceert. Deze migratie van Mohammed leidde tot de oprichting van jihad in Medina. Jihad maakt(e) dat de islam triomfeerde.

Dat de Hijra onomstotelijk de basis voor de islam is, wordt duidelijk uit de tweedeling in de Koran; Het eerste en tevens grootste gedeelte van de Mekka-Koran met 90 hoofdstukken (Soerahs) wordt gekenmerkt als openbaringen van vóór de Hijra. Het latere, kleinere (24 Soerahs) maar wèl belangrijker gedeelte, is de Medina-Koran waarin dus openbaringen van ná de Hijra staan. Het totaal van deze 114 Soerahs vormt overigens de complete Koran waarbij het laatst geschreven boek, Soerah 9 (en 110) is, Mohammeds Last Will…

De Hijra is dus de reis die Mohammed in 622 na Christus met volgelingen maakte van Mekka naar Yathrib (later Medina) in Saoedi-Arabië alwaar de bevolking:

 • moest vluchten
 • zich moest bekeren tot de islam
 • gedood werd
 • gedwongen werd tot betalen van de Jizya, belasting aan het kalifaat van Mohammed

Deze gebeurtenis markeert de drie belangrijkste punten binnen de islam ;

 1. Het begin van de islamitische kalender
 2. Het begin van de eerste islamitische regering
 3. De verspreiding van de islam door productief gebruik van geweld en marteling (Jihad)

In de islamitische wet en toegepaste “theologie” is het idee achter Hijra, de migratie van moslims uit islamitisch gebied (Dar-Al-Islam) naar niet-moslim gebied (Dar-Al-Harb) met als doel, de vestiging van islam-dominantie en wetgeving. Hijra heeft dus zeker een diepere betekenis in de islamitische geschiedenis en het hedendaags denken.

Door de Koran heen zijn 15 verzen gewijd aan de Hijra, bijvoorbeeld K4:100 of K81:74-75.Op twee verzen na komen allen uit de gewelddadige Medina versie, één vers is nadien vervangen door een “betere” namelijk K8:72 werd het “Vers of the Sword” (K9:5) als volgt;

Wanneer dan de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Za’kaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevingsgezind, Genadevol

Recente geschiedenis
Na de dood van Mohammed zijn er nog 2 grote hijra’s in het westen geweest door moslims.

1e Grote islamitische expansie door legers Abd Ar-Rahman 632-750 op het grondgebied van midden Frankrijk tot Oezbekistan (gestopt door Karel Martel) met de verovering van Jeruzalem in 638.

2e Turkse migratie door legers Mehmet “de veroveraar” met de uiteindelijke val van Constantinopel (nu Istanbul) in 1453 en verslagen door St. John Capistrano. Een hoogtepunt hier is de islamitische belegering (Karamustafa Pasha) aan de poorten van Wenen in 1683. Poolse katholieken (onder aanvoering van Jan Sobieski) hebben toen de kracht gebroken van het Ottomaanse rijk (Uiteindelijk opgeheven door Atatürk in 1923 NA zuivering van meer dan een miljoen Armeniërs, Assyriërs, Pontische Grieken, en Turkse christenen (1915-1917).

Jeruzalem en Constantinopel, 2 van de 3 oudste en heiligste steden voor christenen zijn (grotendeels) veroverd door moslims. Rome, de derde, (nog) niet.

3e In deze laatste (finale) Hijra (volgens de islamieten) zal Rome vallen door kolonisatie.

Islamitische kringen geloven dat het christendom (m.n. de RK kerk) het grootste obstakel is in de opmaat naar islam dominantie met één religieus en politiek systeem voor de mensheid. Daarom moeten christenen zich niet alleen bekeren tot de islam, maar hun heilige plaatsen/steden moeten ook worden afgegeven aan/ingenomen worden door de islam. De islamisering van de St. Pieter’s basiliek betekent effectieve vernietiging van de wereldwijde kerk door haar te vervangen voor het islamitische doel.

De islam is sinds het neerslaan van de 1e en 2e Hijra rustig en sluimerend en beidt haar tijd, wachtend op het moment om toe te slaan als zij sterk genoeg is. Hillaire Belloc, een katholiek historicus voorspelde in 1929 dat de islam opnieuw zou opstaan. We zijn nu getuige van de start van de volgende grote islamitische invasie, die misschien wel het bestaansrecht van ons Westen ter discussie stelt. Zijn wij bereid hen te bestrijden nu het nog kan?

Alles wat we lief hebben staat op het spel…

Heden
Ons Europese continent wordt overspoeld met ongekende hoeveelheden “vluchtelingen” in een snelheid, uniek in de wereldgeschiedenis, dit is niet langer een “vluchtelingencrisis” zoals door de mainstream media propaganda wordt beweerd; dit is een Hijra, een islamitische migratie naar “Kafir”-land (Kafir=ongelovige) met als doel een complete “Dominantie” door onder andere, inmenging in lokale politiek! Overwegend gezonde jonge mannen stellen deze influx van overwegend moslims in staat om dood en verderf te zaaien.

Hijra, is een van de meest effectieve methodes van Jihad zonder militairen of oorlog. Instructies en oproepen worden gegeven via moskeeën en (social) media om mensen te faciliteren en aan te moedigen om instroom te genereren naar een land of gebied ter verovering. Deze landen begrijpen het onderliggende doel niet van deze massale instroom en nemen daardoor onvoldoende maatregelen om het af te stoppen. Voormalig staatshoofd van Libië, Muammar Khadaffi, heeft jaren terug reeds signalen afgegeven van wat ons te wachten staat ”We don’t need weapons or any other force, we will conquer Europe by the whomb”

Het westen zal de Hijra moeten bestrijden, desnoods militair, om ons niet over te leveren aan islam. Door dit eerder te doen (poorten van Wenen) was Europa gered. Doen we dit niet, dan vallen we ten prooi aan de wrede dominantie van de islam zoals in het huidige IS-gebied. Deze realiteit zal zich verder verspreiden als we blijven wegkijken en niet in actie komen. Uiteindelijk begint de oorlog (civilisation jihad van binnenuit) wanneer deze vluchtelingen als “gasten” hun “rechten” beginnen op te eisen met als resultaat een voortdurend gevecht met jihad-terrorisme en een absolute uitholling (en uiteindelijk instorting) van het welvaartssysteem. De structuur van betreffende samenleving van het gastland wordt van binnenuit aangetast, gebruik makend van onze eigen geldende wetten. Als parasieten zuigen de “gasten” het systeem leeg tot volledige afbraak een feit is.

Islamitische Staat
Het bewijs dat deze huidige Hijra niet alleen een humanitaire crisis is kwam in februari 2015. IS publiceerde een document getiteld “Libië: Een Strategische Gateway voor IS to Europe”.

Kort samengevat worden jihadisten aangespoord om zich via Libië met wapens in de vluchtelingenstroom te mengen en Europa te overspoelen, wetend dat hier geen enkele inspanning wordt geleverd (dat zou islamofoob zijn) om na te gaan of de “vluchteling” sympathiseert met de “Sharia-Wetgeving” en dit systeem wil overbrengen en vestigen in hun “nieuwe” land. Diverse jihadisten zijn reeds onderschept en verscherping op controle wordt nu bekeken.

Bericht van 08 mei 2016: Europol gaat tientallen agenten in opvangcentra voor migranten inzetten om zo potentiële terroristen op tijd te onderscheppen en aanslagen in Europa te voorkomen. De agenten worden ingezet in Griekenland en Italië, aldus het hoofd van Europees Centrum tegen Terrorisme Manuel Navarrete tegen de Spaanse krant El País. Volgens Navarrete bestaat er een groot risico in die centra. “Terroristen kunnen zich in de stroom van duizenden vluchtelingen richting Europa verbergen.”

En daar waar eerst de massa-instroom via de Balkan verliep zien we nu inderdaad een uitwijk naar de route Libië-Italie.

Bericht van 4 april 2016: At least 5,000 migrants crossed from Libya to Italy last week according to latest figures, but none of them were from the recognised war-zones of Syria or Iraq, from which European states have agreed to take so-called ‘refugees’. The number crossing is expected to experience strong growth as spring develops and migrant confidence increases….A military intelligence source speaking to the paper said of the growth: “The weather in the Mediterranean region is now good, this week on the North African coast are dozens boats setting off towards Italy”.While many countries in Europe have agreed to take so-called refugees from Islamic-State afflicted Iraq and Syria, of those crossing to Italy in the past week the vast majority are actually economic migrants, not refugees.

En nu?
Deze mega-influx (als ook de daaruit voortvloeiende jihadistische daden) zal Europa blijvend veranderen door een ander cultureel landschap en een overbelasting van de sociale stelsels. Als u niet open staat om meer jihad en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi en/of racist.

Ondertussen stelt niemand de centrale vraag (laat staan beantwoorden) waarom het de plicht van Europa is om al deze “vluchtelingen” op te vangen? Waarom niet Saoedi-Arabië of andere islamitische landen die olierijkdom en veel ruimte hebben? Het zijn tenslotte hun “geloofsbroeders”…

Het antwoord blijft onuitgesproken omdat westerse autoriteiten weigeren zo te denken terwijl moslims het niet vermelden willen en er geen ruchtbaarheid aan geven. Deze vluchtelingen moeten naar Europa gaan want dit is een Hijra!

Europa (u) heeft een groot dilemma…

7 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Fantastisch artikel. En heel belangrijk.

  Het mohammedanisme zal niet eerder stoppen met uitbreiden, dan dat wereld-wijd
  het kalifaat + sharia is ingevoerd.
  “A.” heeft aan uitsluitend HEN, de hele wereld toe bedeeld; ALLE middelen zijn geoorloofd
  om dat uit te voeren…………….

  Tenzij wij ons niet laten veroveren en knechten [ en erger ! ].

  Wie de vrijheid niet verdedigt, is haar niet waard.

 2. Karina schreef:

  Ik denk niet dat deze mannen emigreren met als doel de islam te verbreiden. Dat gedeelte doen ze onbewust omdat ze de islam eenvoudig iets vinden dat bij het leven hoort.
  Zelf denk ik eerder dat ze dit doen voor het makkelijke leven en een bruid in de wacht te slepen. Hun kansen zijn groter dat ze ondanks dat ze geen geld hebben een vrouw door schoonpapa krijgen toegewezen.

 3. Bennie schreef:

  Willen we dit proces stoppen, dan moet de EU z.s.m. kapot.
  De EU kliek faciliteert de influx van massa’s mensen, die niets met onze democratische wereld op hebben.
  Daarom is de uitslag van het referendum in de UK zo belangrijk, dat is de eerste stap om de invloed van de islam in Europa terug te dringen.
  Stap 2 wordt de verwijdering van Merkel en haar handlangers uit het politieke machtscentrum in Duitsland.

 4. carthago schreef:

  Het is ook de zelfoverschatting en onmetelijke arrogantie van het europeesche beleidmakers gilde.Het “wir schaffen das” drukt dat nog het beste uit. Het feit dat drie kwart van de Eussr helemaal geen invasie van de pislam wil en het toch wordt uitgevoerd zegt genoeg over de komende burgeroorlog. Er is geen weg meer terug,de invasie voltrekt zich reeds,Dhimmi Day.

 5. Erik schreef:

  Educatieve software uit quatar.
  http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/5446.htm

 6. Cool Pete schreef:

  @Karina,
  misschien dan wel onbewust door de simpele mohammedaan,
  maar bewust door mohammedaanse politici, sjeiks, koningen, imams, mufti’s, enz, enz, enz;
  en het resultaat is het zelfde: kalifaat + sharia; wereld-wijd.

 7. Willem Seepma schreef:

  Laat ons lezen… K(5:33)
  “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en ernaar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen”

  Broeders, zusters, vrienden 😉 >>> NEED I SAY MORE ?!

  Dit is een willekeurig vers uit de Koran zoals u begrijpt. Ik heb bewust niet “The vers of the sword” genomen als voorbeeld want dat kent natuurlijk iedereen ! (K 9:5)

  Wat is dan oorlog tegen die Allah? Wel, als u geen moslim bent, oftewel een Kafir, Infidel, een ongelovige, dan heeft u reeds! oorlog met Allah, ook al zet u zich niet af tegen de islam. De rest mag u zelf invullen.

  Dus Pete, over vrijheid hoef ik hier niet uit te wijden…

  Ja Karina, je valt helemaal terug op “ons” westers denken maar ik vind het ook erg gewaagd en prematuur om de aanname te doen zoals je doet met betrekking tot de emigratie, is het onwetendheid of wegkijken? Alles staat beschreven in de islamitische “literatuur” en jij ontkent…. je durft !

  Bennie en carthago, je hebt gelijk op het punt van democratie, de islam heeft werkelijk NIETS met democratie, dit gaat nimmer samen. Welke leiders uiteindelijk beslissingen nemen…ach. Zij dienen zich er in ieder geval van bewust te zijn dat ze grote gevaren voor de westerse samenleving naar binnen halen. Ook hier geldt dat een nominale kennis aangaande de islam bij ieder aanwezig dient te zijn.

  Het filmpje is grappig en triest tegelijk Erik.

  De alles verzengende islam “sluier” dienen we als samenleving van ons af te werpen, deze verantwoording moet alle “Dhimmies” bijgebracht worden door kennis verspreiding, dus echt op inhoud. Eerst dan, wanneer je als samenleving opstaat voor de eigen normen, waarden, cultuur etc…, en de aantasting daarvan door gevaren vanuit andere culturen of ideologieën bestrijdt, heb je bestaansrecht.