DE WERELD NU

Corona – hoe medeplichtig maakt u uzelf?

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur, angst, geweldig Nieuwjaar

Het handelen van de Nederlandse overheid tijdens de Corona-pandemie kent vele vreemde trekjes. Beseft u uw eigen rol wel, vraagt Vicki van Lommel?

Vele mensen faciliteren een klimaat waarin de overheid de ruimte krijgt om misdaden tegen de menselijkheid te laten herhalen. Hoe medeplichtig ben jij zelf aan de mensonterende schade die de overheid met haar Corona-beleid aanricht?

In de afgelopen 25 jaar tot en met het jaar 2019 was er een gemiddelde jaarlijkse sterftekans in Nederland van 0,88 procent, behalve in de periode van 2004 tot en met 2014. In die periode lag de sterftekans rond de 0,825 procent. Er stierven dus 11 jaar lang vele mensen minder dan gemiddeld. In absolute getallen stierven er in die periode circa 95.000 mensen minder dan gemiddeld en dat ondanks de vergrijzing die gestaag toeneemt sinds de eeuwwisseling. In 2004 stierven ongeveer 6.500 mensen minder dan gemiddeld, in 2005 circa 7.000, in 2006 ruim 8.000, in 2007 bijna 11.000, in 2008 ruim 9.000, in 2009 bijna 11.000, in 2010 bijna 10.000, in 2011 bijna 11.000, in 2012 bijna 6.500, in 2013 bijna 6.500 en in 2014 bijna 9.000 minder. Niemand alarmeerde over die ondersterfte. De media wijdde er geen woord aan en de overheid geen debat. Er werd geen euforie gekraaid, terwijl volgens de maatstaven van vandaag dat wel had gemoeten. Immers toen gebeurde het omgekeerde van wat nu plaatsvindt.

Verdeeldheidzaaierij
De gemiddelde levensverwachting van de babyboomgeneratie ligt in Nederland rond 72 jaar. De jongste babyboomers zijn in 2020 65 jaar geworden en dus is de verwachting dat velen komende 10 á 15 jaar zullen sterven vanwege ouderdom, soms wel dan niet vergezeld van een bacterie of virus als Covid-19 of een mutatie ervan. Vroeger stond een longontsteking bekend als ‘the old man’s friend’. Mogelijk heeft deze nu plaats gemaakt voor het Corona-virus. Niet onwaarschijnlijk dat er voorbije decennia ook ouderen met of aan Corona zijn gestorven, gezien dit virus al in de jaren ’60 van vorige eeuw is geïdentificeerd. Alle ziekten, in de situatie dat deze leiden tot de dood, even erg, maar toen had niemand er moeite mee. Toen zaaide de Nederlandse overheid geen paniek. Toen verdeelde ze de bevolking op propagandistische wijze niet met hulp van de media. Toen ook geen Outbreak Management Team (OMT) dat stond te roeptoeteren hoe ziekenhuizen en IC’s bij elke griepgolf weer jaarlijks werden overvraagd, nadat de regering had besloten om bijna 30 procent van de ziekenhuisbeddencapaciteit weg te bezuinigen. Geen Red Team dat even mocht meepraten, maar om de een of andere reden nooit meer aan het woord is in de media. Geen censuur van overheidswege op degelijk (wetenschappelijk) onderbouwde (onderzoeks)artikelen die een ander geluid laten horen, dat haaks staat op de angstporno die nu dagelijks welig galmt op radio en tiert op social media en via andere kanalen.

Tijdens die periode van ondersterfte die tot en met 2014 duurde, lag de sterftekans voor mensen tot 65 jaar op 0,15 procent en daarmee hoger dan afgelopen twee jaar. Sinds 2019 is de sterftekans voor deze groep 0,12 procent. Ook in 2020 bleef de sterftekans op het allerlaagste niveau van 0,12 procent gehandhaafd, ondanks Covid-19.

Maar media noch overheid die er toen om maalde dat ondanks een periode van ondersterfte er juist toch verhoudingsgewijs toen meer mensen onder de 65 jaar stierven. Niemand nu in politiek noch media die bejubelt dat ondanks Corona, de laagste sterftekans voor mensen onder de 65 jaar in 2020 gehandhaafd bleef. Op basis van cijfers van het RIVM zijn tot nu toe meer dan 90 procent van de mensen die aan of met Corona overleden 70 jaar en ouder. 95 procent is ouder dan 65 jaar. Ondertussen is bekend dat van al deze mensen die overleden met een positieve PCR ‘test’, bijna iedereen leed aan een of meer chronische aandoeningen en/of overgewicht.

Statistisch onethisch gesjoemel
Het is daarbij aannemelijk dat ook in Nederland, zoals in andere landen, iemand zonder enig Corona-symptoom die overlijdt aan een hartaanval met een positieve PCR ‘test’, in de statistieken geregistreerd wordt als Corona-dode. Dat iemand die gehospitaliseerd wordt vanwege een gebroken been met een positieve PCR ‘test’, deze geadministreerd wordt als Corona-gehospitaliseerde. En je ontkomt er als individu niet meer aan, als je medische zorg nodig hebt, om misbruikt te worden om de statistieken kunstmatig hoog te houden, want zonder PCR, word je gewoonweg (urgente) medische zorg onthouden. Zo ver is de medische wereld in dit land afgedwaald dat vele artsen de Eed van Hippocrates, waaraan ze trouw hebben gezworen, onnadenkend opzij schuiven:

“Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. 

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. 

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen. 

Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. 

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. 

Dat beloof ik. 

of 

Zo waarlijk helpe mij God* almachtig.” 

Voorwaardelijke vergunningen
Informeren artsen mensen wel dat de ‘goedgekeurde’ vaccins slechts gestoeld zijn op voorwaardelijke vergunningen en er dus een experiment op hen wordt uitgevoerd, dat alleen is toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van het individu zelf waarop het experiment wordt uitgevoerd? Weten mensen die Corona-vaccinaties toedienen wel dat ze strafbare feiten plegen als ze een vaccin inspuiten bij iemand die ongeïnformeerd is over de risico’s en het experimentele karakter van het vaccin? Weten mensen wel dat niet eens bekend is of een Corona-vaccin besmetting voorkomt en dat dus nog uit de praktijk moet blijken of dat wel zo is?

Een voorwaardelijke vergunning betekent dat de vaccinproducent

“het EMA (European Medicines Agency) maandelijks op de hoogte moet houden van de resultaten uit de studies die nog lopen en het EMA het vaccin over twee jaar opnieuw zal beoordelen.”

Ten aanzien van het Pfizer vaccin werd dit experimentele karakter ook bevestigd door de Helsinki-commissie, die benadrukt dat uitdrukkelijke toestemming van degene waarop het experiment wordt uitgevoerd nodig is en mensen het recht hebben om deelname aan het experiment te weigeren:

“”Reading the contract signed between the Israeli government and Pfizer, it is clear, unequivocal and unambiguous that this is a clinical study for all intents and purposes, and thus, it needed to be approved by the Helsinki Committee,” a senior official explained to Calcalist, adding: “And that’s what will be written in the Committee’s opinion: ‘There’s nothing wrong with clinical trials, on the contrary, but clinical trials (human trials) must get committee approval, and of course, from the people on whom the trial is being conducted, while giving the right to refuse to be part of the trial. These are very basic matters,” he concluded.”

“She says: “There’s no clearer research hypothesis than in section 2.1 of the contract between the State of Israel and Pfizer, which states that the purpose of the ‘experiment’ is ‘to measure and analyze’. To say it isn’t research is a lie. In section 2.2 the word ‘data’ appears again and again, and the idea is that it is information from which you want to learn something other than transfer it to the medical file of the patient you have treated. This is a collaboration for research and therefore there are also ‘Principles of collaboration’.”

Onafdwingbare experimentele vaccinatie
De huidige gang van zaken waarmee het vaccin vanuit de overheid mensen wordt opgedrongen is op meerdere punten in strijd met de Code van Neurenberg. Een code die in het leven werd geroepen om herhaling van de gruwelijkheden uit de Tweede Wereldoorlog te voorkomen.

Gezien de Corona-vaccins als experimenteel te categoriseren zijn en daarmee het onafdwingbaar is dat mensen zich laten vaccineren, is het maar de vraag in hoeverre de Nederlandse overheid of Europese Unie het recht kan toe-eigenen om een vaccinatiepaspoort in het leven te roepen dat mensen beperkt in hun vrijheden, deelname aan de maatschappij en specifiek mensen in hun bewegingsvrijheid belemmert waardoor ze bijvoorbeeld niet meer internationaal mogen reizen. Dit valt te typeren als een indirecte vaccinatieverplichting, waardoor de geschiedenis zich feitelijk herhaalt: de Nederlandse overheid en/of Europese Unie eigent zich onrechtmatige macht toe om met behulp van (social) media angst te zaaien, te censureren, mensen hun rechten te ontnemen en te drijven in een vaccinatiefuik waarbij ze niet langer het gevoel hebben de keuze te hebben om het vaccin te weigeren. Zelfs niet als ze gegronde medische redenen hebben voor een weigering. Een realiteit die reeds actueel is ten aanzien van mondkapjes in sommige bedrijven en op scholen. Zonder mondkapje, zelfs met medische verklaring, wordt kinderen onderwijs onthouden. De waanzin regeert, waarbij een verwaarloosbaar gezondheidsrisico veel zwaarder weegt dan leerplicht.

Gouvernementele kinderverwaarlozing
Zo wordt kinderen ook voor de tweede keer op rij al weken deugdelijk onderwijs onthouden. Er wordt van ouders verwacht dat ze toezien hoe hun kind op instrumentele wijze naar een beeldscherm zitten te staren waarop hun bekende leerkracht als virtuele gedaante is te zien. Terwijl kinderen op school nog af en toe op het schoolplein speelden, blijft het nu overdag akelig stil in woonwijken. Waar zijn de kinderen gebleven?

‘I want you to panic’ doctrine
Maar Thierry Aartsen van de VVD durft nog te beweren dat de “I want you to panic” Greta Thunberg doctrine tevens volledig te rechtvaardigen valt in het licht van Corona. Simpelweg omdat hij één iemand kende die eraan is overleden. Het valt niet te betwisten dat iemand verliezen aan wat dan ook op individueel niveau een grote impact heeft, maar dat legitimeert nog niet dat je voor 13.485 65-plussers die waarschijnlijk hoe dan ook rond deze tijd zouden zijn overleden vanwege ouderdom en/of onderliggende chronische aandoening(en) en 674 mensen onder de 65 jaar waarvan bijna iedereen onderliggende chronische ziekten had, je ruim 17 miljoen mensen bijna een jaar lang een groot deel van het leven ontzegt.

In landen met een vergelijkbare toenemende vergrijzing en hoeveelheid chronische welvaartsziekten is een vergelijkbaar beeld te zien. En daarvoor ontzeggen we miljarden mensen ter wereld een groot deel van hun leven, zodat ze niet langer blootgesteld worden aan ziekteverwekkers en daardoor hun immuunsysteem dusdanig verzwakt wordt, zodat we zo meteen wel écht met een gigantische ziektegolf zitten omdat veel meer mensen dan ineens lichamelijk onder de indruk zijn van een simpel verkoudheidsvirus waarvan ze normaliter enkel een snotneus zouden hebben gekregen als ze de ruimte hadden gekregen om dagelijks weerstand op te bouwen. We ondermijnen de psychische gezondheid van miljarden mensen en overvragen ze door scholen te sluiten, zodat we straks opgezadeld zitten met een burn-out epidemie en allerlei andere psychische klachten, juist op het moment dat alle handen en denkkracht nodig zullen zijn om het land weer op te bouwen dat de huidige demissionaire regering met steun van de Eerste en Tweede Kamer heeft afgebroken.

De sterftekans voor 65- tot 80-jarigen lag in 2020 op 0,29 procent, oftewel hetzelfde niveau als in 2002. De sterftekans voor 80-plussers neemt al 25 jaar lang jaarlijks gestaag toe met een uitschieter in 2020, die te verklaren valt door de langdurige ondersterfte in de periode 2004 tot en met 2014.

Spreadsheet Corona-boekhouden & machtsmisbruik
Zodra in Ierland en het Verenigd Koninkrijk gestart werd met vaccineren, liep ook het aantal besmettingen fors op. Als je inspuit wat je meet is dat niet vreemd. Voor die tijd leidde het zogenaamd snel muterende Britse virus, dat in september 2020 al was geïdentificeerd, 3 maanden lang niet tot dergelijke exponentiële groei. En toch leidde dit creatieve spreadsheet coronaboekhouden tot een verlenging van de lockdown in Nederland en zelfs een avondklok, mede gefaciliteerd door links dat nu geheel niet schroomde om hiermee in te stemmen. Beide Corona-maatregelen op geen enkele wijze te onderbouwen met onbetwistbare cijfers en/of trends. De Nederlandse regering en kamers laten zich liever blind leiden door een OMT dat niet verder kijkt dan ziekenhuismuren en rammelende Corona-modellen, die verre van representatief zijn voor de werkelijkheid, en TV-studio’s om beleidskeuzes te maken die tot ver buiten, over onze landsgrenzen heen, hun weerslag hebben om de bevolking te ringeloren. De bevolking moet zonder enig weerwoord in het gelid springen voor de overheidsreligie. Wie zijn demonstratierecht, dat mensen volgens burgemeester Halsema wel degelijk hebben, vredig wil uitoefenen in het kader van dit krankzinnige Corona-beleid waarbij niet alleen elke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt, alsook elke vorm van logica, wordt het bloed uit het hoofd geslagen en de schedel gekraakt onder druk van een waterkanon. Dan hebben ziekenhuizen plots geen last van onderbezetting. Daarbij deinst de overheid zelf niet terug om op kosten van de belastingbetaler eigenhandig nog wat relschoppers met ME-busjes naar de plaats van bestemming te brengen om mensen die demonstreren voor iets dat niet in lijn ligt met het overheidsbeleid in een kwaad daglicht te zetten. Hebben ze weer een goede reden om het demonstratierecht van mensen te ontnemen of mensen zo meteen 24/7 langdurig in hun huizen op te sluiten.

Heeft de overheid zoals in de Verenigde Staten, de jeugd of Antifa ook betaald om de eigendommen van ondernemers kapot te slaan? Afgelopen dagen verliepen wel erg georkestreerd en massaal!

Zo komen de mensen die hele dagen op social media doorbrengen ook nog eens aan hun trekken, doordat ze dan weer ongefundeerd andersdenkenden de huid vol kunnen schelden, goedpraten dat 70-jarigen worden gearresteerd vanwege het niet dragen van een mondkapje en hen te veroordelen tot Corona- c.q. concentratiekampen, Waarmee Duitsland samen met China alweer vooroploopt.

En laten we vooral politieke opponenten, conform het voorbeeld van Gert-Jan Segers, onder de gordel de schuld van rellen in de schoenen schuiven, dat vooral het gevolg is van het angstaanjagende beleid dat het kabinet zelf al bijna een jaar voert en waarvan Segers al die tijd zelf onderdeel is.

Holocaust
Volgens Jesse Klaver moeten we ervoor zorgen dat de Holocaust zich nooit meer herhaalt. 75 jaar lang had de Nederlandse overheid haar mond er vol van op 4 mei tijdens de Nationale Dodenherdenking en meer dan ooit voelt het als een farce. Want als er iets meer dan ooit verdeeldheid brengt tussen mensen dan is het de overheid met politici als Klaver voorop. 2020 was namelijk niet alleen het jaar van deze Corona-klucht, maar ook van verdeeldheid aangejaagd door de regering en oppositie: gekleurd versus blank, man-vrouw versus genderneutraal, jong versus oud, autochtoon versus allochtoon, arm versus rijk, Corona-gelovigen versus andersdenkenden, religieuzen versus niet-religieuzen, pro-life versus abortus, basisinkomen versus zelfbeschikking, overheidsvolgelingen versus andersdenkenden, communisme versus de vrije mens.

Van overheidsbeleid tot overheidsreligie, waarbij dienders het legitiem vinden in naam van de overheid als een soort god gewone mensen als staatsvijanden te brandmerken en ze ongelimiteerd in elkaar te slaan. Is het wel zo normaal dat een geweldsmonopolie aan de overheid toebehoort? Waarom heeft een bepaalde groep mensen het recht om grote groepen mensen, die normaal geweldloos gezond gedrag vertonen, te onderdrukken? Waarom vindt een bepaalde groep dat het legitiem is om onschuldigen te mishandelen, zelfs tot de dood aan toe? In hoeverre geven gewone mensen hier geen vrijbrief voor als ze gaan stemmen? Hoezo heeft een bepaalde groep onderdrukkingsrecht? Als niemand stemt in Nederland, krijgt niemand het geweldsmonopoliemandaat en kan daarmee iedereen ter verantwoording worden geroepen die dergelijk monopolie wel grijpt.

De Nederlandse overheid had afgelopen jaar haar mond vol van het uitbannen van discriminatie. Terwijl sinds mensenheugenis de meeste mensen zijn gediscrimineerd en zelfs vermoord omwille van een andere mening. En juist sinds afgelopen jaar bewijst ook de Nederlandse overheid steeds meer dat discriminatie omwille van een andere mening nooit zal ophouden en zij zelfs bereid lijkt de Holocaust te herhalen omdat er mensen zijn die zeer legitieme onderbouwde meningen hebben om te zeggen dat ze het niet eens zijn met de overheid. Hoelang gaat politie en leger dit machtsmisbruik door de overheid met geweld nog blijven legitimeren? Begrijpen ze dan niet dat ook zij door een kleine elite slechts worden gezien als plebs dat ze dankbaar inzetten als instrument om onrechtmatig geweld bot te vieren op gewone mensen? Zodra leger en politie overbodig zijn voor de overheid, doordat ze bijvoorbeeld door robots en drones vervangen kunnen worden, zullen ze net zo hard aan de kant geschoven worden en onderdrukt als ieder ander mens. Hoeveel bloed van onschuldigen wil je tot die tijd aan je handen hebben kleven?

Ordehandhavers hebben de plicht niet om een elitelaag te beschermen, maar juist de taak het land met ál haar onderdanen.

Mondiale inhumane surveillance
Meer dan ooit leven we in een tijd, waarin dankzij digitalisering de wereldbevolking bedreigd wordt met mensonterende onderdrukking, maar faciliteert deze technologie ook meer dan ooit dat de mensheid over generaties heen nooit meer zal vergeten dat de overheid er niet voor hen is. De overheid en andere eeuwenoude machthebbers hun machtsmonopolie is voorgoed uitgespeeld. Dat verklaart waarom op technocratische wijze in een laatste wanhoopspoging men de wereldbevolking tracht te onderwerpen aan een mondiaal digitaal surveillancesysteem. Zodra mensen weer dagdagelijks hun leven oppakken en starten waar te maken waarvan ze al levenslang dromen, stort het technocratische kaartenhuis in elkaar. Want mensen zijn geen resources, maar sociale wezens, die vooral op hun opperbest zijn in fysieke aanwezigheid van elkaar.

Ongefundeerde vernietiging samenleving
Daarentegen staan we nu toe dat een groot deel van de MKB-bedrijven een faillissement tegemoet ziet vanwege ongefundeerd Corona-beleid. Voor het wanbeleid in de zorg van de Nederlandse overheid die vele bedden weg bezuinigde, terwijl ze ruim van te voren een vergrijzingsgolf zag aankomen, ontzeggen we ruim 17 miljoen mensen al bijna een jaar het normale leven. Gezien Gommers zich niet wil vervelen, gaan er, hoelang mensen hun leven ook stilzetten, echt niet meer bedden komen. Ouders worden nu dankzij demissionair minister Hugo de Jonge gedwongen om niet alleen thuis te werken en hun kinderen op te voeden, maar ook (op verschillende niveaus) les te geven, vaak ook nog zonder dat ze inzicht krijgen in de prestaties van hun kinderen. In het luchtledige proberen ze hun kinderen te begeleiden, met vaak onvolledige lesinstructies of zien ze machteloos toe hoe hun kind gedwongen wordt als willoze voor langere tijd naar een scherm te staren. De natte droom van Klaus Schwab: de reductie van de mens tot ultiem gehoorzame avatar met China als grote voorbeeld ten behoeve van het verplaatsen van allerlei in de mens ingebouwde technologie, waarbij Bill Gates periodiek een spuitje regelt om elke vorm van wilsbeschikking plat te spuiten. Dat daarbij een half miljoen kinderen verlamd raken is hooguit wat collateral damage in de wereld van technocraten Gates en Schwab. Nevenschade door het Corona-vaccin in de hoedanigheid van circa 3 á 4 miljoen of mogelijk nog veel meer zal volgens deze heren dan waarschijnlijk ook wel peanuts zijn. Ze zullen het wel recht praten door te zeggen dat dat in verhouding staat tot het redden van de mensheid van een virus dat gemiddeld geen noemenswaardig negatief effect heeft op de levensverwachting van mensen wereldwijd.

Tijdens de eerste lockdown hebben alleen al in Nederland 40.000 kinderen mishandeling ondergaan. Hoeveel volwassenen ondergingen iets soortgelijks? Hoeveel jongeren en volwassenen zijn tot nu toe doodgegaan aan een overdosis drugs omdat ze de mentale pijn van de Corona-maatregelen niet aankonden? Hoeveel kinderen zijn tot nu toe voor de dood weg gevist vanwege een bacteriële longinfectie door langdurig frequent mondkapjesgebruik? Leerachterstanden, toegenomen anorexia, hongerstakingen, suïcide van jonge mensen die in de bloei van hun leven behoren te zijn, is het dat allemaal waard voor misschien een dag langer, mogelijk enkele maanden van mensen die al ruim de levensverwachting zijn gepasseerd en mogelijk zelfs zelf al een hele tijd zitten te snakken naar de dood? Armen en Groningers in een woning met aardbevingsschade gekluisterd aan hun tochtige, vochtige, gehorige huizen. Mensen zitten al bijna een jaar in een mentale hongerwinter, waarbij jonge kinderen ongevraagd op wrede wijze door de Nederlandse overheid van hun onschuld worden beroofd. Alles is uitzichtloos en niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen.

Kinderen als medisch experiment
Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning en tevens OMT-adviseur, die in mei 2020 nog verkondigde dat kinderen vrijwel nooit verspreider zijn van Corona en nu vanaf de basisschool een frequente structurele coronatest wil afdwingen bij kinderen evenals structurele social distancing op school bij jongeren. Hoe dystopisch kan je kinderen laten opgroeien? En wanneer gaan scholen het welzijn van en onderwijs aan kinderen weer boven gehoorzaamheid aan de overheid plaatsen?

Bruijning droomt alvast hardop ervan dat Pfizer haar eerste vaccin in jongeren zet. Deze vrouw is een gevaar voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren en zou voorgoed verboden moeten worden om haar vak als arts nog te mogen uitoefenen. Je gaat geen gezonde mensen en al helemaal geen kinderen vaccineren met een onbeproefd vaccin voor een virus dat bijna iedereen overleeft.

Evenals dient deze psychische mishandeling en verwaarlozing van kinderen en volwassenen direct te stoppen. Bij een experiment is toestemming nodig van degene waarop het experiment wordt uitgevoerd en vooralsnog is er een grote groep mensen het geheel niet eens met deze experimentele misdaden tegen de menselijkheid die op groteske schaal voor onoverzienbare tijd op een groot deel van de wereldbevolking worden losgelaten. Zelfs in tijden van oorlog hadden mensen meer zelfbeschikkingsrecht.

Build Back Better ‘Great Reset’
Een lockdown die voor 2020 ondenkbaar was voor een onschuldig virus als Corona, slechts voor zeer gevaarlijke virussen als ebola te verantwoorden.

Waarom dragen die hypocriete lui trouwens enkel mondkapjes voor de camera en niet achter de camera? Noch houden ze 1,5 meter afstand. Wanneer krijgen mensen door dat degene die de bokaal schudt kwaadaardig is in plaats van een deel van de mensen die in de bokaal zelf zit?

Wanneer realiseren mensen dat het Build Back Better ‘Great Reset’ plan van Klaus Schwab volledig in strijd is met effectieve virusbestrijding? Schwab wil namelijk met zijn plan nog meer mensen ophokken in stedelijke megastallen, zodat onder andere virussen nog weliger kunnen tieren. Hij bepleit een welvaartsherverdeling waarbij al het bezit op aarde in handen komt van ‘the happy few’, zodat nog meer verschillende handen aan dezelfde spullen zitten.

Als je ongehoorzaam bent en daardoor niet voldoende credits opbouwt waardoor je je geleasde kleding niet meer kan betalen, word je dan midden op straat ervan door elitetroepen gestript en naakt achtergelaten? Dat er iets ‘beter’ is aan dit plan, ontgaat je helemaal. Ondanks we alles zogenaamd moeten gaan delen, schroomt Gates ondertussen niet om de grootste grootgrondbezitter in de Verenigde Staten (VS) te worden. Ook demissionair premier Rutte (VVD) levert de Nederlandse bevolking liever uit aan ‘Build Back Better’, dan het volk democratisch te vertegenwoordigen en ook onder anderen Sigrid Kaag (D66), Femke Halsema (GroenLinks), Elly van den Heuvel (CDA), Lilianne Ploumen (PvdA), Mabel van Oranje en koningin Maxima dragen graag hun ‘Great Reset’ steentje bij. Dat verklaart direct waarom de verkiezingsprogramma’s van VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA meer lijken op de boekrecensie van het boek Covid-19: the Great Reset van Klaus Schwab en Thierry Malleret, waarin Schwab zelf haarfijn omschrijft hoe hij de wereld met behulp van overheden wereldwijd onder digitale communistische surveillance wil brengen, zodat er geen enkele vorm van zelfbeschikkingsrecht voor gewone mensen meer overblijft. De huidige Chinese surveillancemaatschappij is daar nog niks bij. Covid-19 als ‘great opportunity’ in de ogen van Schwab, is dus vooral gunstig voor zijn gedroomde dystopische slavensysteem, waarvoor Rutte nu openlijk ook warm loopt. Want nu hij demissionair is, steekt hij het niet onder stoelen of banken dat hij meer macht heeft dan ooit. Faciliteert hij maar al te graag grootschalige geld- en dataoverdracht naar Big Tech, Big Pharma, Big Banks, Big… en daarmee macht, zodat soevereine landen machteloos worden gemaakt. En doet Soros graag ook een duit in het zakje om gewone mensen als geldinfuus te borgen.

In ieder geval lijken Henk Krol en Thierry Baudet daarentegen niet zo warm te lopen voor de ‘Great Reset’ totalitaire trekken van de linkse politieke partijen en het demissionaire kabinet. Doen daarom deze partijen zo hard hun best om Baudet in een kwaad daglicht te zetten? Tenslotte behaalde Forum voor Democratie (FvD) tijdens de laatste Provinciale Statenverkiezingen uit het niets een electorale monsterzege. Het begint er toch meer op te lijken dat de partijen die een smaad- en lastercampagne voeren tegen FvD eerder overlopen van dictatoriale neigingen.

Massaal volksverzet
Zal hun kwaadaardige plan slagen? Van de Fransen zit 45 procent zogenaamd niet te wachten op het Corona-vaccin. Demonstraties beginnen nu massale proporties aan te nemen in Parijs, Athene en Wenen. Blijven 8 miljard mensen een minderheid van enkele duizenden faciliteren zodat de gruwelijkheden uit het verleden zich blijven herhalen of roepen ze het collectief een halt toe door niet langer te accepteren dat legaal gedrag illegaal en crimineel gemaakt wordt en illegaal, crimineel gedrag de nieuwe normaal wordt?

Faciliteer jij nog langer deze experimentele psychische folterpraktijken die massaal op mensen worden losgelaten onder het mom ‘omdat de overheid het zegt’ of blijf je staan achter je principes? Hoezo zou de overheid dergelijke gruwelijkheden nooit faciliteren? Waarom zijn er dan tot op de dag van vandaag oorlogen in de wereld en worden mensen op grote schaal onderdrukt? Waarom viel Nederland in de Tweede Wereldoorlog ten prooi aan langdurige oorlogsmisdaden en buurlanden in vele gevallen ook nog aan de Eerste Wereldoorlog? Censuur wordt al volop toegepast, net als toen. Angst wordt al volop gezaaid, in dit geval onder het mom van een virus, net als toen. Hoelang blijf je deze misdaden tegen de menselijkheid nog goedpraten? Die alleen maar veel wreder zullen worden, zolang jij het blijft goedkeuren. Er vallen weliswaar (nog) geen bommen zoals toen, maar dat maakt de psychische wreedheden nu gepleegd mogelijk wel des te gruwelijker. De digitalisering van de samenleving faciliteert de perfecte mindfuck om mensen te verdelen en tegen elkaar uit te spelen, waardoor de effecten nog mensonterender worden. Hoelang houd je jezelf nog voor de gek?


Dit artikel verscheen eerder op de Groningerkrant.

Meer over het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

22 reacties

 1. Bert schreef:

  Ik begrijp ook totaal waarom er van uit gegaan wordt dat ouders hun kinderen eventueel wel bij kunnen laten leren op ze op school missen.
  Ik ken mensen die jou niet het verschil tussen een vierkante meter en een kubieke meter kunnen uitleggen.
  En die mensen hebben dan nog kinderen ook die ze les moeten geven.
  Ze leerden af niet zo gek veel meer op school maar met zulke ouders is dat helemaal hopeloos.

  En mensen worden inderdaad veel ouder dan jaren geleden, maar was dat ook gelukt zonder de hoeveelheid medicijnen die sommige dagelijks weg werken.
  En laat er uit die hoeveelheid medicijnen niet 1 pilletje ontbreken, want dan begint de ellende aan chronische kwaaltjes.

 2. Realist1966 schreef:

  We zitten al een poosje in de derde wereldoorlog, alleen heeft niemand het in de gaten omdat de eigen overheid nu de tegenstander is en unificatie wordt opgehemeld. De bezetting is allang een feit, maar het is zo geleidelijk gegaan dat vrijwel niemand het in de gaten heeft en waaraan velen, vanwege indoctrinatie door de msm, ook nog van harte meewerken. De echte machthebbers willen vermoedelijk heus de aarde redden en overbevolking is natuurlijk het grootste probleem. Over enkele jaren zullen er doden bij bosjes vallen door de corona-vaccinatie nawerkingen, een ander deel zal onvruchtbaar worden. Zo kun je prima decimeren, de schamele resten zijn gemakkelijk te onderdrukken en kunnen het werk doen wat niet door machines kan worden gedaan. En als wij met zijn allen ook nog zo stom zijn om dit alles toe te staan en er zelfs actief in te participeren verdienen we ook niet beter. Survival of the fittest (lees: best aangepaste) in optima forma.

 3. Cool Pete schreef:

  Voor dat ik het artikel lees : BREAKING :

  Uitspraak “Raad van Europa”, d.d. 27-2021 :
  ‘Vaccineren kan niet verplicht gesteld worden;
  onder geen enkele omstandigheid’.

 4. Jim schreef:

  @Cool Pete.
  Dat je intussen al blij mag zijn dat je niet verplicht bent een experimenteel ‘vaccin’ te laten inspuiten tegen een virus met een IFR van een paar tienden procent, spreekt boekdelen over de huidige staat van de wereld.

 5. Cool Pete schreef:

  Informatief artikel, van Vicky van Lommel.

  @Bert, @Jim : zie ook : Grondwet – wees ik al tijden op.

 6. Raymond Peil schreef:

  Oeps, wat is Vicki boos!! En terecht ;=)

 7. Philippine schreef:

  Met GROTE instemming gelezen.
  Bedankt Verenoflood voor het plaatsen.

 8. huls schreef:

  Goed stuk vol keiharde waarheden en spijkers op de kop.
  Allereerst moeten alle “het zal zo’n vaart niet lopen” roepers, de “jij ziet ook overal samenzweringen” schamperaars en de normalcy bias lijders luidkeels en welgemeend hun oprechte excuses aanbieden aan mensen zoals Vicky en mijzelf.
  Ja er is een samenzwering gaande en niet zo’n kleintje ook. En nee hoor het is echt niet Rutte of clowntje Hugo die dat bedenken. zij zijn slechts marionetten. Hele goede dat wel wat ze doen precis wat ze opgedragen wordt.

  Opvallende zaken:
  november 2019 heeft de WHO , de voorwaarden voor een pandemie veranderd. Waar je voorheen op de A lijst kwam werd berekent op mortaliteit/ sterfte Op die lijst stond bijvoorbeeld ebola, daar ging je redelijk zeker dood aan.
  De nieuwe regel om op de A lijst te komen is gebaseerd of berekent op besmettelijkheid. Dus corona wat erg besmettelijk en kwam meteen op de A lijst en werd tot pandemie verklaart.
  Dit was onder de oude regeling nooit gebeurt, er sterven immers niet genoeg mensen aan per besmetting.
  Tevens in die zelfde vergadering werden de 178 aangesloten landen er even aan herinnerd dat ze contractueel verplicht waren om de maatregelen die door de WHO opgesteld zijn in geval van een pandemie te volgen.
  Waaronder , lockdown, vaccineren en avondklok. Toeval? Nee.

  Ook de definitie van vaccin is stilletjes door WHO aangepast. Die is direct overgenomen door alle linkse publicaties zoals wikipedia maar de wat behoudender publicaties hebben nog de klassieke definitie. In die klassieke defintie staat dat er verzwakte of gedode ziekteverwekker in het vaccin moet zitten. Waarom is dat van belang? Omdat het Pfizer product dit niet bevat en daarmee geen vaccin genoemd kan worden. Vandaar die andere definitie. Het Pfizer product is genen therapie en is alleen maar te omschrijven als de veroorzaker van auto-immuun ziekte. Het instruuert dmv gemanupuleerde genetische code (RNA) de lichaamscellen om delen van het virus te producren. Het immunsysteem valt dat vervolgens aan. Laat dat even tot je doordringen. Joseph Mengele zou er zich voor schamen.

  Dan mijn medepichtig heid: Ik weiger elke test, Ik zal nooit een vaccin laten zetten. Mijn beide ouders die dik in de tachtig zijn heb ik van het vaccin weerhouden en ik respecteer geen avondklok.
  Tot slot probeer ik mijn omgeving met FEITEN te wijzen op de samenzwering waar we op dit moment midden in zitten

 9. Anonymous schreef:

  https://www.warhistoryonline.com/history/red-guard-and-cultural-revolution.html

  Wat heden ten dage, bij veel landen tegelijkertijd, gebeurt, heeft veel weg van wat de Red Guard destijds deed in China. Toen werden de acties van de Red Guard goedgepraat door politieke prominenten, tegenstanders weggevaagd, niet meelopers stevig aangepakt, cultureel erfgoed vernietigd, staatsdoctrines opgedrongen, enzovoorts. Het ging niet om feiten, niet om rechtvaardigheid, niet om menselijkheid, niet om volksgezondheid, nee, het ging om onderwerping, dictatuur. Ieder middel daartoe werd met graagte toegepast, steeds verdergaande. Het eindigde, min of meer, met hongersnood.

  Niet leren van de geschiedenis heeft gevolgen. Niet opstaan tegen onrecht heeft gevolgen.
  Ben benieuwd hoe het leerkrachten, intellectuelen, en andere bepaalde maatschappelijke posities, het dit keer zal vergaan. Historisch gezien valt te verwachten dat het enkele decennia gaat duren.

 10. Anoymous schreef:

  Nadenkend over welke maatregelen ik zou aanbevelen, zou de eerste stap zijn goed in kaart te brengen waar we mee te maken hebben. Voor zover mij bekend gedijd dit virus in afgesloten, droge, slecht geventileerde, ruimten, alwaar meerdere, slecht beschermde, mensen langere tijd in elkaars nabijheid verblijven, het liefst met verminderde weerstand.

  Ergo, mensen zoveel als mogelijk verspreiden, werkend aan hun weerstand, met maximale ventilatie en ruime afstand van elkander, is wat het virus beknot. Tevens maximale bescherming bieden voor de zwakkeren in onze samenleving, met daarbij extra inspanningen om sociale interactie in stand te houden.

  Weerstand is iets wat vermindert als je minder gezond eet, minder gezond beweegt, jezelf minder blootstelt aan bedreigingen voor je weerstand, en, de belangrijkste, geen of weinig stress hebt.

  Wat bewerkstelligen de huidige maatregelen?
  Ophokplicht, lekker, dag in, dag uit, in een zo zwaar als mogelijk geisoleerd huis (verwarmd, want winter), op elkaars lip zitten, met extra zorgtaken.
  Avondklok, de tijdsperioden dat mensen buiten kunnen zijn, even stoom kunnen afblazen, even hun hoofd leegmaken van hun zorgtaken, werken aan conditie en weerstand, verkleinen.
  Mondkapjesplicht, goed voor toename van bacteriele infecties, helpt niet tegen het virus.
  Dreigementen, berichten verspreiden dat “als u niet doet wat wij eisen”, wij erover nadenken om u op een of andere manier buiten de maatschappij te plaatsen.
  Willekeur, de ene groep die zich niet aan de maatregelen houdt houden we buiten het nieuws, en de andere groep bekeuren we, desnoods timmeren we ze in elkaar, of gooien ze in het gevang.
  Onzekerheid, wat wij vandaag roepen, is niet wat wij de vorige keer riepen, of zelfs niet wat wij straks gaan roepen. Een en ander gebaseerd op onderbouwingen die vorige keren juist het tegenovergestelde waren.
  Zorgen, uw baanzekerheid, de leerachterstanden van uw kinderen, wanneer u als bejaarde weer bezoek mag krijgen, dreigend faillissement, de oplopende spanningen in het eigen huishouden, wie gaat straks al die gemaakte kosten (tot nu toe) moeten betalen, gemis aan sociaal fysiek contact, hoe krijg je alle medewerkers zoveel mogelijk thuiswerkend (kost geld, opent de deur naar nieuwe aansprakelijkheden en risico’s, dreigement om bedrijven aan te pakken die dat niet voldoende doen) enzovoorts.

  Enzovoorts, et cetera.

  Dergelijke maatregelen zou ik nemen als ik maximale stress, onzekerheid, zorgen en uitzichtloosheid wil versterken onder de bevolking. Wetende dat ik op die manier er alles aan doe om natuurlijke weerstand te minimaliseren, en dat, gecombineerd met dubieuze meetinstrumenten (die op ieder moment omgegooid kunnen worden), stelt mij in staat om te doen en laten wat ik wil, of minimaal achter te verschuilen.

  Wat je ook kunt doen is:
  Opheffing avondklok, mensen dienen juist buiten te zijn, voor maximale ventilatie, werken aan conditie, versterking van het eigen immuunsysteem, stoom afblazen.
  Handhaving. Mensen die alleen lopen laat je sowieso met rust, die zijn geen gevaar voor de samenleving. Ruime afstand, minimale contactmomenten, makkelijk herkenbaar. Sowieso absurd dat honden aan de lijn moeten blijven, hebben die geen rennen nodig?
  Alle bedrijven open, met langere openingstijden, want geeft meer verspreiding (dus minder contactmomenten), verminderd stress bij alles en iedereen (betere weerstand, minder economische schade), verschoven werktijden overwegen waar dat kan, 24/7 economie.
  Afschaffing mondkapjes, beschermt niet tegen het virus, vergroot kans op bacteriele infecties, is een milieuramp in wording (dat is toch ook belangrijk, want de wereld gaat dood aan milieuvervuiling of zo, maar nu niet?).
  Preventieve bescherming van zwakkeren, HCQ en andere bewezen behandelmethoden in, onder andere, Aziatische landen, met veel betere resultaten dan wij. Een en ander wel op vrijwillige basis. Maximale inspanning om broodnodig sociale interactie in stand te houden. Strafrechtelijk diepgaand onderzoek van iedere bestuurder die daarin ook maar iets dwars ligt, en bij bewijs op persoonlijke titel keihard aanpakken.
  Opheffing propaganda, het censureren van hen die een andere (wetenschappelijke) mening hebben dient in publiek debat bespreekbaar te zijn, onderdrukking van andere meningen is ondermijning van de democratie, en dient als zodanig bezien te worden, in extreme gevallen zelfs als misdaad tegen de mensheid. Waarbij, door belastinggeld gesubsidieerde, MSM zeker niet ontzien dienen te worden.
  Parlementair onderzoek, gedrag en handelingen van commercieel belanghebbenden dienen tot op het naadje volledig blootgelegd te worden, geheime notulen geopenbaard, daar waar notulen ontbreken onmiddellijk de betrokkenen uit functie zetten, geen wachtgeld.
  Vaccinatieplicht, vaccinatiebewijs. Dient onmiddellijk ontkracht te worden in alle MSM berichtgeving. Verplicht hoofdpagina nieuws voor minimaal 2 maanden. Verplicht onderwerp van gesprek in iedere actualiteitsprogramma, want niet rechtsgeldig, dient dus net zo ontkracht te worden, als dat het eerder gesuggereerd of bejubeld werd.
  Concentratiekampen. Oftewel het suggureren dat mensen wel eens opgesloten zouden kunnen worden als ze niet luisteren naar decreten (juist bestuurders dienen bang te zijn, en te blijven, voor de wil van het volk). Dergelijke propaganda dient volledig uitgewist te worden. Code van Neurenberg, achtergrond, betekenis, motivatie, dient verplicht onderdeel te worden van onderwijs. Een vast thema in nieuwsrubrieken. Ooit zeiden we “never again”, moet je kijken waar we nu staan, en dat alles komt door ondermijning van onderwijs en nieuwsvoorziening die lessen uit het verleden als obstakel zien voor hun eigen gewin. Onze kinderen, onze toekomst, dienen volledig op de hoogte te zijn van de fouten uit ons verleden. Objectief, dat is. Want wat mensen toen deden, is niet wat mensen nu doen, dus kun je ze niet aansprakelijk stellen voor wat hun voorvaderen misschien gedaan hebben ooit. Erfzonde is een schending van mensenrechten.
  Gezondheid, de regering bewerkstelligd programma’s die volksgezondheid verbeteren. Dus echt gezond voedsel, van eigen land, goedkoop, duurzaam, ruim voorradig. Onze eigen boeren, 2de in de wereld, weten hoe. Opzegging CETA en andere twijfelachtige soortgelijke Verdragen. Bestuurders die dat wensen te torpederen worden onder een publiekelijk vergrootglas gelegd, en persooniljk afgerekend op hiaten in hun aanpak en denkwijze, met name waar het hun relaties betreft met commercieel belanghebbende derden.
  Laagdrempelige toegang tot zorg. Geen eigen risico waar het gevallen betreft waar voortijdig ingrijpen tot latere kostenbesparingen leidt. Periodiek gratis medisch onderzoek naarmate mensen ouder worden, zodat preventief ingegrepen kan worden waar nodig. Mocht dat teveel gaan kosten dan als eerste bezuinigen op managementlagen. Zorg is een roeping, geen verdienmodel, een ieder die daarvan afwijkt persoonlijk hard aanpakken.

  Al met al rammelt er veel aan alle kanten. Teruggaan naar wat ooit normaal was, is nog nooit zo noodzakelijk gebleken. Personen die dat belemmeren dienen onder een groot onderzoekslicht geplaatst te worden.

  Hoe dit alles te betalen? Welnu, begin eens met het dichtknijpen van die geldstromen richting groepen die niets of weinig bedragen aan het maatschappelijk belang. U claimt Bijstand, maar uw thuisland weigert onderzoek naar eventueel bezit aldaar? Einde uitkering. U claimt miljarden subsidie, maar komt slechts met eenzijdige wurgcontracten? Einde contract, en al uw vestigingen hier gaan aan meerdere inspecties, door allerlei instanties, onderworpen worden, en de kleinste overtreding gaat maximaal vervolgd worden. U stelt meer subsidie nodig te hebben? Welnu, laten we beginnen met flink snoeien in managementlagen. U pretendeert in algemeen belang te handelen, met uw stichting van een handvol personen? Welnu, einde alle subsidies, en binnenkort kunt u bezoek verwachten van al onze inspecties. U heeft ons een wurgcontract laten ondertekenen? Welnu, welkom op onze zwarte lijst, en tot nooit meer ziens in de toekomst. Hetgeen wij ook gaan delen met uw aandeelhouders. Onze bestuurders hebben steekpenningen, op de een of andere manier, direct, of indirect, aangenomen en daarom een overeenkomst met u getekend? Ach, wat jammer nou, dat is een grove schending van wetsbepalingen, en daarmee is onze overeenkomst nietig verklaard, maar staat u wel open voor alle mogelijke (vervolg)schade. Onze inspecties zullen u binnenkort ontmoeten.
  Het kan dus wel, maar het gebeurt niet. Waarom? Belangenverstrengeling?

  Waar, en hoe, wordt daarmee het volksbelang gediend door onze volksvertegenwoordigers?

 11. Anonymous schreef:

  *uch*

  Weerstand is iets wat vermindert als je minder gezond eet, minder gezond beweegt, jezelf minder blootstelt aan bedreigingen voor je weerstand, en, de belangrijkste, geen of weinig stress hebt.

  Moet natuurlijk zijn: als je meer stress hebt.

 12. Pieter schreef:

  Ik hoop van harte dat meneer Jan Hoek, de 80-plusser die in msm alle ruimte kreeg zichzelf te laten gebruiken als propagandist voor alle waanzinnige maatregelen die we sindsdien te verduren hebben gekregen, nog steeds kan genieten van zijn dagelijkse wandeling. Ik hoop zelfs dat hij nog mag meemaken dat, als we dit ‘nog even volhouden’ en het kaartenhuis ineenstort, hij genoeg bij de tijd is om de rokende puinhopen te duiden.

  Alles kraakt in zijn voegen.

  Voor 80-plusser meneer Cees (NN), die lang zoveel aandacht niet kreeg maakt het niet meer uit. Hij zag een volgende uitzichtloze lockdownperiode en de daarbij horende eenzaamheid niet meer zitten en sprong van 9 hoog zijn dood tegemoet. De zorginstelling waar dit plaats vond heeft maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

  Het zou me niks verbazen als er tralies gezet zijn.

 13. Pieter schreef:

  En ja Vicki, ik (wij) begrijpen onze rol. We leven op 6 openbaarvervoer-uren afstand van Amsterdam (keuzes keuzes) en proberen als gezin met twee opgroeiende kerels, waarvan er al één positief getest werd, alle ballen hoog te houden. Het liefst zou ik iedere dag op het binnenhof of het museumplein staan. De helft van onze familie zien we niet meer want Corona angst. Bang, volgzaam en braaf. ‘Hoe kun je zeggen wat je zegt! Het is zo vreselijk, hoe kun je dat zo relativeren! ‘

  Wij zijn dus zogenaamde wappies.

  De helft, maar wellicht meer, van ons lokale mkb staat momenteel op instorten. Onze grensgemeente, waar het goed eten en drinken is en de stranden wit en schoon, wordt gewurgd. Elders zal het niet anders zijn.

  Ik probeer mijn zoons (12 en 15) duidelijk te maken welke consequenties er gaan volgen, afgezien van een aanstaande verjaardag van de jongste waar voor de tweede keer geen feestje van komen gaat. Er gaan geen bijbaantjes zijn, je gaat niet je rijbewijs kunnen halen, je gaat geen stage kunnen lopen. De voetbalclub gaat over de kop, het zwembad dicht. De bieb was al wegbezuinigd. Als de helft van het mkb valt vallen ook banken en stort alles in. Zorg kan dan ook niet meer verleend kunnen worden zoals we dachten dat het normaal was in ons eerste wereld land.

  Na dit kunnen we zogenaamd ‘build back better’. Hoe dan als je als jongeling godverdomme dadelijk bij je eerste kus als eerste moet denken aan besmettingsgevaar in plaats van iets anders!

  Ik haal mijn boodschappen gewapend met een rood-wit-blauwe bekluier met de tekst ‘niet omdat het helpt maar omdat het moet’ en spreek iedereen, als de gelegenheid zich voordoet, aan op de waanzin en de dreigende gevolgen. Maar meer mensen dan me lief is lijken volslagen geïndoctrineerd en hebben geleerd mij te zien als wappie.

  Ik was al gestempeld, veel eerder trouwens, toen ik nog dacht dat ik politiek links was. Gestempeld met alle referenties die de mainstream interpretatie van onze geschiedenis en de uitkomst daarvan afwijst. Fout!

  En het zal me worst wezen. De inhoudsloosheid, het mentale onvermogen oorzaak en gevolg te scheiden, verbanden door tijd te zien, het verbod op het onder ogen zien van ons systemische onvermogen en menselijke sterfelijkheid.

  Vrijheid is blijkbaar een keuze binnen de marges van de uitkomst van waar en met wie je leeft. Van mijn land Nederland had ik beter verwacht als wat nu gebeurt. Wellicht tegen beter weten in. Polen fout, Hongarije fout, Rusland fout. Vrije westen goed, ook al is het achter de komma hier inmiddels fouter dan daar.

  Maar ik moet niks te mopperen hebben, we leven immers in het land met zo’n beetje de meeste gelukkige bevolking ter wereld. Onderzoek wijst dat uit.

  Ik ben een wappie. Jij ook.

  Laat je niet kisten!

 14. Gussel schreef:

  Huls
  Ik behoor tot de risicogroep, maar laat mij niet vaccineren. In mijn familie- en kennissenkring hoor ik over deze crisis “zal zo’n vaart niet lopen” “jij ziet altijd beren in het bos” etc. Kan er geen discussie over beginnen, als ik zeg dat ze zich beter moeten informeren, dan ben ik onverstandig want je moet de regering vertrouwen. Helaas zullen de verkiezingen in maart geen beter alternatief voor de toekomst zijn.
  Als ik ze zeg dat ze zich beter moeten informeren

 15. Jacques van Dijk schreef:

  Wat een geweldig geschreven artikel Vicky van Lommel ! De waarheid !

 16. Anonymous schreef:

  @Pier, deze aankomende verkiezingen gaan geen verschil maken, teveel MSM. Misschien daarna wel, de tijd zal het leren. Het is niet alleen de MSN, ook de politieke krachten die daarachter zitten, maar ook de krachten die daar weer achter zitten.

  Een volk leert traag, maar eenmaal begrepen is de boodschap terug bloederig en nietsontziend, zo leert de geschiedenis der mensheid. Kennelijk denkt een elitaire minderheid dat dit keer te onderduiken. Het zal niet de eerste keer zijn dat de elite die denkfout maakt. Hopelijk stopt dit voor de massa ontploft, want kinderen zijn dan het laatste waar de massa compassie voor heeft. U, in macht, is gewaarschuwd, volkswoede kent geen grens. Historisch bewezen.

  Kennelijk hopen de ultieme krachten “that may be” op bloed vergieten, maar zij vergeten, eenmaal in een toestand van dood en verderf, zijn het hen die verschil kunnen maken (bakkers. smeders, doeners), enzovoorts. Niet hen die op dat moment op bergen geld zitten die dan waardeloos zijn. Welke bakker gaat nog brood leveren aan elite die zoiets waardeloos als geld daar tegenover stelt? Vooruit denken is niet een kwaliteit die de beter gefortuneerden bezitten.

  Wanneer geld niet langer verschil maakt, zijn de rijken arm, en de armen (met skills) machtig.
  U voelt nog steeds de noodzaak om armen arm te houden? Wel, stelt u zich voor een wereld waar rijkdom niets betekend, maar “skills” wel. Dat dan weer gecombineerd met een elite die nog steeds denkt dat geld, macht, status, veel verschil gaat maken dan. Kan enigszins teleurstellend uitpakken. Maar u heeft uw gepeupel arm gehouden, ongetwijfeld zullen zij die compassie retourneren. Succes daarmee. U gunde hun weinig tot niets, straks staat de mogelijkheid open om hetzelfde te retourneren. Vervult u dat met hoop en verwachting? Of mogelijk iets anders?

  Waarop heeft u gestemd? Meer van wat bovenstaande mogelijk gaat maken?
  Oh, u wist niet hoever dit kon gaan? Had u niet verwacht en zo? Prima excuus, wel mee leren leven nu. U en uw geliefden, voor aankomende generaties. Succes! Doei! U krijgt waar u op stemt, ook als u niet begrijpt waarop u eigenlijk stemt. Maar de stemwijzer vertelde mij… boehoehoe. Natuurlijk, onbetrouwbare bronnen gebruiken zijn een excuus voor niet zelf nadenken. U krijgt wat u niet wegstemt, dit is uw toekomst, en de toekomst voor uw geliefden. Wees trots, dit is waar u aan meegewerkt heeft. Dit is wat u eigenlijk uw nageslacht van harte wilde opdringen. De toekomst voor uw kinderen,, uw kleinkinderen, alles en iedereen waar u om geeft, voor nu, voor straks, voor later. Gefeliciteerd! U heeft uw zin gekregen, nu leven wij allen in uw wens. Bevalt het? Voor de komende decennia?

 17. Baytep schreef:

  Zo, dat toetsenbord is kapot!

 18. Anonymous schreef:

  @Baytep, op wie reageert u, en met welke onderbouwing?

 19. Baytep schreef:

  Op de schrijfster, vanwege de passie in het stukje, positief overigens.

 20. kaaskop schreef:

  Op mijn werk lijk ik veel succes te hebben met de volgende benadering :
  Stel , ik heb een vermogen van 17,5 miljoen Euro .
  Op een kwade dag blijkt dat iemand 7000 Euro van mij heeft gejat ……………..
  Nu ga ik het hele land platleggen en iedereen huisarrest geven tot ik die
  7000 Euro terug heb , ik ZAL en MOET die poen terug verdomme !!!!!
  LET OP !!!!!!! Ik heb 17,5 miljoen he …………………………………………..!

  Moet je die gezichten eens zien …………………………………..

 21. Cool Pete schreef:

  @huls : hele belangrijke informatie.
  @kaaskop : scherp !

  Hoewel ik tot risico-groep behoor, laat ik me niet vaccineren.
  De maatregelen ontloop ik zoveel mogelijk. Demonstranten hebben groot gelijk.

  99,x% wordt niet ziek. Er is geen gerelateerde, significante oversterfte.
  Het is een politieke machine : “the great reset”.

  Take your vitamins : D. Leef gezond.
  Open de economie.
  Open de samenleving.