DE WERELD NU

Zes jaar na de Motie Halsema – Appendix 3: Moties 32417 Nr 36 en 34550 Nr 9 (Wilders; 2016)

32 417 Kabinetsformatie 2010
Nr. 36 MOTIE VAN HET LID HALSEMA C.S.
Voorgesteld 27 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat iedereen in ons land gelijkwaardig wordt behandeld;
overwegende, dat diegenen die van elders naar Nederland zijn gekomen, alsmede hun kinderen en kindskinderen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, mits zij zich daarvoor inzetten en daartoe ook ruimhartig de kans krijgen;
overwegende, dat maatregelen, en in het bijzonder die maatregelen die asiel, immigratie, gezinsmigratie, inburgering en diversiteitbeleid betreffen, gericht zijn op het uitbannen van misbruik en misstanden en niet mogen leiden tot ongelijkwaardige behandeling van mensen;

verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Halsema
Cohen
Pechtold
Roemer

34 550 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Nr. 9 MOTIE VAN HET LID WILDERS
Voorgesteld 22 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de islam een gewelddadige ideologie is die in strijd is met de rechtsstaat en de Grondwet;
van mening dat Nederland een vrij land moet blijven en beschermd moet worden tegen dit gevaar;

spreekt uit dat het de-islamiseren van Nederland doelstelling van beleid moet zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders