DE WERELD NU

Staatsnoodrecht – dwang is het nieuwe normaal

Staatsnoodrecht

Rutte4 heeft Staatsnoodrecht uit 1952 ingezet, dat de overheid toestaat gedwongen verhuizing en gedwongen opnemen van asielzoekers te bevelen. Staatsnoodrecht, ja het is echt waar.

Vorige week kondigde staatssecretaris van Asielzaken Eric van der Burg aan dat het Staatsnoodrecht in werking gesteld werd. Dit Staatsnoodrecht is een paraplubegrip voor allerlei wetten in het geval van buitengewone omstandigheden, waaronder ook de Wet verplaatsing bevolking (Wvb). Ondanks het feit dat zelfs het eigen wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie in december 2021 oordeelde dat staatsnoodrecht niet meer bij deze tijd past. Het moet aangepast worden omdat crises zich onder andere niet meer beperken tot de landsgrenzen.

Op 31 maart 2022 werd er per Koninklijk Besluit aangekondigd dat artikel 2c en 4 van de Wvb werking zouden worden gesteld. Dit omdat er een te grote toestroom ontheemden uit Oekraïne zou zijn. . Men zag per ongeluk (?) over het hoofd dat het hier niet om een noodsituatie gaat waar de eigen bevolking slachtoffer van is, terwijl er ook bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, met nog minstens 10.000 plekken beschikbaar. Het lijkt erop dat Rutte c.s. ook denken aan de problemen met de opvang van andere asielzoekers die al jaren aan de gang zijn. Hoewel het sinds Corona normaal lijkt te zijn om grondrechten in te perken terwijl de overheid het probleem creëert, is het dat natuurlijk niet.

Op dit moment zijn artikel 2 c en artikel 4 van de Wvb in werking getreden. Het gaat hier om bevoegdheden van de overheid om burgemeesters te dwingen te ontruimen, afvoeren, registreren, verzorgen en (elders) te huisvesten. In de toelichting op het Koninklijk Besluit om de wet in te zetten wordt benadrukt dat er ook nagedacht wordt om verdere bevoegdheden in te zetten uit deze wet. Bijvoorbeeld artikel 2a en 2b, waardoor je als Nederlander gedwongen kan worden om uit huis te vertrekken/je te verplaatsen.

Ook wordt er gesproken over het inzetten van artikel 7. Alles is aan deze wet vergaand, maar artikel 7 en 8 zijn wel de meest extreme. De burgemeester zou niet alleen lege kantoorpanden kunnen vorderen, maar ook je eigen woonhuis/huurhuis inclusief inventaris, en jou gijzelen. De burgemeester kan ten behoeve van verplaatste en te verplaatsen personen hetzij het beschikbaar stellen in gebruik van woonruimte, gebouwen en andere onderkomens, zo nodig met inventaris, hetzij onderbrenging, al of niet met onderhoud, vorderen.

Onderbrenging in de zin van deze wet omvat het beschikbaar stellen in gebruik van vertrekken met nachtligging, meubilair, alsmede verwarming en verlichting of plaats in een verwarmd en verlicht vertrek, ter keuze van de bewoner. Onderhoud in de zin van deze wet omvat het verschaffen van spijs en drank. Daar staat dan een kleine vergoeding (sic!) tegenover, dat dan weer wel. De autoriteiten kunnen ook verplaatsing van bevolking gelasten, en kunnen bepalen welk gebied of welke wijk voor ontruiming in aanmerking komt, wie verplicht is dit te verlaten en wie verplicht is tot achterblijven. Zij bepalen welk gebied voor opneming van de te verplaatsen bevolking in aanmerking komt.

Orde handhaven bij elk transport
De burgemeester van een geheel of ten dele te ontruimen gemeente kan voor elk transport van af te voeren bevolking een of meer transportleiders aanwijzen. De transportleiders staan onder de bevelen van de burgemeester, wanneer bij de afvoer de grenzen van de gemeente van ontruiming niet worden overschreden. In het andere geval staan zij, indien daartoe aanleiding bestaat, onder de bevelen van door ministers aangewezen autoriteiten. De transportleiders zijn belast met het handhaven van de orde in het transport en kunnen met het oog daarop bevelen geven.

De minister van Binnenlandse Zaken of een door deze aangewezen autoriteit kan in het belang van de volksgezondheid, of met het oog op de gezondheid, de leeftijd of het gedrag van de verplaatste persoon, aan deze, en zo nodig ook aan degenen die met hem samenwonen, een bijzondere verblijfplaats aanwijzen en het verblijf aldaar aan voorschriften onderwerpen. Burgers die per ongeluk de regels overtreden kunnen een boete (maximaal 4500 euro) en twee maanden cel tegemoet zien, in geval van opzet 9000 euro, vier maanden gevangenis en een strafblad.

Wetsmisbruik?
Is er nu niemand in de Tweede Kamer die ziet dat deze noodwet wordt ingezet voor een probleem dat de regering zelf creëert, een vorm van wetsmisbruik? Ondertussen wordt er bij de staatslaven van Nieuwsuur gesproken over een ‘noodwetje’ en wordt er bijna waarschuwend aangekondigd dat er draconische maatregelen aan dreigen te komen. Waarom dat precies nodig is wordt niet duidelijk. “Er komt heel veel op ons af waar we nog niet klaar voor zijn. Er komen draconische maatregelen aan en de staatssecretaris zet daarvoor vandaag de eerste juridische stap”, kwebbelt politiek duider Arjan Noorlander.

Zijn er nog politici die beseffen dat de Grondwet Nederlanders bescherming biedt tegen machtsmisbruik en willekeur van de overheid? De Corona-vaccinatie voor kinderen is daar ook al zo’n beschamend voorbeeld van. Neem ook klimaatdruif Jetten die bedrijven gaat dwingen om energie te besparen. En clusterfucker De Jonge die onder dwang bouwlocaties voor woningen wil gaan aanwijzen en burgers dwingen om van het aardgas af te gaan. Die samen met Jetten hoopt het energiegebruik van burgers terug te dringen, maar verboden en rantsoenen achter de hand houdt.

In de strijd tegen het verzonnen stikstofprobleem gaat het Nederlandse kabinet onder leiding van stikstofminister Christianne van der Wal de komende jaren hard ingrijpen bij boeren. De veestapel moet van het kabinet teruggedrongen worden met maar liefst 30 procent. RTL Nieuws zag ambtelijke stukken in en kreeg ook van Haagse bronnen bevestigd dat het kabinet gedwongen uitkoop van boeren als een van de mogelijkheden ziet.

In alle gevallen lijkt het middel erger dan de kwaal. Het kabinet noemt het ‘daadkracht’, maar in feite is het dwingelandij en totalitair beleid. Welkom in het nieuwe normaal en gefeliciteerd met de nieuwe bestuurscultuur. Met de hartelijke groeten ook van Klaus Schwab en het WEF.

5 reacties

 1. Hannibal schreef:

  Dat dit oneigenlijk wetsgebruik is ziet een kind. De leeftijd van de wet geeft een goed idee van wat hiermee ooit moet zijn beoogd: ruimte maken voor de inkwartiering van soldaten in geval van een grote oorlog, waarvoor we immers vóór 1989 voor in angst werden gehouden. En dat alles met de gedachte de burgerbevolking uit de weg te hebben als het er om zou gaan spannen.

  Dit inzetten voor het inkwartieren van invasiërs is een grof schandaal.

 2. Ernie van de Wal schreef:

  Er moet toch ergens een keer het punt komen waarop de bevolking aan het muiten slaat?

 3. Niets is wat het lijkt schreef:

  Ernie: voordat het volk gaat muiten komt er de snelle interventiemacht – spreek euleger om dat de kop in te drukken.

 4. Anonymous schreef:

  Als je mensen uit hun huizen trekt dan dienen die toch ergens te gaan bivakkeren, en als die mensen daar kunnen bivakkeren, dan waarom die vluchtelingen niet? Dus waarschijnlijker is dat ze gaan proberen om die uitgezette mensen verplicht te laten logeren bij familieleden en zo. Dat gaat dan hooguit een weekje goed en dan begint het gedonder (nog even afgezien van alle administratieve rompslomp dat komt bij “verhuizen”). Daarnaast een hoop gedonder wanneer uitgezette mensen doorkrijgen dat de lasten (huur/hypotheek, verzekeringen, nutsvoorzieningen, enzovoorts) gewoon doorgaan, of als ze verplicht worden uitgekocht er een restbedrag blijft staan, of wie er opdraait voor de eventuele schade aan de woning. Waarschijnlijk gaan de bedrijven die gespecialiseerd zijn in krakers uit je pand te krijgen gouden tijden tegemoet. Los van andere creatieve manieren. Helemaal als de uitgezette mensen (of mensen met verplichte gasten grotendeels voor eigen rekening) erachter komen dat de rijke buurten, en zeker de mensen die meerdere huizen bezitten, nergens last van zullen krijgen.

  De nog steeds thuiswonende jongvolwassenen kunnen hun droom op een eigen plekje in de ijskast doen.

  Het gaat interessant worden om bij te houden wat de demografische kenmerken zijn die horen bij de aangewezen woningen. En of de misdaadstatistieken gaan stijgen.

 5. Cool Pete schreef:

  “Wet verplaatsing bevolking” is een nood-maatregel, en geen wet of staats-recht.
  Het is in strijd met de Grondwet.
  Dit per Koninklijk Besluit invoeren, is ongehoord.
  Het Parlement gaat hierover.

  Afschaffen referendum, brief-stemmen, soevereiniteit overdragen, budgetten buiten Rarlement om,
  WOB onmogelijk maken, verplichte Staats-Omroep, enz.
  De zoveelste verdekte ‘linkse’ machts-greep.
  Raad van State zwijgt ….

  Zijn er nog staatsrecht-juristen en Parlementariers, die durven na te denken ?