DE WERELD NU

Spinoza en aspecten van religie

Spinoza

De dominante moderne religie is ongedefinieerd, maar lijkt het meest op hoe Spinoza de wereld bekeek, betoogde Toon Kasdorp in dit artikel.

Het boeddhisme, het Chinese taoïsme en confucianisme zijn religies, al erkent men daar binnen geen specifieke godheid. In die zin geloof ik dat het humanisme zoals we dat in de westerse wereld kennen ook een soort religie is, dat wil zeggen: een levensbeschouwing met normatieve aspecten.

Het Hindoeïsme is polytheïstisch, zoals de meeste religies buiten het trio van de Jahwe-godsdiensten dat zijn. Een of meer goden als een soort sluitsteen op een religie lijken wenselijk, vanuit een oogpunt van het gezag dat aan goden kan worden ontleend. Aan de andere kant is de beschrijving van de godheid een onmogelijkheid en is zijn of haar aanwezigheid in het leven van de gemeenschap ook vaak een bron van contradicties en meningsverschillen.

Binnen het wereldbeeld van de westerse samenleving zoals dat eerst door Descartes en later door Newton, Leibniz en anderen werd geformuleerd, passen de geopenbaarde Jahwe godsdiensten niet. Spinoza heeft in zijn Ethica en zijn Theologisch-Politieke Verhandeling de weg gewezen waarlangs het oude en het nieuwe wereldbeeld met elkaar zouden kunnen worden verzoend. Dat was een uitstekende formule geweest voor het behoud van de christelijke religie in een wat gewijzigde vorm. Maar de macht van de kerk, zowel in haar roomse als in haar hervormde gedaante, was nog zo groot in de zeventiende eeuw, dat Spinoza en zijn leer publiekelijk konden worden veroordeeld. Dit had tot gevolg dat zijn volgelingen geheime sektes gingen vormen, waarvan sommigen, zoals de vrijmetselaars, nog steeds bestaan, maar in een praktisch onherkenbare vorm. De leer van Spinoza verloor zo de functie van openbare godsdienst en leidraad voor de samenleving die zij had kunnen hebben, als zij openlijk en algemeen was aanvaard.

Het eerdere voorstel van Descartes om de twee wereldbeelden, dat van Jahwe en van de wetenschap, naast elkaar te laten bestaan als twee verschillende werkelijkheden die geen onderling verband hielden, werd na verloop van tijd heel algemeen aanvaard. Descartes had er waarschijnlijk niet veel meer mee voor dan een soort bliksemafleider. Hij had geen zin om vervolgd te worden zoals eerdere wetenschappers en filosofen. Het vreemde idee van de twee werkelijkheden heeft op den duur geleid tot het verdwijnen van een specifiek christelijke en joods wereldbeeld en van enige andere vorm van religie als grondslag voor het westerse wereldbeeld. Tussen de islam en de moderne westerse wereldbeschouwing bestaat geen connectie.

Biologisch geschoolde filosofen, als Daniel Dennett en Richard Dawkins, bestrijden het traditionele christelijke en joodse geloof op wetenschappelijke gronden. Dat zijn eigenlijk dezelfde gronden waarop in de zeventiende eeuw de strijd door Spinoza al werd gestreden en gewonnen. Dennett c.s. leveren hun kritiek zonder zich voldoende af te vragen waar religie vandaan komt en wat de functie van religie is in de samenleving. In wezen trekken dit soort filosofen aan een dood paard en meer dan wat opwinding, onder de mensen die nog een letterlijke interpretatie van de heilige boeken voorstaan, bereiken zij er niet mee.

De meerderheid van moderne mensen hangt een vorm van ietsisme aan. Men verwerpt de letterlijke inhoud van de Heilige Schrift, maar de meesten kunnen geen vorm geven aan het iets waarin ze zeggen te geloven. Daarin worden ze door Dennett c.s. ook op geen enkele manier geholpen. Het zou goed zijn als de leer van Spinoza nog eens uit de kast zou worden gehaald en afgestoft.

Hij toonde in zijn Ethica aan dat als er een God is, die vereenzelvigd kan worden met wat wij vroeger de schepping noemden. Die schepping valt, zoals we weten, uiteen in de menselijke samenleving en alles wat er zich buiten die samenleving bevindt. Dat laatste is alles wat ook zou bestaan als de mensen en hun samenleving er niet waren. Dat lijkt op het eerste gezicht geen zinnig onderscheid, omdat de mensen zo’n minuscuul deel van het heelal uitmaken, maar vanuit een menselijk gezichtspunt is het onderscheid wel degelijk zinnig. Wanneer de Godheid van Spinoza bestaat, dan moet Hij voor ons die twee aspecten vertonen. Het ene, normatieve deel van de godheid, bestaat dan uitsluitend binnen de menselijke samenleving terwijl het feitelijke deel zowel die samenleving als de wereld daarbuiten omvat.

Traditioneel is het vooral aan het normatieve aspect van de godheid waaraan binnen religies de grootste waarde wordt gehecht. Vanuit het gezichtspunt van Spinoza is eerder het feitelijke aspect dominant en is het normatieve uitsluitend van belang voor zover dat noodzakelijk is voor de instandhouding van de samenleving. Hoewel dat nergens met zoveel woorden staat, zou kunnen worden aangenomen dat Spinoza Jezus van Nazareth ziet als het menselijke aspect van de Godheid. Hoewel een mens voor een religieuze jood onmogelijk een aspect van de godheid kan zijn, kan een mens ook volgens joden wel als een belichaming gelden van een aanvaardbare ethiek,

Daarmee blijft de invloed van Jezus tot de menselijke samenleving beperkt. Dat vereist overigens een begrip van de godheid dat ver afwijkt van alles wat daarover in de heilige boeken is te vinden. Maar toch, als we graag godsdienstige en moderne mensen in één samenleving willen verenigen, dan is een gezamenlijke moderne vorm van religie misschien wel een onontkoombaar vereiste. Het is van belang daarbij te bedenken dat Jezus van Nazareth een van de vier belangrijke profeten was in de Islam en de belangrijkste na Mohammed.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

Meer over Spinoza vindt u op Veren of Lood hier.

4 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Uitgangspunt van Spinoza is dat er één werkelijkheid is. Dat heet monisme. God is geen schepper, maar een essentieel, goddelijk aspect of principe van de werkelijkheid. Dat heet pantheisme of panentheisme. Zo creeerde hij een beeld van een algemene, naturalistische godsdienst. De verschillende specifieke godsdiensten konden, wat hem betreft, onder het gezag van de staat en binnen de grenzen van de staat deze godsdienst vorm geven. De staat dient om de menselijke vrijheid te garanderen. De islam is problematisch, want het staat haaks op de vrijheid. Zie ook https://is.gd/Jou5pF .Daarnaast is de islam problematisch omdat het zich profileert als een zogenaamde abrahamitisch geloof. Dat wil zeggen dat ergens in de geschiedenis de ‘loot’ van de islam geent op de Abrahamitische stam van het christendom en het jodendom. Daar is weinig fantasie voor nodig vanwege ismael, die de stamvader van de arabieren zou zijn volgens de bijbel. Vervolgens werden alle bijbelverhalen zo veranderd dat het vrijheidsvernietigende aspect van de islam maximaal tot uiting zou komen. Niet voor niets betekent islam, zeer toepasselijk, onderwerping, ofwel vernietiging van de vrijheid. Een voorbeeld is het kinderoffer van Izaak door Abraham dat door tussenkomst van een engel voorkomen werd. Joden interpreteren dit als het verbod op kinderoffers. In de islam is het Ismael die geofferd moest worden. Ook daar was er een tussenkomst met een schaap. De interpretatie is er een van volledige onderwerping. De koran staat vol met dit soort veranderingen, die niet van veel fantasie getuigen. Verder gaat het hoofdzakelijk over de hel en de vervloeking van anders- of foutgelovigen. Om die te redden moeten ze worden onderworpen en/of bekeerd. Lukt dat niet dan moeten ze worden uitgeroeid. Om nog even op Spinoza terug te komen. Een agnost, atheist of humanist zou ook uit de voeten kunnen met zijn monisme. Dan wordt God alleen een menselijke projectie met normatieve eigenschappen. Een agnost zegt daarvan dat hij niet weet of die projectie werkelijk bestaat, een atheist ontkent eenvoudig het bestaan, en een humanist stelt menselijke vrijheid sowieso boven dit soort bespiegelingen, wat hij er verder ook van mag denken.

 2. Theo schreef:

  Het antwoord naar de juistheid van religies moet je zoeken in technologisch onderzoek en parapsychologie .In Nederland heeft prof.Tenhaef pioniers werk geleverd en sindsdien is de technologie en de Kwantumfysica ook bezig om het mysterie van ons bestaan te doorgronden. Dr .Pim van Lommel heeft ook pionierswerk geleverm met zijn boek verruimd bewustzijn. Het is weinig geloifwaardig dat wij onze hersenen zijn omdat onze wil cq bewustzijn onze hersenen sturen.Ook de wetenschap van de rechtspraak gaat uit van de wil.( zie strafrechtspraak).Een ex- atheist zoals Frank Tipler dat ergens een bwginpunt in de tijd-ruimte geweest moet zijn.
  Ik ben zelf katholiek maar na jaren van onderzoek kom ik tot de conclusie dat het hindoeisme met zijn reincarnatie nog het meest bij de juiste verklaring ligt met betrekking tot het mysterie leven. De klassieke wetenschap met al haar pedanterie is nog steeds niet in staat om uit klei iets simpels als een mug of grassprietje te produceren
  Wie een bevrucht eitje onderzoekt en met name de dna-structuur beseft dat dit nooit met vallen en opstaan als oorzaak afgedaan kan worden.Darwin had grote moeite om het ontstaan van het oog te verklaren: een wonder op zich.
  Emannuel Kant schreef eens: ,, Dat wij tweemaal zouden leven is niet meer wonderlijk dan dat wij eenmaal leven”.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  @Theo 7 januari 2020 om 16:51 Iedereen die over deze materie nadenkt en niet al te zeer door indoctrinatie en intimidatie in een bepaalde richting gedwongen wordt komt zelfstandig tot de een of andere conclusie met een al dan niet grote bandbreedte aan onzekerheid. Het leuke van Spinoza is dat hij dat in de 17e eeuw al prima vond, maar er tevens van overtuigd was dat er grenzen aan de praktische gevolgen van die conclusie gesteld moesten worden. Uw nieuwe geloof in hindoeisme of uw vorige geloof in het katholicisme passen daar prima in. Dus dat is goed om te horen. Uw redeneringen lijken mij overigens net zo goed bij de een als bij de ander te passen, maar dat terzijde.

 4. Cool Pete schreef:

  Mijns inziens, wordt er veel te veel beweerd.
  Wetenschap en religie, sluiten elkaar niet uit.

  Lees Spinoza zelf.

  Wees geen groeps-lid. Blijf een individu.
  Het christendom gaat over innerlijke gezondheid.
  De beschaving is gegrond op de joods-christelijke traditie.

  En altijd weer, maakte de onvolprezen Toon Kasdorp, de fout om het mohammedanisme als godsdienst te zien; terwijl het niet meer dan een plagiaat en persiflage is. Letterlijk is het een overlevings-, veroverings- en gewelddadige onderwerpings-leer : zonder geestelijke inhoud : niet meer. niet minder.