DE WERELD NU

Overheid-nooit-genoeg moet ieders leven uit voor het te laat is!

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur, angst, geweldig Nieuwjaar

De mensen die de schaapjes op het droge hebben, hebben het minste te maken met de overheid en zijn daardoor veelal blind voor de overheidsterreur die anderen ervaren, betoogt Vicki van Lommel.

De overheid slaat haar tentakels om steeds meer mensen heen. Wie dit geen halt toeroept, moet achteraf niet komen zeuren dat hij alles kwijt is. Dan ben je gewoon medeplichtig aan de ondergang van de Nederlandse samenleving.

In een ware democratie ligt de macht bij de bevolking en heeft zij bepaalde taken gemandateerd aan degenen die haar vertegenwoordigt, de volksvertegenwoordigers. De overheid staat in dienst van de bevolking en niet andersom, ook al laat Mark Rutte anders uitschijnen doordat hij zich gedraagt als een despoot.

Als dat niet zijn bedoeling is, dan wordt het hoogtijd dat hij in de spiegel kijkt en de realiteit onder ogen ziet. Want zijn ‘beste bedoelingen’ maken voor 17 miljoen mensen meer kapot dan ze lief is en hij heeft gewoonweg niet de oplossing in zich, als hij niet eens ziet dat hij onderdeel is van het probleem.

Onder zijn eindverantwoordelijkheid als minister-president van Nederland is namelijk Nederland omgevormd tot de hedendaagse vastgelopen samenleving die het nu is. De analyse in de Volkskrant dat Rutte kan aanblijven is dan ook nekharengeklets voor wie Nederland en haar bevolking een warm hart toedraagt.

Verkiezingsbelofte
Als er één verkiezingsbelofte had moeten zijn, die Rutte hoe dan ook had moeten waarmaken, dan is het de vermindering van de regeldruk wel. Dat had het gros van de hedendaagse ellende gescheeld. In 2012 beloofde kabinet Rutte I tien procent minder regels ten opzichte van 2010. Het werd 2,75 procent meer.

Rutte II beloofde vijf procent minder regels per jaar. In 2013 waren er slechts 0,3 procent minder regels ten opzichte van 2012 als je enkel de hogere regelgeving, zoals algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en ministeriële regelingen (MR’s), in ogenschouw neemt. Want ook de lagere regelgeving meerekenend, zoals onder andere overheidscirculaires en regelingen voor zelfstandige bestuursorganen, en de regelgeving is ten opzichte van 2012 nog met 0,7 procent toegenomen.

Het Ministerie van Economische Zaken weet zelfs in 2019 te melden dat het aantal regels sinds 2010 met ruim 11 procent is toegenomen. De drie kabinetten Rutte brachten dus niet de beloofde ‘minder regels’, maar juist meer regels. En al die veelal generieke regels zetten geen zoden aan de dijk gezien dat nu ondernemers de overheidssteun die ze verkregen afgelopen jaar, moeten terugbetalen omdat mensen nu eenmaal niet ‘generiek’ zijn.

Rutte zei in 2015: “Je moet de regel kunnen uitleggen en als een regel niet uit te leggen is dan moet je hem niet hebben.” Daarbij claimde Rutte ook dat de regeldruk zogenaamd ‘enorm’ is teruggelopen, wat dus geheel niet strookt met de realiteit. En al die extra regels? Die vallen allang niet meer uit te leggen!

Evenwicht
Steeds meer mensen, ook hoogopgeleiden, hebben het gevoel dat hun leven uit handen glipt. Doordat de overheid hun strot door regeldruk steeds dichter knijpt, smeken ze contradictorisch genoeg juist om meer overheidsbemoeienis. Begrijpen ze dan niet dat democratie inhoudt dat de bevolking de macht heeft en de overheid slechts dienstbaar dient te zijn in het belang van de bevolking?

Daarentegen ligt de bevolking nu op de grond met smeekbedes de overheid aan te kijken voor verlossing. De overheid gaat je niet verlossen! Ze lacht je uit, als je je macht uit handen geeft en vervolgens laat corrumperen. Dat zien we wekelijks op het Museumplein als weer onschuldige mensen in elkaar worden gerost in opdracht van diezelfde overheid. Heeft u als ‘demos’ de overheid ooit de opdracht gegeven om medemensen ongefundeerd in mekaar te laten slaan?

Naast de politici die zich hebben laten verleiden tot (onbewust) corrupt gedrag, is er een andere groep politici die zelf ook niet eens doorziet wat ze de Nederlandse bevolking aandoet. Ze laten zich onder andere als volksvertegenwoordigers door hun corrupte medepolitici ringeloren en voeren onnadenkend en gedwee de regeldruk op.

Het leven streeft in al haar facetten naar evenwicht, maar waar deze politici mee bezig zijn is het creëren van een gigantisch allesvernietigend onevenwicht. Op zich niks mis met de keuze voor globalisme, een uiterste organisatievorm, als je aan de andere uiterste kant dan maar wel toestaat dat er een tegenmacht is van vele onafhankelijke zelfstandige zelfgekozen kleine samenlevingsvormen wereldwijd.

Je kan niet door het invoeren van een globalistisch systeem de afstand tot miljarden mensen gigantisch vergroten en vervolgens exorbitante controle willen uitoefenen op al die mensen door een digitaal surveillancesysteem dat gebaseerd is op generieke regels en modellen waarbij per definitie niemand ooit in zo’n systeem kan voldoen aan één enkele regel.

Al is dit met de beste bedoelingen, dit is bij voorbaat al gedoemd om te mislukken! Dit zal in het ergste geval resulteren in het einde van de gehele mensheid en veel sneller dan men denkt. De 21ste eeuw: “the world led by stupidity!” En het meest wrange van al is dat velen het mogelijk zelf niet eens door hebben en ze alles denken in goede banen te kunnen blijven leiden door alsmaar meer controle… controle… controle… en nog meer controle. Controle van 8 miljard mensen, oftewel controle van juist de groep die niet het probleem is, maar wel alles zonder protest mag incasseren wat door ‘onkunde’ is bedacht en er zelfs voor bestraft wordt.

Vroeger was ook in de Westerse wereld een gezin van acht kinderen niet ongebruikelijk. Die ouders wisten toen al dat het onmogelijk was om de controle te behouden op alle acht. Maar de overheid meent in haar groteske zelfoverschatting vat te kunnen houden op 8 miljard mensen en dat het dan nog steeds goed gaat. Ze hebben elkaar als groep politici niet eens onder controle!

Doorgeslagen regulering
Zodra ook grote bedrijven het privilege wordt ontnomen dat ‘de regels niet per se voor hen gelden’ omdat de CEO ministers altijd kan bellen, is de beer los. Want de reden waarom voor grote bedrijven bepaalde regels niet gelden, is dat er voor hen ‘uitzonderingen’ gelden door middel van ‘achterkamertjes’gesprekken. Als je echter niet meer wordt toegestaan om bepaalde gesprekken met de minister te voeren, vallen dat soort afspraken gewoonweg niet meer te maken.

Ook deze bedrijven worden nu al geconfronteerd met doorgeslagen stikstof- en andere milieu- en klimaatregels, arbowet- en regelgeving, allerlei normen en richtlijnen. Zoveel poespas dat de inhoudelijk deskundigen bij bedrijven vaak nog beter weten wat wel en niet geldt omdat de verantwoordelijk ambtenaren niet eens tijd genoeg meer hebben om die hele brij aan wet- en regelgeving door te nemen en vervolgens correct te vertalen naar specifieke situaties. Als er dan ergens een of ander vinkje ontbreekt, lopen ook deze bedrijven een reëel risico om bestuurlijk gesanctioneerd te worden, maar mag je nog blij zijn dat je ‘in bedrijf’ mag zijn.

Een beginnend ondernemer die bedrijfsvastgoed wil kopen kan het daarentegen bij het ontbreken van zo’n vinkje wel schudden, omdat niet langer de kredietwaardigheid van de klant leidend is maar ‘vinkjes’. Ten gevolge van de kredietcrisis destijds, hebben banken hun acceptatiebeleid dusdanig aangescherpt dat een bedrijf laten groeien geen sinecure meer is.

Dit vasthouden aan het mantra ‘regels zijn regels’ leidt echter niet tot minder, maar juist meer financiële risico’s voor klant én bank. Zo is straks de gehele MKB overleden, omdat het gevoerde coronabeleid de bestaande MKB voor een groot deel in faillissement heeft gestort en nieuwe MKB-aanwas haast onmogelijk wordt gemaakt, waardoor veel bedrijfsvastgoed leeg komt te verpauperen. Niet omdat mensen niet willen ondernemen of niet kredietwaardig zijn, maar omdat overheid en banken de samenleving beleidsmatig op slot hebben gezet.

Ondertussen is de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire 30.000 euro toegezegd, maar wel direct vergezeld van een vordering van dezelfde Belastingdienst. Het kabinet verklaarde zichzelf vervolgens demissionair en draaide voor de zoveelste keer deze ouders de rug toe. Zo worden ook al jaar en dag Groningers in hun (zwaar) beschadigde woningen gegeseld. Dan zal het zomaar eens gebeuren dat terwijl de woning ondertussen is ingestort, het model stelt dat dat onmogelijk is en de rechter op basis daarvan verklaart dat het huis toch echt nog geheel onbeschadigd overeind staat?!

Maar je kan wel procederen tot aan de Raad van State zegt de overheid dan. Daar koop je niets mee, als je geen dak meer boven je hoofd hebt! Je mag dan eerder hopen dat je niet dood ligt onder het puin van je eigen huis. ‘#palachterrutte,’ twitterden ze. Hoe krijg je het überhaupt uit je vingers?!

Bedrijven en werknemers worden geruïneerd dankzij de overheid. Wil dezelfde overheid nu ook voor iedereen gaan bepalen wat je eet. Als het Nationaal schoolontbijt, dat vol zit met onnodige suikers en kunstmatige toevoegingen, de graadmeter is, dan daalt de algehele gezondheid van de Nederlandse bevolking binnenkort met rasse schreden. Want of voeding gezond is, wordt dan bepaald door dezelfde CEO’s die op schoot mogen zitten bij de minister, en waarvoor omzet in plaats van gezondheid leidend is.

Dat het terugdringen van gezondheidsverschillen een wettelijke plicht moet worden, volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), zal dus averechts werken. Los van het feit dat de overheid hier helemaal niet over gaat. Dit raakt aan de lichamelijke integriteit van mensen en dus dient de overheid daar geheel van af te blijven. Zij bepaalt niet wat er oraal, subcutaan, intraveneus of op welke wijze dan ook wordt ingebracht in het lichaam van iemand anders. En al helemaal geen overheid die tot nu toe vooral heeft bewezen dat al wat zij aanraakt kapot gaat.

Kerntaak nieuwe coalitie
Bemoeizuchtige betweter overheid-nooit-genoeg moet juist haar plek kennen. Aan haar is de taak gemandateerd ‘in het belang van het volk’ in plaats van het bewerkstelligen van het tegenovergestelde. Ze heeft de taak de ruimte te creëren en borgen waarin mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat doe je niet door ze alsmaar meer regels op te leggen. Gezien de mensen die de meeste ruimte hebben om zelf keuzes te maken, veelal het gezondst zijn, dienen we die ruimte met elkaar te creëren en garanderen voor iedereen.

De kerntaak van de nieuwe coalitie zou dan ook moeten zijn dereguleren, de loonbelasting en belastingdruk in zijn algemeenheid drastisch verlagen en het recht bij de bevolking te laten zelf leefgemeenschappen te ontwikkelen en in stand te houden waarin iedereen meetelt. Want in het huidige systeem worden mensen die gedwongen zijn tot zwakste schakel verplicht om alleen maar te incasseren.

Door te hoge belastingen kunnen ze niet investeren in hun kinderen, gezin, familie, vrienden, huizen, ontwikkeling, gezonde voeding; liggen de wegen waarlangs hun huizen staan er verpauperd bij omdat de gemeente er niet in investeert ondanks ze wel gemeentelijke belastingen afdragen; kunnen ze geen bedrijven starten om hun maatschappelijke positie te verbeteren, noch hun medemens ondersteunen omdat ze te druk zijn met hun eigen hoofd boven water houden.

Hun gezondheid wordt ook nog eens buitenproportioneel bedreigd door de opgelegde coronamaatregelen, omdat bijna alles hen daarmee ontnomen wordt om een gezond leven in stand te houden. Terwijl een significant deel van de bevolking mogelijk niet eens Corona zal krijgen, maar toch (onrechtstreeks) gedwongen wordt tot testen en vaccinatie. Doe je dat niet, dan worden zelfs kinderen maatschappelijk uitgesloten.

Echter dat is wat de overheid je wil laten geloven. Zodra je immers accepteert dat een test of vaccinatie per definitie een voorwaarde is om te mogen leven, mee te doen aan het maatschappelijk verkeer, ben je bij voorbaat 24/7/365 uitgesloten en kunnen ze elk moment van de dag diezelfde regels wijzigen zodat je helemaal niets krijgt. Geef je recht op leven dan ook niet uit handen en organiseer je eigen activiteiten en evenementen!

Hypocrisie
Het lijkt er sterk op dat de politiek geheel niet om kinderen geeft. Griep is namelijk dodelijker dan corona voor kinderen en toch werden er nooit eerder zo vergaande vrijheidsbeperkende ongezonde maatregelen getroffen voor heel Nederland. Evenzeer blijkt Nederland ook gewoonweg een kleinzielig dictatoriaal land waarin discriminatie en zelfs verkettering vanwege een andere mening simpelweg gelegitimeerd is.

Want als je uitspreekt dat bij coronamaatregelen elke medische en wetenschappelijke basis ontbreekt, ben jij degene die ervoor zorgt dat de beperkende maatregelen zolang duren, ook al houd je jezelf al die tijd al aan de maatregelen waar je niet achterstaat. Wat let je dan nog om de maatregelen gewoon naast je neer te leggen en je eigen weg te gaan, want je bent toch al veroordeeld voordat enige vorm van schuld is bewezen en grote kans nooit bewezen zal worden.

Niet degenen die zeggenschap willen over het lichaam van een ander zijn egoïstisch, maar u! Niet degenen die niet kunnen accepteren dat de dood bij het leven hoort zijn ‘curling-mensen’, maar u! Het lijkt hoogtijd voor een fuck-corona-diner á 365 dagen per jaar, zodat al die beschuldigingen tenminste hout snijden. En je op zijn minst lol hebt, want deze emmer stront krijg je hoe dan ook toch over je heen.

Tenslotte verliezen Franse ministers zich ook meermaals wekelijks schaamteloos in decadentie tijdens de mede door hen uitgeroepen wereldwijde ‘levensgevaarlijke’ coronapandemie. Deze ministers die wereldwijd bepalen dat MKB en hele gezinnen stuk mogen worden gemaakt door ineffectief buitenproportioneel coronabeleid, leven er zelf op los. Zij krijgen niet dat wijzende vingertje, die afkeurende blik, die u wel krijgt, omdat u opkomt voor uzelf en weigert mee te doen aan deze hypocrisie en het vernietigen van mensenlevens. En wie denkt dat dit soort ‘fuck’-coronafeestjes alleen in Frankrijk plaatsvinden, die zou wel eens bedrogen uit kunnen komen.

Oude politiek
Dit alles is echt niet alleen de oorzaak van de VVD of Rutte, wat Marcel van Roosmalen laat uitschijnen, maar al vele decennia daarvoor in gang gezet. Ze zijn echter wel onderdeel van de ‘oude politiek’, net zoals D66, CDA en Partij van de Arbeid (PvdA). Partijen die geheel in de tijd zijn blijven steken en niet in staat zijn de oplossingen aan te reiken die in de 21ste eeuw nodig zijn.

Daarvoor zullen ze eerst bereidheid moeten tonen tot een grondige zelfanalyse en het heruitvinden van wie ze zijn en waarvoor ze willen staan. Het beste wat Nederland nu kan overkomen is nieuwe verkiezingen zonder deelname van VVD, D66, CDA en PvdA. Een nieuwe deskundige lichting van politici is nodig om dit land weer vlot te trekken.

Daarbij moeten mensen niet de illusie hebben dat dit op dit moment alleen in Nederland gebeurt. Kijk naar de landen om ons heen, daar vindt exact hetzelfde plaats, eveneens decennialang, en is ook dringend behoefte aan politieke vernieuwing afkomstig van buiten de gevestigde partijen. Deze maatschappelijke verlamming die ons door de oude politiek wordt opgedrongen en waarvan iedereen, zowel individuen, groepen als bedrijven last hebben, dient per direct beëindigd te worden.

Leiderschap
Aan alle politici die de boel (on)bewust flink aan het verprutsen zijn: onderdeel van leiderschap is ook je meerdere erkennen en weten wanneer je een stap opzij moet doen, omdat je het geheel niet langer overziet. Doe jezelf en de Nederlandse bevolking een plezier en neem je verantwoordelijkheid door op te stappen en plaats te maken voor mensen die wel de capaciteiten bezitten die nu nodig zijn. Elke tijd kent zijn eigen leiders en daar is niks mis mee. Dat is geen teken van falen, gewoon een realiteit.


Dit essay over politiek en de overheid verscheen eerder op de Groningerkrant.nl

Mee over de overheid op VoL vindt u hier.

4 reacties

 1. Ron schreef:

  Besturen is ook continuïteit waarborgen. Allerlei verdragen; regelingen kunnen niet na verkiezingen op de schop, opgezegd worden, om na de volgende verkiezingen opnieuw dit te ondergaan. (Biden draait beleid Trump terug) Democratie maakt goed besturen dan wel heel moeilijk. Democratie: twee wolven en een schaap overleggen over wat er op het menu staat.
  Een overheid die zich tot primaire taken beperkt, soevereiniteit bewaken; infrastructuur, zal in de moderne wereld kunnen functioneren.

  Caroline Vonhoff: Vrijheid is eigenaar zijn van jezelf en alles wat je maakt en hebt. Niet meer, niet minder, maar voor collectivisten nog te veel.

 2. Youp schreef:

  “In een ware democratie ligt de macht bij de bevolking en heeft zij bepaalde taken gemandateerd aan degenen die haar vertegenwoordigt, de volksvertegenwoordigers. De overheid staat in dienst van de bevolking en niet andersom, ook al laat Mark Rutte anders uitschijnen doordat hij zich gedraagt als een despoot.”

  Dit is wat ze jou, je hele leven lang, hebben wijsgemaakt. Nu kom je erachter dat hier niets van klopt. Je hebt geen rechten. De scheiding van machten is een wassen neus. Alles wat je hebt, materieel of immaterieel, kan je met een pennestreek afgenomen worden. Correct is: democratie is op zijn best een vorm van socialisme-light, een lichte vorm van slavernij dus, wat in no-time opgeschaald kan worden naar een spijkerharde dictatuur. Laten we het er eens over hebben hoe het beter kan.

 3. John schreef:

  Wat mij verbaast is dat er feitelijk geen socialisten meer zijn. Er zijn nog wel partijen die zich socialistisch noemen en mensen die denken dat ze socialist zijn maar in feite zijn het allemaal linkse idioten die zich niet meer zoals vroeger inzetten voor het belang van de arbeider. Mogelijk komt dit doordat niemand zich meer arbeider voelt en allemaal denkt dat ze met een MAVO pretpakket-diploma behoren tot de hoogopgeleiden. De echte socialist zou nu de straat op gaan om bijv. te demonstreren tegen de bonussen die de directeuren van KLM krijgen. Duizenden KLM-ARBEIDERS ontslagen, directeuren een vette bonus, KLM a/h overheidsinfuus maar geen arbeider die de moeite neemt om hier tegen te demonstreren. De linkse “usefull idiots” maken zich alleen maar druk over geslacht, kleur , klimaat en de rest van de wereldbevolking die door hun gered moet worden door ze allemaal hier naar NL te halen en ze een huis en een levenslange uitkering te geven.

 4. Cool Pete schreef:

  Leerzaam artikel, van Vicky Van Lommel.

  Een overheid moet zo klein mogelijk zijn : een paar kern-taken.
  Het belangrijkste in een democratische rechtstaat is :
  goede wetgeving, rechtvaardige Grondwet – en de door iedereen overtuigende handhaving daarvan.

  Het grootste gevaar voor elke zelf-beschikking, elke vrijheid, elk bezit, elk recht,
  is een “linkse” : totalitaire overheid.