DE WERELD NU

Nederlandse kiezer is klaar met segregatiepolitiek

Nederlandse kiezer, elitaire deugers, WHO wereldwijd, Oekraïne, Corona, inflatie,onbegrensd, Nederland, Vrij, horigen, jeugd, Micromanagement,Ego, Nederlandse overheid

Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen laat duidelijk zien dat de Nederlandse kiezer Baudet en Engel niet nodig heeft om te weten dat de Nederlandse politiek 17,5 miljoen mensen vogelvrij heeft verklaard.

De gemeenteraadsverkiezingen trokken slechts iets meer dan 50 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus deze week en bestendigen zo de daling die al jaren is ingezet. Meer dan 36 procent van de kiezers die wel naar de stembus trokken stemde lokaal, wat opnieuw leidde tot een flinke groei van kiezers die stemmen op lokale partijen.

Zij die niet naar de stembus gingen hebben zogenaamd nu komende vier jaar geen recht van spreken volgens sommigen, anderen wijten het aan luiheid en Mark Rutte aan de oorlog in Oekraïne.

Gevestigde politiek afgestraft door kiesgerechtigden
Burgemeester Joachim Coens van de Belgische stad Damme oppert voor de volgende verkiezingen een minimale opkomst voor geldige verkiezingen. Als die niet gehaald wordt zouden nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden met een verplichte opkomst. Kristof Calvo, betaald kamerlid voor Groen in België, die er duidelijk geen probleem mee heeft tevens ook te werken voor het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks, zette de lage opkomst ongefundeerd weg als democratische onverschilligheid en noemde de afschaffing van de opkomstplicht een historische vergissing, die opnieuw diende te worden geïntroduceerd inclusief sancties.

Verder oreerde deze Belg, die zich ongehoord mengt in Nederlandse verkiezingen, terwijl België zichzelf in 1830 onafhankelijk verklaarde, dat GroenLinks de beste score ooit heeft behaald. Saillant detail is wel dat GroenLinks ruim 45.000 kiezers heeft verloren ten opzichte van vorige gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast valt op dat circa 400.000 kiezers minder op de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU stemden. Een verlies van circa 400 zetels. De lokale partijen kregen er daarentegen 665 zetels bij en dat terwijl de opkomst ook nog eens gedaald is.

Diepe onvrede over Nederlandse politiek en rechtsstaat
Het getuigt van arrogantie en gebrek aan bereidheid tot zelfreflectie om de oplossing van deze historisch lage opkomst te willen oplossen met opkomstplicht onder dreiging van repressieve maatregelen. Na de afschaffing van het raadgevend referendum in 2018 in Nederland, is de vrijheid om te kiezen wel of niet je stem als kiezer uit te brengen nog een van de weinige mogelijkheden om diepe onvrede over het functioneren van de Nederlandse politiek en rechtsstaat aan te kaarten.

Eind 2021 bleek dat het vertrouwen in de politiek drastisch gekelderd was tot nog slechts 26 procent. Als je als kiezer jezelf noch je medemens, al vele jaren niet vertegenwoordigd ziet in het heersende politieke bestel en wordt gedwongen door diezelfde politieke orde om machteloos toe te zien hoe de sociale cohesie en het sociale vangnet beleidsmatig worden afgebroken, evenals ziet hoe de hardwerkende bevolking, die in overgrote meerderheid netjes haar verplichtingen nakomt, wordt gecriminaliseerd tot staatsvijand nummer 1 door de gevestigde orde, dan kan je niet anders dan lokaal of niet stemmen.

Bewust niet gestemd
Meer dan ooit hebben kiesgerechtigden in Nederland bewust niet gestemd, omdat het huidige politieke systeem niet alleen de criminele kaste verrijkt over de rug van de Nederlandse bevolking, maar ook faciliteert dat de bevolking verder wordt vertrapt en beroofd. Als een systeem rechtvaardigheid niet borgt, heeft het uitbrengen van je stem nul komma nul betekenis noch effect.

Dan is de enige mogelijkheid om nog een signaal af te geven, niet stemmen. Dat je komende vier jaar dan geen recht hebt van klagen omdat je niet hebt gestemd is een drogreden. Doordacht ‘niet stemmen’ is geen teken van onverschilligheid of desinteresse, maar juist een signaal dat dit besluit van niet-stemmen niet lichtzinnig is genomen.

Er zijn genoeg mensen die elke vier jaar juist wel stemmen, omdat ze gewoonweg er nooit over hebben nagedacht dat het ook anders kan en daarmee mogelijk zelfs niet doordrongen zijn van de betekenis en strekking van hun stem. Ze stemmen uit ‘gewoonte’, omdat het hen verteld is dat het ‘goed’ is, maar op de vraag ‘waarom’ blijven ze het antwoord schuldig. Ze hebben geen flauw benul van het belang van rechtsstatelijkheid en rechtvaardigheid.

Stemmen op een lokale partij, terwijl je ziet dat deze onvoldoende tegenwicht kan bieden tegen de gevestigde orde, omdat voldoende kennis en ervaring ontbreekt alsook georganiseerd gewichtig tegengeluid, is alsnog de gevestigde disfunctionerende orde legitimeren.

De meeste mensen die wauwelen dat mensen die niet stemmen geen recht hebben op klagen, weten niet eens waarom ze dat zeggen. Ze echoën repetitief onnadenkend na wat hen al jaren door media en politiek is voorgeprogrammeerd. Onder andere via de televisie waarin ze zich elke avond, dag in dag uit, volledig gehypnotiseerd verliezen.

Landelijke politiek huiverig dat niemand komt opdagen
Ook nu weer werd er veel geld door de landelijke politieke partijen verkwist aan lokale verkiezingen omdat ze er huiverig voor zijn dat geen kiezer meer komt opdagen, want dan hebben ze uit te leggen waarom hun jarenlange gevoerde politiek misdadig is en allesbehalve in het belang van de Nederlandse bevolking en samenleving. Op de dag dat geen enkele kiezer meer zijn stem geeft aan een van hen, vallen hun maskers voorgoed af.

Steeds meer kiezers willen niet langer het politieke beleid legitimeren dat hun medemens in de toeslagenaffaire en het aardbevingsdossier vertrapt. Dat zorgpersoneel in het begin van de afgekondigde pandemie in eerste instantie bejubelt om vervolgens door dwang te vermangelen in vaccinatieplicht. Niet onder het mom van volksgezondheid, maar vakantie.

Verkapte vaccinatieplicht
Mensen willen niet langer ongefundeerd over een kam geschoren worden als schaap of wappie. Tot 8 april a.s. kunnen Europeanen reageren op het voornemen van de Europese Commissie om de test- c.q. vaccinatieplicht na 30 juni 2022 te continueren en uit te breiden naar kinderen vanaf 12 jaar. Het vrij verkeer van personen binnen de EU, heeft de Europese Unie op deze wijze naar de prullenbak verwezen.

Wie denkt dat niemand wordt gediscrimineerd omdat iedereen kan testen, heeft het mis. Bij vaccinatie worden chemische stoffen ingespoten. Voor vele mensen zijn chemische stoffen, veelal onwetend, ziekmakend. Zo is er een significante groep die te kampen heeft met Meervoudige chemische overgevoeligheid (MCS). Mensen die gediagnosticeerd zijn met aandoeningen als (allergische) astma of auto-immuunziekte kunnen mogelijk een (deels) foutieve diagnose opgeplakt hebben gekregen en zijn/worden mogelijk (chronisch) ziek door blootstelling aan chemische stoffen.

In 2010 stelde Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over MCS. Uit de antwoorden van de minister op deze vragen blijkt dat mensen die met de gevolgen van MCS kampen bij een test- en vaccinatieplicht vogelvrij worden verklaard. Want ook door te testen worden mensen die (onwetend) te maken hebben met MCS blootgesteld aan chemische stoffen. MCS wordt niet erkend in Nederland, waardoor zij die het hebben weinig kans maken op een vrijstelling voor testen en vaccineren, evenals dat de kans vele malen groter is dat als ze met klachten bij een arts komen deze eerder een diagnose als (allergische) astma of auto-immuunziekte zal stellen dan MCS.

Zo komen ze in een vicieuze ziekmakende cirkel terecht, waaruit ze enkel komen door alle chemische stoffen in hun leven zoveel mogelijk te schrappen die zitten in voeding, verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen, verven, meubels en dus ook medische testen en vaccinaties.

Door de aankomende Europese test- c.q. vaccinatieplicht worden deze mensen, evenals in bepaalde gevallen hele gezinnen vanwege voorkomende erfelijkheid, gedwongen tot een medische handeling die voor hen ziekmakend is, mogelijk tot de dood aan toe. Niet alleen worden ze in hun voortbestaan door de Nederlandse Staat bedreigd, maar ook worden ze zonder enige legitieme basis gescheiden van hun bloedeigen familie, indien ze (deels) van allochtone afkomst zijn, waardoor hen de mogelijkheid om te reizen naar het buitenland voor familiebezoek wordt ontnomen. Onrechtmatig, omdat een verplichte medische behandeling, waarvan ook nog eens is aangetoond dat deze niet doet waarvoor deze werd ontwikkeld, niet uit te leggen valt bij een overlevingskans voor de meeste mensen van meer dan 99 procent.

Overheid ondermijnt geloofwaardigheid en betrouwbaarheid
Als iets sinds 2020 duidelijk is geworden is dat de bestaande onvrede onder de Nederlandse bevolking in omvang nog veel meer zal toenemen als op politiek niveau de onbereidheid blijft voortbestaan om grote essentiële politieke hervormingen door te voeren, die weer recht doen aan de fundamentele belangen van 17,5 miljoen mensen.

Maar liever slaat men letterlijk de mensen die op vreedzame wijze via demonstratierecht hun mening willen uiten die haaks staat op het gevoerde politieke beleid de kop in. Liever verspreiden media en politiek massaal de leugen dat mensen als Willem Engel en Thierry Baudet de schuld zijn van alle onvrede onder de Nederlandse bevolking over de gevestigde orde. Welk fantasieverhaal zal het Openbaar Ministerie nu weer bij elkaar verzinnen om Engel opruiing aan te smeren? Het twitteraccount van Norbert Dikkeboom, de aanstichter van deze heksenjacht op Engel, is uiteraard niet maniakaal opruiend naar iedereen die anders denkt dan hij.

Door Engel op te pakken voor opruiing geef je als overheid het signaal aan de Nederlandse bevolking af dat zij zelf niet kan nadenken en verspreid je de regelrechte leugen dat iedereen met tegengeluid blinde, domme volgers zijn. Engel en Baudet hebben helemaal niet zo’n groot bereik, als zijzelf en hun tegenstanders insinueren.

Door Engel op te pakken ondermijn je bovenal de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van jezelf als overheid. Want als het resultaat van deze gemeenteraadsverkiezingen iets aantoont is dat de brede onvrede die wordt gevoeld onder de bevolking van links tot rechts juist niet door mensen als Engel en Baudet wordt aangewakkerd. Die brede onvrede heeft namelijk vooral geleid tot het uitbrengen van géén stem en de groei van lokale partijen.

De electorale groei van Forum voor Democratie is vele malen kleiner dan de breed gedragen onvrede die in Nederland leeft onder een heterogene groep. Ga als overheid en media op zoek naar verbindende types van links tot rechts in plaats van al die extremen constant media-aandacht te geven!

Bevolking klaar met gevoerd beleid
De meeste Nederlandse kiezers zijn het geheel niet eens met het bewust tweespalt zaaien onder de bevolking door de meeste politieke partijen, van links tot rechts. Ze zijn klaar met de dehumaniserende genderneutrale woke-agenda die discriminatie en racisme aanwakkert en mensen wil knechten in een onnatuurlijk ziekelijk mensbeeld.

Ze zijn klaar met het wegkijken van links ten aanzien van mensenhandel die gefaciliteerd wordt onder de paraplu van de zoveelste ‘vluchtelingencrisis’. Ze hebben hun buik vol van het racistische frame van rechtse partijen die iedereen met een buitenlandse nationaliteit wegzet als ‘probleem’.

In Nederland wonen ondertussen mensen van haast elke nationaliteit die op de wereld te vinden is en kan je dus concluderen dat dat samenleven in heel veel gevallen gewoonweg goed gaat. Circa 25 procent van de mensen in Nederland is (deels) van buitenlandse afkomst. In Nederland wonen dus vele gemengde families.

Door een verplichte diversiteitsagenda dwing je mensen tot vervelens toe naar huidskleur en afkomst te kijken, waardoor je niets doet aan de daadwerkelijke issues die spelen. Bijvoorbeeld het bestrijden van de structurele oorlogszucht en destabilisatie van landen door tweespalt zaaien van bepaalde mogendheden in deze wereld ten behoeve van werelddominantie.

Wereldheerschappij waarvoor leugens worden bedisseld om landen aan te vallen, waarbij feitelijk elke legitieme reden ontbreekt, en er tevens toe leidt dat de mogendheid en haar handlangers die deze wetteloosheid in stand houdt ook nog eens zichzelf verrijken door het creëren van een ongefundeerde wapenwedloop en mensenhandel. De mensen die in die landen daadwerkelijk te lijden hebben, de échte vluchtelingen, zullen Europa nooit bereiken, omdat hen de benodigde financiële middelen en hulp ontbeert.

Oorlogspropaganda met als doel vrijwillig’ kanonnenvlees
En Nederland is er niet vies van om deze wetteloosheid te faciliteren, getuige de huidige Oekraïne kwestie. De Russische oorlogspropaganda wordt in Europa gecensureerd, maar de net zo leugenachtige Anglo-Amerikaanse oorlogspropaganda wordt volop gefaciliteerd. Want de geesten van alle Europeanen moeten wel rijp gemaakt worden voor het geval de Anglo-Amerikaanse oorlogszuchtige elite kanonnenvlees nodig heeft om zich ‘vrijwillig’ te laten afslachten.

Mensen doen er goed aan om neutraal te blijven ten aanzien van wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt, gezien het bij dergelijke conflicten een feit is dat alle partijen bewust misinformatie verspreiden, waardoor het nog moeilijker wordt fictie van feiten te onderscheiden. Zaken van alle kanten voor kennis aannemen, betekent nog niet dat je er een oordeel aan dient te verbinden. Observeer gerust, maar concludeer niet voordat je zeker weet genoeg onweerlegbare feiten te kennen om correcte conclusies te kunnen trekken. In conflictsituaties is zelden iets wat het lijkt.

Nederlandse overheid werkelijkheid losgezongen
Nooit was er geld genoeg om de Nederlandse militairen te voorzien van deugdelijk materieel voor militaire oefeningen, maar nu vliegen de wapens en miljoenen af en aan tussen Nederland en Oekraïne. De eigen Nederlandse bevolking compenseren voor de onrechtmatige schade die hen is aangericht in toeslagenaffaire en aardbevingsdossier is al jaren te veel gevraagd. Sterker nog, dezelfde politieke kliek treedt na een jaar gewoonweg weer aan, terwijl de ouders, waarvan een deel zelfs hun kinderen is ontnomen door de Nederlandse Staat, vanwege grove dwalingen door diezelfde Staat, nog dieper in dezelfde berg stront, waarin ze een jaar eerder werden achtergelaten, zijn gezakt.

De Nederlandse verzorgingsstaat hebben de kabinetten Rutte minutieus afgebroken. De pensioenen zijn ondergebracht onder een casinostelsel, zodat de bevolking niet kan bewijzen dat de pensioenpot reeds is leeggeroofd onder toeziend oog van dezelfde overheid. Er zijn veel meer mensen dan er woningen zijn, maar de overheid creëert beleidsmatig nog meer chaos door mensenhandel beleidsmatig te faciliteren. Want hoe meer chaos, lijken ze te denken, hoe groter de kans dat ze de onderdrukking van de bevolking structureel kunnen bestendigen. Ze zijn compleet van de werkelijkheid losgezongen.

Niet de tegenbeweging op het regeringsbeleid is de oorzaak van de groeiende onvrede in Nederland. Het Nederlandse overheidsbeleid van de zittende macht wakkert juist zelf die onvrede aan: van deur tot deur, van arm tot arm… en nu weer van huis tot huis, opnieuw onder leiding van minister De Jonge. Nu zogenaamd weer in het licht van het klimaat. Het klimaat waaraan ze hun billen afvegen als hun oorlogszucht ze weer eens naar de kop stijgt, waardoor ze een gigantisch ongekende hoeveelheid CO2 de lucht in pompen.

Ja hoor, we gaan er allemaal in 2030 aan, daarom wordt u geknecht tot armoede om alle klimaatdoelstellingen tijdig te behalen. Had de Nederlandse regering u er al over geïnformeerd dat de Verenigde Staten (VS) in 2025 de volledige controle wil over het weer? Zo’n doelstelling is alleen haalbaar als je al jaren in de praktijk (wereldwijd) oefent en daarmee de wereldbevolking al jaren voor de gek houdt.

Met dergelijke technologie kan je ook heel goed extreme onnatuurlijke klimaatverandering ensceneren, natuur en woongebieden verwoesten en mensen wereldwijd de stuipen op het lijf jagen. Daartegenover staat het ‘wolken oogsten’ van Abu Dhabi om droogte tegen te gaan in lieflijk contrast.

Destabilisatie en omverwerping van Nederland via het onderwijs
Aan diezelfde VS, die haar valse profeet Al Gore wereldwijd de wereld liet rondvliegen met zijn Inconvenient Truth, hebben we ook te danken dat kinderen en jongeren in Nederland op school worden geïndoctrineerd door ongefundeerd angstaanjagend klimaatalarmisme, waardoor een deel van deze jonge generatie nu compleet gebrainwasht de keuze maakt om af te zien van kinderen krijgen om het klimaat te redden. Scholen en docenten kneden de jeugd, veelal onwetend, om dociel de ‘lesstof’ op te drammen die ter beschikking wordt gesteld door de schoolboekenaanbieder. Om het kennen en begrijpen van de werkelijke wereld wordt uw (klein)kind juist afgestraft met onvoldoendes.

In 2017 schreef Follow The Money al dat de gehele Nederlandse schoolboekenmarkt haast totaal in handen is van een Amerikaanse holding. Diezelfde Amerikanen die profeet Al Gore op de wereld afstuurden. Wil je een land destabiliseren en de macht overnemen, begin bij de jeugd door ze jaar na jaar gedurende hun hele jonge leven 5 dagen per week onder het mom van ‘leerplicht’ c.q. schoolplicht te indoctrineren en hersenspoelen via het onderwijs.

Zonder enige vorm van verzet kan je zo zelfs de hele wereld overnemen, terwijl ook vele politici en journalisten je oprecht verbolgen aankijken als je hen beschuldigt van het meewerken aan deze ‘coup d’état’. De huidige politici, mediapersoonlijkheden en andere publieke figuren zijn namelijk het resultaat van datzelfde onderwijssysteem.

Om de wereld te veroveren is het juist beter dat zo min mogelijk mensen volledig geïnformeerd zijn, zodat de meerderheid onwetend ‘vetgemest’ en zich lavend aan valse welvaart gewillig meewerkt aan haar eigen ondergang. De meerderheid lijkt het prima te vinden in deze kwaadaardige leugen te leven, als ze hun decadente aangeleerde honger maar structureel kunnen stillen.

Aan dat valse ‘levensgeluk’ komt mogelijk binnenkort een einde, want topadviseur van het World Economic Forum, Yuval Noah Hariri, wiens boeken braaf zijn gelezen door de wereldbevolking staat te springen om mensen te hacken en de mensheid daarmee voorgoed te veranderen in slaven. Dat de kans vele malen groter is dat dit fout gaat, dan dat dit een succes wordt lijken maar weinig mensen zich te realiseren: tot op de dag van vandaag zijn we niet eens in staat om de meest simpele lichamelijke ongemakken de wereld uit te helpen, maar we zouden wel het menselijke ras kunnen verbeteren c.q. ‘transhumaniseren’ en met elkaar verbinden door middel van ‘internet of bodies’.

Veel mensen wuiven het zelfs weg als een complottheorie, terwijl Hariri dit zelf openlijk zegt. Voor Hariri zijn we simpelweg ‘hackable animals’. Blijkbaar als je professor bent en het volledige podium krijgt van rijke globalisten om je boodschap te verkondigen, vinden vele mensen ter wereld het prima dat iemand als hij vertelt dat ze de hele mensheid om zeep gaan helpen?!

Voorbereidend sektarisch’ onderwijs
Maar laten we vooral het Nederlandse onderwijs en bedrijfsleven blijven uitverkopen aan buitenlandse investeerders. Terwijl mensen die het meest de wereld om hun heen begrijpen, juist de meeste kans hebben op succes, maar juist dat volop in het onderwijs al wordt ontmoedigd en later tevens in het werkende leven door het niet mogen in vragen stellen van onzinregels en geestdodende bureaucratie.

Zeker het VWO, het voorbereidend ‘wetenschappelijk’ onderwijs, zoals het nu onder andere in Nederland is ingericht, zou beter omgedoopt worden tot VSO: voorbereidend sektarisch onderwijs. Wat op scholen plaatsvindt is feitelijk psychische mishandeling van de jeugd bij de onderwijsonderdelen die daadwerkelijk niet overeenstemmen met de werkelijke wereld. In het onderwijssysteem zoals het nu is ingericht worden vooral de intelligente kinderen die het meest geschikt zijn voor een wetenschappelijke toekomst voortijdig aan de kant gezet ten faveure van jongeren die braaf het onderwijsdictaat opdreunen.

Dat resulteert in een werkelijkheid waarin universiteiten vooral overwoekerd worden met studenten die ongeschikt zijn voor wetenschap en jongvolwassenen die op hoge posities binnen overheden en bedrijfsleven terechtkomen waar ze tevens niet thuishoren.

Wil je de Nederlandse nationale veiligheid nog redden, dan dien je per direct de stekker uit de leerplicht te trekken, alle schoolboeken die het resultaat zijn van buitenlandse inmenging te vernietigen en alle werknemers aan een onafhankelijk betrouwbaar onderzoek te onderwerpen. Daarbij dient onderzocht waar de kwaliteiten van elk mens daadwerkelijk liggen en op basis daarvan dienen bedrijven en overheden compleet gereorganiseerd en de bestaande bureaucratie geëlimineerd.

Valse Messias
Diezelfde VS heeft een jaarlijks oorlogsbudget dat het oorlogsbudget van 11 andere landen tezamen, waaronder China en Rusland, overstijgt en Biden deed er nog een schepje bovenop. De VS kan legitiem miljoenen mensen vermoorden door onder valse voorwendselen, zoals bijvoorbeeld massavernietingswapens, landen binnen te vallen, zonder vervolgd te worden als oorlogsmisdadigers.

Maar doorbreek vooral niet de valse illusie van de VS als redder van de wereld. Het land met haar machthebbers die er alles voor over hebben om ook de eigen Amerikaanse bevolking in armoede te laten leven, zodat ze bovenin oorlogje kunnen spelen.  Ondertussen zit Nederland en Europa opgescheept met ruggengraatloze politici die de eigen bevolking gewillig offeren aan deze valse Messias.

België was destijds blij dat ze verlost waren van Guy Verhofstadt toen hij naar Europa vertrok. Nu zit de Europese bevolking met hem en soortgelijke figuren als Frans Timmermans opgescheept, die zelfs Oekraïne aangrijpt om zijn klimaatreligie te verkondigen en zo de Amerikaanse oorlogsretoriek gewillig steunt. Zij die graag oorlogje willen spelen, trek zelf de wapens en laat de bevolking die met elkaar in vrede wil leven er buiten.

Rutte vindt het tevens niet bezwaarlijk om wapens te sturen, te provoceren met een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne en geweld te financieren, maar verder is hij te laf om daadwerkelijk lijfelijk voor zijn principes te staan als dat nodig mocht zijn. Voor die ‘idealen’ van hem moeten die 17,5 miljoen mensen in Nederland maar letterlijk bloeden en/of in armoede geknecht worden, omdat hij als premier van dit land verzaakt primair op te komen voor de belangen van de Nederlandse bevolking.

Ondertussen eist China openheid van zaken over 336 Amerikaanse biolabs in 30 landen die zich mogelijk bezighouden met biologische militaire activiteiten.

Bloeddorstige elitaire steuntrekkers
Als niet stemmen nog de enige manier is om lijf en leden van jezelf, gezin, familie, vrienden en medemens te beschermen en een duidelijk signaal af te geven dat je de discriminerende, segregerende, mensonterende, oorlogszuchtige koers van Nederland, Europa, Anglo-Amerika en de rest van de wereld niet langer tolereert, dan is dat de weg blijkbaar die Nederlandse kiezers dienen te bewandelen.

Het is absurd dat na het einde van de Tweede Wereldoorlog en het zogenaamde einde van de Koude Oorlog Europees grondgebied nog steeds bezaaid is met operationeel Amerikaans oorlogsmaterieel. In plaats van slaafs te gehoorzamen aan deze Amerikaanse oorlogszucht die ook nog eens volop gefaciliteerd wordt door Amerikaanse sociale mediakanalen als Facebook en Instagram door het oproepen van geweld tegen Rusland toe te staan, zou Nederland zich beter richten op het welzijn van haar eigen bevolking, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.

Overheden die opruiing tegen Rusland niet afkeuren zijn medeschuldig aan geweld tegen de Russische bevolking die net zoveel schuld heeft aan het huidige conflict als de Oekraïense bevolking. Onschuldige kinderen, gezinnen en families moeten voor de zoveelste keer in de geschiedenis weer eens de prijs betalen voor de grootste steuntrekkers van de wereld: de oorlogszuchtige elite die het financieel zo geregeld heeft dat hun bankrekening altijd uitpuilt zonder dat ze maar een seconde van hun leven zinnig hoeven bij te dragen aan de wereld. Een elite die daardoor veel te veel tijd over heeft, die ze liever verdoet aan mensen, die hun leven wel zinvol besteden, de les te lezen of om de wereldbevolking hun bloed weer eens te vergieten voor hun niet te stillen zucht naar oorlog en macht.

Slechtheid verdient geen legitimiteit
Het is terecht dat ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking dit niet langer legitimeert. Niet langer haar stem uit handen geeft aan politici die de bevolking eerder vermoordt dan vertegenwoordigt. Zoveel slechtheid verdient geen enkele legitimiteit. Als kinderen ruzie hebben, geef je ze als ouders ook geen wapens. Als ze er niet uitkomen alleen, bemiddel je en leer je hen hoe ze er volgende keer wel zelf op vreedzame wijze uit kunnen komen.

Als Nederland en de rest van Europa het belang van de Europese bevolking vooropstelt, dan stuurt ze geen geld en wapens, maar diplomaten. Dan wakkert ze geen oorlog aan om de hyperinflatie die ze mede veroorzaakt heeft door het coronabeleid te verdoezelen. Je kan de bevolking mogelijk een tijdje om de tuin leiden, maar niet iedereen de hele tijd. Dit spel is uitgespeeld!


Dit artikel verscheen eerder op de Groningerkrant.nl

Meer artikelen van Vicki van Lommel vindt u hier.

U kunt Vicki van Lommel financieel steunen via Free People Media.

13 reacties

 1. Fran schreef:

  We zijn al een tijd in oorlog met de afgezanten van de Davos kliek. Het is gewoon nog even ‘geduld hebben’ totdat deze kinetisch wordt.

 2. Atila Yavuz schreef:

  Zo krachtig verwoord en ferm geschreven

  ” de oorlogszuchtige elite die het financieel zo geregeld heeft dat hun bankrekening altijd uitpuilt zonder dat ze maar een seconde van hun leven zinnig hoeven bij te dragen aan de wereld.”

  Op welke wijze moeten we deze personen verplichten wel nuttige bijdragen te leveren aan de gehele wereld?
  Welk ‘vreedzaam’ protest zou geschikt kunnen zijn?

 3. jantje schreef:

  Misschien lucht het op, dit artikel?
  Ik ben het er ook wel mee eens.
  In Den Haag lachen ze erom of weten van het bestaan niet.

 4. Mike V. schreef:

  Ik heb dit jaar voor het eerst niet gestemd. Mocht iemand die wel gestemd heeft zeggen dat ik daardoor geen recht van spreken meer heb dan zeg ik het volgende: “Jij bent de enabler van de corrupte en valse elite die ons voorliegt, bedriegt en besteeldt, de elite die keer op keer de mensen angst aanjaagt en wereldvreemde utopieen tegen wil en dank aan ons verkoopt, de elite die hardwerkende mensen op snode wijze bedondert voor hun buitenlandse avonturen en iedereen tegen elkaar opzet, de elite, met de in hun kont kruipende media die iedereen met een van links afwijkende mening demoniseert. Ze haten ons met heel hun ziel en zaligheid en daarom heb ik dus niet gestemd. FY!”. End scene. 😉

 5. D. G. Neree schreef:

  50% is gaan stemmen. 50% dus niet. De verliezer kruipen samen in bed en sluiten de lokale partijen (ca 30%) uit. Hoeveel procent van de bevolking vertegenwoordigt zo’n nieuwe gemeenteraad dan eigenlijk nog? In veel gemeentes zoals Amsterdam en Rotterdam (39% opkomst!) is dat zogenaamde mandaat dus al helemaal niet meer te claimen ook al gaan ze allemaal samenwerken. Het is een per definitie een minderheid die een minderheid “vertegenwoordigt”.

 6. carthago schreef:

  Tk 2021 bracht nog een cordon sanitair stemvee in nb lockdown op de been .met een grote nazischwab meerderheid in het ” parlement” . Wat bij deze verkiezingen thuis bleef is nog steeds hetzelfde dociele schwabvee,anders waren ze immers wel gaan stemmen voor een ommekeer .De stakkers .

 7. Grapjas schreef:

  Bereidt u voor, patriot.
  Vrijheid zal u snel roepen.

 8. Johan P schreef:

  Ik zou er voor zijn om stembiljetten een duidelijke ‘BLANCO’ mogelijkheid te geven. Bij voorkeur met een keuze uit bv 5 redenen.
  Dan kan men wel stemmen maar tegelijk de frustraties aangeven. En een hoog aantal blanco stemmen weerspiegelt meteen het wantrouwen in de politiek

 9. carthago schreef:

  @Johan P.
  Heel goed idee. Kan dan zelfs,weliswaar inactief , als partij opgericht worden ,partij Blanco ofzo.en kan alle regelgeving onderuit halen want wordt als partij gegarandeerd meteen de grootste .

 10. jaantje schreef:

  Citaat:In Nederland wonen ondertussen mensen van haast elke nationaliteit die op de wereld te vinden is en kan je dus concluderen dat dat samenleven in heel veel gevallen gewoonweg goed gaat. Circa 25 procent van de mensen in Nederland is (deels) van buitenlandse afkomst. In Nederland wonen dus vele gemengde families.

  Hoe kom je erbij dat er veel gemengde gezinnen zijn? Wellicht door de reclame op tv?
  Hele stadswijken leven langs elkaar heen compleet in een ander “land”.

  Kom eens van je eiland Vicky.

  En het bereik van de genoemde personen W.Engel en T.Baudet en de niet genoemde G.Wilders is meer dan je beweert.

 11. Grapjas schreef:

  @ Jaantje; 25 % ? Als men het gegoochel van de overheid/ CBS negeert, zal je zien dat de Blanke Nederlander nog maar krap 55% uitmaakt van de bevolking van zijn eigen land.
  Dat is het probleem.
  Als alle feiten eerlijk met het volk werden gedeeld kan men zien dat wij niet heel vreedzaam samenleven… Hooguit met de echte Nederlanders met een kleurtje; onze Neder- Indo’s, Neder- Chinezen, Grieken, en Italianen. Tel er de eerste generatie allochtonwn bij op en dat is het wel. De rest maakt pijnlijk duidelijk SLECHTS hiet te zijn vanwege ons pamperen. Gratis leven op onze kosten immers. Daarbij tolereren die parasieten ons slechts. In ons eigen land.
  ‘ wat kan er in die situatie toch misgaan..’.

 12. scherpschutter1943 schreef:

  de nederlandse regering en de partijen waar deze regering uit voor komt, hebben minachting voor hun kiezers en hebben overal lak aan. Rutte is daarvan het meest sprekende voorbeeld, hoewel mevr. Kaag kan er ook wat van met haar elitaire gelul en haar minachtende houding tegenover het gepeupel, zoals zij dat vindt.

 13. jaantje schreef:

  @Grapjas ik citeerde hetgene Vicky van Lommel schreef, daar reageerde ik op.
  Vind het kul wat ze schreef met dat gewauwel over 25% enz.

  Nog zo een leuk citaat over gedeeltelijke allochtonen: Niet alleen worden ze in hun voortbestaan door de Nederlandse Staat bedreigd, maar ook worden ze zonder enige legitieme basis gescheiden van hun bloedeigen familie, indien ze (deels) van allochtone afkomst zijn, waardoor hen de mogelijkheid om te reizen naar het buitenland voor familiebezoek wordt ontnomen.

  Hoe komt ze erbij??