DE WERELD NU

Mensenrechten, Corona-pas en repressie

vrijheid, Corona, sadistisch universum, regering van Nederland, leugenpremier, mensenrechten

Voor iedereen die meewerkt aan de uitvoering van de zogenoemde Corona-pas. En zich dus, wellicht ongeweten, schuldig maakt aan schending van mensenrechten. 

Bedenk u dat de Nederlandse staat gebonden is aan diverse internationale verdragen, codes, principes en internationaal gewoonterecht. Die regels gaan boven de nationale regels en je mag als Staat op grond van dat internationale recht bepaalde regels gewoon niet maken, opdragen of afdwingen. Zo is discriminerende regels maken en discriminatie door de Staat verboden. Neem bijvoorbeeld de artikelen 2 en 26 daarvan: zij verbieden het de Staten discriminerende regels te maken.

Artikel 26 is het waard hier te herhalen:

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Dus ook niet vanwege een vermoeden over hoe gezond iemand wel/niet is, of een vermoeden van welke aard dan ook, want geenszins vastgesteld: dat doe je immers niet met een pasje of vinkje of alles wat geen diagnose is.

Lees dit voordat u dat doet. Want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

En wordt u ergens geweigerd omdat u een dergelijke pas niet heeft of een fout vinkje? Of whatever dan ook wat er volgens ons personeel, ook wel aangeduid als Koning, kabinet en parlement, opeens aan u en/of uw gezondheidscertificaten mankeert?

Realiseer u: sommige wetten en regels mogen Staten niet eens maken, laat staan opleggen en afdwingen.

Print dit uit, en geef het aan de dader. Of maak er een screenshot van of weet ik veel hoe dat tegenwoordig gaat.

Uw vrijheid is aangeboren. Degene die daar inbreuk op wil maken dient aan te tonen daartoe het recht te hebben. Zo zit dat en niet andersom. Wat men ook zonder uw toestemming besluit, aankondigt of afdwingt. U bent uw baas (als u er al een zou willen hebben) en een ander is dat niet.

Regering en parlement zijn er niet om u te bedillen maar om netjes, zuinig en eerlijk het staatsapparaat te beheren en uw vrijheid te garanderen. Ik laat dat maar even voor wat het is want of dat gebeurt, daar heeft iedereen zo zijn mening over. En die doet hier niet ter zake, ik ga direct naar de werkelijkheid.

En die is dat  kabinet en parlement voornemens zijn nog verder in te grijpen op de in artikel 11 van de grondwet bevestigde (let wel: bevestigd, niet verleend dus!) integriteit van ons eigen lichaam.

Hoe?

Door het vereisen van het ondergaan van een experimentele medische ingreep.

Een ieder zal op zijn klompen aanvoelen dat dit niet kan, niet mag. Maar ja, wat kan je daarmee? Heel wat, want die klompen staan niet alleen op de stevige Hollandse klei zoals bijvoorbeeld het door onze voorouders zo fraai geformuleerde Plakkaat van Verlatinghe.

Kort gezegd: Als de Koning het volk als slaaf behandelt vervalt de troon en wordt hij tot tiran. Het verjagen van de tiran is dan de plicht van het volk. Lees er het Wilhelmus maar op na, toen immers een soort protestlied.

Maar die klompen staan ook op de niet voor meerdere uitleg vatbare Verdragen, Codes en Principles waarin onze vrijheid werd bevestigd. Niet gegeven dus, want als gezegd: vrijheid is aangeboren. Die krijg je dus niet van een ambtenaar of politicus, die heb je.

Waarom dan toch die Verdragen etc? Om de Staten daaraan te herinneren, en aangezien ze op dat punt zich keer op keer nogal vergeetachtig tonen: door het in niet mis te verstane bewoordingen vast te leggen en schendingen daarvan met de hoogste straffen te bedreigen.

Naast het al genoemde artikel 11 van de Grondwet, vind je dit bijvoorbeeld terug in artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (New York, 16-12-1966). Dit luidt als volgt:

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand , zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.”

Dit artikel is onder meer uitgewerkt in de zogenoemde Torture Convention, naar de voor zichzelf sprekende inhoud ik wel mag verwijzen.

Dat de Staat hier willens en wetens tracht mensen te bewegen zich te onderwerpen aan een medisch experiment mag blijken uit hun woorden en daden ter zake, maar ook uit de al om dat experiment mogelijk te maken in maart 2020(!) geslagen Regeling van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart 2020 nr. IENW/BSK-2020/57427, houdende spoedmaatregelen met betrekking tot gentherapie ter bestrijding van COVID-19.

Deze regeling kwam te vervallen omdat die werd vervangen door Europese regelgeving, waarmee zelfs de regulier wettelijke verplichte toetsing van risico’s voor mens en milieu van het in omloop brengen van genetisch gemodificeerde organismes (ggo) wordt opgeschort. De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) noemde dit in haar advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat dan ook “onverantwoordelijk en disproportioneel” (CGM/200624-01).

Let wel: er was in maart 2020 nog geen vaccin ontwikkeld. Dat mensen voor het eerst massaal zouden worden onderworpen aan experimentele gentherapie was – voor zover bekend dan- nog slechts in het hoofd van de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgekomen.

Ook in de Code van Neurenberg windt men er geen doekjes om, net zo min als in de “United Nations International Law Commission’s Nuremberg Principles”.

Het dwingend recht van de Neurenberg Code komt rechtstreeks uit de Nuremberg Military Trials:

“The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion, and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision. This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment. The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be delegated to another with impunity.”

(“Permissible Medical Experiments”, Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10. Nuremberg October 1946 – April 1949, Washington. U.S. Government Printing Office (n.d.), vol. 2., pp. 181-182.)

De “ILC Nuremberg Principles”, aangenomen door de United Nations General Assembly en internationaal verbindend, gelden ook in vredestijd en voor een ieder individu, voegen hier het volgende aan toe:

I. Any person who commits an act which constitutes a crime under international law is responsible therefor and liable to punishment.

II. The fact that internal law does not impose a penalty for an act which constitutes a crime under international law does not relieve the person who committed the act from responsibility under international law.
III. The fact that a person who committed an act which constitutes a crime under international law acted as Head of State or responsible Government official does not relieve him from responsibility under international law.
IV. The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him.
VII. Complicity in the commission of a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity as set forth in Principle VI is a crime under international law.

Het lijkt me buiten twijfel dat geen staat, geen regering, geen parlement, geen werkgever, geen politieagent, geen caféhouder zelfs – kortom: niemand – bevoegd is om wie dan ook tot deelname aan een medisch experiment te dwingen/op te dringen. En dat mag niet direct maar ook niet indirect.

Want let wel, we hebben het hier dus niet over een klassiek vaccin (waarvan het opdringen ook al niet geoorloofd is) maar over experimentele gentherapie die zonder bewezen (derden)bescherming en met onwetendheid over de gezondheidsnadelen, aan gezonde mensen/werknemers/cafébezoekers etc. wordt opgedrongen. Onbekendheid aangaande de nadelen van deze gentherapie is er ook bij de fabrikanten daarvan, het middel verkeert immers nog in de experimentele fase.

En denkt u, kan mij het schelen, ik wil niets met mensen te maken hebben die niet meedoen aan dit experiment. Denkt u dan maar aan de mensen die er niet aan mee kunnen doen al zouden ze het willen, bijvoorbeeld omdat ze kwalen hebben die dat verhinderen.

Want sla je eenmaal de weg van de discriminatie in, van de uitsluiting, van medeplichtigheid aan schending van mensenrechten dus, dan is de weg terug steeds moeilijker te vinden.

De daders ontliepen hun straffen in Neurenberg niet, geen Staat of diens vrijwaring die hen daartegen kon en kan beschermen. Geen tijd lang genoeg om dergelijke misdaden te doen verjaren.

En ja, internationaal recht als dit gaat boven het nationale en ook het internationaal gewoonterecht (en ius cogens) gaat voor, ongeacht wat je in de nationale regels ook opschrijft. Immers, dat internationale recht is er nu juist om te verhinderen/strafbaar te stellen dal Staten dergelijke dingen doen, zulke wetten maken, zulke regels stellen en die afdwingen.

Trap niet in de val door u tot medeplichtige aan deze zware internationale misdrijven te maken. Trap niet in de val door u daaraan te onderwerpen.

Ongeacht wie u daar verlof toe geeft dan wel ertoe opdraagt of op welke nationale wet men zich ook zegt te kunnen baseren.

Nogmaals: uw vrijheid is u aangeboren. Inbreuken daarop hoeft u hooguit te tolereren indien de inbreker aantoont dat hij daartoe het recht heeft. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Wist u trouwens dat klomp in het Frans sabo is, en dat daar het woord saboteur vandaan komt? Gewoon een leuk weetje om bovenstaande weetjes op een vrolijker manier af te sluiten.

Graag Beantwoorden en Doorsturen

Meer over de ontwikkelingen richting vaccinatiedwang en een vaccinatiepaspoort leest u hier. Meer feiten en opinies over vaccinatie tegen Corona vindt u hier. Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

41 reacties

 1. Bas schreef:

  Goed om te weten. Ik mag zonder corona ausweis een restaurant niet in, en begin vervolgens over de Neurenberg code, Torture convention, Internationaal verdrag inzake burgerrechten en het Plakkaat van Verlatinghe. De uitbater schrikt zich een hoedje en biedt mij en mijn partner vervolgens een gratis diner aan.

  Mensen, dit gaat ons niet redden. Als individu ben je gedoemd het onderspit te delven, al is het maar dat je principieel weigert je te conformeren aan het kuddegedrag van de rest van de volgzame schapen. Dat peperen ze je nu al in, vooral enkele hardcore nsb’ers (hallo Roland Pierik) die altijd weer opduiken in de ellende van het moment.

  Dit is werk voor alle instanties die al 76 jaar lang lopen te blaten “opdat wij zorgen en herdenken dat dit nooit weer gebeurd”.
  Verder zou ik graag zien dat er meer juristen zoals Bart Maes van hun luie reet komen. Waar zijn al die mensen die het altijd allemaal zo goed weten te duiden op tv en in de kranten? Bang voor je baantje? Ze pakken je straks toch wel, als je niet voldoet aan het nieuwe normaal, wat dat dan ook moge zijn.
  Als onrecht wet wordt, is verzet een plicht.

 2. Bas schreef:

  Gebeurd met een t van gebeurt.

 3. nora schreef:

  Dank Caroline voor dit heldere betoog!
  Het enge is dat er steeds meer mensen meegaan in het veroordelen en buitensluiten van degenen die zich niet laten vaccineren, dus braaf de overheid volgen. Waar stopt hun kuddegedrag? Ik denk dat het alleen maar erger wordt. Velen voelen zich blijkbaar liever, naar hun eigen inzien, veilig dan dat ze kiezen voor vrij denken.

 4. Cool Pete schreef:

  Medische dwang en medische apartheid, zijn in strijd met vele wetten en in strijd met de Grondwet.
  O.a. Maes advocaten, Breda en Nysten, vrijheids-jurist, zijn er ook mee bezig.

  Verder :
  internationale afspraken etc., zijn nooit meer dan intentie-verklaringen.
  Een Grondwet kan principieel nooit ‘over ruled’ worden,
  want dan zou die deels / geheel opgeheven worden; en zou het onafhankelijke land opgeheven worden.
  Een Grondwet kan niet opgeheven worden; het is de enige erkende rechts-grond die er is.

 5. Erik schreef:

  Duidelijk verhaal.
  Maar D66 rechters zijn collaborateurs en die houden niet op voordat ze in Neurenberg 2 aangeklaagd zullen worden.

 6. Cool Pete schreef:

  Tegen de medische dwang en de medische apartheid,
  zullen we allemaal, nu, in actie moeten komen.

 7. Willie schreef:

  Heb ik nu goed begrepen dat je wel zonder coronapas op het terras mag zitten maar niet naar binnen mag voor een plasje zonder pas. maar ook niet met een mondkapje .Heeft men dan al die maanden voor Jan l%L gelopen met dat ding omdat het schijnbaar niet helpt.

 8. Grapjas schreef:

  De prijs van vrijheid voor mijn opa was het moeten overleven in een concentratiekamp. En daarna doorleven in de wetenschap verraden te zijn door de ‘ goed katholieke’ buren.
  Denkt de overheid mij aldus te kunnen pakken met sociale uitsluiting? Daarbij; de Hollander die mij bijvoorbeeld in de winkel weigert- net als mijn opa destijds de toegang tot alles werd ontzegd- zal met de kennis van de geschiedenis 1 waarschuwing krijgen aan de kant te stappen.
  Daarna zal ik de hem de behandeling geven die destijds de landverraders al hadden moeten krijgen. NIEMAND weigert een vrije Fries toegang tot ook maar iets in ONS land. En als de Hollander oorlog wil- amuseer ik hem graag. (In de linkerhoek- de genderneutraal; in de rechterhoek- een massieve boerenzoon…” ding ding..)

 9. Caroline schreef:

  Nou Bas, Viruswaarheid.nl heeft het afgelopen jaar al 20 rechtszaken gevoerd. We wonnen alle zaken waarbij het recht werd toegepast, en zoals je weet was dat niet vaak het geval.

  Ik schreef dit stukje niet voor de ‘gaat-toch-niet-werken-zeggers’ maar voor de mensen die graag ‘nee’ zouden zeggen (en doen) tegen deze terreur, maar die de kennis ontbreekt van het (inter)nationaal recht om dat daardoor gesteund te doen.

  De ‘nee-zeggers’ hebben namelijk het recht aan hun zijde, voor de ‘ja-zeggers-en-doeners’ zijn al die internationale regels nu juist geschreven. Om ze te laten inzien dat ze nee moeten zeggen en doen, al is dat maar uit eigenbelang.

  En Cool Pete,
  je vergist je, dit internationaal recht gaat ook boven de grondwet. En wetten en regels MOETEN door rechters aan internationaal recht getoetst worden, en bij strijd buiten werking gesteld. Ben daar iha ook niet echt enthousiast over, maar in dit geval wél.

 10. Gerrit Joost schreef:

  @ Cool Pete – Graag wil ik in actie komen, maar hoe en wat? Ik ondersteun BPOC2020 met wat centjes, Stichting Artsen voor Waarheid (zij hebben Arno van Kessel ingeschakeld als advocaat, hij lust de dictators rauw), zelfs Viruswaarheid krijgt af en toe wat – Jeroen Pols laat niet los. Van de politieke partijen Forum voor Democratie, die duidelijk stelling neemt tegen de pas onzin. Ik zwicht niet voor de pascontrole. Wat valt er meer te doen?

 11. Fran schreef:

  @Willie

  Ja, iedereen die met een mondkapje liep en nu nog loopt, loopt voor Jan L*L. Een onwetende sukkel of slaaf.

  De covid plandemie is de grootste scam in de wereldgeschiedenis. Het is een ongekende schaal van medische fraude.

  Wie vertrouwd zijn dokter, ziekenhuis of apotheker nog? Om van de pharma industrie of de gekochte overheid maar te zwijgen.

 12. Jim schreef:

  @Nora
  Het kuddegedrag stopt als het te laat is. Als ze op hun corona app ontdekken dat het groene vinkje verdwenen is omdat ze b.v. hun derde, vierde of vijfde shot nog niet hebben laten inspuiten. Of op andere vlakken hebben ‘gezondigd’ tegen de overheid, zoals zich ietwat kritisch te hebben uitgelaten over de eveneens aanstaande klimaatmaatregelen, de volgende hoax die op ons afkomt. En ondere andere niet meer bij hun geld kunnen. Als ze zelf ook last van de maatregelen krijgen, onder totale overheidscontrole zijn beland en als slaven leven in een social credit systeem. Zoals reeds in China het geval is, waar bv. 23 miljoen mensen niet meer vrij kunnen reizen.
  Dat het daar gegarandeerd naar toe gaat kun je met name afleiden aan de idiotie die momenteel in Australie en Nieuw Zeeland plaatsvindt. In Nieuw Zeeland zijn 5 miljoen mensen in lockdown geplaatst op basis van 1 positieve test, waarbij deze persoon niets eens ziek was. Waarom gaat het vooral in die twee landen zo vreselijk toe. Omdat Australie en Nieuw Zeeland economisch enorm afhankelijk zijn van China. China heeft heel veel invloed in WHO, WEF etc., de uitvoerende organisaties van deze globalistische, communistische agenda. In Australie verkondigt notabene de overheid zelf openlijk dat men onderweg is naar de New World Order. Build Back Better, bijna alle regeringsleiders roepen het in koor. Dat is ons voorland.
  Dat wordt het ‘nieuwe normaal’ als de meeste mensen te beroerd blijven om, in plaats van louter op emotie te reageren, zich onderhand eens wat dieper in de materie te verdiepen, en via een nuchtere analyse het grotere plaatje gaan zien. Dat kan aan geestelijke luiheid liggen en/of decadent verwend gedrag. Of met inmiddels twee spuiten in je lijf de keiharde waarheid dat je er ingeluisd bent gewoon niet aankunnen, en die daarom tegen beter weten in maar blijven ontkennen, of maar net doen alsof die er niet is. Wat de redenen ook zijn, het maakt niet uit. Als mensen niet gaan inzien dat je continu voor vrijheid moet vechten, dat die niet gratis en vanzelfsprekend is, komt het niet goed.
  En ik moet toegeven. Het plan is misdadiger dan misdadig, maar zit perfect in elkaar. De verdeel en heers tactiek werkt geweldig. Als mensen zelfs nu nog altijd niet verder komen dan elkaar op social media voor rotte vis uitmaken alleen nog maar over de vraag of het allemaal wel of niet met gezondheid te maken heeft. Dat er zelfs nu nog steeds niet of nauwelijks solidariteit en eensgezindheid is over het punt dat de overheid nu toch echt wel een beetje te gaat. Als men nu nog steeds de schouders ophaalt over het uitsluiten van gezonde mensen die niets strafbaars hebben gedaan en niet inziet dat er sprake is van een glijdende schaal (straks ook niet meer kunnen testen). Dan weet je dat het er heel slecht uit ziet.

 13. Yukio schreef:

  Juridische bezwaren lopen allemaal op niets uit. Is allemaal niet veel waard als de rechters de zwakke schakels zijn. Zekfs Ongehoord NEderland wordt nu al geblokkeerd door de NOS (eerste programmavoorstel is al afgewezen). Het enige dat hout snijdt is het verwezenlijken van een ‘parallele samenleving’. Baudet is de enige die hiermee bezig is.

 14. Cool Pete schreef:

  @Caroline : u begrijpt de grondslagen en rechts-principes niet.
  Het is buiten-wettelijk wat men beweert; en principieel niet-bindend.

  Maar : BREAKING NEWS : opstand van bouwvakkers in Melbourne, Australie.
  Zie : o.a. : @Kees71234.
  Nu wij nog.

 15. Bas schreef:

  @Caroline
  Viruswaarheid.nl van Willem Engel. Ja, dat is een vertrouwenwekkend persoon waar men echt rekening mee houdt.
  Had die geen 50.000,- euro van de stichting geleend voor de aankoop van een privé lap grond in Spanje?

 16. Caroline schreef:

  Jim,
  ook daarom schreef ik dit stukje: dat iedereen die hieraan meewerkt kan weten dat zij ‘met het volgen van de regels’ zwaardere misdrijven plegen dan wanneer zij dat niet zouden doen.

  Overtreed je de genoemde internationale regels, bega je die misdrijven, dan hang je. Met een beetje pech ook letterlijk.

 17. Caroline schreef:

  @Bas, inderdaad, dat was slordig en had niet gemoeten. En was van zeer korte duur. Dat maakt het niet goed, maar geld is er niet verdwenen.

  Op de KvK kan je onze jaarstukken inzien. Durf te beweren dat je niet snel een stichting zal vinden die minder overhead had dan wij in 2020. Vandaar ook dat men in arren moede maar ging zeuren over die euro 200 die we aan een BBQ voor onze vrijwilligers besteedden. En vrijwilligers waren we allemaal.

  Enfin, grappig toch hoe 5 miljard zoek op VWS niemand iets lijkt te doen, en men maanden blijft zeuren over een even geleend (jaja, had niet gemoeten) bedrag.

  En als je kritiek op Willem, op ons hebt: ga er dan zelf staan (ik weerhoud je niet, dat doe je zelf) ipv anderen op te roepen van hun luie reet -jouw woorden- te komen.

  Heb je al gedoneerd tbv die rechtszaken? Of blijft het bij gezeur alleen?

 18. Bas schreef:

  @Caroline
  Als u zou weten wanneer, hoe en waarom ik diverse keren mijn nek al heb uitgestoken voor recht en waarheid, dan zou u zich rot schamen voor uw insinuaties.

 19. Jim schreef:

  @Caroline
  Zeker dank voor je nuttige artikel. Altijd goed om te weten dat de ‘nee-zeggers’ behalve in moreel-ethisch ook in juridisch opzicht het gelijk aan hun kant hebben.
  Overigens heb ik gisteren op Twitter een video gezien waarin een Italiaanse zorgmedewerkster een ‘hoogwaardigheidsbekleder’ (minister of iets dergelijks) in de microfoon toeriep dat het juist alleen maar gevaccineerden zijn die in haar ziekenhuis op de IC liggen. En er lag geen enkele ongevaccineerde, wat ze van hogerhand her een der en ook onze eigen fascistische psychopaat De Jonge voortdurend beweren. Die hotemetoot was zo te zien niet blij met haar woorden, maar ze kreeg luid bijval van haar collega’s. Die zorgmedewerkers hebben niets meer te verliezen, want ze zijn op nonactief gezet omdat ze de spuit niet willen. Dus ga er maar gevoeglijk van uit dat het de waarheid is.
  Uiteraard is de video intussen van Twitter verwijderd. Eigenlijk zou zo’n video bij het grote publiek terecht moeten komen. Evenals dit gesprek met een Britse begrafenisondernemer:

  https://odysee.com/@thecrowhouse:2/MUST-WATCH-Funeral-Directer-John-O'Looney-Blows-the-Whistle-on-Covid:9

 20. Caroline schreef:

  @Jim,

  Is op bitchute te vinden, maar inderdaad, alle grote platforms censureren (of heffen op) er op los. De waarheid mag niet naar buiten, want dan gaat het hek van de dam.

  Neem bijv ook dat rapport van EZ uit maart 2020, waar berekend werd dat er met lockdowns en etc max 100.000 qaly’s (=kwalitatief goede levensjaren) zouden kunnen worden gewonnen, en er ten minste (alleen al in 2020) 500.000 zouden worden verloren.

  Mooie uitzending over op site Blackbox, maar elders niet (meer)te vinden.

  @Bas, dat weet ik inderdaad niet, ik reageer op hoe je je laat kennen hier.

 21. Philippine schreef:

  De PCR-test is ondeugdelijk.
  Kan geen virus-besmetting aantonen.
  Maar ALLE lockdowns zijn daar op gebaseerd.

 22. Jim schreef:

  @Philippine
  De PCR-test wordt geinterpreteerd zoals het de overheid uitkomt.
  Alle lockdowns zijn er inderdaad op gebaseerd. Maar een gevaccineerde die positief test behoudt een geldige corona app en dus toegang tot locaties waar een negatieve test nodig is, zoals horeca. Vaccinatiebewijzen worden dus niet worden ingetrokken na een positieve testuitslag.
  De Jonge zegt het risico te accepteren dat gevaccineerden het virus kunnen verspreiden, zelfs positief getesten. Zij mogen rustig urenlang in een restaurant vertoeven. De malloot accepteert het echter niet dat ongevaccineerden even snel binnen in een restaurant hun behoefte doen. Dan ben je wel een groot gevaar. Kan het idioter. Moet er nog meer bewijs komen dat het louter om de QR code gaat en helemaal niet over gezondheid.

 23. Realist1966 schreef:

  Cool Pete, nederland is het enige land in de eu wat in de grondwet heeft opgenomen dat internationale verdragen en afspraken boven de nederlandse grondwet staan. Tot die grondwet verandert, zijn wij aan die verdragen gebonden. Met ‘dank’ aan bak ellende.

 24. Cool Pete schreef:

  @Realist1966 : tegenstrijdige regels, kunnen nooit tegelijkertijd, rechts-geldigheid bezitten.
  De Grondwet kan – per definitie – nooit ‘over ruled’ worden, dus [ deels ] opgeheven worden.
  Een nationale Grondwet is de enige rechts-grond die bestaat.
  PUNT.

  Wanneer leert men nu eens helder nadenken ???? …………………………..

 25. Cool Pete schreef:

  Algemeen : er zijn vele manieren om in actie te komen :
  – app verwijderen
  – certificaten openbaar verbranden
  – niet testen, niet injekteren
  – niet meedoen aan QR
  – berichten versturen aan politici
  – scholen de wacht aanzeggen
  – bedrijven de wacht aanzeggen
  – schriftelijke verklaringen eisen van overheden of instanties
  – juridische processen
  – schadeclaims aankondigen / indienen
  – demonstraties
  – algemene stakingen

 26. nora schreef:

  @Jim 11.49
  ” Als mensen niet gaan inzien dat je continu voor vrijheid moet vechten, dat die niet gratis en vanzelfsprekend is, komt het niet goed.” Het komt dus niet goed. We zijn te verwekelijkt en hebben het nog te goed om in opstand te komen tegen het afnemen van onze vrijheid.
  Vanochtend zeiden wij hier thuis nog tegen elkaar: dit is het einde van de goede tijden waarin wij in ons leven hebben geleefd.
  Ik heb medelijden met mijn kinderen en kleinkinderen.

 27. Jim schreef:

  @Nora
  Zo voel ik het ook. Het gaat mij vooral om mijn en andere kinderen en kleinkinderen. Mijn dochter is zwanger en heeft het mentaal heel moeilijk. Ze vreest de wereld waarop haar kind straks terecht komt. Veel huibuien, terwijl dit juist een leuke en verwachtingsvolle periode zou moeten zijn.
  Het is echt vreselijk wat de jeugd wordt aangedaan. Eerst anderhalf jaar opgesloten worden, om vervolgens te worden gedwongen (anders kan ik het echt niet noemen) een experimentele injectie te nemen voor een virus waarvan ze niet of nauwelijks last zouden hebben. Een injectie waarvan ze dus alleen maar onbekende nadelen van kunnen ondervinden, geen enkel voordeel. Het is misdadig en ik begrijp werkelijk geen sikkepit van en heb geen enkel begrip voor de ouders die dit kennelijk prima vinden. Russische roulette spelen met je eigen vlees en bloed, dat is het.

 28. Bas schreef:

  Jij bent degene die hier komt met een juridisch zwak leuterverhaal over ‘rechten’ waar die hele verdomde politiek, handhavers en overig bestuurstuig geen enkele boodschap aan hebben. Van een organisatie die landelijk totaal niet serieus genomen wordt vanwege de voorman. Wiens absolute prioriteit het blijkbaar is tijdens een crisis privé een lap grond in Spanje te kopen van stichtingsgelden. Wie laat zich hier kennen?

 29. Cool Pete schreef:

  @Caroline : het is een zeer goed artikel. En heel belangrijk.
  Goed verwoord, en goed be-argumenteerd.
  Verplicht leesvoer voor politici.

  Discussie over Grond-wettelijkheid van intentie-verklaringen : op een ander moment.

 30. nora schreef:

  @Jim 15.39: Wat betreft je dochter: toen ik in de jaren tachtig mijn zorgen over de toekomst van onszelf en die van mijn kinderen deelde met mijn vader (geboren in 1902 en dus de oorlog bewust meegemaakt) zei hij: Je moet je daar niet ongerust over maken, mensen zullen zich altijd weer aanpassen aan veranderde omstandigheden en dat geldt ook voor elke volgende generatie.
  Ik denk dat hij gelijk had, het aanpassingsvermogen van de mens is groot en zeker voor kinderen die opgroeien in een wereld die zij niet anders kennen dan zoals die voor hen bestaat.
  Ik ben altijd enigszins verbaasd, wanneer ik mensen nostalgisch hoor doen over het Nederland van de jaren 70 en 80, omdat ik dan denk: maar daarvoor was het veel mooier en dat weten jullie niet.
  Juist dat niet weten geeft elke generatie denk ik weer de kracht om er iets van te maken en te genieten van wat zij beschouwen als De Werkelijkheid. Misschien heeft je dochter hier iets aan.

 31. Fran schreef:

  @Nora
  De wereld als een technocratische slavenplantage met “social” credit systeem waarbij de machthebbers voor God denken te kunnen spelen is alles behalve aanlokkelijk voor de huidige en toekomstige generaties. De onvrijheid zal iedereen merken, ook al heb je geen vrijheid meegemaakt. Het past gewoonweg niet bij de menselijke natuur. We hebben de plicht ons te verzetten tegen de vieze machtsgreep van een stel evils.

 32. nora schreef:

  @Fran 10.18: Ik ben het met je eens, maar zie voorlopig voornamelijk met de meute meehollende mensen. Mijn reactie was niet bedoeld om te zeggen: leg je er maar bij neer, maar een poging om degene die zich zorgen maakt over de toekomst van zijn/haar kinderen op dit moment te wijzen op de flexibiliteit van een nieuwe generatie die ook hier wel weer uit zal komen.

 33. Jim schreef:

  @Nora
  U bedoelt het ongetwijfeld goed. Maar als de wereld die men nu aan het creëren is er definitief komt, zal die van een totaal andere orde, met andere woorden vele malen erger, zijn dan de wereld die er in welk decennium van de afgelopen eeuw ook was. Met uitzondering van de wereldoorlogen, dat moet je er tegenwoordig altijd bij zeggen.
  Vergeleken met wat nu op ons afstevent is de discussie of de jaren 70 leuker waren dan de jaren 80 of 90 louter gerommel in de marge. Uw vader was een vast een wijs man, maar zelfs hij kon wat nu gaande is niet bevroeden.
  Ben het volledig eens met Fran. De onvrijheid die er zal komen, ook al heb je geen vrijheid meegemaakt, past simpelweg niet bij de menselijke natuur.
  Ik weiger tot mijn laatste snik er aan mee te werken om nu vrijheden te laten afnemen, waarvan onze kleinkinderen niet eens zullen weten dat ze bestonden.

 34. Marco Speelman schreef:

  Beste Bas, jij bent super contra productief met al je opmerkingen, vol rancune naar mensen, die daarop maar de minste kritiek geven. Ja, ik weet dat ik nu het mikpunt van jouw naming en framing kan worden. Het zij zo. Weet je, ik zal je eerlijk zeggen, dat ik een licht vermoeden heb, dat je in werkelijkheid een oppositionele trol bent. Zoja, ga dan alsjeblieft ergens anders proberen mensen op de kast te jagen, het zal je hier niet echt lukken, denk ik zo. Zoniet, dan zou ik je willen verzoeken redelijk en netjes te blijven. Iedereen doet zijn uiterste best om het Kwaad te bestrijden en verdient het niet om met negatieve reacties bestookt te worden. Ben je dat met mij eens?

 35. Bas schreef:

  Beste Marco, jij bent super naïef met al je opmerkingen. Ik heb van jou nog nooit wat mogen vernemen hier op VoL, dus waar maak je je in Godsnaam druk over? Komt het allemaal iets te dicht bij in je veilige bubbeltje? Redelijkheid en netheid hebben ons inmiddels in de huidige situatie gebracht, en het ziet er niet naar uit dat het er binnenkort heel veel beter op wordt.
  Kwaad bestrijd je niet met geduldige regeltjes op papier waar “gezagshebbers” hun reet mee afvegen, zoals ze al jaren overal hun reet mee afvegen. Caroline zou inmiddels beter moeten weten, ze schrijft al heel erg lang dit soort stukjes, maar het maakt in de jaren geen enkel verschil, nul komma nul.
  Maar als jij straks afgevoerd wordt naar een corona quarantaine locatie omdat je groene vinkje het niet doet, dan verzoek ik je, nadat je al je ILC neurenberg united nations torture documenten hebt laten zien, ook redelijk en netjes te blijven.
  Oh ja, fatsoenlijk, dat was het woord.

 36. D. G. Neree schreef:

  Het probleem met Internationaal Recht is, dat er geen internationale overheid is die die wetten kan handhaven (of dat een geluk bij een ongeluk is, is de vraag). En als zo’n beetje alle westerse regeringen de uitvoerders zijn van de agenda van de globalistische machtselite kan iedere regering zijn reet afvegen met wat voor wetten of rechten dan ook, waarvan akte. Er moest een wereldoorlog komen om de Neurenberg code en andere internationale verdragen tot stand te brengen. Nu ziet het er naar uit dat er een burgeropstand (burgeroorlog?) moet komen om onze rechten terug te pakken en de misdadigers ter verantwoording te roepen. Bovendien is het merendeel van de bevolking en met name die in dienst van de overheid te stom om de grondslagen van het recht en wat individuele vrijheid inhoudt te snappen.

 37. D. G. Neree schreef:

  Ik denk trouwens dat mensen in de toekomst elkaar hard nodig zullen hebben en verschillen van mening naast zich neer zullen moeten leggen om te overleven. Misschien overdrijf ik, maar misschien ook niet en onderling ruzie maken zet geen zoden aan de dijk.

 38. ChristaL schreef:

  Hoe zit dat nu met Art. 120….verbiedt dat wetten getoetst worden aan de grondwet??

 39. Caroline schreef:

  @Christal: Ja, omdat de wetgever zelf geacht wordt die toetsing te doen.

  Rechter moet wel toetsen aan (dwingend en in Nederland overgenomen) internationaal recht. En alle AMVB’s en ministeriele regeling moet rechter aan grondwet toetsen, en uiteraard aan genoemd (inter)nationaal recht.

 40. Caroline schreef:

  For all those who cooperate in the implementation of the so-called Corona pass. And is thus, perhaps unwittingly, guilty of human rights violations.
  Remember that the Dutch State is bound by various international treaties, codes, principles and international customary law. These rules take precedence over national rules and, on the basis of that international law, the State is simply not allowed to make, order or enforce certain rules. Thus, making discriminatory rules and discrimination by the State is prohibited. Take, for example, Articles 2 and 26: they prohibit States from making discriminatory rules.
  Article 26 is worth repeating here:
  All are equal before the law and are entitled to equal protection of the law without discrimination. In this regard, the law prohibits discrimination of any kind and guarantees everyone equal and effective protection against discrimination on any grounds such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
  So not because of a suspicion about how healthy someone is or is not, or a suspicion of any kind, because it is not established: after all, you don’t do that with a pass or a tick or anything that is not a diagnosis.
  Read this before you do. Better to turn in half than to turn out completely wrong.
  And will you be refused entry somewhere because you do not have such a pass or because of a wrong tick? Or whatever is wrong with you and/or your health certificates according to our staff, also known as King, Cabinet and Parliament?
  Realise: some laws and regulations states are not even allowed to make, let alone impose and enforce.
  Print this out and give it to the perpetrator. Or take a screenshot of it, or I don’t know how these days.
  Your freedom is innate. Whoever wants to infringe it must prove that he has the right to do so. That is how it is and not the other way around. Whatever is decided, announced or enforced without your consent. You are your boss (if you even want one) and someone else is not.
  Government and parliament are not there to bully you, but to manage the state apparatus neatly, economically and honestly and to guarantee your freedom. I’ll leave that for what it is, because whether that happens or not is anyone’s guess. And it is irrelevant here, I am going straight to reality.
  And that is that Cabinet and Parliament intend to intervene even further in the integrity of our own bodies, confirmed (note: confirmed, not granted!) in Article 11 of the Constitution.
  How?
  By requiring the undergoing of an experimental medical procedure.
  Everyone will know that this is not possible, not allowed, you can feel it on your clogs. But what can you do with it? Quite a lot, because those clogs are not only on the firm Dutch clay like, for example, the beautifully formulated Plakkaat van Verlatinghe by our forefathers.
  In short: If the King treats the people as slaves, the throne falls and he becomes a tyrant. It is then the duty of the people to chase the tyrant away. Just read the Dutch National Anthem, which was a kind of protest song at the time.
  But those clogs are also on the unambiguous Treaties, Codes and Principles in which our freedom was confirmed. Not given, because as I said: freedom is innate. It is not given to you by a civil servant or a politician, you have it.
  Why, then, these Treaties, etc.? To remind the States of this, and since they are always rather forgetful on this point: by laying it down in no uncertain terms and threatening violations with the highest penalties.
  In addition to the already mentioned Article 11 of the Constitution, you will find this, for example, in Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights (New York, 16-12-1966). This reads as follows:
  “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected to medical or scientific experiments without his free consent.”
  This article is elaborated, inter alia, in the so-called TortureConvention, the self-explanatory content of which I may refer to.
  The fact that the State is deliberately trying to get people to submit to a medical experiment may be seen from their words and actions in this matter, but also from the Regulation of the Minister of Infrastructure and Water Management of 28 March 2020(!), which was adopted in order to make this experiment possible.
  This regulation lapsed because it was replaced by European legislation, which even suspended the regular statutory assessment of the risks to humans and the environment of bringing genetically modified organisms (GMOs) into circulation. In its advice to the Minister of Infrastructure and Water Management, the Netherlands Commission on Genetic Modification (COGEM) therefore called this “irresponsible and disproportionate” (CGM/200624-01).
  Please note: no vaccine had been developed by March 2020. The fact that people would be subjected to experimental gene therapy on a massive scale for the first time had – as far as was known – only crossed the mind of the Minister of Infrastructure and Water Management.
  The Nuremberg Code does not mince its words either, nor do the United Nations InternationalLawCommission’sNurembergPrinciples.
  The mandatory law of the Nuremberg Code comes directly from the Nuremberg Military Trials:
  “The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion, and should have sufficient knowledge and understanding of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision. This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment. The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be delegated to another with impunity.”
  (“Permissible Medical Experiments”, Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10. Nuremberg October 1946 – April 1949, Washington. U.S. Government Printing Office (n.d.), vol. 2., pp. 181-182).
  The “ILC Nuremberg Principles”, adopted by the United Nations General Assembly and internationally binding, also apply in peacetime and to every individual, add the following:
  I. Any person who commits an act which constitutes a crime under international law is responsible therefor and liable to punishment.
  II. The fact that internal law does not impose a penalty for an act which constitutes a crime under international law does not relieve the person who committed the act from responsibility under international law.
  III. The fact that a person who committed an act which constitutes a crime under international law acted as Head of State or responsible Government official does not relieve him from responsibility under international law.
  IV. The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him.
  VII. Complicity in the commission of a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity as set forth in Principle VI is a crime under international law.
  It seems to me beyond doubt that no state, no government, no parliament, no employer, no policeman, no café owner even – in short, no one – has the authority to force/impose anyone to participate in a medical experiment. And that is not allowed, either directly or indirectly.
  Because, mind you, we are not talking about a classic vaccine (the imposition of which is also not permitted) but about experimental gene therapy that is being forced on healthy people/employees/cafe-goers etc. without any proven (third-party) protection and with ignorance of the health disadvantages. The manufacturers of this gene therapy are also unaware of the disadvantages, as the product is still in the experimental phase.
  And you think, I don’t care, I don’t want to have anything to do with people who are not participating in this experiment. Then think of the people who cannot participate even if they want to, for example because they have ailments that prevent them from doing so.
  Because once you go down the road of discrimination, of exclusion, of complicity in human rights violations, the way back is increasingly difficult to find.
  The perpetrators did not escape their sentences at Nuremberg, no State or its indemnity could and would protect them from that. No time is long enough for such crimes to be time-barred.
  And yes, international law like this takes precedence over national law, and customary international law (and ius cogens) also take precedence, no matter what you write down in the national rules. After all, international law is there precisely to prevent/punish states from doing such things, making such laws, setting such rules and enforcing them.
  Do not fall into the trap of becoming an accomplice to these serious international crimes. Do not fall into the trap of submitting to it.
  No matter who authorises or instructs you to do so or what national law one claims to be able to rely on.
  Once again: your freedom is innate to you. You only have to tolerate infringements if the burglar proves that he has the right to do so. This is not the case here.
  By the way, did you know that klomp in French is sabo, and that is where the word saboteur comes from? Just a fun fact to end the above mentioned facts in a more cheerful way.