DE WERELD NU

Fatale denkfout over immigranten nekt Nederland

denkfout over immigranten

Er bestaat bij weldenkend Nederland een kardinale denkfout over immigranten, die de omgang met immigratie fundamenteel beïnvloedt.

Het was een lange weg. Ik ben geboren en getogen in een Berberstadje bij de Midden-Atlas in Marokko, uit analfabete ouders. Twee migraties later, naar Israël en vervolgens naar Nederland, had ik nooit kunnen dromen dat ik na een aantal boeken ooit mijn autobiografie Een Marokkaanse Jood zou kunnen publiceren. Mijn migratie-ervaringen hebben me nieuwsgierig gemaakt naar verschillen tussen mensen in communicatie en gedrag. Ik werd de eerste hoogleraar Interculturele Communicatie aan de UvA.

De bekendste theorie over culturele verschillen was toen die van de socioloog Geert Hofstede. Het probleem van zijn benadering (en die van anderen in deze periode) was dat noch de achtergrond van de verschillen erdoor verklaard werd, noch de niveaus waarop de verschillen zich voordeden: macro (continenten of landen), meso (bijvoorbeeld tussen bedrijven) en micro (tussen individuen uit hetzelfde gezin). Ik heb dat uitgewerkt in de ‘structurentheorie’. In de structurentheorie gebruik ik de termen fijnmazige (F) versus grofmazige (G) structuren voor de codes en regels in een samenleving. Zijn er veel of weinig regels? Zijn de regels gedetailleerd of eerder in grote trekken uitgewerkt?

Deze F- en G-structuren bevinden zich op een continuüm van aan de ene kant culturen met heel veel gedetailleerde en strakke omgangscodes en communicatieregels (zoals in Somalië, Turkije, Marokko, Syrië, Pakistan) en aan de andere kant een ruimer, losser stelsel van regels en codes, meer om en nabij (zoals in Canada, de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland). Dit verschil is zoals gezegd van toepassing op macro-, meso- én microniveau.

Dat het ene werelddeel, land, regio, stad, bedrijf of individu meer tot de F- en het andere meer tot de G-structuur behoort, schrijf ik toe aan vier factoren: economie (arm/rijk), religie, sociaal milieu en het genetisch materiaal van ieder individu. Voor alle vier factoren geldt dat ontwikkeling (positief dan wel negatief) mogelijk is. Het is niet statisch.

Of je behoort tot de F- dan wel tot de G-structuur heeft vergaande gevolgen voor gedrag, communicatie, beleving en perceptie. Het kan ervoor zorgen dat culturen en individuen zo ver uit elkaar liggen dat ze soms diametraal tegenover elkaar staan en zelfs uitsluiten.

Bij de F-structuur is er een grotere noodzaak tot duidelijkheid (en minder nuancering) over de gehele linie, ook ten aanzien van de diverse rollen die mensen in de samenleving hebben. Meer F betekent ook een sterkere collectieve identiteit; dit betekent dat de groep en niet het individu centraal staat.

De gevolgen hiervan voor gedrag en beleving reiken heel ver:

  • Een extern (in plaats van intern) referentiekader (geweten) voor goed en kwaad;
  • Motivatie door de groep (in tegenstelling tot intrinsieke motivatie);
  • Bijna alles is persoonlijk; er is weinig onderscheid tussen persoonlijk en zakelijk;
  • De nadruk ligt meer op relatie en vorm en minder op inhoud;
  • Het hoogste streven is de eer van de groep en niet zelfontplooiing.

De consequenties in praktische zin laten zich raden: communicatie, gedrag, motivatie, onderhandeling, conflicthantering, enzovoorts zijn enorm verschillend. Het heeft ook gevolgen voor de bekende piramide van Maslow, waarmee Maslow de hiërarchie van menselijke behoeften ordent. Maslow onderscheidt primaire behoeften (eten, drinken, een dak boven je hoofd), bestaanszekerheid, de behoefte aan sociaal contact, erkenning en zelfontplooiing, de top van zijn piramide.

Naar mijn mening geldt de piramide van Maslow voor de westers (G) georiënteerde mens (12 procent van de wereldbevolking), maar niet voor de gehele mensheid. Het oosterse/zuidelijk (F) deel van de wereld (88 procent) kent andere behoeften en daarom ook een andere hiërarchie van behoeften. In de piramide van Pinto, voor de F-culturen, staan de primaire fysieke behoeften onderaan, zoals ook bij Maslow. Maar in de lagen erboven is het anders. Eerst komt het behagen van de groep. Daarboven de goede naam. De top van de piramide is de groepseer.

De grote vraag is natuurlijk hoe we in het G-land Nederland na decennialang immigranten uit F-landen te hebben ontvangen, moeten omgaan met deze verschillen. Daartoe heb ik de driestappenmethode ontwikkeld, te gebruiken door overheden, bedrijven en in de alledaagse sociale omgang, op microniveau. In het kort komt deze hierop neer:

 1. de eigen (cultuurgebonden) normen en waarden, als land, regio, bedrijf, organisatie of individu, onder woorden brengen. Welke regels en codes zijn van invloed op het eigen denken, handelen en communiceren?
 2. de cultuurgebonden normen, waarden en gedragscodes van de ander leren kennen, ofwel kennis verwerven over F-culturen. Bij deze tweede stap worden de meningen over het gedrag van de ander gescheiden van de feiten. Het gaat om onderzoek naar de achtergrond en de reden van het ‘vreemde’ (andere) gedrag of de uiting van de ander.
 3. vaststellen hoe in de gegeven situatie om te gaan met de geconstateerde verschillen. Waar ligt de grens (de wet, maar ook de eigen grenzen)? Is het haalbaar en gewenst om rekening te houden met de ander, diens gedrag te accepteren en ons aan de ander aan te passen; en tot hoever gaat dat? De eigen grenzen moeten duidelijk en ondubbelzinnig aan de nieuwkomers worden meegedeeld.

Dit klinkt als gezond verstand, maar in de praktijk is het niet zo gelopen. We weten allemaal dat er al vier decennia bakken vol gemeenschapsgeld izijn gespendeerd aan immigranten uit F-landen, zonder dat het hielp. De kardinale fout die politici, beleidsmakers, media en anderen maken, is niet institutioneel racisme, discriminatie door werkgevers, zoals activisten beweren.

Wat nekt het mooie Nederland dan wél? Een denkfout.

Om Nederland te helpen, heb ik een verklarend begrip bedacht voor wat er misgaat: de attributiefout. Welmenende mensen redeneren als volgt:

Ik, lid van de autochtone Nederlandse bevolking, ga ervan uit dat nieuwkomers net als wij eerlijk, fatsoenlijk, de waarheid sprekend, humaan, overheidsgezag respecterend, agressie schuwend, andersdenkenden accepterend en voor vrijheid van meningsuiting zijn en dat zij de medemens de ruimte laten; zij zijn hier met de beste bedoelingen, om een goed bestaan op te bouwen voor hun kinderen. Wij zijn zo en dan zal de allochtoon of migrant ook wel zo zijn, toch?

Welnu, dát is de attributiefout. Die ander, de allochtoon uit een arme, premoderne samenleving met een F- structuur ‒ dit nog los van de islamitische bagage daarbovenop ‒ heeft een mentale programmering die haaks staat op die van de westerse autochtoon uit de G-structuur. Natuurlijk zijn er mensen in politiek Den Haag die wel weten dat je niet onverkort de eigen westerse waarden en normen kunt toeschrijven aan mensen uit een afwijkende cultuur. Maar om electorale redenen, zeker bij Groen Links, PvdA en D66, negeert men dit gewoonweg. Anderen, zoals de activistische professor Leo Lucassen, vanuit de ideologie van politiek-correct zijn, zien het expres niet.

In de wijze woorden van de Israëlische psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman:

De ideologie vertroebelt en vertekent de waarneming. Het kán niet waar zijn en dus besluit men dat het niet waar is. Liever de werkelijkheid ontkennen dan hem onder ogen zien.

De attributiedenkfout vertroebelt een heldere blik op het immigratieprobleem en wekt verkeerde verwachtingen over de inpasbaarheid van nieuwkomers uit premoderne, collectivistische culturen en hun afstammelingen. Met name als ze een islamitische achtergrond hebben, maar eveneens uit zwart Afrika en de voormalige koloniën in de West. Hun afwijkende mentale programmering is veel hardnekkiger en alles doordringender dan veel westerse mensen aannemen en staat haaks op de denkwijze in westerse G-culturen. Dit blijkt in de actuele praktijk bijvoorbeeld bij de rellen en steekpartijen door Marokkaanse jongens.

Stelselmatig wordt niet de vraag gesteld waar de cultuurverschillen vandaan komen. Dit niet onder ogen (willen) zien, is schadelijk voor de samenleving als geheel.


Dit artikel over de grote denkfout over immigranten verscheen eerder op de website van ONgehoord Nederland.

David Pinto is publicist en hoogleraar-directeur Intercultureel Instituut (ICI).

24 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  Zeer interessant – met dank! – “Meer F betekent ook een sterkere collectieve identiteit; dit betekent dat de groep en niet het individu centraal staat.” Aanzien in de groep, hoe krijg je dit eruit? Soort zoekt soort. Verwantschap bindt. Ik ben bang dat dit nooit goedkomt. De 3e generatie is niet beter, eerder slechter dan de eerste generatie. Die kwamen met een doel en verwachting. F en G geven een tweedeling in de samenleving (van samen leving is geen sprake). F en G veroorzaken op den duur een chemie reactie.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Hoe kan weldenkend Nederland een kardinale denkfout maken? Immers, je bent weldenkend of je bent het niet? De denkfout is een verkeerde aanname in de vorm van attributie, ofwel de aanname dat zij wel zo zullen zijn als wij. Vooral ‘politiek-correcte’ GL/D66-achtigen negeren, met name om electorale redenen, deze denkfout. Moslims, negers, en antillianen zijn fijnmazig geconditioneerd op eer- en groepsdenken en zijn dus niet “eerlijk, fatsoenlijk, de waarheid sprekend, humaan, overheidsgezag respecterend, agressie schuwend, andersdenkenden accepterend,” inclusief vrijheid van meningsuiting en de medemens de ruimte latend. De aanname van attributie leidt tot gevolgtrekkingen met verregaande gevolgen voor het migratiebeleid: 1. de grenzen mogen wijd open blijven staan; 2. de nieuwkomers zullen zich wel een keer aanpassen. Elke kip zonder kop kan de enorme problemen zien waar dit de Nederlandse samenleving voor stelt. De gevolgen van die problemen komen ten laste van de middenklasse (belastingverhogingen, woningnood), de onderklasse (onleefbare wijken). De bovenklasse profiteert doordat haar attribuerende wereldbeeld veel kiezers oplevert, waardoor zij de macht krijgen en zich aan hun hobbies kunnen wijden: EU- en klimaatdrammerij. Zo blijken migratie, EU, en klimaat onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Het resultaat zien we in de vorm van het meest hopeloze (want op volslagen foute premisses gebaseerde) kabinet ooit: Rutte III.

 3. Neef Jansen schreef:

  Ik vind het heel interessant, dit F- en G-denken, maar ik vind wel dat meer onderzocht moet worden wat in dit alles de rol is van de Koran, dit als totaal absoluut geachte algoritme, dat puur bedacht lijkt voor de permanente aanvoer van rovers, buit en slaven, en dat tegenwoordig door EU en consorten massaal en volstrekt mandaatloos de westerse cultuur wordt ingedragen, waarnaast het mij ook van belang lijkt om te onderzoeken wat de rol is van het cultuurrelativisme, dat in bepaalde kringen niet minder totaal absoluut en dwingend is, en dat maakt dat alles dat ook maar in de verste verte lijkt op kritiek op de islam, direct wordt afgestraft met woorden als Racist! Fascist! Nazi! en Islamofoob! Het punt is duis dat wij ons aangaande immigratie en islam in een dictatuur bevinden waarin het totaal verboden is om kritisch na te denken over de bijzonder kwalijke, zeg maar uiterst destructieve genocidale gevolgen van de dwingend voorgeschreven massa-immigratie en islamisering. Althans, in de grote media en in de politiek en op de universiteiten is een deugdelijke discussie hierover TOTAAL VERBOTEN. En we worden geacht om als makke schapen ons te laten voort drijven naar het grote paradijs van diversiteit en daarin vooral heel veel islam. Interessant is vervolgens hierbij op te merken dat een andere onderzoeker, Julian Flynn, komt tot de volgende kenmerken wat betreft het gevaarlijke van de islam:
  1. Islam produceert dermate slechte cultuur dat iedereen daaruit weg wil op zoek naar betere leefomstandigheden (om vervolgens andere culturen te gronde te richten)
  2. Islam vermoordt kritiek en vermoordt al diegenen (apostaten, ex-moslims) die de islam verlaten hebben
  3. Islam is agressief, intimiderend, gewelddadig (op straat, in groepen, bendes, politiek)
  4. Islam is altijd op zoek naar slaven onder niet-moslims (de islamitische wereld heeft een enorme geschiedenis van slavernij en slavenhandel en slavenroof)
  5. Islam is altijd uit op het beroven van niet-moslims (zoals het is ontstaan uit de praktijk van beroven van karavanen)
  6. Islam is altijd op zoek naar vrouwen onder niet-moslims (enkele machtige mannen hebben vele vrouwen, zodat de anderen op jacht moeten naar vrouwen elders)
  7. Islam dwingt meisjes en vrouwen vele kinderen te baren (dat begint al heel vroeg, seks mag vanaf de leeftijd van 9 jaar)
  8. Islam is makkelijk om toe te treden, maar je wordt vermoord als je islam verlaat (besef wat voor een geestelijke terreur dit geeft; velen in de islamitische wereld zijn praktisch ex-moslim maar zijn stil hierover)
  9. Islam saboteert niet-islamitische cultuur (plundert die, buit ze uit, leeft ze uit)
  10. Islam is moeilijk te neutraliseren (het nam Spanje zeven eeuwen om de islam het land uit te krijgen)
  Bron: https://fgmtruth.wordpress.com/why-islam-spreads-10-reasons-they-dont-want-you-to-know/?fbclid=IwAR1oZFEdkumgWXZbUOhxxYh6yVs_Wmvi5Ay1HE8LKuRuZrUjDWC-glE2s2k

 4. Inderdaad, Begrens Europa, het intro wekt een misverstand dat niet in het stuk zelf voorkomt.

 5. BegrensEuropa! schreef:

  @Bernadette de Wit 12 september 2020 om 13:57 en Neef Jansen 12 september 2020 om 12:56 Ik ben nog uit de tijd dat er kinderboeken werden geschreven over joodse kinderen die van huis en haard werden verdreven door hun Arabische overheid, denk bijv. aan Laszlo Hamori’s Sjalom gaat naar Israel, een Joods jongetje die uit Jemen weg moet. David Pinto geeft aan een dergelijke reis te hebben gemaakt, maar dan vanuit Marokko. Zijn achternaam suggereert dat zijn voorouders eerder gevlucht waren voor de Spaanse Inquisitie, vermoedelijk uit Portugal en wellicht eerder uit Spanje. Pinto hoort tot diegenen die in staat zijn tot de kern door te dringen zonder daar noodzakelijkerwijs de Islam bij te halen. Dat is een voordeel, vanwege de grondwetbepaling. We mogen aannemen dat die grondwetbepaling, althans voor de islam, ooit zal worden geschrapt, maar dat is een kwestie van tijd en voortschrijdend inzicht, misschien in dit geval beter voortschrijdende ellende te noemen zodat het ook zichtbaar wordt voor GL/D66-achtigen en vooral ook hun manier om aan de macht te komen en aan klimaat- en EU-knoppen te draaien begint te belemmeren. Het zou een manier kunnen zijn voor FvD om het migratieprobleem op de kaart te zetten zonder dat iedereen meteen begint te steigeren. En Pinto is een vluchteling, dus hoe mooi kun je het hebben.

 6. Fredjohan schreef:

  Heel mooi om op deze wijze cultuurverschillen belicht te zien. De enorme misvatting van links dat alle mensen gelijk zijn wordt hiermee rationeel onderuit gehaald.

 7. david Pinto schreef:

  BegrensEuropa! 12 september 2020 om 14:38
  De wijziging van de grondwetsbepaling die jij bedoelt, is o.m. wat ik ook bedoel met mijn pleidooi voor herziening en aanpassing van de wet- en regelgeving nu er zoveel ellende binnen is toegelaten. Premoderne waarden (F-structuren) + islam = giftig cocktail. Veel zou al verbeteren als het zover komt dat men eindelijk ’s een keer door heeft dat islam (anders dan jodendom, christendom etc.) geen religie is maar IDEOLOGIE. Een ideologie die haaks staat op de joods-christelijke moraal van het moderne westen.

 8. david Pinto schreef:

  Fredjohan 12 september 2020 om 15:01
  Dank je wel!
  “Heel mooi om op deze wijze cultuurverschillen belicht te zien. De enorme misvatting van links dat alle mensen gelijk zijn wordt hiermee rationeel onderuit gehaald.”. Mooi geformuleerd!

 9. carthago schreef:

  Het zal niet lang meer duren tot het historische moment dat de immigratiehyena’s bij verwelkoming in shithole.NL de vraag gesteld zal worden of ze nog urgente wensen hebben over aanpassing van normen en waarden aan hun mores door het Nederlandse plebs
  Het hersenfunctioneren van 80 % van de toch wel mondiaal unieke Hollandse garnalen is er helemaal rijp voor .Ik verzin het niet
  Drain the brain ,nietknielenvoordebielen.

 10. Ron schreef:

  Dag BegrensEuropa!,
  Na de laatste spreekbeurt van Martin Bosma in de 2e kamer mag het bekend zijn dat de (schijn)elite, valsemunters, zelfs geen kiezers nodig heeft om toch de dienst uit te kunnen maken.
  url: youtube.com/watch?v=NJXZvGtUWYI

 11. Henk Albarda schreef:

  Een glimlach kan ik niet onderdrukken, Pinto lezende over ‘weldenkend’ Nederland…..

  Tijdelijk is de enige groep weldenkend Nederland de groep kiezers FvD, PVV en zodra de SGP geen reden meer heeft rutte te volgen, ook die groep.

  Naar mijn stellige overtuiging is de groep Nederlanders die nu nog pro immigratie is, in heel rustige pas steeds kleiner aan het worden.

  Daarnaast blijf ik eraan vasthouden dat de overtuigende invloed van de PVV op het immigratie beleid pas goed op gang is gekomen NADAT FvD in de tweede kamer kwam.

  Jammer dat PVV’ers een bijna net zo erge tunnelvisie hebben als Groen Links supporters, nu ze na ruim 10 jaar geen verandering zien.

  Wilders heeft 2 fundamentele fouten gemaakt:
  Punt 1 heeft hij tot voor kort formuleringen gebruikt in zijn ‘ Islam kritiek’ communicaties naar de kiezer dat hij een behoorlijk smaldeel kiezers heeft weggejaagd.
  Punt 2 heeft hij jarenlang alle andere partijen tegen zich in het handharnas gejaagd.

  Dat Wilders gelijk heeft met zijn commentaar, staat voor mij buiten kijf. Maar had hij vele jaren geleden al een aanzienlijk mildere en geloofwaardiger formulering gebruikt, dan was een groot smaldeel VVD’ers allang overgestapt naar de PVV.

  Vervolgens is de PVV economisch socialistisch. Op DDS notabene reageren diverse PVV’ers met de nadrukkelijke uitroep ‘Stem PVV, Stem Sociaal’.

  Meer dan een miljoen en ik meen eerder 1,5 miljoen kiezers wensen OOK uitgesproken steun voor heel klein en klein MKB te lezen.

  De enige reden dat ik nu de PVV zou overwegen, is omdat ik me uitverkocht en verraden voel door rutte en nog een aantal zgn VVD prominenten. Een VVD ‘leider’ die uit eigen belang met groen links gaat samenwerken, is een landverrader.

 12. Neef Jansen schreef:

  Wat betreft de islam is het altijd weer goed om een lange en studerende blik te werpen op het volgende:

  “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123.

  Het is verder goed te bedenken dat er een hele wereld is van miljardairs en VN en EU en Linkse Kerk, die er zeer mee bezig is om de islam in onze cultuur te pompen via massa-migratie en kettingmigratie en nachtelijk binnenvliegen van vluchtelingen, enzovoort. Ook zijn we via verdragen al praktisch verplicht geraakt om die islamisering te faciliteren en goed te praten en kritiek erop te bestrijden. En aldus komt er een islamitische oorlog op ons af, die ons evenwel gebracht wordt als betreft het een culturele verrijking. Heel interessant is hierover te lezen het zeer informatieve boek ‘Immigratie’ van Cees Freeke. Voor bestelopties zie internet. Het is die 20 euro meer dan waard. Wie ook maar iets geeft om de veiligheid en welzijn en welvaart van honderden miljoenen Europeanen, waaronder je kinderen en kindskinderen, die moet zich verzetten tegen deze genocide, deze wereldhistorische misdaad.

 13. Peter Louter schreef:

  De theologie van de islam is best wel interessant. Onder andere geen erfzonde, geen Drievuldigheid en Jezus was gewoon een sterfelijke profeet. Die theologie is aanwijsbaar voorgekomen uit het verzet tegen de leer van Augustinus welke door verschillende concilies werd bekrachtigd. Augustinus werd een fervente kettervervolger en velen van hen namen de wijk naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Daar is de islam ontstaan uit een giftig huwelijk tussen de verzetstheologie en de de parasitaire tribale cultuur. Tot de omgangsvormen van de tribale cultuur behoren liegen, intimidatie, bedreiging en geweld, De staat is alleen populair voor zover die de parasitaire cultuur bedient en de sterken en rijken profiteren daar royaal van. Nergens is het verschil tussen arm en rijk groter.
  Ceasar versloeg de Europese stammen en bracht ze onder Romeins gezag. Adel en kerk bestreden de tribale cultuur. Alleen de overheid mocht recht spreken.
  Met allochtonen importeerden we de parasitaire tribale cultuur en omdat politiek correct gesproken alle culturen gelijk zijn zitten we met het attributieprobleem van Pnto. Er is ook wat ik secundaire attributie noem. Als de verschijnselen al worden onderkend worden die geweten aan sociaal-economische factoren, discriminatie, racisme. en de neiging om de eigen groepsindentiteiten te respecteren,
  Het giftige huwelijk tussen theologie en tribalisme maakt van de islam een soldaten religie. Bij Allah worden alle daden tegen ongelovigen beloond. In de hemel of op aarde met buit en slaven.
  Er zijn voldoende redenen om de islam niet te faciliteren. Beter is het nog om de vijandige kanten te exposeren. Dat laatste gebeurt wel, maar dat dringt onvoldoende door tot waar men iets kan doen, de bestuurlijke lagen. Ook Wilders is te weinig expliciet. Het gevaar groeit langzaam, alleen islamisten denken op korte termijn, de islam heeft veel geduld en houdt het zicht op de lange termijn

 14. Cool Pete schreef:

  Massa-immigratie ontwricht elke samenleving.

  Cultuur is de doorslaggevende factor, voor iedereen, in alles.
  Dat is altijd zo geweest.

  Omvolking is een Stalinistische methode.
  Grootschalige dwang : leidt tot massa-moorden.

 15. Cool Pete schreef:

  @Neef Jansen : u analyseert die ‘islam’ helemaal juist, en definitief.
  Zie ook : de geschiedenis.

  Het is ons levens-bedreigend probleem.

 16. Neef Jansen schreef:

  @Cool Pete – Zweden wordt zo langzamerhand HET voorbeeld bij uitstek van hoe een land, een modern westerse land, een land dat notabene al vele jaren in de top staat van de Human Development Index, hoe een dergelijk land bezig is om zich met een immigratie-genocide te reduceren tot derdewereldland, dus zo’n typisch dysfunctioneel, corrupt, zwaar crimineel kloteland. Zweden heeft al meer dan 60 nogo-area’s (gaat politie, brandweer of ambulance daar naar binnen, dan worden ze beschoten, gestenigd, in elkaar geslagen). Zweden kent al jaren een verkrachtingsepidemie (die Zweedse blondines verven hun haar donker en dragen hoofddoeken om te proberen verkrachting te voorkomen). Er worden geregeld handgranaten gegooid naar politiebureau’s (handgranaten? Ja, handgranaten). Zweden is totaal repressief wat betreft aan iedereen dwingend opgelegde multiculti-waan (maak maar geen opmerking, want je wordt zo ontslagen of je huis uitgezet – daarvan zijn voorbeelden te geven). Tja, en wat hoor ik nu weer van Zweden? In Zweden heeft men zopas ontdekt dat men in de afgelopen jaren zo’n 40 arabische maffiaclans heeft geïmporteerd, die puur het land zijn binnengekomen om het te exploiteren en te beroven. Aldus is te vernemen van deze commentator ter plaatse: https://www.youtube.com/watch?v=RbTvHxsZSLM Ik vrees dat we met Rutte en Timmerfrans en heel de verdere Merkelmaffia precies dezelfde kant op gaan. Islam is religie van de vrede. Islam hoort al 2000 jaar bij Europa. Islam is culturele verrijking. Aldus George Orwell.

 17. Joost schreef:

  Het is geen denkfout. Het is het ultime egoisme. Ik offer de toekomst van mijn kinderen op opdat ik ultimo deug nu en mij daarin kan wentelen (deugklaarkomen, een sterkere kracht dan voortplanten, blijkbaar). Niet iedereen met het levensdoel te deugen is niet idioot genoeg om niet iets van negatieve consequenties te zien voor de toekomst.

 18. Peter Louter schreef:

  @Joost, of is het narcisme? Zie Christopher Lasche

 19. BegrensEuropa! schreef:

  @David Pinto 12 september 2020 om 15:10 Geachte meneer Pinto. Ik ben het geheel eens met uw “pleidooi voor herziening en aanpassing van de wet- en regelgeving” inzake vrijheid van godsdienst zeker met betrekking tot de islam. “Premoderne waarden (F-structuren) + islam = giftig cocktail.” Ook de filosoof Sebastien Valkenberg is van mening dat er veel voor te zeggen valt voor de gedachte dat het bij de islam “niet om een religie gaat, maar om een ideologie.” Hij pleit voor het opheffen van de vrijheid van godsdienst, zodat godsdiensten onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Dat is mooi, maar dan zitten we nog met art. 23, de vrijheid van onderwijs. Een moratorium op het stichten van scholen onder dit artikel zou kunnen helpen. Dan beperken we in ieder geval het voortwoekeren van uw “giftige cocktail”. Het belangrijkste probleem ligt mijns inziesn bij de GL/D66-achtigen die de EU en het klimaat (op hun geheel eigen wijze) een warm hart toedragen, waardoor islamitische immigratie alsmaar doorgaat met alle zeer ernstige problemen vandien, uitgebreid gedocumenteerd in alle landen van Noord-West en Zuid Europa. We hebben een kip-ei situatie, waarbij we de EU- en klimaatproblematiek (in Nederland is dat het uiterst kostbare en onhoudbare an-het-gas-af beleid zonder kernenergie) niet kunnen oplossen zonder de islamproblematiek op een effectieve manier aan te pakken en omgekeerd. In de tussentijd zouden uw ideeen over F- en G-structuren gebruikt kunnen worden om effectief islambeleid onder de vlag van F-structuren beleid mogelijk te maken. De achterlijke GL/D66-achtigen zullen zich hier wel tegen verzetten, maar dat verzet moet met vereende krachten de kop ingedrukt kunnen worden.

 20. Neef Jansen schreef:

  Gelezen de reacties hierboven, zou ik willen aanbevelen het boek ‘Immigratie’ van Cees Freeke te lezen. Hij geeft een goede analyse van wat er aan de hand is. De islamisering wordt er doorgedrukt door een veelheid van deels heel machtige partijen:
  De Linkse Kerk: Grunen, Merkel, Macron, GL, D66, Labour, enzovoort.
  De EU, Timmermans, Juncker, Schauble,
  De VN; is tegenwoordig voor meer dan 60% in handen van islamitische dictaturen;
  George Soros; heeft ruim 300 europarlemantariers op zijn loonlijst
  De Rothschilds, Rockefellers, Morgans
  Obama, Hillary Clinton, paus Franciscus
  Vrijmetselaars, Ur-loges, pedonetwerken ??
  De islamitische wereld,
  Al Kaida, ISIS, Muslim Brotherhood, Boko Haram, enzovoort.
  Ook zijn er ondertussen al verdragen getekend die ons praktisch verplichten de grenzen open te houden voor massa-immigratie vanuit Afrika en de islamitische wereld, die ons praktisch verplichten onze cultuur te islamiseren en islamkritiek te onderdrukken.
  Ik denk dat er juridisch gezien zeker wel een zaak te maken is wat betreft hoogverraad jegens alle politici die aan deze stap-voor-stap-genocide meewerken, maar dat moet dan wel goed voorbereid worden, door een legertje briljante en volhardende advocaten en met op de achtergrond liefst een groep miljonairs voor de broodnodige pecunia.
  En anders dan is het een kwestie van toezien hoe geleidelijk aan Noord-West Europa wegzinkt in de chaos van een burgeroorlog.

 21. Cool Pete schreef:

  @Neef Jansen : many thanks voor uw reacties.

  De meeste zaken, die u aanhaalt en uitlegt, heb ik in de loop der jaren ook aangekaart. Hier en op andere sites.
  Momenteel beperk ik me tot korte ‘bottom lines’.

  Een paar verwijzingen :
  W. en S, van Rooy , ed.- ‘Islam. kritische essays’ [ASP, 2010 ]. 30 auteurs.
  Volledige behandeling.
  Hans Jansen en Bert Snel, ed. – ‘Eindstrijd’ [Van Praag,2009]. 20 auteurs.
  Grondige behandeling.

 22. Jan schreef:

  De 5 zuilen van de islam, wie kent ze niet:
  1. Racisme
  2. Fascisme
  3. Seksisme
  4. Antisemitisme
  5. Geweldfetisjisme

 23. Neef Jansen schreef:

  @David Pinto — Hier een goede analyse van wat er in Zweden fout gaat, en in daarmee heel veel vergelijkbare landen in de westerse wereld – die video is met ‘instelling’ op Engelse subtitels te zetten. Het betreft het plotseling doorbrekend besef van de clancriminaliteit, en de spreker koppelt er zijn idee aan dat Zweden qua mentaliteit en cultuur en jarenlang volhardend wegkijken zelf deze criminaliteit heeft mogelijk gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=af36VN1tst8

 24. david Pinto schreef:

  @Neef Jansen, dank! ga ik bekijken. Jouw beeldspraak met de wolven ga ik – met bronvermelding natuurlijk – gebruiken. Vandaag staat onderstaand stuk in Ongehoord Nederland (ON)

  Er lijkt een kentering aan de gang te zijn.

  https://www.ongehoordnederland.nl/kentering/