DE WERELD NU

De EUrobarometer & CETA

EUrobarometer

Veel van haar beleid baseert de EU op de onderzoeken die bekend staan als de EUrobarometer. Nicolette Geveke keek er eens naar.

Sinds 1974 laat de Europese Commissie 2 x per jaar opinieonderzoeken uitvoeren in de Europese landen; daarbij zijn ook telkens 1000 face to face onderzoeken per land. In hoeverre zullen geïnterviewden dan sociaal wenselijke antwoorden geven? En in hoeverre worden woorden in de mond gelegd? Maar er valt nog heel veel meer af te dingen op de wetenschappelijke waarde van die Eurobarometer: 

Kritiek op de EUrobarometer
In 2012 verscheen een spraakmakende analyse door het Duitse Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, waarin men geen spaan heel liet van die door Kantar uitgevoede opiniepeilingen.
Het MPI concludeert – samengevat – onder meer.

“Uit ons onderzoek over de periode 1995 tot 2010 blijkt hoe de EB selectief vragen stelt en framet ten einde een ‘integrationistische’ uitkomst te bekomen. Er worden onbegrijpelijke en insinuerende vragen gesteld en zelfs vragen waarvan de ondervraagde de portee niet kan overzien en bovendien zijn er vaak ongebalanceerde antwoord-opties, contextuele effecten en worden vragen die eerder leidden tot EU-kritische antwoorden de keer daarop gewoon weggelaten”.

Het MPI schrijft letterlijk (vert./bew.NG):

“Het is hoogst onwaarschijnlijk dat die deontologische overtredingen zomaar per ongeluk gebeuren; de grens tussen wetenschap en propaganda wordt expres vervaagd.”

In 2017 publiceerden twee Leidse hoogleraren statisticus Bethlehem en politicoloog Van Holsteyn een vergelijkbaar onderzoek met duidelijke voorbeelden waarin ze onder meer concludeerden.

“Gegevens van dit grootschalige onderzoek in alle lidstaten van de Europese Unie werken door in wetenschap, beleid en publieke opinie. Bij de datakwaliteit kunnen echter methodologische kanttekeningen worden geplaatst. Zo is onduidelijk hoe de steekproef getrokken is en wat de omvang en aard van de non-respons zijn, terwijl de vragenlijst suggestieve, op een pro-Europese houding sturende vragen kent. Veranderingen in de vragenlijst tasten daarenboven het longitudinale karakter van de Eurobarometer aan.”

Een karikaturaal door mij verzonnen voorbeeld: men vraagt in januari in Maastricht en in juli in Zandvoort  hoe vaak men in de Noordzee zwemt; de conclusie is dan dat dankzij het EU-beleid er meer in zee wordt gezwommen. Geen wonder dat er inmiddels een Visegradbarometer is opgericht door ex-EB-statistici.

Ex-commissaris Malmström
Onder het motto : ‘The weather outside the bubble’ werd 20 november jl bij de belangrijke Eu-denktank CEPS de nieuwe Eurobarometer over handel gepresenteerd en aftredend EU-commissaris Malmström sprak een tevreden woordje mee, want het aantal respondenten dat persoonlijk voordeel van internationale handel zou hebben, zou in vergelijk met tien jaar geleden zestien procentpunten hoger zijn.

Dit soort bijeenkomsten zijn nooit toevallig, het zijn bouwsteentjes in een strategie om de goegemeente weer bewust te maken van de ‘juiste weg’ en ze quasi ongemerkt nog verder om te katten tot adequate promotors van het EU-beleid, zoals de afgelopen jaren bijvoorbeeld ook gebeurde via ontelbare anti-Brexit  en pro EU-leger symposia.

Malmström zei onder meer dat er momenteel minder tegenstand is tegen handel dan bij haar aantreden toen er nog hevig werd gedemonstreerd tegen het TTIP-verdrag, dat met de VS zou moeten worden gesloten. Dat komt naar haar zeggen door wat ze transparantie noemt, nl dat er meer overleg is met bijvoorbeeld vakbonden of consumenten organisaties. Maar voelt u zich vertegenwoordigd door de Consumentenbond? Heeft u de behartiging van uw belangen gedelegeerd aan de vakbond? Nee, want we hebben in ons land gelukkig een vertegenwoordigende democratie en geen corporatieve staatsvorm. Maar de EU brengt zo via de achterdeur de door ons opgeheven PBO’s weer terug.

PvdA
Malmström blijkt echter niet te weten – of doet alsof – dat in ons land de wind inmiddels is gedraaid: juist de linkse PvdA die het dichtst bij de vakbonden staat zal volgende maand net als de andere oppositiepartijen van links, midden en rechts tegen het CETA-verdrag met Canada stemmen, zodat het hopelijk wordt verworpen. Maar:  als het CETA-verdrag met Canada – dat overigens al grotendeels in werking is – niet wordt goedgekeurd, dan is er voor handige zakenlui wel een achterdeur: het CUFTA, Canada Ukraine Free Trade Agreement in combinatie met het ons – in weerwil van het duidelijke Nederlandse ‘Nee’ in het referendum opgedrongen  DCFTA/Oekraïne-verdrag; en dan gebeurt via een omweg dus toch wat de Eurofielen wensen.

CETA
CETA is het meest veelomvattende en ambitieuze handelsakkoord uit de geschiedenis van de Europese Unie. Het verdrag moet handelsbelemmeringen wegnemen, zoals allerlei non-tarifaire belemmeringen en douanerechten op 98% van producten en op alle industriële goederen.

CETA wordt door tegenstanders gezien als een aanslag op zogeheten eerlijke arbeid, milieu, dieren- en mensenwelzijn; maar het Investment Court System (ICS) is zo mogelijk nog kwalijker: een boven onze eigen wetten staand arbitragesysteem waarmee bedrijven en op geld beluste investeerders een middel hebben om naar believen de Nederlandse staat aan te kunnen aanklagen als democratisch genomen politieke beslissingen voor hun in het buitenland nadelig zijn, zoals bijvoorbeeld belastingverhoging of milieu- en volksgezondheidseisen; dat ICS-hof zou immers op slinkse wijze een ongewenste verandering impliceren van ons democratisch systeem. Voor veranderingen in ons staatsbestel hebben we een Grondwetswijziging nodig, maar onze Grondwet blijkt telkens weer stiekem in een soort van salamitactiek te worden uitgehold door de EU. En politici lijken vaak niet te zien wat de burger wel in de gaten heeft.

Import & export
Zonder dat Malmström, noch waarschijnlijk een groot deel van het publiek, het zelf in de gaten had, haalde ze het hele onderzoek onderuit: ze zei o.a. dat de respondenten in deze enquête bij het begrip handel aan heel verschillende zaken zouden denken: ‘het volk’ zou slechts denken aan het behalen van voordeeltjes zoals  de import van goedkope spullen (zoals van de Action en Aliexpress); maar beleidsmakers denken niet aan import, doch aan export.”  Voor egoïstische politici is export inderdaad belangrijk: het kan het aantal arbeidsplaatsen verhogen en dus het aantal uitkeringstrekkers verminderen, en als de bedrijfswinst niet wordt doorgesluisd naar belastingparadijzen elders op de wereld vloeit er meer geld in de staatskas en kunnen politici om met J. den Uyl te spreken “leuke dingen doen voor de mensen” zodat ze populariteit kunnen ‘kopen’ en dus meer kans hebben om herkozen te worden.

Hogere belastingen
En voor wie zijn afgeschafte douane heffingen eigenlijk voordelig? Zullen importeurs zo lief zijn dat de Nederlandse consument daarvan profiteert? Of prevaleert voor de importeur het normale prijsaxioma dat aanbod en vraag de prijs bepalen? En heeft Malmström eigenlijk – anders dan vier jaar geleden – al in de gaten dat het verdwijnen van importheffingen ten koste gaat van de inkomsten van de EU? Nederland is nl al verplicht om alle douaneheffingen om-niet af te dragen aan de EU. Die heten daar ‘traditionele middelen’, hetgeen uiteraard een valse voorstelling van zaken is. Dus door het verdwijnen van importheffingen en naar mate bedrijven meer winsten wegsluizen naar het buitenland zal een groter deel van de belastingen die Nederlandse burgers moeten betalen aan de EU moeten worden afgedragen. Verder zei ze ook dat ze Trump dankbaar was dat hij de geo-politieke aspecten van handel op de agenda heeft geplaatst.

Langzaamaan meer kritiek
Aanwezig waren vooral handelsattachés van ambassades en vertegenwoordigers van belangengroepen, die waarschijnlijk best weten hoeveel kritiek er is op de Eurobarometer, maar die de rapportage over dat EB onderzoek maar over zich heen lieten gaan. De presentatrice ratelde overigens zo snel in haar Erasmus-beurs-Engels dat ik er eerlijk gezegd weinig van kon volgen; gelukkig staat het allemaal op internet. Maar wat kunnen we ermee als de vraagstelling – zoals hier boven beschreven nogal manipulatief en krakkemikkig is?

Er waren anders dan jaren her bij dergelijke bijeenkomsten, wel kritische vragen over het gevoerde EU-beleid zoals van de vertegenwoordiger van de Ierse veeboeren die zich ernstig zorgen maken over de dreigende concurrentie door de Zuid-Amerikaanse mega-farms als het Mercosur-verdrag zou worden gesloten. Dat is in het groot wat thans de Nederlandse pluimvee industrie overkomt doordat het handelsverdrag met de Oekraïne waar de Nederlandse bevolking in het referendum in 2016 met 61%  tegen stemde niet waterdicht blijkt, zodat via allerlei achterdeuren ons land wordt overspoeld met plofkippen. Zoals onder anderen het Burgercomité-EU en de Dierenpartij vier jaar geleden al voorspelden.

Andere vragenstellers wezen op de nadelige effecten van handelsverdragen met derde wereldlanden waar opkomende industrietjes worden kapot gemaakt door gedumpte Europese overschotten, zoals bijvoorbeeld de kippenboeren in Ghana overkwam: en niet te vergeten het industrieel bevissen van de zee bij West-Afrika, zodat lokale vissers geen broodwinning meer hebben en zelfs honger lijden, hetgeen dan weer een reden kan zijn om dan maar naar Europa  te vertrekken.


Dit artikel verscheen eerder op Polderland.

Nicolette Geveke is correspondent EU/Brussel voor Veren of Lood.

10 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  Dank, goed artikel! De EU is een ondemocratisch gedrogt. ICS is het meest ondemocratische verfoeibare systeem, dat ooit bedacht is. Het zet democratisch afgesproken regels buitenspel, zelfs de Grondwet! Hoe is het mogelijk dat Europarlementariërs hiervoor kunnen zijn? NEXIT, de EUtopie richt Nederland ten gronde.

 2. Raymond schreef:

  Veel over CETA en TTIP is bij media en publiek onbekend. Wel zijn groene en (s)linkse actievoerders (Oxfam, SOMO) op basis van oneigenlijke argumenten in verzet gekomen, vooral omdat ze tegen het kapitalistische systeem verzetten.
  Het Investment Court System (ICS) is ingevoerd als garantie dat regeringen en overheden zich aan internationale, verdragsrechtelijke en (zelfs) hun eigen regels houden.
  Investor-State Dispute Settlement (ISDS) is al decennia een veel voorkomende procedure, waaraan overheden en ondernemingen vrijwillig deelnemen om geschillen over internationale handelsverdragen te laten beslechten door onafhankelijke arbitrage van experts, door partijen overeengekomen. Alle handels- en investeringsverdragen voorzien in zo’n beroepsmogelijkheid, ook die waarbij Nederland partij is en zijn door het parlement goedgekeurd.
  Van de ISDS wordt spaarzaam gebruikgemaakt, terwijl bovendien ongeveer driekwart van de zaken wordt geschikt. De Wereldbank heeft een datebank waar deze zaken beschreven worden (icsid.worldbank.org), en daaruit blijkt dat vooral ‘arme’ landen investeerders een poot proberen uit te trekken, niet betalen of activa van investeerders zonder compensatie nationaliseren. Landen schrikken zelfs investeerders af als ze zich niet aan de regels houden, en schieten zogezegd in de eigen voet.
  Er kunnen gronden zijn om tegen CETA en TTIP te zijn maar niet de ICS of ISDS. Tot slot respecteren de regels van dergelijke verdragen voorzover mij bekend nationale of EU-rechtelijke bepalingen.

 3. N.G. schreef:

  @ Raymond
  Ook al zouden die arbitragehoven, zoals u stelt, momenteel goed functioneren dan bieden resultaten behaald in het verleden geen enkele garantie voor de toekomst.
  Volgens o.a. de auteurs van “Alles over TTIP” . gaat het echter helemaal niet goed met die zich boven de wet stellende arbitragehoven: prof. Ferdi De Ville en Gabriël Siles-Brügge schrijven o.a.:
  “Een van de grootste verliezers in het kader van NAFTA (het vrijhandelsverdrag tussen Canada, de VS en Mexico) blijkt daarentegen Canada te zijn, dat zowat alle ISDS-claims heeft verloren. Er zijn nu landen die net hun akkoorden met ISDS aan het opzeggen zijn, precies omdat ze die unfair vinden, Zuid-Afrika, Indonesië en zelfs Australië.” https://polderland.wordpress.com/2016/10/17/alles-over-ttip-boekbespreking/

 4. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  Dat “EU”-konstrukt heeft niets met democratie, of eerlijke handels-accoorden, te maken.
  Overigens :
  dat “EU”-konstrukt hanteert nog altijd de hoogste import-tarieven ter wereld.

 5. Gerrit Joost schreef:

  @ Raymond – “ICS of ISDS. Tot slot respecteren de regels van dergelijke verdragen voorzover mij bekend nationale of EU-rechtelijke bepalingen.” ICS of ISDS biedt de mogelijkheid om “lak” te hebben aan grondwettelijke regels! Dit alleen al is een rede om het te verwerpen! N.G. heeft volkomen gelijk, wat nu niet is, biedt geen enkele garantie voor de toekomst. Dit zien we helaas al te vaak. Voorkomen is beter dan…

 6. N.G. schreef:

  Op https://twitter.com/burgercomiteeu staat dat er ook een recent Deens-rapport is over de feilen van de Eu-barometer. Zie op google alleen deze link, waarin o.a. staat dat anti-Eu’ers minder geneigd zijn om met enquêtes over de Eu mee te doen, en dat ook daarom de tevredenheid met de Eu veel te rooskleurig wordt voorgesteld. https://www.information.dk/udland/2019/12/alvorlige-problemer-eus-officielle-meningsmaalinger-aner-sandt-ej

 7. Raymond schreef:

  @ N.G. @ Gerrit Joost

  – De CETA-arbitrage is gemodelleerd aan de hand van voorgangers als GATT, WTO en Bilateral Investment Treaties-arbitrage, tientallen jaren praktijk- en bewezen ervaring, gesteund door regeringen van deelnemende landen.
  – Het anti-TTIP pamflet dat u noemt is van de hand van twee activistische wetenschappers die zich in het linkse politieke spectrum bewegen (De Ville is lid van de Socialistische Partij in België). Ik had het niet genoemd maar wel verwezen naar links-activisme zoals van Oxfam en SOMO. Wel, bij SP, PvdA en GroenLinks is het van dit pak hetzelfde laken.
  – Wanneer u de verdragsteksten bestudeert en de gangbare praktijk van de arbitrage in de eenvoudig op internet beschikbare originele bronnen (bv. ook UNCTAD) zien we solide en deugdelijke arbitrage-jurisprudentie, waarin internationaal recht, verdragsrecht, nationaal recht en (jawel) grondwettelijk recht worden gerecepteerd.
  – Uw informatie mbt Canada, Zuid-Afrika, Indonesië en Australië is helaas onjuist c.q. onvolledig en afkomstig uit bv. het extreem-linkse blad The Guardian of De Volkskrant. Dit hier nu gedetailleerd toelichten zou van mijn reactie wel een erg lang stuk maken ;=)

  @redactie: Wellicht is VoL geïnteresseerd in een artikel daarover van mijn hand?

 8. N.G. schreef:

  @ Raymond
  Voor mij gaat het om de inhoud en niet om wie het zegt; maar ben uiteraard wel op mijn qui vive v.w.b. een eventuele achterliggende agenda. Ook linkse mensen / instituties kunnen i.m.o. dus best gewoon gelijk hebben. En vooralsnog ben ik van mening dat de Guardian momenteel een van de betere kranten is, waar inmiddels een drietal onlangs ontspoorde Volkskrant-journalisten nog veel van kunnen leren.

 9. Gerrit Joost schreef:

  @ Raymond – Veel dank voor uw uitgebreide reactie en aanvullingen. Uit uw eerste reactie bleek al dat u meer van de hoed en de rand weet. Wat zijn de mogelijkheden in de hoed?, m.a.w. Zit er een konijn in? Hoe worden de arbitrageleden gekozen en dor wie? Er wordt recht gesproken en er worden geldsommen bepaald door…? Voor Nederlandse bedrijven verwacht je Nederlands geldend recht. Ik vind het al “raar” dat er Eurpoees bindend recht is. Nederland is een rechtsstaat met haar eigen wetgeving (die iedere dag meer en meer wordt). Schaf onze wetgeving dan af (waar ik overigens geen voorstander ben).

 10. Wijsneus schreef:

  Kan met mijn zes jaar lagere school nog altijd niet begrijpen waarom je in een kapitalistisch systeem allerlei accoorden en overeenkomsten en afspraken en heffingen nodig zou moeten hebben. Ons is toch wijsgemaakt dat het een vrijhandelssysteem is?!?!?