DE WERELD NU

Immigratie en politieke hangups in de media

immigratie, racisme

De Volkskrant vindt ons niet progressief genoeg. Maartje Bakker schreef in de Volkskrant[1] een uitgebreid artikel over immigratie en integratie, waarin ze een reeks deskundigen van progressieve huize interviewt of citeert.

Han Entzinger noemt daarin de meeste politieke partijen, ook de progressieve een soort Wilders light. Als je het vergelijkt met dertig jaar geleden is het wel een grote verandering. Leo Lucassen – de Leidse gamma hoogleraar – meent dat de politiek hierin gegijzeld wordt door een klein deel van het electoraat. Niemand wil meer zijn vingers branden aan de verdediging van arbeidsmigratie. Maar, vinden de deskundigen, de politiek heeft zijn feiten niet op een rij.

Die feiten zijn dat er geen sprake is van een exponentiële stijging van de immigratie. ‘In zijn wetenschappelijke kring’, zegt Lucassen, ‘is vrije immigratie een heel normaal idee’. Hij wijst op het betrekkelijke gemak waarmee na de onafhankelijkheid van Indonesië driehonderdduizend Indische Nederlanders in onze samenleving zijn opgenomen. En hoeveel voordeel heeft Duitsland niet gehad van de instroom van de vele miljoenen Ostflüchtlingen, van wie velen niet eens Duits spraken, maar alleen Duitse voorouders hadden.

Ik vat het twee pagina grote artikel hier samen om U een indruk te geven van de slordigheid waarmee het pleidooi van Bakker voor meer immigratie was onderbouwd. In het van de wiskunde afgeleide spraakgebruik wordt onderscheid gemaakt tussen lineaire en exponentiële groei. Lineaire groei is met een vaste hoeveelheid per tijdseenheid en exponentiële groei is een toename met een vermenigvuldigingsfactor. Wanneer je zegt het is geen exponentiële groei dan bedoel je in het algemeen dat het een lineaire groei is.

Nu, dat de toename van het aantal migranten in Nederland en Europa niet lineair is bewijst de voorpagina van de krant. Duitsland verwachtte drie jaar geleden een groei van het aantal vluchtelingen van 200.000 naar 800.000. Maar op diezelfde voorpagina stond een statistiek van een groei die door de jaren heen geen van beide is, niet lineair en niet exponentieel. Die blijkt afhankelijk van externe omstandigheden. Hij is groter als er oorlog is in de wereld en neemt weer af als de hongersnood of de oorlog weer achter de rug is. Maar aan de basis van de migratie ligt de bevolkingsgroei en de armoede in Afrika en Arabië.

Het is die groei die de apocalyptische ruiters tot leven heeft gewekt en is het grootst in de gebieden waar onze niet-westerse immigranten vandaan komen.

Ik heb er bezwaar tegen als gammawetenschappers als Leo Lucassen zich opwerpen als deskundigen. Aan hun titel ontlenen ze een soort gezag, als ze over dit soort onderwerpen praten en dat gezag maken ze niet waar. Hij en zijn slimmere, maar bescheidener broer Jan hebben samen een boek geschreven over 500 jaar immigratie in Nederland en hij meent kennelijk dat de immigratie van de laatste decennia een variant is op dit thema.

Dat is niet zo. De immigratie van de joden uit Spanje en Portugal in de zestiende eeuw, de immigratie uit Duitsland in de negentiende eeuw, de migratie van Indische Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog, ze hadden allemaal heel andere oorzaken dan de demografische verschuiving die er nu aan de gang is. ‘Immigranten, zegt hij, pakken geen banen af, maar dragen juist bij aan de staatskas. De dappere jonge mensen die de Middellandse Zee oversteken zijn precies degenen die een land als Nederland nodig heeft.’

De mensen die met wrakke bootjes de Middellandse Zee oversteken zijn een spectaculair deel van de immigratie, maar er arriveren veel meer immigranten gewoon per vliegtuig of per trein dan via een overtocht van Libië naar Lampedusa. Ook is de terminologie waarin over het probleem gesproken wordt buitengewoon onhelder. Probeer maar eens de cijfers te vinden van het totaal aantal inwoners van Nederland of Europa dat zelf elders geboren is of in eerste of tweede generatie afstamt van mensen die elders geboren zijn. Dan mag U wat mij betreft de illegalen daarbij verwaarlozen.

Ook zo’n claim van dappere, ondernemende jonge mensen, waar Lucassen het over heeft, die een niet te verwaarlozen bijdrage zouden leveren aan onze economie: onzin met permissie. Ze zitten hier als regel zonder baan in asielzoekerscentra, waar ze op kosten van de schatkist worden onderhouden en dus – tegen hun wil meestal – een negatieve bijdrage leveren aan de Nederlandse financiën.

Maar of we het nu over asielzoekers of over immigranten hebben, over westerse of niet westerse immigranten, alleen over eerste generatie of ook over tweede en derde generatie immigranten, dat wordt er in een artikel als dat in de Volkskrant meestal niet bij gezegd. Dat maakt die discussie erg verward.

Het zou beter zijn als we ons qua cijfers beperkten tot de publicaties van het CBS en het zou prettig zijn als de media deskundigen zouden inhuren die dit soort cijfers voor gebruik in de media zouden kunnen vertalen. En kranten zouden als het over statistieken en financiën gaat liever mensen met een behoorlijk bèta-opleiding aan het woord moeten laten en geen quasi wetenschappers als Leo Lucassen.


 1. Op 20/8/`15.

Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp.

Eerdere artikelen over immigratie op Veren of Lood vindt u hier.

5 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  De bijdrage aan het debat door de heer Leo Lucassen is ondersteuning van de GL/D66 agenda’s. Niet op inhoudelijke, rationele gronden, maar om electorale redenen zijn deze partijen voorstanders van het soort migratie waar Noord-West Europa de afgelopen decennia te lijden heeft gehad. Ter verdoezeling gebruikt men historische argumenten zoals die van Leo Lucassen en juridische op grond van vluchtelingenverdragen. Het is natuurlijk niet moeilijk om in de geschiedens voorbeelden van migratie te vinden die niet de voordelen hebben gebracht waar Lucassen over rept. Denk aan de Hunnen, de Vandalen en de Hongaren voor hun kerstening. En de Arabieren in het Midden-Oosten en Noord-Afrika niet te vergeten. Het zijn juist de nazaten van deze ‘migranten’ die weer aan het migreren zijn geslagen, wederom tot weinig plezier van de ontvangende samenlevingen. Ook valt op de vluchtelingenverdragen wel het een en ander af te dingen als de gevolgen ervan zo zorgwekkend zijn als nu blijkt. Daarbij kan worden opgemerkt dat de redenen voor de nogal ‘open-ended’ vluchtelingenverdragen gelegen waren in interne Europese problemen, namelijk jodenvervolging. Het mag zo zijn dat er in Nederland door sommigen in bepaalde posities onvoldoende gedaan is om die jodenvervolging tegen te gaan, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat hele volkswijken met brave arbeiders worden omgevolkt met alle gevolgen voor de kinderen en kleinkinderen van die absoluut totaal onschuldige arbeiders vandien. Maar natuurlijk staat het de heer Leo Lucassen vrij om met zijn vrijblijvende geleuter de agenda’s van GL/D66 te steunen. Stom, maar het mag. Heeft weinig met wetenschap te maken. Is gewoon politiek. Ook al door het podium dat hij hiervoor vanuit de MSM en andere door GL/D66 geinfiltreerde instituties steeds krijgt.

 2. Juanito schreef:

  Dat op één hoop gooien van immigranten:
  – uit alle tijden,
  – uit alle windstreken en
  – met alle meegebrachte geestelijke en culturele bagage,
  maakt Leo Lucassen tot was het is:

  Een nutty professor, die niet serieus genomen kan worden.

  Leo is ideologisch verblind door het mantra dat alle mensen gelijk zouden zijn en neemt die vooronderstelling klakkeloos mee in zijn werkgebied.

  Aangevuld met zijn aanname dat de aantallen (lineair of exponentieel) geen nadelige gevolgen zou hebben voor de ontvangende samenleving tot in vele toekomstige generaties, is voor iemand die zich professor noemt, niet slechts kortzichtig, maar ronduit kwaadaardig.

 3. Grapjas schreef:

  Sinds wanneer is naar andere landen trekken om daar de rest van je leven te bedelen ‘dapper’ ?
  De immigratie van vroeger betrof mensen die compatibel waren met onszelf. Die bier daadwerkelijk meebouwden aan onze welvaarr- anders dan de huidige kanslozen. De huidige stroom – bedoelende de laatste 30 jaar- aan onontwikkelde Afrikaanse en Midden-Oosten primitieve mannen past hier niet. Niet qua cultuur, geloof, of normen en waarden. En komen hier enkel om onze welvaart te nuttigen. Het is een door links én traditioneel ‘ rechts’ aangehaalde decennia durende zwerm kakkerlakken, die slechts onze akkers kaalgevreten.

 4. Neef Jansen schreef:

  Met de massa-immigratie wordt er een ideologie ingeplant die als twee druppels water lijkt op nazisme en op ook de maffia en het bolsjewisme. Mensen die die massa-immigratie steeds maar goedpraten en bepleiten zou je moeten kunnen aanklagen wegens poging tot moord op de reeds aanwezige samenleving en cultuur. En mochten zij zich afvragen waar het eigenlijk over gaat met dat massa importeren van die ideologie die zozeer op een criminele massamoordende ideologie lijkt, dan zouden zij verplicht moeten worden een lange en studerende blik te werpen op het volgende:

  “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123 “De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld.” Koran 4:76, 60:4 “Bestrijd niet-moslims totdat iedereen moslim is.” Koran 8:39 “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Moslims mogen geen ongelovigen als vriend aanvaarden.” Koran 3:28 “Eender welk ander geloof dan de islam is onaanvaardbaar.” Koran 3:85 “Vermink en kruisig diegenen die commentaar leveren op de islam.” Koran 5:33 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Moslims moeten alle wapens bovenhalen om de ongelovigen te bestrijden.” Koran 8:60 “De ongelovigen zijn onnozel en de gelovigen moeten hen bestrijden.” Koran 8:65 “Wanneer zich de gelegenheid voordoet moet je ongelovigen doden, maar je ze ook kan vinden.” Koran 9: 5 “De Joden en de Christenen zijn perverten, bestrijd hen.” Koran 9:30 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123 “Straf de ongelovigen met vuursalvo’s, ijzeren haken, kokend water. Smelt hun huid en buik.” Koran 22:19 “Verlang niet naar vrede met de ongelovigen, onthoofd hen waar je hen kan vastkrijgen.” Koran 47:4

  Koran 2:264 Ook de kinderen en bezittingen van niet-moslims zijn brandstof voor de hel. Koran 3:10 Het is de plicht van de moslim om niet-moslims de hel toe te wensen. Koran 3:12 Het is de plicht van de moslim om andersgelovigen (waaronder joden) en niet-moslims te vertellen dat ze gefolterd gaan worden. Koran 3: 21 Joden en Christenen die de koran afwijzen doen dat omdat ze hebben verzonnen dat ze maar heel even zullen branden in de hel. Koran 3:23 Laat de moslims geen niet-moslims als vrienden verkiezen boven de moslims. Koran 3:28 Wordt geen vrienden met niet-moslims want zij zijn eng. Koran 3:28 Gij zult liegen om de islam te versterken. Koran 3:28 Allah vindt niet-moslims niet lief 3:32 Allah straft niet-moslims niet alleen na hun leven maar ook tijdens hun leven! En Allah zal hun ook niet helpen. Koran 3:56 Alleen moslims zijn te vertrouwen. Koran 3:73 Allah houdt alleen van mensen die bang voor hem zijn. Koran 3:76 Alle niet-moslims gaan naar de hel. Koran 3:85 En niet-moslims worden ook nog eens vervloekt door alle engelen en mensen (niet-moslims zijn nl. geen mensen). Koran 3:87 Het maakt niet uit hoeveel niet-moslims betalen om zich af te kopen, al financieren ze de Westermoskee. Ze zullen branden in de hel! 3:91 Op de dag van het oordeel zal het gezicht van de ongelovige eruit zien als die van zwarte piet. Koran 3:106 Allah gooit ook alle kinderen en bezittingen van niet-moslims in de hel. Koran 3:116 Wordt geen vriendjes met niet-moslims. Niet-moslims houden namelijk van leedvermaak (ze lijken wat dat betreft wel wat op Allah) 3:118 Moslims die rente ontvangen moeten bang zijn voor Allah want ze zouden wel eens in hetzelfde vuur kunnen belanden als de andersdenkende. Koran 3:130 Wie een ongelovige gehoorzaamt kan in de hel terechtkomen. Koran 3:149 Maak niet-moslims bang. Koran 3:151 Treur niet om niet-moslims. Ze kunnen Allah toch niet s doen. Integendeel. Allah gaat hen straffen! Koran 3:176 Allah is niet bang voor de ongelovige, Allah zal de ongelovige straffen. Koran 3:177 De reden waarom Allah niet-moslims een onbekommerd leven laat leiden is omdat hij ze daarna nog meer kan straffen. Koran 3:178 Wie de macht van Allah onderschat, brandt in de hel. Koran 3:181.

  Hier is trouwens het instituut waar t.z.t. die criminelen te berechten zijn: https://www.vredespaleis.nl/gerechtshoven/internationaal-gerechtshof/

 5. Wijsneus schreef:

  Voor alle liefhebbers: lees de bijbel eens op je gemak. Ook een lekker vrolijk boek!