DE WERELD NU

Was Mohammed wel een pedofiel?

pedofiel

De vraag in hoeverre de profeet Mohammed een pedofiel genoemd kan worden werd vorige week weer actueel en verdient meer consideratie.

De Oostenrijkse rechter die een vrouw veroordeelde met een boete vanwege het gebruik van de term ‘pedofiel’ in relatie tot de profeet Mohammed, had in ieder geval in één ding gelijk. Uit de levensloop van Mohammed blijkt niet dat hij van nature een pedofiel was. Integendeel hij was een liefhebber van vrouwelijk schoon en ging regelmatig te ver om een vrouw aan zijn harem toe te voegen. Natuurlijk had die vrouw nooit veroordeeld mogen worden. Het Europese Hof waar ze de veroordeling aanvocht, besliste echter anders.

Hirsi Ali drukte zich voorzichtiger uit. Zij zei dat Mohammed ‘naar de huidige maatstaven’ een pedofiel kon worden genoemd. Hadith’s en sira ondersteunen het verhaal dat Mohammed de negenjarige Aïsha tot zijn vrouw maakte. Daar mogen vraagtekens bij worden gezet. Het komt uit de hadith’s en zou gezegd zijn door Aïsha zelf. Hadith’s zijn echter zo onbetrouwbaar dat een paar stromingen in de islam ze volledig afwijzen.

Religies zijn ontworpen om orde in de samenleving aan te brengen. Een god hadden ze daarbij nodig om absoluut gezag uit te kunnen oefenen. Hadith’s werden vaak gebruikt om nog iets aan de leer toe te voegen en het is volstrekt niet uit te sluiten dat het verhaal van Aïsha is gefabriceerd om pedofiele praktijken religieus te rechtvaardigen. Het gaat nog wel verder dan dat. Modern onderzoek laat zien dat het de vraag is of Mohammed ooit heeft bestaan. Mekka en Medina verschijnen in historisch onderzoek ook al niet als geloofwaardige plaatsen van belang tijdens het ontstaan van de islam.

Nu Wilders de verzameling van alle Turkse moskeeën in Nederland tegen zich heeft gekregen vanwege een kritische tweet over de mythische Mohammed ( Mohammed was een pedofiel, massamoordenaar, terrorist en waanzinnige), is het de vraag of hij zijn kritiek op de profeet beter kan verleggen naar het feit dat de man zoals de islam hem presenteert is geschapen om de islamitische leer te ondersteunen en als zodanig nooit bestaan heeft. Het is een fantasiefiguur die eigenschappen kreeg toebedeeld die pasten in de maatschappelijke orde die de ontwerpers van de islam nastreefden.

Er is trouwens iets vreemds aan dat streven van de Turkse moskeeorganisatie om via Twitter Wilders het twitteren te belemmeren. Moslims dienen de wetten van het land waarin ze gevestigd zijn te eerbiedigen. Op grond van die wetten kan Wilders in Nederland niet veroordeeld worden voor een kritische tweet. Nu kent het voorschrift een ontsnappingsclausule. De wetten moeten gerespecteerd worden, tenzij het geweten zich daar tegen verzet. Daaruit zou je kunnen afleiden dat de Turkse organisatie door haar geweten gedreven wordt om Wilders van het twittertoneel te doen verdwijnen. Aannemelijker is dat het een tactiek is om hem op Twitter het zwijgen op te leggen. In het land waarin je Jezus een homo mag noemen, vindt de Turkse organisatie kritiek op Mohammed onaanvaardbaar. Daar zit een groot probleem.

De Turkse organisatie erkent de Nederlandse wetgeving niet en zoekt andere manieren om Wilders te censureren. Het is ook smerig dat die Turken een paar landen hebben uitgezocht waarin Twitter wettelijk aan banden kan worden gelegd. In Pakistan krijg je gemakkelijk een menigte op de been om dat te eisen. Wilders heeft banden met het voormalige Indië en kan daarmee gepakt worden. Het betrekken van Marokko bij de reeks kan geen andere bedoeling hebben dan de Marokkaanse moskeeën mee te krijgen in de eis tot censuur.

In de toch al lastige relatie met het Turkse volksdeel in Nederland doet de Turkse organisatie een zet die gezien kan worden als een oorlogsverklaring. De actie richt zich niet alleen op Wilders persoonlijk. De actie is ook gericht op de Nederlandse samenleving en de Nederlandse Staat die wijde ruimte biedt aan de vrijheid van meningsuiting en de Turken niet tegemoet komt met een veroordeling van de tweet. Nu de Oostenrijkse vrouw ook door het Europese Hof veroordeeld is, krijgt de actie die gericht is op Twitter belangrijke steun.

De Turkse actie zal ook wel weer tot opleving van de polarisatie leiden. Links komt daarbij in het nauw. Ze zal het voor de Turken willen opnemen en de tweet willen veroordelen, tegelijkertijd kunnen ze de vrijheid van meningsuiting niet de nek omdraaien. Het zal er wel weer op uit draaien dat de tweet veroordeeld wordt omdat die niet fatsoenlijk is en je niet alles hoeft te zeggen als het een medemens kwetst. Islamitische bestuursfluisteraars zullen wel weer actief rondgaan en hun Nederlandse gedoogpartners vragen hen te steunen in de veroordeling van Wilders, wiens partij toevallig weer in de polls aan het stijgen is.

Het is oorlog, maar het lijkt erop dat alleen de Turken echt zullen vechten voor hun zaak. Ze willen onder andere voorkomen dat er moslims zijn die Mohammed ook als een pedofiel gaan zien.


Dit artikel verscheen eerder op Peter’s Blogboek

8 reacties

 1. Richard Naert schreef:

  Het is zeer de vraag of de mythische Mohammed ooit bestaan heeft als ‘profeet’ en ‘koning van Arabië’. Van hem en van de wereldveroveraars rechtgeleide kaliefen zijn noch munten, noch bouwwerken, noch teksten van andere niet-moslimbronnen gevonden. Alleen apocriefe teksten bestaan. Er is de Koran, maar die is onverstaanbaar zonder Sira (biografie) van M. op perkament gesteld circa 150 jaar na zijn vermeend overlijden en de Hadiths (orale overleveringen) zijn pas 300 jaar na zijn overlijden te boek gesteld. Wat doet vermoeden dat zoals u stelt: “de man zoals de islam hem presenteert is geschapen om de islamitische leer te ondersteunen en als zodanig nooit bestaan heeft. Het is een fantasiefiguur die eigenschappen kreeg toebedeeld die pasten in de maatschappelijke orde die de ontwerpers van de islam nastreefden.”
  Dit is de zwakke zijde van deze politieke religie en zou meer dienen benut te worden. De chronologie van deze constructie zo maar accepteren is belachelijk en bovendien gevaarlijk.

 2. Johan P schreef:

  @Richard Naert.
  In principe ben ik het eens met die stelling.
  Echter, die stelling is volkomen onbruikbaar in discussies aangezien alleen het het deponeren van een dergelijke stelling een aanleiding zal zijn voor hoon, bedreigingen of zelfs fysiek geweld. En overigens is het niet eigenlijk een niet ter zake doend punt. De heks in sneeuwwitje is ook een fantasie-figuur, maar niemand heeft er moeite mee om haar slecht te noemen, of een gifmengster.
  Het punt is dat uit de sira en de hadith wel degelijk blijkt dat Mo zich aangetrokken voelde tot kinderen. En niet alleen meisjes.

 3. Richard Naert schreef:

  @Johan P
  Het heeft geen zin om op gelijk niveau te discussiëren met ‘vrome’ moslims, die blindelings geloof hechten aan de Sira en de Hadith en dat bevestigd zien met wat zij als vaststaande geschiedenis beschouwen. Net deze geschiedenis en de daarmee geschapen heilige mythe betreffende Mohammed komt op drijfzand terecht van zodra men aan no-nonsense geschiedkundige analyse doet. We geloven toch ook niet dat Rome gesticht werd door Romulus en Remus of door Aeneas (Vergilius). De gehele Koran komt bij zo’n benadering op losse schroeven te staan. Meegaan in hun geschiedschrijving zoals uw aanname dat Mohammed zich aangetrokken voelde tot kinderen (volgens Sira en Hadith) is heilloos. Trouwens zij vinden dit gedrag niet afkeurenswaardig en sommigen volgen het zelfs. Doen wat de ‘profeet’ deed is immers uiterst lovenswaardig en ‘vroom’.

 4. Erik schreef:

  Hoezo voorkomen dat moslims mo als pedo zien?
  Hij wordt voorgesteld als voorbeeld voor iedereen, en in praktijk betekent dit dat rapegangs, ook in NL, hun gang gaan met minderjarige slachtoffers
  Dit alles wordt dus gesanctioneerd door de islam net als sexslavernij.
  En gedoogd door de elite wier dochters hier niet door worden bedreigd, het zijn de dochters van de deplorables die geslachtofferd worden.
  Het gaat dus niet om de perceptie van moslims maar om de perceptie van de niet moslims, die eindelijk inzien wat voor nefaste invloed de islam op hun samenleving heeft.
  En dat is nog wat vroeg in de hijrah, de verovering van niet moslim landen, ze kunnen nu nog worden uitgezet wegens criminele activiteiten.
  En dat zijn er vele, niet alleen de jihad terreur,maar ook de straatterroristen, de overvallers de drugshandelaars, de oplichters, de profiteurs, moeten worden uitgezet naar het land van hun e het paspoort, niet het paspoortdat door links is verkwanseld.
  Daar een begin mee maken laat nog steeds opzich wachten.

 5. Juanito schreef:

  Het heeft meerdere eeuwen geduurd, tot in de 16e eeuw, maar Spanje heeft ‘dit volk’ er uiteindelijk allemaal uitgemieterd. Onintegteerbaar en onaanpasbaar. Met of zonder pedofilie blijft er nog steeds genoeg ander gedonder over met de moriscos. Kortom, de juiste analyse en de juiste beslissing om ze allemaal uit te zwaaien.

  Onbegrijpelijk dat de ellende in Spanje sinds de jaren 70/80 opnieuw geïmporteerd wordt. Zij zouden toch beter moeten weten. In de Visegrad landen snappen ze het wel.
  Met de socialistenbaas Pedro aan het stuur is de boel in een hogere achteruit versnelling gezet. Een bewuste afbraakpolitiek.

 6. Richard Naert schreef:

  @Juanito
  Inderdaad, toen het Moorse koninkrijkje Granada rond 1492 in Spaanse handen viel, is er eerst een politiek van religieuze verzoening gevoerd. Deze is zoals gebruikelijk door meer extreme moslims geweigerd en werden allerlei aanslagen gepleegd. In 1499 resulteerde dit in een ernstige opstand, die echter door de Spaanse troepen werd neergeslagen. Daarop werden vele Moren (moslims) verbannen. Ze mochten wel hun bezittingen te gelde maken en hun hebben en houden meenemen. De overblijvende Moren werden met rust gelaten als ze christenen werden. Dit waren de zogenaamde Morisco’s of Morisken. Velen waren slechts in naam christenen en bleven moslims. Dit bleek uit de vele aanslagen, die gepleegd werden. In de loop van de 16 de eeuw werden ze verspreid over gans Spanje ten einde de bendevorming te verhinderen. Ook dit bleek uiteindelijk een loze maatregel, want regelmatig werd de maatschappij geteisterd door nieuwe aanslagen en wandaden. Uiteindelijk werden alle Morisken in 1609-1614 tijdens de regering van Filips III het land uitgezet.

  Als men niets van de geschiedenis wenst te leren, is de kans groot deze opnieuw te moeten beleven. Daar zal de EU ook mee geconfronteerd worden.

 7. Johan P schreef:

  @Richard Naert
  Dat is dus precies het probleem. De discussie aangaan met de meer ‘vrome’ moslims heeft geen zin. Het probleem is dat de discussie aangaan met de zogenaamd gematigde moslims ook geen zin heeft. Ze zullen zich namelijk in de overgrote meerderheid nooit tegen de andere groep uitspreken.
  Meegaan in hun geschiedschrijving heeft in zoverre nut dat men dat als uitgangspunt kan nemen en vanuit dat uitgangspunt kan gaan redeneren. Dan is het overduidelijk dat islam, in wat voor vorm dan ook, niet in het westen thuishoort en ook niet zomaar een religie is, maar een ideologie die geloof, staat, rechtspraak in zich in zich verenigt. En dat de inhoud daarvan op alle fronten onverenigbaar is met westerse waarden als vrijheid van menighsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van sexuele geaardheid, gelijke rechten voor man en vrouw, gelijke behandeling onder de wet, scheiding van kerk en staat, scheiding der machten, slavernij, kinderarbeid en -kinderhuwelijk.
  Oftewel, als men hun eigen standpunten accepteert, dan is er maar 1 conclusie mogelijk: intrekken van de status van godsdienst, alle moskeeen sluiten, gedwongen repatriering van iedereen die deze ideologie wil aanhangen.

 8. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  Heel goede discussie hier.

  Dank.