DE WERELD NU

Verschillen tussen moslims en andere mensen

moslims, India, geopolitiek

In een televisie interview zei een Britse moslim (Pakistaan) dat hij aanslagen op burgers noodzakelijk bleef vinden, zolang Engeland haar internationale politiek niet aanpaste. De man leek te menen wat hij zei en hij zag er niet uit of hij dom was of geestelijk niet helemaal in orde. Is dit representatief voor moslims?

Aanslagen op onschuldige burgers zijn wat ons betreft een ongeoorloofd strijdmiddel, ongeacht de internationale politiek van het land waar we te gast zijn. Maar in het land waar deze moslim vandaan komt ligt dat kennelijk anders. Zijn mening wordt niet door alle moslims gedeeld, maar mensen als hij worden wel door een meerderheid van andere moslims geduld. Ze gaan er niet de straat voor op, zoals ze dat wel deden voor een stel onschuldige plaatjes in een Deense krant.

Wie meent dat alle moslims een mening moeten aanhangen voor men van een islamitische opvatting kan spreken, moet over culturele verschillen zwijgen. Die kunnen er dan nooit zijn. Ook is de tekst van soera 2:256 geen redelijke tegenwerping: “in de godsdienst is geen dwang’. Die tekst stamt uit de vroege Mekkatijd en die christelijke houding tegenover andersdenkenden werd in Medina losgelaten, toen de volgelingen van Mohammed niet langer een vervolgde groep vormden. Dat ‘in de godsdienst is geen dwang’ vindt in geen enkel land toepassing dat zich tot de Dar al Islam rekent.

Waar de moslims zijn tegenwoordig, daar is geweld. We worden daar door de kranten niet altijd goed over voorgelicht, vinden onze islamitische landgenoten en bovendien, er zijn veel niet-moslims die ook geweld gebruiken. Dat is allemaal waar. Dat neemt niet weg dat er in en rond moslimgemeenschappen meer sprake is van geweld dan in andere gemeenschappen en dat is geen toeval.

In de uitspraak van de Pakistaan lag een belangrijk verschil opgesloten tussen de Dar al Islam en de wereld van humanisten, christenen en joden of wat dat betreft ook tussen de islam en de Oost Aziatische beschavingen van de Chinezen, Japanners en Hindoes. Het is een verschil dat om een analyse vraagt. Ik heb hier een aantal met elkaar verbonden stellingen, waarvoor ik geen bewijs aanvoer, maar die mij plausibel voorkomen. Ik zal wel uitleggen waarom.

Een mensenleven heeft in de islam niet als zodanig waarde, maar alleen in zijn maatschappelijke functie, dus een mens als lid van zijn familie, als medestrijder, als kostverdiener etc. Het leven van een vijand heeft een negatieve waarde.

Niet alle mensen zijn gelijk en niet alle mensen zijn elkaars broeders. Er zijn allerlei verschillen tussen mensen, waarvan een van de belangrijkste is of iemand wel of niet hoort tot de Oemma. Wie buiten de Oemma verkeert heeft in principe geen hogere waarde dan een dier, (5:60), al nemen mensen die zich wel onderwerpen aan God maar die niet in diens profeet geloven, een soort tussenpositie in.

De gemeenschap is altijd belangrijker dan het individu. Het belang van het individu is gelegen in zijn functie voor de gemeenschap. Zijn leven heeft voor hem zelf waarde in zoverre het hem voorbereidt op een hiernamaals. Daar zal worden afgerekend, niet hier.

Niet het land dat iemand onderdak en levensonderhoud verschaft heeft recht op loyaliteit, maar de geloofsgemeenschap waar men toe hoort en de familie waar men uit stamt.

Wie het zo op een rijtje zet kijkt er wat vreemd tegen aan. Bij ons heeft het mensenleven de allerhoogste prioriteit, onze hele samenleving is er op ingesteld. Als mensen om het leven komen bij een aanslag op Koninginnedag dan zijn het hun levens waarom wordt gerouwd. De familie waarop de aanslag wordt gepleegd beschouwde zich niet als doelwit, maar als toeschouwer. Net als de televisiekijkers en de andere mensen die erbij waren in Apeldoorn indertijd. De verloren levens daar gaat het om en niet om de maatschappelijke positie van de slachtoffers.

De gelijkheid van de mensen is de grondslag van de mensenrechten, de gegarandeerde vrijheden en het discriminatieverbod. De gelijkheid van de mensen heeft de grondslag gevormd voor de afschaffing van de slavernij, de dekolonisatie en voor zoiets banaals als de stemverhouding in de Verenigde Naties. Dat onze samenleving openstaat voor buitenlanders en dat moslims hier vrijelijk hun godsdienst kunnen beoefenen is een gevolg van dit gelijkheidsbeginsel, dus waarom omarmen zij het dan niet?

Dat doen zij niet omdat het aanvaarden van onze normen en waarden in strijd komt met hun tradities en met hun godsdienst.

Onze humanistische ethiek is nog helemaal niet zo oud[1]. Niet zo heel lang geleden[2], dacht men in grote delen van Europa over veel morele zaken net zo als nu in de Dar el Islam. Niet alleen in de Middeleeuwen maar nog lang daarna.

Wanneer Tariq Ramadan een tijd geleden zei dat de islam in het verleden veel heeft toegevoegd aan de westerse cultuur, dan bedoelt hij niet alleen dat veel vertalingen van de oude Grieken via de islam tot ons gekomen zijn of dat we Griekse wiskunde en astronomie en Indische getallensystemen via de Arabieren hebben geleerd. Hij bedoelde ook zeker dat de middeleeuwse christelijke beschaving allerlei trekken van de islam heeft overgenomen en zonder islam in de vorm die zij in de Hoge Middeleeuwen kreeg ondenkbaar zou zijn geweest. De kruistochten waren een christelijke vorm van jihad. De verachting voor ongelovigen en ketters die uit de Divina Comedia spreekt, is niet aan het evangelie ontleend, maar vindt wel een parallel in de middeleeuwse islam. De middeleeuwse christelijke gemeenschap van West Europa was een soort spiegelbeeld van de oemma en vertoont veel van dezelfde trekken, inclusief de afkeer voor alles wat anders is.

Ook bij ons waren de loyaliteiten in de middeleeuwen niet gericht op politieke eenheden, maar op de familie, de lokale gemeenschap en daarboven de geloofsgemeenschap. Het individualisme dat het Westen nu zo kenmerkt bestond in de middeleeuwen helemaal niet. Wie de bouwers waren van de grote kathedralen weten we meestal niet en al helemaal niet wie de kunstenaars waren die ze zo prachtig met beelden en ramen hebben versierd. De samenleving was verdeeld in standen die nauwelijks contact met elkaar hadden. Van gelijkheid tussen de standen of van de standgenoten onderling was geen sprake.

Het is opmerkelijk dat moderne goed opgeleide mensen van de cultuur van hun eigen West Europa in de middeleeuwen veel minder begrijpen dan van de cultuur van Griekenland en Westelijk Klein Azië van vijf en twintig honderd jaar geleden. We zijn vreemden in eigen land als het om de middeleeuwen gaat, maar de filosofen van Thales[3] tot Aristoteles lezen we nog alsof ze gisteren voor het eerst waren gepubliceerd.

Dat zelfde onbegrip dat wij voor onze eigen middeleeuwen hebben geldt voor de islam. Moslims staan te ver van ons af, we delen hun waarden niet. Als het de bedoeling is dat we met hen een samenleving gaan vormen, of we die nu multicultureel wensen te noemen of niet, dan is het nodig dat we gemeenschappelijke waarden kunnen vinden die we delen kunnen. Het doelbewust opblazen van willekeurige burgers past daar niet in. Het gebruik van geweld om je gelijk te halen past er niet in. Als middel om conflicten op te lossen bestaat hier het recht. Geweld hoort alleen thuis in handen van de overheid, die het als laatste redmiddel gebruikt tegen asocialen of buitenlandse vijanden.

Omdat we het daar niet met moslims over eens kunnen worden kunnen we beter geen samenleving met ze delen. Zo dachten de katholieke koningen van Spanje erover en op dat punt hadden ze gelijk.


 1. In zekere zin was zij dat ook weer wel. Het ‘alle Menschen werden Brüder’ komt wel uit de romantiek, maar is toch te herleiden tot de leer van Jezus van Nazareth. Zij past daar in elk geval beter in dan de opvattingen van Innocentius III, die opdracht gaf tot de uitroeiing van de Katharen.
 2. Voor de overgang tussen de christelijke beschaving van de middeleeuwen en de verlichte beschaving die haar vervangen heeft, zie The radical Enlightenment van Jonathan I. Israël.
 3. Van Thales zelf is erg weinig bewaard gebleven, maar andere Griekse filosofen die wij bewonderen hadden hem hoog en verwezen naar zijn werk

Dit essay verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

8 reacties

 1. Thomas schreef:

  Dat gedoe met die moslims hier was te verwachten ofschoon destijds niemand iets van de islam afwist. Wie 40 jaar geleden in het Midden-Oosten is geweest kon weten dat ofschoon het buren waren er iets niet klopte tussen Irak en Iran, omdat Iraniërs een visum nodig hadden voor Irak. Turkije was toen nog vrij seculier met hun Atatürk verering en was vrij westers. Afghanistan was zeer onderontwikkeld maar stond nog positief tegenover Westerlingen. In Pakistan was dat al heel anders. Als je Khyber-pass over was liepen er zeer onheilspellende in donker geklede mannen rond die niet erg vriendelijk keken. Na de machtsovername door Khomeiny in Iran en de moord op Sadat in Egypte door de Moslimbroeders en het bouwen van salafistische Saoedische moskeeën in het Westen en de opkomst van Erdogan is er een zeer haatdragende vorm van islam ontstaan, die 40 jaar geleden zelfs in de landen van herkomst niet eens bestond.
  Als de genoemde gebeurtenissen de ogen van de politici destijds geopend hadden en ze de islam de toegang tot Europa hadden ontzegd was Europa een hoop toekomstige ellende bespaard gebleven.

 2. LT schreef:

  Toon Kasdorp; goede en zeer zinnige bijdrage. Dank daarvoor.

  Katholieke koningen in het verdere verleden hadden op dit gebied betere inzichten en praktijken dan onze royals in het tijdperk van de Bilderbergers.

 3. Johan P schreef:

  Grote fout die door zeer veel mensen herhaald blijft worden is het idee dat de kruistochten de christelijke versie van jihad waren. Die vergelijking gaat op ALLE punten volledig mank.
  Islam leert dat de wereld aan islam onderworpen moet worden en dat de gewelddadige strijd daar een van de middelen voor is en alleszins is geoorloofd. Islam is in veel opzichten gebaseerd op expansie door geweld.
  De kruistochten waren een (erg late) reactie op de eindeloze agressie van islam tegen het christendom. Het christendom verloor enorme gebieden voordat het reageerde. Ruwweg 1/3 van de christelijke wereld om precies te zijn.
  De kruistochten waren zeer beperkt in omvang en tijdsduur als men dat afzet tegen de constante barrage vanuit de moslim gebieden.
  De kruistochten waren een poging om christelijke gebieden te behouden, dan wel pas verloren gebieden terug te nemen, niet perse om het christenlijke gebied uit te breiden.
  Hoewel er ook aan de christelijke kant veel gruweldaden werden begaan was er geen opzet of doel om moorse vrouwen in grote getale als (seks)slavinnen weg te voeren naar christelijk gebied.
  De kruistochten waren beperkt in tijd zowel als omvang. 4 echte kruistochten in bijna 400 jaar, niet bepaald te vergelijken met meer dan 1000 jaar voortdurende gewapende jihad.

  Als men eens echt naar de geschiedenis kijkt en de cijfers naast elkaar legt dan vallen de acties van de kruisvaarders in het niet bij de acties van de moslims. Dat verschil is, afhankelijk van welke geschiedkundige men aanhoudt, een factor van 20 tot een factor 50.
  En als men de burgerslachtoffers er ook in opneemt nog meer.

  En dan hebben we het alleen nog maar over jihad als gewapende strijd, de andere vormen worden hier niet eens in meegenomen.

  Iedereen die beweert dat de kruistochten vergelijkbaar zijn met jihad weet niet waar hij het over heeft en heeft op zn best een zeer beperkte kennis van wat jihad eigenlijk inhoudt.

 4. fredjohan schreef:

  In de mooie analyse van Ton Kasdorp mis ik nog twee elementen. Als het spirituele element van religie ondergeschikt wordt. aan het machts element dan wordt religie een politieke ideologie. Dat gebeurde met het christendom als opvolger van het Romeinse rijk. In de middeleeuwen ontwikkelde het christendom een enorme wereldlijke macht, die tot ver in de 19de eeuw voortduurde. In onze tijd is die macht opgelost.
  Ook de islam heeft van meet afaan politieke macht ontwikkeld en is bezig geweest volkeren aan zich te onderwerpen. Ook de gewelddadigheid is in de islam ingebouwd door de voortdurende interne strijd tussen soennieten en sjiïeten. Dit houdt de strijdlust binnen de islam in stand. De jihadistische groeperingen waren oorspronkelijk communistisch georiënteerd, maar zijn na de val van het communisme overgegaan tot de veel effectievere religieuze ideologie van hun eigen islam. Het Westen gelooft het nog steeds niet, maar we zijn wel in oorlog met deze ideologie.

 5. Cool Pete schreef:

  De islam is de enige ideologie, waar [ onbeperkt ] geweld IN de leer zit.

  On om een artikel te kunnen schrijven, is het wel aanbevelens-waard,
  eerst DE GESCHIEDENIS te kennen.

 6. LT schreef:

  Grappig fredjohan, je zet me diep aan het denken.met je opmerking:
  “Ook de gewelddadigheid is in de islam ingebouwd door de voortdurende interne strijd tussen soennieten en sjiïeten. Dit houdt de strijdlust binnen de islam in stand.”

  Wij in het westen hebben ook zoiets; het ‘vrije’ westen tegen Rusland/vroeger het communisme; Voortdurende strijd om de strijdlust van de deplorabkes in stand te houden? Strijdlust waarvoor en met welke opzet? Hoe geloofwaardig is de roep om verbinding? Alle Menschen werden Brüder? Voor of na “Skripal”?

  In het tijdperk van De Bilderbergers is Rusland steeds vrijer en minder totalitair geworden, Voor het westen geldt het omgekeerde. Hoe zijn wat dat betreft de vooruitzichten voor het westen? Wat doet onze westerse elite? Is onze westerse elite capabel?

 7. Cool Pete schreef:

  @LT : Het is niet alleen de “eeuwige” strijd van het soenisme tegen het shiisme
  [ leer-stellig in deze volgorde ; geschiedkundig over en weer ], dat het geweld in
  die islam in stand houdt;
  maar het is de kern van de leer zelf : de hele wereld moet islamitisch worden; en
  daarvoor zijn ALLE denkbare middelen geoorloofd : van misleiden t/m genocides.
  Islam = wereld-kalifaat + sharia + [ innerlijke en uiterlijke ] jihad.
  Zelfs in het wereld-kalifaat, gaat de [ innerlijke ] jihad door.

 8. Johan P schreef:

  @LT
  De strijdlust binnen de islam wordt van binnenuit als constante gehouden door 2 heel simpele stellingen.
  – een man mag 4 vrouwen hebben en een onbeperkt aantal seksslavinnen
  – jihad is de enige zekere weg naar het paradijs en oorlogsbuit, incluis slavinnen, is een recht van iedere jihadi.

  Laten we zeggen dat je een bevolking van 1000 mensen hebt, dus ruwweg 500 mannen. De top 10% zal die 4 vrouwen hebben waarmee ze al 200 van de 500 vrouwen inpakken. Dan nog eens 10% die er misschien 2-3 heeft en je merkt dat er voor het overgrote deel van de mannen geen vrouwen meer zijn.
  De seksuele drang kan zich dan naar binnen richten door homofilie (gebeurt ook behoorlijk in moslimlanden, maar is levensgevaarlijk) of naar buiten. Dat laatste wordt enorm aangemoedigd en berooft de buurstaten van hun vrouwen.
  Het is een manier om de seksuele drang van mannen in een bepaalde richting te dirigeren en dat is zo ongeveer de sterkse drang die er is. Of die vijand voor een sunnitische moslim nu een shi-it of een niet-moslim is doet daarin niet echt ter zake.