DE WERELD NU

Ex-moslims – ‘Wie zijn religie verlaat, dood hem’

Erdal Balci, Israël, Corona, westerse schuld, Brederode, Recensie, Afgrondelijk, depressie

De Beweging van ex-moslims van België bracht vorige week een verzamelbundel vol eigen ervaringen uit. Frans Groenendijk las en recenseerde het.

Het geloof in de pretenties van ‘profeet’ Mohammed heeft behalve ridicule ook extreme, zelfs ronduit gewelddadige aspecten. Wie dat hier aankaart wordt genegeerd, tot extreemrechts of islamofoob gebombardeerd, en in het gunstigste geval geconfronteerd met de vraag: maar wat wil je dan dat de overheid doet?

Iedere politicus en ieder ander die die laatstgenoemde eer te beurt valt, doet er goed aan om te benadrukken dat op elk beleidsterrein het in de politiek belangrijker is om te stoppen met het maken van foute keuzes en het volharden in fout beleid, dan met nieuwe maatregelen te komen. En verder doet men er goed aan erop te blijven hameren dat het in de politiek niet zozeer moet gaan om standpunten, resoluties en moties, maar om analyses van tendensen, om prioriteiten en om emoties.

Voor wat betreft de omgang met het mohammedanisme, bestaat er bij mij geen enkele twijfel over wat in Nederland en andere westerse landen de hoogste prioriteit verdient: aandacht besteden aan de subtiele of zeer expliciete dreiging met geweld in de richting van de zogenaamde ‘afvalligen’. Mensen die gebruik willen maken van hun grondwettelijke rechten. Zodoende reisde ik vorig weekend ruim 5 uur heen en ruim 5 uur terug naar Gent om daar de boekpresentatie bij te wonen van het hier gerecenseerde boek. In een vervolgstukje wil ik nog wat schrijven over de presentatie zelf. Het kopje van een paragraaf verderop is al wel ontleend aan een van de getuigenissen daar.

Islamofoob
Een boek als dit bespreken, is voor mij, als schrijver van het eerste serieuze boek in de Nederlandse taal over Islamofobie, een speciale uitdaging. Het voelt een beetje als toen ik Marked for Death van Geert Wilders recenseerde: zo veel herkenning, dat het een beetje ongemakkelijk gaat voelen. Zo komt bijvoorbeeld een fors deel van de koranverzen die ik zonder misplaatst respect verzamelde en in detail ‘recenseerde’ in dit boek ook aan de orde.

Doelgroep
In meerdere opzichten is dit boek echt beter dan het mijne. Ik schreef mijn boek destijds met het nadrukkelijke – achteraf gezien te naïeve – idee, dat het zou bijdragen aan een soort dialoog met politici, ‘opiniemakers’ etc. Hoogopgeleiden zeg maar. De overgrote meerderheid van die bange, slecht geïnformeerde groep is echter niet geïnteresseerd in enig serieus debat over de inhoud van de leer van Mohammed. Integendeel: men is volop bezig te voorkomen dat studie van en debat over deze leer even stevig wordt aangepakt als in de vorige eeuw gebeurde met het christendom.

Dit boek richt zich echter op verstandigere, minder hoogopgeleide mensen. Dit komt tot uitdrukking in het taalgebruik, de behandeling van minder verschillende onderwerpen, de herhaling van een aantal wezenlijke zaken en in de uitstekende ordening. Dat laatste zie je al terug in de inhoudsopgave en, vooral voor wat betreft de hoofdstukken 3 t/m 5, ook binnen de hoofdstukken. Subhoofdstuk 3.4.2 geeft een tijdlijn. Het begint met een eigenlijk onmisbare tabel van die bronnen van de sharia/islam uit de 7e tot en met 10e eeuw. Precies op de juiste plaats in het boek bevat het boek een korte biografie van Mohammed.

Kicken op intimidatie
Mijzelf bracht dit boek niet zo héél veel nieuwe informatie maar wel nieuwe en nuttige inzichten en verbanden. In mijn eerste stuk hier op VoL, Voetballen mag wèl van Allah – of: de kinderhand van F. Halsema schreef ik al eens over de absurditeit van de praatjes over de grote en kleine jihad [1]:

Is de heilige oorlog soms minder gruwelijk of minder misplaatst nu zij er het etiketje ‘lesser’ op hebben geplakt? De mannen beweren alleen dat er een strijd bestaat die zijzelf nog belangrijker vinden dan die heilige oorlog: voor niemand van enig belang dan voor henzelf!

Dankzij Jan Jansen (het pseudoniem van de schrijver) die ook schrijft over dat bizarre fenomeen van het hanteren van de zelfde term ‘jihad’ voor heilige oorlog en ‘innerlijke strijd’, ging ik hier anders tegenaan kijken. Het opgeven van je eigen wil om na te denken, het jezelf volledig onderschikken aan de Allahiaanse invallen van meneer Mohammed (en tegenwoordig aan diens plaatsvervangers op aarde), is inderdaad voor de volgelingen een grotere stap dan alleen maar deel te nemen aan of enkele veroveringsoorlogen onder leiding van deze of gene krijgsheer.
Ik had ook nog niet eerder het belang tot me door laten dringen van het goedkeuringsstempel dat de beruchte Al-Azhar universiteit heeft gegeven aan het beruchte boek Reliance of the Traveller.
Hier op VoL schreef ik al eens over het fenomeen van het provocatieve, intimiderende bidden:

Ondanks dat hij tot een kleine minderheid behoort, voelt deze meneer zich veilig genoeg om de meerderheid te gaan intimideren. Dat komt omdat zijn intimidatie-gedrag wordt ondersteund door de islamofoben die in veel westerse landen aan de macht zijn. Jansen wijst er terecht op dat bidders die in groepen op speciale plaatsen -bij grote kerken, bij het Britse Lagerhuis– in het openbaar hun godsdienstige lichaamsoefening gaan doen- daar zelf ongetwijfeld juist een kick van krijgen.

Van binnenuit
De auteur is een voormalig katholiek die met het oog op een huwelijk met een moslima zich bekeerde en 15 jaar lang moslim bleef. Hij beheerst ook de Arabische taal. Hij kan, uit de losse pols als het ware, wijzen op het nogal belangrijke verschil tussen het vertalen van een term met ‘vervloeken’ of met ‘vermoorden’. Hij heeft ruime ervaringen met reacties van ‘gewone moslims’ op zijn steeds kritischer vragen en opmerkingen. En hij weet dat heel veel moslims nogal weinig weten van de leer van Mohammed zoals die is vastgelegd in de originele oude teksten en in die van vandaag de dag. Heel weinig mensen zijn zowel bereid als in staat om zelfs maar te proberen de warrige, extatische tekst van de Koran zelf te doorgronden. Leesbaarder zijn de zogenaamde Hadith en de fatwahs. In vergelijking met de Koran druipt de narigheid van die teksten ervan af. Er zijn er echter ontzaglijk veel van en ook binnen de mohammedaanse wereld wordt volop gesproken over het bestaan van heel veel niet-betrouwbare hadith (niet-Allahiaanse uitlatingen van Mohammed). Wanneer men op onaangename leerstellingen stuit, beweert men voor het gemak dat dat dan wel van die onbetrouwbare zullen zijn.

Op bladzijde 36 schrijft Jan over de angstige, in cirkels redenerende moslims, ongeveer zo verwoord:

Allah heeft alles heel duidelijk vastgelegd in de Koran. Kent Allah zijn eigen schepping niet het best? De islam is zoals een zoomloos weefsel. Als men er een draad uittrekt, dan valt uiteindelijk het hele weefsel uit elkaar. Een terechte angst, waar ik voor een deel dan weer juist mijn hoop voor de toekomst van de mensheid op baseer.

Uit het raam gegooid worden omdat je je diploma haalt
Het boek besteedt ook aandacht aan die bange atheïsten en christenen in het Westen die zo actief de islam wensen te beschermen tegen kritiek. De meest absurde redenaties worden aangevoerd. Op bladzijde 137 schrijft de auteur over Jan Blommaert, professor antropologie aan de Universiteit van Tilburg. De man beweert glashard dat de goede studieprestaties van jonge moslima’s –vooral in vergelijking met de jonge moslims– niet te rijmen valt met het “stereotype van de onderdrukte en onderdanige Moslima [met hoofdletter M!]”. En hij voegt eraan toe dat het onderwijsmodel niet voldoende is afgestemd op “de reëel bestaande diversiteit”. Hoe geschift wil je het hebben? Een zo’n jonge (inmiddels ex-)moslima deed ook haar verhaal. Ze was twee dagen ervoor geopereerd, maar wilde toch haar verhaal komen doen. Het laatste zetje dat ze kreeg om fysiek het tirannieke, gewelddadige gezin van haar broer te ontvluchten. Nadat en omdat ze haar diploma had gehaald dreigde hij haar uit het raam te gooien…

Trump
Voor mensen die gezien worden als angstaanjagende islamofoben, roept het boek op heel wat plaatsen de vraag op of de islamisering in Vlaanderen wel of niet verder gevorderd is dan in Nederland.

Een sterke aanrader dit boek. Ondanks enkele kleine en een wat grotere uitglijder. Die laatste noem ik bij naam. Jan laat zich wat meeslepen in het hardnekkige Trump-bashen dat hier in West-Europa zo welig tiert. Niet op de hysterische manier die we kennen van de Nederlandse media, maar toch. Jammer, maar beslist geen reden om het boek niet aan te schaffen.


 1. Het stuk over Halsema was ontleend aan mijn uitgebreidere studie van de brief van 126 ‘islamgeleerden’

13 reacties

 1. Ron schreef:

  besteld
  UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
  Artikel 20.
  Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
  Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

 2. reageerbuis schreef:

  Zij hebben de Cairo-verklaring (1990) omdat de UVRM (1948) in strijd is met de sharia!

 3. Peter Louter schreef:

  Er zijn duizenden, zo niet tienduizenden, die niet uit de ‘kast’ zijn gekomen uit de vrees voor problemen met hun omgeving. Velen houden de schijn op dat ze nog moslim zijn.

 4. Ad Rek schreef:

  Konden we hier tot een islam komen die voldoet aan ons begrip van godsdienst en aan onze waarden en normen dan zou uittreding geen probleem zijn.

 5. IA schreef:

  die ervaring heb ik ook Peter. Uit respect voor ouders doen ze net of ze nog in het sprookje geloven. We wachten af.

 6. carthago schreef:

  Bizar dat zich in .NL nu twee ondergrondsen manifesteren,de uitvretende en de uittredende islam.

 7. Johan P schreef:

  @Peter Louter & IA
  Die duizenden of tienduizenden zijn helemaal niet van belang. De grote zwijgende meerderheid is niet van belang en is dat ook nooit geweest. Beleid en geschiedenis worden gemaakt door de kleine groep schreeuwers.
  De grote zwijgende meerderheid die voornamelijk (nog) alleen cultureel moslim zijn zal zich namelijk nooit tegen de kleinere, fanatiekere, luidruchtige groep verzetten. Deels omdat ze weten dat als ze dat doen ze zullen worden bedreigd, deels omdat ze die groep heimelijk bewonderen voor hun toewijding en hen zien als betere moslims dan zijzelf zijn.
  Zodra het nodig is zal die grote groep zich naadloos, zonder enige vorm van verzet, zonder enig weerwoord, voegen naar de wensen van de luidruchtige gewelddadige moslims. Dat is altijd zo geweest.

  Uiteraard staat het u vrij het oneens te zijn met mijn visie. In dat geval zou ik toch graag een handjevol voorbeelden willen hebben van situaties waar de grote groep ‘gematigde’ moslims zich ooit heeft verzet tegen de schreeuwers. Of zelfs maar van andere groepen waar dat is gebeurd. Zoals ik al zei, de grote zwijgende meerderheid is niet van belang en is dat ook nooit geweest.

 8. Juanito schreef:

  In de geschiedenis is tot nu toe gebleken dat zowel de nationaal-socialisten als de internationale socialisten het uitstekend met de islam konden en kunnen vinden.

 9. Ad Rek schreef:

  @Johan P. Ik wil Peter Louter & IA niet voor de voeten lopen in reactie, maar wil deze reactie toch kwijt.
  Ja, dat is altijd zo geweest. In de islamitische wereld ja dus zijn er nog geen voorbeelden beschikbaar. De situatie is nu nieuw. Moslims leven nu onder westerse overheden. Ik hoop er op dat het daardoor nu anders kan gaan lopen. U schrijft terecht, “Of zelfs maar van andere groepen waar dat is gebeurd.” De dynamiek van de grote zwijgende meerderheid versus de schreeuwers of machthebbers vindt inderdaad ook hier plaats,overal in de mensenwereld lijkt mij. De mogelijkheid van bevrijding uit de geloofskerkers die hier plaats vond zou toch herhaalt moeten kunnen worden voor deze nieuwe groep monotheïsten zou ik zeggen. Dat zal afhangen van de bereidheid van de overheid om pal te staan voor de mensenrechten van deze onderdanen. Zie de laatste alinea van het artikel van Robert Bor van vandaag. Wat stelt u voor om te doen Johan P, ?

 10. IA schreef:

  Johan p. Weet in ieder geval hoe de grote groep denkt en daarvoor heb ik respect… Sterker nog dat wil ik ook leren!!!!

 11. carthago schreef:

  Bij de vervolging met doodslag van uittreders maken de imams van de mosketen slechts gebruik van opportunistische politici ,rechters en plisie die liever ook nooit zelf op die lijst willen komen .Correct me if I am wrong.

 12. Henk Albarda schreef:

  Tussen de moslims die ik onder ‘veilige’ omstandigheden ben tegen gekomen, was er 1 die aangaf nooit het geloof te volgen. Alle anderen die ik na mijn eerste 10 – 15 zeer slechte ervaringen met moslims tegenkwam, begonnen onmiddellijk met ‘ongelovige bleekscheet’.
  Nederland heeft zich van 1800 – 1950 ontwikkeld tot een christelijk-joodse samenleving en pas na 1970 is daar de islam ‘echt’ bijgekomen en heeft zich uitsluitend opgedrongen omdat links de gastarbeiders uit Nrd-Afrika en Turkije , die ‘zieligerds’ ,beslist in Nederland wilde verenigen met hun gezin en hun cultuur liet vasthouden. Dit is 1 van de grootste historische stommiteiten van links ooit. Zonder die stommiteit hadden we nu een hoop minder ellende gehad, nl slechts een enkel % moslims in Nederland.
  IA, uw specialiteit is het zonder mij te kennen mij uit te maken voor alcoholist, ik neem aan dat u die lijn doortrekt?

 13. Johan P schreef:

  @Ad Rek
  Mijn voorstel? Dat is even eenvoudig als probaat, het vraagt echter harde keuzes en een overheid die bereid is om door te zetten. Iets wat alleen kan als het ook door het (eigen) volk gedragen wordt.
  1 – de erkenning dat er een probleem is met Islam in iedere vorm. De teksten zijn duidelijk genoeg, islam staat haaks op zo ongeveer alle waarden die de westerse wereld als grondwaarden heeft. Daarbij komt dat islam haar volgelingen verbiedt te integreren en geweld goedkeurt, ja zelfs promoot.
  islam zal dus moeten worden bestempeld voor wat het is; een gewelddadige, haatzaaiende discrimerende ideologie met het mom van godsdienst, een ideologie die hier niet thuishoort.
  2 – Op basis daarvan de status van godsdienst voor islam intrekken. Alle moskeeen sluiten.
  3 – Repatriering van aanhangers van islam. In principe op vrijwillige basis. Laat de staat gedurende 2 jaar de bezittingen opkopen tegen 120% marktwaarde op voorwaarde dat de verkopers vertrekken naar een islamitisch land naar eigen keuze, waarbij ook nog 5.000 euro verhuiskosten wordt vergoed. Na de eerste 2 jaar verlengen voor 2 jaar, maar tegen 110% en 2.500 euro. Na nog 2 jaar voor 100% en geen vergoeding. Daarna de mogelijkheid blijven bieden voor 80%.
  4 – Verbod op praktiseren van islamitische rituelen en feestdagen. Afdwingen met boete, vervolgens gevangenisstraf en indien mogelijk uitzetting.
  5 – Afnemen van Nederlandse nationaliteit van ieder met een dubbel paspoort die een misdaad begaat en die vervolgens uitzetten naar het land waarvan men de andere nationaliteit heeft.

  Er zijn nog meer zaken te regelen die hiermee samenhangen, ik heb oa wel ideeen voor een aantal aanpassingen in de grondwet, evenals het vormen van een grondwettelijk hof., maar als ik daar aan ga beginnen moet ik VoL vragen een volledig essay te plaatsen, dat wordt veel te veel voor een reactie.

  Overigens begrijp ik heel goed dat ook het begin met de gemaakte voorstellen zal leiden tot geweld en opstanden. Het probleem is dat men daar niet meer aan kan ontkomen. De geschiedenis geeft een zeer helder beeld van hoe het landen vergaat waar de islamitische bevolking groeit, Spanje is het enige land in de geschiedenis dat zich ooit heeft bevrijd van islamitische overheersing na te zijn veroverd en dat is niet vreedzaam gegaan. Islam kent zelfs geen woord voor ‘vrede met ongelovigen’, het beste dat men kan bereiken is een wapenstilstand voor een maximale duur van 10 jaar.

  @IA. Ik neem aan dat dat sarcastisch is bedoeld. Ik zou uj echter willen vragen mij de gevraagde voorbeelden te geven. Er is geen enkel voorbeeld te vinden waar de grote zwijgende massa echt een rol van belang heeft gespeeld.