DE WERELD NU

De Koran: een spiernaakte keizer

Islam

Dit stuk behandelt een 25-tal opvallende verzen uit de Koran. Niet geschikt voor mensen die ziekelijk bang zijn voor de leer van Mohammed, niet voor islamofoben dus.

Inleiding
Een echt lang stuk, maar het is niet per se nodig om alle Engelse regels ook te lezen. Deze tekst is meer een naslagwerkje dan een betoog. Het is een hulpmiddel voor het ter discussie stellen[1] van de inhoud van de Koran; alleen geschikt voor mensen die niet bang zijn uitgevallen. Er wordt gewezen op zaken die iedereen kan zien maar bijna niemand wil of durft te zien.

In de Koran zelf staat een directe verwijzing naar De Nieuwe Kleren van de Keizer van de titel: in vers 3:7. Daar staat dat alleen slimme mensen de tekst echt kunnen begrijpen. Plagieerde Andersen gewoon dit Koranvers toen hij dat sprookje met die naam schreef?[2]

Op zijn gunstigst voorgesteld is de Koran de tekst van één enkele godsdienstwaanzinnige. Wanneer je één enkel aspect van de Koran-tekst uit zou willen lichten waaruit dit blijkt, is dat niet heel moeilijk: dat is het veelvuldig voorkomen van de tekst “Allah en zijn boodschapper”. Deze combinatie van woorden komt circa 50 keer voor in het boek. Vaak gaat het daarbij over het moeten gehoorzamen van hen beiden. Op andere plaatsen gaat het bijvoorbeeld over het moeten geloven van Allah en zijn boodschapper.

In dit stuk gaat het puur om de inhoud van de Koran zelf. Anders gezegd: dat de meeste mensen die zichzelf moslim noemen, de inhoud van de Koran niet of nauwelijks kennen, komt hier bijvoorbeeld niet aan de orde. Evenmin dat nogal wat van die mensen (en niet-mohammedanen die vinden dat dat gedachtegoed verdedigd moet worden) doen alsof “hun islam” niets te maken heeft met de historie van dat gedachtegoed of van het feit dat in een aanzienlijk deel van de wereld een groot deel van de bevolking zich moslim noemt en er zelfs staten zijn die officieel islamitisch heten.

Bij de opzet is vooral rekening gehouden met de meest voorkomende pogingen om vaagheid te scheppen over de opmerkelijk letterlijke tekst van de Koran.

De eerste verdedigingslinie is vaak “over welke vertaling heb je het?”, “welke interpretatie hanteer jij?”, “waarom sluit jij met jouw interpretatie aan bij de orthodoxe of zelfs de jihadistisch/extremistische interpretatie?”. Daarom zijn hier bij elk van de behandelde verzen acht vertalingen toegevoegd van de basistekst van het mohammedanisme: twee Nederlandse en zes Engelse.
De verschillen tussen die vertalingen zijn voor bijna alle verzen minimaal. De ene vertaling is rauwer dan de andere maar de strekking is zelden verschillend. Het verhaal van het moeilijk vertaalbaar zijn, kan daarmee naar de prullenbak.

Dan is er het bekende smoesje: je citeert uit de context. Er zijn dan twee mogelijkheden: het gaat over de context van de verdere tekst in de Koran zelf of de tijdgebondenheid van het boek.

Wanneer het om die tweede mogelijkheid gaat, komt bijna vanzelf en zeer indringend de vraag op tafel: wordt het nu niet eens tijd om te gaan streven naar het officieel bestempelen van dat deel van de Koran dat niet meer van toepassing is? In de ogen van de mohammedaanse en niet-mohammedaanse apologeten wordt de letterlijke, jihadistische interpretatie weliswaar slechts gehanteerd door een ‘tiny minority of extremists’ maar die groep is wel op veel plaatsen en op dezelfde desastreuze wijze actief. Wanneer begint die herziening nu eens? De luttele dozijnen mensen die zich verspreid over de gehele wereld daarmee bezighouden of die indruk willen maken, zitten in het verdomhoekje en maken zelf ook een bijzonder weinig overtuigende indruk. Zij herkennen bijvoorbeeld niet eens dat het eerste hier behandelde vers (2:106) cruciaal is voor de herziening.

Het andere verwijt – dat van citeren uit de context van de Koran als geheel – is zo leugenachtig dat het daardoor vrijwel niemand opvalt. De idiot-savants die de tekst van buiten kennen, zullen altijd in staat zijn een ander vers te noemen dat iets uitspreekt dat het gewraakte vers enigszins relativeert of tegenspreekt. Dit is echter heel wat anders dan een en ander in de context plaatsen: vaak is het juist het tegenovergestelde. De apologie bestaat er vaak uit dat de context verdoezeld wordt. De criticus zal daarom de bekritiseerde verzen juist wel in de context en teneur van de Koran als geheel (moeten) plaatsen. En eigenlijk ook wel in de context van het optreden van Mohammed als krijgsheer.

Zoals gezegd is dit stuk volledig toegespitst op de (letterlijke) inhoud van de Koran zelf. Lieden die beweren dat bepaalde verzen, of hoofdstukken van de Koran inspiratie zouden kunnen leveren voor fatsoenlijk, zelfs nastrevenswaardig gedrag, kun je daarmee niet gemakkelijk van de wijs brengen. Hen zou je als het ware op hun woord kunnen geloven en vragen aan welke verzen men dan denkt. Kunnen ze er drie noemen?

De meeste zullen dat weigeren of aankomen met verzen die ‘matigend’ zijn. Ik schrijf ‘matigend’, niet ‘gematigd’, omdat ze niet zelden volgen op andere, juist extra nare verzen. Een aantal verzen die fatsoenlijk aandoen, blijkt bij nadere beschouwing vaak een soort variant op een Bijbel-tekst te zijn.

Of men komt met het verhaal dat de Koran in het Arabisch eigenlijk een zo mooi klinkend gedicht is. Men zou dan in herinnering kunnen brengen dat volgens veel van zijn trouwste volgelingen Mohammed zichzelf er hevig tegen verzette om als dichter beschouwd te worden en ieder geval toch gezamenlijk met hen vaststellen dat daarmee de inhoud dus terzijde geschoven dient te worden. Of beter: dat die terzijde geschoven is. Laat die mensen toch vooral genieten van die prachtige klanken.

Methode
Per vers is hierna het volgende genoteerd:
I. Het nummer van het vers, de kern ervan, naam van het hoofdstuk, de eventuele alternatieve nummering en of het tot de Mekkaanse of Medinesische gerekend wordt. Mekkaans: Mohammed als prediker, Medinesisch: Mohammed als krijgsheer. Ook wel aangeduid als van voor of na het begin van de mohammedaanse jaartelling ‘Anno Hijra’, AH, die immers begint bij die wijziging van de rol van Mohammed.
Ik heb het genoteerd als < AH of > AH.
II. Het vers als naakte keizer. Zoals het onbevangen en onbevreesde kind uit het sprookje het leest.
III. Twee Nederlandse vertalingen
IV. De “context”
V. De apologie. De goedpraterij, zeg maar.
VI. De weerlegging van de apologie
VII. Zes Engelse vertalingen

De Nederlandse vertaling a) is van de Ahmadiyya[3], vertaling b) van Kramers (aangevuld door Hans Jansen in de tijd dat die nog niet zulke scherpe kritiek verwoordde).
De Engelse vertalingen zijn afkomstig van de webstek Yaqub, Yet Another Quran Browser.
Deze is opgezet door mensen die aan ‘dialoog’ willen doen. Van hen kun je verwachten dat ze zich niet hebben ingespannen om de Koran lelijker voor te stellen dan ze is. Hun indeling van de geciteerde vertalers: Picktall, Yusuf Ali, Hilali-Khan en Shakir: orthodoxe moslims; Sher Ali en Khalifa niet orthodoxe moslims. Vertalingen van een aantal niet-mohammedanen zijn ook te raadplegen via deze browser: zij wijken inhoudelijk niet noemenswaardig af.

De verzen

2:106 Het naskh of abrogatie vers (> AH 0)
Hoofdstuk “De Koe” (2:100)
II Het vers als naakte keizer
>> Eerst openbaart Allah iets aan Mohammed en later bedenkt Allah zich en geeft wat anders door.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten (!), daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen?”
b. “Welk teken wij ook afschaffen of doen vergeten, wij brengen iets beters daarvoor in de plaats of iets wat daaraan gelijk is. Weet gij niet dat God over alle dingen machtig is ”
IV Context
‘De koe’ is het langste hoofdstuk. Daarom staat het meestal vooraan in uitgaves van de Koran. Terwijl het wel uit de latere, Medinesische, meer oorlogszuchtige, periode stamt.
De Koe begint met het prijzen van het boek zelf “dit is de Schrift waaraan geen twijfel mogelijk is, een rechte leiding voor de vrezenden (!).” Voor zover er een strekking is aan te geven van dit hoofdstuk en dit vers, is die daarmee ook gegeven: “Believe it or else!”.
V Apologie
De onthullende, onthutsende betekenis van dit vers wordt zelden aangekaart en dus ook weinig verdedigd. Wat wel veel gebeurt is dat geprobeerd wordt überhaupt het bestaan van tegenstrijdigheden in de Koran weg te moffelen.
VI Weerlegging
In zekere zin is dit het vers dat Mohammed en Koran het sterkst ontmaskert. Allah en/of Mohammed geeft hier immers in de Koran zelf aan dat er tegenstrijdigheden in staan. Ze nemen niet eens de moeite om het anders voor te stellen. Welke discussie ook aanleiding was om dit ‘argument’ naar voren te brengen: een heel wat minder ongeloofwaardige aanpak was ook mogelijk geweest. Bijvoorbeeld in de trant van ‘jullie hebben me vorige keer niet goed begrepen’, ‘mijn woorden zijn verdraaid’ of ‘dat vers is op deze situatie niet rechtstreeks van toepassing’. Maar nee: het gaat hier echt om een bijzondere formulering van het tot uitdrukking brengen van de opstelling ‘houd-je-bek-god-is-hier-aan-het-woord’.
Interessant is verder wat ‘islamgeleerden’ zeggen over hoe om te gaan met ‘abrogatie’.

“naskh, of het nu gaat om wijn of de richting van het gebed, veronderstelt altijd dat de huidige wet bekend is (dus geen wijn en bidden in de richting van Mekka), en de verzen die daarmee in overeenstemming zijn, noodzakelijkerwijs de geldige zijn. Verzen die hier tegenin gaan zijn noodzakelijkerwijs ongeldig en kunnen zo logisch gerangschikt worden volgens een basisidee van ‘voortschrijdende openbaring’.”

Je moet dus vooral kijken naar dat wat nú op dit moment de algemeen geldende opvatting is onder de mohammedaanse ‘geleerden‘. De manier van denken achter deze benaderingswijze is een uitzonderlijk belangrijke factor in het begrijpen van het karakter van de reëel bestaande mohammedaanse ideologie: als het aan de gezamenlijke ‘islamgeleerden’ (‘oelema’) ligt, draait alles uiteindelijk om de visie van hun kaste.
VII Engelse vertalingen
Pickthall Nothing of our revelation (even a single verse) do we abrogate or cause be forgotten, but we bring (in place) one better or the like thereof. Knowest thou not that Allah is Able to do all things?
Yusuf Ali None of Our revelations do We abrogate or cause to be forgotten, but We substitute something better or similar: Knowest thou not that God Hath power over all things?
Hilali-Khan Whatever a Verse (revelation) do We abrogate or cause to be forgotten, We bring a better one or similar to it. Know you not that Allah is able to do all things?
Shakir Whatever communications We abrogate or cause to be forgotten, We bring one better than it or like it. Do you not know that Allah has power over all things?
Sher Ali Whatever message WE abrogate or cause to be forgotten, WE bring one better than that or the like thereof. Knowest thou not that ALLAH has the power to do all that HE wills?
Khalifa When we abrogate any miracle, or cause it to be forgotten, we produce a better miracle, or at least an equal one. Do you not recognize the fact that GOD is Omnipotent?

3:7 Het letterlijk nemen van de tekst is geboden (> AH 0)
Hoofdstuk “Het geslacht van Imran” (3:5)
II Het vers als naakte keizer
>> De Koran als inspiratiebron voor Andersens “Nieuwe kleren van de Keizer”
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “Hij is het, Die u het Boek heeft nedergezonden; er zijn verzen in, die onoverdrachtelijk zijn, zij vormen de grondslag van het Boek, en er zijn andere (verzen), die zinnebeeldig zijn. Maar degenen in wier hart dwaling is, volgen die, welke zinnebeeldig (bedoeld) zijn en zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg. En niemand kent de juiste uitleg dan Allah en degenen, die vast gegrondvest zijn in kennis, die zeggen: “Wij geloven er in; het geheel is van onze Heer”; en niemand trekt er lering uit, dan zij, die begrip hebben.”
b. “Hij is het die op u de schrift heeft nedergezonden. Een deel ervan welgevoegde tekenen die de moeder van de schrift zijn en nog andere, meerzinnige. Maar degenen in wier harten afwijking is die gaan na wat er meerzinnig van is in begeerte naar verzoeking en in begeerte naar de uitlegging ervan. Maar niet kent de uitlegging ervan een ander dan god en de stevigstaanden in de kennis die zeggen: wij geloven erin het is alles vanwege onze heer. Maar geen anderen laten zich manen dan de verstandige. ”
IV Context
Imran is de vader van Mozes: de meest genoemde mens in de Koran. Die vader komt in een der verzen van dit hoofdstuk voor, maar verder is onduidelijk wat de titel met de inhoud van het hoofdstuk te maken heeft. Net als vele andere gaat ook dit hoofdstuk over van alles en nog wat. Dit specifieke vers sluit nog wel een klein beetje aan op het voorgaande dat een algemene lofzang op Allah geeft. Het erop volgende gaat weer over de dreiging van hel en verdoemenis bij het laatste oordeel.
V Apologie en VI Weerlegging
Ten onrechte wordt dit vers nog vrijwel niet op de korrel genomen. Afgezien van het, onder verwijzing naar Andersen, volslagen lachwekkende ‘none will grasp the Message except men of understanding’ is de boodschap dat de letterlijk te nemen verzen belangrijker zijn dan de overdrachtelijke, op zich zelf niet problematisch. Dit vers gaat pas echt belangrijk worden, gaat pas de achilleshiel worden van het mohammedanisme, wanneer èn van buitenaf het boek onder vuur wordt genomen èn er een groep ten tonele verschijnt die daadwerkelijk en met enig gezag een agenda van ‘hervorming’ zou gaan nastreven.
VII Engelse vertalingen
Pickthall He it is Who hath revealed unto thee (Muhammad) the Scripture wherein are clear revelations – they are the substance of the Book – and others (which are) allegorical. But those in whose hearts is doubt pursue, forsooth, that which is allegorical seeking (to cause) dissension by seeking to explain it. None knoweth its explanation save Allah. And those who are of sound instruction say: We believe therein; the whole is from our Lord; but only men of understanding really heed.
Yusuf Ali He it is Who has sent down to thee the Book: In it are verses basic or fundamental (of established meaning); they are the foundation of the Book: others are allegorical. But those in whose hearts is perversity follow the part thereof that is allegorical, seeking discord, and searching for its hidden meanings, but no one knows its hidden meanings except God. And those who are firmly grounded in knowledge say: “We believe in the Book; the whole of it is from our Lord:” and none will grasp the Message except men of understanding.
Hilali-Khan It is He Who has sent down to you (Muhammad SAW) the Book (this Qur’an). In it are Verses that are entirely clear, they are the foundations of the Book [and those are the Verses of Al-Ahkam (commandments, etc.), Al-Fara’id (obligatory duties) and Al-Hudud (legal laws for the punishment of thieves, adulterers, etc.)]; and others not entirely clear. So as for those in whose hearts there is a deviation (from the truth) they follow that which is not entirely clear thereof, seeking Al-Fitnah (polytheism and trials, etc.), and seeking for its hidden meanings, but none knows its hidden meanings save Allah. And those who are firmly grounded in knowledge say: “We believe in it; the whole of it (clear and unclear Verses) are from our Lord.” And none receive admonition except men of understanding. (Tafsir At-Tabari).
Shakir He it is Who has revealed the Book to you; some of its verses are decisive, they are the basis of the Book, and others are allegorical; then as for those in whose hearts there is perversity they follow the part of it which is allegorical, seeking to mislead and seeking to give it (their own) interpretation but none knows its interpretation except Allah, and those who are firmly rooted in knowledge say: We believe in it, it is all from our Lord; and none do mind except those having understanding.
Sher Ali HE it is who has sent down to thee the Book; in it there are verses that are firm and decisive in meaning – they are the basis of the Book – and there are others that are susceptible of different interpretations. But those in whose hearts is perversity pursue such thereof as are susceptible of different interpretations, seeking to cause discord and seeking wrong interpretations of it. And none knows it except ALLAH and those who are firmly grounded in knowledge; they say, `We believe in it; the whole is from our Lord.’ – And none take heed except those gifted with understanding –
Khalifa He sent down to you this scripture, containing straightforward verses – which constitute the essence of the scripture – as well as multiple-meaning or allegorical verses. Those who harbor doubts in their hearts will pursue the multiple-meaning verses to create confusion, and to extricate a certain meaning. None knows the true meaning thereof except GOD and those well founded in knowledge. They say, “We believe in this – all of it comes from our Lord.” Only those who possess intelligence will take heed.

36:56 Vrouw als aanhangsel van man (< AH 0)
Hoofdstuk “Ya-Sin” of Jaa-sien
II Het vers als naakte keizer
>> De vrouw komt in hemel (dit vers) of hel (37:22) als aanhangsel van haar man.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “Zij en hun echtgenoten zullen zich in de schaduw op tronen nedervlijen.”
b. “Zij en hun echtgenoten zijn in beschaduwing geleund op rustbanken.”
IV Context
Het laatste oordeel en het leven na de dood. Het gaat hier (in het voorgaande vers) over de bewoners van de hemel. En dan volgt dus dat “zij en hun echtgenoten”.
V Apologie
De enige (mogelijke) verdediging bestaat uit afleidingsmaneuvres. Kansloze pogingen om te wijzen op verzen waaruit een zekere gelijkheid van mannen en vrouwen zou blijken.
VI Weerlegging
De eigenlijke bewoners van de hemel zijn de mannen. En hun vrouw gaat met hen mee. Het is des te kwalijker omdat er ook nog het vers 37:22 bestaat waarin de vrouw vanwege de gedragingen van de man ook mee moet naar de hel.
VII Engelse vertalingen
Pickthall They and their wives, in pleasant shade, on thrones reclining;
Yusuf Ali They and their associates will be in groves of (cool) shade, reclining on Thrones (of dignity);
Hilali-Khan They and their wives will be in pleasant shade, reclining on thrones.
Shakir They and their wives shall be in shades, reclining on raised couches.
Sher Ali They and their wives will be in pleasant shades, reclining on raised couches.
Khalifa They abide with their spouses in beautiful shade, enjoying comfortable furnishings.

37:22 Vrouw als aanhangsel van man (< AH 0)
II Het vers als naakte keizer
>> De vrouw komt in hemel (36:56) of hel (dit vers) als aanhangsel van haar man.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “Verzamelt de onrechtvaardigen, hun metgezellen en hetgeen zij aanbaden ” (deze vertaling wijkt dus wel af van de anderen)
b. “Drijft hen die onrecht deden samen en hun echtgenoten en wat zij plachten te dienen buiten god. 23. En leidt hen naar het pad van het hellevuur. ”
Pickthall (And it is said unto the angels): Assemble those who did wrong, together with their wives and what they used to worship
Yusuf Ali “Bring ye up”, it shall be said, “The wrong-doers and their wives, and the things they worshipped –
Hilali-Khan (It will be said to the angels): “Assemble those who did wrong, together with their companions (from the devils) and what they used to worship.
Shakir Gather together those who were unjust and their associates, and what they used to worship
Sher Ali The angels will be commanded: `Assemble those who acted wrongfully along with their companions and what they used to worship
Khalifa Summon the transgressors, and their spouses, and the idols they worshipped

2:228 Mannen hebben een hogere rang dan vrouwen (> AH 0)
Hoofdstuk “De Koe”
II Het vers als naakte keizer
>> Indien sprake is van scheiding (verstoting) mag de vrouw niet weg voordat zeker is geworden dat ze niet zwanger is. Dat kind is namelijk van de man (= Allah?), want die heeft het geschapen in haar schoot.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “De gescheiden vrouwen moeten drie menstruatieperioden wachten; en het is haar niet geoorloofd, hetgeen Allah in haar baarmoeder heeft geschapen, te verbergen, indien zij in Allah en de laatste dag geloven; en haar echtgenoten hebben het recht, haar (intussen) terug te nemen, indien zij verzoening wensen. En vóór haar geldt hetzelfde als tegen haar, hetgeen billijk is, de mannen hebben voorrang boven haar. Allah is Machtig, Alwijs.”
b. “En de verstotenen ( ) nemen voor zichzelf in acht een wachttijd van drie tijdmaten maar het staat haar niet vrij verborgen te houden wat god ( ) heeft geschapen in haar schoten indien zij gelovig zijn aan god en aan de laatste dag. En haar echtgenoten zijn gerechtigd haar terug te nemen binnen die tijd indien zij schikking wensen. En aan haar komt hetzelfde toe als wat haar is opgelegd naar het behoorlijke maar de mannen hebben een rang boven haar. God is geweldig en wijs.”
IV Context
Zie het vers 2:223, verderop.
V Apologie
Ook hier wordt de boel vaak vergoelijkt door te wijzen op andere (stukken van) verzen in dit hoofdstuk die minder boosaardig zijn. Zo moeten de mannen de zwangere vrouw, na hun verstoting, niet onvriendelijk bejegenen terwijl ze de zwangerschap voldragen waarna het kind aan de eigenaar – de vader – kan worden overhandigd. Een andere vergoelijking is dat die hogere rang van mannen ‘alleen maar’ – nou ja – die kwestie van het ouderschap betreft (zie bijzin bij Khalifa).
VI Weerlegging
Zoals voor zo ongeveer de hele Koran geldt: de redelijke verzen zijn op zichzelf niet bijzonder, niet mooi of aansprekend maar zorgen er voor dat op z’n best het totaal iets minder verschrikkelijk is, dus “wel meevalt”.
VII Engelse vertalingen
Pickthall Women who are divorced shall wait, keeping themselves apart, three (monthly) courses. And it is not lawful for them that they should conceal that which Allah hath created in their wombs if they are believers in Allah and the Last Day. And their husbands would do better to take them back in that case if they desire a reconciliation. And they (women) have rights similar to those (of men) over them in kindness, and men are a degree above them. Allah is Mighty, Wise.
Yusuf Ali Divorced women shall wait concerning themselves for three monthly periods. Nor is it lawful for them to hide what God Hath created in their wombs, if they have faith in God and the Last Day. And their husbands have the better right to take them back in that period, if they wish for reconciliation. And women shall have rights similar to the rights against them, according to what is equitable; but men have a degree (of advantage) over them. And God is Exalted in Power, Wise.
Hilali-Khan And divorced women shall wait (as regards their marriage) for three menstrual periods, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs, if they believe in Allah and the Last Day. And their husbands have the better right to take them back in that period, if they wish for reconciliation. And they (women) have rights (over their husbands as regards living expenses, etc.) similar (to those of their husbands) over them (as regards obedience and respect, etc.) to what is reasonable, but men have a degree (of responsibility) over them. And Allah is All-Mighty, All-Wise.
Shakir And the divorced women should keep themselves in waiting for three courses; and it is not lawful for them that they should conceal what Allah has created in their wombs, if they believe in Allah and the last day; and their husbands have a better right to take them back in the meanwhile if they wish for reconciliation; and they have rights similar to those against them in a just manner, and the men are a degree above them, and Allah is Mighty, Wise.
Sher Ali And the divorced women shall wait concerning themselves for three courses; and it is not lawful for them that they conceal what ALLAH has created in their wombs, if they believe in ALLAH and the Last Day; and their husbands have the greater right to take them back during that period, provided they desire reconciliation. And they (the women) have rights similar to those (of men) over them in equity; but men have a degree of advantage above them. And ALLAH is Mighty and Wise.
Khalifa The divorced women shall wait three menstruations (before marrying another man). It is not lawful for them to conceal what GOD creates in their wombs, if they believe in GOD and the Last Day. (In case of pregnancy,) the husband’s wishes shall supersede the wife’s wishes, if he wants to remarry her. The women have rights, as well as obligations, equitably. Thus, the man’s wishes prevail (in case of pregnancy). GOD is Almighty, Most Wise.

4:34 Mannen mogen hun ongehoorzame vrouw slaan (> AH 0)
Hoofdstuk “De vrouwen” (4:38)
II Het vers als naakte keizer
>> Vrouwen moeten gehoorzaam zijn aan hun man. Zelfs wanneer je ( ! ) haar ongehoorzaamheid vréést, mag je haar straffen.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar.”
b. “De mannen zijn opzichters over de vrouwen voor wat god aan de een meer gegeven heeft dan aan de ander en voor wat zij gegeven hebben als bijdrage van hun bezittingen. De deugdzame vrouwen echter zijn de in ootmoed staanden die de verborgenheid behoeden door de behoeding van god. Maar zij van wie gij opstandigheid vreest vermaant haar en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar. Maar indien zij u gehoorzaam worden zoekt dan geen weg om haar te tuchtigen. ”
IV Context
Dit vers sluit ongeveer aan op het vers over de vraag met wie ‘je’ mag ‘trouwen’. De tussenliggende verzen wijden uit over hoe de gelovigen in het algemeen met elkaar moeten omgaan. Zoals ‘doodt elkaar niet’. In sommige vertalingen is daaraan toegevoegd: pleeg geen zelfmoord. In het vers dat volgt op dit van de gehoorzaamheid van vrouwen aan hun man, gaat het hoofdstuk door over bemiddeling bij huwelijksproblemen en gaat daarna weer over totaal andere zaken.
V Apologie
Er wordt vooral over aangevoerd dat “slaan” verkeerd vertaald is. Een enkele keer dat dat slaan niet hard moet gebeuren…
VI Weerlegging
Vermeden wordt om het er over te hebben dat mannen de baas zijn en mogen straffen, los van de vraag wat die straf dan inhoudt. Dat het zelfs gaat over gehoorzaamheid die gevreesd wordt: duidelijker kan de onderschikking van vrouwen niet worden aangeduid.
VII Engelse vertalingen
Pickthall Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women). So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them. Then if they obey you, seek not a way against them. Lo! Allah is ever High, Exalted, Great.
Yusuf Ali Men are the protectors and maintainers of women, because God has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband’s) absence what God would have them guard. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (lightly); but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance): For God is Most High, great (above you all).
Hilali-Khan Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has made one of them to excel the other, and because they spend (to support them) from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient (to Allah and to their husbands), and guard in the husband’s absence what Allah orders them to guard (e.g. their chastity, their husband’s property, etc.). As to those women on whose part you see illconduct, admonish them (first), (next), refuse to share their beds, (and last) beat them (lightly, if it is useful), but if they return to obedience, seek not against them means (of annoyance). Surely, Allah is Ever Most High, Most Great.
Shakir Men are the maintainers of women because Allah has made some of them to excel others and because they spend out of their property; the good women are therefore obedient, guarding the unseen as Allah has guarded; and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them; then if they obey you, do not seek a way against them; surely Allah is High, Great.
Sher Ali Men are guardians over women because ALLAH has made some of them excel others, and because men spend on them of their wealth. So virtuous women are obedient, and guard the secrets of their husbands with ALLAH’s protection. And as for those on whose part you fear disobedience, admonish them and keep away from them in their beds and chastise them. Then if they obey you, seek not a way against them. Surely, ALLAH is High and Great.
Khalifa The men are made responsible for the women, and GOD has endowed them with certain qualities, and made them the bread earners. The righteous women will cheerfully accept this arrangement, since it is GOD’s commandment, and honor their husbands during their absence. If you experience rebellion from the women, you shall first talk to them, then (you may use negative incentives like) deserting them in bed, then you may (as a last alternative) beat them. If they obey you, you are not permitted to transgress against them. GOD is Most High, Supreme.

2:223 Het ‘akkervers’ (> AH 0)
Hoofdstuk “De Koe”
II Het vers als naakte keizer
>> Vrouwen zijn akkers in de landbouwkundige betekenis van dat woord. “Je vrouwen zijn de dragers van jouw zaad” zegt een vertaler zelfs. Een akker: daar haal je (!) je kinderoogst vanaf.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.”
b. “Uw vrouwen zijn als een akker voor u zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt maar doet iets daaraan voor u voorafgaan. En vreest god en weet dat gij hem ontmoeten zult en geeft goede tijding aan de gelovigen.”
IV Context
Het hoofdstuk als geheel gaat over de meest uiteenlopende zaken. Van de bedevaart tot de jihad, van menstruatie tot kansspelen. Een verhaal zit er niet in. Het gedeelte van dit hoofdstuk waarin dit vers voorkomt is bepaald niet overdrachtelijk: zo is het en zo moet het, dat is hier de context. (Zoals uiteindelijk voor het hele boek geldt).
V Apologie
Het meest gehanteerde smoesje met betrekking tot dit vers is dat het woordje ‘akker’ verkeerd vertaald is. Het zou eigenlijk voor iets van ‘kleed’ staan. En de man is dan ook een ‘kleed’ voor de vrouw. Er wordt ook wel beweerd dat het alleen gaat over welke ’standjes’ zijn toegestaan.
VI Weerlegging
Het smoesje is niet alleen in strijd met de verschillende vertalingen maar vooral, zoals zoveel van de gebruikte smoesjes, juist het voorbij zien aan de context. Er is nog een groot aantal andere verzen dat de nadruk legt op de vrouw als broedmachine voor de man. Bijvoorbeeld in het hierna vermelde 2:228 maar ook in verzen uit hoofdstuk 65 en nog diverse andere plaatsen. Het kind is van de vader. Dat is ook de praktijk in veel landen waar het mohammedanisme welig tiert. Je ziet het terug bij drama’s met kinderen uit gemengde huwelijken die stuklopen waarna de mohammedaanse mannen de kinderen ontvoeren naar het land van herkomst.
VII Engelse vertalingen
Pickthall Your women are a tilth for you (to cultivate) so go to your tilth as ye will, and send (good deeds) before you for your souls, and fear Allah, and know that ye will (one day) meet Him. Give glad tidings to believers, (O Muhammad).
Yusuf Ali Your wives are as a tilth unto you; so approach your tilth when or how ye will; but do some good act for your souls beforehand; and fear God. And know that ye are to meet Him (in the Hereafter), and give (these) good tidings to those who believe.
Hilali-Khan Your wives are a tilth for you, so go to your tilth (have sexual relations with your wives in any manner as long as it is in the vagina and not in the anus), when or how you will, and send (good deeds, or ask Allah to bestow upon you pious offspring) before you for your ownselves. And fear Allah, and know that you are to meet Him (in the Hereafter), and give good tidings to the believers (O Muhammad SAW).
Shakir Your wives are a tilth for you, so go into your tilth when you like, and do good beforehand for yourselves, and be careful (of your duty) to Allah, and know that you will meet Him, and give good news to the believers.
Sher Ali Your wives are a sort of tilth for you; so approach your tilth when and as you like and send ahead some good for yourselves; and fear ALLAH and know that you shall meet HIM; and bear good tidings to those who believe.
Khalifa Your women are the bearers of your seed. Thus, you may enjoy this privilege however you like, so long as you maintain righteousness. You shall observe GOD, and know that you will meet Him. Give good news to the believers.
VIII Verwant
Zie ook: 33:59 (wanneer het huwelijk nog niet geconsumeerd is, is er geen wachttijd voor de verstoten vrouw…) en 2:223.

65:4 De vrouw als voortplantingshulpmiddel voor mannen (> AH 0)
Hoofdstuk “De Scheiding / De verstoting”
II Het vers als naakte keizer
>> Verstoten vrouwen moeten bij de man blijven wanneer ze zwanger zijn, zodat de man het kind nog kan oogsten. Terloopse instemming met praktijk van kinderverkrachting in huwelijksverband.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod”
b. “En diegenen onder uw vrouwen die niet meer de bloeding verwachten indien gij in twijfel zijt dan is haar dagental drie maanden. En zij die geen bloeding meer gehad hebben en de zwangeren haar termijn is dat zij de vrucht die zij dragen baren.”
IV Context
Vers 6. Herbergt haar (van wie gij scheidt) in de huizen waar gij vertoeft, overeenkomstig uw middelen; en doet haar geen kwaad om het haar moeilijk te maken. En als zij zwanger zijn, onderhoudt haar tot zij verlost zijn. En als zij haar kind voor u zogen geeft haar vergoeding en beraadslaagt tezamen in vriendelijkheid; maar als gij het lastig voor elkander maakt laat dan een andere vrouw het kind (voor hem staat er nog bij in andere vertaling) zogen.
V Apologie
De verdediging kan nauwelijks meer behelzen dan het verwijzen naar het matigende tussenzinnetje van het er op volgende vers: je moet niet lelijk doen naar je verstoten vrouw wanneer ze nog bij je moet blijven wonen.
Met betrekking tot het als een gegeven accepteren dat meisjes nog voor ze vrouw zijn trouwen en weer verstoten kunnen worden ( ! ) kan worden aangevoerd dat dit niet uniek was of is voor de toenmalige Arabieren/huidige mohammedanen.
VI Weerlegging
Dit is de ultieme uiting van de botsing der beschavingen of in de woorden van Wafa Sultan: van beschaving en achterlijkheid. Het kind is van de man.
VII Engelse vertalingen
Pickthall And for such of your women as despair of menstruation, if ye doubt, their period (of waiting) shall be three months, along with those who have it not. And for those with child, their period shall be till they bring forth their burden. And whosoever keepeth his duty to Allah, He maketh his course easy for him.
Yusuf Ali Such of your women as have passed the age of monthly courses, for them the prescribed period, if ye have any doubts, is three months, and for those who have no courses (it is the same): for those who carry (life within their wombs), their period is until they deliver their burdens: and for those who fear God, He will make their path easy.
Hilali-Khan And those of your women as have passed the age of monthly courses, for them the ‘Iddah (prescribed period), if you have doubts (about their periods), is three months, and for those who have no courses [(i.e. they are still immature) their ‘Iddah (prescribed period) is three months likewise, except in case of death] . And for those who are pregnant (whether they are divorced or their husbands are dead), their ‘Iddah (prescribed period) is until they deliver (their burdens), and whosoever fears Allah and keeps his duty to Him, He will make his matter easy for him.
Shakir And (as for) those of your women who have despaired of menstruation, if you have a doubt, their prescribed time shall be three months, and of those too who have not had their courses; and (as for) the pregnant women, their prescribed time is that they lay down their burden; and whoever is careful of (his duty to) Allah He will make easy for him his affair.
Sher Ali And if you are in doubt as to the prescribed period for such of your women as have despaired of monthly courses, then know that the prescribed period for them is three months, and also for such as do not have their monthly courses yet. And as for those who are with child, their period shall be until they are delivered of their burden. And whoso fears ALLAH, HE will provide facilities for him in his affair.
Khalifa As for the women who have reached menopause, if you have any doubts, their interim shall be three months. As for those who do not menstruate, and discover that they are pregnant, their interim ends upon giving birth. Anyone who reverences GOD, He makes everything easy for him.

33:59 Het belangrijkste sluiervers (> AH 0)
Hoofdstuk “De partijscharen / confreranten”
II Het vers als naakte keizer
>> Met behulp van de sluier kunnen Mohammedaanse vrouwen onderscheiden worden van niet-mohammedaanse, zodat de mohammedaanse veilig zijn.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. ”
b. “O gij profeet zegt tot uw echtgenoten en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij iets van haar omslagdoeken over zich laten hangen dat bevordert dat zij gekend worden zodat haar geen overlast wordt aangedaan. ”
IV Context
Het deel van het hoofdstuk waar dit vers onderdeel van uitmaakt gaat verhoudingsgewijs over nogal praktische aangelegenheden. Mannelijke bezoekers van het huis van Mohammed mogen alleen vanachter een scherm met een van zijn vrouwen spreken. Zijn vrouwen mogen na zijn dood niet met iemand anders trouwen. Wie Allah of Mohammed krenkt is nu en in het hiernamaals vervloekt.
V Apologie
Omdat zo weinig mensen gewoon lezen wat er in de Koran staat wordt het aspect van het indelen van vrouwen in gesluierde en niet gesluierde weinig aan de orde gesteld. De verdediging spitst zich vaak toe op de mogelijkheid dat vrouwen (hier in het Westen) de doek vrijwillig omdoen. Als teken van gelovigheid. Over het veiligheidsaspect van het vers wordt zelden gerept. Verder wordt – terecht lijkt het – nogal eens naar voren gebracht dat onduidelijk is welke vorm die sluiering volgens de Koran had moeten krijgen.
VI Weerlegging
In verschillende beschrijvingen van vrouwen die zo’n ding zijn gaan dragen of dat een keertje doen, wordt als ‘voordeel’ van de sluiering genoemd dat ze ‘met meer respect’ behandeld worden. Voordeel staat tussen aanhalings¬tekens. En niet voor niets. Dat ‘voordeel’ voor hen kan alleen bestaan wanneer er tegelijkertijd een ‘nadeel’ is voor de andere vrouwen. De vraag moet dan ook luiden: met meer respect dan . .?
VII Engelse vertalingen
Pickthall O Prophet! Tell thy wives and thy daughters and the women of the believers to draw their cloaks close round them (when they go abroad). That will be better, so that they may be recognised and not annoyed. Allah is ever Forgiving, Merciful.
Yusuf Ali O Prophet! Tell thy wives and daughters, and the believing women, that they should cast their outer garments over their persons (when abroad): that is most convenient, that they should be known (as such) and not molested. And God is Oft-Forgiving, Most Merciful.
Hilali-Khan O Prophet! Tell your wives and your daughters and the women of the believers to draw their cloaks (veils) all over their bodies (i.e.screen themselves completely except the eyes or one eye to see the way). That will be better, that they should be known (as free respectable women) so as not to be annoyed. And Allah is Ever OftForgiving, Most Merciful.
Shakir O Prophet! say to your wives and your daughters and the women of the believers that they let down upon them their over-garments; this will be more proper, that they may be known, and thus they will not be given trouble; and Allah is Forgiving, Merciful.
Sher Ali O Prophet! tell thy wives and thy daughters, and the women of the believers, that they should pull down upon them of their outer cloaks from their heads over their faces. That is more likely that they may thus be recognized and not molested. And ALLAH is Most Forgiving, Merciful.
Khalifa O prophet, tell your wives, your daughters, and the wives of the believers that they shall lengthen their garments. Thus, they will be recognized (as righteous women) and avoid being insulted. GOD is Forgiver, Most Merciful.

24:60 Het tweede sluiervers (> AH 0)
Hoofdstuk “Het Licht” (24:59)
II Het vers als naakte keizer
>> Voor oudere mohammedaanse vrouwen is de ‘bescherming’ die uitgaat van de sluiering niet zo belangrijk meer. Omdat er geen kinderen meer van geoogst kunnen worden?
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “Bejaarde vrouwen die geen hoop op het huwelijk koesteren – op haar rust geen schuld als zij zonder haar schoonheid te tonen, zich van kledingstukken ontdoen. Maar als zij zich inhouden is dit beter voor haar. Allah is Alhorend, Alwetend. ”
b. “En de niet meer barende vrouwen die niet meer een huwelijk verwachten voor haar is het geen vergrijp dat zij haar klederen afleggen zonder nochtans te pronken met haar tooi. Maar dat ze zich kuis gedragen is beter voor haar. ”
IV Context
Op diverse plaatsen in dit hoofdstuk gaat het weer over overspel en dergelijke. Het begint met geselen van de ‘ontuchtigen’ en behandelt ook het verhaal van de noodzaak van meerdere getuigen daarvan. Een verhaal dat Allah toevallig net Mohammed influisterde toen die beschuldigen van overspel zijn kindvrouwtje Aïsha betroffen. Het barmhartige vers over hoererij van buitgemaakte vrouwen komt er ook in voor.
V Apologie
Is er een?
VI Weerlegging
Het vers is hier opgevoerd om te onderstrepen dat het koran-voorschift met betrekking tot de sluiering echt niet gaat om iets tussen Allah en die vrouwen: de sluiering gaat over hoe mannen zich gedragen ten opzichte van vrouwen die al dan niet gesluierd door het leven gaan.
NB: Op z’n zachtst gezegd nogal pikant is dat het woord nikah dat meestal vertaald wordt als ‘huwelijk’, ook wel eens de betekenis lijkt te hebben van geslachtsgemeenschap. Pijnlijk duidelijk komt dit naar voren in dit stukje: The Meaning Of The Word “Nikah” In The Quran. Let speciaal op de alinea over 2:230.
VII Engelse vertalingen
Pickthall As for women past child-bearing, who have no hope of marriage, it is no sin for them if they discard their (outer) clothing in such a way as not to show adornment. But to refrain is better for them. Allah is Hearer, Knower.
Yusuf Ali Such elderly women as are past the prospect of marriage, – there is no blame on them if they lay aside their (outer) garments, provided they make not a wanton display of their beauty: but it is best for them to be modest: and God is One Who sees and knows all things.
Hilali-Khan And as for women past child-bearing who do not expect wed-lock, it is no sin on them if they discard their (outer) clothing in such a way as not to show their adornment. But to refrain (i.e. not to discard their outer clothing) is better for them. And Allah is All-Hearer, All-Knower.
Shakir And (as for) women advanced in years who do not hope for a marriage, it is no sin for them if they put off their clothes without displaying their ornaments; and if they restrain themselves it is better for them; and Allah is Hearing, Knowing.
Sher Ali Such elderly women as are past the age of marriage – there is no blame on them if they lay aside their outer clothing without displaying their beauty. But to abstain even from that is better for them. And ALLAH is All-Hearing, All-Knowing.
Khalifa The elderly women who do not expect to get married commit nothing wrong by relaxing their dress code, provided they do not reveal too much of their bodies. To maintain modesty is better for them. GOD is Hearer, Knower.

4:24 Verkrachten van gevangengenomen vrouwen (> AH 0)
Hoofdstuk “De vrouwen”
II Het vers als naakte keizer
>> Oorlogszucht en vrouwvijandigheid in één vers
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.”
b. “En ook [zijn verboden] de in eerbaarheid welbewaarde vrouwen tenzij wat uw rechterhanden bezitten ”
IV Context
Vrouwen die je verstoot moet je de bruidsschat teruggeven tenzij ze overspel gepleegd hebben. ‘Indien gij een echtgenote wilt nemen in plaats van een andere…’, een opsomming van categorieën vrouwen waarmee je -de geadresseerde zijn immers altijd mannen- niet mag trouwen. Let goed op wat er staat: je mag niet trouwen met getrouwde vrouwen behalve wanneer het buitgemaakte vrouwen betreft. Expliciet staat er dus dat je de echtgenotes van je vijanden tot seksslavin mag maken.
V Apologie
De enige ‘verdediging’ die mogelijk is, is iets met als strekking ‘dat deden andere stammen ook’. Deze aansporingen tot het inzetten van het verkrachtingen als onderdeel van de oorlogsvoering is niet uniek: ook heden ten dage gebeurt het nog op grote schaal.
VI Weerlegging
Wanneer de Koran slechts een beschrijving was van praktijken van de primitievelingen uit de zevende eeuw, deugde deze verdediging. De Koran zou echter een ‘heilig boek’ zijn. Iets waarin je handvaten voor fatsoenlijke gedragingen zou (moeten) kunnen vinden.
VII Engelse vertalingen
Pickthall And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess. It is a decree of Allah for you. Lawful unto you are all beyond those mentioned, so that ye seek them with your wealth in honest wedlock, not debauchery. And those of whom ye seek content (by marrying them), give unto them their portions as a duty. And there is no sin for you in what ye do by mutual agreement after the duty (hath been done). Lo! Allah is ever Knower, Wise.
Yusuf Ali Also (prohibited are) women already married, except those whom your right hands possess: Thus hath God ordained (Prohibitions) against you: Except for these, all others are lawful, provided ye seek (them in marriage) with gifts from your property, – desiring chastity, not lust, seeing that ye derive benefit from them, give them their dowers (at least) as prescribed; but if, after a dower is prescribed, agree Mutually (to vary it), there is no blame on you, and God is All-knowing, All-wise.
Hilali-Khan Also (forbidden are) women already married, except those (captives and slaves) whom your right hands possess. Thus has Allah ordained for you. All others are lawful, provided you seek (them in marriage) with Mahr (bridal money given by the husband to his wife at the time of marriage) from your property, desiring chastity, not committing illegal sexual intercourse, so with those of whom you have enjoyed sexual relations, give them their Mahr as prescribed; but if after a Mahr is prescribed, you agree mutually (to give more), there is no sin on you. Surely, Allah is Ever AllKnowing, AllWise.
Shakir And all married women except those whom your right hands possess (this is) Allah’s ordinance to you, and lawful for you are (all women) besides those, provided that you seek (them) with your property, taking (them) in marriage not committing fornication. Then as to those whom you profit by, give them their dowries as appointed; and there is no blame on you about what you mutually agree after what is appointed; surely Allah is Knowing, Wise.
Sher Ali And forbidden to you are married women, except such as your right hands possess. This has ALLAH enjoined on you. And allowed to you are those beyond that, that you may seek them by means of your property, marrying them properly and not committing fornication. And for the benefit you receive from them, give them their dowries, as fixed, and there is no blame on you what you do by mutual agreement after the fixing of the dowry. Surely ALLAH is All-Knowing, Wise.
Khalifa Also prohibited are the women who are already married, unless they flee their disbelieving husbands who are at war with you. These are GOD’s commandments to you. All other categories are permitted for you in marriage, so long as you pay them their due dowries. You shall maintain your morality, by not committing adultery. Thus, whoever you like among them, you shall pay them the dowry decreed for them. You commit no error by mutually agreeing to any adjustments to the dowry. GOD is Omniscient, Most Wise.

24:33 Seks met slavinnen (> AH 0)
Hoofdstuk “Het Licht”
II Het vers als naakte keizer
>> Wees niet de pooier van je slavinnen. Als ze verkracht worden neemt Allah ze dat niet kwalijk.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “( ) En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken. Maar indien iemand haar dwingt, dan zal Allah na die dwang (voor haar) Vergevensgezind, Barmhartig zijn.”
b. “( ) En dwingt niet uw dienstmaagden tot hoererij indien zij ingetogenheid wensen om uw begeerte naar het aanbod van het nabije leven te bevredigen. Maar zo iemand haar dwingt dan is god na die dwang op haar vergevend en barmhartig. ”
IV Context
Zie het vorige (besproken) vers.
V Apologie
Een verdediging zal alleen kunnen bestaan uit het afleiden van de aandacht naar andere delen van het vers waaruit je zou kunnen afleiden dat de Koran aanspoort slaven vrij te laten. Journaliste Joanne de Rijk had waardering voor de gelovige Taliban-hoofdman die haar verkrachtte omdat hij zijn ondergeschikten niet toestond haar ook te verkrachten…
VI Weerlegging
Vooral het feit dat Allah het de slavin niet kwalijk neemt wanneer ze verkracht wordt door een ander dan haar eigenaar is ten hemelschreiend. Wat een godheid!
VII Engelse vertalingen
Pickthall And let those who cannot find a match keep chaste till Allah give them independence by His grace. And such of your slaves as seek a writing (of emancipation), write it for them if ye are aware of aught of good in them, and bestow upon them of the wealth of Allah which He hath bestowed upon you. Force not your slave-girls to whoredom that ye may seek enjoyment of the life of the world, if they would preserve their chastity. And if one force them, then (unto them), after their compulsion, lo! Allah will be Forgiving, Merciful.
Yusuf Ali Let those who find not the wherewithal for marriage keep themselves chaste, until God gives them means out of His grace. And if any of your slaves ask for a deed in writing (to enable them to earn their freedom for a certain sum), give them such a deed if ye know any good in them: yea, give them something yourselves out of the means which God has given to you. But force not your maids to prostitution when they desire chastity, in order that ye may make a gain in the goods of this life. But if anyone compels them, yet, after such compulsion, is God, Oft-Forgiving, Most Merciful (to them),
Hilali-Khan And let those who find not the financial means for marriage keep themselves chaste, until Allah enriches them of His Bounty. And such of your slaves as seek a writing (of emancipation), give them such writing, if you know that they are good and trustworthy. And give them something yourselves out of the wealth of Allah which He has bestowed upon you. And force not your maids to prostitution, if they desire chastity, in order that you may make a gain in the (perishable) goods of this worldly life. But if anyone compels them (to prostitution), then after such compulsion, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful (to those women, i.e. He will forgive them because they have been forced to do this evil action unwillingly).
Shakir And let those who do not find the means to marry keep chaste until Allah makes them free from want out of His grace. And (as for) those who ask for a writing from among those whom your right hands possess, give them the writing if you know any good in them, and give them of the wealth of Allah which He has given you; and do not compel your slave girls to prostitution, when they desire to keep chaste, in order to seek the frail good of this world’s life; and whoever compels them, then surely after their compulsion Allah is Forgiving, Merciful.
Sher Ali And let those who find no means of marriage keep themselves chaste, until ALLAH grants them means out of HIS bounty. And such as desire a deed of manumission in writing from among those whom your right hands possess, write it for them if you know any good in them; and give them out of the wealth of ALLAH which HE has bestowed upon you. And force not your maids into unchaste life by keeping them unmarried if they desire to keep chaste, in order that you may seek the gain of the present life. But if anyone forces them, then after their compulsion ALLAH will be Forgiving and Merciful to them.
Khalifa Those who cannot afford to get married shall maintain morality until GOD provides for them from His grace. Those among your servants who wish to be freed in order to marry, you shall grant them their wish, once you realize that they are honest. And give them from GOD’s money that He has bestowed upon you. You shall not force your girls to commit prostitution, seeking the materials of this world, if they wish to be chaste. If anyone forces them, then GOD, seeing that they are forced, is Forgiver, Merciful.

33:50 Het als oorlogsbuit wegvoeren van vrouwen van overwonnen volkeren (> AH 0)
Hoofdstuk “De partijscharen / confreranten” (33:49)
II Het vers als naakte keizer
>> Allah staat helemaal achter het als oorlogsbuit wegvoeren en tot slavin maken van vrouwen van overwonnen volkeren. Allah laat expliciet weten dat Mohammed meer ‘huwelijks’rechten heeft dan zijn mannelijke volgelingen
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “O profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt, aan wie gij haar huwelijksgiften hebt gegeven, en degenen die uw rechterhand bezit van haar, die Allah u als een oorlogsbuit heeft gegeven en de dochters van uw ooms en tantes van vaderszijde en de dochters van uw ooms en tantes van moederszijde die met u emigreerden, en elke gelovige vrouw indien zij zich aan de profeet toevertrouwt als de profeet haar wenst te huwen; dit is slechts voor u en niet voor de gelovigen. Wij hebben reeds kenbaar gemaakt wat Wij omtrent hun (gelovige) vrouwen en degenen die hun rechterhand bezit, hebben verordend, opdat er geen blaam u aankleve. Allah is Vergevensgezind, Genadevol. ”
b. “O gij profeet wij hebben voor u geoorloofd verklaard uw echtgenoten aan wie gij haar loon [bruidschat] geeft en ook wat uw rechterhand bezit van wat god als buit heeft doen terugkeren ( ) en de dochters van uw oom van vaderszijde en de dochters van ( … ) die zijn uitgeweken met u en elke gelovige vrouw die zichzelve aan de profeet schenkt zo de profeet willens is haar te huwen louter voor u alleen met uitsluiting van de gelovigen. ”
IV Context
Het vers volgt vrij kort op het vers waarin Allah heeft doorgegeven dat Mohammed best met de (ex) vrouw van zijn geadopteerde zoon mag trouwen. Om geen misverstanden te laten bestaan wordt die vrouw in de Koran ook met naam en toenaam genoemd. Om het acceptabel te maken is er maar gelijk een verhaal aan vastgeknoopt over de verwerpelijkheid van adoptie in het algemeen.
V Apologie
De enige mij bekende is het benadrukken dat het initiatief voor dit huwelijk met Mohammed van die vrouw zelf kwam.
VI Weerlegging
Dit is in dit stuk het derde vers op rij, uit drie verschillende hoofdstukken dus, over verkrachting als middel van oorlogsvoering. Dit vers voegt daar nog aan toe dat Mohammed op dit vlak nog wat extra bonuspunten krijgt van Allah.
VII Engelse vertalingen
Pickthall O Prophet! Lo! We have made lawful unto thee thy wives unto whom thou hast paid their dowries, and those whom thy right hand possesseth of those whom Allah hath given thee as spoils of war, and the daughters of thine uncle on the father’s side and the daughters of thine aunts on the father’s side, and the daughters of thine uncle on the mother’s side and the daughters of thine aunts on the mother’s side who emigrated with thee, and a believing woman if she give herself unto the Prophet and the Prophet desire to ask her in marriage – a privilege for thee only, not for the (rest of) believers – We are Aware of that which We enjoined upon them concerning their wives and those whom their right hands possess – that thou mayst be free from blame, for Allah is ever Forgiving, Merciful.
Yusuf Ali O Prophet! We have made lawful to thee thy wives to whom thou hast paid their dowers; and those whom thy right hand possesses out of the prisoners of war whom God has assigned to thee; and daughters of thy paternal uncles and aunts, and daughters of thy maternal uncles and aunts, who migrated (from Makka) with thee; and any believing woman who dedicates her soul to the Prophet if the Prophet wishes to wed her; – this only for thee, and not for the Believers (at large); We know what We have appointed for them as to their wives and the captives whom their right hands possess; – in order that there should be no difficulty for thee. And God is Oft-Forgiving, Most Merciful.
Hilali-Khan O Prophet (Muhammad SAW)! Verily, We have made lawful to you your wives, to whom you have paid their Mahr (bridal money given by the husband to his wife at the time of marriage), and those (captives or slaves) whom your right hand possesses – whom Allah has given to you, and the daughters of your ‘Amm (paternal uncles) and the daughters of your ‘Ammah (paternal aunts) and the daughters of your Khal (maternal uncles) and the daughters of your Khalah (maternal aunts) who migrated (from Makkah) with you, and a believing woman if she offers herself to the Prophet, and the Prophet wishes to marry her; a privilege for you only, not for the (rest of) the believers. Indeed We know what We have enjoined upon them about their wives and those (captives or slaves) whom their right hands possess, – in order that there should be no difficulty on you. And Allah is Ever OftForgiving, Most Merciful.
Shakir O Prophet! surely We have made lawful to you your wives whom you have given their dowries, and those whom your right hand possesses out of those whom Allah has given to you as prisoners of war, and the daughters of your paternal uncles and the daughters of your paternal aunts, and the daughters of your maternal uncles and the daughters of your maternal aunts who fled with you; and a believing woman if she gave herself to the Prophet, if the Prophet desired to marry her — specially for you, not for the (rest of) believers; We know what We have ordained for them concerning their wives and those whom their right hands possess in order that no blame may attach to you; and Allah is Forgiving, Merciful.
Sher Ali O Prophet! WE have made lawful to thee thy wives whom thou hast paid their dowries, and those whom thy right hand possesses from among those whom ALLAH has given thee as gains of war, and the daughters of thy paternal uncle, and the daughters of thy paternal aunts, and the daughters of thy maternal uncle, and the daughters of thy maternal aunts who have emigrated with thee and any other believing woman if she offers herself for marriage to the Prophet provided the Prophet desires to marry her; this provision is only for thee, and not for other believers – WE have already made known what WE have enjoined on them concerning their wives and those whom their right hands possess – in order that there may be no difficulty for thee in explaining the Law to them. And ALLAH is Most Forgiving, Merciful.
Khalifa O prophet, we made lawful for you your wives to whom you have paid their due dowry, or what you already have, as granted to you by GOD. Also lawful for you in marriage are the daughters of your father’s brothers, the daughters of your father’s sisters, the daughters of your mother’s brothers, the daughters of your mother’s sisters, who have emigrated with you. Also, if a believing woman gave herself to the prophet – by forfeiting the dowry – the prophet may marry her without a dowry, if he so wishes. However, her forfeiting of the dowry applies only to the prophet, and not to the other believers. We have already decreed their rights in regard to their spouses or what they already have. This is to spare you any embarrassment. GOD is Forgiver, Most Merciful.

3:178 Allahs haat tegen de ‘ongelovigen’ (> AH 0)
Hoofdstuk “Het geslacht van Imran” (3:172)
II Het vers als naakte keizer
>> Allah verkneukelt zich over de zonden van de ongelovigen: ze mogen doorgaan met zondigen zodat hij ze daarna lekker kan gaan straffen.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “En laat de ongelovigen niet denken dat het uitstel, dat Wij hun geven, goed voor hen is; Wij geven hun slechts uitstel, zodat zij in zonde toenemen; er zal voor hen een vernederende straf zijn”
b. “En niet moeten zij die ongelovig zijn menen dat het uitstel dat wij hen verlenen goed voor hen is doch wij verlenen hun slechts uitstel opdat zij toenemen in zonde. Voor hen is een vernederende bestraffing ”
IV Context
Dit vers is onderdeel van een setje van enkele verzen over ongelovigen. Het er op volgende vers wordt enigszins verschillend vertaald. In een aantal vertalingen wordt er aan herinnerd dat men Allah en zijn profeten niet alleen moet dienen maar ook moet vrezen. In alle vertalingen is in het daarop volgende vers weer sprake van dreigementen met het hellevuur.
V Apologie
Er zijn veel verzen waaruit het nare karakter van Allah naar voren komt. Twee soorten verdediging zijn er tegen. Er wordt op gewezen dat op heel veel plaatsen over hem ook beweerd wordt dat hij barmhartig is. De andere verdediging is natuurlijk de jij-bak: in het oude testament toont de god van christenen en joden ook regelmatige buitengewoon nare kanten van ‘zijn persoonlijkheid’.
VI Weerlegging
Allah staat hier gewoon te kakken als een nare kwelgeest om het vriendelijk te zeggen. Dat hij elders barmhartig genoemd wordt, doet aan deze passages niets af.
Allah wordt niet minder verachtelijk wanneer andere goden ook niet deugen.
VII Engelse vertalingen
Pickthall And let not those who disbelieve imagine that the rein We give them bodeth good unto their souls. We only give them rein that they may grow in sinfulness. And theirs will be a shameful doom.
Yusuf Ali Let not the Unbelievers think that our respite to them is good for themselves: We grant them respite that they may grow in their iniquity: But they will have a shameful punishment.
Hilali-Khan And let not the disbelievers think that Our postponing of their punishment is good for them. We postpone the punishment only so that they may increase in sinfulness. And for them is a disgracing torment.
Shakir And let not those who disbelieve think that Our granting them respite is better for their souls; We grant them respite only that they may add to their sins; and they shall have a disgraceful chastisement.
Sher Ali And let not the disbelievers think that OUR granting them respite is good for them; in fact the result of OUR granting them respite will only be that they will increase in sin; and they shall have an humiliating punishment.
Khalifa Let not the disbelievers think that we lead them on for their own good. We only lead them on to confirm their sinfulness. They have incurred a humiliating retribution.
VIII Verwant (zie ook 5:54)

4:93 De tweedeling van de mensheid (> AH 0)
Hoofdstuk “De vrouwen”
II Het vers als naakte keizer
>> Alleen moordenaars van gelovigen komen in de hel.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn vergelding zal de hel zijn; daarin zal hij vertoeven. Allah’s toorn is op hem; Hij heeft hem vervloekt en zal hem een grote straf bereiden.”
b. “En wie een gelovige met opzet doodt diens vergelding is Gahannam eeuwiglevend daarin. En god is vertoornd op hem en vervloekt hem en bereidt voor hem een ontzaglijke bestraffing. ”
IV Context
Ook het vers dat er aan voorafgaat, behandelt specifiek het onderlinge doden der gelovigen. Vers 92 gaat over ‘per vergissing doden’: er moet dan bloedgeld betaald worden. Bijvoorbeeld in de vorm van het vrijlaten van een mohammedaanse slaaf.
V Apologie
Door onvolledig citeren van het would-be vredelievende vers 5:32 (zie verderop) en enkele andere verzen, kan gesuggereerd worden dat het wel meevalt met die ultieme tweedeling van de mensheid. Er kan ook op gewezen worden dat de omliggende verzen ook alleen over gedragingen ten opzichte van andere gelovigen gaat.
VI Weerlegging
Het probleem is dat er zo tientallen, nee honderden verzen in de Koran staan waarin het spreken over gelovigen en ongelovigen niet zozeer een aansporing aan de ongelovigen is om ook gelovig te worden (die zijn er ook wel) maar meestal een puur wij-zij-denken demonstreren. Dat er überhaupt verzen zijn die uitsluitend gaan over het gedrag van de mohammedanen onderling zou al te denken moeten geven.
VII Engelse vertalingen
Pickthall Whoso slayeth a believer of set purpose, his reward is hell for ever. Allah is wroth against him and He hath cursed him and prepared for him an awful doom.
Yusuf Ali If a man kills a believer intentionally, his recompense is Hell, to abide therein (For ever): And the wrath and the curse of God are upon him, and a dreadful penalty is prepared for him.
Hilali-Khan And whoever kills a believer intentionally, his recompense is Hell to abide therein, and the Wrath and the Curse of Allah are upon him, and a great punishment is prepared for him.
Shakir And whoever kills a believer intentionally, his punishment is hell; he shall abide in it, and Allah will send His wrath on him and curse him and prepare for him a painful chastisement.
Sher Ali And whoso slays a believer intentionally, his reward shall be Hell wherein he shall abide. And ALLAH shall be wroth with him and shall curse him and shall prepare for him a great punishment.
Khalifa Anyone who kills a believer on purpose, his retribution is Hell, wherein he abides forever, GOD is angry with him, and condemns him, and has prepared for him a terrible retribution.

5:54 De willekeur van Allah (> AH 0)
Hoofdstuk “De Tafel” (4:59)
II Het vers als naakte keizer
>> De Arabieren zijn voorlopig uitverkoren maar Allah schept eventueel een ander volk van gelovigen wanneer het uitverkoren volk niet doet wat ‘hij’ zegt. Drie keer raden naar wie dat ‘hij’ in feite verwijst.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “O, gij die gelooft, wie onder u zich van zijn godsdienst afkeert, laat hem weten, dat Allah weldra een ander volk zal voortbrengen dat Hij zal liefhebben en die Hem zullen liefhebben vriendelijk en nederig zijnde jegens de gelovigen en hard en streng jegens de ongelovigen. Zij zullen voor Allahs zaak strijden en het verwijt van een berisper niet vrezen. Dit is Allahs genade; Hij schenkt deze aan wie Hij wil.. ”
b. “O gij die gelooft zo iemand uwer zich laat terugdrijven van zijn godsdienst dan zal god aankomen met lieden die hij benint en die hem beminnen die zich nederig gedragen jegens de gelovigen en zich verheffen tegen de ongelovigen en die zich beijveren op de weg gods en niet vrezen de blaam van wie ook. Dat is de genade van god die hij geeft aan wie hij wil. ”
IV Context
Dit vers is onderdeel van een set die handelt over de verhouding van de ‘gelovigen’ tot Joden en Christenen. De centrale boodschap van de Koran als ‘correctie’ op de manier waarop zij met hun heilige boeken omgaan. Uitmondend in bijvoorbeeld het hierna behandelde blasfemie-vers 5:116.
V Apologie
Voor wie de Koran voor het woord van Allah (een God dus) houdt is de verdediging niet moeilijk. Het is ‘slechts’ een aansporing om goed te luisteren naar het woord van god dat immers uit de mond van deze profeet komt. In een aantal er op volgende verzen wordt ook meerdere malen benadrukt dat de Joden en Christenen best een goede tekst van god gekregen hadden maar dat ze er niet goed naar geluisterd hebben. Alsof daarmee het woord van Mohammed eigenlijk gematigd was. Er was immers best wat aan te merken op de mate waarin ieder die zich christen of jood noemde zich hield aan de voorschriften.
VI Weerlegging
Dit vers is op zichzelf genomen niet een van de ergste. Het illustreert echter wel het centrale thema van het mohammedanisme: onderwerping aan het woord van god zoals dat uit de mond van Mohammed komt. Hier valt vooral de nadruk op de willekeur van Allah op. Naar believen speelt hij zelfs met het lot van het door hem uitverkoren deel van de mensheid – het deel dat toevallig dezelfde taal spreekt als hij.
Dat is in de Koran een van de meest beschreven kanten van Allah: dat hij machtig is wordt veelvuldig onderstreept door er op te wijzen dat hij doet wat hij wil. Dat Allah doet wat hij wil is een van de meest voorkomende bijzinnetjes van het boek.
VII Engelse vertalingen
Pickthall O ye who believe! Whoso of you becometh a renegade from his religion, (know that in his stead) Allah will bring a people whom He loveth and who love Him, humble toward believers, stern toward disbelievers, striving in the way of Allah, and fearing not the blame of any blamer. Such is the grace of Allah which He giveth unto whom He will. Allah is All-Embracing, All-Knowing.
Yusuf Ali O ye who believe! if any from among you turn back from his Faith, soon will God produce a people whom He will love as they will love Him, – lowly with the believers, mighty against the rejecters, fighting in the way of God, and never afraid of the reproaches of such as find fault. That is the grace of God, which He will bestow on whom He pleaseth. And God encompasseth all, and He knoweth all things.
Hilali-Khan O you who believe! Whoever from among you turns back from his religion (Islam), Allah will bring a people whom He will love and they will love Him; humble towards the believers, stern towards the disbelievers, fighting in the Way of Allah, and never afraid of the blame of the blamers. That is the Grace of Allah which He bestows on whom He wills. And Allah is AllSufficient for His creatures’ needs, AllKnower.
Shakir O you who believe! whoever from among you turns back from his religion, then Allah will bring a people, He shall love them and they shall love Him, lowly before the believers, mighty against the unbelievers, they shall strive hard in Allah’s way and shall not fear the censure of any censurer; this is Allah’s Face, He gives it to whom He pleases, and Allah is Ample-giving, Knowing.
Sher Ali O ye who believe! whoso among you turns back from his Religion, then let him know that ALLAH will soon bring in his stead a people whom HE will love and who will love HIM and who will be kind and humble to the believers, and hard and firm against the disbelievers. They will strive in the cause of ALLAH and will not fear the reproach of a fault-finder. That is ALLAH’s grace; HE bestows it upon whomsoever HE pleases and ALLAH is Bountiful, All-Knowing.
Khalifa O you who believe, if you revert from your religion, then GOD will substitute in your place people whom He loves and who love Him. They will be kind with the believers, stern with the disbelievers, and will strive in the cause of GOD without fear of any blame. Such is GOD’s blessing; He bestows it upon whomever He wills. GOD is Bounteous, Omniscient.

9:1 Het verbreken van eden (> AH 0)
Hoofdstuk “(Het) Berouw”
II Het vers als naakte keizer
>> Aan verdragen met ongelovigen hoef je je niet te houden
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “Dit is de verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie gij een verdrag hebt gesloten. ”
b. “Een losspreking van god en zijn boodschapper jegens diegenen der genotengevers **) met wie gij een verbond hebt aangegaan. ” (Arabisch: bard’a)
IV Context
De hoofdstuktitel sluit hier eens een keer redelijk aan bij de inhoud van de eerste set verzen van dit hoofdstuk. Onmiddellijk er op volgend wordt aangespoord een pijnlijke bestraffing te verkondigen voor de ongelovigen behalve voor degenen met wie een verbond gesloten is. Die plichten moeten de mohammedanen vervullen tot het einde van de hen gegeven tijd (vers 4). Na de gewijde maanden moeten de ongelovigen weer worden gedood. Alleen indien zij zich berouwvol (!) bekeren hoeft dat niet. In de erop volgende verzen wordt iets van ‘begrip’ en ‘clementie’ gevraagd voor de ongelovigen omdat ze ‘onwetend’ zouden zijn.
V Apologie
Zoals vrijwel steeds is er nauwelijks een andere verdediging mogelijk dan wijzen op de matiging die je (met enige moeite) in erop volgende verzen kunt lezen.
VI Weerlegging
Let op wat er niet staat: de tegenstanders moeten niet overgehaald of er toe gedwongen worden om zich wel aan de afspraken te houden. Omdat het ongelovigen zijn hoef je je niet aan je eden te houden. Voorts is de hele context er een van oorlog. Kan dit hele hoofdstuk dan nu weg?
VII Engelse vertalingen
Pickthall Freedom from obligation (is proclaimed) from Allah and His messenger toward those of the idolaters with whom ye made a treaty.
Yusuf Ali A (declaration) of immunity from God and His Apostle, to those of the Pagans with whom ye have contracted mutual alliances:-
Hilali-Khan Freedom from (all) obligations (is declared) from Allah and His Messenger (SAW) to those of the Mushrikun (polytheists, pagans, idolaters, disbelievers in the Oneness of Allah), with whom you made a treaty.
Shakir (This is a declaration of) immunity by Allah and His Apostle towards those of the idolaters with whom you made an agreement.
Sher Ali This is a declaration of complete vindication on the part of ALLAH and HIS Messenger to the idolaters to whom you had announce a commitment that Islam would triumph in Arabia.
Khalifa An ultimatum is herein issued from GOD and His messenger to the idol worshipers who enter into a treaty with you. (enigszins afwijkende vertaling)
Verwant: 66:2 over eden in huwelijksverband die ook verbroken kunnen worden.

9:29 Het Jizya- of maffia-vers (> AH 0)
Hoofdstuk “Het Berouw”
II Het vers als naakte keizer
>> Christenen en joden moeten boete betalen voor niet-mohammedaan zijn en moeten dat bovendien op onderdanige wijze doen. Het maffia-vers.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn. ”
b. “Bestrijdt hen die niet geloven in god noch in de laatste dag en die niet verboden stellen wat god en zijn boodschapper verboden hebben gesteld en die niet zich voegen naar de wezenlijke godsdienst onder diegenen aan wie de schrift gegeven is totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid. ”
IV Context
Bouwt voort op wat in het vorige besproken vers aan de orde kwam. Tussendoor is nog vastgesteld dat ‘Allah de ongelovigen niet recht leidt’ (vers 20) waarmee nog eens de context van oorlog tussen wij en zij onderstreept wordt.
V Apologie
Nergens ben ik een verdediging tegenkomen van het woordje ‘onderdanig’ terwijl dat toch cruciaal is voor de ontmaskering van Mohammed en Koran. Wel wordt geopperd dat het bedrag niet zo hoog was, dat het opleggen van schattingen aan overwonnen volkeren wel meer voorkwam, dat ze dankzij die afpersingsgelden ook ‘bescherming’ ontvingen.
VI Weerlegging
De weerlegging zou moeten worden toegespitst op het woordje onderdanig. Dat komt in alle vertalingen voor. Het stelt de onheiligheid van profeet en boek genadeloos aan de kaak.
VII Engelse vertalingen
Pickthall Fight against such of those who have been given the Scripture as believe not in Allah nor the Last Day, and forbid not that which Allah hath forbidden by His messenger, and follow not the Religion of Truth, until they pay the tribute readily, being brought low.
Yusuf Ali Fight those who believe not in God nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by God and His Apostle, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.
Hilali-Khan Fight against those who (1) believe not in Allah, (2) nor in the Last Day, (3) nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger (4) and those who acknowledge not the religion of truth (i.e. Islam) among the people of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued.
Shakir Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Apostle have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.
Sher Ali Fight those from among the people of the Book, who believe not in ALLAH, nor in the Last Day, nor hold as unlawful what ALLAH and HIS Messenger have declared to be unlawful, nor follow the true religion, until they pay the tax considering it a favour and acknowledge their subjection.
Khalifa You shall fight back against those who do not believe in GOD, nor in the Last Day, nor do they prohibit what GOD and His messenger have prohibited, nor do they abide by the religion of truth – among those who received the scripture – until they pay the due tax, willingly or unwillingly.

5:33 Handen- en voeten-afhakverzen (> AH 0)
Hoofdstuk “De Tafel” (5:37)
II Het vers als naakte keizer
>> Deze passage komt meerdere keren voor. De meeste keren als uitspraak van de wrede farao uitgesproken tegen de nobele Mozes. (o.a. 20:71, 26:49). Hier echter niet. Hier is het omgedraaid. Hier is het verhaal over afhakken van een hand en een voet een aansporing voor de mohammedanen.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”
b. “Doch de vergelding van hen die god en zijn boodschapper ( ! ) bestrijden en zich beijveren verderf te brengen in het land is dat zij ter dood gebracht worden of gekruisigd of dat hun handen en voeten worden afgekapt van weerszijden of dat zij uit het land verbanen worden. ”
IV Context
Ook 34 is niet mis: ..een ontzaglijke bestraffing en dan “Behalve degenen die tot inkeer komen voordat gij macht over hen krijgt”
V Apologie
Als verdediging voor deze gruwelen wordt aangevoerd dat er nu eenmaal strenge straffen horen bij ernstige misdaden en het ingaan tegen Allah en zijn boodschapper is natuurlijk een heel ernstig misdrijf. Zelfs wordt de boel totaal op zijn kop gezet en wordt dit vers aangevoerd als bewijs dat de Koran terrorisme veroordeelt: er staat immers een heel strenge straf op!
Het idee dat straf vooral afschrikwekkend moet zijn ligt in achterlijke beschavingen inderdaad meer voor de hand. We hebben er inmiddels wel mee te maken dat het Westen inmiddels doorgeschoten is naar de andere kant: daders worden nu als slachtoffers voorgesteld. Dit maakt het tegenspreken van deze apologie zowel belangrijker als pikanter.
VI Weerlegging
De apologie is een perfecte cirkelredenatie: 360 graden. Mohammed en de Koran zijn in orde en deugen. Een oproep tot martelen en verbannen is logisch in het licht van de verschrikkelijke misdaden van de tegenstanders. Die misdaden zijn verschrikkelijk want ze richten zich immers tegen Mohammed en zijn god Allah.
VII Engelse vertalingen
Pickthall The only reward of those who make war upon Allah and His messenger and strive after corruption in the land will be that they will be killed or crucified, or have their hands and feet on alternate sides cut off, or will be expelled out of the land. Such will be their degradation in the world, and in the Hereafter theirs will be an awful doom;
Yusuf Ali The punishment of those who wage war against God and His Apostle, and strive with might and main for mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile from the land: that is their disgrace in this world, and a heavy punishment is theirs in the Hereafter;
Hilali-Khan The recompense of those who wage war against Allah and His Messenger and do mischief in the land is only that they shall be killed or crucified or their hands and their feet be cut off on the opposite sides, or be exiled from the land. That is their disgrace in this world, and a great torment is theirs in the Hereafter.
Shakir The punishment of those who wage war against Allah and His apostle and strive to make mischief in the land is only this, that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides or they should be imprisoned; this shall be as a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a grievous chastisement,
Sher Ali The only reward of those, who wage war against ALLAH and HIS Messenger and strive to create disorder in the land, is that they be slain or crucified or their hands and feet be cut off on account of their enmity, or they be expelled from the land. That shall be a disgrace for them in this world, and in the Hereafter they shall have a great punishment;
Khalifa The just retribution for those who fight GOD and His messenger, and commit horrendous crimes, is to be killed, or crucified, or to have their hands and feet cut off on alternate sides, or to be banished from the land. This is to humiliate them in this life, then they suffer a far worse retribution in the Hereafter.
Verwant Het handenafhakvers voor dieven, 5:38. Daar is het: “een voorbeeldige straf van Allah”

8:12 vs 8:61 Oorlogsbuit: godsdienst van de wrede of van de vrede? (> AH 0)
Hoofdstuk “De Oorlogsbuit, Buitvoordelen”
II Het vers als naakte keizer
>> De Koran kent een heel hoofdstuk over oorlog en het verdelen van de buit
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”
b. “Toen uw heer openbaarde aan de engelen: Ik ben met u stevigt dus hen die geloven. Wij zullen schrik werpen in de harten van hen die ongelovig zijn. Slaat dan op hun nekken en slaat op al hun vingertoppen. ”
IV Context
Vers 13. Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet.
V Apologie
De verdediging bestaat eruit om tegenover de beschuldiging gericht op het meest oorlogszuchtig klinkende vers, er één vredelievend vers uit het hele hoofdstuk tegenover te plaatsen.
VI Weerlegging
De weerlegging bestaat uit een eenvoudige verwijzing naar de hoofdstuktitel: dit zogenaamd heilige boek wijdt een heel hoofdstuk aan de (oorlogs)buit. Het gaat juist om de context.
VII Engelse vertalingen
Pickthall When thy Lord inspired the angels, (saying): I am with you. So make those who believe stand firm. I will throw fear into the hearts of those who disbelieve. Then smite the necks and smite of them each finger.
Yusuf Ali Remember thy Lord inspired the angels (with the message): “I am with you: give firmness to the Believers: I will instil terror into the hearts of the Unbelievers: smite ye above their necks and smite all their finger-tips off them.”
Hilali-Khan (Remember) when your Lord inspired the angels, “Verily, I am with you, so keep firm those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved, so strike them over the necks, and smite over all their fingers and toes.”
Shakir When your Lord revealed to the angels: I am with you, therefore make firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them.
Sher Ali When thy Lord revealed to the angels, saying, `I am with you; so make firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Smite them above their necks, and smite off all finger-tips.’
Khalifa Recall that your Lord inspired the angels: “I am with you; so support those who believed. I will throw terror into the hearts of those who disbelieved. You may strike them above the necks, and you may strike even every finger.”

8:67 Een slachtpartij
Hoofdstuk “De Oorlogsbuit, Buitvoordelen”
II Het vers als naakte keizer
>> Eerst een slachtpartij van tegenstanders, als heilige plicht, voordat de macht gegrepen is.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “Een profeet kan geen gevangenen maken voordat hij tot geregeld vechten in het land komt. Gij wenst de goederen van deze wereld terwijl Allah het Hiernamaals voor u wenst. En Allah is Almachtig, Alwijs.”
b. “Niet staat het aan een profeet dat hij gevangenen zou hebben om daarmede bloedbaden aan te richten op aarde. Gij hebt het oog op het aanbod van het nabije leven maar God heeft het oog op het latere leven. God is geweldig en wijs.”
Merk op dat deze vertaling, bij uitzondering, nogal sterk afwijkt van de andere vertalingen. Wat opvallend ontbreekt is de zinswending met voordat/until.
IV Context
De verzen hier onmiddellijk aan voorafgaand wekken op tot de strijd, zelfs tegen een veel groot aantal tegenstanders omdat Allah aan hun kant staat.
V Apologie
Ik ben nog niet op een verdediging gestuit in een andere vorm dan: dit is gods woord, dat heeft Mohammed zelf gezegd, er valt dus niet aan te tornen.
VI Weerlegging
Dat woordje ‘until’ is hier essentieel. Goed beschouwd staat er dat op het moment van deze openbaring de volgelingen van Mohammed een terreurgroep vormen, die zich nog niet kan veroorloven zich aan iets te houden dat aan ‘oorlogsrecht’ zou kunnen doen denken. Dat aspect van ‘nu nog even niet’ klopt met het gegeven dat deze ‘openbaring’ stamt uit de tijd dat het erom spande: Medina was al volledig in handen van Mohammed, tegenstanders waren gedood of verjaagd, maar het gevecht om Mekka was nog niet gewonnen.
VII Engelse vertalingen
Pickthall It is not for any prophet to have captives until he hath made slaughter in the land. Ye desire the lure of this world and Allah desireth (for you) the Hereafter, and Allah is Mighty, Wise.
Yusuf Ali It is not fitting for a prophet that he should have prisoners of war until he hath thoroughly subdued the land. Ye look for the temporal goods of this world; but God looketh to the Hereafter: And God is Exalted in might, Wise.
Hilali-Khan It is not for a Prophet that he should have prisoners of war (and free them with ransom) until he had made a great slaughter (among his enemies) in the land. You desire the good of this world (i.e. the money of ransom for freeing the captives), but Allah desires (for you) the Hereafter. And Allah is All-Mighty, All-Wise.
Shakir It is not fit for a prophet that he should take captives unless he has fought and triumphed in the land; you desire the frail goods of this world, while Allah desires (for you) the hereafter; and Allah is Mighty, Wise.
Sher Ali It does not behove a Prophet that he should have captives until he engages in regular fighting in the land. If you take captives, except in regular fighting, you will be regarded as desiring the goods of this world, while ALLAH desires for you the Hereafter. And ALLAH is Mighty, Wise.
Khalifa No prophet shall acquire captives, unless he participates in the fighting. You people are seeking the materials of this world, while GOD advocates the Hereafter. GOD is Almighty, Most Wise.

5:32 Het would-be vredelievende vers (> AH 0)
Hoofdstuk “De Tafel”
II Het vers als naakte keizer
>> Het beroemde gewelddadige vers dat door onvolledig citeren als vredelievend kan worden voorgesteld. Velen doen dat ook. Barack Obama onder andere.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch werden daarna velen hunner op aarde tot overtreders.
b. “Deswege hebben wij voorgeschreven aan de zonen Israëls dat wie een ziel doodt anders dan wegens een andere ziel of wegen verderfbrenging op aarde is alsof hij gedood had de mensen altezamen en dat wie haar tot leven brengt is alsof hij tot leven gebracht had de mensen altezamen. ”
IV Context
Het er op volgende vers.
Er wordt ook wel eens op gewezen dat dit eigenlijk geen verordening is in de richting van de Mohammedanen, vanwege dat ‘kinderen van Israël’. Strikt genomen klopt dat wel. De implicatie van de suggestie dat de Koran een ‘ongeschapen’ werkdocument van Allah zou zijn, waarin stond dat de ‘laatste der profeten’ moest gaan tieren tegen fout-gelovigheid van Joden (en Christenen) is mij net iets te duizelingwekkend.
V Apologie
De apologie bestaat vooral in het weglaten van de tussenzin. Alleen zo kan dit aanloopje tot een aantal van de meest geweldsgeile verzen voorgesteld worden als een mooi vers.
VI Weerlegging
Het vers zonder weglating.
Wie definieert trouwens ‘wanorde in het land’? De vraag stellen is haar beantwoorden. En dan is er nog het direct volgende vers:
33. De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”
VII Engelse vertalingen
Pickthall For that cause We decreed for the Children of Israel that whosoever killeth a human being for other than manslaughter or corruption in the earth, it shall be as if he had killed all mankind, and whoso saveth the life of one, it shall be as if he had saved the life of all mankind. Our messengers came unto them of old with clear proofs (of Allah’s Sovereignty), but afterwards lo! many of them became prodigals in the earth.
Yusuf Ali On that account: We ordained for the Children of Israel that if any one slew a person – unless it be for murder or for spreading mischief in the land – it would be as if he slew the whole people: and if any one saved a life, it would be as if he saved the life of the whole people. Then although there came to them Our apostles with clear signs, yet, even after that, many of them continued to commit excesses in the land.
Hilali-Khan Because of that We ordained for the Children of Israel that if anyone killed a person not in retaliation of murder, or (and) to spread mischief in the land – it would be as if he killed all mankind, and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind. And indeed, there came to them Our Messengers with clear proofs, evidences, and signs, even then after that many of them continued to exceed the limits (e.g. by doing oppression unjustly and exceeding beyond the limits set by Allah by committing the major sins) in the land!
Shakir For this reason did We prescribe to the children of Israel that whoever slays a soul, unless it be for manslaughter or for mischief in the land, it is as though he slew all men; and whoever keeps it alive, it is as though he kept alive all men; and certainly Our apostles came to them with clear arguments, but even after that many of them certainly act extravagantly in the land.
Sher Ali On account of this, WE prescribed for the Children of Israel that whosoever killed a person – unless it be for killing a person or for creating disorder in the land – it shall be as if he killed all mankind; and whoso saved a life, it shall be as if he had saved the life of all mankind. And our Messengers came to them with clear Signs, Yet even after that, many of them commit excesses in the land.
Khalifa Because of this, we decreed for the Children of Israel that anyone who murders any person who had not committed murder or horrendous crimes, it shall be as if he murdered all the people. And anyone who spares a life, it shall be as if he spared the lives of all the people. Our messengers went to them with clear proofs and revelations, but most of them, after all this, are still transgressing.

16:75 Het ‘terloopse’ slavernij vers (< AH 0)
Hoofdstuk “De Bij(en)” (16:77)
II Het vers als naakte keizer
>> Slaven zijn inferieure mensen
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “Allah geeft de gelijkenis van een slaaf, die nergens macht over heeft; en van iemand die Wij van een ruim levensonderhoud hebben voorzien, die er heimelijk en openlijk van besteedt. Zijn zij gelijk? Alle lof komt Allah toe! Maar de meesten hunner weten het niet.”
b. “God heeft een gelijkenis gesteld: een geknechte slaaf die over niets macht heeft en een [man] aan wie wij van onzentwege heerlijk levensonderhoud hebben gegeven en die daarvan in het verborgene en openlijk bijdragen geeft, zijn die aan elkaar gelijk? Lof aan god, doch neen de meesten hunner weten niet. ”
IV Context
76. En Allah geeft een gelijkenis van twee mannen: een hunner is stom, heeft nergens macht over en is een last voor zijn meester; waar hij hem ook heenzendt, hij brengt (hem) niets goeds mee. Kan deze gelijk zijn aan hem die rechtvaardigheid gelast en die zelf op het rechte pad is?
V Apologie
Er was alom slavernij en er zijn ook verzen en hadith die oproepen slaven vrij te laten. Zelfs Jezus gaat niet overal waar het bestaan van slavernij bevestigd wordt tegen dat gebruik in (Mattheus 10:24 bijv).
VI Weerlegging
Het bestaan van slavernij wordt niet alleen als een gegeven beschouwd door Mohammed en Koran maar de ondergeschiktheid van de slaaf wordt als metafoor gebruikt voor de ondergeschiktheid van de ongelovigen ten opzichte van de gelovigen. (De Bijbel – Mattheus 10:25 – zegt dat de slaaf niet méér kan worden dan de meester).
VII Engelse vertalingen
Pickthall Allah coineth a similitude: (on the one hand) a (mere) chattel slave, who hath control of nothing, and (on the other hand) one on whom we have bestowed a fair provision from Us, and he spendeth thereof secretly and openly. Are they equal? Praise be to Allah! But most of them know not.
Yusuf Ali God sets forth the Parable (of two men: one) a slave under the dominion of another; He has no power of any sort; and (the other) a man on whom We have bestowed goodly favours from Ourselves, and he spends thereof (freely), privately and publicly: are the two equal? (By no means;) praise be to God. But most of them understand not.
Hilali-Khan Allah puts forward the example (of two men a believer and a disbeliever); a slave (disbeliever) under the possession of another, he has no power of any sort, and (the other), a man (believer) on whom We have bestowed a good provision from Us, and He spends thereof secretly and openly. Can they be equal? (By no means, not). All the praises and thanks be to Allah. Nay! (But) most of them know not.
Shakir Allah sets forth a parable: (consider) a slave, the property of another, (who) has no power over anything, and one whom We have granted from Ourselves a goodly sustenance so he spends from it secretly and openly; are the two alike? (All) praise is due to Allah! Nay, most of them do not know.
Sher Ali ALLAH sets forth for you the parable of a slave who is owned, having no power over anything; and a free man whom WE have provided with a fair provision from US and he spends thereof secretly and openly. Are they equal? Praise be to ALLAH. But most of them know not.
Khalifa GOD cites the example of a slave who is owned, and is totally powerless, compared to one whom we blessed with good provisions, from which he gives to charity secretly and publicly. Are they equal? Praise be to GOD, most of them do not know.

5:116 Het blasfemie-vers (> AH 0)
Hoofdstuk “De Tafel”
II Het vers als naakte keizer
>> Jezus moet tegenover de god van Mohammed verklaren dat de christenen het fout hebben.
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “En wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: ‘Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,’? zal hij antwoorden: “Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke. ”
b. “En toen god zeide O Isa, de zoon van Maryam hebt gij gezegd tot de mensen: neemt u mij en mijn moeder tot goden buiten god? Hij zeide: Geprezen zijt gij! Niet is het aan mij dat ik iets zeg waartoe ik geen wezenlijk recht heb indien ik het gezegd had dan zoudt gij het weten. ”
IV Context
Zie het voorgaande vers.
V Apologie
De verdediging van dit voor de christenen uiterst beledigende en kwetsende vers is slechts te baseren door het woord van Mohammed als waar aan te nemen.
VI Weerlegging
Op tal van plaatsen in de Koran wordt de leerstelling van de heilige drievuldigheid aangevallen. Rechtstreeks of – venijniger nog – op terloopse wijze. Dit vers is om twee redenen hier als meest anti-christelijke eruit gelicht. Ten eerste omdat Jezus hier eigenlijk een beetje voor gek wordt gezet. Het tegenspreken van het christendom wordt in de mond van Jezus zelf gelegd met daarin de suggestie besloten dat hij misschien zelf wel bezig geweest was de boel te flessen. Hij verontschuldigt zich tegenover Allah… Daarnaast omdat het wordt voorgesteld alsof niet de Heilige Geest – een cruciaal fenomeen in het Nieuwe Testament – maar Maria wordt aangewezen als de derde godheid naast God de vader en Jezus. Er heeft destijds wel een subsekte van het christendom bestaan waar inderdaad Maria personage drie was.
VII Engelse vertalingen
Pickthall And when Allah saith: O Jesus, son of Mary! Didst thou say unto mankind: Take me and my mother for two gods beside Allah? he saith: Be glorified! It was not mine to utter that to which I had no right. If I used to say it, then Thou knewest it. Thou knowest what is in my mind, and I know not what is in Thy Mind. Lo! Thou, only Thou, art the Knower of Things Hidden?
Yusuf Ali And behold! God will say: “O Jesus the son of Mary! Didst thou say unto men, worship me and my mother as gods in derogation of God’?” He will say: “Glory to Thee! never could I say what I had no right (to say). Had I said such a thing, thou wouldst indeed have known it. Thou knowest what is in my heart, Thou I know not what is in Thine. For Thou knowest in full all that is hidden.
Hilali-Khan And (remember) when Allah will say (on the Day of Resurrection): “O ‘Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary)! Did you say unto men: ‘Worship me and my mother as two gods besides Allah?’ ” He will say: “Glory be to You! It was not for me to say what I had no right (to say). Had I said such a thing, You would surely have known it. You know what is in my innerself though I do not know what is in Yours, truly, You, only You, are the AllKnower of all that is hidden and unseen.
Shakir And when Allah will say: O Isa son of Marium! did you say to men, Take me and my mother for two gods besides Allah he will say: Glory be to Thee, it did not befit me that I should say what I had no right to (say); if I had said it, Thou wouldst indeed have known it; Thou knowest what is in my mind, and I do not know what is in Thy mind, surely Thou art the great Knower of the unseen things.
Sher Ali And when ALLAH will say, `O Jesus, son of Mary, didst thou say to men, `Take me and my mother for two gods beside ALLAH?’ he will answer, `Holy art THOU, I could never say that which I had no right. If I had said it, Thou wouldst have surely known it. Thou knowest what is in my mind, and I know not what is in Thy mind. It is Thou alone WHO art the Knower of all hidden things;
Khalifa GOD will say, “O Jesus, son of Mary, did you say to the people, `Make me and my mother idols beside GOD?’ ” He will say, “Be You glorified. I could not utter what was not right. Had I said it, You already would have known it. You know my thoughts, and I do not know Your thoughts. You know all the secrets.

2:256 Het tolerante vers (> AH 0)
Hoofdstuk “De Koe” (2:257)
II Het vers als naakte keizer
>> Een van de weinige passages (want het is niet eens een compleet vers) waar inderdaad niets op aan te merken ilijkt
III Twee Nederlandse vertalingen
a. “Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend.”
b. “Er is geen dwang in de godsdienst. De rechtgerichtheid is duidelijk onderscheiden van de verdoling. Wie dan ongelovig is aan de Taghut (Satan of afgoden)en gelooft in god die grijpt het stevige handvat aan dat onverbrekelijk is. God is horend en wetend. ”
IV Context
De verzen die er onmiddellijk voor en achter staan, gaan vooral over hoe geweldig de god van Mohammed is. Dit zinnetje staat er een beetje verloren tussen. In het vers dat er onmiddellijk op volgt komt bijvoorbeeld weer wel naar voren dat de ongelovigen eeuwig zullen branden in de hel. Meer dan voor alle andere hier besproken verzen geldt dat hier de context niet goed te vinden is in de Koran zelf, maar wel in het levensverhaal van Mohammed. Mohammed en zijn mannen hebben Medina al stevig in handen en tal van rooftochten uitgevoerd op karavanen en kleine nederzettingen, maar deze ‘openbaring’ komt op het moment dat Mekka nog niet in Mo’s greep is. Dreigementen en veldslagen worden afgewisseld met onderhandelingen. Dit vers sluit mooi aan bij dat ‘onderhandelen’. Nog mooier, en daarom niet opgenomen in de meeste versies van de Koran, zijn de zogenaamde Duivelsverzen: Mohammed gaat in dat stadium nog akkoord met het aanbidden van die drie godinnen. Later laat hij weten dat hij toen een keertje niet werd ingefluisterd door een aartsengel maar door een duivel.
V Apologie
Het smoesje is dat aan dit specifieke vers meer waarde gehecht moet worden dan aan het hele oorlogsbuit-hoofdstuk.
VI Weerlegging
De vraag is dus: waarom is dit ene vers van zo groot belang? Er is maar één verklaring mogelijk: dit is een strohalm in de overvloed aan verwerpelijke verzen. Wanneer je het zo bekijkt, wanneer het moet staan tegenover al die andere verzen en hoofdstukken, is dit toch wel ontzettend mager en heel weinig specifiek.
VII Engelse vertalingen
Pickthall There is no compulsion in religion. The right direction is henceforth distinct from error. And he who rejecteth false deities and believeth in Allah hath grasped a firm handhold which will never break. Allah is Hearer, Knower.
Yusuf Ali Let there be no compulsion in religion: Truth stands out clear from Error: whoever rejects evil and believes in God hath grasped the most trustworthy hand-hold, that never breaks. And God heareth and knoweth all things.
Hilali-Khan There is no compulsion in religion. Verily, the Right Path has become distinct from the wrong path. Whoever disbelieves in Taghut and believes in Allah, then he has grasped the most trustworthy handhold that will never break. And Allah is All-Hearer, All-Knower.
Shakir There is no compulsion in religion; truly the right way has become clearly distinct from error; therefore, whoever disbelieves in the Shaitan and believes in Allah he indeed has laid hold on the firmest handle, which shall not break off, and Allah is Hearing, Knowing.
Sher Ali There is no compulsion in religion. Surely the right has become distinct from error; so whosoever refuses to be led by those who transgress and believes in ALLAH, has surely grasped a strong handle which knows no breaking. And ALLAH is All-Hearing. All-Knowing.
Khalifa There shall be no compulsion in religion: the right way is now distinct from the wrong way. Anyone who denounces the devil and believes in GOD has grasped the strongest bond; one that never breaks. GOD is Hearer, Omniscient.


 1. Geen misverstand: Ter discussie stellen is iets anders dan een dialoog voeren.
 2. Niet 100% een grap. Er zijn aanwijzingen dat een Spaanse voorloper van het sprookje geschreven werd toen de mohammedanen de baas waren over het Iberische schiereiland. Er bestaat trouwens ook een verhaal van Tijl Uilenspiegel met vergelijkbare strekking.
 3. Een politiek-religieuze stroming die zichzelf beschouwt als ‘moslim’, maar een profeet erkent van na Mohammed, en daarom door de hoofdstromingen niet beschouwd wordt als moslim.

5 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel. Heel belangrijk artikel.
  Het lezen van de “Koran” is net zo iets als het lezen van “Mein Kampf”:
  de inhoud is strontziek-makend van de geestelijke incest.
  Dat mohammedanisme wil het wereldwijde kalifaat opleggen, en is
  een gewelds-leer [ innerlijk en uiterlijk ], en een ‘Blut und Boden’ – leer.

  Er zijn tal van boeken over de inhoud, aard, werkwijze en geschiedenis van dat
  mohammedanisme. Zonder analyse, geen duidelijkheid.

 2. Dick Ahles schreef:

  Zeer veel achting en waardering voor het zo gedetailleerd en systematisch opschrijven waar de volgelingen van Mohammed – al dan niet uit overtuiging of als oppervlakkige meeloper – zich aan ‘onderwerpen’. maar laten we ons niet rijk rekenen, al diegene die de islam als the religion of peace beschouwen zullen dit gewoon niet lezen. Het zaad van deze vruchtbare overzicht, valt op een rotsige bodem!

  wat nog eens benadrukt wordt in dit stuk, en dat is voor mij eigenlijk het schokkendste van alles, dat de hoofddoekjes en en de verhullende jurken vooral bedoeld zijn om aan te geven: Val mij niet lastig, maar de andere goddeloze (westerse) vrouwen. je pikt ze er zo uit. het is in de grond van de zaak een oorlogsverklaring aan andere (niet) gelovigen.

  Daarom zou iedere intellectueel die is opgegroeid in de overtuiging van de renaissance en de mensenrechten alles uit de kast moeten halen om onze huidige maatschappij niet te laten islamiseren en het verbieden van dit soort agressieve kleding. We staan ook niet toe dat mensen met hakenkruizen, achter de loketten van de gemeente zitten?

 3. Cool Pete schreef:

  Die hele Koran
  – waar in geen enkel nuttig idee te ontdekken valt – [ Schopenhauer ]
  is samen te vatten in 3 regels:
  1. Mo heeft – wat-ie ook roept – altijd gelijk.
  2. Is dit niet zo, dan treedt automatisch regel 1 in werking.
  3. Iedereen, die zich hier niet aan onderwerpt, moet beleerd, belogen, misleid, beplunderd, verkracht, tot slaaf gemaakt, en [ massaal] vermoord worden.

  1. is stompzinnig.
  2. is geestelijke incest.
  3. is een vrijbrief tot alles: van slachtoffer spelen t/m onbeperkt geweld.

  Het is gewoon een volkomen verderfelijk, zeer gevaarlijk boek.

 4. Ahava schreef:

  Dank voor dit leerzame artikel. Inderdaad zal geen enkele ongeïnteresseerde (overgrote meerderheid van ons suffe continent) dit, noch het haatboek zelf lezen. Als je van een protestants predikant te horen krijgt dat “er ook heel mooie dingen in de koran staan”, kun je twee dingen doen: twijfelen aan diens verstand of zeker weten dat het nooit meer goed komt. Ik opteer helaas voor het laatste.

 5. wim schreef:

  Dit artikel ontmaskert de onwetendheid van ‘gematigde islam’ waarmee het westen zich in slaap sust, maar evenzeer de dubbelspeak van de moslim.
  Dank u wel!