DE WERELD NU

Kloppen de VOLT-argumenten van AJBoekestijn?

Rutte, AJBoekestijn, Brussel

Oud-Kamerlid voor de VVD Arend-Jan Boekestijn heeft met argumenten omkleedt aangekondigd waarom hij op VOLT gaat stemmen. Sid Lukassen legde ze op de snijtafel.

Kloppen de VOLT-argumenten van AJBoekestijn? Een beknopte versie van dit artikel was eerder te lezen op Ongehoord Nederland.

Arend Jan Boekestijn zat vroeger in de Tweede Kamer voor de VVD en geeft sindsdien zijn (betaalde) mening over zaken in columns en podcasts. Op Twitter zegt hij op VOLT te zullen stemmen, ondersteund door twaalf argumenten. Boekestijn stelt hiermee zich “bevrijd te bevoelen” van de “vloek van Multatuli: alles bekritiseren maar niet aangeven waarvoor je zelf staat”.

Echter, snijden deze argumenten hout?

“1. FvD en PVV begrijpen niet dat soevereiniteit wederzijdse afhankelijkheid niet kan elimineren. Interdependentie is here to stay en vereist EU bestuur.”

Juist naar inhoud maar niet naar strekking. Wederzijdse afhankelijkheid tussen landen is een feit, maar hieruit volgt niet dat je per se, en ook niet op elk vlak, je soevereiniteit moet overdragen.

Neem bijvoorbeeld vrachtverkeer en doorrijhoogte. Het is inderdaad zo dat als alle EU landen hun tunnelhoogte hebben afgestemd, dat een derde land dan alsnog de hoogte van zijn transport moet afstemmen op de EU normen, om binnen de EU te kunnen vervoeren. Dit kun je doortrekken naar vele beleidsterreinen.

Maar als het gaat om onderwerpen als immigratie, cultuur- en bevolkingsverandering, dan blijken de EU-instellingen structureel te worden beheerst door mensen die daar een kijk op hebben van: ‘Als je hier problemen in ziet, dan ben je inflexibel en waarschijnlijk een tikkeltje racistisch; je moet gewoon leren omgaan met een dynamische wereld.’ Het brengt ons hier niet verder om immigratiebeleid op EU niveau te laten maken.

“2. Grensoverschrijdende problemen kunnen alleen met grensoverschrijdend bestuur worden opgelost.”

Dit is eerder een argument tegen VOLT en tegen de EU. Uiteindelijk is dan bijna ieder probleem grensoverschrijdend: denk aan vuilnis dat in het Oosten in een rivier wordt gedumpt en uiteindelijk afstroomt naar Nederland. Ook de ontbossing in Brazilië is dan ons probleem, qua zuurstof voorziening. Idem voor slechte arbeidsomstandigheden in derdewereldlanden die concurreren met duurdere arbeid binnen ons sociale stelsel.

Nu is het arbitrair om een grens te trekken rond de EU: uiteindelijk moet je dan toe naar een wereldregering. Alleen dán is dit argument steekhoudend.

Vanuit dit argument kun je evengoed zeggen: ‘Als grensoverschrijdende problemen alleen met grensoverschrijdend bestuur kunnen worden opgelost, dan zetten we zo veel mogelijk een hek om ons land en gaan we zelfvoorzienend produceren. Dan zijn grensoverschrijdende problemen minder onze problemen, en hebben we ook geen nood aan grensoverschrijdend bestuur.’

Het is dus even goed een argument voor de ontvlechting van transnationale economische netwerken. Dan kan de bevolking minder importgoederen consumeren maar heeft het democratisch landelijk bestuur wel meer te zeggen over hoe het leven eruit ziet.

Maar ook naar het nationaal niveau is dit argument beperkt bruikbaar, want hier kun je landen weer opknippen in autonome regio’s. Er volgt domweg niet uit dat de EU hét aangewezen niveau is om beleid te maken.

De EU was initieel ook bedoeld om transport en handel te stroomlijnen. Zodat er steeds minder bestuur nodig was en economische integratie min of meer ‘vanzelf zou gaan’. Dat met dit argument wordt gepleit voor bestuurlijke centralisatie, toont dat het zich laat misbruiken voor machtshonger.

“3. Geopolitiek kampt Europa met Xi Jinping die zichzelf voor het leven heeft benoemd, Poetin die lak heeft aan nationale grenzen en Westen verdeelt, Biden die confrontatie met China zoekt waarvoor de EU een hoge prijs betaalt. Antwoord: meer EU-integratie.”

Dit argument is discutabel en selectief. Biden heeft recent aangegeven dat China en de VS bepaalde zaken nu eenmaal anders cultureel interpreteren en dat er een soort ‘agree to disagree’ standpunt is van elkaar niet voor de voeten lopen.

Waarom noemt Boekestijn hier niet de confrontatie met islamfundamentalisme, het heersend regime in Turkije en alle problemen rond islamitisch oliegeld? Het argument heeft betrekking op een deel, maar niet op het geheel van de geopolitieke uitdagingen.

De vraag is waarom hij zaken uitkiest om hier te noemen en andere zaken weglaat? Welke ideologische aannames liggen onder die keuzes? Het Chinese regime is een probleem, maar als de VS dat regime confronteert, is dit ook een probleem. Wat wil hij nu? Het lijkt erop dat de VS het hoe dan ook niet goed kan doen, of Trump er nu zit of Biden, en dat het antwoord al is voorbepaald: méér bestuurlijke centralisering bij de EU.

“4. Wopke heeft de Nederlandse positie in EU ondermijnd door corona solidariteit te relativeren. Zonder de EU geen vaccin diplomatie tegenover Chinese diplomatie.”

Dit argument is klinkklare onzin. De corona-crisis is aangegrepen om geld te herverdelen en een transferunie in te stellen. Iedere pandemie trekt weer voorbij en is dus een tijdelijk probleem, terwijl bij het herverdelen van geld binnen de EU onlangs een structurele transferunie is opgezet. De EU werkt namelijk naar ‘eigen middelen’ toe, en wordt zo minder afhankelijk van de lidstaten. Ook leent de EU van kapitaalmarkten: feitelijk een schending van artikelen 310 en 311 van de EU.

De interne EU-machtsstructuur is veranderd. Normaliter zouden de ‘Zuinige Vier’ (Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden) zijn opgetrokken met het Verenigd Koninkrijk, maar sinds Brexit verschoof de EU-machtsbalans ten voordele van het onzuinige zuiden. ‘Solidariteit’ betekent hierom dat Noord structureel zal betalen voor Zuid.

“5. Wopke Hoekstra zag de Duitse tournure ten aanzien van het Corona-fonds niet aankomen. Nederland stond alleen. De Hanze-liga viel uiteen en was sowieso te zwak.”

Dit is juist, maar zie punt 4 voor de noodzakelijke toelichting.

“6. De VVD is vaag over de vraag wat Nederland nu met de EU wil.”

Ook dit is juist. De achterban van de VVD ziet een Europese eenmaking niet zitten, men wil vooral profiteren van ‘praktische’ voordelen (makkelijker op vakantie, etc.). Doch ze zien niet onder ogen dat met deze pragmatische opstelling, een ideologisch geladen invloed wordt binnengehaald. Want zie punt 1, namelijk de heersende denktrend binnen de EU instituties.

De VVD hecht waarde aan het label ‘liberaal’ en zal hierom, op EU niveau, bij de ALDE/Reform familie blijven. Terwijl deze familie al lang niet meer klassiek liberaal van karakter is, maar is overgenomen door onbegrensd markt denken plus ideologisch woke activisme. De familie wordt gerund door hoogopgeleide, grootstedelijke en kosmopolitische jongeren, niet door middenstanders en MKB’ers met ankers in de lokale leefomgeving.

“7. Draghi komt nu met deal: Italiaanse hervormingen in ruil voor Europese herverdeling. Macron en Sanchez gaan dat steunen.”

Dit argument is waar naar vorm, maar praktisch van weinig waarde. De EU en de monetaire unie zijn vanaf de oprichting aangeprezen vanuit de belofte dat het Zuiden competitiever wordt en economisch gaat hervormen. Dit is nooit gebeurd en het is dwaas te denken dat dit nog gaat gebeuren nu de Britten er niet meer zijn om op zuinigheid aan te dringen. In de praktijk zal er niet worden hervormd maar zal vooral worden gedreigd met het uiteenvallen van de euro.

“8. Nederland moet proberen zijn steun voor deze deal te verkopen voor hervormingen.”

Onwaar. Zoals in het verleden zullen, nadat het geld is overgemaakt, de hervormingen halfslachtig of zelfs helemaal niet worden doorgevoerd. Er zullen nauwelijks sancties volgen op grond van punt 4: zuinige landen zijn in de minderheid.

“9. We moeten af van de reflex dat meer EU slecht is. Zonder integratie zal de EU in de wereld geen deuk in pakje boter slaan.”

Onjuist. De heersende reflex is niet dat de EU slecht is: zie de verkiezingsuitslag van de vorige EU-verkiezingen, waar pro-EU integratie partijen wonnen. Wel denkt de bevolking fundamenteel anders dan de Eurofederalisten over hoe een leefbare samenleving eruit ziet. Namelijk meer geworteld, meer verankerd in cultuur en traditie. Anders dan de utopieën van tekenkamer experts die in ivoren torens blauwdrukken uitdromen.

Er is wat voor te zeggen dat de geopolitieke belangen van EU lidstaten samen sterk staan tegen grote spelers als China, maar dit is niet wat de EU in de praktijk realiseert. In de praktijk zijn ze meer bezig met regels maken over hoe burgers binnen de EU moeten leven en werken – zie genderquota, nepnieuwsregels, klimaatheffingen, enz.

“10. Het federale model kan goed gebruikt worden om de macht van centrum te beperken en macht van deelstaten te beschermen. Voor Britten betekent federalisme centralisatie. Voor Duitsers echter decentralisatie.”

Dit is waar, want sommige Duitse bondsstaten hebben bevoegdheden die in andere landen op nationaal niveau liggen, en waar de Duitse nationale regering dus niet over kan onderhandelen met de EU. Maar dit is eerder een vraag van ‘waar ligt welke bevoegdheid’.

Dit is dus niet een argument voor of tegen machtsoverdracht naar Brussel, maar hooguit om per bevoegdheid nog eens te kijken op welk bestuursniveau je deze bevoegdheid wil uitoefenen.

Maar nogmaals, kijk naar de klasse, de bubbel die in de praktijk aan de touwtjes trekt binnen de EU. Dit zijn mensen die denken in termen van centraliseren, niet delegeren. Het scenario ‘superstaat’ zal eerder de uitkomst zijn dan decentralisering. Dit blijkt ook uit Boekestijns andere argumenten.

“11. Het federale model lost het democratische tekort in één klap op. Het is ook gemakkelijker te doorgronden dan het huidige hybride model waarin Raad, EC en EP elkaar in evenwicht houden.”

Alsof het democratisch tekort wordt opgelost als kiezers in Zuid straks ‘democratisch’ besluiten dat Noord geld naar Zuid moet sturen? De spanningen tussen regio’s en lidstaten zullen eerder groter worden. Dan blijft het bestuurlijke geheel alleen stabiel met repressie en het verminderen van democratische inspraak.

“12. Een partij als VOLT denkt serieus over deze problemen na. Het CDA en VVD vrezen de Eurosceptische kiezer en hullen zich in stilzwijgen. Om al deze redenen geef ik mijn stem aan Volt.”

Waar. VVD en CDA hopen vooral dat de kiezer niet wakker wordt betreffende de dieper liggende ideologische problemen. Hierom blijven zij de EU benaderen vanuit ‘praktische’ thema’s.

VOLT daarentegen lijkt vooral te bestaan uit studenten en mensen die beroepsmatig symbolen analyseren, spreadsheets naast elkaar zetten en vanuit een technocratische tekentafel mindset naar geopolitieke problemen kijken. ‘Als de experts het toch voor het zeggen zouden hebben!’

De grootste bedreiging is er echter voor D66. Dit is een partij die Europees zegt te zijn, maar in de praktijk verankerd ligt aan een nationaal kader. Heel anders dan een VOLT die vanaf begin af aan Europees is opgebouwd. De komende jaren zullen waarschijnlijk veel D66’ers naar Volt overstappen.

Slotsom
Zolang de EU bestaan blijft en bevoegdheden blijft opslokken, hebben Europese partijen de toekomst. Dit is nauwelijks op de radar bij conservatieve en nationalistische partijen. Die blijven denken vanuit nationale belangen en hierom stemmen zij dikwijls tegen elkaar in.

Boekestijn voelt goed aan dat links-globalistische krachten de EU beschouwen als hun primaire bestuurlijke platform: dit is waar zij beleid maken. Nationaal-conservatieve partijen oriënteren zich binnen hun nationale debatten en komen dan naar de EU. Om daar, vooral voor de vorm, tegengeluid te geven als het ideologische kader en de sfeer in de wandelgangen er al progressief-globalistisch zijn geplooid.

Concluderend echter, blijkt dat Boekestijn geen onderscheid maakt tussen de EU als platform voor praktische oplossingen om zaken makkelijker maken – zoals de EU ooit bedoeld was en nog steeds wordt uitgedragen – en de EU als een vehikel voor machtscentralisatie en identiteitsvorming. Er bestaan al zoveel richtlijnen en wetten – laat men eerst zorgen dat die consequent gehandhaafd worden. Laten we bekijken hoe de wereld er dan uitziet, voordat wordt ingezet op nóg meer centraal gestuurde beleidsvorming.


Volg Sid nu ook via Telegram en via de nieuwsbrief op www.sidlukkassen.com – schrijf u in, en check regelmatig de mapjes ‘spam’ en ‘reclame’. Sid put veel morele steun en inspiratie uit zijn lezers, die hem altijd weer stimuleren om ‘against all odds’ door te ploeteren tegen het stugge systeem. Doe mee via BackMe!

Meer over en door Sid Lukkassen vindt u hier.

9 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Heldere uitleg, van Sid Lukkassen.

  Maar de problemen liggen dieprr.
  Dat “EU”-konstrukt is niet democratisch gekozen-, en niet recht-statelijk verantwoord, opgelegd.
  De meeste mensen willen helemaal niet, wat dat konstrukt doordrijft.
  Geen groene omwenteling
  Geen illegale massa-immigratie.
  Geen islamisering.
  Geen digitale controle-maatschappij.
  Geen globalisme / socialisme.

  Overigens : dat ‘volt’ is een vehikel van de links / globalistische Soros Foundations.

 2. Zaphod Beeblebrox schreef:

  1. Zonder integratie zal de EU in de wereld geen deuk in pakje boter slaan.

  Waarom willen mensen toch zo graag wereldwijd deuken in pakjes boter slaan? Zwitserland en Singapore zijn de meest welvarende landen ter wereld, doen nergens aan mee en handelen met iedereen. Liefje, wat wil je nog meer? Het is angst van Boekestijn. Angst voor China en Rusland die hem is aangepraat door EU- en transatlantische vehikels die meer geld en meer militaire presentie willen en met meer vuisten op tafel slaan zodat zij zelf de bullebak van de wereld kunnen zijn. De angst voor China en Rusland is onredelijk. Beide landen hebben niet de ambitie noch de geschiedenis van kolonisatie, itt de westerse wereld.

  2. De VVD is vaag over de vraag wat Nederland nu met de EU wil.
  Nee hoor, het is volstrekt duidelijk wat de VVD wil, net als alle andere kartelpartijen.

  3. Interdependentie is here to stay en vereist EU bestuur.
  Dus al die politieke leiders menen dat ze afhankelijk zijn van elkaar, vinden samenwerken enorm belangrijk, maar kunnen dan niet tot overeenstemming komen zonder een peperdure bureaucratische laag te installeren met nota bene verregaande bevoegdheden. Als iemand ooit een motie van wantrouwen aan zichzelf heeft gegeven, dan is dit er wel een dacht ik zo.

 3. Gerrit Joost schreef:

  Van Boekestijn (en de Wijk) krijg ik spontaan hartklachten en heel veel uitslag. Een zelfingenomen man die denkt de wijsheid in pacht te hebben. Zeer pro EU. Waarom? Meestal worden er vier argumenten genoemd: 1. Gezamelijke munt (dit is de grootste ramp in de EU) 2. Open grenzen (rampzalig, we weten inmiddels waartoe dit lijdt;, ellende kommer en kwel). 3. Geopolitiek, de EU telt echt niet mee en siddert voor Erdogan (het is in Europa nog nooit zo onrustig geweest; gele hesjes, Catalonië) 4. Goed voor onze handel (we doen handel met Duitsland, België en het VK, onze Zuiderburen tellen nauwelijks mee Frankrijk, Italië en Spanje max 5% per land – nu het VK uit de EU is is dit argument al helemaal niet meer relevant). We maken nu 200 miljoen per week (!!!) over naar Brussel. De EU kost geld en levert niets op! Bovendien mogen onze vissers niet meer vissen, onze boeren niet meer boeren en onze bouwers niet meer bouwen. Samenwerken okay, alles naar Brusse? – NEE! – NEXIT

 4. Neef Jansen schreef:

  De EU moet meer democratisch worden, moet meer de EU-burger laten meedenken en meepraten over alles. Volgens mij is de stemming onder burgers van de EU nog steeds overwegend die van: Wie zijn dat eigenlijk, die gasten daar in Brussel? Waar bemoeien ze zich mee? Wat heeft het voor nut eigenlijk, die EU? Het zijn maar uitvreters die teveel geld verdienen en hele dagen in dure restaurants het goede leven vieren. Verder lijken ze vooral bezig met het naar binnen takelen van de islam, een van de meest wetenschap- en mensenrechtenvijandige ideologieen die er maar te vinden zijn, en die nu al de basis vormt van burgeroorlog-achtige toestanden in de EU. Als de EU er op uit is om de EU om te vormen tot iets dat mee kan spelen met de ‘grote jongens’ China, India en de V.S., dan is zij wat betreft die islam uiterst dom en pervers en nihilistisch bezig. En dit is zo de gedachte van de gewone burger in de EU.

 5. Zaphod Beeblebrox schreef:

  @Neef Jansen 2 maart 2021 om 19:03

  “De EU moet meer democratisch worden, moet meer de EU-burger laten meedenken en meepraten over alles.”

  Neen, driewerf neen.
  Een gedachtenexperiment om het te verduidelijken. Als we een wereldregering hebben waarin de leider gekozen wordt volgens het één-stem-per-persoon principe, dan zal er hoogstwaarschijnlijk een Chinees-Indische combinatie winnen. Daar zijn er nu eenmaal de meeste van. Deze mensen zijn per capita beduidend armer dan wij en er zal dan ook snel een wealth transfer plaatsvinden van west naar oost. Hetzelfde krijg je binnen de EU. Een gigantische wealth transfer van rijk naar arm. Dat is van jou naar iemand anders. Is het dat wat je wilt?

 6. Gerrit Joost schreef:

  @ Neef Jansen – Een EU-topie van u. Nederland heeft nog geen 5% invloed. Er zijn 95% anderen, waarbij de neuzen alle kanten opstaan. De gezamenlijke Euro is een ramp . Bovendien verandert door de instroom van anders denkenden (vooral Islamieten) de mentaliteit. Juist een volk dat zich onderscheidt in taal en cultuur is interessant. De EU wil vermengen, een eenheidsworst. Verft dat je zonder beleid met allerlei andere kleuren mengt wordt er nooit fraaier op.

 7. carthago schreef:

  Perfect artikel, dank Sid.
  A j Boekesteun wil in europa ein volk ,ein reich ,ein fuhrer .,want zonder dat kan .NL het volgens hem niet redden. Hoe verklaart hij dan dat .NL het met dichte grenzen economisch en sociaal samenhangend zoveel beter deed dan de huidige shithole waarin we nu verkeren?Oorzaak en gevolg is wat ontbreekt aan de diaree van arrogante narcist AJ Boekesteun.
  @alle reaguurders : goed verwoord !

 8. Neef Jansen schreef:

  @ Zaphod Beeblebrox Gerrit Joost — De landen van Europa zullen toch op de een of andere manier moeten samenwerken willen ze niet een voor een, haven voor haven, onderneming voor onderneming, wijngaard na wijngaard, worden opgekocht door China, India, de V.S., de wereldwijd opererende drugskartels en wie weet wat nog meer. We gaan toe naar een tijd van megasteden. Die zijn gemiddeld vele malen groter, rijker, machtiger en dichtbevolkter dan Nederland.

 9. carthago schreef:

  @Neef Jansen. Maar natuurlijk “zou” de eu veel democratischer moeten worden of zijn ,maar omdat zij dat nooit is geweest vanaf de oprichting, omdat de stem van de “burger” nb niet eens meetelde ,heeft verdere continuering daarom geen legitimiteit meer,integendeel.