DE WERELD NU

Was Adolf Hitler links? Tijd voor een herijking

Adolf Hitler

Nu, 75 jaar na de Bevrijding, wordt het steeds nadrukkelijker tijd een pijnlijke waarheid in de ogen te zien. Waarin wortelde de politiek van Adolf Hitler?

Mooie en minder mooie speeches. Nog steeds wordt Adolf Hitler genoemd als het absolute kwaad. Hoe kon hij democratisch aan de macht komen? Hij is altijd weggezet als ‘rechts’. Is dat terecht? Was Adolf Hitler niet juist links? Om dat na te kunnen gaan moeten we betekenis geven aan de termen links, rechts en fascisme.

De termen ‘links’ en ‘rechts’ worden gebruikt om de politieke richting van partijen, personen en organisaties aan te duiden. Waar komt dat onderscheidt eigenlijk vandaan?1 In 1789, begon de Franse Revolutie. Men wilde aanvankelijk helemaal niet koning Lodewijk XVI doden. Revolutionairen wilden honderden jaren politieke systeem beëindigen waarin de vorst absolute macht had en de adel en de geestelijken voorrechten genoten.

Men zag een rol voor Lodewijk, maar in de Nationale Vergadering stond dat ter discussie. De leden die wilden dat Louis veel te zeggen moest hebben, zaten rechts van de voorzitter en de leden die de bevoegdheden van Louis wilden inperken, zaten links van hem. Franse kranten noemde de kampen ‘rechts’ en ‘links’: conservatieven rechts, vernieuwers links. Nadat Lodewijk in 1793 toch onthoofd was , bleven deze labels in de Franse politiek in gebruik, ook voor andere onderwerpen. Ook andere Europese landen namen ‘rechts’ en ‘links’ in gebruik.

In de Verenigde Staten heeft Republikeins de betekenis van conservatief, terwijl de Democraten. liberals zijn en als progressief gelden. Maar zijn er mensen die wij links zouden noemen? Tegenwoordig is de betekenis van de woorden rechts en links behoorlijk vervaagd. Rechts, werd politiek traditioneel opgevat in economische termen, en heeft een voorkeur voor kapitalistische verhoudingen, verregaande ondernemingsvrijheid, individualisering en marktwerking.

Politicologen reserveren de term rechts thans vaak voor groepen die het volgende voorstaan: tegen islam, tegen immigratie, tegen EU, tegen euro, nationalistisch, gesloten grenzen, meer beveiliging, bescherming van de verzorgingsstaat, bindend referendum, anti-elitair.

Deze classificatie gaat mank waar het de algemene toepasbaarheid betreft: diverse elementen zijn of waren ook bij links terug te vinden en vice versa. Links en rechts zijn op verschillende onderdelen inwisselbaar. De toegevoegde elementen zijn tijdgebonden. Tegenstanders van wat – mogelijk ten onrechte – rechts wordt genoemd, zijn geneigd het woord ‘extreem’ frequent te gebruiken. Dit ten onrechte als er geen sprake is van dreiging van geweld, lang toch de bepalende factor bij de toevoeging van het adjectief ‘extreem’

De precieze betekenis van zowel rechts als uiterst rechts (in tegenstelling tot bijvoorbeeld centrumrechts) verschilt per auteur. Wordt rechts opgevat in economische termen (voorkeur voor kapitalistische verhoudingen, verregaande ondernemingsvrijheid en marktwerking) dan kunnen libertarisme en radicalere varianten van het conservatisme als uiterst rechts worden aangeduid.

Wordt rechts in sociaal-culturele zin opgevat, dan wordt uiterst rechts aangeduid door een obsessieve en gewelddadige vorm van nationalisme, racisme of xenofobie. Politicologen reserveren de term extreemrechts vaak voor groepen die staat en samenleving met geweld totaal anders willen inrichten – anti-elitair, wat dat ook mag betekenen. In het publieke debat worden democratisch verkozen populistische partijen, die geen geweld verheerlijken, ten onrechte ‘extreem’ rechts genoemd, om te verketteren.

Links, in economisch en politieke zin opgevat omvat een voorkeur voor een maatschappijhervorming die in basis gericht is op collectivering, en kapitalisme wil vervangen door een socialistische of communistische regeringsvorm. Later naar believen aangevuld met allerlei andere (twijfelachtige) kenmerken, waardoor verwatering optreedt van wat links is. Extreemlinks wil de maatschappelijke orde omverwerpen, desnoods door middel van gebruik van geweld, bijvoorbeeld ooit Rote Armee Fraktion in Duitsland en Brigate Rosse, Rode Brigades, de Italiaanse terroristische communistische organisatie.

Fascisme (Italiaans: fascismo) is een vaag begrip waar verschillende invulling aan gegeven wordt. Het wordt traditioneel omschreven als extreem autoritair, extreem nationalistisch, antidemocratisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel. Het Italië van Benito Mussolini zou de zuiverste vorm van fascisme kennen van 1922 tot 1943. De elementen van fascisme zijn: persoonsverheerlijking, militant, spionagenetwerk, onderwerping, onderdrukking, expansionistisch, angst oproepend.

Zo zou ook het bewind van de nationaal socialist Adolf Hitler en zijn partij de NSDAP van 1933 tot 1945 in Duitsland, fascistisch zijn. Eén persoon heeft de macht. Door geüniformeerde partijmilities, massademonstraties en verheerlijking van de leider probeert men het volk tot een eenheid te smeden. Duits nationaalsocialisme was sterk racistisch met een sterke nadruk op Jodenhaat.

Fascisme zou in strikte zin Italiaans zijn en dus niet het Duitse nationaalsocialisme omvatten, dat een andere maatschappijopvatting heeft met minder corporatisme, maar meer racisme. Toch duidt men beide stromingen – het nationaalsocialisme en het eigenlijke fascisme – vaak samen aan met ‘fascisme’. Massamoordenaars als bijvoorbeeld Stalin, Pol Pot en Mao worden meestal niet fascistisch genoemd, maar vertonen in feite veel van de genoemde kenmerken.

Het absolute denken in het ‘ik’, het ‘individu’, kan evenals het absolute denken in de ‘collectiviteit’ tot ellende leiden. Absolutisme is verwerpelijk. Het gaat er om hoe het ‘sociale contract’ tussen individu en collectiviteit ontworpen is . Hoe is de balans en hoe werkt dit in de praktijk? De Amerikaanse president J.F. Kennedy zei:“ask not what your country can do for you but what you can do for your country”. Marx, Lenin, Stalin, Mao, Pot Pot, Castro en Hitler begrepen heel goed het probleem van ‘bevangen te zijn door de ethiek’ van het individu. Weg ermee, het is contraproductief.

Deze monsters pakten het sociale contract beet en laten het individu zich compleet inzetten voor de collectiviteit. Het zijn collectivisten: allen die tot de collectiviteit behoren verdienen in principe een evenredige mate van morele aandacht. Allen daarbuiten mogen, nee moeten, vernietigd worden. Collectivisme maakt het zoveel gemakkelijker om mensen te manipuleren en masse om te brengen. Het doel heiligt de middelen, maakbare maatschappij, weg met individuele ‘morele aandacht’! Alles staat in dienst van de collectiviteit.

Adolf Hitler past naadloos in dit rijtje linkse monsters. Hij was een collectivist, hij dacht in mensenmassa’s, wars van het individu. Hij dacht in ‘maakbare samenleving’, een onderworpen samenleving, verre van liberaal rechts. Hij was een harde criticus van het protestantisme, dit is immers een streng individualistische godsdienst met volop ‘morele aandacht’ waar hij zo ver van af stond. Hitler noemde zich ‘socialist’ en zag communisme als grote concurrent van het socialisme. Het rood in de nazivlag was het rood van het socialisme.

Hitler was verre van een nationalist, ondanks “Nationalsozialistische Partei”. Hij was een gewelddadige imperialist, in de lange traditie van Duits imperialisme, in navolging van het eerste Heilige Duits-Romeinse Rijk en keizer Frederick III van de Habsburgers, ‘Austriae est imperare orbi universo’ en later keizer Wilhelm II. Hitler was geen idioot, hij kende zijn klassiekers. Nazi-Duitsland was een imperialistische staat die er op gericht was aan iedere nationale onafhankelijkheid en nationale zelfbeschikking een einde te maken, anti-nationalistisch. Uitgaande van deze criteria was Adolf Hitler links.

“De populist Adolf Hitler…” zegt acteur, presentator en schilder Jeroen Krabbé in zijn serie over Marc Chagall. Hitler was juist géén populist, hij misleidde en manipuleerde het volk voor zijn morbide doeleinden. Hoe tragisch is het dat de jood Krabbé dit blijkbaar niet vat. Hitler is de antipopulist, die model staat voor de haat van imperialisten wier wil tot het universele het ook nu nog niet kan verdragen dat er mensen en groepen zijn die dissident zijn: manipuleer en verketter hen!

Maar hoe staat links en rechts tot Hitler’s rassendiscriminatie? Is rassendiscriminatie rechts? Rassendiscriminatie is links noch rechts, zie de historie. zijn de deportatie van joden links of rechts? Het is links, want het past in ‘maakbare samenleving’ en ‘doel heiligt de middelen’.

Westerse linkse intelligentia weigeren Adolf Hitler als links te zien. Die waarheid is kennelijk te erg. Schuif het liever in de schoenen van rechts, met het (valse) etiket ‘nationalisme’ erop. Zoals gezegd: Hitler was juist géén nationalist, maar een imperialist. Links was er als de kippen bij om te claimen dat Hitler rechts was. Want als Hitler rechts is kunnen allen die het stempel ‘rechts’ opgedrukt krijgen, als verderfelijk weggezet worden. Adolf Hitler is het symbool van het kwaad. Rechts is moreel verwerpelijk, want Hitler was dat ook. Het is guilt by association, niet meer.

In onze huidige samenleving staat niet langer het handelen van het individu centraal of dit moreel gezien goed of kwaad is. De kwalificatie van handelen wordt beoordeeld hoe het past binnen het collectief . De identiteitspolitiek, het denken in collectiviteiten langs LHBTi, is daar een exponent van. Het is een vorm van communisme, het handelsmerk van links. Of iemand een goed mens is wordt niet langer bepaald door ethisch handelen, maar wordt bepaald door welke (nationale) politieke partij/stroming die persoon aanhangt.

Als die partij door ‘the ruling class’ verkeerd geacht wordt, dan word je verketterd. Dan ben je een ‘minderwaardig mens’, zoals de beschuldiging was die Marcel van Dam Pim Fortuyn in 2001 voor de voeten wierp. Of zelfs racist, radicaal-rechts, een fascist. Dat mag ‘the ruling class’ vinden denkt zijzelf, want ze is per definitie moreel superieur. Als je rechts bent, dan ben je voor “eigen volk eerst”. Dan ben je per definitie “verrot”, zoals Adolf Hitler dat was. Als je links bent, dan ben je ethisch hoogstaand en ‘door en door beschaafd’.

Hoe anders wordt het als nu blijkt dat ook Adolf Hitler links was….


Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” Wereld op een keerpunt“Feminisme op de werkvloer.

Analyses van wat populisme zoal omvat en besprekingen van de ware gevaren vindt u op Veren of Lood hier.

30 reacties

 1. DaMa schreef:

  Het gegeven dat Hitler rechts was, of beter gezegd het opblazen hiervan, is al eens gebeurd door Sebastiaan Haffner in zijn boek ‘Kanttekeningen bij Hitler.

  https://www.bol.com/nl/f/kanttekeningen-bij-hitler/34236274/

 2. nora schreef:

  U hebt helemaal gelijk. Hitler zelf heeft geschreven dat hij een socialist was, maar wel op een andere manier dan in Rusland.
  Goebbels heeft omstandig uitgelegd, dat de nazi-doctrine een socialistische was.
  J.J.van Doorn schreef er een boek over (‘Duits Socialisme’) en kwam tot dezelfde conclusie. Daniel Hannan en talloze anderen kwamen tot dezelfde gevolgtrekking.
  Toch zal links dit gegeven nooit accepteren. “Als je links bent, dan ben je ethisch hoogstaand en door en door beschaafd. Hoe anders wordt het als nu blijkt dat ook Adolf Hitler links was….” schrijft u. Ach, was dat maar waar. Ze kunnen niet anders dan dit altijd blijven ontkennen, omdat anders alle grond onder hun overtuiging (die overigens meestal alleen bestaat uit meeloperij) verdwijnen. Dealniettemin: deze waarheid altijd blijven herhalen!

 3. BegrensEuropa! schreef:

  In dit links-rechts verhaal klopt één ding zeker: wat een paar jaar geleden nog midden was, wordt nu door van de werkelijkheid losgezongen beginselmoralisten (GL/D66-ers) als rechts beschouwd. Over dat Hitler verhaal nog dit. Frits Bosch schrijft: “Hij was een harde criticus van het protestantisme, dit is immers een streng individualistische godsdienst met volop ‘morele aandacht’ waar hij zo ver van af stond.” Er wordt wel beweerd dat hij dat de Joden verwijt en dat dat nu juist de diepere reden van de holocaust zou zijn. Die protestantse Duitsers had hij nodig voor de andere kant van zijn verhaal. Politieke beginselmoralisten geven hun eigen, verwrongen draai aan een en ander.

 4. Trumpfan schreef:

  Een van de aanhangers van Hitler in Nederland was de socialist Joop den Uyl. Pas in 1941 nam Den Uyl afstand van Hitler. Gedurende de bezettingstijd zijn verschillende socialistische wetten ingevoerd door de NAZI’s in Nederland, zoals bijvoorbeeld een ontslagvergunning voor het ontslaan van arbeiders.

 5. Ravian schreef:

  Hitler was zonder meer links, maar of hij ook een imperialist was weet ik nog zo net niet.
  Het was volgens mij niet de bedoeling dat het derde rijk, zoals het zonder meer imperialistische Britse rijk, de wereld moest gaan veroveren.
  Het enige dat Hitler wilde was alle Duitsers verenigen in één rijk, en de rest van zijn veroveringen diende ook enkel dat doel.
  Imperialisten willen daarentegen ook andere etnische groepen aan hun rijk toevoegen, het Britse gemenebest is daar een mooi voorbeeld van.
  En wat Hitler ook wilde was het communisme vernietigen, omdat hij dat als een “interne” bedreiging voor het Nazisme zag, de reden was dezelfde als die voor de strijd (vroeger) tussen katholieken en protestanten en (ook nu nog) tussen soennieten en sjiieten.
  Verschillende stromingen binnen hetzelfde “geloof” die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden.

 6. Cool Pete schreef:

  Corporatisme is links.
  Socialisme is links. National-Sozialismus is links.
  Hitler krijste voortdurend : “Wie Sind Sozialisten !”

  Elk totalitarisme, is – per definitie – links.

 7. Jaantje schreef:

  Dat wist ik al lang socialist en een drammer = links.

 8. BROERE schreef:

  “Wee de overwonnene”. De geschiedenis wordt immers door de overwinnaar(s) geschreven en papier is zéér gewillig en altijd in grote hoeveelheden te verkrijgen.

 9. El Cid schreef:

  Bijzonder knap van links om de nationaal socialist Hitler bij de conservatieven in de schoenen te schuiven. En dat 75 jaar lang!

 10. Ravian schreef:

  @ El Cid

  Yeah, het is met ruime voorsprong DE hoax van de vorige eeuw.
  En we hebben er inmiddels de trieste gevolgen van driekwart eeuw salonsocialisme aan te danken.
  Met andere woorden; zo’n beetje elk probleem waar onze huidige samenleving onder lijd.
  Het wordt dus hoog tijd deze zaak eens recht te zetten.
  Zodat het de goegemeente eens duidelijk wordt dat de geloofsgenoten van de Nazi’s en de Fascisten op de bankjes van GL / D66 / PvdA zitten, en dat de Antifa zwarthemden gewoon de groenlinkse versie van Hitler’s bruinhemden zijn.

 11. El Cid schreef:

  Mooi gesproken Ravian…. De meeste nep conservatieven- ik noem ze voor het gemak VVD-ers- pikken die linkse leugens over de ware aard van de Nationaal Socialisten heel makkelijk. Daarom zitten we nu inderdaad in deze socialistische hel. Ik bedoel. Hoe groot is het beslag van de overheid op de bezittingen van de burgers? Tot wel 80%.! Lachwekkend als het niet zo triest is.

  Fortuyn probeerde de linkse leugen der leugens wel uit te leggen en te weerspreken maar dan komen de kogels. Nog iets dat de PVDA, Groen Links en D66 gemeen hebben met de SS en de Sturm Abteilungen van Hitler. Geweld tegen andersdenkenden is volkomen normaal.

  Ik vind dat Thierry en Geert goed bezig zijn op dit dossier. Ik geef het je te doen want de hedendaagse linkse fascisten hebben de media ook in hun greep. Zo’n buitenhof waar de een of andere haat heks leugens over het forum verspreid alsof ze werkt voor het ministerie van parafraseren. Hun rechters die het goedpraten…

  Er is nog een lange weg te gaan. Hopelijk doorziet de jeugd deze overduidelijke linkse leugen voor wat het is. Pure geschiedvervalsing.

 12. Ravian schreef:

  @ El Cid

  De linkse greep op de media is absoluut het hoofdprobleem, omdat de media de publieke opinie bepalen.
  En de geschiedvervalsing vliegt je gewoon om de oren.
  Hier spelen overigens ook online informatie bronnen als Wikipedia een grote rol in.
  Zoek er bijvoorbeeld, om bij het topic te blijven, de betekenis van NSDAP maar eens op.
  Wat je dan te zien krijgt is de betekenis van NDA, omdat ze van Nationaal en Socialistisch één woord maken, met als doel dat “Socialistisch” te verstoppen, en met Arbeiders Partij doen ze hetzelfde om de link met de Partij van de Arbeid minder te laten opvallen.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialistische_Duitse_Arbeiderspartij
  Dat zijn gewoon psychologische trucjes waaraan je prima kunt zien dat Wikipedia er een politieke agenda op na houd.
  Ze bouwen een betrouwbare reputatie op niet politiek gerelateerde onderwerpen, en misbruiken deze vervolgens om op wel politiek gerelateerde onderwerpen de lezer te manipuleren.

 13. Hannibal schreef:

  @Ravian
  “Lebensraum” is wel ongeveer het meest imperialistische woord denkbaar.

  Voor mij is de discussie over imperialisme dan voorbij.

 14. El Cid schreef:

  Zozo. Dat heb je scherp gezien.. Kijk dan in de wikilemma!!!!
  ” extreem nationalistische en extreem racistische denkbeelden” Haha. Dat gebruik van het superlatief “extreem”!. Er zijn volgens Wikipedia dus ook gematigde racistische politieke denkbeelden??

  Bosma heeft ook een boel gezegd over de linkse greep op de staatsmedia. En ik ben erg blij met de acties van Trump om de linkse bias aan te pakken.

  Wat mij vooral opvalt is dat al die oprichters en baasjes van al die bedrijven allemaal dezelfde linkse waanzin aanhangen en promoten. Zou dat komen doordat gasten als bijvoorbeeld Jack Dorsey van Twitter die onzin horen op de universiteit? Of horen ze die gekte op de cocktail parties in New York en/of Amsterdam? Of geloven ze écht dat de aarde “opwarmt” doordat ik mijn gaspedaal nog eens “extreem” indruk. En hoe zit het met hun geloof in de import van 3e wereld achterlijkheid? Is dat omdat gasten als Jeff Bezos van Amazon een leger goedkope arbeidskrachten Amerika wil importeren?

  Ik bedoel. Van Soros begriip ik dat hij in zijn jeugd in Hongarije al een smerige helper van de Nazi’s was en waarschijnlijk gewoon een sadist is die het Westen wil straffen voor zijn miserabele leven. Hoe zit dat met bijvoorbeeld Johnny de Mol jr.. Druk als die is met deugen op een Grieks eiland en islamitische leugenaars Nederland binnen halen.. Waarom is dat? Heb jij daar enige verklaring voor?

 15. Ravian schreef:

  @ Hannibal

  Dat is “Reich” ook…
  Een imperium breid zich uit door andere landen, en hun bevolkingen, aan dat imperium toe te voegen.
  De term “Lebensraum” sloeg niet op het aan Duitsland toevoegen van andere landen en hun bevolkingen, het enige doel was gebiedsuitbreiding voor het Duitse volk, de oorspronkelijke bewoners van die “Lebensraum” moesten verdwijnen.

 16. Ravian schreef:

  @ El Cid

  Yeah, de verklaring is de zogenaamde mars door de instituten, waardoor links zowel de media als de opleidingen beheerst, en grote delen van de bevolking zwaar links geïndoctrineerd zijn.
  Al wel eens naar het “Jeugdjournaal” gekeken? Het links indoctrineren begint gewoon al op de lagere school, en “hoog opgeleid” kunnen ze inmiddels beter door “lang geïndoctrineerd” vervangen.
  En de indoctrinatie is dus gewoon overal.
  Zo worden bij de NPO, bijvoorbeeld, Joden meestal “gedood”, en Palestijnen meestal “vermoord”.
  Zuiver omdat die eerste term een legale actie impliceert en die tweede een illegale.
  Achterbakse stemmingmakerij noem je dat.
  Ik heb ooit, per ongeluk, een cursus video techniek gevolgd.
  Per ongeluk omdat ik dacht dat het over het bedienen van de apparatuur en bijbehorende software ging, maar het bleek over film techniek te gaan.
  Gezien ik dat ook wel interessant vond, en het een gratis cursus was, heb ik deze toen toch gevolgd, en daar van een stel linksige studenten geleerd hoe je met film de kijker kunt manipuleren, enkel en alleen al door zaken als de gekozen camerastandpunten en belichting, en uiteraard ook door de montage, en de gebruikte geluidseffecten, zoals muziek bijvoorbeeld.
  Met name bij de NOS lijken heel veel mensen te werken die ook zo’n cursus gevolgd hebben…

 17. Trumpfan schreef:

  George Soros heet eigenlijk George Schwartz en is van Joodse afkomst. George vond Schwartz te joods klinken en nam de naam van zijn moeder aan: Soros. Het is onbegrijpelijk dat mensen van Joods afkomst zoals Soros en Joop den Uyl achter Hitler aanliepen. Te weinig aandacht is tot nu toe besteed aan de financiers van Hitler. Die financiers waren onder andere de Rockefellers en de Amerikaanse Fed, De Amerikaanse Fed is opgericht door joden: onder meer J.P. Morgan, Rothschilds.

 18. Cool Pete schreef:

  typo :
  Hitler krijste voortdurend : “Wir Sind Socialisten !”

  @ Allen : dank voor alle leerzame bijdragen.
  De door links gekaapte NPO, is het schadelijkste probleem dat we hebben.
  Media beheersen de menings-vorming en menings-uiting.
  Opheffen, die verplichte Staats-Omroep.

 19. Siemon. schreef:

  Was Adolf Hitler links?, wat we in ieder geval zeker weten is, dat het een mens was, dus een opportunist, pur sang. Wat we ook zeker weten is dat er conservatieve/rechtse /nationalistische krachten in Duitsland nog al gecharmeerd van hem waren. Ook is goed te onderbouwen dat Hitler met al zijn opportunisme, donders goed in de gaten had dat onder de nationaal ingestelde Duitsers, sterke anti-kapitalistische sentimenten heersten, dezen moest hij zien los te weken uit het sociaaldemocratische en communistische kamp. Of hijzelf socialistische trekjes had?, hij kon het in ieder geval prima vinden met een groot gedeelte van conservatief, kapitalistische etablissement. De broertjes Strassner, de vertegenwoordigers van links, sterk anti-kapitalistisch, maar ook anti-marxistisch, werden na de machtsovername van Hitler en met dank voor de bewezen diensten, dan ook snel opgeruimd. Samenvattend, als Hitler al linkse sympathieën, dan beperkten zich die tot bewondering voor de grondige aanpak van Stalin binnen de toenmalige Sovjet-Unie. Hitler was een rechtse nationalist, met een sterk ontwikkeld macht-instinct, die wist dat hij de werknemers die bij de sociaaldemocraten en de communisten onderdak hadden gevonden nodig had. Maar is dat belangrijk?, dit spelletje zwarte pieten?, om met Solzjenitsyn te spreken, “de grens tussen goed en kwaad loopt dwars door het hart van ieder mens” en wat mij betreft ook dwars door de begrippen links en rechts. Waar ik het zeker wel mee eens ben is dat linkse lieden er veel beter in zijn om anderen te demoniseren. Terwijl rechts alleen Hitler heeft, hebben zij Stalin, Mao en Polpot, met daarnaast nog het nodige andere kleine kwade linkse grut. Waarbij vergeleken Franco, Mussolini en Salazar, klein bier zijn.

 20. Xantil schreef:

  @Siemon,

  Wat Hitler zelf dacht kunnen we heel lang over speculeren.
  De partij die achter hem aan liep en het mede mogelijk gemaakt heeft? Links.

 21. Henk Albarda schreef:

  Ik sluit me aan bij de Cool Pete, 31 mei 07.45.
  Allen dank voor de interessante bijdrages. Ik ben pas 2 jaar geleden voor mezelf op een rij gaan zetten of ik Hitler rechts dan wel socialist klassificeer en concludeer socialist.
  1 naar mijn mening belangrijk detail lees ik niet specifiek. Na de door een wonderlijk incident begonnen WO I werd Duitsland een schatting opgelegd van totaal buiten proportionele omvang.
  Ik meen dat door die schatting zowel de Duitse eenvoudige burger als de Duitse Corporaten belang hadden bij een Hitler.
  Aangezien de Joden altijd hardwerkende en zeer slimme lieden blijken te zijn, was Hitler misdadig jaloers en heeft zich wellicht bedacht dat de Joden een voldoend compacte groep waren om de schuld te geven van de Duitse ellende.

 22. Ravian schreef:

  @ Siemon

  “Maar is dat belangrijk?, dit spelletje zwarte pieten?”

  Deze linkse truc heeft de salonsocialisten driekwart eeuw vrij spel opgeleverd, hen in de gelegenheid gesteld zo’n beetje het hele overheidsapparaat over te nemen, en wordt inmiddels al vele jaren misbruikt om ruwweg een vijfde van de Nederlandse kiezers buiten spel te zetten.
  Mij lijkt dat belangrijk genoeg om deze geschiedvervalsing eens publiekelijk aan de kaak te stellen.

 23. nora schreef:

  @Siemon: Wilt u zeggen, dat de uitspraak van iemand die in het openbaar en meerdere keren van zichzelf zegt dat hij socialist is, maar met een korreltje zout moet worden genomen? Terwijl diezelfde persoon ook in zijn daden streeft naar een staat die het hele leven van zijn onderdanen beheerst en verzorgt, toch wel bij uitstek karakteristiek voor een socialistisch bestuur? Een man, die het begin heeft gemaakt van de Duitse verzorgingsstaat met werkverschaffingsprojecten, huurbescherming, kinderbijslag? Die daarnaast compleet gestoord was, maar daar gaat het nu niet om. En het gaat er ook niet om, dat er ongetwijfeld vele, zo u wil ‘rechtse’ meelopers zijn geweest, die graag aanschurkten tegen de partij die het helemaal ging maken.
  Het gaat erom dat de socialisten van nu, die overigens niet wisten hoe gauw ze na de val van de muur hun naam moesten veranderen in ‘sociaal-democraten’, niet openlijk durven erkennen, dat de nazi’s socialisten waren. En die ontkenning is blijkbaar nog niet genoeg voor hen, ze schuiven de schuld graag in de schoenen van degenen die ze niet moeten.

 24. Gerwald Hullegien schreef:

  Hele verhelderende boeken van Dinesh d’Souza, betreffende de grote leugen van de 20e eeuw. The Big Lie en Death of a Nation, de moeite waard om te lezen.
  Hierin de link van de Democraten met Nazi-Duitsland.

 25. carthago schreef:

  Hitler smeedde imperialisme( onder voorwendsel van lebensraum ) en socialisme ( individu capitulatie)samen tot een armageddon van terreur om zijn doel te bereiken :Ein Volk ,Ein Reich ,Ein fuhrer
  De eussr bende van Ein 3 ,Merkel,Macron en Mark pinokkio gaan dat nog even dunnetjes over doen ,De Eurobendes met eurobondes

 26. Ezel schreef:

  Statisme – anarchisme. Dat is de tegenstelling. Ni dieu, ni maitre – God en vaderland. Is dat nu zo moeilijk?!

 27. Cool Pete schreef:

  @Siemon : u blijft te veel aan de oppervlakte. Leest u de boeken van Sebastian Haffner eens.

 28. Cool Pete schreef:

  @Ezel : hier zegt u iets belangrijks.
  Vandaar toch mijn reactie.

  Absolute vrijheid gaat nooit lukken; is ook niet zinvol.
  Hoewel ik : ‘niemand’s baas, niemand’s knecht’ probeer te hanteren.
  Elk mens wordt met zelf-beschikkings-recht geboren. Alleen de geest is vrij.
  Maar : de geest, de spirit, komt van boven.

  Alleen in de democratische rechtstaat, heeft elk mens vrijheden en rechten; maar ook plichten.

 29. Siemon. schreef:

  Nora en Cool Pete, dat de sociaal democraten zo hun zwakke momenten hebben gehad mag duidelijk zijn. Wij kennen allemaal de attitude van het vroegere Nieuwlinks met hun sympathie voor de D.D.R., overigens heeft Bismarck de start gemaakt met de verzorgingsstaat in Duitsland, hij was gezonde soldaten nodige, geen uitgemergelde wrakken. Waar het mij om gaat is dat zielige zwarte pieten, of het nu van Links komt, of van Rechts. Hitler was een Nationalist en had de steun van een groot deel van het conservatieve, zeer aan het kapitalisme gehechte establishment. Die waren blijkbaar beter in staat om door de arbeiders en werklozen paaiende retoriek van Hitler heen te zien, dan jullie dat kunnen. Anders gesteld, als je in dezelfde vijver wilt vissen, kijk je eerst even wat voor vissersgereedschap de concurrentie gebruikt, daar was Adolf Hitler, slim genoeg voor, nu jullie nog. Bovendien is er nog een ander essentieel verschil tussen de Nazie ideologie en die van het Communisme/socialisme en dat is Rassenstrijd versus Klassenstrijd, die tussen een geperverteerd nationalisme en het internationalisme. Beiden, het Nationalisme en het Internationalisme, moeten wat mij betreft hun eigen demonen onder ogen zien, in plaats van die in de schoenen van de concurrentie proberen te schuiven. O ja, Coolpete, ik heb een aantal het boeken van Sebastian Haffner, onder andere Het verhaal van een Duitser, ik heb ze gelezen, u ook?, ik kan u zijn kort biografie van Churchill overigens van harte aanbevelen.

 30. Cool Pete schreef:

  @Siemon :
  – ‘k Ken de boeken van Sebastian Haffner, alle.
  – We hebben het hier over de ideologie van A.H. Niet over hoe hij in de praktijk, opportunistisch te werk ging.
  – Nazional-Sozialismus = socialisme.