DE WERELD NU

Klimaathoax – Duits Constitutioneel Hof geeft klimaatopdracht

Euro, ECB, Duits Constitutioneel Hof, EU begroting, klimaathoax

De klimaathoax en de Duitse klimaatbescherming worden het dictaat van constitutionele rechters. Het Federale Constitutionele Hof breidt de door de grondwet vereiste verantwoordelijkheid voor het behoud van de natuurlijke grondslagen van het leven uit met specifieke, drastische maatregelen voor klimaatbescherming.

“De hoogste rechters van Duitsland negeren de mondiale dimensies van de opwarming van de aarde”, schamperde de Neue Zürcher Zeitung direct. En wees vervolgens onverbiddelijk op de vraag waarom rechters denken alles van het klimaat te weten – net als in de Urgenda-zaak – terwijl gekozen parlementariërs en de regering op dit aspect de dienst uitmaken.

Alleen al in termen van de onmiddellijke effecten is de beslissing van het Bundesverfassungsgericht (Bvg) bijna belachelijk: de wetgever is verplicht om in 2022 – in plaats van tot 2025 zoals eerder bepaald door de wet – duidelijk te maken volgens welk tijdschema Duitsland voornemens is de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen na 2030 verder te verminderen. De (volgende) federale overheid kan goed leven met deze regeling. Maar fundamenteel gaat de uitspraak van de rechtbank veel verder, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor Duitsland.

Prioriteit van de klimaatdoelen
Zelfs als de rechters herhaaldelijk proberen dit in hun rechtvaardiging te relativeren en verwijzen naar de actiemogelijkheden van de wetgever, stellen ze in wezen een absolute, wettelijk afdwingbare grondwettelijke plicht van de Duitse staat om maatregelen te nemen die passend worden geacht om het mondiale klimaat te beschermen. De rechtbank geeft expliciet een grondwettelijk mandaat aan de staat om uitvoering te geven aan het in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 geformuleerde doel om de opwarming van de aarde op lange termijn ruim onder de 2 graden te houden.

Daarbij aanvaardt de rechtbank dat de maatregelen die hiervoor worden genomen zo ingrijpend kunnen zijn dat “praktisch elke door grondrechten beschermde vrijheid in gevaar komt“. Dat is niet alleen oké voor de rechters, het is ook de plicht van de staat om zulke extreme maatregelen te nemen. Dat ontlenen ze aan de bekende wetenschappelijke studies, die de maximaal toelaatbare uitstoot van broeikasgassen wereldwijd in deze eeuw inschatten, wat nauwelijks verenigbaar is met de ‘klimaatdoelen van Parijs’. Vanaf het begin van het volgende decennium hebben de rechters volgens deze berekeningen beknopt verklaard dat Duitsland slechts zo’n beperkte emissie-reductie zou hebben dat “bijna alle gebieden van het menselijk leven (…) worden bedreigd door drastische beperkingen”.

Leven beschermen
De rechters baseren de zeer breed geformuleerde plicht van de staat tot klimaatbescherming op artikel 20a, dat in 1994 onder de regering-Kohl aan de basiswet is toegevoegd. Dit creëerde een verantwoordelijkheid voor de staat om “de natuurlijke grondslagen van het leven te beschermen“. Tot dusver werd dit artikel als een dode letter beschouwd vanwege de algemene bewoordingen en de daar expliciet vermelde prioriteit van de wetgever. Met de beslissing van het Federale Constitutionele Hof wordt het plotseling het scherpe zwaard van klimaatbeschermers.

Twijfelachtige kennis rechters
Dit is om drie redenen twijfelachtig. Ten eerste maken de rechters met deze bevelen ten onrechte inbreuk op de rechten van toekomstige parlementariërs en regeringen. Klimaatbescherming is zeker een zaak op de zeer lange termijn. Het is echter aanmatigend en inefficiënt om de jaarlijkse emissiehoeveelheden en de bijbehorende maatregelen decennialang bindend vast te stellen. Er kan in deze tijd te veel veranderen, op economisch, financieel, technologisch en mondiaal niveau. Waarom de rechters vinden dat de wetgever uiterlijk in 2022 de relevante beslissingen voor de periode na 2030 moet nemen, is onbegrijpelijk.

Ten tweede ziet de rechtbank over het hoofd dat de Duitse klimaatbeschermingswet van 2019 in ieder geval ongeschikt is om de door de grondwet vereiste “bescherming van de natuurlijke grondslagen van het leven” te garanderen. Opwarming van de aarde is een wereldwijd fenomeen. Duitsland draagt slechts 2 procent bij aan de wereldwijde emissies, met een neerwaartse trend. Of Duitsland ook daadwerkelijk de klimaatdoelen van Parijs haalt en vanaf 2050 klimaatneutraal is, heeft een minimale impact op het klimaat.

Veel belangrijker dan de precieze definitie van reductiedoelstellingen enkele decennia van tevoren zijn maatregelen van Duitsland die zouden bijdragen aan een snellere heroverweging in landen als China of India met hun veel hogere en stijgende emissies. Duitsland zou dit als belangrijke handelspartner, als leidende EU-staat en als grote investeerder onder druk kunnen zetten.

Ten derde is het verbazingwekkend hoe vanzelfsprekend de rechters uitgaan van extreme interventies in de burgerlijke vrijheden om het klimaat in de komende decennia te beschermen. In een democratie moeten deze wegingen en beslissingen te allen tijde worden overgelaten aan de burgers of hun gekozen vertegenwoordigers, niet aan enkele grondwettelijke rechters, die dan waarschijnlijk niet meer in functie zijn.

Verlies van vrijheid
Bij het nemen van zijn beslissing verwijst de rechtbank naar artikel 20a van de grondwet. Er staat: “De staat is ook verantwoordelijk voor het beschermen van de natuurlijke grondslagen van leven en dieren binnen het kader van de constitutionele orde door middel van wetgeving en in overeenstemming met de wet en gerechtigheid via de uitvoerende macht en de rechterlijke macht.” De rechters verklaarden dat één generatie niet mag worden toegestaan ‘grote delen van het CO2-budget te verbruiken met een relatief milde reductielast, als dit tegelijkertijd de volgende generaties een radicale reductielast zou achterlaten en hun leven aan een groot verlies van vrijheid zou worden blootgesteld”.

In de toekomst zouden zelfs drastische inperkingen van vrijheid om het klimaat te beschermen proportioneel en constitutioneel gerechtvaardigd kunnen zijn, legden de rechters uit. De grondrechten zouden moeten worden afgewogen. Maar: “Tegelijkertijd blijft het relatieve gewicht van de klimaatbeschermingsvereiste toenemen in de context van de voortschrijdende klimaatverandering.” De natuurlijke basis van het leven moet zorgvuldig worden behandeld. En ze zouden aan het nageslacht zó moeten worden overgelaten “dat toekomstige generaties deze niet alleen konden houden ten koste van eigen radicale onthouding”.

Jongere generatie
Omdat de wet alleen voorziet in maatregelen om de uitstoot te verminderen tot het jaar 2030, zouden de gevaren van klimaatverandering worden uitgesteld tot periodes daarna en daarmee ten koste gaan van de jongere generatie, aldus de rechters. Een stijging van de wereldgemiddelde temperatuur beperken tot ruim onder de twee graden en zo mogelijk tot 1,5 graden, zoals gepland, zou dan alleen haalbaar zijn met steeds urgentere en kortetermijnmaatregelen. Dit zou de rechten van klagers schenden, waarvan sommigen nog erg jong zijn.

Klimaatwaanzin regeert in de rechtbank. Regeringen en de EU willen allemaal groener en minder uitstoot. Burgers draaien ervoor op, financieel en mogelijk met beperking van hun grondwettelijke vrijheden. Dan resteert slechts slinkende hoop dat dit ooit nog goed komt en de wereld weer normaal wordt.


Meer over de klimaathoax en het politieke functioneren ervan leest u hier op Veren of Lood.

3 reacties

 1. Erik de Norman schreef:

  En zie zo gaan we de klimaat – lockdown in. Dank Raymond je laat zien dat we gereduceerd worden tot diertjes die gedwongen gedrags veranderingen ondergaan door rechterdiertjes bevolen.
  Dikastocratie is een feit, wij gehorigen zullen buigen en vergeten dat we mens waren.
  In Georgia US staat het al in steen gebeiteld, reductie van CO2 moet zijn mens.
  Van evolutie naar involutie, we zijn over de top, van genialiteit tot domheid, zijn we toch weer allemaal uit Afrika en terug.

 2. Cool Pete schreef:

  Rechters gaan niet over de inhoud van natuur-wetenschap.
  En er is geen “klimaat”-probleem;
  wel ; milieu-vraagstukken, en over-bevolking.

  Inderdaad : dikastocratie : the way to hell.

 3. Youp schreef:

  Der Untergang