DE WERELD NU

Dat stemmetje diep van binnen

islam

Mag ik u een vraag stellen?

Heeft u ooit diep van binnen dat misselijke gevoel gehad, alsof een stemmetje u wilde waarschuwen dat er iets niet klopte? Hoe harder u het weg probeert te drukken, hoe luider dat stemmetje gaat schreeuwen, knagend aan uw geweten. Zelfs wanneer u het probeert te negeren… het lukt niet. Telkens, als er weer een nieuwe islamitische terreuraanval is, en u hoort de verschrikkelijke feiten, komt dat ongemakkelijke en misselijkmakende gevoel terug. Het probeert u te waarschuwen: “Er is iets heel erg mis.”

Na iedere islamitische terreurdaad proberen onze politici en de mainstream media ons wanhopig te verzekeren van twee dingen, namelijk dat deze terroristen niet representatief zijn voor de islam en dat we een multiculturele samenleving zijn die de immigratie van mohammedanen blijft verwelkomen.

En toch blijft dat stemmetje diep van binnen maar roepen.

En uw innerlijke stemmetje heeft gelijk.

Dat laat onverlet dat we allemaal willen geloven dat we een perfect multiculti moeten kunnen samenleven. Een samenleving waarin ieder z’n weg weet. Dit is een centraal gegeven in de Westerse democratieën wereldwijd. Dit is ons ons hele leven verteld en we willen oprecht dat het bewaarheid wordt. Maar uiteindelijk moeten we naar de echte feiten kijken, omdat er geen verbetering waarneembaar is. En diep van binnen weet u dat.

Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten. Een feit is dat het bloed van honderden miljoenen mensen op dit altaar geofferd is in een 1400 jaar durende strijd tussen de mohammedaan en de niet-mohammedaan. Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons, heden ten dage, zeker goed gaat uitpakken. Toch?

Om het verleden, het nu, en de toekomst te snappen, hoeven we alléén maar Mohammed te begrijpen. Hij is de sleutel tot het doorgronden van de islam. Voor de meesten van ons als westerling is het erg moeilijk om een vergelijk te maken tussen die aardige moslima op het werk en de IS-jihadist die christenen in Irak onthoofdt. Verschillende “experts” maken de verwarring nog groter wanneer ze debatteren over of de islam nu een “religie” van vrede of geweld is. Dus wat is het juiste antwoord? De Koran vertelt ons niet minder dan 91 keer dat Mohammed het perfecte rolmodel is voor elke mohammedaan. Hij is het absoluut perfecte voorbeeld en het is de opdracht voor iedere mohammedaan over de hele wereld hem in elk detail te imiteren. Alles over de persoon Mohammed komt uit de Sira (Mohammeds biografie) en de Hadith (Mohammeds tradities). De Koran, Sira, en Hadith vormen samen de totale doctrine van de islam (de islam trilogie.)

”Religie van de vrede”
In beginsel was de islam vredig, tolerant en multicultureel. Toen Mohammed voor het eerst de “religie” van de islam predikte in Mekka, was hij zelf algemeen vredelievend en tolerant ten opzichte van andere religies. In de Koran staat deze periode beschreven in het “Mekka” gedeelte, ook wel de Mekka-Koran, waarin niets vermeld wordt over jihad. Het bevat zelfs de passage, “Er is geen dwang in de godsdienst…” (Koran: Surah (hoofdstuk) 2/Ayat (vers) 256). Mohammed aanbad de Kaäba (Arabisch; الكعبة), een stenen gebouw dat door veel verschillende godsdiensten  werd gebruikt als plaats van aanbidding. Wanneer politieke en religieuze leiders over de islam als een religie van de vrede spreken, gebruiken ze vaak deze passage over de godsdienstdwang uit de Koran als hun “bewijs”.

Naarmate de tijd voortschreed werd Mohammed verbaal agressiever tegen eenieder die het met hem oneens was. Uiteindelijk werd hij na dertien jaar, Mekka uitgejaagd door de lokale stammen.

 “Mohammed ging door met het prediken van de glorie van Allah en veroordeelde de Quraysh godsdienst. Hij vertelde iedereen dat zij een verkeerde manier van leven hadden, hun voorvaderen zouden in het hellevuur branden, hij vervloekte hun goden, hij verachtte hun godsdienst en zaaide verdeeldheid in de gemeenschap, en zette de stamhoofden tegen elkaar op. De Quraysh-stam vond dit onverdraaglijk. Tolerantie was altijd hun manier van leven geweest.” (Sira; Ishaq:183)

De verdrijving uit Mekka markeerde een omslagpunt. De laatste tien jaar van Mohammeds leven is weergegeven in het “Medina” gedeelte, ook wel de Medina-Koran, waar zijn strategie volledig veranderde. Mohammed transformeerde van een prediker in Mekka naar een krijgsheer en politicus met maar één doel: iedereen doden of onderwerpen aan de islam. Binnen de islam is het “laagste wezen” de kafir, de niet-mohammedaan. Nadat hij Mekka had verlaten was Mohammeds vervolging van alle kafirs meedogenloos, zoals in de Koran staat beschreven.

“Wanneer jullie degenen die ongelovig zijn (op het slagveld) ontmoeten: doodt hen. Wanneer jullie hen verslagen hebben: bindt (de gevangenen) dan stevig vast…” (Koran 47:4)

De volgende passage komt rechtstreeks uit de Sira en illustreert de beestachtigheid van jihad als islam poogt alle niet-mohammedanen te domineren:

“Na het gevecht belegerde Mohammed de joden gedurende 25 dagen. Uiteindelijk boden de joden aan hun geloof te onderwerpen aan een mohammedaan genaamd Saad, die in het verleden een bondgenoot was. Zijn veroordeling was eenvoudig. Vermoordt alle mannen. Neem hun eigendommen en neem hun vrouwen en kinderen als gevangenen. Mohammed zei, “U hebt de veroordeling gegeven gelijk Allah.” De gevangenen werden meegenomen naar Medina. Ze groeven greppels op het marktplein van Medina. Het was een lange dag waarin 800 Joden de dood vonden. Mohammed en zijn twaalf jarige vrouw zaten erbij en keken de hele dag toe tot in de avond. De apostel van Allah had elke Jood laten vermoorden door onthoofding. Mohammed nam de bezittingen, vrouwen en kinderen van de Joden en verdeelde alles onder de mohammedanen. Mohammed nam zijn vijfde deel van de slaven en stuurde een mohammedaan met de resterende vrouwelijke joodse slaven naar een stad in de buurt, waar de vrouwen verkocht werden voor “het plezier”. Mohammed investeerde het geld van de verkoop van deze vrouwelijke slaven in paarden en wapens.” (Sira; Ishaq:684, 690, 693)

Jihad en dpolitieke vervolging onder de sharia-wetgeving waren veel effectiever dan tolerantie te prediken; een explosieve groei van de islam was het gevolg.

figuur01

In de laatste tien jaar van Mohammeds leven, werd het Arabische schiereiland volledig geïslamiseerd. Exclusief de massa executies en moorden, had Mohammed gemiddeld elke zes weken een groot gevecht. Toen Mohammed zijn strategie veranderde door migratie, jihad en politiek (sharia-wetgeving) samen te voegen, veroverde de islam alles en iedereen in Arabië.

Sharia-wetgeving is de (islamitische) mohammedaanse wetgeving die gebaseerd is op de drie werken uit de eerder genoemde islamitische trilogie te weten; Koran, Sira, en Hadith. Islam claimt dat de sharia-wetgeving van Allah komt, en deze moet àlle door mensen gemaakte wetten en constituties vervangen. De meeste sharia-wetten zijn gebaseerd op de voorbeelden van Mohammed uit de Sira en de Hadith. Sharia-wetten zijn volledig onverenigbaar met alle niet-mohammedaanse overheidsstructuren en westerse democratieën. Het vereist de beëindiging van vrije meningsuiting, vrije gedachte, vrijheid van godsdienst en persvrijheid. Het is de politieke aard van de islam en dit is wat de islam onderscheidt van elke andere godsdienst. Sharia-wetgeving is zich razendsnel over Europa aan het verspreiden onder het mom van godsdiensttolerantie en multiculturalisme. De sharia-wetgeving implementatiedwang vanuit de mohammedanen zal nooit stoppen totdat de gehele samenleving van Europa volledig onder de sharia valt.

De dualistische aard van de islam (het geheime wapen van deze doctrine) komt tot uiting in de contradictie van zowel vredigheid als gewelddadigheid. Dr. Bill Warner introduceerde de term dualisme om de paradox van vrede en geweld tegelijkertijd binnen de islam te beschrijven. De aardige moslima op het werk en de IS jihadist die in Irak christenen onthoofdt volgen allebei dezelfde doctrine die terug te vinden is in de eerder genoemde mohammedaanse trilogie. Dit maakt het voor ons westerlingen erg verwarrend omdat we deze tegenstellingen niet op één lijn krijgen. Gezien die wederom aardige moslima op ’t werk of op school moet de islam een “religie” van de vrede zijn… toch? Mohammed geeft ook hier het antwoord; de islam is vrede en geweld tegelijk, eerst vredig en nadien gewelddadig (toen hij Mekka verliet). Wanneer de islam zwak is en omringt door grote groepen niet-mohammedanen, is zij in het algemeen vredig en tolerant (Mekka Koran). Als de populatie mohammedanen groeit en in kracht toeneemt (3-5%), gaat zij zwaarder forceren, met meer dwang om de sharia wetten te implementeren en meer politieke eisen (Medina Koran). Het blijft immer dezelfde trend, gelijk aan 1400 jaar mohammedaanse geschiedenis.

De islam is altijd! dynamisch, zij nestelt zich langzaam in een samenleving, steeds grotere ”gebieden” overnemend van de “gastheer”.

De latere meer gewelddadige gedeeltes van de Koran vervangen de eerdere en meer vrediger secties. Dit fenomeen heet vervanging (abrogation) Door de geschiedenis heen is te zien, hoe elk land, wanneer het percentage mohammedanen groeit en de sharia wetten meer invloed krijgen, de eigenheid en cultuur van de niet-mohammedaanse samenleving eroderen. Dit is een langzaam maar gestaag proces dat zich voor onze ogen in het gehele westen uitrolt. Onder volledige sharia-wetgeving hebben kafirs géén rechten meer en verworden tot zogeheten dhimmies, tweederangs burgers. Deze praktijken begonnen reeds toen Mohammed de Joden in Kaybar aan zich onderwierp. In plaats van afgeslacht te worden, mochten ze blijven leven door al hun rechten op te geven en de helft van hun bezittingen als een belasting (Jizya) te betalen:

Doodt hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard; en zij die de godsdienst van de Waarheid niet als godsdienst nemen, van hen aan wie de Schrift is gegeven, totdat zij het beschermgeld (Djizyah) betalen, naar vermogen, terwijl zij onderdanig zijn. (Koran 9:29)

Tegenwoordig, wanneer mohammedanen in westerse landen spreken over hoe we allen vreedzaam samen kunnen leven onder “Goddelijke wetten”, is dit feitelijk de “deal”; het is de sharia-wetgeving die alle niet-mohammedaan-aspecten van de cultuur en samenleving verdelgt. Het is het tegenovergestelde van een liberale westerse democratie. De islam is een beschaving die alle andere beschavingen vernietigt. Vergeet snel dat de islam alléén maar een “religie” is, die vreedzaam kan co-existeren met andere religies. De islam is een complete beschaving die elk facet van een samenleving volledig moet domineren. Turkije illustreert het sluipende proces van hoe een land verandert van (eens) christendom naar (nu) 99,7 procent mohammedaans.

figuur02

Duitsland is het perfecte voorbeeld van dit proces dat zich nu in het westen voordoet. In de 60’er jaren opende de Duitse regering haar grenzen voor massaimmigratie van Turkse mohammedanen (massaimmigratie vanuit mohammedaanse landen is nog immer gaande in bijna elk Westers land wereldwijd.) We zien in diverse grote steden van verschillende landen reeds de – wat is gaan heten – No-Go-zones onder de sharia-wetgeving, scholen die gedwongen worden varkensvlees te weren, de eliminatie van de traditioneel christelijke feestdagen, Zwembaden die het “halal” zwemmen ingevoerd hebben en het toenemend aantal mohammedanen dat géén dokter van een andere sekse wenst. Berlijn opende Europa’s eerste kliniek gewijd aan het behandelen van slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking (FGM), een verontrustende praktijk in de mohammedaanse gemeenschap. Voor een aantal zaken worden zelfs fatwa’s (Arabisch:فتوى), een juridisch advies in de islam, uitgevaardigd.

Wanneer mohammedanen toenemen in aantal, door hoge geboorteratio’s en massa-immigratie, zijn de resultaten altijd hetzelfde; De oorspronkelijke cultuur, mensen en beschaving wordt vernietigd en volledig vervangen door de islam met de sharia-wetgeving. En, de islam gebiedt mohammedanen geen vrienden te worden met kafirs en de niet-mohammedaanse samenleving te verwerpen zoals in de Koran opgetekend:

“Laten de gelovigen niet de ongelovigen in plaats van de gelovigen als beschermers nemen, en degene die dat doet heeft niets meer met Allah te maken, behalve wanneer jullie hen (de ongelovigen) angstig vrezen. En Allah waarschuwt jullie (voor) Zijn (bestraffing). En tot Allah is de terugkeer.” (Koran 3:28)

“O jullie die geloven, wanneer jullie degenen die niet geloven gehoorzamen, zullen zij jullie op jullie hielen doen omkeren (naar het ongeloof) en jullie zullen dan als verliezers omkeren. Maar Allah is jullie Beschermer en Hij is de Beste der Helpers. Wij zullen angst in de harten van de ongelovigen werpen wegens wat zij naast Allah aan deelgenoten toegekend hebben, waarvoor Hij geen bewijs neer gezonden heeft. Hun verblijfplaats is de Hel. En het is de slechtste plaats voor de onrechtplegers.” (Koran 3:149-151)

Integratie zal simpelweg nimmer (op lange termijn) werken omdat de islam een beschaving behelst die onverenigbaar is met elke andere beschaving. We kunnen het bijvoorbeeld zien aan kinderen met een mohammedaanse of Turkse achtergrond die hier zijn geboren en opgegroeid; zij blijven doorgaans in de mohammedaanse en Turkse buurten en koesteren wrok tegen de autochtonen.

Figuur03

De volgende 3 factoren zullen zorgen voor een razendsnelle islamisering van Westerse beschavingen;

 1. Vergrijzing van de autochtonen en erg lage geboorteratio’s van deze autochtonen
 2. Eindeloze massa-immigratie vanuit mohammedaanse landen
 3. Erg hoge geboorteratio’s onder de mohammedaanse families

Europa mag dan in dit proces voor lopen op Australië, Amerika en Canada, maar ook in deze landen is het geleidelijk gaande. Het is een geciviliseerde oorlogsvoering. En nee, uw politici hebben u niet gevraagd of uw beschaving, cultuur en manier van leven  vervangen moesten worden. Daar kunt u niet over stemmen! Ziet u wat er hier in het Westen nu gebeurt? Volledige verwoesting. Het is een traag en geduldig proces dat niet stopt, tot een samenleving 100 procent mohammedaans is.

“Zij beramen een list. En Ik zal een list beramen. Geef de ongelovigen dan maar uitstel, verleen hun enig uitstel.” (Koran 86:15-17)

Het is dezelfde strategie die die de hindoes, de boeddhisten, de Zoroastriërs maar ook de Koptische christenen in Egypte en de Orthodoxe christenen in Turkije vernietigde. Deze strategie van jihad en sharia-wetgeving heeft geleid tot de dood van 270 miljoen kafirs en de totale vernietiging veel beschavingen. Het gekneusde en gehavende hoofd van de Westerse beschaving ligt op het hakblok terwijl onze politici en de media ons voorbereiden op de genadeslag.

Wanneer je Mohammed begrijpt, valt alles op z’n plaats omdat deze geschiedenis zich voortdurend herhaalt. De  mythes van een “islamitische gouden eeuw” zijn onzin. Vervolging onder de sharia-wetgeving kon nooit “goud” zijn wanneer je een kafir was. Net zoals de 270 miljoen kafirs die vóór ons zijn dood gegaan, voorspelt de toekomst niet veel goeds voor ons, Westerse kafirs. De geschiedenis is de “bebloede” kaart van onze even zo bloedige toekomst.

Bijna elke week krijgen we in Europa meer nieuws, gekoppeld aan ”islamitisch terrorisme”, dat we gewoon jihad zouden moeten gaan noemen. Onze politici en de media maken ons wijs dat deze mensen terroristen zijn, of “islamitische extremisten”, maar dat is een LEUGEN. Het zijn praktiserende mohammedanen die de Koran en Mohammeds perfecte voorbeeld volgen. Afgaande op de officiële doctrine van de islam, is er niets “extreem” aan hun acties… De islam dwingt alle mohammedanen om jihad te voeren tegen de kafirs.

Vervloekt zijn zij; waar men hen ook aantreft worden zij gegrepen en onverbiddelijk gedood. Als de handelwijze van Allah met de voorafgaanden. En jij zal in de handelwijze van Allah nooit een verandering aantreffen.” (Koran 33:61)

“En bestrijdt hen tot er geen Fitnah (meer) is en de godsdienst aan Allah behoort, maar zij dan ophouden, dan is er geen vijandschap, behalve tegen de onrechtplegers.” (Koran 2:193)

“Denk niet dat de jihad voorbij is. Spoedig zal Islam de Kafirs terreur brengen. Na de dood zullen zij in de hel branden. Hun vernietiging zal komen omdat zij niet in de religie van Islam geloven.” (Sira; Ishaq:599)

“Mohammed: De man die sterft zonder deelname aan de jihad, die nooit verlangde om de heilige oorlog te voeren, sterft de dood van een hypocriet.” (Hadith; Muslim:020,4696)

Geen regeringsbeleid hier, of oorlog in het Midden-Oosten, zal ooit de doctrine van de islam veranderen. We kunnen deze trend in Europa goed waarnemen. Enquête resultaten tonen aan dat Europa’s jongere generatie mohammedanen, geweld om de sharia-wetgeving in te voeren, sterk ondersteunt: 35 procent van de jonge mohammedanen in de UK geloven dat zelfmoordaanslagen gerechtvaardigd zijn, in Frankrijk 42 procent en in Duitsland 22 procent. Mohammedanen voeren overal ter wereld eindeloos jihad, daar waar een samenleving deels mohammedaans is en deels kafir zoals Soedan en meer Afrikaanse landen, India, Zuid-Oost Azië en in het hele Westen. Het zal pas ophouden als iedereen dood is of zich heeft bekeerd tot de islam. Dit is gedurende 1400 jaar de doctrine van de islam geweest en dat zal nooit wijzigen.

Begint u de netelige positie te zien waar u en ik ons in bevinden?

Als u zich uitspreekt over de islamisering van het Westen, het vluchtelingenbeleid of de massa-immigratie wordt u een racist, een islamofoob of onverdraaglijk genoemd. Echter gaat het hier niet over haat, islamofobie, politiek of vluchtelingenbeleid. Het gaat eenvoudigweg om de overleving van de Westerse beschaving. De trieste waarheid is dat een multiculturele samenleving niet kàn overleven met de islam. De geschiedenis is hier absoluut helder in; lange termijn multiculturalisme, gaat NIET samen met de islam. NOOIT! In de loop van de tijd zal een natie 100 procent mohammedaans zijn of helemaal niet. Het multiculturalisme is alléén maar een overgangsfase op de weg naar het eindresultaat. En de islam is zeer geduldig, het kan een paar generaties duren of zelfs een paar eeuwen om het doel te bereiken, maar de islam sluipt meedogenloos. Zij doet wat zij zegt.

O jullie die geloven, als jullie een leger treffen, weest dan standvastig en gedenkt Allah veelvuldig. Hopelijk zullen jullie welslagen. En gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper en twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt. En weest geduldig: voorwaar, Allah is met de geduldigen.”(Koran 8:45)

Nadat Spanje was veroverd door mohammedaanse legers, bleef het niet een “gouden” multiculturele samenleving. Nee, Europese christenlegers werkten met geweld de mohammedanen het land uit. Multiculturalisme  mag dan een fundamenteel aspect van de Westerse landen zijn, het overleven van de Westerse beschaving hangt, kijkend naar de feiten, van òns af. Wij moeten de islam begrijpen! Heden ten dage worden wij systematisch misleid over de ware aard van de islam. Onze politici, media, leerstelsel en religieuze leiders vertellen ons dat de islam een “religie van de vrede” is terwijl ze de complete mohammedaanse geschiedenis “witwassen”.

Misleiding is een essentieel onderdeel van jihad.

Mohammed zei: oorlog is misleiding.” (Hadith; Bukhari 4,52,267)

Om onze beschaving te beschermen, moeten we de ware aard van de islam doorgronden:

“Iedere persoon die de openbaringen van Mohammed verwierp zou oneindig in de hel gestraft worden. De cultuur van religieuze tolerantie in Mekka had nu een nieuwe religie die het einde van de tolerantie predikte. Alleen Islam was acceptabel.” (Sira; Ishaq:161)

De geschiedenis is glashelder: als wij er niet in slagen om ons desastreuze beleid te wijzigen, zal de Westerse beschaving langzaam uitgeroeid worden. De eerste stap is geïnformeerd zijn en anderen informeren. U zou deze belangrijke boodschap kunnen delen met uw “kring” op social media. Belangrijk is dat (buiten u) andere “kafirs” hun leven kunnen verliezen, wanneer u en ik nalaten de echte feiten over de islam kenbaar te maken. Het doel van dit artikel in mijn islam-serie is mensen wakker te schudden met wat er werkelijk speelt, mensen die zich mogelijk in slaap hebben laten wiegen . . .

Door de echte feiten te adresseren kunnen we beginnen betere beslissingen te nemen.


Bronnen: Ibn Ishaq, Quran,Concordon Refugees – Hijra, CSPI, Real Facts, Jihad: Islam’s 1.300 Year War on Western civilization, The Immigration Invasion, An Abridged Koran, Mohammed and the Unbelievers, The Political Traditions of Mohammed, Islamic Jihad; a Legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery, Youtube

10 reacties

 1. reageerbuis schreef:

  Mijn complimenten voor deze bijdrage! Heel instructief, niet alleen voor iemand die nog weinig of niets van de islam weet.

 2. Cool Pete schreef:

  Heel goed en leerzaam artikel.
  En bedankt voor de bron-vermeldingen.

  A.u.b., kan u uw artikel aan 150 + 75 Kamer-leden en aan Kabinet, mailen ?

 3. Ad schreef:

  “En de islam is zeer geduldig, het kan een paar generaties duren of zelfs een paar eeuwen om het doel te bereiken, maar de islam sluipt meedogenloos. Zij doet wat zij zegt.”

  Dit is wat mensen en vooral jonge mensen niet geloven. Er is een gevoel van, ja maar nu in deze tijd is het anders, moslims kunnen toch niet doorgaan met én modern te zijn én vroeg middeleeuws, het zal verdwijnen papa, is wat ik te horen kreeg van mijn kinderen. Alle mensen, ook moslims zullen tenslotte kiezen voor een goed leven.

  Ik heb al zo veel artikelen doorgedeeld en zelf geschreven, het resultaat is zo klein….

 4. willemientje schreef:

  Zwart, blank, geel, of licht getint,
  wat dat betreft ben ik volledig kleurenblind.
  Heb nooit gekeken naar een kleur,
  vind heel die “racisme” discussie
  zielig gezeur.

  Bij elk mens, van welke rang, kleur, of stand,
  kijk ik alleen maar naar de binnenkant.
  En dat is waarschijnlijk zo
  bij de meeste burgers in dit land.
  Ik verwoord het dan ook keurig,
  ieder mens die is “huidkleurig”.

  Helaas krijg ik nu overal te horen,
  dat ik “blanke” als racist ben geboren.
  Die redenatie is behoorlijk krom,
  de mensen die dat beweren,
  vind ik achterlijk en dom!!

  Ik kijk alleen maar naar het gedrag
  van groepen in de samenleving,
  die, althans in mijn beleving,
  steeds maar weer de boel verstoren,
  en laten zien dat zij niet bij ons willen horen.

  Die, je gelooft je oren niet,
  in mei al gaan ageren tegen Zwarte Piet.
  Die ons nu al gaan vertellen,
  dat ze in december, bij intochten van Sinterklaas,
  geweld willen gebruiken en gaan rellen.

  Als blanke word ik beschuldigd
  van vreselijke zaken, waar ik werkelijk
  niets mee heb te maken.
  Ik ageer alleen tegen het geweld,
  tegen de manier waarop mij
  hun “waarheid’” wordt verteld.

  Hetzelfde gebeurt met de islam.
  Wat eerst een “godsdienst” was,
  is nu veranderd in een ras.
  Als ik mezelf niet aan zijn regels
  wil conformeren, ben ik slecht,
  volgens de idioten die ons regeren.

  Wij Nederlanders raken uit de gratie,
  want tegenwoordig is de standaard
  positieve discriminatie.
  Wij mogen niet meer trots zijn
  op ons land, onze cultuur,
  de druiven bij de gekleurde medemens
  blijken verschrikkelijk zuur.

  Aan ieder mens, van ieder ras,van elke godsdienst, elke kleur,
  wil ik vragen, stop met dat gezeur.
  Iedereen is in dit land gelijk,
  kan zelf zijn kansen pakken.
  Maar als je dat niet doet,
  is het je eigen schuld.
  Dus kap met dat gezeik!!

  Geef niet de blanke altijd de schuld,
  die zijn ook niet allemaal stinkend rijk.
  Die hebben ook hun eigen zorgen.
  Wees niet zo van haat vervuld,
  want dit volk verliest straks z’n geduld!!

  Door:
  “Willemientje”

 5. Hannibal schreef:

  @Ad
  Ergo, tijd om geduld te betrachten. De storm begint met de vleugelslag van een vlinder aan de andere kant van de wereld..

 6. Cale schreef:

  Goed artikel, helemaal waar. West Europa is al verloren ben ik bang. Spanje en een paar Oost Europese landen kennen hun geschiedenis gelukkig nog en bezitten dat waarschuwend stemmetje van binnen. Ik vraag me af hoe de wereld er uit zal zien zodra er overal sharia heerst? Puinhopen, geiten en kamelen zullen het landschap vormen, want niets en niemand werkt meer, in iedergeval geen high tech. Alles zal kapot gemaakt worden en iedereen, inclusief de moslim dood en dood ongelukkig. Maar allah zal zegevieren. Wat een stelletje gevaarlijke dwazen. En Rutte, nog bedankt beste kerel, uit naam van de hedendaagse kinderen die jij niet hebt.

 7. Cool Pete schreef:

  @Hannibal, vergeet je vlindertjes-gezweef maar.

  ISLAM = KALIFAAT + SHARIA + JIHAD.
  JIHAD = ONDERWERPING, TERREUR, OORLOG.

 8. - schreef:

  Het is nu alleen nog maar een kwestie van de aard van het probleem naar het volk communiceren en zodoende de fatsoenlijke meerderheid te informeren zodat zij een oordeel kunnen vormen, dankzij het internet kan dat nu beter dan ooit.
  Ik snap waarom de politiek zo terughoudend en angstig is geweest gezien grondrechten, kritiek op religie, de Nazi’s e.d., wat ik niet snap is waarom de traditionele media hier niet veel eerder op is gedoken sinds 9/11. Hoe meer informatie beschikbaar is voor publiek, des te groter lijkt mij de kans op een vreedzame herbezinning.

 9. Hannibal schreef:

  @joanne93
  Die communicatie is deel van het probleem geworden. Mensen die al vroeg in de media waarschuwden zijn weggehoond en weggezet als islamfoob. Nu overheerst binnen de media het gevoel dat ze niet meer terugkunnen, en dat het met het katholicisme uiteindelijk ook is goedgekomen. En zo voort. Een geheugen heeft men er niet – behalve voor de TOON van het debat.

 10. Willem Seepma schreef:

  Er zijn twee grootste gevaren in onze samenleving aangaande deze topic;
  1) de islam zelf, daar deze niet te hervormen is tot een zgn. westers model
  2) de ontkennende wegkijkende meewaaiende (veelal linkse) goedmens

  Het enige wat we moeten blijven doen is de kennis van de ware aard van de islam blijven verbreiden.
  Er komt een tijd van omslag bij de mensen, daar ben ik van overtuigd. Discussie op inhoud en waarheid, dus feiten! wint altijd.

  In principe is geen enkel mens suïcidaal…