DE WERELD NU

Initiatiefvoorstel Klimaatwet vandaag in Eerste Kamer

agitprop, Klimaatwet

Vandaag wordt de Klimaatwet behandeld in de Eerste Kamer, een wet die de grootste consequenties gaat geven voor het aangezicht van het land en de portemonnee van de burgers sinds de invoering van het Parlementaire stelsel hier in Nederland.

Gek genoeg wil bijna niemand van de politieke partijen in Nederland de invoering van deze wet koppelen aan de uitvoering. Men wil dus niet over de consequenties nadenken. In het wetgevingsproces in de Eerste Kamer hebben sommige partijen het zelfs niet eens nodig gevonden om dieper in de materie in te gaan. Maar daar later meer over.

KlimaatwetAanvankelijk zou ik deze wet vandaag in het debat behandelen, maar binnen de PVV-fractie verkiest men liever een politieke aanpak boven een politiek-technische. Ik zal jullie hier verder niet mee vermoeien, maar ik wil wel mijn tekst met iedereen delen.

Ik maak sinds maart 2017 namens de PVV, deel uit van de Eerste Kamer en ik kan u mededelen dat dit mij tot voor kort een waar genoegen is gebleken. Ik heb in de afgelopen twee jaar veel respect gekregen voor het werk hier in de senaat en de wijze waarop wetten door mijn collega’s worden behandeld ook al waren we het niet altijd met elkaar eens. Maar wetten worden in procedures tot uitentreuren uitgediept en geen element van een wet blijft onbelicht.

‘Kerntaak van de Eerste Kamer is de kwaliteit van de wetgeving te toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid’ zo valt op de website van de Eerste Kamer te lezen. Maar wanneer we het over het klimaat hebben breekt er opeens een gekte los – bijna hysterisch te noemen – waarbij rationeel denken opeens los wordt gelaten. Het heeft alle schijn van een religie die het Nederlandse volk hevig verdeelt en mensen tegen elkaar opzet. Je bent voor of je bent tegen. Een tussenweg lijkt er niet te zijn. En dat terwijl de Raad van State in haar jaarverslag over 2018 schrijft, en ik citeer: ‘wetgever, hecht waarde aan een goede wet en aan het wetgevingsproces’. Einde citaat. Een mooi advies van de Raad van State. Maar eens zien of de Eerste Kamerleden dit advies zullen volgen. Ik zou hier overigens nog aan toe willen voegen: ‘maak beslissingen die los staan van de partijdiscipline. Kies het juiste voor Nederland en haar burgers!”

Vandaag buigt de Eerste Kamer zich over het initiatiefvoorstel de Klimaatwet
De inhoud van de wet is erg mager, echter de gevolgen des te groter. We leggen ons vast aan een CO2-reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Er wordt geen nut en noodzaak weergegeven en er is ook geen financiële onderbouwing. Sterker nog, de initiatiefnemers hebben dit bewust achterwegen gelaten valt in de bijsluiter te lezen.

Het is ook, als we het over de consequenties gaan hebben, een gevaarlijke wet. Buiten het feit dat we groepen mensen tegenover elkaar zetten heeft het ook nog andere consequenties waar we toekomstige generaties en regeringen mee opzadelen. Als straks organisaties of bedrijven vinden dat de uitvoering van de wet niet snel genoeg gaat, dan hebben wij ze hier een stok gegeven om mee te slaan. Zij gaan dan naar de rechter die hen hun gelijk zal geven. Hierdoor zal de BV Nederland dan verplicht worden om meer maatregelen te nemen om het doel alsnog te halen. Onrealistisch denkt u misschien? Niets is minder waar. Wie herinnert zich niet de Urgenda-zaak, waarin de actiegroep via de rechter afdwong dat de Nederlandse staat meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan? Tijdens behandeling van het hoger beroep merkte de landsadvocaat op dat de door de rechter opgelegde extra 8 procent CO2-reductie in 2020 slechts 0,000045 graad minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben. De staat zelf gaf dus aan dat de 8 procent extra CO2-reductie die de rechter had opgelegd voor 2020, slechts 45 miljoenste graad minder opwarming zou opleveren! En ten koste van wat allemaal? Dat zullen we met zijn allen gaan merken de komende decennia!

Het hele plan is meer gebaseerd op snelheid dan op nauwkeurigheid. Als we deze wet straks koppelen aan de uitkomst van de Klimaattafels dan zullen de kosten oplopen tot voorbij de 1.000 miljard euro. Deze hele wet wordt in ruim 6 maanden door de Tweede en Eerste Kamer geloodst. In de Eerste Kamer is er zelfs geen technische briefing of hoorzitting georganiseerd. Dat geloofde men wel. Sommige partijen hadden het zelfs als hamerstuk (goedkeuring zonder discussie, Red) willen afdoen, want ja, het klimaat hè? Hoe anders was dat bij de discussie rondom de Joint Strike Fighter. Die discussie duurde 16 jaar terwijl het slechts om een bedrag van 6 miljard ging. Nu dus 6 maanden voor een bedrag van minimaal 1.000 miljard euro.

Het lijkt wel of we in een hele slechte Royal Club reclame terecht zijn gekomen: ”doe mij maar een huisje, of doe mij maar een kapseltje”. En in dit geval “doe mij maar een Klimaatwetje”. Het is of je een huisschilder vraagt je huis te schilderen zonder dat je weet wat het gaat kosten en welke kleur hij gaat gebruiken. Een slechte deal dus. Het is jammer dat alle klimaatrealiteit over boord wordt gezet en dat geld er opeens niet meer toe doet. Het zal Nederland en haar inwoners terugwerpen op de welvaartsschaal. De armoede zal toenemen. Nu al kunnen enkele honderdduizenden hun ziektekosten niet meer betalen. Straks zullen nog veel meer inwoners van Nederland hun huis niet meer kunnen verwarmen en zal elke winterse dag een “Nationale truiendag” zijn. Warmte wordt een luxe voor deze mensen. Alleen mensen met geld kunnen dat straks nog betalen. En dat vind ik ronduit schandalig. Want het kan anders (met thorium).

In de uitvoering van de Klimaatwet zijn wind en zon de grote spelers. Met het inplannen en plaatsen van windmolen- en zonneparken, plaatsen we ook grote groepen mensen tegenover elkaar. Aan de ene kant de eigenaren en de profiteurs van de windmolen- en zonneparken. De subsidieslurpers. Aan de andere kant de benadeelden. De mensen die er last van hebben, de mensen die hun uitzicht verpest zien worden door windmolen- en zonneparken. De mensen die de waarde van hun huis zien dalen, en als ze het willen verkopen merken dat het vrijwel onverkoopbaar is. Kortom, de benadeelden. En we zien dat die confrontatie zich steeds meer verhard. Mijn fractie vreest dat het een kwestie van tijd is voordat de eerste dode gaat vallen. Je zou kunnen spreken van een inconvienant truth. Ik vind het schokkend dat hier door alle partijen van wordt weggekeken omdat die energietransitie heilig is. Die moet koste wat kost worden doorgevoerd. Het wordt steeds duidelijker dat ook tolerantie in Nederland een grens heeft. En ik denk dat die grens inmiddels is overschreden.

De bewoners van Nederland realiseren zich nog niet wat de consequenties zijn voor hun portemonnee en voor hun dagelijkse leven. Maar steeds meer plannen van de regering Rutte3 worden nu op het bordje van de burger geplaatst. Men realiseert zich niet dat als wij onze schone kolencentrales sluiten, dat we stroom uit het buitenland moeten importeren waar stroom door Poolse of Duitse met meer vervuilende bruinkoolcentrales wordt opgewekt. Ook realiseert men zich niet dat van de 70% groene stroom slecht 16% groen wordt geproduceerd. Men laat zich dus al dan niet bewust foppen. Ook werd er gesproken van een CO2-taks in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Meneer Klaver werd van deze aankondiging erg blij. Een euforische jubelstemming, want Rutte komt bij de heer Klaver op schoot zitten. Na de Provinciale Statenverkiezingen kwam er echter een verklaring van de heren Rutte en Wiebes dat die CO2-heffing iets minder heet gegeten kan worden als dat hij werd opgediend. Energiebelasting voor de burgers en de belastingen voor bedrijven worden weer aan hen teruggesluisd als zij maatregelen nemen om CO2 neutraal te worden. Maar misschien dat het straks weer anders wordt. Ik zou er in elk geval niet van opkijken. Als wij een windmolen aansluiten op dit kabinet met zijn gedraai kunnen we daar zelfs misschien stroom mee opwekken.

Het moge duidelijk zijn dat alle klimaatmaatregelen ervoor zullen zorgen dat de Nederlandse burger in welvaart achteruit zal gaan. Het Centraal Plan Bureau heeft uitgerekend dat nu al 26 miljard euro per jaar aan het klimaat wordt uitgegeven. En daar zit de uitvoering van alle idiote plannen van de Klimaattafels nog niet bij. Zelfs meneer Klaver kan dus berekenen dat we straks de 1.000 miljard euro in 2050 voorbij zijn gegaan. Een astronomisch bedrag om zeven miljoenste graad verandering te kunnen bewerkstelligen. Het is niet eens met een gewone temperatuurmeter te meten.

Mijns inziens een volstrekt desastreus plan! Enerzijds door de gigantische kosten, maar ook doordat we bedrijven zullen zien vluchten naar landen waar niet zo moeilijk wordt gedaan over de productie van een megatonnetje CO2 meer of minder. Een mooi voorbeeld daarvan is Tatasteel in de IJmond welke een nieuwe productiehal niet in Nederland zet, maar in India. En als wij een CO2-taks gaan heffen zal Tata dus helemaal uit Nederland verdwijnen om elders met minder regels schoon staal te gaan produceren. En het is realistisch om te denken dat er dan meer bedrijven zullen volgen die zich dan niet meer aan de Nederlandse regels hoeven te confirmeren. Met andere woorden: “het milieu wordt er wereldwijd niet beter van, en het klimaat ook niet”.

En dan het meest absurde, met deze wet gaan wij vastleggen dat energie opgewekt door biomassa CO2neutraal is. Echt, het staat in het initiatiefwetsvoorstel. Dat betekent dat als wij voor deze vorm van energie opwekken gaan kiezen, Nederland en de rest van de wereld, in een nog rapper tempo zullen ontbossen. Nu al wordt er onder het mom van biodiversiteit en de door de Europese Unie opgelegde PAS-regeling (Programmatische Aanpak Stikstof) als een dolle bomen gekapt, al dan niet met kapvergunning. En ik kan u verklappen dat ik daar allerminst vrolijk van word. Als het de initiatiefnemers echt om CO2 gaat, dan moet je geen bomen kappen en verbranden in een biomassacentrale en jezelf vervolgens wijsmaken dat dat CO2-neutraal is (bomen eten vrijwel alleen CO2), enkel en alleen omdat Groen Links dat in een initiatiefwetsvoorstel Klimaatwet heeft opgenomen.

Omdat in dat initiatiewetsvoorstel staat dat elektriciteit opgewekt door biomassa CO2-neutraal is, maakt dat natuurlijk niet echt CO2-neutraal. Dat is jezelf en de burgers van Nederland foppen. De initiatiefnemers zijn slim genoeg om dat zelf te kunnen bedenken. Nee, ze moeten juist bomen planten. Bomen zijn hele kleine fabriekjes die CO2 omzetten in zuurstof. Zuurstoffabriekjes, dat klinkt mooi hè? Je moet er dus niet elke dag 1500 van in een biomassacentrale gooien. Het is doodzonde om elke dag een klein bos om te hakken en te verbranden. Nee, je zou er elke dag 1500 moeten planten. En dat uiteraard maal het aantal biomassacentrales dat we in Nederland hebben of nog gaan bouwen.

Ben ik niet overal tegen? Ik ben bijvoorbeeld niet tegen isoleren. Wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. Ook ben ik niet tegen CO2-vrije stroom, mits opgewekt door kerncentrales. In Frankrijk is de CO2-uitstoot het laagst van heel Europa. 45 gram CO2 per Kilowatt/uur ten opzichte van Nederland waar dat 450 gram CO2 per Kilowatt/uur is. Het scheelt dus een factor 10 bij meer kernenergie. Het mooiste zou zijn als we in Nederland versneld werk zouden maken van het ontwikkelen van een thoriumcentrale. Dit zou grote voordelen kunnen hebben ten opzichte van de uraniumkerncentrale.

Een ander maatregel is klimaatadaptatie. Want klimaatverandering houd je niet tegen. Dat is Willie Wortel praat. Klimaatverandering is al vanaf het ontstaan van de aarde gaande. Je kan het WEER niet aan of uitzetten. Dat is jezelf voor de gek houden.

Men gaat onterecht uit van de aanname dat het nooit meer zal afkoelen op aarde. Dit is een onterechte aanname want wij kennen hier in deze boreale regio een belangrijke oceanische cyclus Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) van afwisselend ca. 40 jaar koud en 40 jaar warm. Op dit ritme beweegt ook de afname en aanwas van het Arctische ijs. De ijsvrije documentatie dateert al vanaf 1817. De satellietmetingen begonnen in 1979 juist op het koudste punt. Nu is het diepste punt al rond 2012 bereikt. Het kernpunt is dat niemand rekening houdt met weer 40 jaar afkoeling. Denk hierbij aan winters als die van 1963. Nu al is vastgesteld dat de opwarming sinds 1998 vrijwel is gestopt, in weerwil van de CO2-toename. De klimaatmodellen hebben dit niet voorzien. De scenario’s houden er geen rekening mee. Het is zeker dat warmtepompen een dergelijke koude niet aankunnen. Nederlanders zitten dus straks massaal in de kou.

Daarom vraag ik u, moeten wij deze Klimaatwet dus verantwoordelijk en vooruitziend beleid noemen? We kunnen inmiddels wel concluderen dat minister Wiebes toch wel de beste minister van klimaatzaken is die GroenLinks ooit heeft gehad. Hopelijk ook de laatste.

Volgend jaar zullen de energiekosten wederom met 250 euro per huishouden stijgen. De welvaart zal in Nederland steeds meer onder druk komen te staan en de burgers betalen het gelag. Niet de regering die de door haar uitgegeven kosten via belastingen op de burgers zal verhalen. En ook niet de grote bedrijven die een CO2-taks voor de kiezen krijgen. Ook zij zullen die kosten doorberekenen aan de burgers die hun producten of diensten afnemen.

Het blinde geloof in CO2-reductie heeft het zicht op de haalbaarheid en betaalbaarheid van de klimaatdoelen vertroebeld. Wind en zon leveren niet voldoende en kosten een vermogen. Een Klimaatwet erdoor drukken, is dan ook onverstandig. Hoeveel wij ook uitgeven om de Nederlandse CO2-uitstoot te reduceren, het effect op het wereldwijde klimaat is onmeetbaar klein. Pieter Boot, sectorhoofd bij het Planbureau voor de Leefomgeving en de doorrekenaar van de plannen voor het Klimaatakkoord, riep recent dan ook uit tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer: ‘Voor de klimaatverandering maakt het natuurlijk helemaal niets uit of Nederland dit nu wel of niet doet. Dan is belangrijk wat er gebeurt in de rest van de wereld.’ Voorzitter, een kosten-batenanalyse valt dan ook niet te maken. Er zijn praktisch geen baten, terwijl de kosten astronomisch zijn. De opwarming van de aarde moet beperkt blijven tot 2 graden en liefst zelfs tot 1,5 graad. Landen hebben toezeggingen gedaan over wat ze tot 2030 “proberen” te doen. Die toezeggingen zijn niet bindend, er staan dus geen sancties op als landen ze niet halen.

En voor wie het echt interesseert. Er is nog nooit bewijs geleverd of een relatie gelegd tussen de temperatuur op aarde en CO2 En ik zeg bewust temperatuur op aarde en niet opwarming. Want de temperatuur is al 20 jaar stabiel en het is de laatste 2 jaar zelfs iets kouder geworden. Het is maar hoe je data leest en welke data je leest: over 3000 jaar, over 100 jaar of de laatste 20 jaar. Daar mag iedereen over van mening verschillen. Maar de feiten staan vast. Deze wet bevat een spanningsveld tussen de opbrengsten die deze wet beoogt te bereiken en de kosten die de burgers direct of indirect zullen moeten betalen. De afweging van de Chambre de Reflexion (Eerste Kamer) zal dus gericht moeten zijn op de vraag of deze kosten voor de burgers proportioneel zijn of niet. Een ding is zeker, het bomenareaal in Nederland zal fors afnemen.

Ook hebben politici altijd de mond vol van draagvlak. Maar de realiteit is dat ook “als” er geen draagvlak is, we het toch doorvoeren. We gaan zelfs te maken krijgen met een nieuw NORMAAL. Het is straks normaal dat je op kosten van de Nederlandse staatskas, waar wij allemaal aan hebben bijgedragen voor de prijs van een Volkswagen Polo, een Tesla kan rijden. Prachtig, maar niet van mijn belastingcenten.

Kerntaak van de Eerste Kamer, de Chambre de Réflection, is de kwaliteit van de wetgeving te toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid’ zo valt op de website van de Eerste Kamer te lezen. Laten we als de Eerste Kamer dit initiatiefvoorstel dan ook hierop beoordelen en niet op partijpolitiek, coalitiegedrag of onderbuikgevoelens.


Auteur Dannij van der Sluijs is tot het einde van deze zittingsperiode lid van de Eerste Kamer voor de PVV.

13 reacties

 1. Jan de Jong schreef:

  Helemaal mee eens. Het Energieakkoord van 2013 was een grote ramp. Heeft al vele tientallen miljarden gekost. De Klimaatwet van 2019 wordt een grotesk waanzinnige grotere ramp. Zij zal t.z.t. worden afgeblazen na de verspilling van vele honderden miljarden.

 2. Gerrit Joost schreef:

  Olie- en fossieldom om een wet te maken, waarvan je de consequenties niet hebt onderzocht en zonder dat je het prijskaartje kent (zelfs niet bij benadering). Dergelijke wetgeving zou bij wet verboden moeten zijn. Je kunt iets nastreven of ergens voorstander van zijn. Doe onderzoek en overzie de gevolgen. Ons land wordt in een avontuur gestort zonder dat er zicht is op een goed einde (er is meer zicht op een kwaad einde; het land failliet en de burgers straatarm). En het klimaat?, dat verandert even zo vrolijk verder.

 3. San Salvador schreef:

  Het enige klimaat dat in Nederland verziekt wordt, is het leefklimaat. Het is hier in sneltreinvaart steeds minder te harden. Aangezien er nog steeds een meerderheid is die dit kennelijk allemaal wil of niets door heeft van wat er gaande is, hebben mijn vrouw en ik voorbereidingen getroffen om dit land, waarin wij geboren en getogen zijn, goed voorbereid binnen afzienbare tijd, indien onder de omstandigheden noodzakelijk geworden, te kunnen verlaten. Met pijn in het hart, dat wel.
  Tegen zoveel kortzichtigheid, onnozelheid en kwaadwillendheid in bestuur en instituties (en in stand gehouden door een meerderheid aan kiezers) kan ik iedereen met gezond verstand, aanraden alternatieven te overwegen en/of concrete noodplannen te maken.

 4. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  Alleen het woord al : alsof je een “wet” kunt maken, die het klimaat omsluit.
  N.B. : -zelfs het ICCP, 2018, beweert: max ^ 0,,5 C in deze eeuw.
  – NASA, 2018 : ijs Zuidpool neem de laatste jaren toe.

  Er is überhaupt geen wetenschappelijke onderbouwing voor “klimaat”-alarmisme.

  “energie”-plan : 100 miljard in 20 jaar.
  “klimaat”-plan : 1000 miljard in 10 jaar.

 5. Dick H. Ahles schreef:

  Het is beangstigend hoe iedereen het zo kritiekloos en religieus het heeft over duurzaamheid (de meeste mensen zullen niet kunnen aangeven wat dat eigenlijk betekent; niet zo iets als de ‘heilige geest’) en het klimaat. Het is vooral onwaarschijnlijke grootspraak van mensen die geen benul hebben van hoe de ‘natuur’werk en elke krachten daarin bezig zijn, die onze menselijke maakbaarheid per definitie tot ridicule vermindert. En iedereen die zich even verdiept in de klimaat-claims, de cijfers en de lange termijn klimatologische ontwikkelingen weten dat wij als deze en vele generaties hierna geen enkel effect van klimaatveranderingen, welke dan ook, zal deren. Onfdanks de hel en verdoemenis dat iedere dag uit de milieu kerken klinkt en wat de dominees ons ook willen doen laten geloven.
  De westerse wereld lijkt afstand te doen van één van de grootste welvaart brengers in onze geschiedenis: de verlichting.
  Toen namen we afscheid van het bekrompen denkwereld van onze kerkelijke leiders en de verstikkende deken van de godsdienst. Vandaag moeten we constateren dat we er zonder blikken of blozen een nieuwe religie voor inruilen.
  Ik twijfel er niet aan dat veel later kritische geesten de huidige klimaatgekte zullen kwalificeren als barbarisme en middeleeuwse bekrompenheid.

  Hoe kritiekloos we ons door onze politici in het ongeluk laten storten is in bijgaand verhaal van Dannij van der Sluijs helder geïllustreerd.

 6. Juanito schreef:

  Na de landbouwstaat, de arbeidersstaat, de feministenstaat, de gelijkheidsstaat en de multiculstaat, hebben de internationale socialisten en andere hippies weer een nieuw dogma gevonden: de milieustaat.

 7. Antares schreef:

  Wetenschappelijke onderbouwing van de ware oorzaak van de ‘klimaatopwarming’, namelijk de zon. Op basis van correlatie wordt het verband aangetoond met zonneactiviteit en de recente opwarming. Eén van de geïnterviewden legt uit hoe hij zijn naam wilde laten verwijderen van de bekende lijst van IPCC. Dat kon niet want hij had eraan bijgedragen. Nee, zei hij, want jullie hebben mijn bijdrage geweigerd. Pas na dreigen met een rechtszaak werd aan zijn verzoek tegemoetgekomen. Belangrijkste argument uit de video: de opwarming wordt gemeten op het verkeerde tijdstip en op de verkeerde locatie.

  https://apokalypsnu.nl/2018/08/19/the-great-global-warming-swindle-full-documentary-hd/

 8. Cool Pete schreef:

  @Juanito : uw analyse en samenvatting, is in een woord : S U B L I E M .

  Alleen wie grondig kijkt, goed analyseert en helder nadenkt, ziet dit.
  Het om vat tevens mijn conclusie van het gevaar van elk totalitarisme.
  Elk totalitarisme is ‘links’.

  Uw samenvatting ga ik vastleggen; en hem citeren.

 9. Cool Pete schreef:

  Het enige klimaat, dat goed is voor de mens, is het klimaat van vrijheid –

  Vaclav Klaus. [ ex-President van Tsjechië ]

 10. reageerbuis schreef:

  Een groot artikel in Tubantia op 12 februari 2000: Het sprookje van de broeikas door geofysicus Adriaan Broere. Deze wetenschapper ( toen al op leeftijd) gaf in de jaren negentig een lezing in het ITC in Enschede, die me nog steeds heugt! Op de lijsten van wetenschappers die zo voor die klimaatwet zijn, staan mij teveel economen, geografen, politici, maar zij die er echt verstand van kunnen hebben werden buiten de deur gehouden. Het zijn de werkgelegenheid en subsidiestromen die een rol spelen. De invloed van de mens op het klimaat is te verwaarlozen.
  Als dit wetsontwerp door de EK wordt goedgekeurd, kunnen ze de Senaat beter opheffen! Het is waanzin ten top.
  Wat betreft de thoriumreactor, daar gaat China straks de markt mee op.

 11. peter klein schreef:

  @Dannij van der Sluijs
  “Men realiseert zich niet”…
  Ik denk dat u een denkfout maakt: men weet heel goed (!) wat de maatschappelijk en financiële gevolgen zijn. Maar de elite ( de superrijken , met hun helpers zoals politici, accountants en rechters) heeft maling aan de burger. Al of niet gedwongen (“Arkansided”, op zijn Amerikaans)..
  Een wereldwijd verschijnsel, waarin voor rationaliteit een mindere rol is weggelegd..

  Ik zag op YouTube een interview met Fletcher Prouty- ex-generaal en CIA werker,allang dood- waarin hij het heeft over een “secret team”: welke regering er ook zit, het plan gaat toch door. (Wat in Trump’s Amerika nu de DeepState wordt genoemd) En dat wordt geleid door 2 overwegingen: de Malthusiaanse ( ‘eens zijn er teveel mensen en krijg je dood en verderf) en de Darwinistische: survival of the fittest. .Dit zorgt voor amoreel gedrag, waarbij de leiders maatschappelijke verantwoordelijkheid los laten
  Dat secret team brengt overal onheil, maar zorgt er wel voor dat het geld blijft stromen: belastinggeld wel te verstaan. Naar het grootbedrijf en zo de elite, “the fittest”..
  Want windmolens en windparken worden ook gebouwd door het grootbedrijf. En betaald door Jan met de Pet ( want grootbedrijf en elite hebben hun ontwijk-mogelijkheden: “foundations”).

  Kortom: de hele klimaatwet is bedoeld voor meer controle op en uitknijpen van burgers, door een badinerende elite die onder het mom van “democratie”de regels naar eigen wens aanpast.
  1984 in de praktijk.
  Trump is er tegen bezig. Achter de schermen nog, en eerst in Amerika, omdat eerst een basis van kwaliteit in bestuur moet worden gelegd. En ook omdat de MSM nog volledig in de zak van de elite zit. In juni worden de eerste openbaarmakingen verwacht, en daarna gaat het de wereld over. Want internationale elite en grootbedrijf zijn verbonden in Bilderberg, Trilateral Commission en Council on Foreign Relations. Dus pak je er een paar, dan zakt het hele kaartenhuis in elkaar..
  Jarenlang voorbereid. En versluierd te volgen op qmap. pub en qanon.pub.

  U hoeft me niet te geloven. Future proves past..

 12. Cool Pete schreef:

  Over dat: European Council on Foreign Relations kan ik melden :
  dat is een SOROS-instelling; onder dek-mantel “EU”-konstrukt.

 13. peter klein schreef:

  @coolpete
  https://en.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations
  1921, vóór soros..
  Zoals Fletcher prouty zei: “secret team”