DE WERELD NU

De Nexit denktank en de noodzaak van Nexit

Nexit denktank 23

Sinds Rutger van den Noort recent zijn Nexit denktank oprichtte, heb ik me afgevraagd of ik er aan mee moet doen, en waarom Nexit noodzaak is.

De analogie met Brexit is zowel begrijpelijk als een waarschuwing: het wordt geen feest er naar te streven, en vele voetangels en klemmen zullen de Nexit denktank ten deel vallen.

Er zijn wat problemen namelijk. Het argument van Van den Noort dat hij er vooral mee begint om er over na te denken teneinde de voors en tegens op een rij te zetten, maar dat een daadwerkelijk streven geen uitgemaakte zaak is moet ik helaas ook verwerpen. Alleen, dat is niet hetzelfde als een onafhankelijkheid die je morgen laat uitroepen.

De belangrijkste reden voor Nexit is vijftien jaar terug al overtuigend genoeg gegeven; de koers die de regerende partijen sindsdien volgen moet daarom in democratisch opzicht als illegaal worden beschouwd. Ook, omdat de toenmalige uitspraak (61,5% tegen) geen ruimte voor twijfel liet: Nederland wilde niet opgaan in een groter EU-staatsverband. Het gaat me te ver de er op volgend gebeurtenissen als staatsgreep te betitelen, maar een hoge mate van illegaliteit had het zeker. We leven daarom nu in een soort Bataafse Republiek.

Referenda
Dat sindsdien bij enige referenda de achterdocht jegens de EU ongebroken bleek, had later tot gevolg dat elke vorm van referendum werden afgeschaft. Dit laat zien waar het primaire het probleem zit, en dat onder het huidige bewind geen enkele open discussie mogelijk is die kan leiden tot een andere conclusie dan dat de EU ons een zegen moet zijn. Iedere gedachte over een eventuele uittreding uit de EU zal derhalve tot op het bot gefrustreerd worden. Het is daarom zinloos de mitsen en maren heel uitgebreid te bespreken, aangezien de werkelijke cijfers nooit op tafel zullen komen dan bij toeval.

Dit illustreert ook wat de enige uitweg zal zijn om de EU te verlaten, en dat hervormingspogingen ten dode gedoemd zijn. Om dat in te leiden doe ik eerst de voorspelling dat na volledige voltooiing van het Brexit-proces de lidstaten van de EU door hun vertegenwoordigende premiers nog veel vaster aaneengeklonken zullen worden door artikelen in de EU-verdragen op te nemen die elke toekomstige uittreding praktisch onmogelijk maken op straffe van draconische economische onderdrukking door de achterblijvende lidstaten. De pogingen daartoe jegens het UK uit de afgelopen vier jaar – ondanks het ontbreken van voorschriften daartoe – zijn daar een garantie voor.

Mutatis mutandis: indien een dergelijke wijziging niet wordt voorgesteld of doorgedrukt, zal dat een serieus signaal zijn dat de desintegratie van de EU reeds begonnen is en niet te stoppen valt. Het enige dat de weg naar meer en fnuikender artikelen immers stoppen kan is het verzet van enige regeringsleiders die met een veto dreigen. Daarmee wordt dan direct ook zoveel twijfel aan de EU uitgesproken dat haar demise onafwendbaar zal zijn – een reden te meer het vertrek van ons eigen land goed voor te bereiden en zo mogelijk te bespoedigen.

Effecten van een economische crisis
De aanstaande grote economische crisis – waarbij we serieus rekening moeten houden met een implosie van het bestaande financiële systeem – zal zeker het einde van het EU-muntstelsel tot gevolg hebben. Wie tot het einde in de euro blijft rondhangen zal de zwaarste klappen krijgen. Wie niet ruim voor het begin er van aanstalten maakt zich te verdedigen is al toast voor de elektriciteit is aangezet.

Een vervelende conclusie die we uit het politieke reilen en zeilen van de afgelopen 15 jaar ook moeten trekken, is dat de Nederlandse bestuurselite zich tot het uiterste zal verzetten tegen elke vorm van kritiek op de heilig verklaarde EU. Dat wijst echter wel de weg waarlangs we te zijner tijd een zieltogende EU moeten verlaten: middels ongeldigverklaring van de handtekening die premier Balkenende indertijd onrechtmatig heeft gezet, waarmee ook alles dat sindsdien op basis daarvan is ondertekend als ongeldig moet worden beschouwd.

U ziet waar dat op afgaat: een onttakeling van de zittende elite is niet te vermijden – alternatieven zijn er niet.

1813
Wie bovenstaande leest zal de schrik om het hart slaan, en dat is begrijpelijk. Het is wat logisch volgt uit de ontstane situatie. Dat sinds die handtekening van Balkenende een reeks regeringen op basis van verkiezingsuitslagen die handtekeningen hebben gezet maakt het ook nog eens voer voor juristen, maar het zijn handtekeningen die niets anders zijn dan die van het provisorische bewind tijdens een bezettingsperiode. Dat dat gedurende die vijftien jaar lang niet voor iedereen zo heeft gevoeld doet wat dat betreft niet ter zake.

Betekent dat dat je moet streven naar het herstel van de situatie van 2005? Wat dat betreft is er een precedent dat de zittende bestuurselite zeer veel pijn gaat doen: nadat de Franse bezetting in november 1813 eindigde is deels een volledig nieuw staatsbestel opgetuigd, waarbij desalniettemin zaken van het in 1795 ondergegane bewind in stand bleven, maar ook van de tussenliggende periode. Men concludeerde in 1814 terecht dat de situatie van 1795 niet hersteld kon worden, en dat moet je derhalve ook niet willen.

Om daadwerkelijk een rol van betekenis te spelen zal de Nexit denktank dit pad moeten kiezen. Zoals vaker in de Nederlandse geschiedenis zullen we deels afhankelijk zijn van gebeurtenissen buiten onze grenzen, maar is het essentieel daarop voorbereid te zijn. Anders worden we uiteindelijk meegevoerd door de Maelstrom die de EU met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hoe dan ook zal wegvagen.

Knutselen en hervormen
Wie bovenstaande overdenkt kan niet anders dan concluderen dat ik geen enkele kans zie voor een hervorming van de EU. Dat is correct. De ontwikkelingen in Brussel laten al een tiental jaren zien hoe op kritiek wordt gereageerd: door die te smoren tot zich een kans op voortzetting van het oude plan voordoet.

Dat is een observatie die ook direct het verhaal van de Nederlandse invloed in Brussel – die voor ons land toch zo belangrijk zou zijn – torpedeert: meer dan uitstel is nog nooit bereikt, en dat is ook logisch. De belangen van de voort schuifelende moloch zijn onvermijdelijk anders dan die van de individuele lidstaten. De gedachte dat een fundamentele koerswijziging mogelijk is zal met de jaren ook steeds minder waarschijnlijk worden, in plaats van meer.

Oók een tijdelijk hervorming is derhalve een zinloze exercitie: de belangen van de EU-moloch zijn dusdanig anders, dat de logge massa die eenmaal in beweging komt niet in staat is van koers te veranderen zonder de eigen cohesie op het spel te zetten. De belangen van de lidstaten zullen daardoor altijd ondergeschikt worden gemaakt aan een eenmaal ingezette koers. Invloed daarop is een illusie van mensen die niet begrijpen hoe zo’n proces werkt, of het niet willen zien.

Alleen de heel grote lidstaten zullen op de algemene lijn enige invloed hebben – de details worden geregeerd door de gevolgen van die keuzes. En het is precies daarop waarop men pretendeert invloed te hebben? Het is een ietwat pretentieuze gedachte die regelmatig door de praktijk wordt gelogenstraft.

Dagelijkse werkelijkheid
Niet eens door de machinaties van de grote landen, want dat is niet nodig. De keus voor een koers waarover Frankrijk en Duitsland het eens worden staat eenvoudig niet ter discussie, en ook dat zien we al twintig jaar gebeuren zonder het te willen erkennen. Dat er optisch soms zaken worden uitgesproken ter stichting van de kleinere lidstaten doet daar niets aan af.

De keus voor een lidmaatschap met een eigen afgebakende identiteit lijkt me alles overziende nauwelijks mogelijk, en is dat ook nooit geweest. Die zal door de Brusselse wensen steeds verder worden uitgehold, zodat we eindigen met een situatie die je alleen maar kunt samenvatten met Heim ins Reich. Om historische redenen vergeten we het liever, maar het is pas 400 jaar geleden dat Nederland zich los begon te maken uit het Duitse Rijk. 371 jaar geleden pas werd dat geformaliseerd.

Heim ins Reich of gezellig onder elkaar?
Als we binnen de EU blijven zal daarop over 100 jaar met enig onterecht leedwezen worden teruggekeken. Alle geknutsel voor die tijd zal dan worden beschouwd als marginaal en zinloos, zo zal ons dan op scholen worden verteld. Want de winnaars vertellen het verhaal, dàt zal niet veranderen.

In plaats daarvan biedt Brexit ons de kans ons los te maken van de nieuwe periferie van de EU – die zich voor haar voortbestaan meer en meer zal richten op een bestaan als het nieuwe Heilige Duitse rijk.

Dit betoog wijst daarom ook de gedachte af dat we op eigen benen geen toekomst hebben. Onze geografische plek als knooppunt van varend vervoer garandeert die ons, en kan in eigen beheer beter worden geëxploiteerd dan als appendix van Brusselse bedilzucht.

De taak van de Nexit denktank moet dan ook worden ons voor te bereiden op de grote woelingen die Europa te wachten staan. Om  daarvan weinig geprofileerd maar efficiënt gebruik te maken. Het is ongelukkig dat er niet voldoende tijd zal zijn te observeren hoe het UK er over tien jaar aan toe zal zijn – als we drie jaar hebben ons voor te bereiden, dan hebben we geen pech.

Voor de goede orde

Dit is geen pleidooi voor een eenzijdige uitstap tegen de verdrukking in. Binnen het huidige stelsel zal dat ook niet mogelijk zijn – niet voor niets is het gros van de bevolking immer huiverig voor al te grote veranderingen waaraan risico’s kleven. Was men anders niet al lang geëmigreerd?

Tegelijkertijd verwacht ik de EU de komende tien jaar in een zieltogende spiraal ten onder te zien gaan. Dat hoeft niet te worden gestimuleerd – ook zonder hulp is men in Brussel heel goed in staat zichzelf om hals te brengen. Het zou de zaak van de onderdrukking naar verwachting eerder eenvoudiger maken dan dat het Nederland helpen zal – hoezeer het ook van belang is gedurende de tijd zo min mogelijk op te gaan in verdere samenwerkingsverbanden die niet in ons belang zijn. Zoals BankenUnie’s en andere transfers van welvaart naar landen die daar niets constructievers mee zullen doen dan hun banken sauveren.

Komende regeringen moeten zich dan ook zoveel mogelijk richten op een soort bestuurlijke guerrilla tegen verdere eenwording en daartoe coalities smeden met andere EU-lidstaten – voor de rest kunnen we slechts hopen op betere tijden.

Dat er ook na een vertrek uit het EU-verband met andere landen moet worden samengewerkt is – al evenmin als een eenzijdige uitstap – iets dat niet gebeuren zal. In tegendeel. Door Nederland met een stevige economische basis als onafhankelijke entiteit te bewaren kijken we naar de gezondst mogelijke toekomst. Als partner in West-Europa, maar niet als wingewest.

23 reacties

 1. carthago schreef:

  Heel dudelijk en zeer belangrijk artikel ,dank hannibal ..
  Zolang de tirannie en dictatuur van de Eussr zich steeds meer gaan openbaren wordt het besluit om er uit te stappen steeds eenvoudiger te nemen ,dan is een Nexit discussie inderdaad helemaal niet meer nodig.
  Om te beginnen ,de eussr uit .NL ,nu .Laten we opstaan en de eussr de weg versperren door de tirannie aan te tonen .De boeren gaan ons voor.

 2. Juanito schreef:

  De reden van uittreden is simpel en helder.
  We willen niet bestuurd worden door Parijs, niet door Berlijn en ook niet door beiden gezamenlijk. We willen ook niet bezet zijn door administratieve en juridische regels die niet de onze zijn. Het argument, het is goed voor de handel, kan, ook als het waar zou zijn, toch geen afdoende reden zijn om Nederland dan maar op te doeken.

  Ik deel het standpunt van de schrijver dat de besluitvorming die na het verdrag van Lissabon is doorgevoerd feitelijk illegaal is. Misschien moet je hier nog wel een stap verder gaan. Elk politiek besluit met een reikwijdte groter dan de grondwet, had ten minste 2x in beide kamers met 2/3 meerderheid aangenomen moeten worden.
  Het wegspoelen van bevoegdheden naar instituties en entiteiten over de grens vonden ook al plaats voor de invoering van de EUSSR grondwet.

  We worden bestuurd door tuig van de richel, mogelijk gemaakt door kiezers zonder benul en/of enig zelfrespect. Niet verder kijken dan het volgende weekend of vakantie. Ach, misschien verdiend NL dan ook niet beter.

 3. Gerrit Joost schreef:

  Als je bovenstaand artikel leest, dan heb je helemaal geen denktank meer nodig! De EU is financieel en moreel failliet. Het betuttelt de vissers, boeren, bouwers en burgers. Zuur verdiend Nederlands belastinggeld gaat op aan kostenverslindende migranteninstroom en klimaatzuur. Levert niets op, anders dan ellende. NEXIT uit de EU-topie!

 4. Gerrit Joost schreef:

  @ Juanito – wie klaagt de Staat eens aan? Er zijn genoeg mensen die hiervoor graag willen meebetalen. Wat zijn de kansen? Welke jurist meldt zich hiervoor aan?

 5. Dick H. Ahles schreef:

  Ik pleit voor twee sporen:

  A. een groep onderzoekers en juristen die een tribunaal gaan voorbereiden voor de berechting van alle illegale handelingen van politici, ambtenaren, organisaties en journalisten door het stichten van de illegale EU-republiek binnen het koninkrijk: procedures, strafmaat, inrichting en wijze van benoeming rechtbanken, omschrijving van de strafbare feiten, opstellen van eerste lijst van aangeklaagden. Gaat aan de burgers duidelijk maken wie van welk verraad zal worden beticht en waarom.

  B. een commissie (Commissie herstel Koninkrijk) van burgers, politici en staatrechtsgeleerden die een senario opstellen wat er moet gebeuren na de (politieke) val van de huidige politieke elite moet gebeuren om het democratische rechtsstelselk van voor de EU in het koninkrijk weer te verstellen. Welke wetten en regelingen (per direct of met overgang) moeten buiten werking worden gesteld; wijze van herinvoer van de nederlandse gulden; welke instanties, beambten moeten worden opgeheven. Hoe de bewaking van onze buitengrenzen moet worden geregeld; welke buitenlandse personen de toegang tot het land moeten worden ontzegd. Hoe voorlopig de het verkeer van mensen en goederen van en naar het land moet worden geregeld.

  Uit deze laatste commissie komt na de val van de EU-elite een voorlopige regering voort, die vooral en als eerste, democratische verkiezingen van na het tijdperk EU gaat voorbereiden en uitvoeren.

  Een discussie over wel of niet Brexit is zoals betoogd zinloos en wekt verwarring en contra attacks.
  Niet doen, zinloos.

  Wel: goed voorbereiden van de uiteindelijk onvermijdelijke breuk/uiteenvallen van de EU-kliek.

 6. BegrensEuropa! schreef:

  Hannibal spreekt over de huidige situatie als die van de Tweede Bataafse Republiek. De Eerste Bataafse Republiek eindigde ermee dat Nederland na leegzuiging door de (franse!) Napoleons een honderdjarige schuld moest inlossen. Door handigheidjes van koopman-koning Willem I heeft dat maar een jaar of dertig geduurd. Toch nog best lang, dertig jaar sappelen. Als dat ons na de ineenstorting van de EU ook staat te wachten, dan hebben we toch een veelkoppig probleem van enorme omvang en met onzekere uitkomsten. Ook al omdat de boel geopolitiek niet stil staat. Ook als we ons goed voorbereiden, zoals Hannibal voorstelt. Overigens wel een goed idee en inpasbaar binnen de Nexit denktank. Het idee van een ‘soort bestuurlijke guerilla’ om ons tegen elke verdere vorm van federalisering tot het uiterste te verzetten – ook juridisch -is een fantastisch idee. Er zijn alleen twee problemen: de bestuurlijke meerderheid volgt nog steeds elk voorstel van de voortschuifelende EU-moloch. En de bevolking lijkt in een soort vertragingsstand te staan waardoor ze daar in praktische zin in mee gaat. Om de politieke meerderheid aan het wankelen te brengen dient iedereen die voor Nexit is (liefst voor de ineenstorting van de EU) zich daartoe te bekennen. Dus alles moet bij iedereen uit de kast om zoveel mogelijk mensen ‘om te turnen’ zoals dat vroeger heette. Dat is niet zonder risico. Deels komt dat door een bizarre koppeling van ideeen m.b.t. islam, klimaat, energie, EU, migratie, en geopolitiek. Voortgang richting Nexit is deels afhankelijk van afsluiting van deze dossiers. Idealiter wordt de EU het voortwoekeren van klimaat- annex energiehysterie, Chinese machtsovernames, en islamtische subversie voor de voeten te werpen. Het moet mogelijk zijn binnen de EU de nodige samenwerkingsverbanden te ontwikkelen en versterken.

 7. Juanito schreef:

  @Gerrit Joost
  Aanklagen lijkt me een kansloze exercitie, al was het alleen al vanwege de links-globalistische wereldvisie van de D66 rechtspraak in dit land.
  Net als de vorige keer zal de bevrijding van buitenaf moeten komen.

  @Dick H. Ahles
  …herstel van het Koninkrijk ?
  Waarom weer een staatsrechtelijk plekje regelen voor deze meneer en aanhang. Er is meer binding met Argentinië en de rest van de wereld dan met NL.

 8. Alfred Daniels schreef:

  Een nieuw referendum, legaal of niet zou de standpunten veel duidelijker maken en de mensen steunen in hun gevoel.

 9. Paul Jansen schreef:

  Is art. 93 W.v.S. relevant ?

 10. Jan schreef:

  @Dick yes! Geen koningshuis meer.
  Dit linkje kwam laatst langs https://opiniez.com/2019/12/31/de-bevrijding-van-nederland-gloort-aan-de-horizon/uri4u/ bij de collega’s
  Zijn we zo blasé geworden zo dom gehouden of lui, dat een knal van een eu die zich wegvaagt niet meer geestelijk op te vangen is?
  De groen deal met prijskaartje zou voor iedereen voldoende moeten zijn om af te haken van de eu
  Maar de tekening gezien dat nederland een grote stad moet worden maakt mij woedend.
  De bom mag morgen barsten

 11. Theo schreef:

  Voor een Nexit zal in Nederland geen meerderheid zijn .Wij zijn een handelsnatie,dat zie je aan onze vrachtwagens,vrijwel allen gesloten cabines.Zelden zie je vrachtwagens met tractoren e.d.geproduceerd in Nederland.
  Wat wel kan is het doorknippen van de euro in een Neuro en een Zeuro, voor de zuidelijke landen.Hiervoor zal bij een referendum of nationale verkiezingen veel eerder een meerdeheid voor te vinden zijn omdat tegen dit plan moeilijker een tegenargument te vinden zijn tenzij men de euro heilig verklaard.Prof.Bernd Lucke, hoogleraar in de macro-economie heeft hiervoor een draaiboek.

 12. scherpschutter1943 schreef:

  Alle reatie lezend kom ik telkens weer tot dezelfde conclusie “De staat is je ergste vijand”.

 13. Juanito schreef:

  Tja, die euro, neuro en zeuro…
  Harry Geels heeft na ‘Griekenland’ een analyse gedaan, de euromatrix. Doormodderen is het slechtste scenario…
  Nu wordt er versneld doorgemodderd in euroland. Tel uit uw winst.

  https://jangajentaan.wordpress.com/2017/07/24/de-politiek-steriliseert-het-debat/

 14. Johan P schreef:

  @Theo
  Misschien is er nu nog geen meerderheid voor te vinden, maar als de hele zaak straks klapt -en klappen gaat het- dan wordt het een heel ander verhaal. De EU is een onhoudbare, bureaucratische moloch die zich niet bezighoudt met zaken die de bevolking aangaan, noch met hun belang, doch slechts met luchtfietserij en het idee van een ‘maakbare, van bovenaf opgelegde utopische samenleving’ die echter nooit kan bestaan. Men staat in Brussel zo ver af van de werkelijkheid en laten zich zo sterk beinvloeden door de waan van de dag dat de gevolgen in de werkelijke wereld hen volkomen ontgaan.
  Het is daarom beter om voorbereidingen te treffen om het op een onaangename, dure, en langdurende manier te regelen om er uit te stappen dan om te wachten tot de zaak klapt, want de kans is zeer groot dat het dan op een gewelddadige manier gaat gebeuren, waarbij de zuiveringen binnen de toenmalige heersende klasse zoals bij de Franse Revolutie kinderspel lijken. En dat moment komt toch echt naderbij. Meer en meer mensen beginnen te ontwaken en zien dat de autochtone bevolking wordt uitgeperst als een citroen en dat meer en meer islamo-fascisten zich meer en meer openlijk beginnen te gedragen als de nieuwe heersers en ‘ubermenschen’. Dat gaat tot botsingen leiden. En naarmate de staat meer en meer laat blijken niet meer in staat te zijn de orde te handhaven en veiligheid te kunnen garanderen zullen meer en meer mensen bereid zijn de zaken dan maar in eigen hand te gaan nemen.

 15. D. G. Neree schreef:

  Het dient wel spoedig te gebeuren, want als er 30 jaar gewacht wordt zijn we de macht over ons eigen land kwijt, simpelweg door de demografie. Autochtonen zullen dan in de minderheid zijn door de hoeveelheid kinderen die moslims verwekken en de instroom van vreemdelingen uit god weet welk land.

  Verder is er om de heersende elite de macht te ontnemen wel een grote groep uit die elite nodig om dat te bewerkstelligen via nieuwe wetten (en tribunalen!). Ik zie dat nergens in Nederland, eerder een grote verdeeldheid. Maar misschien dat de wal het schip binnenkort keert en PVV en FvD een zodanig grote stemmenwinst boeken dat ze een regering kunnen vormen. Als dat uitblijft, dan zal het steeds onrustiger worden en de ontevredenheid zal groeien. Uiteindelijk zal het met geweld uitgevochten worden, met een kans op vernietiging van alles wat ons dierbaar is.

 16. D. G. Neree schreef:

  Ik zou overigens de mensen sowieso willen aanraden om na te denken over en zich eventueel voor te bereid op de mogelijkheid dat het uitloopt op een burgeroorlog binnen Nederland. Zodra de moslimbevolking een bepaald percentage heeft overschreden zal het zonder twijfel uitlopen op steeds meer geweld en dreiging. De eerste tekenen zijn er al een tijdje.

 17. nora schreef:

  “Het argument van Van den Noort dat hij er vooral mee begint om er over na te denken teneinde de voors en tegens op een rij te zetten, maar dat een daadwerkelijk streven geen uitgemaakte zaak is moet ik helaas ook verwerpen. ”
  Ikzelf had sterk de indruk, toen ik van Noorts artikel las, dat hij wat om de hete brij heen draait om niet direct als pro-nexit te worden beoordeeld, maar dat zijn opzet eigenlijk is: het rijp maken van de geesten in Nederland om de EU te willen verlaten.

 18. Cool Pete schreef:

  Dit “EU”-konstrukt had, democratisch en Grondwettelijk, nooit opgetuigd en opgelegd mogen worden. Het is een totalitair konstrukt. En inherent destructief.

  Terug naar E.E.G.
  Weer invoeren – nu bindend – referendum.
  NEXIT.
  Op naar onafhankelijke, handeldrijvende, democratische landen.

 19. Joop schreef:

  Wekelijks kunnen we zien dat ‘het recht’ in failstate Frankrijk wordt bepaald door traangas, het waterkanon, de wapenstok en rubber kogels uit de loop van het LBD geweer.

  Een bedreigde elite kliek zal in NL niet anders reageren.

 20. D. G. Neree schreef:

  Joop, dat gebeurt al min of meer, door iedereen die niet in de pas loopt te demoniseren door ze voor fascist, racist, neo-nazi, extreem rechts, radicaal rechts enzovoort uit te maken. Daarmee leg je het grondwerk om die “groep” hard aan te pakken. Alles zal afhangen van hoe eensgezind, gemotiveerd en massaal die gedemoniseerde groep (wij dus onder anderen) in verzet komt.

 21. Hannibal schreef:

  @Paul Jansen
  Ik vrees dat het niet effectief kan worden ingezet. Du moment dat de handtekening van Balkenende onrechtmatig zou zijn verklaard is het probleem grotendeels opgelost en is vooral voortgang nodig. Tot die tijd speelt dit artikel feitelijk geen rol. Het is mogelijk een zijpad voor wie juridische genoegdoening wenst. Voor de essentie van het proces maakt het denk ik niets uit.

 22. Ravian schreef:

  @ Theo
  Dat er in Nederland geen meerderheid voor een Nexit zal zijn omdat wij een handelsnatie zijn is een halve waarheid (een vast ingrediënt van bedrog).
  Dat er in Nederland geen meerderheid zal zijn voor een Nexit komt omdat de media de bevolking er van heeft overtuigd dat er na een Nexit geen internationale handel meer mogelijk zal zijn, wat natuurlijk pertinente onzin is.
  Het werkelijke probleem is dat het volk niet verder kijkt dan de NPO neus lang is, zich gewillig door de media laat bedotten.
  En de onderliggende oorzaak is dat het volk te verwend is om nog te beseffen wat vrijheid waard is, en dat welvaart niet vanzelfsprekend is.
  De ironie is natuurlijk dat ze met hun domme (pro-EU) gedrag exact het tegenovergestelde gaan bereiken van wat ze denken te gaan bereiken (meer centen in de beurs).
  Normaal betekend dit dat de wal het schip zal moeten keren, maar in dit geval ben ik bang dat die wal een ijsberg gaat blijken te wezen, en dat het schip niet gekeerd wordt maar voorgoed ten onder zal gaan.
  Eenieder die dan nog aan boord is kan maar beter oppassen dat bij het uitzetten van de reddingsboten de salonsocialisten niet voor de vrouwen en kinderen gaan.

 23. Ingeborg schreef:

  Ik blijf graag op de hoogte/denk mee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.