DE WERELD NU

Veranderingen in de islam en bij de Mormonen

Islam kwetst 7

Toon Kasdorp vond dat je een religie als islam primair tegen haar oorsprong, geschiedenis en maatschappelijke evolutie moet beoordelen.

Wilders en zijn fractiegenoot Bosma schreven tien jaar geleden, in De Volkskrant van 22 Maart 2008, een artikel tegen de islam. Als deze twee politici het over de islam hebben zien zij die niet als een godsdienst, maar als een beweging die met het fascisme of het nationaal socialisme te vergelijken is. Als een bedreiging voor onze vrijheden en een die geen recht zou hebben op de bescherming die reguliere godsdiensten genieten op grond van de mensenrechten.

Ik ben bang dat Wilders, ondanks de studie die hij voor het maken van zijn film van de koran en van Mohammed heeft gemaakt, te weinig van de islam en de geschiedenis van deze godsdienst of beweging afweet, om een zover strekkend oordeel te hebben.

Spinoza heeft in zijn Tractatus overtuigend aangetoond dat een religie niet buiten haar historische context kan worden begrepen en dat het gedrag van een profeet niet moet worden afgemeten aan wat we daar tegenwoordig van vinden. Hij moet kijken naar het effect dat die religie op zijn leerlingen en op zijn wijdere omgeving had in zijn eigen tijd. Wat Mohammed betreft was dat effect positief. Dat de moslims aan de profeet en stichter van hun godsdienst met genegenheid en eerbied terugdenken is goed te begrijpen en de goede manieren vereisen van andersdenkenden dat zij dat gevoel respecteren.

Of een religie na verloop van tijd haar oorspronkelijke functie behoudt hangt af van haar vermogen om de goddelijke boodschap steeds opnieuw te formuleren op een manier die nieuwe tijden aanspreekt en met nieuwe omstandigheden rekening houdt. Het westerse christendom heeft in Augustinus, Benedictus, Franciscus, Maarten Luther en ook in Baruch Spinoza steeds opnieuw grote geesten voortgebracht, die als profeten de religie opnieuw hebben geformuleerd. Ook het christendom heeft perioden gekend waarin het in de aanpassing aan de veranderende behoeften van de samenleving te kort schoot.

In zijn bestaande verlichte vorm van het humanisme is het westerse christendom de basis voor een kosmopolitische en industriële wereldbeschaving, die zeven miljard mensen in leven houdt. Die zeven miljard zullen het niet overleven als het westen zich laat verleiden tot een etnisch conflict met de islam zoals islamisten als Bin Laden of westerse tegenhangers als Wilders dat lijken te willen.

Mohammed leefde in een tijd waarin godsdienstig geïnspireerde mensen zagen hoe de zuivere leer van Jezus van Nazareth werd aangepast aan de behoeften van de Romeinse staat en haar wereldlijke machthebbers. De islam was daar tegenover in veel opzichten een verbetering. Het geloof in de ene God werd van een boel poespas en ongerechtigheden ontdaan. De islam in zijn oorspronkelijke vorm was veel begrijpelijker dan het contemporaine christen- en jodendom, wat een van de redenen zal zijn geweest van de massale bekering van de christenen in het Midden Oosten tot de nieuwe godsdienst tussen zeven- en negenhonderd A.D.

Dat de ontwikkeling van de islam daarna stokte en zij na de veertiende eeuw zelfs verstard is – en zich daarna nooit meer heeft aangepast aan veranderende tijden – lijkt twee oorzaken te hebben. De opdracht die men Mohammed toeschreef [1] om in de koran en de hadith niets meer te veranderen en haar vooral letterlijk te nemen. En verder het feit dat na Mohammed niemand meer het gezag had een bindende uitspraak[2] over de geloofsinhoud te doen, behalve de gemeenschap van de gelovigen als geheel, de Umma.

Dat de koran in de eerste eeuwen van de islam nog aanzienlijke aanpassingen heeft doorgemaakt lijkt wel waarschijnlijk. Het schandaal van de duivelsverzen is bekend, maar ook op andere plekken is de geloofsleer wel veranderd. De traditie van onveranderlijkheid kan moeilijk stammen van Mohammed zelf, want in zijn tijd en nog lang erna was de koran een orale traditie en dat soort tradities verandert per definitie. Zij is ondanks de mythes die daarover in de moslimwereld bestaan pas lang na 632 A.D. opgeschreven. Toch is het wel waarschijnlijk dat Mohammed heeft willen voorkomen dat in de islam een kerk en een kerkelijk leergezag zou ontstaan zoals de christenheid die kende of schriftgeleerden en kerkelijke leiders als in het jodendom. Dat waren immers de instituten en personen tegen wie hij ten strijde trok.

De islam had vanouds geen kerk en geen kerkelijk leergezag, maar het heeft intussen wel rechtsgeleerden en voorgangers in het gebed gekregen, n’en déplaise à Mohammed.

Khomeini en zijn voorgangers en opvolgers in de Shia kunnen fatwa’s uitvaardigen tegen overtreders van de goddelijke wet, waaronder mensen die een legitieme uitleg geven aan de leer, die hun niet bevalt. De leiders van de moslimuniversiteiten zoals die in Cairo hebben een soortgelijk gezag in de Soenna, al maken ze er een voorzichtiger gebruik van.

Het zijn deze imams, moefti’s en ayatollahs die tegenwoordig de inhoud van de leer bepalen en dat dit tegen het gebod van de profeet Mohammed ingaat leidt geen twijfel.

Al is er in de koran veel te vinden dat tot geweld en terreur zou kunnen leiden, zoals dat ook geldt voor de Joodse wet en de Profeten, Mohammed heeft nooit iemand het recht gegeven daar in zijn naam uitvoering aan te geven. De verdediging van de geloofsgemeenschap tegen degenen die haar bedreigden was de achtergrond van de gewelddadige passages in de koran en het was de Umma zelf aan wie de profeet de verdediging overliet, niet aan zelf benoemde kerkelijke leiders.

Mohammed had eerder een beschavende dan een verruwende invloed op de Arabieren uit zijn tijd. Ook het gelovige christendom uit het Midden Oosten bloeide op in de eerste eeuwen van het nieuwe moslim regime. Goed historisch onderzoek zou de ruimte kunnen creëren om de islam haar oude beschavende functie terug te geven en de conflicten van vandaag met andere religies en levensopvattingen te begraven.


 1. De koran is pas honderd jaar na de dood van Mohammed op schrift gesteld en letterlijk kan men die opdracht dus niet nemen.
 2. De Mormonen, die in een aantal opzichten op de moslims lijken, hebben die fout niet gemaakt. Na Joseph Smith, de eerste profeet en stichter van deze godsdienst is er iedere generatie een nieuwe profeet geweest met soortgelijke bevoegdheden tot vaststelling van de geloofsleer. Dat maakt de mormonen beter in staat zich aan de veranderende omstandigheden aan te passen.

Dit artikel over de islam verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp. Meer van Toon Kasdorp vindt u hier. Meer over de islam vindt u hier.

7 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  Allemachtig, daar hebben we weer zo’n achterhaald fossiel van die reeds lang overleden Toon Kasdorp. Wie iets wil weten over de islam, negeer dan het bovenstaand artikel en informeer je met wat bijvoorbeeld de volgende auteurs erover zeggen (zie internet): Robert R. Reilly (The Closing of The Muslim Mind), Bill Warner, Robert Spencer, Ibn Warraq, Hamed Abdel Samad, Apostate Prophet, Abdullah Sameer, Ruud Koopmans, Thilo Sarrazin, Geert Wilders, Sabatina James, Nonie Darwish, Hans-Peter Raddatz, Wim van Rooy, Sam van Rooy, J.K. Sheindlin, Jay Smith, Wafa Sultan en Brigitte Gabriel.

  De islam is geen religie van de vrede, net zo min als Auschwitz een onderdeel is van Disneyworld of de Mafia een filiaal is van Het Leger des Heils. De islam is andersdenkenden niet goed gezind, en dat is direct af te leiden uit de kerntekst die binnen de islam gezien wordt als de absolute en strikt na te leven Waarheid: “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12

  “De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30.

  “Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen goede islam en slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is.“ Oriana Fallaci, The Force of Reason, 2006, p. 305.

  “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71.

 2. scherpschutter1943 schreef:

  Neef Jansen, ik ben het meer dan volledig met u eens. Nooit buigen voor de islam. Beter met een geweer in je hand te sneuvelen in de strijd tegen de islam dan geknecht te worden door zowel je eigen regering (of wat daarvoor doorgaat), dan te knielen voor de islam en je daaraan over te geven. Waar dat op uitdraait weten we inmiddels. Laten we ons verdedigen in plaats van zonder strijd overgeven.

 3. Neef Jansen schreef:

  @Scherpschutter1943 – De islam is echt een verschrikking en zeer gevaarlijk. Maar die islam is niet in de laatste plaats zo gevaarlijk omdat er mensen zijn als Toon Kasdorp die er zulke sprookjes over vertellen. Hij is trouwens niet alleen daarin. Er is een heel leger aan islamgoedpraters. Neem Jan-Jaap de Ruiter, die zegt dat de barmhartigheid van elke bladzijde van de Koran afdruipt, of Maurits Berger, die zegt dat 96% van de Sharia (o.a. amputeren, stenigen, onthoofden) zo kan worden opgenomen in de Nederlandse wetgeving, of Karen Armstrong, die zegt dat Mohammed, die pedo-seksuele massamoordenaar, rolmodel is voor heel de mensheid. Hieronder nog wat commentaar bij delen van het artikel van Toon Kasdorp.

  Citaat: ”Wat Mohammed betreft was dat effect positief.”
  Dat er ooit een Mohammed bestaan heeft, daarvoor is geen enkele aanwijzing te vinden, niet in munten, niet in kronieken. Zie hiervoor de uitvoerige uitleg van Dr Jay Smith op internet. Heeft Mohammed bestaan, dan betreft het iemand die de roofbendes van Arabie heeft verenigd tot een mafia die alles wat in de weg stond uitroeide.

  Citaat: “…de goddelijke boodschap…”
  De tekst van de Koran lijkt verzonnen voor de rechtvaardiging van roof, moord en slavernij. Tegenwoordig is wetenschappelijk bewezen dat de Koran een in fasen in elkaar geknutselde tekst is waarvan er tegenwoordig 26 verschillende versies bekend zijn.

  Citaat: “Die zeven miljard zullen het niet overleven als het westen zich laat verleiden tot een etnisch conflict met de islam zoals islamisten als Bin Laden of westerse tegenhangers als Wilders dat lijken te willen.”
  Grootste vijand van de westerse cultuur is de Linkse Kerk die vanuit haar marxistisch denkschema niet anders kan dan in de islam een tegen kritiek te beschermen slachtoffer te zien van de westerse kapitalistiese manipulaties. De islam was van begin af aan moreel en cultureel bankroet, heeft zwaar kunnen parasiteren op het cultureel kapitaal van elders en is ook tegenwoordig nog intellectueel als een woestijn – zie hierover de Arab Human Development Reports.

  Citaat: “Mohammed leefde in een tijd waarin godsdienstig geïnspireerde mensen zagen hoe de zuivere leer van Jezus van Nazareth werd aangepast aan de behoeften van de Romeinse staat en haar wereldlijke machthebbers. De islam was daar tegenover in veel opzichten een verbetering. Het geloof in de ene God werd van een boel poespas en ongerechtigheden ontdaan. De islam in zijn oorspronkelijke vorm was veel begrijpelijker dan het contemporaine christen- en jodendom, wat een van de redenen zal zijn geweest van de massale bekering van de christenen in het Midden Oosten tot de nieuwe godsdienst tussen zeven- en negenhonderd A.D.”
  Dit is allemaal onzin. Wie werkelijk wil weten hoe het zit met de opkomst van christendom en islam, die leze bijvoorbeeld: Rodney Stark (Victory of Reason); Tom Holland (Heerschappij), James Hannam (Gods filosofen), Thomas Woods (De bouwmeesters van Europa), Rodney Stark (The Rise of Christianity), enzovoort.

  Citaat: “Dat de ontwikkeling van de islam daarna stokte en zij na de veertiende eeuw zelfs verstard is – en zich daarna nooit meer heeft aangepast aan veranderende tijden – …”
  Lees hiervoor Robert R. Reilly: The Closing of the Muslim Mind en lees daarin over de rol van Al Ghazali.

  Citaat: “Dat de koran in de eerste eeuwen van de islam nog aanzienlijke aanpassingen heeft doorgemaakt lijkt wel waarschijnlijk.”
  Het is inmiddels bekend dat pas in 1924 er officieel een definitieve Koran tot stand kwam. (Maar zoals gezegd, ondertussen heeft men weet van 26 verschillende versies.)

  Citaat: “Toch is het wel waarschijnlijk dat Mohammed heeft willen voorkomen dat in de islam een kerk en een kerkelijk leergezag zou ontstaan zoals de christenheid die kende of schriftgeleerden en kerkelijke leiders als in het jodendom. Dat waren immers de instituten en personen tegen wie hij ten strijde trok.”
  Ik heb het idee dat je hier eerst en vooral het wensdenken van Toon Kasdorp ziet. Zijn persoonlijke vooroordelen en haatprojecties.

  Citaat: “Khomeini en zijn voorgangers en opvolgers in de Shia kunnen fatwa’s uitvaardigen tegen overtreders van de goddelijke wet, waaronder mensen die een legitieme uitleg geven aan de leer, die hun niet bevalt. De leiders van de moslimuniversiteiten zoals die in Cairo hebben een soortgelijk gezag in de Soenna, al maken ze er een voorzichtiger gebruik van. Het zijn deze imams, moefti’s en ayatollahs die tegenwoordig de inhoud van de leer bepalen en dat dit tegen het gebod van de profeet Mohammed ingaat leidt geen twijfel.”
  Hier blijkt een totaal onbegrip van de islam. De Koran is een kopie van het origineel bij Allah in de hemel. Mohammed gebiedt niets, en het is Allah die gebiedt, niet Mohammed. Schriftgeleerden die de Koran aanpassen, of willen historiseren, of willen relativeren, of willen humaniseren, of willen pacificeren, moeten worden onthoofd.

  Citaat: “Al is er in de koran veel te vinden dat tot geweld en terreur zou kunnen leiden, zoals dat ook geldt voor de Joodse wet en de Profeten, Mohammed heeft nooit iemand het recht gegeven daar in zijn naam uitvoering aan te geven. De verdediging van de geloofsgemeenschap tegen degenen die haar bedreigden was de achtergrond van de gewelddadige passages in de koran en het was de Umma zelf aan wie de profeet de verdediging overliet, niet aan zelf benoemde kerkelijke leiders.”
  Het is interessant hierbij te bekijken wat de Koran zegt over niet-moslims. Zie daarvoor dit bijzonder interessante overzicht zoals dat te vinden is in deze website: ex-moslims (ex-moslims.nl)

  Citaat: “Mohammed had eerder een beschavende dan een verruwende invloed op de Arabieren uit zijn tijd. Ook het gelovige christendom uit het Midden Oosten bloeide op in de eerste eeuwen van het nieuwe moslim regime. Goed historisch onderzoek zou de ruimte kunnen creëren om de islam haar oude beschavende functie terug te geven en de conflicten van vandaag met andere religies en levensopvattingen te begraven.”
  Voordat nu bij vergissing de indruk ontstaat dat de islam de wereld verblijd heeft met vele eeuwen van vrede en beschaving, lijkt het mij goed om je te verdiepen in wat de werkelijkheid toont aan roof en moord en slavernij en genociden en meer roof en terreur en slavernij, enzovoort.
  Over de vele oorlogen en roverij direct voorkomend uit de bevelen daartoe in de Koran: https://www.youtube.com/watch?v=sUd9ct7kD-g
  Over wat de islam in de huidige tijd allemaal aanricht aan criminaliteit en terreur en repressie tot haat jegens wetenschap, mensenrechten, vrijheid, moderniteit, enzovoort. https://thereligionofpeace.com

 4. Johan P schreef:

  Eens met Neef Jansen.
  Hoewel ik de artikelen van wijlen de heer Kasdorp over het algemeen interessant vind mag er wel eens gekeken worden naar de actualiteit, plus dat het onmogelijk is om met de auteur in discussie te gaan, wat ik ook een nadeel vind.
  Het idee dat veel christenen overstapten naar islam omdat dat begrijpelijker zou zijn is werkelijk uit de lucht gegrepen. Wie de moeite neemt om naar de geschiedenis van islam te kijken kan niet ontkomen aan de conclusie dat geweld een zeer belangrijke plaats inneemt. Veel bekeringen vonden plaats omdat men een keuze had tussen leven als een slaaf of de dood. Plus dat veel bekeringen het gevolg waren van het feit dat een groot deel van de mannelijke bevolking werd gedood en de vrouwen werden weggevoerd. Vrouwen waren als bekeerling iets minder slecht af dan als niet-islamitische slavin, dus die keuze was niet moeilijk.

 5. Neef Jansen schreef:

  Zijne Heiligheid de Ayatollah en Verheven Imam Roekhollah Moesawi Khomeiny: “Onrein zijn elf dingen: urine, uitwerpselen, zaad, beenderen, bloed, honden, varkens, mannen en vrouwen die geen moslim zijn, wijn, bier, en het zweet van een kameel die uitwerpselen eet.” Citaten van Ayatollah Khomeiny, door Jean-Marie Xaviere, Het Spectrum, Utrecht Antwerpen, 1979, p. 45.

 6. verwardeman schreef:

  Lees zo’n koran eens door en je weet genoeg , weg met die drek , te beginnen uit Nederland.
  Stem PVV.

 7. verwardeman schreef:

  Bedankt lieve blanken dat jullie de auto hebben uitgevonden , anders moesten wij nog steeds met
  de kameel !
  Niets te danken lieve moslims , graag gedaan .!

  Bedankt lieve blanken voor al die uitvindingen waar de hele wereld nu plezier van heeft !
  Niets te danken wereld , graag gedaan !

  Ja jullie Nederlanders zijn dan wel racisten , maar we komen toch maar wat graag naar jullie toe !
  Lekker meevreten uit jullie ruif , die ruif die jullie met hard werken hebben gevuld !

  Ja , wat meer dankbaarheid en wat minder gezeik over racisme zou misschien wel op zijn plaats zijn ?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.