DE WERELD NU

Tribalisme en de ‘nieuwe Nederlanders’

Tribalisme

Politieke correctheid dwingt ons hen op de eerste plaats als Nederlanders te zien, terwijl landen van herkomst als Turkije en Marokko er alles aan doen om hen niet te laten vergeten dat ze op de eerste plaats Turks of Marokkaans zijn en verplichtingen hebben aan hun land van herkomst. Het is een van de meest complexe en nauwelijks op te lossen hindernissen die integratie in de weg staan: het tribalisme dat de binding met het voormalige moederland vormt.

De tribale connectie bij de integratieproblematiek
Ook het moslim-zijn is een hindernis. Tariq Ramadan, een van de belangrijkste ideologen als het gaat om in West-Europa levende moslims, pleit voor (economische) participatie in plaats van integratie en voor het behoud van de eigen islamitische cultuur. Het feit dat in de meeste gezinnen Nederlands de secundaire taal is, is daar een gevolg van.

Tribale cultuur
Er is nog een derde hindernis, een die maar zelden wordt genoemd. De tribale cultuur is het feitelijke cement dat de boel religieus en naar afkomst bij elkaar houdt. De problemen met allochtonen waar we in Nederland en andere West-Europese landen naar kijken, hebben te maken met de komst van bevolkingsgroepen met een gesloten cultuur in samenlevingen met een open cultuur. Het is een onderwerp dat sociologen over het hoofd zien. Het Amerikaanse model dat voorziet in een fasegewijze integratie in drie generaties, werkt niet als het om allochtone bevolkingsgroepen in West-Europa gaat. De vergissing is onder meer te vinden bij Leo en Jan Lucassen in hun boek ‘Winnaars en Verliezers’. Zij menen (pagina 230) dat het soort obstakels dat ik noemde te klein is om het integratieproces op de lange duur wezenlijk te beïnvloeden. Als het op integratie aankomt verwijs ik ze graag naar de Indonesische Archipel waar een paar generaties moslims een groot deel van de bevolking wisten te integreren in de Islam.

Balanced opposition
Het onderzoek naar culturen heeft lang in het verdomhoekje gezeten. Een volledige generatie van academici is opgevoed met de gedachte dat het onderzoek naar andere culturen dan de eigen cultuur zonder vooringenomenheid niet mogelijk was. Pas sinds een paar jaar begint deze opvatting te slijten. De Canadese antropoloog Philip Salzman is een van de pioniers geweest bij het vinden van wegen om de politieke correctheid bij menswetenschappen te doorbreken. Zijn werk ‘Culture and conflict in the Middle East’, heeft de antropologie weer enig aanzien gegeven.

In zijn onderzoek naar hoe families, clans en stammen zich tot elkaar verhouden laat hij zien hoe de eigen regels en afspraken binnen een tribale cultuur zich handhaven in een door overheden geschapen wettelijke omgeving. De Arabisch georiënteerde tribale cultuur kan volgens Salzman worden gekarakteriseerd als een specifieke vorm van sociale controle die alles en iedereen beïnvloedt. De regels zijn geordend binnen een structuur van ‘balanced opposition’ die gebaseerd is op proportionele afschrikking, dreiging en vergelding (deterrence). Familie tegen familie, clan tegen clan en stam tegen stam met een collectieve verantwoordelijkheid van elk lid voor ieder ander afzonderlijk lid. De Islam vormt een super-stam. De veiligheid van ieder lid is gegarandeerd omdat hij beroep kan doen op zijn hele groep voor bijstand. Vooral de opvoeding van jongens is gericht op de dominantie van de eigen cultuur.

Wij-zij
Wie tribaal denkt, voelt en leeft en de sociale controle draagt daar sterk aan bij, ziet de autochtone Nederlander als lid van een andere stam. Die andere ‘stam’ krijgt te maken met de afschrikking, dreiging en vergelding en weet zich daar (te) weinig raad mee. De overheid speelt binnen de tribale cultuur een secundaire rol. Er wordt voorkeur gegeven aan de eigen regels. De overheid is een lastpost, wordt gedoogd en vooral gezien als bron van inkomen en voorzieningen voor de eigen groep.

Tribale cultuur en Islam versterken elkaar en scheppen een vorm van ‘balanced opposition’ met hun omgeving. Het voordeel van de eigen stam is als regel leidend en wanneer de Nederlandse ‘stam’ niet aan de wensen voldoet, volgt het repertoire van afschrikking, dreiging en vergelding. Het juiste antwoord daarop is nog steeds niet gevonden.

Tribalisme

In de Deurnse kwestie zagen we een groep Marokkanen die voor hun ‘vermoorde’ clanleden, de overvallers van een juwelierszaak, opkwamen. Dat was een uit het oogpunt van tribale cultuur volstrekt logisch optreden. Je laat agressie zien en als de andere ‘stam’ geen afdoende maatregelen neemt, volgt er vergelding.

Jeugdige criminelen van allochtone herkomst zijn in feite niet meer dan het topje van de ijsberg van de problemen die de tribale cultuur veroorzaakt. Het benadelen van de andere ‘stam’ is binnen eigen kring bepaald geen taboe. Het zijn dan ook niet alleen de jongeren, maar ook de volwassenen die met fraude, bedrog de verkeerde lijstjes aanvoeren en in eigen kring bescherming vinden.

Polarisatie
Wilders en zijn PVV kunnen worden gezien als de opkomst van een verkeerde ontwikkeling in de zin dat onder autochtonen het tribale denken groeit. Die ontwikkeling is verkeerd omdat die het gezag van de overheid als waker over ieders veiligheid ondermijnt. Dat is gelijkertijd ook de verklaring. Het aarzelende en vaak als soft geziene optreden van de Nederlandse overheid schept ruimte voor allochtone tribaliteit en versterkt de ontwikkeling van tribale gevoelens onder de Nederlandse bevolking. Het meest tribale segment in de West-Europese samenlevingen, de motorbendes, hebben al van zich doen horen.Wanneer er geen oplossingen worden gevonden zal het probleem in de toekomst alleen maar groter worden en leiden tot verharding en verdere polarisatie binnen de Nederlandse samenleving.

Zero Tolerance als oplossing
Er is maar één oplossing die door leden van een tribale cultuur worden begrepen en dat is ‘zero tolerance’. Alle andere middelen die tot nu toe zijn ingezet worden onvoldoende serieus genomen of zelfs voor eigen doeleinden benut. Onderwijs zoals D’66 bepleit zal niet helpen en dat geldt bijvoorbeeld ook voor het zich tegen discriminatie keren zoals de PvdA voorstaat. De Nederlandse samenleving heeft baat bij een zeer strenge overheid die alle vormen van criminaliteit, uitkeringsfraude, economische delicten, geweld en islamisering met een zekere agressiviteit bestrijdt. Die ook een volstrekt open discussie beschermt. Ze zal daarmee door moeten gaan tot het gedrag dat voortkomt uit de tribale cultuur uitdooft en er een basis ontstaat voor feitelijke integratie.

Waan van de dag: Marokkaanse ouders moeten hun kinderen beter opvoeden

Het debat over integratievraagstukken heeft ook een nieuwe mode opgeleverd. Marokkaanse ouders zouden meer aandacht moeten besteden aan de opvoeding van hun kinderen. Ahmed Marcouch, Marokkaan, ervaringsdeskundige, politicus en buitengewoon modegevoelig, heeft het idee al omarmd en in de media uitgevent. Met deze nieuwe beleidsmode krijgt het integratiedebat een nieuwe zondebok. Falende ouders zijn schuldig aan het onwenselijk gedrag van hun kinderen. Inmiddels is er uit de Marokkaanse gemeenschap een defensieve reactie gekomen: vergeet de opvoedkunst van de ouders, het ligt aan de Nederlandse samenleving die Marokkanen stigmatiseert, depriveert en discrimineert. Deze socialistische mantra uit Marokkaanse hoek, houdt het op de aloude zondebok: het zijn de Nederlanders, de Nederlandse samenleving, de Nederlandse bestuurders en de Nederlandse instituties die zich verwijtbaar gedragen en verantwoordelijk zijn voor de gevolgen. Paradoxaal genoeg wordt er tegelijkertijd vaak ook nog gewezen naar succesmodellen van Marokkanen die het wel hebben gemaakt. Overigens kunnen Marokkaanse ouders prima opvoeden. Hun dochters bewijzen dat. Jongens worden opgevoed voor een andere rol binnen de eigen cultuur dan de meisjes.

Zondebokken
Het voortdurend blijven aanwijzen van zondebokken kan worden gezien als een bewijs voor het feit dat het benoemen van de feitelijke kernproblematiek nog steeds wordt ontweken vanwege de daarop rustende taboes. De kernproblematiek is de slecht verlopende integratie die wordt veroorzaakt door de concurrentie van culturen.
tribalisme
Voor zover ouders al dan niet bewust bezig zijn met opvoeden en disciplineren, wordt hun handelen in belangrijke mate bepaald door de cultuur waarvan ze deel uitmaken. Opvoedingsidealen worden ontleend aan die cultuur. De opvoedingsidealen worden via sociale controle bewaakt vanuit de gemeenschappelijke cultuur. Cultuur wordt bepaald door mensen met gezag, reputatie, macht en charisma. Cultuur beoogt gedrag te genereren die in het belang is van de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt. Meisjes worden in de collectivistische Marokkaanse cultuur opgevoed tot onderdanigheid. Jongens moeten assertief en fysiek of verbaal agressief zijn omdat de tribale cultuur dat vereist.

Tribale cultuur
Het opvoedingsgedrag van Marokkaanse ouders wordt bepaald door de tribale cultuur waarvan ze een onderdeel zijn en door de mate waarin sociale controle vat op ze heeft. Je zou die cultuur in grote lijnen kunnen beschrijven als de traditionele Marokkaanse islamitische cultuur die zich heeft verbijzonderd vanuit het streven om die cultuur te handhaven in een als concurrerend ervaren omgeving. Islamitische ouders krijgen vanuit hun sociale omgeving aangereikt dat de westerse cultuur verwerpelijk en vijandig is. Ze krijgen aangereikt dat Islam de oplossing is. Daar zit een zekere logica in. Als een groepscultuur niet voortdurend wordt bevestigd en bekrachtigd is die gedoemd om te verdwijnen. Kinderen die worden opgevoed binnen die cultuur zullen de neiging ontwikkelen om geen respect te hebben voor de concurrerende cultuur waar ze mee te maken krijgen.

Fysieke en verbale dominantie
Jongeren, opgevoed binnen de traditionele Marokkaanse cultuur zullen binnen die cultuur daar respect aan betonen en dat veel minder doen als ze participeren in een cultuur die hen niet eigen is. Ze worden opgevoed in een tribale cultuur waarin verbale en fysieke dominantie het ideaalbeeld is. Veel jongerengedrag is daaruit te verklaren. Hierdoor valt ook te verklaren waarom menige ouder van criminele jongeren vertelt dat het thuis zo’n lieve jongen is.

Aanpassers en niet-aanpassers
In ‘Respect’,  het intrigerende boek van Richard Sennet, wordt het voorbeeld gegeven van groepsculturen die zich na migratie aanpassen aan hun nieuwe culturele omgeving en groepen die dat niet doen (pagina 223-224). De ‘aanpassers’ lukt het prima om te integreren en komen gemiddeld op hetzelfde welvaartsniveau als de samenleving waarin ze terecht zijn gekomen. Bij de niet-aanpassers is een ander beeld te zien. Het vasthouden aan hun oorspronkelijke cultuur leidt tot maatschappelijke verpaupering en armoede.

Het leven in concurrentie met de cultuur van het land van wonen kan gemakkelijk leiden tot mislukking. Wie binnen de eigen cultuurgroep ‘bewijst’ geen respect te hebben voor de andere cultuur, kan binnen de eigen groep een hoge status krijgen. Jongeren zijn daarvoor vooral aangewezen op de eigen peergroep en op gedogen door hun sociale omgeving. Hun succes binnen de eigen groep leidt onafwendbaar tot mislukking als ze buiten de eigen cultuur moeten functioneren.

Islam als oplossing
De woordvoerders uit de Marokkaanse gemeenschap die de problemen wijten aan de Nederlandse samenleving kiezen in feite voor bestendiging van de Marokkaanse cultuur. Degenen die de ouders als zondebok kiezen, kiezen in feite voor een schijnoplossing. Een groot deel van de ouders die zich daardoor aangesproken voelen, krijgt binnen de eigen groep de boodschap dat de Islam de oplossing is. Dat zou geen probleem zijn als de Islam ingebed zou zijn in de Nederlandse cultuur en zich zou hebben aangepast zodat gelovigen kunnen voldoen aan de vereisten die slagen binnen de Nederlandse samenleving mogelijk maken.

Toenadering
Er is maar één oplossing voorhanden. Nederlandse bestuurders en beleidsmakers zullen vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap er op dienen te wijzen dat, als ze het beste voor hebben met de gemeenschap die ze vertegenwoordigen, er vanuit de Marokkaanse cultuur er toenaderingen noodzakelijk zijn naar de Nederlandse samenlevingscultuur, waardoor beide niet meer als concurrerend worden ervaren.


Dit essay verscheen eerder in twee delen op Louter’s Punt.

25 reacties

 1. Johan P schreef:

  Oneens.
  De combinatie van islam en de tribale achtergronds is fundamenteel onverenigbaar met de westerse waarden en levenswijze.
  Een dergelijke ‘zero-tolerance’ beleid waarbij er hard wordt opgetreden, ongeacht wat voor afkomst, het afdwingen van gebruik van (alleen) de Nederlandse taal, het vermijden/verbieden van clusters/wijken van immigranten en het consequent direct retoursturen van niet willenden gecombineerd met het afnemen van het Nederlands staatsburgerschap had misschien kunnen werken indien dat vanaf het begin was toegepast.
  Het is veel te laat om dat nu nog te proberen.

  Daarnaast is her historisch gezien een ander probleem, en dat is dat islam zich nooit ergens vrijwillig heeft terug-getrokken. De relatief weinig gebieden waar de islam is verdreven zijn alleen vrij van islam door het gebruik van geweld. Islam komt niet om zich aan te passen, islam kent geen tolerantie, islam kent alleen dominantie.
  Iedereen die nog steeds de illusie heeft dat het mogelijk is om een soort westerse ‘light-versie’ van islam te creeeren heeft hetzij geen enkel onderzoek gedaan naar de geschiedenis en de geschiften en leer van islam, hetzij een plaat voor de kop omdat hij de werkelijkheid niet wil accepteren.

  De classificering van Wilders als een slechte ontwikkeling omdat het de kloof zou vergroten moet ik dan ook afwijzen. Het is meer een erkenning van een realiteit die de meeste mensen niet onder ogen willen zien.
  Hoe ga je in vredesnaam afspraken maken met een groep of ideologie wiens basis bestaat uit het ontkennen van jouw recht van leven?
  Gaan we een vast percentage verkrachtingen toestaan? Of er vaste dagen voor aanwijzen dat het is toegestaan? En gaan we een vast percentage van moorden en overvallen toestaan om maar tegemoet te komen en een concensus te bereiken?

  Als een ideologie als islam in de teksten letterlijk stelt dat ik geen recht van leven heb, dat ik principieel minderwaardig ben, en dat tegenspraak van die feiten binnen deze ideologie zelfs naar de eigen leden met geweld wordt beantwoord, dan is de oplossing niet om de dialoog aan te gaan, maar om een lijn te trekken en de ideologie eruit te schoppen.
  De enige andere oplossing is om je te onderwerpen en hetzij de rest van je leven als een derderangs dhimmie te leven, waarbij je geen enkele garantie hebt dat men je met rust laat, en geen enkele manier hebt om je recht te halen als men dat niet doet, of je te bekeren tot islam. Of te sterven in het verzet.

 2. Fredjohan schreef:

  De tribale cultuur en de islam zijn volledig met elkaar verbonden. Mohammed stichtte een godsdienst om de onderling strijdende stammen te verbinden en onder controle te brengen. Datzelfde deed Czaar Vladimir rond het jaar 1000 met de introductie van het Byzantijnse christendom in Rusland.
  Als in Europa de tribale cultuur verdwijnt is ook de islam als verbindende ideologie overbodig. Dat zullen de beroepsmoslims nooit tolereren en dus alles doen om de tribale cultuur te versterken. Hoe kun je antropologie en sociologie wetenschappen noemen als ze niet in staat zijn deze interactie tussen twee culturen met bijbehorende godsdiensten waardevrije te onderzoeken?

 3. reageerbuis schreef:

  Soera 5:51 uit de koran verbiedt vriendschap met joden en christenen en maakt integratie dus onmogelijk.

 4. Jantje schreef:

  De islam is het probleem. Het Westen laat het voortwoekeren omdat het post-modernisme voorschrijft dat alles moet mogen. Moslims maken daar handig gebruik van door het Westen steeds verder te ondermijnen. De moslims verzetten de piketpaaltjes steeds verder en er wordt niets tegen gedaan, net zolang tot er geweld uitbreekt.
  De overheden zijn hier totaal verantwoordelijk voor, want men weet het, want men wordt vaak genoeg gewaarschuwd. Men ziet het, via de PVV en nu via DENK. Maar men steekt de kop in het zand omdat een paar filosofen, vanuit hun ivoren torens een soort Utopia hebben bedacht. Utopia, op deze planeet is een waanvoorstelling.

 5. Feniks schreef:

  Een eyeopener dit artikel.

  Ik onderschrijf een deel van dit essay,
  echter..
  M.I. zal de Nederlandse autochtoon zich in snel tempo een tribale gedachte eigen moeten maken.
  Naar mijn inschatting is het gedogen van ..allang te ver uit de hand gelopen.

  Daarmee is het NIET meer gedogen van, (harde weerstand) de enige weg die mogelijk is.
  Tribale stammen erkennen slechts het recht van de sterkste..
  Zullen autochtonen ook moeten doen. Geen enkele andere optie rest.

 6. Voight-Kampff schreef:

  Ik zal even duidelijkheden brengen in de discussie, want terwijl het volk aan het praten is en keurig binnen de lijntjes kleurt zijn de andere actoren in Nederland volop aan de slag.

  In grote lijnen hebben we in Nederlandse rechtsstaat drie actoren die strijden om de macht; de staat, het volk en de islam. In werkelijkheid zijn er maar twee actoren want het volk staat een beetje wezenloos vanaf de kant toe te kijken. Voor het overzicht ga ik echter uit van drie actoren.

  Welnu het is mijn voorspelling dat de islam de macht gaat veroveren in Nederland en wel op basis van de volgende analyse:

  Staat Islam Volk
  Macht georiënteerd : ++ ++ –
  Visie : + ++ –
  Strategie : + ++ –
  Organisatie : ++ + –
  Financiering : ++ + –
  Focus : ++ ++ –
  Vastberadenheid : + ++ –
  Zelfopoffering : – ++ –

  Even het aantal plusjes tellen en we zijn eruit!

  Het is karma dat de staat uiteindelijk het onderspit gaat delven en onderworpen zal worden door hun eigen proxy-force. Tja, en over het volk valt niets te zeggen want het is ook niets; klapvee en ruimtevulling. Voor de rest iedereen sterkte toegewenst.

 7. Voight-Kampff schreef:

  Sorry voor de onduidelijkheid. Mijn grafiek is verloren gegaan met uploaden. Tant pis!

 8. Johan P schreef:

  @Voight Kampff

  Helaas grotendeels waar.
  De staat is georganiseerd en heeft een visie, die overigens ver afstaat van de wensen van de burger, maar de staat of weigert in te zien dat de islam een eigen visie heeft die niet strookt met de westerse visie, of begeert de totalitaire islamitische visie en denkt die voor hun karretje te kunnen spannen. Wat ze zich niet realiseren dat ze dan bedrogen uit zullen komen.

  Er zijn wel burgers die proberen zich te organiseren. Ik heb het zelf ook geprobeerd, maar de opkomst en de bereidheid zijn minimaal te noemen. Veruit de meeste mensen blijven denken dat het allemaal wel mee zal vallen en willen niets anders horen.
  Zelf heb ik dan ook met pijn in het hart de conclusie moeten trekken dat Nederland (en de rest van west-Europa) niet meer te redden zijn en heb er dan ook voor gekozen te vertrekken.
  Het is niet dat ik niet wil vechten voor Nederland en de Nederlandse waarden en normen, ik zou er mijn laatste druppel bloed voor vergieten, maar het is het feit dat men zodanig wordt tegengewerkt door de overheid en de volkomen geislamiseerde instanties dat er niet meer te vechten valt. Zelfs vrij onschuldige acties als op straat een debat aangaan kan al betekenen dat je een nacht in de cel moet doorbrengen of je voor de rechter moet verantwoorden, met alle risico voor je baan en je sociale leven, waardoor er feitelijk geen echt verzet meer mogelijk is. De keuze om de bak in te gaan zou ik nog willen overwegen, ware het niet dat ik er dan als overtuigd anti-islamiet mijn leven niet zeker ben.
  Ergens voor staan of zelfs voor sterven is mooi, maar er moet wel een reeele kans op succes zijn. Die is er domweg niet (meer) en dus is het verstandiger een andere plek op te zoeken, van waaruit dan de strijd wel kan worden opgepakt.

 9. Voight-Kampff schreef:

  Een nieuwe poging m.b.t. het schema:

  Tribalisme

 10. Voight-Kampff schreef:

  @Johan P. Uw verhaal is me uit het hart gegrepen. En als ik dan zo vrij mag zijn om eraan toe te voegen dat zelfs bij vertrek uit Nederland de machteloosheid nog blijft knagen.

 11. Dick Ahles schreef:

  “Er is maar één oplossing voorhanden. Nederlandse bestuurders en beleidsmakers zullen vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap er op dienen te wijzen dat, als ze het beste voor hebben met de gemeenschap die ze vertegenwoordigen, er vanuit de Marokkaanse cultuur er toenaderingen noodzakelijk zijn naar de Nederlandse samenlevingscultuur, waardoor beide niet meer als concurrerend worden ervaren.”

  OK, maar als de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen daartoe niet bereid zijn of niet kunnen realiseren, wat dan?

 12. Cool Pete schreef:

  Broodnodig artikel.

  De reacties hierboven laten niets aan duidelijkheid te wensen over,
  en zijn zeer te waarderen.

  islam = a-moreel + gif.
  islam = sluwheid + wreedheid.
  islam = overleven + overheersen.
  islam = wereld-kalifaat + sharia, dmv jihad. In jihad is ALLES toegestaan.

 13. Claude de Wit schreef:

  @Voight-Kampff
  Als je een link naar dat schema hebt, kan ik het wel netjes inpassen.

 14. Voight-Kampff schreef:

  @Claude. Graag. Ik kan een word document opsturen als u mij een emailadres verstrekt!?
  Hartelijk dank.

 15. Claude de Wit schreef:

  veren.of.lood.nu@gmail.com doet het weer tegenwoordig.

 16. D. G. Neree schreef:

  De Nederlanders zien het gevaar niet. Ze zijn gehypnotiseerd door hun welvaart en het bombardement van indrukken waar ze ieder moment van de dag aan worden blootgesteld, Degenen die het in de gaten hebben en ervoor waarschuwen worden voor gek versleten of liever in de extreem rechtse lees nazihoek gezet. Inmiddels is “het volk” veranderd in een immer veranderende verzameling doelgroepen en de laatste decennia flink tegen elkaar en tegen zichzelf opgestookt. De ouderen leven nog met TV en kranten, de jongeren hebben telefoon en internet, maar het lijkt alsof ieder in zijn eigen warme coconnetje zit en helemaal niets van anderen wil weten als het niet via whatsapp gaat.

  Ik zie het ook somber in. Ik dacht dat na al die aanslagen (na de eerste in Madrid of London al) de mensen wel waaker zouden worden en het probleem aanpakken. Maar het bombardement van leugens gaat onverminderd voort en op dit moment is de censuurstrijd begonnen, in de politiek en op de sociale mediasites.

  Het is duidelijk dat dit in een grote puinhoop gaat eindigen met, als de Nederlanders zich niet snel vermannen (!!!) inderdaad de Islamitische overname. Amsterdam is al verloren.Er is totaal geen sociale cohesie meer…. behalve in de migrantenwijken.

  De tijd dringt. Als er niet snel een fundamentele mentaliteitsverandering komt kunnen we het schudden.

 17. D. G. Neree schreef:

  Vreemd, dat ik een jaar of dertig geleden al bedacht, dat de polarisatie in de maatschappij zou gaan leiden tot een noodzakelijke terugkeer naar de loyaliteit met de familie en daarmee de “stam”, het dorpen in het verlengde daarvan het land. Ik schrok van die gedachte maar het leek me de enig logische conclusie aangezien de nieuwkomers wel in die trant leefden. Sterke familiebanden die in Nederland effectief kapot zijn gemaakt, vooral in de steden. Op het platteland leeft de verwantschap wel meer, maar daar zullen ze volkomen weerloos zijn tegen plunderende bendes als de stront de ventilator raakt om een Americanisme te gebruiken

 18. Friese canadees schreef:

  Enorm goed artikel!

  @Johan p
  Eind jaren 70, zagen we de donkere wolken samen pakken en zijn, na goed nadenken geëmigreerd
  Onze mede dorpsbewoners konden het niet begrijpen,want goede opleiding,goede banen
  En eigen huis etc

  Persoonlijke Vrijheid,zelfstandigheid,ruimte natuur is ongeevenaard hier
  Nederland trekt mij niet meer

 19. D. G. Neree schreef:

  Voight Kampff, het zou wat anders worden als de staat en het volk zich (weer?) zouden verenigen. Maar ook dat wordt steeds moeilijker, aangezien de islam zijn tentakels al in zo’n beetje alle instituties heeft gestoken en de aantallen steeds groter worden.

  Ook denk ik dat als Nederlanders zouden besluiten om zich te organiseren, deze min in 3 plusjes zou veranderen evenals andere punten in je overzicht. Motivatie kan snel veranderen.

  Maar zoals het er nu voorstaat is het vooruitzicht niet vrolijk.

 20. Voight-Kampff schreef:

  Baudet gebruikt het begrip ‘partijkartel’. En in mijn schema boven staat het abstracte begrip ‘staat’ vermeld. Welnu, we moeten af van abstracte begrippen en het beestje bij de naam noemen om de vijand exact te kunnen duiden en te identificeren. De ‘staat’ blijft onveranderlijk de vijand, echter de dominante driver achter de staat zijn de politieke partijen. Mijn stelling is dan ook dat de politieke partijen de Nederlandse staat domineren. De politieke partijen hebben nota bene zelfs geen positie in de grondwet, maar domineren met hun annexatie van de staat wel het Nederlandse volk. De vijand van het Nederlandse volk heeft een gezicht; de politieke partijen. Volgens mijn Machiavelli redenering zijn de volgende drie actoren in de race voor de macht:
  1. De politieke partijen (staat);
  2. Het volk;
  3. De islam.

  Even tenslotte voor de duidelijkheid; het volk is de enige dominante macht in een staat en het volk vertegenwoordigt de absolute wil in een rechtsstaat. Iedere andere constructie vertegenwoordigt niet een rechtsstaat, maar een verticaal georganiseerde power dictatuur.

 21. Voight-Kampff schreef:

  Samenvattend; drie partijen strijden voor de prijs van ‘de staat’.

  Machiavelli.

  Indien het volk deze strijd niet beseft dan is haar lot onderwerping aan of de politieke partijen of de islam!

 22. Voight-Kampff schreef:

  De manifestatie van de drie stromingen:
  – Politieke partijen = EU-federatie;
  – Volk = rechtsstaat;
  – Islam = shariastaat.

  Wijsheid gewenst in het kieshokje!

 23. Voight-Kampff schreef:

  Of nog beter:
  – EU-staat;
  – Recht-staat;
  – Sharia-staat.

  Kunnen deze scenario’s even in de stemwijzer geknald worden?

  O ja, er kan slechts een enkel scenario gekozen worden!

 24. Voight-Kampff schreef:

  En om het onderwerp van dit artikel even af te ronden; hierbij een overzichtje:
  – EU-staat = totalitarisme;
  – Recht-staat = soevereiniteit;
  – Sharia-staat = tribalisme.

  Dit is momenteel het centrale thema in de discussie in Nederland en Europa en zeker niet de onderwerpen discriminatie en identiteitspolitiek.

 25. peter louter schreef:

  @Johan P.
  Achteraf was het wel wat kort door de bocht om de PVV onwenselijk te noemen. Dat vergt uitleg en die is in feite simpel. De PVV (en inmiddels ook de FvD) zijn een logisch gevolg van het feit dat de traditionele partijen overwegend het EU-beleid voor islam, immigratie en integratie volgen. Als ze dat niet hadden gedaan en meer zorg hadden gehad voor de samenleving zou de PVV niet groot zijn geworden. Nu dat wel het geval is kunnen de traditionele partijen door demonisering van de PVV en FvD het beleid domineren. Door compromissen tussen links en rechts is het beleid in zijn ontwikkeling altijd te laat en weinig effectief.