DE WERELD NU

Wat puntjes op de i(slam)

Voor elke opinie of ideologie die een persoon kan aanhangen zijn er andere partijen die met dezelfde kracht tegen deze ideeën opstaan. Beide kanten claimen de beste argumenten voor of tegen te hebben, de echte feiten en het juiste wereldbeeld. Voor de islam is dat niet anders, maar deze contra-argumenten onderbouwen is eenvoudiger dan u wellicht denkt.

Ironisch genoeg, beschouwen beide kanten elkaar als zijnde geïndoctrineerd, blind voor de werkelijkheid en ronduit “gek”. De meesten belichten alleen de informatie die overeen komt met hun eigen wereldbeeld en deze ondersteunt, daar het anders erg oncomfortabel wordt. Toch wil ik u enige verrassende informatie geven over de islam. Ik moedig u zeker aan om ook verder te kijken dan alleen de Main Stream Media (MSM) en wanneer u er de tijd voor kunt vinden, om zelf eens in de Koran te lezen…

Om u een goede start te geven met het inwinnen van kennis en informatie wil ik een aantal zaken presenteren die u mogelijk niet weet over de islam, en die ook niet voor de hand liggen als U niet weet waar te kijken.

Islam is niet ge-“hijacked”. Dat de islam ge-hijacked is, wordt vaak als vanzelfsprekend door niet-moslims aangenomen omdat zij er vanuit gaan dat alle “religies” hetzelfde zijn. Soms gaat dit zover dat sommigen in hun onwetendheid beweren dat de koran en bijbel vergelijkbaar zijn. De reden dat niet-moslims zo gemakkelijk verbijsterd zijn, is dat de meesten van ons zich het verschil tussen de koran en elk ander religieus boek waar we bekend mee zijn, niet realiseren.

De christelijke bijbel is een collectie van geschriften van diverse schrijvers, soms geschreven met tussentijds eeuwen verschil, met gelijkenissen, adviezen en dromen, allemaal verzameld in één boek. Hetzelfde geldt voor de joodse torah. Zelfs degene onder ons in het westen die christen noch jood zijn, zijn nog steeds bekend genoeg met deze religies om dit te weten en daarom nemen we aan dat hetzelfde geldt  betreffend de Koran.

Echter de koran is maar één boek, geschreven door maar één man, gedurende zijn eigen leven. Het is bedoeld om alles erin letterlijk te interpreteren en de inhoud bestaat niet uit veel symboliek of mistige analogieën, het zijn veelal directe opdrachten. Natuurlijk bevat de koran tegenstrijdige stellingen, net als andere religieuze boeken. Maar de koran zelf voorziet de lezer van een manier, om te weten wat te doen met deze contradicties. In de koran wordt uitgelegd dat wanneer je twee passages hebt die elkaar tegenspreken, degene die op een later tijdstip is geschreven, de eerst geschreven tekst verdringt en dus vervangt.

K 2:106 (Koran Soerah/hoofdstuk 2: Ayat/vers 106) zegt; Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen?

De meeste westerlingen zijn zich er niet van bewust dat de vredige tolerante passages geschreven zijn in de vroege profetische carrière van “profeet” Mohammed. Afgaande op de koran, zijn deze passages vervangen door latere, meer gewelddadige en minder tolerante passages. Dus wanneer we hier in het westen jihadisten gewelddadige passages uit de koran horen quoten, en vervolgens vredige moslims die vredelievende teksten aanhalen, interpreteren wij dat zoals we zouden doen wanneer iemand de bijbel of de torah citeert. We denken dat er veel verschillende en tegenstrijdige passages in moeten staan zoals in andere religieuze boeken, dus moslims kunnen kiezen en eruit pikken wat ze fijn vinden om vervolgens elke actie die ze willen ondernemen te rechtvaardigen. De koran zit echter niet zo in elkaar; er is geen keuze of selectie. De koran vertelt zeer expliciet in onbedekte termen dat een moslim niet één gedeelte van de zeer heldere en directe boodschap moet aanpassen of negeren, anders zullen zij eeuwig in het hellevuur branden.

Het streven naar een wereldwijd oprichten en instellen van de sharia-wetgeving is een religieuze taak. Veel mensen realiseren zich niet hoe politiek georiënteerd de islam in de kern is. Feitelijk is de islam minder een religie dan een religieuze ideologie. Het omvat een verplicht en buitengewoon specifiek wets- en politiek systeem voor de gehele samenleving; de sharia-wetgeving. Er is binnen de islam géén scheiding van kerk en staat mogelijk. Sterker nog; de islam èn sharia vestigen een totalitair systeem bedoelt voor de samenleving op èlk niveau, inclusief rituele aanbidding, transacties en contracten, zeden en gewoonten, geloof en ook straffen. In de koran maakt Allah duidelijk dat door mensen geconstrueerde regeringsvormen, zoals democratie, vrijheid van meningsuiting en de mogelijkheid van kritiek op de koran, gruweldaden zijn die geëlimineerd moeten worden.

De hedendaagse uitdrukking “Creeping Sharia” wordt gebruikt om de langzame, opzettelijke en methodisch oprukkende islamitische wet aan te geven in niet-moslim landen. Officiële sharia rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk zijn reeds operationeel. Behandeling van financiële- en echtscheidingszaken als ook huiselijk geweld, vinden reeds plaats. Pogingen om de sharia-wetgeving te introduceren binnen de huidige wetgeving in Zweden, Duitsland en andere Europese landen zijn gaande. Terwijl sharia reeds een voet tussen onze deur heeft in geval van de kleinere rechtszaken als erfrecht en huiselijk geweld, zou het u zorgen moeten baren dat de sharia ;

 • opdraagt drinkers en gokkers af te ranselen
 • mannen toestaat om hun vrouwen te slaan
 • een gewonde aanklager/eiser toestaat een identieke “wraak”-straf te eisen dus letterlijk “oog om oog, tand om tand”
 • de opdracht geeft dat een dief een hand afgehakt moet worden
 • de opdracht geeft dat homo’s geëxecuteerd moeten worden
 • beveelt dat ongetrouwde overspeligen/hoereerders geslagen worden en echtbrekers gestenigd worden
 • beveelt de dood voor zowel moslims als niet-moslim wanneer zij kritiek hebben op Mohammed, de koran en zelfs op de sharia zelf
 • beveelt afvalligen te doden
 • gebiedt offensief, agressief en onrechtvaardige jihad te ondernemen (strijden voor de zaak van Allah)

Zoals beschreven in de koran, is sharia de “goddelijke” wetgeving, elke andere vorm van bestuur is een zonde. Het is de verplichting van elke moslim om dit na te blijven streven totdat elk bewind is omgezet naar een sharia-wetgeving.

Het is de moslim toegestaan om niet-moslims te misleiden als het de islam (de zaak voor Allah) helpt. Voor niet-moslims is dit principe, genaamd “Taqiyya”, een ander verrassend concept van de islam. Terwijl de meeste andere religies “Oprechtheid” hoog in het vaandel hebben, instrueert de koran moslims om te liegen tegen niet-moslims over hun geloof en hun politieke ambities om de islam te beschermen en te verspreiden. Er zijn vele voorbeelden van islamitische leiders vandaag de dag die iets in het Engels vertellen voor de westerse pers en vervolgens enige tijd later iets totaal afwijkends zeggen in het Arabisch tegen eigen volgers of geloofsgenoten.

Het bedriegen of misleiden van de vijand is altijd erg nuttig in een oorlog, en de islam is in oorlog met de niet-islamitische wereld totdat die hele wereld de sharia-wetgeving volgt. Alle niet-moslims die leven in niet-islamitische landen zijn daarom vijanden. Het misleiden van westerlingen is daarom volledig acceptabel, het wordt aangemoedigd wanneer het doel – de verspreiding van de islam – ermee wordt gediend.

Als voorbeeld was er de IARA (Islamic American Relief Agency) die een funding hield voor wezen, terwijl in feite het geld aan terroristen werd gegeven. Ze misleidden goedhartige westerse ongelovigen die geld gaven aan organisaties die actief westerse ongelovigen vermoordden. U kan het zelf ook onderzoeken, dit is géén geïsoleerd geval.

Moslim organisaties wereldwijd verklaren vaak dat de islam een religie van de vrede is, maar wat betekent dat werkelijk? Een moslim kan gemakkelijk een vredig vers of citaat uit het vroege gedeelte van de koran aanhalen, terwijl door het volgen van het principe van taqiyya, verzuimend het feit te noemen dat de strekking van het betreffende vers officieel vervangen is door latere, meer gewelddadige verzen.

Volgens de koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn, wanneer de islam en sharia in elk land regeert en dus heerst, anders nooit. Dit is waarom elke moslim oprecht kan zeggen dat de islam een religie van de vrede is.

Wanneer sommige van de voorgaande punten u hebben verbaasd, dan is er zeker nog heel veel meer dat u nog steeds niet weet. Dit onderwerp zal invloed op u uitoefenen. Het zal ook u raken in de nabije toekomst, dus informeer uzelf voordat genoemde zaken ook voor u feit geworden zijn.

Hier nog een tweetal verzen uit de koran over vervanging ;

 • K 16:101 zegt; En wanneer Wij het ene teken in plaats van het andere brengen –en Allah weet het beste wat Hij openbaart- zeggen zij: “Gij verzint slechts.” Neen de meesten hunner weten het niet.
 • K 17:86 zegt; En als Wij wilden, zouden Wij hetgeen Wij u hebben geopenbaard zeker weg kunnen nemen, dan zoudt gij daarin tegen Ons geen helper vinden.

11 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Weer zo’n uitstekend en leerzaam artikel in deze serie.
  Deze serie verdient het, gebundeld en uitgegeven te worden.

  En, wil de schrijver, de belangrijkste boeken noemen, die hij hier
  voor als bronnen gebruikt heeft ?
  Dan kunnen we allemaal onze kennis uitbreiden.
  Alvast bedankt.

 2. Janna schreef:

  Dit artikel beschrijft naar mijn mening , wat er nu wereldwijd aan het gebeuren is.

 3. Willem Seepma schreef:

  Dank Cool Pete. Het is mijn bedoeling de islam te duiden voor wat het is. De hedendaagse spanningen en gebeurtenissen te koppelen aan de voedingsbodem ervoor. Ik tracht uit te leggen waarvoor en waarom we als westerse samenleving ons bewust moeten zijn van de enorme impact die “andersdenkenden” op onze manier van leven (zullen gaan) hebben.

  U begrijpt dat ik daar zeker een bepaald standpunt in heb door vergaarde kennis uit tal van bronnen die feitelijk voor eenieder toegankelijk zijn op internet. Mijn grootste bron is evenwel, de islamitische “literatuur” zelf, zijnde Koran, Sira en Hadith. Erg taaie stof maar absoluut wel doorgrondelijk wanneer je eenmaal een “islamitisch” referentiekader hebt. Ook zijn er tal van docu’s, lectures en andere nieuwsbronnen wereldwijd op internet te vinden die voor ieder beschikbaar zijn. Ik categoriseer, stel samen, zoek uit en leg de verbanden om dit alles voorts enigszins begrijpelijk te presenteren voor alle lezers die (nog) geen kapstok hebben…

  Mijn motto; “Knowledge is our best weapon for defence”

  Bewustwording, mensen de ogen openen… Niets racisme, alléén de waarheid en wie kan daar tegen zijn?
  En voor Janna, je gevoel bedriegt je niet!

 4. Jan Pietermans schreef:

  U haalt de koran en hadith door elkaar. Die twee bronnen zijn totaal anders en verschillen van elkaar. Hadith boeken zijn het vroegst verzonnen ongeveer 200 jaar na de dood van profeet Mohammed door imam bukhari, muslim, ebu davud. Ik hadith boeken staan leugens over profeet Mohammed en God en is dus totaal niet te vertrouwen. God in de Koran geeft ook aan dat de Koran de enige bron is dat door God zelf is neergezonden. Het is een gedetailleerd boek waarvoor geen ander boek nodig is(6:114) en het is duidelijk boek om te verstaan(dus geen uitleg nodig door een mens). 1 boek 1 God-Allah, puur Monotheism

 5. Jan Pietermans schreef:

  Door hadith boeken krijgen geen Koran kenners slecht beeld over de Koran. Ook worden de vertaligen fout vertaalt door het de denkwijze van soennieten aan de hand van hadith boeken. Nergens inde koran moet iemand gestenigd worden, nergens in de koran mag een man vrouw slaan(woord DaRaBe betekent letterlijk weggaan en niet slaan), nergens in de koran worden homos geexecuteerd moet worden, nergens in de koran staat dat diefen hand af gehakt moet worden(weer een foute vertaling van soennietenn). Om de koran goed te kennen moet je hele Koran verzen goed kennen, om een woord juiste manier te gaan vertalen. Mijn advies is om de koran te lezen zonder ander bron bij te gebruiken maar puur de Koran alleen met verschillende vertalers en stamwoorden te vergelijken van andere verzen.

 6. Hannibal schreef:

  Geachte heer die niet Jan Pietermans heet. Het is fijn dat U uw geloof belijdt zoals u dat hier beschrijft, maar ik vrees dat u geen gelijk heeft. Het probleem zit in de navolging van Mohammed die de islam als hoogste goed nastreeft. Daarop is veel van de hadith gebaseerd, en de wetenschap die daaromheen is opgebouwd is weliswaar niet bepaald wetenschappelijk, mwaar wel heel uitgebreid gedocumenteerd.

 7. Submitter schreef:

  Bedankt voor uw antwoord heer Hanibaal en u heeft het totaal fout. Weet u wel wie navolgelingen profeet profeet Mohammed waren? Navolgelingen die de Koran volgen, want de boodschapper volgen is gelijk aan volgen van de Koran (zie 47:1-3) en geen hadith. Of stond er in die tijd hadith boeken? Wist u dat alle leugenaars(bukhari, muslim, ebu davud) kwamen uit centraal-azie? Het woord “hadith(gezegdes)”in de koran verwijst naar de woorden van God wat heel opmerkelijk, zoals 45:6
  “Dat zijn Gods tekenen. Wij lezen ze aan jou in waarheid voor. Aan welk bericht(hadith) zullen zij dan na [dat van] God en Zijn tekenen nog geloven? (6) “

 8. Willem Seepma schreef:

  Schreeuwen, ontkennen, verdraaien en over vertalingen zeuren…. Altijd hetzelfde liedje bij de mohammedaan. Bij mij komt u er niet mee weg want ik heb als auteur, de mohammedaanse boekjes ook, of moet ik zeggen, wèl gelezen…

  Een onzinnige discussie met “imam” Jan Pieterman of de submitter mohammedaan ga ik niet voeren. Ik wil u beide zeggen dat u (volgens uw eigen boekjes) slechte en hypocriete mohammedanen bent.

  Uw gekrijs over de Hadith, Sira in relatie tot de Koran raakt kant nog wal, de Hadith van Bukhari als ook Muslim zijn de meest authentieke èn erkende wereldwijd. Het merendeel van de Sharia-wetgeving wordt uit de Hadith geëxtraheerd. Vreemd dat u als mohammedanen uw “literatuur” ontkent… Voor het IS clubje zou u in aanmerking komen voor de dood vrees ik.

  ELKE mohammedaan dient die man (Mohammed) te volgen in elk detail, u weet wel die man die zich vergreep aan een kindje van 9 jaar oud, die man die honderden joden onthoofdde, die plunderde en iedereen dwong zich te bekeren tot de islam op straffe van de dood of anders het betalen van de Jizya belasting, oplopend tot wel 50% van het bezit. De man die als enige mohammedaan meer dan 4 vrouwen mocht hebben, het was hem persoonlijk geopenbaard door Allah. Diezelfde man die voorstaat, via openbaring, vrouwen te slaan inderdaad (K 4:34). Die man die…. ach, laat verder maar, teveel om hier neer te zetten!

  Hoe dan ook heer Pieterman en heer Submitter, u dient als oprechte moslem, en ik ga daar vooralsnog vanuit dat u dat wilt zijn, zeker wel die voorgenoemde man te volgen volgens, jawel, de KORAN; Lees even mee;
  K 33:21, 3:31, 33:36 en 6:33 Wanneer u verzaakt, helaas voor u geen paradijs met rivierstromen, koelte der bomen, fruit in overvloed en natuurlijk de maagden…72 stuks (*72*72) U weet waarvan ik spreek. U komt dan links van de troon uit… u weet waar ik over spreek, het hellevuur.

  Ik verwar geen Koran en Hadith hoor, juist die overleveringen van Mohammed zijn voor u de leidraad in uw leven ! Ontkenning?? Allah vindt dit niet ok (denk ik) enne… stopt u ook met uw Taqiyya pleging, u weet wederom waar ik van spreek.

  Buiten de Bukhari, Muslim en Abu Dawud zijn er voorts nog bv Bukhan Ibn Ishaq en Al-Tabari, laatsten worden minder betrouwbaar geacht, wellicht bent u, heer Pieterman/Submitter wat verward?

  Ontkenning of afwijzing van bv de Hadith betekent ontkenning van Mohammed en dat gaat u duur komen te staan bij Allah, volgens uw geschriften…

  Allah is snel in het verrekenen ! (Ook uit de Koran)

 9. Aspirante Moslim schreef:

  @Willem,
  elkaar in waarde laten staat ook niet in uw boekje…….. je kunt ook op een normale reageren ipv uw tegenstander te kleineren: “Schreeuwen, ontkennen, verdraaien en over vertalingen zeuren…. Altijd hetzelfde liedje bij de mohammedaan. ” u bent net zo erg ( in gedachten ) als de IS lui of andere extremisten….mensen in een HOKJE zetten , oo jij bent dit en jij bent dat en ik ben dit ……. bah , door zulke lui is de wereld ook naar de knoppen gegaan of zal gaan.
  Niemand die hier u persoonlijk aanvalt……maar toch doet U dit wel ( dit zegt al eigenlijk genoeg over u )
  ten eerste plaats je hebt gelijk als je over mohammedanen hebt want dat is geen Islam. want in Islam is God/Allah centraal ( islam betekent letterlijk overgave of onderwerping aan God/Allah ) en niet een mens.
  uw “betrouwbare “bronnen zijn voornamelijk hadiths , zoals submitter al weergeeft en als je de link ook aan klikte , zou je meer info vergaren , en zou je snappen wat submitter bedoelde, we kunnen laag of hoog springen maar JIJ, zoals vele van jullie ( anti-Islam) zijn vol met jullie eigen “waarheden” dus die 100% betrouwbaar.
  maar ik ga met u meelezen zoals u het vroeg :
  K33:21 . Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.
  K3:31. Zeg: “Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig.”
  K33:36. En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald.
  K33:33. Wij weten zeer goed dat hetgeen zij zeggen u verdriet doet, doch zij verloochenen u (profeet) niet, maar het zijn de tekenen van Allah die de boosdoeners verwerpen.

  bron : http://pitoweb.nl/salat/Quran.htm ( * EEN van de vele VERTALINGEN op het net )

  en over slaan van vrouwen ( als ik zeg dat het vertaal kwestie is/was wordt ik DOOR JOU toch als een klein kind aan de kant gezet, want ik ZEUR over de vertalingen : zie je eerste zin)
  juste vertaling over aya wat jij zo graag wilt bespreken ( o ja het is wel in Engels , ik hoop dat je engels kan , zo niet wil ik ook wel voor jou vertalen)
  http://submission.org/friday_no_such_thing_as_wife_beating_in_quran.html

  compleet wat anders dan u voorstelt ….hmmmmm ,
  //sarcame on
  ach wie ben ik ( mijn hele leven lang asperante moslim geleeft ) maar u, u heeft alles gelezen en geleerd zoals : de Koran , de Hadiths en Sira’s , petje af …….dus U MOET WEL DE WAARHEID SPREKEN ……..
  //sarcame off ( NOT)

  In Koran wordt het gezegd dat Koran ,door Allah zal worden beschermd , dit kun je zekers niet zeggen over HADITHS….. die zogenaamde regels van Islam vertegenwoordigen…

  U zegt dat u de Koran heeft gelezen, waarschijnlijk met een speciale bril, want ik kan me niet vinden in uw Koran verzen.

  ik denkt dat mijn reactie u niet wakker zal schudden, want u zit al vol met “uw waarheden” en alles erom heen is niet correct, een leugen …
  maar ik doe het meer voor andere die deze “discussies” gaan lezen en zelf kunnen zien wat de waarheid is ….

  zo , dit wilde ik even kwijt, zal hier en daar grammatica fouten zijn , maar zie dat maar over de hoofd….. trouwens wisten jullie dat , dat de arabieren destijd zeer trots waren op hun mooie taal ??? net zoals de Nederlanders met hun mooie grammatica taal ( nu zie ik het pas , de verglijkingen ) ….

 10. Willem Seepma schreef:

  @Aspirante Moslim
  Ik zie nu pas uw reactie omdat iemand mij erop wees. Dus vandaar nog even een comment van mij.

  De verzen;

  K33:21 Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor iedere Mohammedaan=Mohammed moet gevolgd
  K3:31. Zeg: “Indien gij Allah liefhebt, volgt mij…=Mohammed moet gevolgd
  K33:36. Wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is afgedwaald.=Afvallig dus>moet dood
  K6:33. Verwerpt u de profeet, dan verwerpt u Allah…=Mohammed moet gevolgd

  heb ik kort even voor u samengevat met de uitleg erachter… Zegt u het maar…

  U refereert aan een artikel waarin verzen worden aangehaald die overschreven zijn, bijvoorbeeld K2:256 is abrogated door K9:5 (verse of the sword)… Dan zijn we uitgepraat denk ik. U pleegt hier het bekende TAQIYYA.

  En u heeft het over waarheid?

  Lees ook mijn andere columns eens over bv Taqiyya of de Sharia of het stuk “Ziende blind”…

  Er gaat waarschijnlijk een wereld voor u open over uw voorbeeldig rolmodel, de oorlogszuchtige pedoprofeet Mohammed, mogelijk gaat u dan zelfs eigenhandig uw Koran de deur uitsmijten…

  Islam = Koran+Sunna = IS terwijl gematigde moslims bestempeld worden in de Koran als HYPOCRIET hetgeen niets meer of minder betekent dan AFVALLIGE !

  #HAVEFUN