DE WERELD NU

NL2021 – Verkiezingsfraude? De verleidingen zijn groot

NL2021

Vanuit het perspectief van alle wijzigingen ten opzichte van wat bij verkiezingen in Nederland normaal werd geacht, hield Frans Groenendijk gebruiken en nieuwigheden van NL2021 tegen het licht.

Om maar met de deur in huis te vallen: de stempassen en bijbehorende toelichting zijn deze keer totaal anders dan bij alle voorgaande verkiezingen in dit land – de tekst op de stempas bevat zelfs een onzinnige bewering –, zelfs de Kiesraad heeft bezwaar gemaakt tegen de manier waarop de verkiezingen van 2021 zijn georganiseerd en de voorzitter van die Kiesraad is benoemd in 2021.

En D66-mevrouw Ollongren is minister van Binnenlandse Zaken.

Verkiezingsfraude? Een reële vraag daarbij is: hoe waarschijnlijk is dat? Géén vraag is: zouden we daar nog iets tegen kunnen doen. Het antwoord daarop is duidelijk: neen. Althans, er bestaan geen goede mogelijkheden dat na afloop nog op reguliere wijze te doen.

Hoe komt men terecht in een risicogroep?
Eerst maar die onzinnige opmerking op de stempas over risicogroepen. Weldenkende mensen zullen op vage opmerkingen met betrekking tot risicogroepen reageren met de vraag: over welk risico heeft u het?

Die vraag is beslist ook van belang bij die merkwaardige kreet op de stempas: “Dit [stemmen op 15 en 16 maart] is vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het Corona-virus tot de risicogroepen behoren.” Zeker met dat idiote “als gevolg van” en dat vage “vooral” en “bedoeld” erbij, is die vraag extra dringend. Risico op in de buurt komen van andere mensen? Op besmetting met het virus, risico op slapjes worden door dat virus, risico op ernstig ziek worden of het risico op overlijden dóór of mèt het corona-virus in het lijf? Trouwens, niemand gaat tot enigerlei risicogroep behoren ‘als gevolg van’ welke ziekte dan ook.

Natuurlijk, de gemiddelde GroenLinkser zal hierop reageren met “Je weet toch”. Dit soort zaken moesten we mijns inziens echter maar niet overlaten aan de Klavers van deze wereld. Het verontrust mij dat de tekst op stempassen blijkbaar is overgelaten aan de spreekwoordelijke stagiaire. En nee dit is geen steek in de richting van allochtonen. Als het zo uitkomt verschuilt men zich immers ook achter de prestaties van autochtone stagiaires.

En let op: op de stempas lezen we dus niet hoe die risicogroepen gedefinieerd zijn, laat staan dat men ons rechtstreeks als kiezers aanspreekt afhankelijk van het onderscheid, de discriminatie zeg maar, tussen mensen in die groepen. Ik ben ruim boven de 55, maar nog steeds kerngezond, hoewel ik als oudere niet meer in groepsverband mag sporten… Is dat stemmen op 15 of 16 maart nu wel of niet voor mij ‘bedoeld’? En vooral? Vooral!?

De begeleidende brief is in feite één krachtige aanmoediging om niet te gaan stemmen: niet op de 15 of de 16e, maar ook niet op de dag van de verkiezingen.

Inspiratie uit de VS
Verkiezingsfraude? Dan is een logische beginvraag: waar zou een initiatief daarvoor vandaan komen? Vermoedelijk uit de hoek waarin ook de mensen te vinden zijn die inmiddels laaiend enthousiast zijn over de absoluut ongelooflijke prestatie om Joe Biden benoemd te krijgen tot president van de Verenigde Staten van Amerika.

Geen misverstand: er zijn enorme verschillen tussen Kamerverkiezingen in Nederland en presidentsverkiezingen in de VS. Op de eerste plaats gaat het daar (vooral!) om één positie en in Nederland om 150 en op de tweede plaats zijn de verkiezingen in de VS getrapt terwijl ze in Nederland perfect evenredig zijn, tot en met de toekenning van de zogenaamde restzetels toe. Vanwege het systeem van kiesmannen – dat met uitzondering van enige kleine staten als Maine en Nebraska staat voor een Brits aandoend ‘alles of niets’– is het fenomeen van zogenaamde swing states daar sinds jaar en dag uitzonderlijk belangrijk voor de strategie in verkiezingscampagnes.

Datzelfde fenomeen maakt de verleiding om te frauderen groot.

Verschillende van die swing states zijn bovendien samengesteld uit een of enkele counties waar héél veel stemmen worden uitgebracht en veel andere waarin maar heel weinig kiezers wonen. Biden won niet alleen in ontzaglijk veel minder counties dan Trump maar ook in aanzienlijk veel minder dan Obama destijds.

Indien het kiescollege bestond uit een kiesman/vrouw per county had Trump er daar meer dan 80% van gehaald. Inderdaad zou dat een heel oneerlijk kiesstelsel zijn, het illustreert echter wel dat, voor wie niet schroomt om verkiezingsfraude te organiseren, die geografische verdeling van kiezers een nog véél sterkere verleiding vormt om te frauderen.

Onze Nederlandse denkbeeldige fraudemeester(es) stond dus voor een uitdaging die bepaald niet overwonnen kon worden door de Amerikaanse aanpak een-op-een te kopiëren, terwijl hij of zij ten tijde van het plannen maken niet eens zeker wist hoe die in de VS zou uitpakken. Maar niet alle verschillen tussen Nederland en de VS stelden en stellen onze fictieve samenzweerders tegen te veel invloed voor het gemene kiezersvolk, voor een grótere uitdaging.

Andere verschillen maken het voor hen juist een makkie. Naast de grote verschillen voor wat betreft de kiesstelsels, liggen hier de stemverhoudingen ook nog totaal anders en ligt de verhouding tussen regeringsmacht en SARS-COV-2 omgekeerd.
Zowel in de VS vorig jaar als in Nederland (en andere landen) dit jaar was/is voor fraude-planners COVID19 een waar godsgeschenk.

Net als in de VS speelt ook in Nederland COVID19, Corona of SARS-COV-2 (vanwege die ‘2’ erin verdient die laatste naam eigenlijk de voorkeur) een cruciale rol. Belangrijk verschil is dat dáár de zittende president de hysterie tegensprak en het kabinet Rutte III en haar politieke vrienden, de hysterie juist op schijnbaar kalme wijze aanwakkeren.

En hoe anders liggen ook de politieke verhoudingen in Nederland! Zelfs in 1984 haalde Ronald Reagan bij de meest indrukwekkende verkiezingsoverwinning in de geschiedenis van de Verenigde Staten SLECHTS 58,77% van de stemmen! Een paar dagen na de vorige Tweede Kamerverkiezingen schreef ik dit:

In 1998 bezetten de grote oude partijen – PvdA, CDA en VVD, ook wel aangeduid als ‘kartelpartijen’ – samen maar liefst 112 zetels en met hun moderne collega’s van D66 en GL erbij zelfs 137.

PvdA, GroenLinks – en in iets mindere mate de SP – staan te springen om aan te schuiven voor de vorming van een nieuw kabinet Rutte of een eerste kabinet-Kaag. In de laatste peilingen staan de niet-kartelpartijen op minder dan 25%. Waarom zou men überhaupt verkiezingsfraude overwegen? Wat zou men vrezen? Ik denk eigenlijk niet dat er iemand ‘van de overzijde’ echt vreest dat na aanstaande woensdag PVV en FvD samen meer dan 60 zetels zullen bezetten. En mocht dat toch gebeuren, dan verwacht ik dat er na een niet te opvallend korte formatie periode een minderheidskabinet gevormd zal worden, dat met wisselende steun van partijtjes als JA21, SP en PvdD het weer jaren vol zal houden.

Mijn vrees is dan ook dat zij niet zozeer vrezen, maar hopen.

Hopen dat veel stemmen niet zullen worden uitgebracht en dat de mensen die voorstander zijn van een soeverein Nederland gedemotiveerd raken, wanneer ze nauwelijks winnen in het parlement en weer een nieuw kabinet is gevormd met VVD, CDA, D66, PvdA en – indien getalsmatig onvermijdelijk – GroenLinks. Tegen zo’n achtergrond zouden de fraudemeesters ook niet mikken op een ‘onverwacht grote’ overwinning van specifiek één of twee der kartelpartijen. Als er maar genoeg stemmen terechtkomen bij de grote drie uit de twintigste eeuw samen met de vernieuwingsbeweging D66 (Je mag het openlijke, actieve streven naar het hoogverraderlijk opheffen van de Nederlandse soevereiniteit toch wel een vernieuwing van betekenis noemen!) en weinig op PVV en FvD, hebben ze hun zin.

De fasering van de ‘tijdelijke’ wijziging van het kiesstelsel
Het meest opmerkelijke aan de strapatsen van Ollongren met betrekking tot verkiezingen en SARS-COV-2 is de fasering en de spreiding van haar zetten. Het gevaar van fraude is langs drie wegen vergroot. En daarnaast zijn er zetjes om de kans op betrappen op fraude te verkleinen. Met die spreiding doel ik op die driedeling a) stemmen in verpleeghuizen uitsluitend voor personeel en bewoners daar, b) poststemmen en c) vervroegd stemmen. Die fasering zette mij in eerste instantie nog stevig op het verkeerde been in mijn onderzoekje.

Halverwege 2020 werd begonnen met werk aan een ‘Tijdelijke wet Verkiezingen COVID19‘. Daarin werd alleen a) uitgewerkt, terwijl b) en c) er alleen in werden aangekondigd. De kwaliteit van dat eerste wetsvoorstel was echt ondermaats. Er was niet veel aandacht voor het gebrek aan kwaliteit en voor het feit dat die circa 115 duizend mensen bij uitstek een risicogroep vormen voor wat betreft “intimiderende adviezen”. De zetten met betrekking tot die beide grotere groepen werden pas uitgewerkt in een Wijzigingswet op die Tijdelijke wet.

Je vraagt je af waarom er überhaupt over die eerste, tijdelijke wet gestemd werd in het parlement, terwijl er gewerkt werd aan een ‘wijziging’ van die wet die veel ingrijpende was dan die wet zelf! Groep b) omvat maar liefst 2,4 miljoen mensen en groep c) een volledig onbekend aantal. Bij elkaar mogelijk dus 50 keer zoveel als die verpleeghuis-stemmen.

Oplettende Kiesraad?
Ongeveer tegelijk met de goedkeuring van die Tijdelijke wet zelf, gaf de merkwaardige instantie die Kiesraad heet, haar advies over die wijzigingswet. Zeer opmerkelijk aan dat advies is dat de oordelen over de aanpak rond die groepen b) en c) zeer sterk van elkaar verschilden: bij briefstemmen hebben ze grote bedenkingen, bij dat zogenaamde ‘early voting’ van maandag en dinsdag helemaal niet.

Het complete advies kun je niet lezen op de website van de Kiesraad, maar je kunt het wel downloaden als PDF. De tekst beslaat 13 pagina’s en er zijn twee tabellen toegevoegd als bijlagen.
Wat anders opgemaakt (de originelen zijn te breed om hier prettig af te beelden) vindt u de belangrijkste rijen uit die tabellen hieronder. De in mijn ogen belangrijkste: namelijk de rijen die betrekking hebben op “Waarborging van de kernwaarden van het verkiezingsproces“. Deze rij uit de tabel over briefstemmen liegt er niet om:

NL2021

De gele markering komt uit die pdf: hij staat voor: wat het uiteindelijk is geworden. De tekst over briefstemmen onder het kopje ‘Risico analyse’ is zelfs onbarmhartig realistisch te noemen:

3.2. Risicoanalyse
Briefstemmen kent de volgende risico’s:
i. Op het moment dat de kiezer (thuis) het stembiljet invult, zijn er geen stembureauleden of waarnemers aanwezig om erop toe te zien dat de kiezer vrij van beïnvloeding zelfstandig het stembiljet invult. Bij beïnvloeding door naasten of omstanders kan worden gedacht aan ‘family voting’, maar ook aan het op grotere schaal (bijvoorbeeld in tehuizen) ronselen, kopen of ontvreemden van stemmen.
ii. Vanaf het moment dat de kiezer het stembiljet in de (brieven)bus steekt, kan er slecht toezicht worden gehouden op eventuele frauduleuze handelingen die plaatsvinden als de briefstem onderweg is naar het briefstembureau. Hierbij kan worden gedacht aan onderschepping en vervanging van de stembiljetten. Dit risico kan zich tevens voordoen bij de verzending naar de kiezer.
iii. Door logistieke problemen bij de postbezorging, in de brievenbussen en in de sorteercentra kunnen stembiljetten niet of te laat aankomen.

Mede ‘dankzij’ de Partij voor de Dieren is in verband met het briefstemmen veel aandacht gegaan naar ‘discriminatie’ vanwege het feit dat alleen 70-plussers zo mogen stemmen en daardoor minder aan die bedenkingen van de Kiesraad. Het briefstemmen is niet helemaal nieuw: we kenden al het stemmen door Nederlanders die niet in Nederland wonen.

Er zijn regels die speciaal toezien op het voorkomen van fraude daarmee. Op 12 februari jl meldde bijvoorbeeld Welingelichte Kringen echter dat Ollongren heeft laten weten dat briefstemmen beslist niet streng gecontroleerd zullen worden: het zou immers gaan om domme, of toch in ieder geval onhandige ouderen. Heel recent heeft Ollongren nogmaals gewezen op de incompetentie van die 2,4 miljoen oudere kiezers. Desondanks:

NL2021

Ziet u overigens de overeenkomst met de VS? Daar voerden (en voeren) de racistische Democraten aan dat identificatie bij het stemmen racistisch was omdat niet-blanken immers te dom zijn om dat te regelen.

De briefstemmen worden verzameld, maar de opslag ervan is niet expliciet geregeld in de wet. En alles loopt ‘via de burgemeester’, lees: gemeenteambtenaren.

Hoe druk wordt het in de stembureaus?
De combinatie van paniekzaaierij en vaagheid op en bij de stempassen zou ertoe kunnen leiden dat nogal wat mensen op die 15e en 16e maart gaan stemmen, terwijl er dan slechts een fractie van het normale aantal stembureaus open is. Ook in de grootste gemeenten hoeven er dat van de wet slechts 20 te zijn. Het zou dan dus juist stervensdruk kunnen worden. Chaotische toestanden: ideaal voor fraudeurs. Ik durf er niet op te wedden dat het chaos wordt, maar vind het pijnlijk opvallend dat – bijvoorbeeld – de Kiesraad niet of nauwelijks gewezen heeft op dat gevaar.

De Kiesraad
Wat is dit trouwens voor een club? Het bestaan van de Kiesraad is geregeld in de Kieswet. Best apart eigenlijk is dat de Kiesraad zowel het centrale stembureau is als een adviesorgaan zoals gedefinieerd in de – recent gewijzigde! – Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Hoewel die laatste wijziging van die kaderwet deels onder de vlag geschiedde van een zekere verzelfstandiging van die organen, ademt de wet nog volop dat het rechtstreeks onder de (zittende) regering valt.

Dat ‘zittende’ heb ik met name toegevoegd vanwege het feit dat de –slechts!– zeven leden steeds voor de duur van vier jaar aangewezen worden. De zittingsperiode kan verlengd worden, maar van huidige leden zit er slechts één vanaf 2013 in. Via die kaderwet is wel geregeld dat gestreefd wordt naar evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mensen uit culturele minderheden in die organen, maar niet dat mensen uit formele of daadwerkelijke oppositiepartijen erin vertegenwoordigd zijn! Laat dit even bezinken voordat we kijken wie er nu inzitten.

Samenstelling Kiesraad
Een overzicht daarvan is te vinden bij “over ons” op de website van de Kiesraad. Dat overzicht geeft tamelijk weinig informatie over de vijf mannen en twee vrouwen.

Prof.dr. R.B. (Rudy) Andeweg is benoemd in 2017 en tot vice-voorzitter in 2018.
Meneer Andeweg is 68 jaar en een hardcore PvdA-er. Hij staat kritisch tegenover referenda en moet niets hebben van ‘populisme’. Best apart voor iemand in zo’n orgaan! Hij waarschuwde In de Volkskrant, in 2005,

dat de mogelijkheid voor kiezers om per referendum de Tweede Kamer te corrigeren, zou leiden tot directe democratie, berust op een misverstand.

Aanleiding voor zijn waarschuwing was het referendum over de Europese grondwet. Referenda moesten “de vertegenwoordigende democratie eerder beschermen tegen een opeenhoping van onbehagen bij kiezers“. Ze moesten een uitlaatklep vormen dus. In hetzelfde stuk (link) beweerde hij dat de toenmalige Labour-regering tot op het bot verdeeld was over het Engelse lidmaatschap van de EU destijds: “Er was een referendum om zelf geen besluit te hoeven nemen”. Een raadgevend referendum mocht wel van hem.

Om de vertegenwoordigende democratie niet te ondergraven, zou zo’n volksinitiatief niet bindend, maar louter raadgevend moeten zijn.

Pikant is wel dat hij zo’n advies wel had willen hebben over immigratie….

Dr. P. (Peter) Castenmiller is benoemd in 2013. Hij is politicoloog. Zijn publicatielijst is weinig indrukwekkend, maar hij is ook nog niet zo oud. Dus maar een kijkje genomen bij een oudere co-auteur van zijn artikelen, de socioloog Paul Dekker. Die werkt bij het SCP en de Tilburgse Universiteit. Hij schrijft graag over globalisering. Bijvoorbeeld in een stuk met de tamelijk veelzeggende titel “Dealen met de grote wereld. Globalisering in de publieke opinie en op het werk.“… Meneer Castenmiller treedt hier op in een podcast van de Universiteit Leiden.

Daarin is sprake van een ‘theorie’ van “Weerbare Democratie“. Vooral diens populistische collega Bastiaan Rijpkema – ook bekend dankzij de Volkskrant – is aan het woord. Die houdt zich vooral bezig met de kwestie van

… bedreigers van de democratie die zich wel aan de regels houden…

Letterlijk zegt hij: “Wat voor legitimatie kun je bedenken om daar tegen in te grijpen?“. Hij heeft het ook over ‘complot-extremisme’ ook in relatie met SARS-COV-2!

Hij spreekt over het verbieden van de partij CP86 in 1998. Reden: .. dat ze opriepen tot discriminatie van immigranten.
Partijen kunnen verboden worden op basis van beschuldigingen over “algemeen aanvaarde grondvesten van het rechtsstelsel“, legt hij uit. Deze Rijpkema vindt het een interessant (!!) gegeven dat de Republikeinse Partij op die grond verboden kan worden.

En hij meldt dat Wilders (!) van zijn vervolging een politiek verhaal maakte!

Meneer Castenmiller gaat er niet tegenin in diezelfde podcast. Hij benoemt wel het oneindig rekbare begrip desinformatie als actuele bedreiging. En stoort zich aan de mogelijkheid dat mensen zich afvragen “is er wel of niet gerommeld met uitslagen”. In deze opmerkelijke podcast wordt openlijk gesproken over ‘de retoriek van Trump’ die in Nederland ook door Baudet wordt gehanteerd: hoe kun je je beschermen tegen twijfel zaaien aan integriteit van de verkiezingsuitslag?

Prof.mr. J.E. (Jacobine) van den Brink is benoemd in 2017. Zij is onder andere ook lid van de Raad van Toezicht van de Evangelische Omroep. Verder is ze plaatsvervangend rechter en heeft ze nog tal van andere functies waaronder lidmaatschap van de VAR-commissie “Europeanisering van het bestuursrecht”. Over soevereiniteit gesproken…

H.E. (Hestia) Reukema-Gevers is benoemd in 2018. Hoge ambtenaar in Rotterdam. Was voorzitter van deelgemeenteraad Hoek van Holland. Lid van de VVD.

Mr. A.B.L. (Aat) de Jonge is benoemd in 2019. Was tot 2015 lid van het CDA. Voor die partij was hij Kamerlid en partijbestuurder. Hij was maar liefst 30 jaar burgemeester in vijf verschillende gemeenten! Wikipedia over hem: “De komst en aanwezigheid van een AZC werd door De Jonge met verve verdedigd. Dit leverde onenigheid op met de burgemeester van Kampen die een avondklok wilde instellen voor de asielzoekers uit Dronten”. Hij kon bepaald niet door een deur met CDA-wethouders in Dronten en wilde bij zijn afscheid geen commentaar geven op zijn vertrek.

Ir. J.R. (Ronald) Prins. Lid. Benoemd in 2018. Hij studeerde Technische Wiskunde aan de TU Delft – op zich een mooie aanbeveling – en lijkt op het eerste gezicht juist een van de minder politieke benoemingen geweest. Heel recent blijkt dit mogelijk de meest bedenkelijke benoeming in de Kiesraad te zijn.
Onder de schuilnaam @Cryptoron (Hallo, mevrouw Kaag, was er niet iets met anoniem opereren op sociale media?) is hij ook actief op Twitter. Je ziet daar dat hij zeer ingewerkt is in de wereld van het hacken etc: beslist nuttig om zo iemand erbij te hebben in de Kiesraad. Maar zijn politieke affiniteit blijkt er ook duidelijk!

Hij liket daar bijvoorbeeld onderstaande tweet van een D66 raadslid over ‘freaks’ die wantrouwend zijn:
NL2021
Hier prijst hij KeesVee van D66 aan. En hij is dus pijnlijk nauw betrokken bij markkoek-gate. Deze Koek was zelfs personeelslid van Kiesraad-lid Prins in diens onderneming. Ook Code Oranje slaat daarover alarm: “D66 minister geeft klus aan partijgenoot én sponsor #MarkKoek van #hackdefense“.

Tenslotte is daar de nieuwbakken voorzitter drs. W.J. (Wim) Kuijken. Benoemd in 2021.
Hij is ook 68 jaar. Heeft een hele serie van nevenfuncties, waaronder vijf voorzitterschappen van raden van toezicht. Hij was eerder hoge rijksambtenaar op diverse ministeries en adviseur van Wim Kok en Balkenende. Tot 2014 PvdA-lid.

De eerste associatie: wonderlijk dat hij pas 1 januari van dit jaar lid van de Kiesraad is en direct voorzitter is geworden: minder dan drie maanden voor Tweede Kamerverkiezingen die extra spannend zijn vanwege dat SARS-COV-2 en ‘bijbehorende’ wetten. Nu was de vorige voorzitter aan het einde van diens vierjarige benoeming en die wilde niet verder.

Maar toch.

In het licht van het bovenstaande over de andere leden is een ding duidelijk: een plaats in de Kiesraad is bij uitstek een plaats waar mensen uit het bekende circuit een mooie functie krijgen. (Overigens alleen voor de voorzitter ook financieel heel aantrekkelijk.)

Daarmee zeg ik niet dat deze mensen corrupt zijn, of openstaan voor het faciliteren van stemfraude. Wel dat onrust over het ‘erebaantjes gehalte’ alleszins begrijpelijk is. Deze mensen verkeren stuk voor stuk in een milieu waarin FvD en PVV op z’n minst als ‘niet fatsoenlijk’ worden beschouwd.
Waarmee ik terugkom bij mijn eerdere opmerking dat echte oppositiepartijen er geen plaats in hebben!

Dode kiezers en kwijtgeraakte stempassen
En intussen kregen – net als in de VS vorige jaar– er al heel wat dode mensen een stempas. Het ging in ieder geval al om 850 stempassen – circa 3% van het verwachte aantal stemmen – in Geldermalsen en omstreken. Toevallig haalden PVV en FvD in 2017 daar ruim 21% van de stemmen… Bovengemiddeld voor beiden.
In Rotterdam raakten al 150 briefstemmen kwijt!

Ik heb goede hoop dat de stemfraude deze keer (nog) beperkt zal blijven en de partijen die voorstander zijn van behoud van de Nederlandse soevereiniteit hoogstens enkele zetels zal kosten. Tegelijkertijd denk ik dat het uitzonderlijk belangrijk is om nu uiterst alert te zijn. In de VS hebben de Democraten hun wonderbaarlijke overwinning inmiddels via de wet al bijna omgezet in het beëindigen van de Amerikaanse soevereiniteit door miljoenen illegalen stemrecht te geven en de grenzen wijd open te zetten voor meer immigratie. Het gevaar van verkiezingsfraude moet zeker gezien de bedenkelijke internationale, EU-ige en zelfs VN-ige contacten van de kartelpolitici niet onderschat worden!

Ga dus alstublieft toezicht houden!

Met name op donderdag! Ik weet het uit ervaring: in de praktijk is dat controleren niet gemakkelijk. Vanwege het Corona-gedoe zal het deze keer nog lastiger zijn. Maar zeker is dat lieden die geneigd zouden zijn te frauderen door aanwezigheid van burger controleurs daarvan weerhouden kunnen worden.

Tegelijkertijd is het van groot belang dat de achterban van PVV en FvD het gevaar van omvangrijke fraude ook niet gaat overschatten. Dat is alleen mogelijk indien een groter deel van de stembureau-leden sympathisant of lid zijn van partijen die voorstander zijn van behoud van Nederlandse soevereiniteit.


Meer over NL2021 vindt u hier.

10 reacties

 1. Willie schreef:

  Dat verschillende oppositie leiders niet meer op de Nederlandse TV willen omdat ze daar massaal schofterig bejegend worden geeft aan dat de media veel dieper gezonken is dan in Rusland.

 2. Netniet schreef:

  Het stemmen uit buitenland is ook vrijwel onmogelijk gemaakt als je lang in buitenland verblijven moet vanwege Covid.
  Hoe kan ik iemand machtigen als ik in buitenland ben…..dat gaat dus niet.
  Dan had ik een half jaar geleden een brief moeten sturen naar Den Haag om te stemmen…….nou daar was ik een half jaar geleden niet echt mee bezig.
  Voor dat soort dingen heb je toch gewoon DigiD. Maar dat werkt dus niet

 3. Cool Pete schreef:

  Heel belangrijk hier op te wijzen.

  In der V.S. is er op zeer grote schaal verkiezings-fraude gepleegd.
  Voor een overzicht : 3 rapporten van Peter Navarro [ ex-dir.Trade Council.]

  Nu in Nederland : brief-stemmen :
  – 2,4 miljoen brief-stemmen : daar kan elke doorslaggevende uitslag mee worden
  samengesteld
  – Het is volstrekt on-controleerbaar : het aantal gedrukte biljetten; het invullen;
  het tellen zonder openbare controle; e.a.
  – Het werd in verleden, afgewezen door de Kies-raad: fraude gevoelig
  – Het is in Frankrijk verboden
  – Het is buiten het Parlement ingevoerd , en in strijd met de regels van de Kies-wet;
  net als het gebruik van computers – en on-controleerbare verbinding met internet.
  – Ollongron heeft zelfs de indentitficatie laten vallen
  – De stem-computers zijn “gecontroleerd” door een d66-buro.

  Het moet bij de hoogste rechters en instanties aangebracht worden, en verboden.

  WIE telt de stemmen – dat hebben ze er van gemaakt.
  Als in de eerste de beste [ socialistische ] diktatuur.

 4. Netniet schreef:

  2.5 mil briefstemmen.
  Onmogelijk dan had je voor 17 feb een brief moeten sturen.

 5. Anonymous schreef:

  Risicogroepen, horen daar ook failliete ondernemers, en hun werkloze werknemers, en hun gezinsleden, bij? Bijbaanloze studenten? Studenten met oplopende studieschulden? Onder spanning staande huwelijken en samenlevingsvormen? Verbroken relaties? Dakloos geworden mensen? Mensen met uitgestelde medische behandelingen? Teveel om op te noemen.

  Vlak het aantal personen die, direct of indirect, werkzaam zijn voor overheden en dergelijke niet uit, die vinden het prima dat ze voluit betaald blijven worden (we doen het samen, toch?), nog extra vergoeding voor koffie en zo krijgen ook nog, die vinden politieke partijen die ambtenaren afkopen tof.
  In militaire dienst mocht ik niet stemmen, met als reden dat teveel militairen dan zouden stemmen voor die politieke partij die het grootste defensie budget beloofde. Waarom mogen (semi)ambtenaren dan wel stemmen? Dat is de kat op het spek binden, hoe groot is de kans dat de kat gaat stemmen om ontbonden te worden van het spek? Oftewel, hoe groot is de kans dat ambtenaren gaan stemmen op een politieke partij die flink wil gaan snijden in het ambtenarenapparaat?

  Wat ons brengt op verkiezingsfraude. Zoals waargenomen in de USA, zijn er meer dan genoeg groepen van personen, in een of andere officiele functie, die vanwege hun eigen ideologie meer dan bereidt zijn om (zelfs samenwerkend) het democratisch proces te saboteren. Hoeft niet eens van bovenaf gefaciliteerd te worden om toch flink verschil te maken. Laat staan als het wel van bovenaf gefaciliteerd wordt. En, hoe hoger in de boom, hoe ingrijpender eventuele fraude (verkiezingsuitslagen gaan langs meerdere verzamelpunten).

  Dus… waar zijn de waarborgen om dergelijke ondermijning van de democratie tegen te gaan? Hoe gaat men dat doen? Wie gaat dat doen? Meerdere mensen die foto’s maken van verkiezingsuitslagen (van ieder stembureau) is niet zo’n gek idee, en die vervolgens delen, met bijzondere aandacht voor stembureaus waarvan geen meerdere foto’s worden gedeeld door verschillende mensen.

 6. Willie schreef:

  De voortdurend D66 propaganda op de TV doet zijn werking volgens de laatste peilingen.
  Ook dat is corruptie.

 7. peter klein schreef:

  Ik heb het vermoeden dat ook het aantal stembureaus aardig is gedaald. Voorheen iets van 10.000, nu iets van 8.000.

 8. Mieremet schreef:

  Maak je niet druk, de laatste twee keer op zijn minst waren de verkiezingen al gefraudeerd. En dat zal ook nu weer worden gedaan. Stemmen op Baudet of Wilders worden gewoon gescheiden en afgevoerd. Zo simpel is het. Men zou controle moeten uitvoeren en iedereen moet zijn stembiljet fotograferen voor latere verificatie.

 9. Cool Pete schreef:

  @Mieremet : u hebt gelijk.
  – Openbare controle is haast ondoenlijk, en wordt tegengewerkt, dan wel gesaboteerd.
  – Stem-biljetten zouden – o.a. – een persoonlijke controle-strook moeten hebben.
  Nu is de enige mogelijkheid, het eigen stem-biljet te fotograferen, als bewijs.

  Er moet ook wetgeving zijn, de stem-biljetten een bepaalde tijd te bewaren :
  ter openbare controle van: aantallen, echtheid, geldigheid, uitslagen.

 10. Max schreef:

  Er is grootschalig gefraudeerd bij de laatste verkiezingen in Nederland.Er was flink verkiezingsfraude tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2021.Toen er in Polen het plan was om per post te stemmen, stond de Nederlandse regering op z’n achterste poten. Maar nu het Nederland betreft kan het ineens wel.”Je werkt fraude in de hand als je alle mensen boven de 70 jaar per post laat stemmen.Je kunt namelijk niet controleren waar die biljetten heen gaan,”zegt hoogleraar Staasrecht Paul Bovend.Al in december 2020 spraken burgemeesters en kamerleden zich uit over hun zorgen over het verloop van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Dit door het per post stemmen van 70-plussers. De kiesraad had ook zorgen en stelde: een ander kan thuis voor hen bepalen welk vakje wordt ingekleurd.Hoe weet je als Kiesraad of die 70tig-plusser daadwerkelijk degene is die die brief heeft verstuurd?En hoe werkt die briefstemcontrole dan, want je mag /hoeft geen ID in kopie erbij te doen, toch?Hoe gaat men nu controleren of mensen niet gedwongen worden om een bepaald vakje aan te kruisen. Of dat stembiljetten worden gekocht.Stemmen per post is ook ongrondwettelijk. We moeten het wel kunnen controleren en dat kan niet als we per post stemmen…

  Per post stemmen is zo frauduleus als de pest.Kwijtgeraakte stemmen, stemmen zonder stempas en telfouten, waren dingen waar het allemaal is misgegaan tijdens Nederlandse verkiezingen 2021.Zelfde taferelen als in Amerika hier! In heel Nederland noteerde de Kiesraad zelf bijna 9000 verloren stemmen, waarvoor wel een stempas werd ingeleverd. Ook werden er bijna 2700 stemmen geteld, waarvoor geen stempas werd ingeleverd. Zo telde een stembureau in Amsterdam 77 stemmen minder dan dat er stempassen werden ingenomen. Bijna tweehonderd inwoners van de Rotterdamse wijk Bloemhof hebben geen stempas gekregen.Op Noord Holland Nieuws hebt u kunnen lezen dat in de gemeente Hoorn door een fout in het kiezersbestand maar liefst 1470 stempassen verkeerd waren bezorgd. Hiervan waren er 206 stempassen verzonden naar het adres van overleden mensen.Van alle stemmen die via de post zijn binnengekomen in Bernheze, is 8,5 procent ongeldig… Ook het tellen van de stemmen ging daar fout: tellers maakten enveloppen open die eigenlijk dicht moeten blijven. Vervolgens plakken ze deze weer dicht om het stemgeheim te ‘herstellen’.Briefstemmen en het tellen ervan was onduidelijk, omdat instructies hierover vaak zijn veranderd.Een teller op een stembureau in de gemeente Utrechtse Heuvelrug besloot na meerdere keren tellen een spookstem toe te kennen aan D66-kandidaat Pia Dijkstra, omdat het getelde aantal voorkeursstemmen op D66-kandidaten niet overeenkwam met het totaal aantal stemmen op D66 dat eerder was geteld.Vlak voor de verkiezingen werd de verkiezingssoftware nog eventjes ‘nagekeken’ door HackDefense. En wie is de eigenaar van dat bedrijf? Mark Koek, een D66 fractievoorzitter .En ik moet altijd denken aan een uitspraak van Joseph Stalin: “Niet de mensen die stemmen bepalen een verkiezing. Maar de mensen die de stemmen tellen.”…Op sommige stembussen hadden ook geen slot,dus iedereen kon met die stemmen doen wat ze wilden.Raadslid Jelle Meinesz wil ook weten waar zijn stemmen zijn.Na het lezen van de berichtgeving over verdwenen stemmen van CDA-Statenlid Michel Rogier(1), is ook Hart voor Den Haag gemeenteraadslid Jelle Meinesz, kandidaat-Kamerlid bij Code Oranje, nagegaan wat er met stemmen uit zijn directe omgeving is gebeurd. En wat blijkt? Deze stemmen zijn verdwenen…“Ik heb op mijzelf gestemd, mijn vrouw heeft uiteraard ook voor haar man gekozen en ik had ook nog een volmacht bij mij, waarmee ik het vakje Meinesz op de kandidatenlijst van Code Oranje rood heb gekleurd”, zegt Meinesz, die de stemmen uitbracht bij het stembureau in de Bethlehem Kerk aan de Azaleastraat 2 te Den Haag.“Ook mijn broer, vader en neef hebben, bij hetzelfde stembureau, hun stem op mij uitgebracht.In de gauwigheid zijn dat dus al zes stemmen,”aldus Meinesz, die het schokkend vindt dat tellingen bij een stembureau waar slechts 1183 stemmen zijn uitgebracht niet goed zijn gegaan.Er zijn nu ruim 700 processen-verbaal van alleen de hoofdstembureaus Amsterdam en Den Haag.”De verkiezingsuitslag is zo nauwelijks te controleren.Het is een rommelig proces. Niemand kan in drie dagen 10.000 processen-verbaal overschrijven, nakijken en de resultaten analyseren,”zegt voorzitter Frank van Dalen van de Politieke Academie…Het is onmogelijk en onlogisch dat sommige partijen,na allerlei schandalen(de toeslagenaffaire, de coronablunders,de recente schandalen aan het Binnenhof en nog veel negatieve dingen die ze hebben gedaan) de meeste stemmen kregen bij de verkiezingen.Dat kan alleen met gestolen verkiezingen.En het feit dat Rutte aanwezig is bij vergaderingen van de Bilderberg groep zegt ook voldoende. Voor de verkiezingen wist bijna niemand wie Sigrid Kaag(D66) is. Voor de verkiezingen verloor haar partij D66 fors in de peilingen.Zij stonden op 12 zetels en ineens heeft deze partij 27 zetels gekregen.Grappig!En nog nooit heb ik zo’n domme hoeveelheid mensen gezien die alle wantoestanden van Rutte of D66 niet eens kenden of vergeten waren. Mensen die zonder kennis van zaken alleen keken naar de poppetjes van de actualiteit.Ondertussen zit Omtzigt ziek thuis kapot van de leugens van Rutte. Ziek van de kwaadsprekerij in het kabinet en van de aantekeningen van Ollongren, waarin staat dat ie wegmoet. Klaus Schwab en de Bilderberg groep hebben de verkiezingen in Nederland “gewonnen”(met fraude via post stemmen).