DE WERELD NU

Klimaatdebat? Ed Nijpels mag het ditmaal democratisch doen

Klimaatdebat, Klimaathoax

Vóót de verkiezingen van 2017 werd niemand verteld dat het volgende kabinet zònder klimaatdebat een reeks maatregelen zou doorvoeren die het aangezicht van ons land veranderde. Syp Wynia bekeek wat nu plaatsvindt.

Het kabinet-Rutte is in ijltempo bezig ‘burgers te betrekken’ bij het impopulaire klimaatbeleid. Er is zelfs een commissie ingesteld die nog voor de verkiezingen moet adviseren! Dat is opvallend, want burgers speelden tot dusver geen enkele rol bij dat klimaatbeleid: niet als kiezer, niet als buurtbewoner niet als consument. Wel dienden de burgers op te draaien voor de kosten en voor de overlast. De plotselinge democratie rond het klimaat wekt dan ook wantrouwen. Dat blijkt terecht.

Ed Nijpels (VVD) is geen groot democraat, in ieder geval niet in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Energieakkoord (2013-heden) en het Klimaatakkoord (2017-heden). Bij herhaling heeft Nijpels zich laten ontvallen dat het klimaat te belangrijk is om aan de democratie (de burgers) over te laten. En het parlement (de Tweede Kamer, vooral) die heeft in de ogen van Nijpels in de eerste plaats tot taak om de kosten te verdelen van de akkoorden die hij sluit met lobbyisten en activisten.

Het was dan ook opvallend, dat uitgerekend klimaatpaus Ed Nijpels zich vorig jaar zomer plotseling als klimaatdemocraat ontpopte. Hij pleitte in een open brief voor ‘burgerpanels’ die voor het ‘draagvlak’ zouden moeten zorgen dat zijn ‘klimaattafels’ kennelijk niet hadden weten te leveren. Dat laatste was geen verrassing.

De akkoorden sluiten parlement en burgers buiten
De kabinetten-Rutte hebben er een handje van om ‘akkoorden’ te sluiten met bedrijven, activisten, branches en belangengroepen en denken dan dat ze zodoende ook draagvlak bij burgers krijgen. Niets is minder waar. Burgers hebben vaak andere belangen dan bedrijven en belangengroepen. Sterker: burgers moeten doorgaans opdraaien voor de voldongen feiten die in de achterkamers zijn overeengekomen.

Over het klimaatbeleid van RutteDrie, zoals uitgewerkt in de achterkamers van Nijpels, was de burgers nooit iets gevraagd. Ten tijde van de verkiezingen van vier jaar geleden was blijkens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bij het publiek nauwelijks belangstelling voor zulke zaken als klimaat en duurzaamheid. De campagnes gingen er niet over, de verkiezingsdebatten evenmin.

Zo werd Nederland klimaatkoploper
Maar toen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie na zeven maanden uit de formatiekamers kwamen, bleek Nederland plotseling klimaatkoploper van Europa en Europa klimaatkoploper van de wereld te moeten worden. Nederland moest – als enige land ter wereld – pijlsnel van het gas af, te beginnen de woningen.

Shell en andere bedrijven zouden miljarden krijgen om hun CO2 goeddeels voor rekening van de burger onder de zeebodem te stoppen. Een groot deel van de Nederlandse Noordzee zou vol met windmolens komen, een provincie als Utrecht vol met zonneweides. En de meeste ‘duurzame’ energie zou ook de komende tijd komen van het verstoken van ‘biomassa’ – gesubsidieerde houtstook, dus.

Terwijl de klimaatpretenties van RutteDrie en van veel politieke partijen verder toenemen, is het vertrouwen van het publiek in het klimaatbeleid gestaag aan het zakken. Nederland wil best iets voor het klimaat doen, maar wil er niet voor betalen en er ook verder geen last van hebben. Daar denken het kabinet en klimaatafgezant Nijpels helemaal anders over.

Maar de burgers willen er niet voor opdraaien
Het kabinet, de regeringspartijen en de linkse partijen die het kabinetsbeleid steeds steunen – zo niet: dicteren – hebben dus een groot probleem. Burgers willen geen biomassacentrales waarin bossen worden opgestookt, ze willen geen peperduur, opgedrongen gasverbod, ze willen geen duizenden euro’s betalen voor klimaatbeleid waarvan het nut vaak twijfelachtig is.

Vandaar de plotselinge ommekeer van Ed Nijpels, van klimaatdictator naar klimaatdemocraat. Althans: Nijpels wil ‘panels’ waarin burgers mogen meepraten over wat al besloten is in zijn Klimaatakkoord. Zoals er aan de tafels van Nijpels geen tegenstanders van windmolens mochten aanschuiven, zo hebben zijn ‘panels’ in de eerste plaats tot doel om het draagvlak te verschaffen voor het plaatsen van windmolens en zonneweiden en wat dies meer zij.

Nu kwam het pleidooi van Nijpels afgelopen zomer niet uit de lucht vallen. In de wolk van belangen, activisten en bedrijven en hun connecties aan het Binnenhof wordt al minstens een jaar jaloers gekeken hoe president Emmanuel Macron in Frankrijk de rellen rond de gele hesjes heeft beteugeld. Macron had een soort parallel parlement ingesteld van burgers die suggesties mochten doen voor het klimaatbeleid. Zo kreeg hij de hesjes stil.

Dat klimaatberaad van Macron was een slimme zet. Macron plukte uit de ideeënbus van zijn eigen klimaatparlement wat zaken die hem van pas kwamen, zoals het via een referendum in de Grondwet klimaatdoelstellingen vastleggen. Die route geeft de Franse president nog meer bevoegdheden dan hij toch al heeft en zo wordt bovendien het – toch al vrij onmachtige – Franse parlement opzichtig omzeild. Geen wonder dat de Assemblée tegensputterde. Ze begrepen best dat ze verder buitenspel werden gezet. Niet dat het veel hielp, maar toch.

Lobbyïsten hebben liever panels dan burgers
In Nederland verliep het anders. Hier kwamen uit de wolk van belanghebbenden en andere lobbyïsten een jaar geleden al de eerste ideeën om net als Macron ‘klimaatpanels’ of iets soortgelijks met burgers te doen. Om het ondemocratisch tot stand gekomen klimaatbeleid dat op steeds meer weerstand stuit een steuntje in de rug te geven. Clubs als Natuur en Milieu en Urgenda waren daar al vanaf het begin bij betrokken.

Dergelijke lobby’s zitten niet alleen aan bij de club van Nijpels of weten met succes de weg naar de rechter te vinden, maar wensten zich nu ook met de inrichting van de democratie te bemoeien. Lucas Bergkamp schreef daar al eerder, zoals hier heldere stukken over, hoe dat werkt. En dat met ‘panels’ onder het mom van meer democratie de democratie wordt uitgehold. Ruud Koole schreef er vorige week over, hoe niet alleen burgers steeds minder te vertellen hebben, maar ook hun volksvertegenwoordigers, zoals Kamerleden.

Panels? Fijn voor de machthebbers
De burgerpanels, of hoe ze ook genoemd mogen worden, zijn een middel van de macht, niet van de tegenmacht, om met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt te spreken. De paneldemocratie ondermijnt niet alleen de positie van de burger, maar schept een soort parallelle parlementaire nepdemocratie, die de echte parlementaire democratie verder ondermijnt.

Wie zou denken dat het panel-ideetje van Ed Nijpels wel snel van tafel zou worden geveegd heeft het mis. Het CDA-Kamerlid Agnes Mulder ondertekende begin oktober als eerste een motie (gesteund door de andere christelijke, dan wel linkse partijen), waarin het kabinet werd gevraagd om ‘burgerparticipatie’ door middel van ‘burgerpanels’ te onderzoeken, vooral om ‘draagvlak’ te vinden voor de RES-sen.

RES? Draagvlak voor de RES?
‘RES’ staat voor Regionale Energie Strategie en is een van bovenaf (de ministeries van EZK en BiZa) opgelegde truc om te doen of er op regionaal niveau inspraak zou bestaan over windmolens en zonneweiden. In werkelijkheid worden met name de gemeenteraden buitenspel gezet en is RES niets anders dan dat lokale autoriteiten de keus krijgen om windmolens bij u of bij de buren neer te zetten. Die RES-sen slagen er logischerwijs niet in om de weerstand tegen zonneweiden en windmolens te breken. En dus moeten de burgerpanels dat maar doen.

Bijzonder is dat Agnes Mulder (CDA) de leiding nam bij deze nepdemocratische manoeuvre, al was het maar omdat haar partij traditioneel beducht is voor democratisch geachte experimenten. Mulder is wel een voortdurende ijveraar voor het klimaatbeleid, zoals ook voor het gasverbod, terwijl haar vorige politiek leider, Sybrand Buma, al in 2018 waarschuwde dat het klimaatbeleid wel eens tot net zulk volksoproer zou kunnen leiden als het immigratie in 2002 ten tijde van Pim Fortuyn.

Wat is er in het CDA gevaren?
De burgerpanels worden vooral gesteund door linksige ijveraars voor vergaand klimaatbeleid (GroenLinks, D66), wat de positie van het CDA nog pikanter maakt. Het CDA heeft overigens, nog opmerkelijker, een soort landelijk parallel parlement in het verkiezingsprogramma opgenomen. Vreemd, vreemd. Paul Verburgt schreef daar een verhelderend relaas over.

Enfin, zoals het steeds gaat met het klimaatbeleid, zijn er steeds Noord-Koreaanse meerderheden in de Tweede Kamer voor het Klimaatakkoord en de Klimaatwet: links, de regeringspartijen, de SGP, DENK, wat niet al. En zo kreeg ook de motie-Mulder voor de burgerpanels voor het Klimaat een ruime meerderheid. Dat het parlement met die burgerpanels een brevet van onvermogen toont en zichzelf als volksvertegenwoordiging in de voet schiet lijkt niemand te deren.

Op 25 januari kwam de nieuwe VVD-minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van ’t Wout, met een brief aan de Kamer, waarin hij een commissie instelde die nog voor de verkiezingen van 17 maart moet uitzoeken hoe burgers door het volgende kabinet ‘beter kunnen worden betrokken bij het klimaatbeleid’ – door middel van ‘burgerforums’, met name.

De nieuwe ‘onafhankelijke’ commissie wordt geleid door Alex Brenninkmeijer (voorheen ombudsman) en is gevuld met wat je usual suspects zou kunnen noemen: bestuurskundigen, academische en andere klimaatactivisten en communicatiedeskundigen. Plus, heel opvallend, de directeur van de overheidsorganisatie die de RES – windmolens, zonnepanelen – er doorheen moet jassen. Het is overduidelijk dat de commissie-Brenninkmeijer niet zozeer de democratie, als wel het aan de man brengen dan wel het opdringen van het vigerende klimaatbeleid moet dienen.

Intrigerend is, dat de nieuwe minister ook meldt dat het ‘Voortgangsoverleg Klimaatakkoord’ – lees: Nijpels met zijn tafels vol lobbyïsten en activisten – ‘het initiatief heeft genomen om een klankbordgroep in te richten met diverse deskundigen en betrokkenen die kunnen meedenken’ met de commissie-Brenninkmeijer. Hoe onafhankelijk Brenninkmeijer ook heet te zijn, hij staat dus quasi onder curatele van het Voortgangsoverleg van Nijpels, waar minister Van ’t Wout trouwens weer ‘eindverantwoordelijk’ voor is. Hoe onafhankelijk!

Wie zitten er toch in Nijpels’ klankbordgroep?
Het is dus ook nogal belangrijk te weten, wie er in die klankbordgroep uit de kring van Nijpels zitten, en zo een bevoorrechte positie hebben bij het inrichten van de nieuwe Nederlandse klimaatdemocratie. Welnu: de woordvoerder van de minister zegt dat Brenninkmeijer daar over gaat en dat de betrokkenen eerst gevraagd moet worden of dat wel geopenbaard mag worden.

Een geheime klankbordgroep, dus? En waarom gaat Brenninkmeijer over een klankbordgroep van Nijpels? Ik vroeg het aan de woordvoerder van Nijpels. Nee, daar gaat Nijpels niet over, zegt de woordvoerder van Nijpels. Daar gaat de minister (en dus diens woordvoerder) over – volgens de woordvoerder van Nijpels. Van kastje naar de muur, dus.

Gelukkig is er nog een clubje activisten dat zich ‘Burgerberaad’ noemt en dat zelf beweert gevraagd te zijn voor de klankbordgroep van Nijpels – overigens al ter voorbereiding van de commissie-Brenninkmeijer. Nu wordt het helemaal mooi: Nijpels en zijn klankbordgroep voeden de commissie-Brenninkmeijer dus niet alleen, Nijpels en zijn klankbordgroep staan aan de basis van de commissie-Brenninkmeijer, die de klimaatdemocratie – of wat daar voor doorgaat – voor de toekomst mag voorbereiden.

Voor de volledigheid: bij het ter perse gaan van Wynia’s Week was noch minister Van ’t Wout, noch Ed Nijpels, noch voorzitter Brenninkmeijer, noch het Burgerberaad bereid of in staat te vertellen wie er in de schimmige ‘klankbordgroep’ van Nijpels zit. Vooralsnog zullen we zelfs daar als burgers van Nederland weer naar moeten raden. Nota bene: zo wordt de democratie dus aangepast aan het klimaatbeleid.


Het klimaatdebat is onderdeel van de breed gedragen overtuiging dat de klimaatverandering die ontegenzeglijk gaande is, te wijten is aan menselijk handelen. Deze hubris wordt op Veren of Lood doorgaans betiteld als ‘de klimaathoax’. Meer er over lezen kunt u hier.


Dit artikel het klimaatdebat van dit moment verscheen eerder vandaag ook op Wynia’s week. Wynia’s Week blijft de ontwikkelingen rond het het opmerkelijke klimaat- en energiebeleid. van de kabinetten-Rutte op de voet volgen. Wilt u dit journalistieke onderzoek steunen? Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Doneren kan op verschillende manieren. Kijk hier.

9 reacties

 1. Johan P schreef:

  Tsja. We kunnen wel de politiek de schuld geven, maar het feit blijft dat de ‘sheeple’ jaar-in, jaar-uit op dezelfde partijen blijven stemmen. Of je nu VVD of CDA of PvdA stemt maakt geen zak uit, het enige verschil is dat ze linksom of rechtsom de burger’s zakken rollen.
  Zolang de mensen het allemaal wel best vinden zal er niets veranderen wat dat betreft.

  Ik heb het al eerder gesteld dat naar mijn mening het stadium waarin dezaak nog op een vreedzame manier kan worden opgelost al voorbij is. De klimaatwaanzin is financieel niet houdbaar en zal hoe dan ook vroeger of later klappen.
  In Duitsland, wat zo ongeveer het betrouwbaarste energienet ter wereld heeft wordt zo langzamerhand al gewaarschuwd voor mogelijke energierantsoenen en blackouts de komende jaren. Niet verwonderlijk, want al die windmolens en zonnepanelen leveren geen stabiele hoeveelheden maar zorgen voor enorme pieken en dalen en dat levert allerlei problemen op. Overigens net zo als in Californie waar ze ook al zo zijn aangetast door de klimaatwaanzin.

  ‘Gelukkig’ wordt de jeugd op de scholen al jaren -zo niet decennia’ gehersenspoeld, dus die zullen het straks wel applaudiseren. Totdat ze er natuurlijk zelf mee geconfronteerd gaan worden want diezelfde jeugd is verslaafd aan computers en mobieltjes. Als die dan opeens tijden niet meer werken kon dat nog wel eens interessant worden.

 2. Anonymous schreef:

  We zijn gouden paleizen aan het bouwen voor de nieuwe zonnekoningen, op lasten van de horigen uiteraard.
  Wanneer deze decadentie eindelijk dusdanig onontkenbaar wordt dat zelfs de meest plichtsgetrouwe het niet langer kunnen verhullen, en de meerderheid van de massa eindelijk inziet hoezeer ze zijn bedrogen, hoe de toekomst van hun kinderen verraden is, dan volgt de vergelding.

  Niets is belangrijker dan enkelen onvoorstelbaar rijk en machtig te maken, zeker niet de toekomst en leefbaarheid van onze gehele maatschappij. Wie wil er niet een landschap vol met zonneweiden, windmolens, bouwstops, verwoeste biotopen, verkrachte natuur, niet recyclebare dingen overal en nergens, nog minder beschikbare fossiele grondstoffen om de aangedane schade ongedaan te maken, immer stijgende lasten, twijfelachtig voedsel met diesel importeren uit verre landen die lak hebben aan voedselveiligheid, en een jeugd voor wie geen woningen of betaalbare opleiding beschikbaar is?

  Want al het geld wat hier ingepompt wordt is niet beschikbaar voor andere zaken, terwijl kolencentrales elders als paddenstoelen uit de grond schieten (iedereen weet, door wind verspreide vervuiling stopt bij de grens, want zo heeft onze regering bepaald), plastic afval van elders de oceanen instroomt (ook oceaanstromen houden zich aan regeringsdecreten), opkomende economieen zich geen bal aantrekken van welk Verdrag of Akkoord dan ook, en “vluchtelingen” massaal worden opgewaardeerd van nauwelijks “footprint” naar maximale “footprint” (zo belangrijk is het minimaliseren van “footprint” waarlijk).

  En totaal negerend dat het weinige wat de mensheid kan doen nog geen druppel in de oceaan is als onze zon haar staart roert, of het globale klimaat haar natuurlijke cycli omgooit (al sinds mensenheugenis het geval). Sneeuw in Spanje en een hittegolf in Australie is echt niet iets van slechts de laatste decennia, is al eeuwen aan de gang. Niets wijst op globale opwarming, misschien een enkel gevalletje hier en daar, op een beperkt stukje, als je het volledig uit verband rukt, maar globaal is alles, zoals altijd, in balans.

  De natuur, onze aarde, verandert voortdurend, niets nieuws onder de zon, net zoals charlatans die daar een slaatje uit willen slaan, ten koste van de toekomst van onze kinderen, onze maatschappij, ons levensgeluk.

  We onttrekken miljarden aan andere maatschappelijke noodzakelijke zaken om deze luchtballon vol met gebakken lucht nog grotesker te maken. Op basis van niets anders dan angstwekkende opgedrongen leugens, aangejaagd door lobbyisten van commercieel belanghebbenden , omgekochte of gedwongen “wetenschappers”, en een stroom aan papegaaien (politici, media, beinvloeders).

  Deze aarde lacht om de scheetjes die de mensheid laten. Maakt totaal geen indruk, en daar waar het wel indruk maakt (bijvoorbeeld als een land een stukje van haar eigen grond onleefbaar vergiftigd), dan verdwijnt daar, en enkel daar, de mensheid, om niet veel later weer terug ingenomen te worden door echte natuur.

  Gejank om niks.

  Die klimaatpausen, panelleden, lobbyisten, en vooral hun familieleden, vrienden en kennissen, dienen zich 1 ding serieus af te vragen: kan ik nog over straat als over een aantal jaar uitlekt wat wij de mensen werkelijk hebben aangedaan? Hoezeer wij hun voorgelogen hebben, hoeveel wij van hun hebben gestolen, voor zelfverrijking. Of denkt u dat er geen groepen mensen bezig zijn om minutieus alles vast te leggen voor de toekomstige tribunaals? Dat is geen dreigement, maar een belofte. De waarheid zal gekend worden onder de mensen.

 3. Cool Pete schreef:

  Goed artikel van Syp Wynia.

  Er is helemaal nooit iets democratisch aan geweest.
  Het is met versluierde informaties massa-misleiding,
  oneigenlijke rechterlijke dwang-bevelen,
  en buiten-Parlementaire budgetten en geld-stromen,
  opgelegd.
  Afgzien na dat er wetenschappelijk gewoon niets van klopt; het is larie-koek.

  Nu dan gaan ze de zoveelste truc met zgn. “inspraak” uitrollen :
  het ultieme bedrog.
  Wollen Sie die totalen “Klima-Katastrofe’ ?

 4. Neef Jansen schreef:

  Dr Patrick Moore, voormalig leider van Greenpeace, merkt op dat in de periode tussen 146 miljoen jaar terug en 65 miljoen jaar terug de globale wereldtemperatuur omhoog ging en de CO2 omlaag. Wat dus volstrekt tegengesteld is aan de huidige veronderstelling dat de stijging van CO2 een stijging van de globale wereldtemperatuur veroorzaakt. Ook de verdere grafiek waarop hij wijst, toont nauwelijks enige causale relatie tussen CO2 en temperatuur. Waarom moet Europa vele honderden miljarden euro uitgeven aan iets dat in wetenschappelijke zin een fictie lijkt? Zie na minuut 36 in de volgende video: https://www.youtube.com/watch?v=PoQnsYCmkpw

 5. carthago schreef:

  Edje Gore Nijpels met z’n klimaatsalafisten willen het net zover schoppen als broeder Ali Gore ,inmiddels schatrijk geworden van z’n hoax ,met 7 gasverwarmde landhuizen ,privéjet, en een half miljard op de bank.Alleen maar voor de big business de leugens over klimaat ,defund het .NL klimaatkalifaat.

 6. Willie schreef:

  Je kunt met een cursus van drie dagen klimaat coach worden en als je geluk hebt een goede gesubsidieerde baan. Alleen de naam klimaat coach is al belachelijk.

 7. Bert schreef:

  Nijpels was er toch ook 1 die in ze uppie even veel verstookte als iets van 5 gezinnen bij elkaar.
  Toch typisch dat juist dit soort mensen altijd aankomen en gevraagd worden om met allerlei plannetjes en ideeën aan te komen waar ieder ander alleen maar last van heeft.
  Terwijl het zelf de grootste verbruiker is, maar het ons allemaal wel wil verbieden waar hij zelf schuldig aan is.

 8. Bert schreef:

  Willie, een klimaat coach, is dat iemand die het weer aanmoedigt als het gaat regenen of wanneer het zonnetje gaat schijnen.
  Zo van, kom regen, er kan best nog wel wat bij.
  Of bij hert zonnetje, is dat alles, heb je niet meer, ik merk er niks van.