DE WERELD NU

Klimaatdebat – de atmosfeer is geen broeikas maar een zonnescherm

Klimaatdebat, Klimaathoax

Gaat de wereld ten onder aan CO₂ door menselijk handelen? Frans Schrijver bericht over recent onderzoek dat een beter model voor het klimaatdebat presenteert.

KlimaatdebatNiet de toename van CO₂ maar vooral de afname van de bewolking heeft bijgedragen aan de opwarming van de aarde. Nieuwe studies tonen aan dat de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer per saldo geen of nauwelijks effect heeft op de gemiddelde temperatuur op aarde. De invloed van wolken, met name lage bewolking blijkt vele malen groter. Wolken zorgen er als een zonnescherm voor dat een deel van het zonlicht wordt gereflecteerd, het bekende albedo-effect. Als er minder bewolking is, komt er meer zonlicht op aarde en warmt de aarde op. De afname van de bewolking in de afgelopen jaren, blijkt samen te hangen met veranderingen in de zonneactiviteit, met name het magnetisch veld van de zon.

Dat bewolking een grote invloed heeft op het weer en het klimaat zal niemand verbazen. Met name lage bewolking reflecteert een groot deel van de lichtstraling van de zon (albedo), waardoor het aardoppervlak in de schaduw blijft en minder opwarmt dan zonder die bewolking. De bewolking zorgt er ook voor dat het met name ‘s nachts minder afkoelt, maar dat effect is over het algemeen kleiner. Een kleine verandering van de gemiddelde hoeveelheid bewolking heeft een relatief groot effect op het klimaat.

Gebrekkige klimaatmodellen
De grote impact van lage bewolking ten opzichte van het relatief kleine effect van CO₂ heeft ingrijpende gevolgen voor de huidige klimaatmodellen. Ietsje meer of minder bewolking kan een heel andere uitkomst opleveren van de klimaatvoorspelling. Wetenschapper Patrick Frank van het Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) heeft in een onderzoek van 2008 en in een meer recente presentatie op YouTube vlijmscherp aangetoond, dat de huidige klimaatmodellen hierdoor onbruikbaar zijn.

De gemiddelde jaarlijkse fout als gevolg van onzekerheid over de bewolking bedraagt ongeveer 4W/m². Het effect van de jaarlijkse door de mens veroorzaakte toename van CO₂ bedraagt echter maar 0,035W/m² (volgens Feldman et al, 2015 zelfs maar 0,02W/m²). De foutmarge als gevolg van bewolking is dus 100-200 keer groter dan het effect waar het model uitspraak over doet. Het is alsof je van een hardloper de gelopen tijd wilt meten tot op 1 duizendste van een seconde met een stopwatch die maar nauwkeurig is tot op 1 tiende van een seconde. Frank toont bovendien aan dat het hier niet om willekeurige fouten gaat die elkaar uitmiddelen, maar dat het systematische fouten zijn in de modellen. Hierdoor ontstaat een cumulerend effect in tijd: de foutmarge wordt steeds groter.

Hieronder zijn in het linker plaatje twee scenario’s over de temperatuurontwikkeling uit het vijfde IPCC-rapport weergegeven. Het rechterplaatje toont dezelfde scenario’s als ook rekening wordt gehouden met de onnauwkeurigheid als gevolg van de bewolking. De foutmarges (het rode gebied) zijn zo groot dat uitspraken over het effect van CO₂ feitelijk betekenisloos zijn.

Klimaatdebat

De analyse van Frank legt een bom onder de klimaatmodellen en daarmee ook onder het klimaatbeleid en alle kostbare CO₂-maatregelen. Het is daarom niet verwonderlijk dat zijn conclusies tot nu toe met weinig enthousiasme ontvangen zijn. Maar Frank heeft steun gekregen uit onverdachte hoek. Onderzoekers van het ISCCP (International Satellite Cloud Climatology Project) dat onderdeel is van NASA bevestigen zijn conclusies. Op hun website beschrijven zij de grote invloed van wolken op het klimaat en bevestigen dat de huidige klimaatmodellen onvoldoende rekening houden met de effecten van bewolking. Over de foutmarges als gevolg van de invloed van lage bewolking en de impact op de klimaatmodellen schrijven zij:

“Unfortunately, such a margin of error is much too large for making a reliable forecast about climate changes, such as the global warming will result from increasing abundances of greenhouse gases in the atmosphere…

…today’s models must be improved by about a hundredfold in accuracy, a very challenging task.”

Relatie bewolking en temperatuur
De Finse onderzoekers Kauppinen en Malmi van de faculteit Fysica en Astronomie van de Universiteit van Turku bestuderen al geruime tijd de relatie tussen wolken en temperatuursveranderingen. Zij stellen in een tweetal publicaties [1] [2]. dat de klimaatmodellen er ten onrechte van uitgaan dat het broeikaseffect nodig is om het temperatuursverloop te verklaren. Als de modellen ook rekening zouden houden met de natuurlijke veranderingen in het wolkendek, kunnen de temperatuursveranderingen wel verklaard worden. De onderzoekers illustreren dit met de volgende twee grafieken. In de eerste grafiek is over een periode van 25 jaar de ontwikkeling van de gemiddelde temperatuur op aarde weergegeven naast de veranderingen in de lage bewolking. Duidelijk is te zien dat de bewegingen tegengesteld zijn: minder bewolking gaat samen met een hogere temperatuur.

Klimaatdebat

Vanuit de experimentele waarnemingen hebben zij geconcludeerd dat 1% meer lage bewolking leidt tot een temperatuurverlaging van 0,11°C. In de tweede grafiek is een berekening gemaakt van de te verwachten temperatuur op basis van dit effect. Te zien is dat de blauwe lijn afgezien van incidentele verstoringen, een goede voorspellende waarde heeft voor de temperatuur.

Ondanks de kritiek op deze onderzoekingen zijn de conclusies niet weerlegd. Het onderzoek van Kauppinnen/Malmi staat bovendien niet op zichzelf. Recente onderzoeken in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk laten een vergelijkbaar beeld zien van de invloed van bewolking op de temperatuur. NASA-onderzoeker Norman Loeb heeft de periode van 1998 tot 2013 onderzocht, waarin de opwarming van de aarde was afgevlakt. Ook hij constateerde een belangrijke afhankelijkheid is van de hoeveelheid gereflecteerde zonnestraling en de hoeveelheid lage bewolking, een effect dat veel sterker is dan het broeikaseffect.

Onderzoekers van de Universiteit van Bristol hebben de veranderingen in de ijskap sinds 1995 op Groenland onderzocht, een onderwerp dat regelmatig in het nieuws komt. Het blijkt dat de sterke afname van de ijskap op Groenland het gevolg is van de afname van de hoeveelheid bewolking in de zomers in die periode. De vermindering van 27 Gigaton ijs voor elke procent reductie in het zomerse wolkendek is het directe gevolg van de verminderde albedo en dus de grotere zonnestraling.

Zonneactiviteit en bewolking
De vraag is hoe het komt dat de gemiddelde hoeveelheid (lage) bewolking fluctueert. De theorie van de Deense natuurkundige Henrik Svensmark staat hierbij centraal. Een goede uiteenzetting van zijn theorie en de onderbouwing van zijn theorie is te lezen in het GWPF-rapport Force Majeur: The Sun’s Role in Climate Change. Ook zijn presentatie van begin dit jaar op Youtube is zeer de moeite waard.

Volgens Svensmark worden fluctuaties in het wolkendek voor een belangrijk deel veroorzaakt door de hoeveelheid kosmische straling. Kosmische straling is een verzamelnaam voor deeltjes met een hoge energie (ioniserende straling) vanuit het heelal. Wanneer de atmosfeer afkoelt tot op het punt van condensatie, is er nog altijd een kleine verstoring nodig om de condensatie op gang te brengen. Een miniem stofdeeltje bijvoorbeeld of een geladen deeltje van de kosmische straling van de zon. We noemen dat condensatiekernen. Wanneer deze afwezig zijn, blijft condensatie en wolkenvorming langere tijd uit (oververzadiging). Hoe meer condensatiekernen, hoe makkelijker zich wolken vormen. Zo kunnen kosmische stralen de wolkenvorming bevorderen.

In de volgende figuur uit het GWPF-rapport is de correlatie goed zichtbaar tussen de kosmische straling en de hoeveelheid bewolking.

Klimaatdebat

De hoeveelheid kosmische straling wordt op zijn beurt beïnvloed door de zonneactiviteit. Het gaat daarbij niet om de hoeveelheid zonlicht, maar om de veranderingen van het magnetisch veld van de zon. In periodes dat het magnetisch veld van de zon sterker is, kan de kosmische straling minder gemakkelijk in de atmosfeer komen en kunnen wolken zich minder gemakkelijk ontwikkelen en vindt er opwarming van de aarde plaats. Als het magnetisch veld van de zon minder sterk is, vindt het omgekeerde plaats. Dit verklaart ook de eerder waargenomen samenhang tussen zonneactiviteit en temperatuur.

In de volgende figuur is effect samengevat: een grotere zonneactiviteit gaat samen met een toename van het magnetisch veld van de zon. Dit zorgt voor minder kosmische straling en daardoor minder ionisatie. Hierdoor worden minder deeltjes gevormd die kunnen uitgroeien tot kernen waarop condensatie kan plaatsvinden. Dit leidt weer tot minder bewolking en hogere temperaturen. In de analogie van de wolken als zonnescherm kun je zeggen dat de mate van zonneactiviteit bepaalt hoever het zonnescherm open of dicht staat.

Klimaatdebat

De theorie van Svensmark vindt niet alleen in experimentele opstellingen bevestiging, maar ook in de waarnemingen. Er blijkt over verschillende tijdsperioden een opmerkelijke correlatie te bestaan tussen temperatuur en zonneactiviteit. Hieronder is over een periode van 6200 tot 9600 jaar geleden de ontwikkeling van de temperatuur vergeleken met de zonneactiviteit, op basis van een onderzoek in grotten in Oman. Het groene deel geeft de temperatuurafwijking aan, het blauwe deel de (omgekeerde) hoeveelheid zonneactiviteit.

Klimaatdebat

Ook Svensmark ligt onder vuur van klimaatalarmisten, niet omdat zijn verhaal niet wetenschappelijk onderbouwd is (dat is het wel), maar omdat het ingaat tegen het omarmde idee dat alleen menselijk CO₂ de boosdoener is van de opwarming. Toch komt er steeds meer bijval voor zijn conclusies. Een interessant voorbeeld is de gerenommeerde wetenschapper Dr.Rex Fleming. Na zijn vertrek bij NOAA komt ook hij in een recent onderzoek tot de conclusie dat CO₂ per saldo geen effect heeft op de veranderingen van het klimaat en hij bevestigt de analyse van Svensmark over het verband tussen het magnetisch veld van de zon en de hoeveelheid bewolking.

Conclusie
Het is al veel langer bekend dat het broeikaseffect geen afdoende verklaring geeft voor de opwarming van de aarde. De broeikashypothese is theoretisch onvolkomen en geeft geen verklaring voor temperatuurschommelingen uit het verleden. De uitstoot van CO₂ is nu eenmaal geen simpele knop waarmee de mens het klimaat kan beïnvloeden; daarvoor is het klimaat veel te complex. De nieuwe inzichten over de invloed van wolken op het klimaat en over de oorzaken van de fluctuaties zijn verhelderend en laten zien dat er andere factoren zijn die een veel grotere rol spelen. Het maakt ook duidelijk waarom de huidige klimaatmodellen zo slecht zijn in het voorspellen van de temperatuurontwikkeling.

De theorie van Svensmark over de relatie tussen zonneactiviteit, kosmische straling, wolkenvorming en temperatuur, is een minder eenvoudig verhaal dan het beeld van de atmosfeer als broeikas. Maar in tegenstelling tot de broeikastheorie is het experimenteel en theoretisch veel beter onderbouwd en is de theorie consistent met waarnemingen uit het verleden.


 1. Artikel 1
 2. Artikel 2

Frans Schrijver heeft als elektrotechnisch ingenieur meer dan 35 jaar ervaring bij de overheid en in de telecommunicatie- en energiesector. Verantwoordelijk geweest in verschillende beleids- en directiefuncties bij onder andere Intercai, Essent en Ziggo. Sinds 2011 werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van telecommunicatie. Heeft bijgedragen aan verschillende publicaties in het maatschappelijk debat over energie en klimaatverandering.


Dit artikel verscheen eerder deze week ook op Climategate.nl


Meer over het klimaatdebat op Veren of Lood vindt u hier.

19 reacties

 1. Ravian schreef:

  Het zoveelste bewijs dat het klimaat bepaald wordt door veel invloedrijkere factoren dan een paar honderd CO2 deeltjes per miljoen meer in onze atmosfeer.
  En dit is er maar één van de velen door de zon aangestuurde klimaat beïnvloedende factoren.
  Klimaatveranderingen aan de invloed van CO2 ophangen is feitelijk net zo iets als eb en vloed aan de invloed van het scheepvaartverkeer toedichten, en ontkennen dat dit toch echt door het rond de aarde cirkelen van de maan veroorzaakt wordt.

 2. Xantil schreef:

  Ik had gelezen dat we aan het begin van een kleine ijstijd staan, veroorzaakt door afnemende zonneactiviteit. Deze zelfde afname zorgt nu voor hogere temperaturen doordat er minder wolken zijn(!)
  De grote vraag is nu hoe hoog gaat het worden en wanneer is de daling…
  Ondertussen staat een hoop mensen een verrassing te wachten, terwijl ze een verassing verwachten.

 3. Xantil schreef:

  Ik hoop wel dat Mann met zijn hockeystick en de rest van het IPCC geboefte niet ondertussen kunnen claimen dat daling door maatregelen veroorzaakt wordt…

 4. Anton schreef:

  Daar komt nog eens bij dat de vorming van wolken ernstig wordt verstoord door de plaatsing van lange rijen windmolens die, wetenschappelijk aangetoond, lage en hoge luchtlagen mengen, en soms wel een zog van kilometers lang hebben.

 5. Ravian schreef:

  @ Xantil 31 augustus 2019 om 17:30

  Daar kun je op gaan zitten wachten.
  Hebben ze met die zogenaamde gaten in de ozon laag ook geflikt.
  Het volgende rampscenario zal ook al wel in de steigers staan.

 6. Johan P schreef:

  @Xantil
  uiteraard zullen ze die claim proberen neer te leggen. En veel mensen zullen er in geloven ook.
  Maar wetenschappelijk gezien is die claim lachwekkend. Ten eerste omdat er steeds meer bewijzen boven water komen dat hun oorspronkelijke theorie, dat de stijgende concentratie CO2 de oorzaak is van de stijgende temperatuur en dat de mens daar de hoofdoorzaak van was, incorrect is.
  Ten tweede omdat er met data is gesjoemeld (Mann heeft net een rechtzaak verloren op dat gebied trouwens) en dat data opzettelijk verkeerd is gepresenteerd en geinterpreteerd.
  Dus effecten door maatregelen genomen op basis van een foute theorie kunnen nooit worden geclaimed met enige geloofwaardigheid.

 7. Xantil schreef:

  @Johan P

  Feiten lijken tegenwoordig ondergeschikt, wie de media achter zich heeft, wint.

  Door schaamteloos liegen van Mann snappen velen niet dat hij nu van Ball verloren heeft (notabene omdat hij zelf geen data wilde leveren). Dit ging echter alleen over smaad. De hoax gaat ondertussen gewoon door.

 8. Cool Pete schreef:

  De natuur-wetenschappelijke kennis over de atmosfeer,
  staat nog helemaal aan het begin-punt.
  Het enige dat duidelijk is, is dat we bitter weinig weten. :
  nagenoeg niets, dat wetenschappelijk niet falsificeerbaar is.

  Overigens : de aarde kan niet opwarmen; die koelt al miljarden jaren af.
  Het klimaat, verandert al miljarden jaren, met grote veranderingen.
  En ook w.b. de atmosfeer [ en evt. de oceanen ] is er alleen sprake,
  inzake temperatuur, van tegenstrijdige berichten.

 9. IA schreef:

  Het is een religie. Geloof, goed, fout, zonde, verlossing, aflaten kopen, geboden, voorgangers…. En vooral: zieltjes winnen, controle… Alles zit erin, een discussie is zinloos.

 10. IA schreef:

  … om over sjaan d’arc, kinderkruistochte, processies en gebedsdiensten maar te zwijgen….

 11. LT schreef:

  Bedankt voor dit artikel met aanvullende informatie! Ik had er hier al wat over gelezen:
  Bombshell Claim: Scientists Find “Man-made Climate Change Doesn’t Exist In Practice” https://www.zerohedge.com/news/2019-07-11/scientists-finland-japan-man-made-climate-change-doesnt-exist-practice

  De visie dat de effecten van onze zon/zonnecycli het klimaat (grotendeels) bepalen staat in de diverse wetenchappelijke dicipines op het terrein van klimaat niet ter discussie. Echter, het IPCC van de UN neemt de effecten van de zon/zonecycli NIET mee in haar klimaat-modellen. Dat is opmerkelijk en vreemd.

  Dat de uitkomsten van het 2019-onderzoek NO EXPERIMENTAL EVIDENCE FOR THE SIGNIFICANT ANTHROPOGENIC CLIMATE CHANGE van J. KAUPPINEN, J & P. MALMI, P aantonen dat de effecten van CO2 uitstoot door menselijk handelen eigenlijk verwaarloosbaar klein zijn mag dan toch geen verassing zijn voor het IPCC?

  Dat het IPCC, mede op basis van ander onderzoek, de effecten van het wolkendek in relatie tot de effecten van zon/zonnecycli nu niet meer naast zich neer kan leggen lijkt me evident. Maar, gaan ze dat doen?

  Kauppinen, een expert-reveiwer van het IPCC AR5-report, heeft zijn kritiek op dit report in bovengenoemd onderzoek centraal genomen. Dat is een goede zaak.

 12. Dirk schreef:

  Een elektrotechnisch ingenieur weet het beter dan de vele duizenden klimaat wetenschappers wereldwijd… Waarom publiceert de auteur niet om invloed te krijgen op het wetenschappelijk proces in plaats van amateur-zieltjes met een complottheorie te voorzien?

  Natuurlijk doen complottheorieën het goed op internet. Helemaal als veranderen van ons eigrn gedrag meer moeite kost.

  Hou er eens rekening mee dat emissiereductie niet het enige relevante is om van fossiele bronnen af te willen. Denk aan humanitaire schade, grondwater vervuiling van schaliegas, de corruptie in de olieindustrie om landen leeg te trekken.
  Meer dan 100 000 mensen sterven vroegtijdig door NOx, geloven jullie dit dan ook niet? Iedereen met kinderen zal nooit zijn kind met een draaiende brandstofmotor in een garage alleen laten. En dat heeft niks met CO2 te maken, de andere verbrandingsgassen zijn nog veel schadelijker.

 13. Kees de Lange schreef:

  We weten al heel lang dat klimaatmodellen op.basis van complexe modellering niet tot betrouwbare voorspellingen kunnen leiden. Maar ach, feiten…

 14. LT schreef:

  Sorry, verassing moet zijn verrassing.

 15. Hannibal schreef:

  @Dirk
  Laten we het eens over levens hebben die voortijdig werden beëindigd door klimaatwaanzinnigen:

  https://www.zerohedge.com/health/have-environmentalists-killed-more-europeans-islamic-terrorists-did

 16. Ravian schreef:

  @ Dirk 1 september 2019 om 16:12

  Nee, laten we vooral luisteren naar wat klimaatwetenschappers als Al Gore en Ed Nijpels te vertellen hebben.
  Een paar van die afgebrande politici zullen het allicht beter weten dan iemand die zich toch op zijn minst nog ingenieur mag noemen.
  Wat stond er ook alweer vermeld in Al Gore’s opleidingsverhaal op Wikipedia…
  Oh ja: “but he did not do well in science classes and avoided taking math”.
  Jawel, beslist beter geschikt om zich in de klimaat discussie te mengen.
  Want het gaat in deze discussie tenslotte ook niet om wetenschap, het gaat om geloven, en dan is goed kunnen prediken véél belangrijker dan logisch kunnen denken.
  Maar ik ben een atheïst Dirk, ik geloof niet, ook niet in de “groene kerk”.
  Doe mij dus toch maar het verhaal van de ingenieur.
  En weet je, die ingenieur staat niet alleen, er zijn nog een paar echte wetenschappers die het niet met jou groene geloof eens zijn: http://petitionproject.org/

 17. Xantil schreef:

  @Dirk,

  Typisch linkse reactie.
  Eerst was zaken er bij halen waar niet over gesproken werd en dan daar beschuldigingen
  over uiten.
  Juist het feit dat er heel wat belangrijker zaken zijn m.b.t. het milieu i.p.v. miljarden aan CO2 reductie weg te smijten, dat is nog het ergste. Dat geld kan veel beter gebruikt worden.

  Het lijkt er op dat links dit CO2 verhaal kritiekloos slikt en vervolgens (volgens de beproefde methode) andersdenkenden als klimaat-nazi weg zetten.

  Discussie (ook met feiten) is vervolgens onmogelijk, zodat er met bruut geweld doorgeduwd kan worden.
  Discussie probeer ik dus niet eens meer, er zijn genoeg feiten te vinden als je er moeite voor doet.

  Zolang die CO2 hoax door gaat, is helaas in dit geval het resultaat voor je kinderen slechter.

 18. Fleur schreef:

  @ Dirk,

  Doe jij maar braaf mee met CO2 waanzin van de klimaatsekte, die beweren dat m.n CO2 de aarde opwarmt.
  Lees onderstaande link eens….!!

  ” Physicist: CO2 Molecules Retain Heat Just 0.0001 Of A Second, Thus CO2-Driven Warming ‘Not Possible’”

  https://notrickszone.com/2019/10/17/physicists-co2-molecules-retain-heat-just-0-0001-of-a-second-meaning-co2-driven-warming-not-possible/

 19. Leo schreef:

  go, wat een slechte site van Fleur