DE WERELD NU

Klimaatakkoord – de Linkse wolkenrijders leren het nooit

hoe een parlement de democratie af schaft

Nu de eerste besluiten al genomen zijn lekken de details die gevolgen zijn van het Klimaatakkoord uit. En dat signaleert tevens dat de macht binnen Nederland opnieuw verder van het parlement weg schuift.

De hele constructie waarmee het Klimaatakkoord wordt doorgedrukt geeft alle reden tot achterdocht, en wat er nu van bekend wordt onderstreept hoe gerechtvaardigd die achterdocht is. De belasting op gasverbruik zal de komen jaren met 75% stijgen, zo kwam vandaag naar buiten. En er wordt opnieuw een enorm pakket aan maatschappelijk sturende maatregelen voorspeld waarvan je al tevoren weet dat ze anders zullen uitpakken als bedoeld, hetgeen een nieuwe lawine van deze bestuurlijke ongein zal genereren. We hebben het eerder gezien, en het verstand van dergelijke methoden weg te blijven is klaarblijkelijk alweer weggesleten.

Klimaatakkoord

Diederik Samsom (PvdA) leidt de ‘klimaattafel Gebouwde Omgeving’, die dit bepalen mag. Elsevier vandaag:

De energiebelasting op aardgas gaat de komende twaalf jaar met ongeveer 75 procent omhoog. Door tegelijk de de belasting op stroom met meer dan de helft te verlagen, wil de overheid Nederlanders massaal aan de warmtepomp krijgen. Dit op voorspraak van oud-PvdA-leider Diederik Samsom, die de ‘klimaattafel Gebouwde Omgeving’ over de verwarming van huizen leidt.

De ‘verbeelding’ blijkt nog steeds aan de macht. Vorig jaar werd zij het parlement bijna volledig uit gestemd, maar dat belet haar niet dezelfde gedachten vanaf de achtergrond gewoon alsnog door te duwen:

Opvallend is dat het voorstel van Samsom veel rigoureuzer is dan in het Regeerakkoord is afgesproken.
Het kabinet Rutte-III (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) kondigde weliswaar ook een verhoging van de energiebelasting op aardgas en een verlaging van de stroomtaks aan, maar die is met respectievelijk 3 cent extra en min 0,72 cent aanzienlijk kleiner. De belastingverhoging die de klimaattafel voorstelt, komt daar bovenop, zo is de bedoeling.

En dat alles als gevolg van de klimaathoax, waarvan ook nog eens berekend is dat de inspanning waartoe Nederland zich nu verplicht zelfs theoretisch (op basis van de eigen cijfers van de klimaathysterici) maar een fractie is van de natuurlijke schommelingen in het klimaat. Waarmee in ieder geval is gegarandeerd dat wat we nu gaan doen en uitgeven nooit een meetbaar effect zal hebben.

Om te voldoen aan de doelstellingen in het klimaatverdrag van Parijs wil het kabinet dat in 2050 alle 7,6 miljoen huizen zijn afgesloten van fossiele brandstoffen. Alle huishoudens die nu op het gasnet zijn aangesloten (ruim 95 procent), moeten dan andere energievoorzieningen gaan zoeken.

Maar het moet omdat het zo hoort omdat het zo hoort dat het zo moet.

En omdat het geheel wordt ondersteund door cijfers die op zijn minst al optimistisch zijn, wordt het aan reguliere discussie in het parlement onttrokken. In achterkamertjes wordt nu een heel pakket ge- en verboden opgetuigd. Vanaf 1 juli is aansluiting op het gasnet van nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen verboden. Verboten, ja! Het gezond verstand van Nederlanders mag en zal er geen greep op krijgen. Dit is niet alleen hoogstwaarschijnlijk economisch desastreus, het is ook vanuit het oogpunt van democratische controleerbaarheid een volledig drama. Ongezien en ongemerkt is een volledige klimaatzuil opgebouwd die de vrijwel volledige zeggenschap heeft verkregen over de uitvoering.

Want dat is de volgende zeer zorgwekkende verandering die we hier kunnen bespeuren: het kabinet  brengt de uitvoering van een tamelijk amorf concept dat in de basis verstrekkende gevolgen heeft, onder bij ideologische belanghebbenden. Die het verder zullen regelen, en daarmee onttrekt het zich in de toekomst aan elke democratische controle. Het parlement moet in deze constructie functioneren als stempelmachine van wat klimaattafels en wat dies meer zij en voorschotelen. Amendementen en discussie? Daar zijn die klimaattafels voor, en hoe het daar werkt ziet u nu al aan wat naar buiten komt.

De klimaatgelovigen hebben al lang in de gaten dat het gezond verstand zal zegevieren als men dit in het publieke domein en openbare discussie houden zou. Dus wordt het er aan onttrokken, weggemoffeld en moeten deurwaarders in de toekomst de rest doen. En dat is heel slim losgekoppeld van ideologische verschillen, want iedere politieke hoek krijgt een deel van de koek. Zo:

Samsom presenteert in juli eindvoorstel met maatregelen Op 26 juni komen de onderhandelaars (onder meer gemeenten, milieuorganisaties en woningcorporaties) van de klimaattafel voor het laatst bijeen voordat ze een eindvoorstel met klimaatmaatregelen opstellen. Dat wordt in juli door Samsom gepresenteerd. Hij kreeg eind maart een manifest aangeboden van vijftien bedrijven en organisaties, die ervoor pleitten om oude cv-ketels vanaf 2021 volledig in de ban te doen.

KlimaatakkoordDe belanghebbenden wisten tot op de minuut wanneer ze zich moesten laten zien. De regie is perfect, en dat zou het parlement moeten wekken uit haar sluimer, want dat het hier wordt omzeild is evident. Het debat er over dat nu op gang komt is overduidelijk niet anders dan een achterhoedegevecht, waarvan de deelnemers uiteindelijk te horen zullen krijgen dat ze – helaas, helaas – te laat zijn.

De snelheid waarmee alles nu wordt doorgevoerd treft iedereen bij verrassing, en eindelijk beginnen mensen zich te realiseren dat dit kabinet in het parlement weliswaar weinig voorstelt of te berde brengt, maar dat er wel degelijk een economisch levensgevaarlijke agenda is ontketend waarvan niemand durft te berekenen wat het ons kosten gaat en wat de baten uiteindelijk zijn, aangezien alle berekeningen er op wijzen dat die te verwachten resultaten niet in verhouding staan tot de kosten die we gaan maken. Het zal de pret van de belanghebbenden niet drukken.

Klimaatakkoord

Het liefst willen Samsom en consorten dat burgers massaal de overstap maken naar elektrische warmtepompen, maar de aanschaf daarvan is duur: van pakweg 3.600 euro tot wel 19.500 euro, afhankelijk van de soort warmtewinning. Wel zijn subsidies van 1.500 tot maximaal 5.100 euro mogelijk (zie screenshot (bron) aan het eind van dit artikel).

Klimaatakkoord

9 reacties

 1. Carthago schreef:

  Over een paar jaar hoor je snachts overal kettingzaagmachines in de bossen.

 2. Dick Kraaij schreef:

  Er is niets tegen een energietransitie die gebaseerd is op rentmeesterschap – in de christelijke denkwereld dikwijls gebruikt begrip om verantwoord en verstandig met de schepping om te gaan. Dat kan en moet beslist ook in balans en nuances; in geleidelijkheid en met de mogelijkheid van bijsturen. Zo is minder vlees eten niet onverstandig, maar het is nog maar de vraag of doorslaan naar fanatiek vegetarisme, laat staan veganisme, en ‘biologisch’ niet contra-productief uitwerkt (interpreteer ‘productief’ niet in strikt economische, maar in holistische zin s.v.p.). Eén ding is zeker in dit verband: de misstanden in slachthuizen, met gruwelijk dierenleed als resultaat, mag zelfs de meest rabiate vleeseter niet onberoerd laten.

  De afgelopen maanden hebben tegenstanders van Drammer Diederik duidelijk en overtuigend uitgelegd dat Nederland #vangaslos een waanzinnig en idioot plan is; het voert hier te ver om de diverse argumentatie te herhalen (zie ook mijn TL op Twitter). Eén van de argumenten is dat aardgas de schoonste (minst bezwaarlijke) van de fossiele brandstoffen is.

  Intussen moet ook voor wie geen snars gelooft van het anti-CO2-evangelie duidelijk zijn dat het geen kwaad kan om het gebruik van zonne-energie, waterkracht en andere ‘alternatieve’ bronnen te stimuleren, integendeel. Daarbij moet, met name voor wind- en zonne-energie wel duidelijk zijn hoe ‘duurzaam’ de betreffende bron onder de streep is. Wat komt er zoal kijken bij de winning van grondstoffen voor zonnepanelen, de productie, het transport en de installatie? Ik wil dat weten voor ik in bijvoorbeeld een postcoderoosproject stap. Voor de overweging om een elektrische auto te kopen geldt ook dat ik dingen wil weten.

  Met #vangasloos kun je pas een begin maken wanneer aan de aanwending van andere bronnen volwassen begint te worden. Dat stadium hebben we nu nog niet bereikt. Er is ook niets op tegen om nog decennialang gas te blijven verstoken, maar dan minder. Het klimaatakkoord is ruk, in meer dan één opzicht. Het betekent een ruk aan het stuur, met een dikke kans op een crash.

  Het ultiem schone alternatief kernenergie is en blijft intussen taboe. En ook dat hebben we niet in de laatste plaats aan Drammer Diederik te danken.

 3. Thomas schreef:

  Het is in ieder geval prima voor de werkgelegenheid. Stel je voor dat de paar miljoen migranten met een warmtepomp op temperatuur moeten worden gebracht, hoeveel werk dat wel niet oplevert! Nee dit idee moeten ze meteen aan Merkel overhandigen, dan kan ze het eind deze maand nog Europees maken voor ze op eeuwige retraite gaat.

 4. Bob Fleumer schreef:

  Diederik Dramsom is met zijn haar ook zijn verstand verloren, wat gaat het “beleid”van zo’n man ons land kosten? Elke euro belasting kan niet in de economie worden uitgeven dus daar gaat het dan weer slechter mee.

 5. Der Ganzumsonst schreef:

  Men kan beredeneren dat alle extra benodigde elektrische energie zal worden opgewekt door gasgestookte centrales. Of dat het netto effect zelfs volgens de meest absurde projecties onmeetbaar zal zijn.
  Verreweg het belangrijkste argument hiertegen is echter het feit dat het radiative broeikaseffect niet bestaat.

  De temperatuurverhoging als gevolg van de aanwezigheid van een atmosfeer wordt veroorzaakt door de massa van die atmosfeer en de zwaartekracht, dus de druk die deze atmosfeer aan de oppervlakte van het hemellichaam uitoefent.
  Dat het hier een heuse paradigma verschuiving betreft, bewijst de reactie van het veld hierop: Doodse Stilte!
  Dat geldt zelfs voor een hele sekte sceptici, de Luke-warmists, die zich nu ook op het autoriteitsargument beroepen.

  https://twitter.com/NikolovScience

 6. Leo schreef:

  Sinds jaar en dag zie ik de vermeende klimaatproblematiek en daaruit volgende overheidsmaatregelen zoals belastingverhogingen en nieuwe belastingen als de meest ultieme truc van overheden om de burger nog meer een poot uit te draaien. Andere vormen dan angst zaaien werken niet om de chronische overheidstekorten aan te vullen. Angst voor natuurcalamiteiten is sowieso aan linkse kringen besteed, maar op peil blijvende overheidsinkomsten net zo goed. Hoe anders kan deze socialistische heilstaat in leven worden gehouden?

 7. Cool Pete schreef:

  THORIUM [melted salt reactor]- kernenergie : door-ontwikkelen.
  Geweldig goede energie-bron.
  Plaatselijke aanvulling : zonne-energie.

  [Wind-energie en warmte-pompen zijn inefficiënte en verouderde techniek.]

 8. Kees schreef:

  Bij de hele discussie over de zgn. opwarming van de aarde en alles eromheen worden volgens mij ook twee dingen categorisch “vergeten”: De productie van zonnepanelen en accu’s, maar ook dat accu’s een eindige levensduur hebben. Dat alles geeft zeker ook milieuvervuiling! Maar ja, zonnepanelen en accu’s worden gelukkig hoofdzakelijk in China geproduceerd….

 9. Carthago schreef:

  Nu nog afwachten of het klimaat ook akkoord gaat.