DE WERELD NU

Hoe nuttig is het concept ‘Theoterrorisme’?

theoterrorisme, integratie

Veel problemen met de islam worden via het concept Theoterrorisme gemarginaliseerd als de daden van een kleine groep extremisten. Hoe reëel is dat?

“Door een godslasteraar te vermoorden word je in Pakistan een volksheld”, schrijft De Volkskrant (10 augustus 2020). Het artikel gaat over een vanwege godslastering aangeklaagde Amerikaan: Tahir Naseem. Naseem werd doodgeschoten in een rechtbank in Peshawar in Noord-West Pakistan. Hij was daar om een hoorzitting bij te wonen over zijn borgtocht.

De dader is een 15-jarige. Faisal Khan werd overigens wel direct gearresteerd en zit nu vast op verdenking van moord. Maar die arrestatie van Khan is niet naar tevredenheid van vele Pakistanen. Die vinden dat een godslasteraar de dood verdient. De woede richt zich daarom niet op Khan, maar op Naseem. En op de overheid die veel te laks optreedt in het geval van godslastering.

De Egyptische islamgeleerde Sayyid Qutb (1906-1966), destijds huisideoloog van de moslimbroederschap en auteur van onder meer ‘In de schaduw van de Koran’, vond dat ‘andere dominante ideologieën zoals het kapitalisme, het liberalisme en het socialisme in vergelijking met de islam slechts zwakke, onvolledige en corrupte systemen’ waren. Hij vergeleek de islam dus niet met religies, maar met ideologieën.

Islam is een ideologie
Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens: de islam is een ideologie. Naast de gebruikelijke religieuze regels zoals bidden en vasten, is het overwegend een ideologie die een fijnmazig (F) systeem van sociale gedragingen en – private – handelingen voorschrijft, zoals de gezagsverhoudingen binnen het gezin en seksuele voorschriften. Een ideologie dus die hel en verdoemenis aankondigt wanneer de ‘wetten van Allah’ niet worden gevolgd, terwijl die in werkelijkheid natuurlijk door de moslimse clerus zijn bedacht en uitgevaardigd.

Een ideologie ook, die inderdaad compleet haaks staat op de westerse Verlichting en Moderniteit. Ik noem hier slechts een tweetal voorbeelden ter illustratie. Ten eerste het liegen (taqiyya) ten faveure van de Oemma (de islamitisch gemeenschap) en de islamitische leer. En ten tweede het verheerlijken van de dood in de verplichte strijd namens Allah, het martelaarschap en de Jihad. Twee zaken die antipolen zijn van de Joods-Christelijke moraal, zeker sinds de Verlichting en de Moderniteit in de westerse wereld werden ontwikkeld.

Het is denk ik met referte aan dat tweede punt, de verheerlijking van de dood, dat prof. dr. Paul Cliteur spreekt van ‘Theoterrorisme’, hetgeen is gerelateerd aan met name moslims. Dit moeten we niet verwarren met oorlogvoering, dus geweldstoepassing door statelijke actoren of incidentele, politieke moorden zoals de moord op de Zweedse premier Olaf Palme (dader niet 100% zeker), de moord op de Israëlisch premier Jitzhak Rabin vanwege het ‘Oslo akkoord’ (wat door de dader en vele anderen, religieus en seculier, ervaren werd als het ‘weggeven van het hart van Israël aan de terrorist en moordenaar Arafat), en de moord op politicus Pim Fortuyn door de ‘activist’ Volkert van der Graaf (met dank aan de linkse figuren als Wim Kok, Klaas de Vries, Marcel van Dam, Jacques Wallage, Thom de Graaf en Paul Rosenmöller).

Oproep tot de strijd
In de islam is het de moslims voorgeschreven te strijden voor Allah onder de titel ‘Jihad’. Zie daarvoor de Koran in Soera 2 (Al-Bakara; De Koe) de verzen 190 tot en met 195, die ‘De Heilige Oorlog’ behandelen. Daarin komt het woord jihad weliswaar niet voor, dus dat woord moet later door zogenaamde geleerden in de leer zijn gemonteerd, waaruit maar weer eens blijkt dat religie (en zeker religieuze ideologie) doorgaans mensenwerk is, gericht op een (riant) inkomen.

Alhoewel de Koran in die verzen opdraagt om “degenen te bestrijden die U (daarmee wordt de moslimgemeenschap bedoeld) bestrijden”, levert de moderne praktijk toch andere denkbeelden op. Kennelijk wordt er door de imams in de moskeeën nogal vaak op gewezen dat Jood zijn, homo zijn, andersgelovig zijn, niet gelovig zijn enzovoorts, allemaal daden zijn die aantonen dat al die types in hevige strijd zijn verwikkelt met moslims en Allah. Tja, dan wil er hier en daar natuurlijk wel een mesje gestoken worden of een bommetje ontploffen.

Taqiyya
Toch is taqiyya niet zo’n heel raar idee. In een tribale maatschappij waar de openbare orde alleen gegarandeerd kan worden doordat je stam wraak zal nemen als jou wat overkomt, kan iemand die de waarheid spreekt veel last veroorzaken. Zijn familie of stam moeten zich dan immers revancheren voor de klappen en wonden die jij kreeg toegediend, terwijl ze liever iets anders omhanden zouden hebben. De weigering een stam- en geloofsgenoot, ook al is hij medeplichtig aan roof of moord bij de politie aan te geven, valt ook onder taqiyya, want effectief optreden zou een individuele moslim (en dus mogelijk de islam) nadeel kunnen berokkenen.

Wie mijn denkbeelden maar merkwaardig vindt, zou toch eens moeten googelen op ‘september 11th’ en zich realiseren tot welke afschuwelijke daden die islamitische ideologie een mens kan bewegen. Als het een motorclub was of een gereformeerde kerk, dan was die club allang verboden.

Praktijk – wie bepaalt?
Concreet en in de praktijk betekent dit dat een beperkte groep van ideologische/religieuze voorlieden in de islam bepaalt welke groeperingen of individuen om het leven dienen te worden gebracht. Jihad komt van de Arabische woordstam jhd, wat ‘streven’ betekent. Jihad kan letterlijk begrepen worden als een ‘inspanning gericht op het realiseren van een bepaald doel’. Zo bekeken kan het ook een inspanning zijn om een zwemdiploma te halen of een rijbewijs.

Maar het doel van de moslimse voorlieden is nu eenmaal niets meer of minder dan dat de islam zegeviert over de gehele aarde totdat alle individuen eraan zijn onderworpen. In de moskee zal jihad daarom eerder worden aanbevolen om de islamitische idealen van de imams veilig te stellen dan het halen van een zwemdiploma A of B, hoe vervelend sommige Nederlandse arabisten dat ook vinden.

Deze beide aspecten, taqiyya en de doodsverheerlijking, maken ook nog eens extra duidelijk waarom de islam een tribaal verschijnsel is: het is een religieuze ideologie die religie en politiek combineert om de belangen van de stam (de oemma) veilig te stellen. Maar dus ook de belangen van enkele ongekozen stamleiders! En dat is waar het wringt tussen islam en moderniteit, want wanneer we al moeite hebben (terecht naar mijn smaak) met de ongekozen elite in Brussel, dan is het gemakkelijk in te zien dat we veel meer moeite zullen hebben met een ongekozen elite in het Midden-Oosten.

Verheerlijking van de dood
Zo’n ideologie van verheerlijking van de dood in combinatie met de premoderne bagage van vele migranten uit islamitische landen herbergt een tweekoppig explosief gevaar voor het hedendaagse moderne en verlichte Westen. In mijn ‘Structurentheorie’ over het verschil tussen mensen (op macro-, meso- en microniveau) beschrijf ik de Fijnmazige (F) structuur van de premoderne samenlevingen en de hardheid en wreedheid in de omgangscodes en regels daarbinnen, zeker voor andersdenkenden.

In deze zin zou het misschien beter, nauwkeuriger en juister zijn om te spreken van ‘Structuurterrorisme’ of eventueel islamitisch terrorisme dan van ‘Theoterrorisme’.

Ik weet het, niet alle moslims weten dit want niet alle moslims zijn theologen en/of filosofen. Dat geldt trouwens ook voor Joden en christenen. Mijn analfabete ouders dwongen de kinderen (soms met grof geweld) zich streng Joods te gedragen en mij ook, puur en alleen omdat zij zelf zo zijn opgevoed. Zo worden religies (en ideologieën) continu in stand gehouden. Door onwetende ouders en opvoeders.

Hoe nu verder?
Het schrijnend geval waarmee dit stuk begint is geen uitzondering. Islam zorgt voor vele, ernstige en indringende problemen wereldwijd. Rapporten, onderzoekingen, kasten vol tonen dat aan. Kranten en andere media (zoals het populaire programma ‘opsporing gezocht’) rapporteren het dagelijks. Voor een ieder zichtbaar. Alleen vanuit de fnuikende policor ideologie en engagement, niet alleen in Nederland, verbindt men daaraan totaal andere, verkeerde observaties. Was er wat minder linkse vooringenomenheid, dan zou men eindelijk, in ieder geval hier in Nederland, tot geheel andere voorstellen komen dan in de afgelopen vier decennia. Nuchter, eerlijk, oprecht en zakelijk zou men in ieder geval beginnen met een tweetal grote stappen met grote betekenis:

1. Herzie en herformuleer de gehele bestaande wetgeving. Waarom? Wat er nu is, is ooit voor en door keurige, nette, fatsoenlijke, eerlijke en mensvriendelijke westerse mensen ontworpen. Niet bestemd voor aanhangers van premoderne cultuurstructuren met daar boven op de islamitische ideologie als achtergrond. Zie hoe imam Salam en moordenaar Gökman Tanis in Utrecht misbruik maken van de huidige wet- en regelgeving.

2. Ophouden met alsmaar tegemoet te komen aan de eindeloze en steeds verder gaande eisen van aanpassing van de autochtonen aan de allochtonen. Deze ‘zachte’ aanpak, is op de lange duur schadelijk, ook voor migranten. Zachte dokters veroorzaken stinkende wonden. Zeker bij migranten met een premoderne bagage waarbij zacht staat voor zwak, laf en werkt dat absoluut niet corrigerend.


Meer debat rond het onderwerp theoterrorisme vindt u hier.

9 reacties

 1. lawaaipapagaai schreef:

  Uit het stuk van prof David Pinto is vooral de conclusie te trekken dat de islam bij ons niet thuishoort en dient te vertrekken.

 2. Niets is wat het lijkt schreef:

  We slikken de terreur van de massa-immigratie, die elk jaar heftiger wordt, nu al decennia. Terwijl de import van jaar in jaar uit een middelgrote stad aan potentiele slopers van onze leefwereld gewoon blijft doorgaan, de fatsoenlijken uiteraard niet te na gesproken.
  Slopers, vanwege grote uitkeringsafhankelijkheid, voorrang op een oververhitte huizenmarkt, buitenproportionele vertegenwoordiging in criminaliteit en fraude, taalachterstanden, analfabetisme, vrouwonvriendelijkheid en zwakbegaafdheid.
  Slopers ook, omdat in m.n. de moslimcultuur de jongens met ca. 12 jaar als volwassen worden beschouwd en letterlijk ‘losgelaten’ worden.
  Slopers ook, omdat tegen blanken en hun bezit gericht geweld statusverhogend is.
  Slopers ook, omdat men de hier geldende rechtsregels niet wenst te erkennen. Hierbij driftig geholpen door D66 rechters. En als er al een sanctie volgt, dit ook weer als statusverhogend wordt gezien.

  Er helpt echt maar 1 ding en dat is 3 strikes out, en wel met de hele familie!
  Want de familie-eer, dat is het enige waar ze wel respect voor hebben.
  De familie is tenslotte meestal ook tenminste mede schuldig aan het in stand houden van de oorlogscultuur onder die gasten. Ze profiteren vaak mee van de roofbuit, weigeren informatie aan politie/justitie in strafzaken. Hele familieclans terroriseren straten en buurten.
  Onze wetgeving is hierop niet berekend.
  Daarom moet die wetgeving dringend aangepast worden.
  Zoals David Pinto schrijft:
  ‘Wat er nu is, is ooit voor en door keurige, nette, fatsoenlijke, eerlijke en mensvriendelijke westerse mensen ontworpen. Niet bestemd voor aanhangers van premoderne cultuurstructuren met daar boven op de islamitische ideologie als achtergrond. Zie hoe imam Salam en moordenaar Gökman Tanis in Utrecht misbruik maken van de huidige wet- en regelgeving.’
  Daarom:
  3 Strikes in 1 familie of door 1 persoon = out, zonder beroepsmogelijkheid.
  Dat zou overigens eveneens voor Europese migranten die zich misdragen moeten gelden.
  Kondig aan dat vanaf datum x de gehele familie in detentie gaat tot uitzetting volgt, het NL paspoort of de verblijfsvergunning vervalt en men tot persona non grata wordt bestempeld, en dat ook alle bezit in NL verbeurd verklaard wordt.
  Als de politiek voor de Nederlanders een ‘noodwet’ met verregaande bevoegdheden kan doorjassen, moet een wetswijziging met als doel het verwijderen uit de samenleving van geïmporteerde notoire probleemveroorzakers ook kunnen.
  Eindelijk doorpakken nu, voor we nog verder afglijden. Het is al erg genoeg.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Terrorisme beschrijft slechts een deel van de islam. Dat geldt dus ook voor theoterrorisme, islamitisch terrorisme in naam van het veronderstelde islamitische opperwezen. Ik spreek liever van kalifatisme. Universalistisch kalifatisme eventueel, maar dat is een pleonasme, kalifatisme is voldoende. Dit is een geloof met ideologische en religieuze trekjes dat gericht is op onderwerping van alles en iedereen overal aan de islam (=onderwerping). De aard en consequenties van dit onderwerpingsgeloof zijn zodanig dat het niet onderdoet voor de tijdelijke 20e-eeuwse fascistische vormen zoals die in Duitsland, Italie en Japan ontwikkeld zijn. Door doctrine, indoctrinatie, cultureel gewortelde intimidatie is ze onhervormbaar en zijn slechts weinig islamgelovigen in staat zich er aan te ontworstelen. Door haar unversalistische claim is de islam onverenigbaar met de seculiere, vrije samenleving. Dit is geen raketwetenschap, maar vrij eenvoudige, voor iedereen toegankelijke kennis. Een compleet en acuut moratorium op asielmigratie is de enige oplossing die op lange termijn enig soelaas kan bieden. Hierbij dient ook bedacht te worden dat asielmigratie sowieso onhoudbaar is, nog afgezien van het feit dat 90% van de zogenaamde asielmigranten volgens de wet niet voor migratie in aanmerking komen. Dit lukt slechts doordat meineed getolereerd wordt.

 4. Cool Pete schreef:

  Het mohammedanisme / de islam, is de enige “godsdienst” / leer,
  die als inhoud / leerstelling, terrorisme kent en aanbeveelt : jihad.
  De term : islamitisch terrorisme, is dus voldoende.

 5. BegrensEuropa! schreef:

  De islam behoort tot de categorie van de onderwerpingsgeloven. Dit zijn universele onderwerpingsideologieen op religieuze grondslag. Het religieuze zit hem in een absoluut geloof in de universele waarheid van een historisch vaststaand verondersteld idee, waaraan gelovigen uitvoering dienen te geven. Denk aan het Marxisme: “Makkers! ten laatste male tot de strijd ons geschaard en de Internationale zal morgen heersen op Aard‘. Of Nazisme, dat een Nieuwe Orde voor ogen had waarin de wereld verdeeld zou worden onder de as-mogendheden Duitsland, Italie en Japan. Historisch blijken dit soort gelovigen elkaar heel makkelijk te kunnen vinden in een gezamenlijke strijd. Daaraan zijn ze ook makkelijk te herkennen. Communisme en Islam (Indonesische vrijheidsstrijd), Nazisme en islam (Hitler-Grootmoefti van Jeruzalem). Anarchisme is een vreemde eend in de bijt, maar wel dezelfde bijt. Dus is er ook anarchisme en islam (BLM?). Ook anarchisten verabsoluteren gezag, maar dan op individuele grondslag (identiteitspolitiek?) in plaats van bij een kleine elite, die al dan niet genocidaal, elke vorm van tegenspraak tot “oplossing” brengt. Dit soort geloofssystemen liggen altijd op de loer. Consumentisme is er ook één. Een begin van een oplossing lijkt het uitgangspunt dat een zekere mate van altruistische zelfbeperking gecombineerd moet worden met een zekere mate van cooperatief centraal gezag. Ook een dergelijke oplossing kan makkelijk ontsporen (denk aan Rutte III). Idealiter zou een breed georienteerde beweging van zelf-corrigerende burger-filosofen met wereldwijde activiteit in politiek, media, en onderwijs enig tegenwicht moeten kunnen bieden. Hoe dan ook is de islam een onderwerpingsgeloof dat soepeltjes samenwerkt met andere onderwerpingsgeloven in de strijd met niet-onderwerpingsgeloven (vrije westen). Vandaar dat China 12 miljoen islamieten zwaar kan onderdrukken en een deal kan sluiten met Iran. I rest my case.

 6. lawaaipapagaai schreef:

  Conclusie: islam is het meest walgelijke wat de mensheid overkomen is. Het dient met wortel en tak uitgeroeid te worden. Het is veel erger dan Nazi Duitsland. Het is een fundamenteel kwaad.

 7. BegrensEuropa! schreef:

  @lawaaipapagaai 16 augustus 2020 om 10:53 Het met wortel en tak uitroeien werkt prima met onkruid, maar bij onderwerpingsgeloven zullen de onderwerpingsgelovigen het zelf moeten doen. Helaas zijn ze onderworpen. A clear case of Catch 22 if there ever was one. Dus hebben ze wat aanmoediging en ontmoediging nodig. Dat is vrij eenvoudig. Stel iedereen die de islam de normaalste zaak van de wereld vindt vijf vragen: 1. Wat betekent islam? (onderwerping); 2. Wat houdt die onderwerping in? (Onderwerping van alles en iedereen, overal en zo snel mogelijk, al dan niet door indoctrinatie en intimidatie, d.w.z. leugens en geweld.) 3. Is er vrijheid onder de islam? (Kijk naar het Midden-Oosten, Noord en West Afrika, Centraal, Zuid, en Zuid-Oost Azie). 4. Zou je de islam derhalve een onderwerpingsgeloof kunnen noemen net als het marxisme? (Denk aan de internationale, Pravda, en de Koude Oorlog); 5. Is het een normale godsdienst die de combinatie van mild-altruistische zelfbeperking met een zekere mate van cooperatief, d.w.z. democratisch centraal gezag bevordert? (Nee, daar is geen enkele aanwijzing voor).

 8. ".lawaaipapagaai schreef:

  …iemand van jullie een onderzoek gedaan naar DavidPinto?

 9. David Pinto schreef:

  “. lawaaipapagaai, Hoezo?
  Velen hebben dat gedaan neem een kijkje in: http://www.ici.co.nl; en ook: http://www.davidpinto.nl
  En als je nog meer wil weten: ‘Een Marokkaanse Jood van analfabete ouders.
  Veel leesplezier!