DE WERELD NU

Het links-rechts Debat – brief aan Othman El Hammouchi -2-

debat

Sid Lukkassen is met diverse denkers en opiniemakers briefwisselingen begonnen ten einde een beter debat tussen links en rechts te entameren. Vandaag een onderdeel daar uit waarin Sid reageert op de Belgische-mohammedaanse denker Othman El Hammouchi.

Beste Othman,

Dank voor uw brief! U pakt direct stevig uit met de begripsdefinities. Conclusie: de islam gedraagt zich deels als natie maar deels (nog) niet. Dit is mogelijk verwarrend en daarom eerst een verduidelijkend beginvoorbeeld.

De Umma versus de Verlichting
De Amerikaanse academica Judith Butler vroeg ooit: ‘What makes for a grievable life?’ Enerzijds zouden Westerse media universele waarden uitdragen – tegelijk zouden gestorven moslimstrijders minder aandacht krijgen in de Westerse media dan bijvoorbeeld gesneuvelde Israëliërs. En dus zouden moslims worden ‘gedehumaniseerd’.

Dit begrip van de situatie is verkeerd – de waarheid is tweeledig. Ten eerste is rouwcapaciteit beperkt, het is een kwestie van beperkte middelen. In het algemeen besteden mensen hun beperkte energie en aandacht aan degenen die het dichtst bij hen staan. Ten tweede heeft de jihadist besloten om een universalisme op zich te nemen – om zijn handelen ten dienst te stellen van een leer die alle sferen van het leven beschrijft en die een aanspraak maakt op universele geldigheid.

We hebben dan twee universele broederschapsclaims die elkaar beconcurreren. Dat zijn het beginsel van broederschap zoals geopenbaard tijdens de Franse Revolutie met de bijbehorende universele Verklaring van Rechten van de Mens, en de leer van de islam met de bijbehorende Umma als broederschap van islamitische gelovigen. De notie van universele gemeenschap, Umma, betrekt gelovige moslims op gemeenschappelijke kenmerken en waarden die lokale regionale en nationale affiniteiten overstijgen.

De concurrentie tussen deze twee universalismen verklaart waarom in theorie ieder leven weliswaar evenveel aanspraak maakt op rouw, maar in de praktijk niet. Deze ideologieën zullen, wanneer zij zich over de wereld willen verspreiden, de aanhangers van rivaliserende universalismen als (gewapende) tegenstanders tegenover zich vinden. Dit is waarom moslims in de praktijk worden gezien als een staat binnen de staat. Hun leer beschrijft alle facetten van het leven en bevat genoeg bronbestanden die hen ertoe aansporen om een staat uit de grond te stampen – daarover zo meteen meer. Opmerkelijk is het daarom dat u later stelt dat universele liefde ‘ethisch superieur is aan enge trouw aan één natie, geloof of stam’. Zullen uw orthodoxe broeders dit benoemen als afvalligheid?

De botte bijl van Trump
Nu de mogelijke verwarring is opgehelderd, zal ik doorgaan met commentaren op uw brief, te beginnen met mijn belangrijkste bezwaar.

Juist u verwart islam met ‘moslims’. Ja, er zijn veel gematigde moslims – die hebben geen zin in een islamitische staat in Europa. Het zal vast, maar dat is nog iets anders dan de islamdoctrines zelf. Met andere woorden: gelukkig maar, dat zoveel moslims zo weinig weten van de kerndoctrines van hun geloof, voor zoverre deze kerndoctrines de sociaalpolitieke fundamenten beslaan. Maarten Zeegers woonde tussen orthodoxe moslims. Hij beschreef hoe beroepsmoslims de gematigde moslims aanmoedigen om zich te verdiepen in de geloofsbronnen. De beroepsmoslim redeneert dat men vanzelf uitkomt bij het leven van Mohammed en dus bij de strijd tegen ongelovigen.

Daarnaast heeft u het over ‘opkomend fascisme’ en u geeft ‘de rechtse elite’ de schuld. Allereerst is dit feitelijk onjuist gezien de ‘rechtse elite’ zich in het defensief heeft laten jagen met nazi-vergelijkingen, terwijl mainstream links nooit afstand nam van extreemlinks. Wat moest doorgaan voor de ‘rechtse elite’ heeft mettertijd de premisse verinnerlijkt dat links opkomt voor ‘de kleine man’ en ‘aan de goede kant van de geschiedenis staat’.

Velen van deze ‘rechtse elite’ komen uit de gegoede klasse – ze hebben niet voldoende struggles meegemaakt om daaruit de moed te putten die nodig is om zich openlijk uit te spreken tegen het ‘vrijheid, blijheid en gelijkheid’-discours waarmee links het publieke bewustzijn innam. Deden ze dat wel, dan waren ze in één klap hun sociaal-maatschappelijke status kwijt. Daarom bestaat de kern van rechts nu uit volkse mensen ‘van de straat’. Ik bedoel mensen die qua maatschappelijke afkomst sowieso al geen toegang hadden tot dergelijke privileges, en dus niets te verliezen hebben als ze zich uitspreken.

Voorgaande twee alinea’s verklaren het succes van de Trump-methode. Een rechterflank die niet-apologetisch is en de botte bijl hanteert. Het voelt immers vermoeiend en zinloos aan om eindeloos verontschuldigingen te blijven maken in reactie op nazi-beschuldigingen. Iemand als Paul Rosenmöller, die communistische moordpartijen verdedigde, is vandaag nota bene senator voor GroenLinks! Dus Othman, staak de fascisme-beschuldigingen.

Wie maakte van ‘racist’ een geuzennaam?
Sommigen beweren al decennia dat het jihadisme niets met de Koran van doen heeft, omdat teksten ‘meerduidig’ zouden zijn en overtuigingen niet direct in relatie staan tot gedrag. Grappig dat diezelfde mensen beweren dat columns van rechtse opiniemakers ‘bronnen voor terreur’ zijn. Blijf het best ver weg van dit soort aantijgingen – eerder zul je het tegenovergestelde bereiken: dat woorden als ‘fascist’, ‘racist’ en ‘nazi’ geuzennamen worden. Want iemand die zo wordt omschreven in de media, heeft kennelijk iets gezegd dat botst met de belangen van de gevestigde macht. Ten beste is een beschuldiging van ‘fascisme!’ vandaag een intellectuele variant van ‘boe!’-roepen.

Jouw kritiek op de rechtse elite is zeer interessant en doet me denken aan Joshua Mitchell, een Amerikaanse professor. Die trachtte een soort ‘deugend-rechts’ te formuleren terwijl ik juist denk dat het (Nietzscheaanse) instinct van de levensfelheid moet worden aangeboord nu het zo duidelijk is dat de conventionele (confessionele) rechtse strategie faalt. Alle conservatieve collega’s van Mitchell die diens strategie hanteerden, zijn immers ‘weggemodereerd’ op hun eigen universiteit!

U noemt verschillende leefsferen, maar in het geval van de islam bestaat dit alleen mits de islam door een sterke seculiere macht wordt afgeremd. Dit is omdat de islam ertoe neigt om over alle andere sferen heen te woekeren. Mohammed was anders dan Jezus – Jezus moest zeggen ‘geef de keizer wat van de keizer is, geef God wat van God is’, omdat hij leefde in een staat onder Romeins gezag. De islam kent geen scheiding tussen kerk en staat omdat Mohammed als grondlegger zowel spiritueel leider was als legeraanvoerder en opperrechter. Het christendom kent in de doctrine een scheiding tussen kerk en staat. Nu heeft bijvoorbeeld het Vaticaan die doctrine niet consequent nageleefd, maar er is tenminste die doctrine. In de islam is dat er zelfs niet.

Zodoende zijn de enige seculiere moslimstaten, staten waar seculiere heersers gesteund door het leger de orde bewaken. Zie de staatsgrepen in Egypte en Algerije, die hebben voorkomen dat islamisten via de democratische weg een theocratie vestigden. Qua ‘inclusiviteit’ worden Arabische christenen geterroriseerd en gemarginaliseerd in hun eigen landen.

Islamitische tolerantie uit machtsstrategie
Met de zin ‘Niemand twijfelt eraan dat de partijen in deze conflicten behoren tot de natie’ geeft u toe dat uw ‘één groot wij’ een illusie is. En als het ‘nationale wij’ als lijm te zwak blijkt, willen mensen een sterkere lijm proberen: dat is de groepssolidariteit van de Umma. Die aanhechtingskracht verklaart waarom jongeren in Europa onrustig worden zodra men zwaait met Palestijnse vlaggen. En waarom het panarabisme van Nasser is uitgestorven terwijl het islamisme springlevend is.

Ik verwerp uw concept van een ‘onnatuurlijke vijandigheid’. Als liefde deel is van natuur – en als liefde geen onderscheid kent in ras, natie of geloof – waarom is het moslims dan verboden om te trouwen met ongelovigen? De enkele uitzondering is dat een islamitische man mag trouwen met een joodse of christelijke vrouw – alleen opdat de kinderen in het islamitische geloof worden opgevoed.

Vooroordelen zijn onmisbaar om ons te oriënteren, want een mens komt altijd kennis tekort voor een volledig geïnformeerd wereldbeeld. Het vooroordeel is nodig om van ons nulpunt af te komen en tóch te handelen zonder zelf-geteste kennis. In die zin, stelt Hans-Georg Gadamer, straalt in het idee dat vooroordelen uitsluitend kritiek verdienen, een bevooroordeeldheid door van de Verlichting zelf. Dit vertaal ik als: wanneer Europeanen steeds moeten horen dat we zo bevooroordeeld zijn tegenover moslims, leg ons dan uit waar deze vooroordelen vandaan komen…

Dan noemt u het accommoderen van allerlei tradities binnen het islamitisch geloof: uit pragmatische machtsoverwegingen hebben sommige heersers inderdaad een oogje dichtgeknepen. De strikte doctrine van de islam ligt anders. Gelovigen van het boek – dat wil zeggen joden en christenen – mogen onder islamitisch bewind voortleven als dhimmi; voor de anderen is het kiezen tussen bekering of de dood. De tolerantie van moslimmachthebbers had er vooral mee te maken, dat er bij een strikte naleving te weinig belastingplichtige dhimmi’s overbleven om de islamitische hofhuishouding te bekostigen.

Kortom, u verwart de doctrinaire zuiverheid met machtspragmatisme om een tolerante kant van de islam te bewijzen: die tolerantie volgt echter uit machtspragmatisme en niet uit de doctrine zelf.

Europa te pacifistisch?
U heeft een punt dat er in Europa veel oorlog is gevoerd om te komen tot het betrekkelijk vredige Europa van vandaag. Lezen we Caesar of de Vikingsaga’s, dan had Europa inderdaad een hypergewelddadige cultuur. Hopelijk is hiervan een restje achtergebleven in het Europese DNA – we kunnen die strijdlust nog hard nodig hebben in het turbulente era dat nu aanbreekt. Men zegt dat er op Griekse eilanden antieke culturen bestonden die zijn uitgewist om geen verklaarbare reden, buiten dat ze te pacifistisch waren geworden en zich niet meer konden weren tegen invasies. Het argument dat er oorlogen waren in Europa en dat er joden zijn vervolgd, kan echter nooit een argument zijn om meer Jodenhaat te importeren en ook niet om die betrekkelijk rustige homogene staten die vandaag bestaan, te vervangen door enclaves waar culturen heersen die haaks staan op Westerse omgangsvormen. Dat is niet wat u voorstaat, maar het is wél realiteit in wijken in België.

Uw verhaal over de hoofddoeken en zomerjurken komt over als ‘tijd rekken’. We benoemen de hoofddoek tot een symbool dat niet Vlaams is, maar ook niet on-Vlaams, en voordat we het weten zijn we weer een generatie verder. Tegen dan is getalsmatig de verhouding verder verschoven in het voordeel van de islam en zullen er stap voor stap toch concessies worden gedaan aan het open karakter van de publieke ruimte. Uurtjes voor vrouwen om gescheiden te zwemmen van mannen, bijvoorbeeld.

Dan volgen daar weer ontologische discussies over; ondertussen kan iedereen zien dat Nederland steeds minder Nederlands wordt en Vlaanderen minder Vlaams. Miljoenen zien dit en brengen via hun stem in het stemhokje omdat het elders niet meer kan, rapport uit van de cultuurveranderingen die zij dagelijks meemaken. Je kunt hen bestempelen als ‘irrationeel’ – daarmee heb je een ander een etiketje opgeplakt en ben je nog geen stap dichter bij een oplossing.

Mensen zijn geprogrammeerd door de cultuur waaruit zij komen en dragen deze programmering in zich mee. De moederschoot van een natie kan dus maar zoveel mensen uit andere culturen verwelkomen, voordat de natie haar cultuurkarakter verliest. Dit maximum is hoogstwaarschijnlijk al overschreden. Als er teveel culturele programmeringen door elkaar gaan lopen, worden conflicten niet opgelost vanuit een intuïtief wederzijds verstaan van de heersende normen, maar worden ze ‘gejuridiseerd’. De staat moet nadrukkelijker op de voorgrond treden om met repressie de groepen te scheiden. Het betekent al met al een verlies aan vrijheid. Dus ja, ik deel met u de wenselijkheid van assimilatie, maar bij massamigratie is assimilatie niet realiseerbaar. Als er hele wijken geïslamiseerd zijn, hoe kunnen de mensen die daar komen wonen dan nog integreren?

Wetten plooien onder de gebruiken
Uw begrip van macht deugt niet. U komt aan met een verhaal over het niet-schade-beginsel en een liberale rechtstaat die nooit ter discussie zou mogen staan. Hoe fragiel dit verhaal is, blijkt bij een herbronning op Spinoza. Die beschouwt het recht (jus) niet als iets dat op zichzelf staat, als iets absoluuts, maar als ten diepste betrekkelijk. Dit wil zeggen: betrekking hebbend op wie het recht bezit. Recht is nooit gegeven maar moet altijd worden bevochten en is daarvoor afhankelijk van cultureel en mentaal draagvlak onder de bevolking. Recht is van toepassing waar een machtsstrijd gaande is. Alexis de Tocqueville vervatte dit als volgt: ‘Wetten zijn altijd wankel wanneer ze niet worden gedragen door de heersende mores; de mores zijn de enige robuuste en duurzame kracht in een natie.’

Hierbij geeft hij een voorbeeld: zwarte mensen hadden stemrecht in de VS, maar toch waren er weinig zwarte mensen te bespeuren bij de verkiezingen. Dit kwam omdat het bredere gevoelen op dat moment nogal negatief was over zwarten die wilden stemmen. De magistraten achtten zichzelf onvoldoende sterk om de wet te handhaven tegen dat bredere gevoelen in.

De dagelijkse gang van zaken maakt duidelijk dat als het bredere maatschappelijke gevoelen is, ‘goh, wat maakt het uit dat hij een joint rookt’, dat het wettelijke verbod op drugs dan niet zal worden gehandhaafd. Dit bewijst dat de gedragen normen een kracht hebben die aan het wettelijke voorafgaat en de uitvoer van het wettelijke beïnvloedt. Dit betekent tevens dat er sociale druk uitgaat van strenge moslims op de gematigde, waardoor kledingeisen mettertijd strenger worden. De sociale normen vormen een parallel rechtssysteem en daarom was het leven van Spinoza zwaar. Hij beriep zich op het recht van de Nederlandse staat maar de joodse groep waarin hij opgroeide beschouwde dat als verraad.

Het brengt ons terug op het ‘tijd rekken’ – het is irrelevant dat er vandaag geen moslims openlijk proberen om de liberale rechtstaat omver te werpen. Het gaat om de gestage groei van dat parallelle normatieve systeem. Twee jaar terug hoorde Udo Kelderman (VVD) als gemeenteraadslid in Arnhem al willekeurige moslims praten in een snackbar: zij vonden het langzaam tijd worden om sharia-wetgeving in te voeren. Op dit moment beroept u zich op een liberale filosofie van ‘ieder het zijne geven’, en ondertussen verandert de getalsmatige samenstelling verder…

Misschien hoopt u dat Europeanen dit niet zien en leidt u daarom de aandacht af met verhaaltjes over ‘nieuwrechts’. Mogelijk ziet u het oprecht niet – dan zou u naïef zijn. U zegt enerzijds dat Vlaamse nationalisten met propagandamiddelen hun cultuur moeten uitdragen; anderzijds verkondigt u de liberale boodschap dat de instituties geen rekening moeten houden ‘in een strikt juridische zin’ met collectieve waarden. Spinoza laat ons echter begrijpen hoe dit ‘strikt juridische’ onderscheid niet berust op de werkelijkheid van de dagelijkse levenspraktijk. Wie de demografie en de cultuur verandert, verandert de juridische praktijk immers tegelijkertijd.

Het zijn niet de hoofddoekweigeraars in Iran die zich postmodern gedragen – zij beroepen zich immers op een universeel beginsel van menselijke waardigheid, om van aangezicht tot aangezicht aan de ander te kunnen verschijnen. Het zijn juist de linkse cultuurverkwanselaars in het Westen die zich beroepen op cultuurrelativisme, om hier weer de hoofddoek te gaan goedpraten.

Uw implicaties over apocalyptisch fascisme maken geen indruk. De islam verdeelt de wereld tussen twee huizen: de dar al-islam en de dar al-harb. Letterlijk het huis van vrede – dat deel wat is onderworpen aan de islam – en dat deel wat nog moet worden ingelijfd. Als er iets apocalyptisch is, is dit het wel. De Britse denker Bertrand Russell vergeleek deze doctrine met het communisme – hoeveel rechtsstatelijke vrijheden moeten we gunnen aan communisten? De islam brengt een heel ander geloof binnen dan neem nu het boeddhisme.

Wat is identiteit? Dat baseer ik niet op instituties – inmiddels zijn de meeste instituties voor ons helaas verloren (terecht kaart u de kwade rol aan van het cultuurmarxisme daarin). Identiteit komt voort uit een eeuwenoude ontstaansgeschiedenis die meestal terugvoert tot het landschap, dat mensen noopte tot samenwerkingsverbanden. Mensen moesten samenwerken om in hun levensonderhoud te voorzien en daaruit bloeiden wederzijdse sympathieën op.

Organische identiteit
Door deze wederzijdse sympathieën verlangen de streekbewoners ernaar om samen onder dezelfde regering te staan – geregeerd te worden door een bestuur waarin ze zich herkennen. De liberale filosoof John Stuart Mill merkt op dat dit gevoel van wederzijdse identificatie soms mede het gevolg is van afkomst of etnische identiteit. Ook een gemeenschappelijke taal en religie dragen ertoe bij, evenals natuurgrenzen in het landschap. Sterke bindende factoren zijn politieke antecedenten, het bezit van een nationale geschiedenis, gedeelde herinneringen, gemeenschappelijke trots en gezamenlijk ondergane vernederingen.

Wat betreft de spanningen tussen een tolerant Westers libertinisme en de conservatieve islam – en hoe het cultuurchristendom tussen beide stromingen uiteen wordt getrokken – moet ik u complimenteren: dat is een uitstekend punt. Omdat deze brief al lang genoeg is, verwijs ik hier naar drie teksten waarin ik dit dilemma heb belicht. Kerkgangers en Zuilenbouwers, hoofdstuk 4, Levenslust en Doodsdrift, hoofdstuk 35 en het artikel Cultuurmarxisme: Ayaan of Allah?’.

Verder heb ik bewondering voor uw scherpzinnige vermogen om de ware inborst van uw zogenaamde linkse medestanders te doorzien. Inderdaad – voor zover zij u waarderen is dat omwille van uw exotische wortels, niet als gesprekspartner met inhoud. Daarentegen waardeer ik u inhoudelijk als gesprekspartner om deze ideeën voor de neutrale toeschouwer scherp en helder op papier te krijgen, waarvoor nogmaals dank.

Tot slot hecht ik net als u meer aan samenwerking dan aan competitie – ik geloof althans in het bundelen van krachten. Maar ik denk niet dat de islamitische krachten zo dom zullen zijn om het cultuurmarxisme voortijdig te slopen. De cultuurmarxistische verkettering van zinnig migratiebeleid als ‘racisme’, is immers de toegangspoort van de islam om nóg meer geloofsgenoten hier te krijgen.


Deze brief verscheen eerder op de Belgische site Doorbraak.be, alwaar u ook andere delen van deze discussie kunt vinden.


Steun Sid Lukkassen via backme.org!

95 reacties

 1. Bert van Heemst schreef:

  Beste Sid,

  ik snap dat je wens is om met iedereen een helder en open debat te hebben, en dat dat 99 van de 100 keer verreweg te verkiezen is boven uitsluiting en/of gescheld. Ik zou wel zeggen pick your battles, want deze meneer had een dusdanig duidelijk geval van taqyyiah afgeleverd met zijn brief, dat dit de moeite van het reageren amper waard was. De bedoeling die zijn brief volgens mij had, was het vermoeien van anderen met zijn tekst. Die energie kun je echt wel beter gebruiken.

 2. Ravian schreef:

  Massa immigratie is gewoon een veroveringstactiek, je poogt een land te veroveren zonder daarvoor militaire middelen in te hoeven zetten.
  En dan ligt het aan de mate van onnozelheid van het te overwinnen volk of je daar mee wegkomt.
  Tot nog toe blijkt een meerderheid van de West Europeanen, bewust dom gehouden door salonsocialistische overheden en MSM, bijzonder onnozel.
  Maar dat gaat niet eeuwig duren natuurlijk, vroeg of laat gaat de realiteit toch een keertje doordringen.
  En gezien het aan de bedelstaf brengen van de bevolking aardig opschiet gaat dit doordringen van de realiteit niet lang meer duren, deze situatie gaat exploderen lang voordat de moslims in de meerderheid zijn.
  Ik ben bang dat het bedrogen volk dan niet meer erg kieskeurig gaat wezen, en het oude principe van “Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius.” gaat hanteren (vrij vertaald; dood ze allemaal, en laat god ze maar uitsorteren).
  En dan kun je dus maar beter niet aan de foute kant van de geschiedenis staan of gestaan hebben, om het even of het nu de ideologie van Marx of die van Mohammed betreft.
  Zowel de salonsocialisten als de moslims spelen met vuur.

 3. Henk Albarda schreef:

  In 1987, net in Amsterdam om werk te krijgen, werd ik voor het eerst voor mijn huisdeur bedreigd door 3 sujetten die islamitische marokkanen bleken te zijn. Dat is daarna doorgegaan. Ik woon in Buitenveldert, ging en ga meestal alleen de stad in, niemand woonde in het ‘bejaardenhuis’. Nooit getuigen, bij de politie weggelachen.
  Gek he, dat ik me niet intellectueel ga verwoorden, maar heel kort stel dat ik moslims uitsluit en dat de islam niet bij Europa zou moeten horen.
  In diverse europese landen is anoniem onder joden gepeild dat DIE hebben ervaren dat vrijwel 45 % van de anti-semitische incidenten door moslims wordt gepleegd. Daarna volgt (extreem) links, ruim 20 %, daarna extreem rechts.minder dan 20 %.
  Daarnaast, gezien het FEIT dat de rechters iedere dag meer op de links politieke stoel gaan zitten en uitsluitend autochtonen veroordelen, lijkt me eigenrichting een reeeele keus. Ik zou beslist de advocaat kosten betalen voor een autochtoon die met harde hand een moslim voor een bv anti-semitisch incident ter verantwoording roept.

 4. Sem schreef:

  Hier word stevig afgegeven op moslims. Maar echte moslims zul je niet aantreffen in gevangenissen en ook de strafbare feiten die gepleegd zijn door allochtone nederlanders van moslim komaf zijn in theorie moslim maar hebben in de praktijk heel weinig met het geloof van doen. Want een echte moslim weet dat ie word gestraft voor alle onrecht wat ie doet. De angst is meer een onderbuikgevoel en ik snap best dat het lastig is om je land te zien veranderen. Maar er komen nog meer veranderingen aan met alle oost europeanen die met bosjes deze kant op komen en zullen komen. Dynamiek van europa verandert en dat ligt niet alleen aan de moslims. Iemands geloof doet er niet toe. Maar hoe intelligent of sociaal iemand is bepaalt voor een groot deel zijn handelen en daarom is het erg belangrijk dat we een goed onderwijssysteem hebben om ook die mensen die aan de onderkant van de maatschappij hangen goed kunnen begeleiden richting de toekomst. Het stuk bevat veel tekst maar helaas weinig inhoud. De schrijver had zich veel eenvoudiger uit kunnen drukken maar nu raakt de lezer verdwaald en ik had daardoor moeite om het stuk uit te lezen!

 5. IA schreef:

  Goede reactie van sem… Iets om over in discussie te gaan. Op een volwaasen manier. Te beginnen met: de dynamiek van europa verandert of je het nou leuk vindt of niet.

 6. Ravian schreef:

  @ Sem 24 augustus 2019 om 23:28
  Buiten dat er genoeg echte moslims in de bak zitten vergeet je even te vermelden dat het door moslims bestelen/aanranden/vermoorden van dhimmies door de islam niet als begaan onrecht gezien wordt.
  Leg hier maar eens uit wat het begrip “takiyya” precies inhoud, dan kunnen de lezers je schrijfsels beter op waarde schatten.

 7. IA schreef:

  De reactie die je wist dat zou komen….

 8. IA schreef:

  En ravian… Je begrijpt het verschil tussen moslims en islam niet. Of tussen ‘je nog steeds moslim noemen omdat je anders de buiten de groep valt maar er zelf eigenlijk geen pest van gelooft’ en de koran. Ik ken gereformeerden die niks van de bijbel weten. Maar goed, ravian, toon je eens beschaafd vertegenwoordiger van die westerse vrijzinnige cultuur waar jij zo een voorstander van bent. Of zeg gewoon dat je een reactonair bent die verlangt naar een sterke man.

 9. BegrensEuropa! schreef:

  @Bert van Heemst 24 augustus 2019 om 14:25
  El Hammouchi is niet zozeer denker als wel eerste klas taqiyist, waarbij de kwalificatie ‘eerste klas’ betrekking heeft op zijn keurige taalgebruik , niet op zijn bedrieglijke redelijkheid. De kern van het probleem zit hem in de kern van de islam zoals beschreven in de bronteksten en die zijn duidelijk: islam = onderwerping van alles en iedereen, overal en zo snel mogelijk, waarna totalitaire ‘geleerden’ bepalen wat iedereen al dan niet mag doen en denken. Iedereen weet dat, maar niet iedereen wil het toegeven. El Hammouchi al zeker niet. Terwijl dat wel zal moeten. De ‘cultuurmarxisten’ dan wel op de een of andere wijze ernstig mentaal door het cultuurmarxisme verminkten zullen dat ook moeten toegeven. De boven ons gestelden zullen dat ook moeten toegeven. De politici die in Duitsland voor Europa de grensbewaking ondergeschikt maken aan de bepalingen van vluchtelingenverdragen die door moslims misbruikt worden om Europa in te trekken voor hun eigen voordeel maar ook om de islam te verspreiden zullen dat ook moeten toegeven. De rechtsstaat die men beweert te verdedigen verliest zo haar houdbaarheid. Het gaat hier niet om een revolutie, maar om een terugkeer naar de normaliteit, waar de islam ten diepste en in alle opzichten een totalitaire bedreiging vormt. En derhalve indirect alle moslims. Iedereen die het totalitaire onderwerpingsprincipe van de islam ontkent is een dwaas of een vijand.

 10. Juanito schreef:

  @Sem
  Onderstaand boek kan ik je aanraden.

  https://www.amazon.com/Slavery-Terrorism-Islam-Peter-Hammond/dp/1612154980

  Verhelderend voor niet-moslims én moslims.

 11. Sem schreef:

  @ begrenseuropa,

  Het enige wat jij doet is angstzaaien en ja domme mensen geloven in die onzin van jou. Maar jij weet net zo goed dat als je alle godsdiensten uitpluist dingen in staan die je niet kan goedkeuren of het nu de bijbel of de thora is. Maar je hebt geen bewijzen en hebt geen onderbouwingen kunnen weerleggen dat er een plan is om europa het moslim geloof op te leggen. Niemand is met geweld tot het moslim geloof bekeerd. Dat er in europa een grote groep moslims zijn en ook moslim asielzoekers bij komen is niet of nooit een vooropgezet plan geweest. Wat jij doet is moslims als een eng iets bestempelen terwijl dat gewoon mensen zijn die net als jij een gewoon leven willen lijden. Waar ik juist bang voor ben is mensen zoals JIJ, die een grote groep anderen beoordelen niet als individu maar als een groep of het nu MOSLIMS zijn of niet zonder te kijken naar hun daden. Wat er in het verleden is gebeurd moet je laten rusten maar zulke mensen als jij willen blijkbaar nog iets vereffenen een soort van een bloedvete of nog oud zeer van de kruistochten. Of het nu komt door een autisme of wat dan ook ik lees hier steeds dezelfde stukken van dezelfde mensen die afgeven op moslims blijkbaar kunnen ze het niet van zich afzetten en kunnen ze de aanwezigheid van moslims niet een plaats gecen. De wereld veranderd NEDERLAND veranderd accepteer die verandering en geef het een plaats. Net zoals je de schietpartij in nieuw zeeland niet in de schoenen kan schuiven van de cristenen kun je ook niet wat een gekke moslim doet de islam aanrekenen. We hebben gezien wat haat met iemand kan doen in de 2e ww dat soort sentiment mogen we nooit meer toestaan.

 12. Cool Pete schreef:

  Iedereen, die zegt dat hij moslim is, is moslim.
  Sterker nog : volgens de vaststaande uitleg van de “leer”,
  wordt IEDEREEN als moslim geboren;
  en op iedere afvalligheid staat de doodstraf.
  De islam is eenduidig en volledig.

  Islam = jihad + sharia + wereld-kalifaat. Totaal. Eeuwig.

  Islam is gif.

 13. Sem schreef:

  @ juanito,

  Ik heb de inleiding gelezen en het lijkt me meer propaganda tegen de islam. Ik ben van mening dat de islam word misbruikt door sommige predikers maar als individu ben je zelf verantwoordelijk voor wat je daarmee doet. Ik ben van mening dat we niet mogen teruggaan naar de middeleeuwen om in naam religie oorlogen te gaan voeren. Maar wat ik bespeur is dat de westerse media daar wel op aanstuurd en de islam als het probleem van al het kwaad ziet. Ik denk dat de CIA ook achter heel veel van die aanslagen zit. Of het nu Al qaida of isis is ze zijn stuk voor stuk gecreerd door die instanties. Je maakt mij niet wijs dat een paar sukkels in een vliegtuig stappen en het zwaarst beveiligde luchruim binnen vliegen om het pentagon en de twin towers aan te vallen. Dat was eigenlijk de eerste stap om het plan in werking te stellen. Welk plan? De start voor de oorlog tegen de islam met als doel om moslimlanden te bezetten. Sindsdien is de haat tegen moslims ongehinderd toegenomen.

 14. BegrensEuropa! schreef:

  @Sem 25 augustus 2019 om 11:41
  Waarom ontkent u het totalitaire onderwerpingsprincipe van de islam niet? Inclusief verwijzingen naar de grondteksten van de islam. Met de bekende tu quoques over kruistochten komen we niet verder. U weet toch dat de tu quoque een zwak verweer is? De schutter van Christchurch beroept zich overigens niet op het christendom. Lees eens Mattheus 5-7 voor de verandering.

 15. Ravian schreef:

  @IA 25 augustus 2019 om 09:56

  “je nog steeds moslim noemen omdat je anders de buiten de groep valt maar er zelf eigenlijk geen pest van gelooft”
  Waar je het hier over hebt is het jezelf moslim blijven noemen, terwijl je er eigenlijk niet meer in gelooft, omdat andere moslims je anders komen vermoorden.
  Of wou je beweren dat het doden van afvalligen niet de plicht is van elke moslim, en dat het verzaken hierin je zelf ook tot afvallige maakt?

  “Of zeg gewoon dat je een reactonair bent die verlangt naar een sterke man.”
  En dan wordt je vervolgens op omslachtige wijze voor Nazi uitgemaakt, het gewoonlijke zwaktebod van de argumentlozen.

 16. BegrensEuropa! schreef:

  @Sem 25 augustus 2019 om 11:41
  Stelling 1: Er zijn geen moslims die het totalitaire onderwerpingsprincipe van de islam erkennen. Stelling 2: Er zijn veel moslims die het totalitaire onderwerpingsprincipel van de islam ontkennen. Stelling 3: Er zijn veel niet-moslims die het totalitaire onderwerpingsprincipe van de islam niet alleen erkennen maar ook als een bedreiging zien. Stelling 4: Er zijn veel niet-moslims die het totalitaire onderwerpingsprincipe van de islam negeren, deel om het niet als een bedreiging te hoeven zien. Stelling 5: Er zijn weinig niet-moslims, althans voor zover ze er serieus over nagedacht hebben, die het totalitaire onderwerpingsprincipe ontkennen en het niet zien als een bedreiging. Voor alle duidelijkheid voeg ik toe Stelling 6: Islam = onderwerping en wel van alles en iedereen, overal en zo snel mogelijk, waarna totalitaire ‘geleerden’ bepalen wat iedereen al dan niet mag doen en denken. Stelling 7: Veel moslims ontkennen stelling 6 niet, dat is namelijk onmogelijk, maar ontkrachten het door een spervuur aan loze argumenten, bijv. door te stellen dat niet alle moslims het geloven (maar uit onderzoek blijkt dat zeker 10 a 15% van de moslims wereldwijd, ofwel een slordige 200 miljoen, het wel degelijk geloven. Hoe komen ze daarbij? Zijn er grootschalige campagnes die hen in dat geloof bestrijden?) . Of door te stellen dat de categorie westerlingen uit Stelling 5 gedreven worden door historische wraakzucht of autisme of een ander soort debiliserend effect. Of door te stellen dat andere godsdiensten dan de islam eveneens geweld zouden goedkeuren dan wel bevorderen (dan moet men zich toch wel in flinke bochten wringen, maar over een rekenmodel om de islam definitief in het beklaagdenbankje te krijgen zullen we het wel nooit eens worden, ook al is de islamitische geschiedenis er een van gewelddadige veroveringen, onderdrukking, indoctrinatie, en ‘omvolking’ zonder weerga). Of door te stellen dat door toe te geven dat stelling 6 waar is we direct afstevenen op dingen die waarvan we sinds WW2 niet willen dat ze opnieuw gebeuren, waarmee de categorie westerlingen uit Stelling 5 tot nazi’s worden verklaard of de moslims tot de nieuwe joden of iets dergelijks. Daarmee gaan we voorbij aan de optie dat er eindelijk eens moslims komen die het totalitaire onderwerpingsprincipe van de islam wel erkennen, zodat er eindelijk islamitische programma’s kunnen komen om islamitisch geweld en belachelijk hoge geboortecijfers onder moslims waardoor ze wel moeten gaan migreren tegen te gaan (Afghanistan, Jemen, Somalie, Eritrea, Nigeria, Mali, Niger, Syrie zijn allemaal oorlogshaarden met zeer beperkte hulpbronnen en zeer hoge bevolkingsgroei).

 17. Sem schreef:

  @begrenseuropa

  Ik denk echt dat je waanideen hebt. Jij weet totaal niet wat zich afspeelt in de moslimgemeenschap omdat jij je er ook niet in beweegt. Jij pint je vast aanbegrippen in de moslimwereld zo wil je de indruk wekken dat je verstand van de materie hebt. Er zullen best wel rotte appels tussen zutten maar om nu elke moslim als radicaal te bestempelen gaat te ver. Geloof is iets tussen jou en god.voor mij is het hetzelfde als dat iemand friet lekker vind en de ander een hamburger.het is jou eigen keuze maar sommige zien dat blijkbaar anders en voor mij komt de dreiging van die hoek. Het zijn mensen die dezelfde denkwijze hanteren als de nazis in de 2e ww. EN DAAR WALG IK VAN.

 18. Hannibal schreef:

  @Sem
  Ik vrees dat je er naast zit. Begrenseuropa heeft in grote lijnen gelijk, maar niet helemaal. Voor Turken ligt het grotendeels idd anders, maar dat heeft er alles mee te maken dat als puntje bij paaltje komt, de meeste Turken dieper geloven in Turkije dan in de god van de islam. Maar daarmee zijn ze binnen de islam wel degelijk een minderheid. Het dogma van de “ummah” wil er bij Turken eenvoudig niet in, mede omdat dat concept suggereert dat de Arabieren een iets prominenter rol mogen spelen dan andere volkeren. En als je na denkt over de manier waarop de Afrikaanse islam vanuit het MO wordt bekeken, weet je dat ik een punt heb.

  Dat klinkt als filosofische haarkloverij, maar ook in het westen zijn dit soort basiselementen sterker dan ik me ooit bewust was. Hoe dieper je graaft, des te gekker zijn de dingen die je tegenkomt. Dat geldt voor alle culturen – ontkennen is zinloos (al kan ik het beslist waarderen vanuit de intentie 🙂 ).

  Op een vergelijkbare basis is de Arabische strijd tegen de Mongolen gevoerd in de 14e eeuw: het waren wel moslims, maar toch ook weer niet 100%. Er is toentertijd aardig wat hersengymnastiek verricht om dat rond te krijgen zonder met de basis van de islam in conflict te komen.

 19. BegrensEuropa! schreef:

  Sem 25 augustus 2019 om 16:08
  U bevestigt slechts wat ik net zei. Moslims bedienen zich graag van tu quoques, vooral als ze zich zelf bezondigen aan dat wat bekritiseerd wordt. Op die manier ontwijkt men de discussie. In dit geval verwijt u mij ‘waanideeen’, die ik voor het gemak heb samengevat als stelling 6: Islam = onderwerping en wel van alles en iedereen, overal en zo snel mogelijk, waarna totalitaire ‘geleerden’ bepalen wat iedereen al dan niet mag doen en denken. Zolang u daar niet op reageert bent u gewoon een van de vele moslims die niet voor rede vatbaar zijn. Wat zich verder tussen u en uw god afspeelt gaat mij inderdaad niets aan, zolang ik er niet op een of andere manier last van heb. Ik moet toegeven dat ik niet snap wat u beweegt. Het zou toch geweldig zijn als ik het kon bewonderen, maar daar zie ik weinig aanleiding toe. Bij u niet en bij uw voormannen in politiek en religie, nationaal niet en internationaal niet, in de geschiedenis niet en ook in het heden niet. Es tut mir leid, om mij maar eens van de taal van onze voormalige vijanden in WW2 te bedienen. Wat moet u daar nu weer van denken?

 20. BegrensEuropa! schreef:

  @Hannibal 25 augustus 2019 om 16:51
  Interessant is in dit verband dat nazi duitsland met een gelijksoortig probleem zat als de islam met turken of mongolen (en omgekeerd). Japan was immers bondgenoot, maar japanners zijn geen edelgermanen, hoe je ze ook wendt of keert. De oplossing? Eenvoudig. Japanners waren ‘Ariers van het Oosten’ of ‘ere-Ariers’.

 21. Juanito schreef:

  In de analyse van deze man kan ik me prima vinden. Met beide beentjes op de grond, open en eerlijk.

  https://youtu.be/q9ZSII3qADI

 22. Sem schreef:

  @ begrenseuropa

  Ik zal reageren op deze zin(6: Islam = onderwerping en wel van alles en iedereen, overal en zo snel mogelijk, waarna totalitaire ‘geleerden’ bepalen wat iedereen al dan niet mag doen en denken.) Die totalitaire geleerden kunnen ook pastoors of priesters in een kerk zijn. Nogmaals er zullen best kliekjes zijn die verkeerde bedoelingen hebben en mensen misleiden zogenaamde imams maar zolang je als individu weet wat goed en fout is sta je sterk in je schoenen en ben je daar immuun voor. Niemand kan jou verplichten om op een manier te leven die je niet wil. Ik weet niet wat er in verwegistan word gepredikt ik geloof niet dat de moskeen in nederland anti nederlands zijn. Geef eens voorbeelden aan in nederland waardoor het leven van nederlanders onmogelijk word genaakt. Wat kunnen nederlanders in nederland niet meer doen sinds de komst van moslims?

 23. BegrensEuropa! schreef:

  @Sem 25 augustus 2019 om 16:08 zegt over mij “Jij weet totaal niet wat zich afspeelt in de moslimgemeenschap omdat jij je er ook niet in beweegt.” Het ware beter als Sem zich via https://www.memri.org/tv liet informeren wat er werkelijk leeft in de moslimgemeenschap. Ik zag nog wel ergens zijn overigens ongestaafde bewering dat “echte moslims” niet in de gevangenis zitten. Hij heeft natuurlijk altijd gelijk. Zoals je ook kunt beweren dat alle islamitische landen waar het slecht gesteld is op allerlei vlakken geen ‘echte’ islamitische landen zijn. Je zou ook kunnen concluderen dat de islam kennelijk verhindert wat vrijwel overal ter wereld wel lukt. Daar zijn ook goed redenen voor aan te voeren. Klassiek is natuurlijk het fatalisme (al een tijd niet gehoord). Een ander punt is dat de islam leidt tot verdeeldheid, ongeveer zoals het Christendom ook nogal verdeeld was toen het nog ergens om ging maar met dit verschil dat de islam die verdeeldheid op het scherpst van de snede uitvecht, daartoe aangespoord door de bronteksten.

 24. BegrensEuropa! schreef:

  @Sem 25 augustus 2019 om 18:11
  “Wat kunnen nederlanders in nederland niet meer doen sinds de komst van moslims?” Een aantal dingen: 1. de islam bekritiseren (Theo van Gogh, Wilders, wellicht Pim Fortuyn) of er humor over bedrijven (alle conferenciers behalve een of twee, uitmoording redactie Charlie Hebdo); 2. in bevolkingsaantal dalen, het is hier al druk zat; 3. ons nageslacht ervan verzekeren dat islam niet dominant wordt (heeft van alles met EU te maken en andere dwazen, maar ook met influx uit landen waar de islam de overhand heeft en zich zeer gewelddadig manifesteert). Kortom, het gaat om basisdingen als vrijheid van meningsuiting (korte teermijn), democratie (lange termijn), en de in algemeen plezierige zin wijze van samenleving (Nederland is volgens sommigen het op twee na beste land ter wereld betr. invulling van de zgn. ‘islamitische waarden’). Uw islam zal leiden tot neergang en verlies.

 25. Ravian schreef:

  @ BegrensEuropa! 25 augustus 2019 m 18:30

  Je vergeet het ‘s avonds niet meer veilig de deur uit kunnen in stedelijke gebieden, het niet meer kunnen betreden van voornamelijk door moslims bewoonde wijken, het niet meer veilig je dochters naar het zwembad kunnen sturen, en meer van dit soort fijne “met dank aan de islam” beperkingen.

 26. Sem schreef:

  Die aanslagen kun je niet de moslims aanrekenen omdat een paar gekken dat soort dingen hebben gedaan. Je mag best kritiek hebben op de islam maar als publiek figuur moet je ook de consiquenties aanvaarden als je dat op een respectloze manier doet dat iemand zich daaraan stoort. Je nageslacht verzekeren dat de islam niet te dominant word wijd ik aan jou islamofobie. En voor de rest ga een wandeling maken haal ff goed adem ik heb medelijden met mensen zoals jij. En je kunt de moslimpopulatie in NL niet de schuld geven dat ze in aantal toenemen. Jou voorouders hebben ze vanaf de jaren 60 hierheen gehaald.

 27. BegrensEuropa! schreef:

  Beste @Sem 25 augustus 2019 om 18:44. Wat zeg je nu weer: “Die aanslagen kun je niet de moslims aanrekenen omdat een paar gekken dat soort dingen hebben gedaan.” Het aantal aanslagen wordt nauwgezet bijgehouden door https://www.thereligionofpeace.com/. De teller voor juli 2019 (augustus moet nog afgesloten worden) staat op 134 dodelijke aanslagen in 23 landen, waarvan 23 door zelfmoordterroristen, met 761 doden en 1247 gewonden. Er zijn ook aanslagen die onder de radar blijven. Ook is er nog eermoord, bijv. in Turkije, die niet wordt gerapporteerd, o.a. omdat de vrije pers is uitgeschakeld . Ook verkrachtingen van christelijke meisjes in bijv. Pakisten tellen niet mee. In totaal zijn er sinds 9/11 (dus in nog geen 18 jaar) 35511 terroristische aanslagen gepleegd uit naam van de islam. Vijfendertigduizend vijfhonderd en elf terroristische aanslagen. De islamitische wereld is een gekkenhuis.

 28. Juanito schreef:

  Ik kan mij ook nog wel feest vierende moslims herinneren na weer een aanslag op burgers in verschillende Europese steden.
  Dat is totaal kansloos gedrag. Europa doet er goed aan dit soort apen eruit te donderen.

  Maar waarschijnlijk is dat nog te weinig voor een Europa waar onze kinderen gevrijwaard zullen zijn van islamitische achterlijkheid, wreedheid en regressie, gebaseerd op een sprookjesboek uit de 6e eeuw.

 29. Sem schreef:

  Je gaat mij toch niet vertellen dat al die misdaden gepleegd zijn in naam van de islam. Er zullen wel gekken tussen zitten ja. Maar in NL worden ook misdaden gepleegd door tbs ers die een weekendje vrij zijn of we hadden hier ooit een pedofielenpartij dat is geen vrijbrief. Jij wil de wereld islam vrij of de wereld veranderen naar jou eigen inzicht. Gaat je niet lukken concentreer je op het beetje geluk wat je hebt. Geeft meer rust geloof me laat het los.

 30. BegrensEuropa! schreef:

  Beste @Sem 25 augustus 2019 om 18:44. Wat zeg je nu nog meer “Je mag best kritiek hebben op de islam maar als publiek figuur moet je ook de consiquenties aanvaarden als je dat op een respectloze manier doet dat iemand zich daaraan stoort.” Dus als Wilders of Theo van Gogh kritiek hebben op de islam dan mogen ze worden vermoord? Lieden als u zijn uiterst gevaarlijk. U bewijst op deze manier slechts de waarheid van Stelling 6.

 31. Sem schreef:

  @begrenseuropa

  Alweer fout geinterpreteerd ik probeer te zeggen dat publieke figuren de kans lopen vermoord of mishandeld te worden als ze een uitgesproken mening hebben over een bepaald onderwerp. Waarom noem je Pim Fortuyn niet. Ook al keur ik het af maar er is altijd een reele kans. Je moet me niet beschuldigen van iets wat ik niet heb geschreven.

 32. BegrensEuropa! schreef:

  Beste @Sem 25 augustus 2019 om 20:32. Als ik je fout interpreteer is dat omdat je je dubbelzinnig uitlaat. In je eerste reacties wist je nog de schijn van redelijkheid op te houden, maar geleidelijk werden je ware bedoelingen en gedachten duidelijk. Je wijze van discussieren is irritant. Mocht je inderdaad een turk zijn zoals Hannibal suggereert, dan wens ik je veel plezier met Erdogan, Denk en andere liefhebbers van het kalifatistische gedachtengoed.

 33. Sem schreef:

  @ begrenseuropa

  Zolang je bij het onderwerp blijft geen probleem. Reageer maar op hetgeen wat ik zeg. Maar ik hou er niet van als mensen zomaar iets roepen. Aan jou laatste reactie te zien heb je niets meer in te brengen.

 34. Juanito schreef:

  De uitleg van meneer of mevrouw Sem doet mij denken aan missionarisgedrag, ofwel begrip tonen, corrigeren en uitleg geven en als de mogelijkheid daar is, overtuigen.
  Op zijn islaams heet dat: dawah
  Nou, laat dat maar zitten hoor, hier in Europa. Afgezien van een paar verdwaalde geesten is daar geen behoefte aan.

 35. Sem schreef:

  @ juanito

  Dawah heeft echt een andere betekenis dan wat jij beweert. Zo grappig dat sommige hier arabische woorden gebruiken zodat men denkt dat ze verstand hebben van wat ze hier beweren. Wat ik probeer is mensen die hier de site bezoeken een ander geluid laten horen dan de heersende plus de andere kant belichten. Het heeft niets te maken met missionarisgedrag of goedpraten. Wat jullie doen is onzin vertellen.

 36. IA schreef:

  Collectivisten – individualisten 0-4

  Sem erg bedankt voor je bijdragen. Zelf heb ik soms ook de opspingen die veel reageerders hier hebben. Hoofdoekdiscussie, zwembadgedoe, haatprediker, aanslagen…. Zie je wel, ze zijn gevaarlijk… Vervolgens overal op zoek gaan naar bevestiging van die gedachte, steeds bozer worden, daarweer in bevestigd worden. In plaats van heel even na te denken of de gedachte ‘zie je wel, ZE zijn gevaarlijk’ rationeel is. Mensen niet als individu zien, DAT is gevaarlijk. Een groep beschuldigen. Dat is iets voor communisten, nazi’s, fascisten. Collectieve schild bestaat niet.

  Ik hoop dat sem nog een tijdje blijft. Het maakt het reactieforum een stuk interessanter

 37. IA schreef:

  …duidelijk. Je wijze van discussieren is irritant. Mocht je inderdaad een turk zijn zoals Hannibal suggereert, dan wens ik je veel plezier met Erdogan, Denk en andere liefhebbers van het kalifatistische gedachtengoed.

  En dit is nu zo’n staaltje collectivisme van de kroegintelectueel…je bent een turk dus je bent voor erdogan.

  Ff denken…. Je bent een amsterdammer dus voor Ajax , je bent een limburger dus je houdt van vlaai, je noemt je blank dus je bent een slavendrijver, je draagt een hoofdoek dus je wordt onderdrukt, je bent een amerikaan dus voor trump, je bent tegen trump dus je bent voor hilllary….

 38. Ia schreef:

  gedaan. Je mag best kritiek hebben op de islam maar als publiek figuur moet je ook de consiquenties aanvaarden als je dat op een respectloze manier doet dat iemand zich daaraan stoort

  Nee, je hoeft geen enkele consequentie te aanvaarden als je je uitspreekt over wat dan ook.. Je moet te allen tijde vrijuit kunnen spreken over alles op welke manier dan ook. Iemand. De realiteit is dat mensen die zich fel uitspreken over de islam risico lopen. Van gogh kan er niet meer over meepraten. En er zijn natuurrlijk nog talloze andere voorbeelden te noemen, werelwijd. (Het is dan weer volslagen irrationeel om een frieze mevrouw tot heldin te stempelen omdat ze een groep mensen belemmerde vrijuit te spreken. (Maar wellicht waren ze van plan zich respectloos te uiten?))

 39. IA schreef:

  Genoeg gebalkt

 40. Sem schreef:

  @ IA

  Bedankt voor jou reactie. Ik ben meer van out of the box denken en helaas sommigen kunnen dat niet. Niet alles is zo zwart wit.

 41. Ravian schreef:

  @ IA 26 augustus 2019 om 00:12

  “Genoeg gebalkt”

  Fijn dat je dat zelf ook in ziet.

 42. Ravian schreef:

  @ Sem 26 augustus 2019 om 00:14

  Hahaha, “out of the box denken”, nog niet misschien.
  Je feitenkennis is, op alle gebied, diep droevig, en je zit totaal opgesloten binnen het linkse denkframe.
  Je zit zo diep in de linkse boxen matroesjka dat je het geeneens in de gaten hebt.
  Begin maar eens met alle je in het voorafgaande aangereikte tegenargumenten te weerleggen, praten we daarna verder.

 43. Sem schreef:

  @ravian

  En jij in het rechtse denkframe

 44. Juanito schreef:

  Wat vervelend nu, dat ik als westerling, het begrip ‘dawah’ helemaal verkeerd begrepen heb.

  In de vijf zinnen daaronder lees ik dat niet ik alleen, maar westerlingen in het algemeen de islamitische begrippen niet begrijpen en niet kunnen toepassen.

  Fijn, deze toelichting. Westerse analyse is kennelijk niet toerijkend om middeleeuwse islamitische begrippen te ontrafelen en/of te vatten. Andersom schijnt het, gek genoeg, wel allemaal te kunnen.

  Daarom is het ook wel jammer dat je niet even duidelijk maakt wat ‘dawah’ dan wel betekent. Meneer of mevrouw IA mag wat mij betreft helpen met de juiste formuleringen. Dan hebben wij, ‘rechtse’ lezers van dit blog, de kans weer wat te leren.

 45. Cool Pete schreef:

  Algemeen :
  koran + sura + hadith + AlAzhar un. :leveren een gesloten systeem.
  Islam = jihad + sharia + wereld-kalifaat. Totalitarisme.
  Jihad is innerlijke onderwerping, en uiterlijke gewelddadige onderwerping.
  In de jihad is alles toegestaan : van liegen t/m massa-moorden.
  De leer is gewelddadig.
  Islam is gif.

  p.s. Nazi-Duitsland werkte uitgebreid samen met moslims,
  onder mufti Al-Hoesseini : de holocaust.
  Hitler prees de islam jarenlang en uitgebreid.

  Socialisten houden van totalitarisme, en dus van het totalitarisme van de islam.
  Maar als de islam het voor het zeggen heeft,
  gaan alle seculieren en alle niet-moslims, er aan; om te beginnen de socialisten.
  Zie : Saudi-Arabia,, Iran, Turkije, Pakistan, enz.

 46. BegrensEuropa! schreef:

  Volgens Othman El Hammouchi (OH) mag ‘nieuwrechts’ (FvD, VB, AfD etc.) het volgende niet denken: 1. Islam is kalifatistisch dus strijdig met westerse waarden (OH: niet waar); 2. Islam is onderwerping, o.a. door indoctrinatie, dwang, terreur en oorlog, met als gevolg intolerante, dysfunctionele samenlevingen in islamitische wereld (OH: komt door kolonialisme en seculiere tirannen, heeft niets met islam te maken); 3. Islam is onderwerping en dus tegen niet-islamieten (OH: islam is juist tolerant). Kalifatisme is wat ik bedoel met Stelling 6: Islam = onderwerping en wel van alles en iedereen, overal en zo snel mogelijk, waarna totalitaire ‘geleerden’ bepalen wat iedereen al dan niet mag doen en denken. Dat OH er naast zit is overduidelijk. Kalifatisme is er in de geschiedenis van islam in overdaad en het ging vaak gepaard met een overdaad aan geweld geweest en overal zien we islamitische staten verschijnen met als doel een wereldwijd kalifaat te doen herleven. Islamisten strijden voor invoering van shariawetgeving. Turkse jongens wordt ingeprent dat ze in Nederland de boel komen overnemen (gedocumenteerd sinds begin 70er jaren). Wereldwijd is er veel islamitische terreur (meer dan 35.000 dodelijke islamitische terreuraanslagen gedocumenteerd in 18 jaar tijd, omgerekend 40 per week), die terreur komt in toenemende mate naar het Westen (voor ieder duidelijk). Het discussiemodel is er een van ontkenning, of verwijt van onnozelheid (ad hominem, of u weet niets van islam), tu quoque (kruistochten), omdraaiing door de slachtofferkaart (complottheorieën, kolonialisme), en ontwijking (van onderwerp). Het islamitische dialoogmodel volgt in haar totaliteit een non sequitur model. Wat ten ene male ontbreekt is redelijke zelfkritiek op de eigen islamitische premisses die voor iedereen helder zijn: Mohammed is het fantastische voorbeeld (maar kritiek is verboden), islam is totale onderwerping (mag alleen zo begrepen worden door moslims, anderen mogen het niet zo zien, want dan is het kritiek en dat is verboden), alleen de sharia is geldig (alle andere dingen mogen alleen voor zover ze sharia-compliant zijn, dus islamitische ‘geleerden’ mogen bepalen wat mag en wat niet). Wat niet wordt erkend is dat Westerse waarden een redelijk uitgebalanceerde mix zijn van rationalisme, moralisme (geloof in het goede, bijv. platonisme, neoplatonisme, deisme of christendom), en individualisme (politiek – denk aan democratie -, maar ook esthetiek – deels hedonistisch – en rechtspraak – gelijke behandeling -, inclusief mensenrechten, zoals vrijheid van godsdienst (afvalligheid verboden, islam mag niet worden bekritiseerd, ooit door islam bezet land mag nooit terug naar ongelovigen – met als gevolg onoplosbaarheid situatie israel). Conclusies: De islam is overduidelijk in strijd met westerse waarden, de islam kan niet bekritiseerd worden en al helemaal niet veranderd, en een open, inhoudelijke discussie hierover wordt onmogelijk gemaakt door discussietechnieken die elke logica tarten.

 47. IA schreef:

  Jaja en hitler was links… enne.. Reactionairen (links en rechts en hier vind je een vreemde mengeling van beide… Spvv ers) moeten wat meer neuken. Maar ja, het vrouwtje wil niet meer he dus de frustraties moeten geuit worden. Mijn god wat een tijdverspilling hier…

  Uitgebalktt

 48. BegrensEuropa! schreef:

  @IA 26 augustus 2019 om 09:43 Wentel u gerust in uw cynisme. We hebben er alle begrip voor, zij het met deze kanttekening. Wat u schrijft is tijdverspilling, want u schrijft niet anders dan dat er sprake is van tijdverspilling.

 49. Juanito schreef:

  @ IA
  Vooral dat laatste is een goed argument.

 50. Juanito schreef:

  Nog even dit. Ik lees dat Sem van out of the box denken is. Heeft Sem wellicht een verklaring hoe het kan dat de islamitische wereld zo ver achter blijft bij het behalen van Nobelprijzen?
  Ik heb gezocht en gezocht naar een verklaring, maar nog niet gevonden.