DE WERELD NU

EU gedachtegoed – onverdoofd slachten mag

onverdoofd slachten

De Vlaamse wetgeving, die voorziet in een verbod op onverdoofd slachten van dieren, is in strijd met het EU-recht aangaande uitzonderingen voor religieuze riten. Horen we de PvdD nog?

Advocaat-Generaal Hogan, een Ier met een onberispelijk CV, meent dat het recht van de Europese Unie de religieuze gevoelens van een zeldzaam verbond van joodse en islamitische verbanden niet mag kwetsen.

In zijn ‘conclusie’ (advies) aan het EU Hof van Justitie stelt hij dat het vasthouden aan

religieuze riten bij het slachten van dieren vaak moeilijk te rijmen valt met moderne opvattingen

over dierenwelzijn. De uitzondering is echter een beleidskeuze die de Uniewetgever zeker mocht maken. Lidstaten mogen regels vaststellen die strenger zijn dan de Europese regels, maar de in de verordening vastgestelde uitzondering voor religieuze riten moet worden gerespecteerd

Een decreet van het Vlaamse Gewest (België) van 7 juli 2017 had tot gevolg dat het slachten van dieren volgens traditionele joodse en islamitische riten werd verboden en dat deze dieren vóór het slachten moesten worden verdoofd om hun lijden te beperken. Tegen die achtergrond hebben verschillende joodse en moslimverenigingen dit decreet aangevochten en verzocht om het volledig of gedeeltelijk te vernietigen.

In zijn conclusie stelt Hogan het Hof van Justitie voor om te oordelen dat de lidstaten geen voorschriften mogen aannemen die voorzien in een verbod op het onverdoofd slachten van dieren dat ook geldt voor het slachten in het kader van een religieuze rite. Datzelfde geldt voor een alternatief verdovingsprocedé waarbij de verdoving omkeerbaar is en niet de dood van het dier tot gevolg mag hebben.

In de Europese richtlijn is een uitzondering toegestaan voor het bedwelmen bij religieuze slachtingen die in slachthuizen plaatsvinden. Deze verordening respecteert derhalve de vrijheid van godsdienst, evenals het recht voor iedereen om zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in de praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften zoals verankerd in artikel 10 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Zouden moskee-toeters op basis hiervan ook niet tegen te houden zijn?

In dat verband wenste de Belgische rechter – die de zaak aan het EU Hof voorlegde – te vernemen of de verordening een ongerechtvaardigde discriminatie tot gevolg heeft doordat de lidstaten de uitzondering voor slachtmethoden die vereist zijn voor religieuze riten kunnen inperken, terwijl het doden van dieren zonder verdoving wel wordt toegelaten bij de jacht, de visvangst en sportieve of culturele evenementen. De AG vindt dus van wel.

Mocht het EU-Hof de conclusie van de AG overnemen – dat gebeurt in bijna alle gevallen – dan worden middeleeuwse praktijken geacht thuis te horen in een moderne beschaving. Met als belangrijkste argument dat harmonisering van de rechtspraktijk in de Europese Unie belangrijker is dan het nodeloos lijden van schapen en koeien. Een rare kronkel die ook een precedent heeft in bijvoorbeeld het arrest van het hof om wolven en beren toe te laten in dichtbevolkte gebieden.

Verder hanteert de AG het formele argument dat uitzonderingen op verdoofd slachten vóór 2013 hadden moeten zijn ingevoerd. Kennelijk is de Europese wet- en regelgeving na invoering voor eeuwig onveranderbaar? Feitelijk wel, want hiervoor geldt een langdurige en zeer zware procedure en de gangbare praktijk is dat Europese regels top-down door de Europese Commissie in de behandelingsmolen worden gepropt en eigenlijk altijd de eindstreep halen.

De Partij voor de Dieren en andere diervriendelijke partijen zouden het initiatief kunnen nemen om onverdoofd slachten Europabreed te kunnen afschaffen, maar diezelfde PvdD heeft in het Nederlandse parlement tegen moties gestemd die een verbod op dergelijke barbaarse praktijken bepleitten. U snapt het al, ook hier geldt: de burger betaalt, de EU bepaalt en de Partij voor de Dieren hanteert een dubbele moraal.


Meer opinies over ritueel en onverdoofd slachten vindt u onder de links.

4 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Als ik de AG was zou ik 3 restricties toepassen: 1. voorkomen moet worden dat onverdoofd geslacht vlees om wat voor redenen ook bij mensen terecht komt die tegen onverdoofd slachten zijn (alle niet-verlichte moslims en joden en niet-joodse en niet-islamitische niet-sadisten); 2. eventuele extra kosten die voortvloeien uit onverdoofd slachten worden toegerekend aan dit onverdoofd slachten; 3. alle kosten die voortvloeien uit de wens om onverdoofd geslacht vlees te nuttigen worden toegerekend aan diegenen die voorstander zijn van het nuttigen van onverdoofd geslacht vlees. Zonder dat aan deze drie eisen wordt voldaan is er sprake van het bevoordelen van lieden die kwalijke praktijken nastreven. Dat is maatschappelijk onverdraaglijk.

 2. Neef Jansen schreef:

  De EU faciliteert de islam. Binnenkort krijgen we ook: kindhuwelijken, polygamie, amputeren van handen van dieven, stenigen van verkrachte vrouwen, en zo meer. Zie de sharia. Moet allemaal van Merkel, Soros, Timmermans, Rotschild., etc. (Zie Cees Freeke z’n boek ‘Immigratie’; nu kan het nog; over 10 jaar is dat boek waarschijnlijk verboden.)

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Correctie: ‘niet-verlichte moslims en joden’ moet zijn ‘verlichte moslims en joden’.

 4. Karina schreef:

  Nog niet lang geleden heeft PVV een motie ingediend tegen ritueel slachten. PvD stemde tegen.