DE WERELD NU

Economische bloei door de pest epidemie

Pest epidemie

De pest epidemie in de 14e eeuw is de pandemie met de meest gruwelijke reputatie uit de geschiedenis van de mensheid.

Na vijf jaar pest-pandemie waren in 1352 zo’n 20 à 50 miljoen Europeanen gestorven en resteerde gemiddeld nog maar 60% à 70% van de Europese bevolking. [1].

Zie ook de Franse R.K. filosoof Fabrice Hadjadj hieronder, vanaf circa 28:00 min.

In Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje zouden in een tijdspanne van twee jaar zelfs 50 à 60 % van de mensen zijn gestorven. In Nederland bleef waarschijnlijk twee- derde van de bevolking in leven. De geleerden zijn het vooralsnog niet erg met elkaar eens over de schuldige bacterie noch over de precieze cijfers. De term Zwarte Dood is ex post.

Na de pest-epidemie was men grosso modo stukken beter af dan er voor toen men leed onder de zg. Malthusiaanse deadlock: de middeleeuwse bevolking groeide sneller dan de opbrengsten van de landbouw zodat veel Middeleeuwers slechts gefocust waren op het dagelijks overleven, zodat er geen vooruitgang wordt geboekt, zoals thans in sommige Afrikaanse landen.

‘Iedereen rijk’
Na de pest braken er voor veel overlevenden gouden tijden aan: door een of meer erfenissen was men rijk(er) geworden. In sommige regio’s waren er zoveel erfenissen te ontvangen dat de oogsten wegrotten op de akkers. Omdat men vaak verhuisde naar de in de schoot geworpen landerijen, verspreidde de bevolking zich weer netjes over het territoir, maar pas 200 jaar later rond 1550 zou de bevolkingsomvang weer op het oude niveau zijn.

Ook voor pechvogels die niets hadden geërfd braken er betere tijden aan: er was geen overschot meer doch een enorm tekort aan personeel hetgeen de lonen van arbeiders en van ambachtslui deed stijgen met soms wel 25 %; en dus nam in alle lagen van de bevolking de koopkracht flink toe; dat leidde uiteraard wel tot inflatie.

Het personeelstekort was een zegen voor horigen: zij kregen door de schaarste aan arbeidskrachten meer loon en vooral meer vrijheid.

Vrouwen werden meer ingeschakeld in het arbeidsproces, wat leidde tot een lager kindertal.

Minder invloed van de clerus
Ook voor de clerus braken grote veranderingen aan: zij werden minder talrijk en hun invloed taande. Zo kon de profane polyfonie zich verder ontwikkelen. Universiteiten werden steeds meer bezocht door leken en de door monniken gerunde boek-kopieer ateliers legden definitief het loodje doordat na vele tussenstappen de boekdrukkunst werd geperfectioneerd door Gutenberg, zodat boeken in grote oplagen konden verschijnen. Zo werden nieuwe inzichten toegankelijk voor een ieder.

Uitvindingen
Uiteraard werd gepoogd om op alle fronten de arbeidskosten te beperken en dus werd van alles verbeterd en uitgevonden zoals de wipmolen, de krukas, het geveerde rijtuig, het spinnewiel, kortere zeeroutes en handige draagbare vuurwapens.

De pest gaf ons dus de stoot van de Middeleeuwen naar de Renaissance en vandaar verder naar de Moderne Tijd.

Onze regionen profiteerden bovendien van de achteruitgang van de Italiaanse handelssuperioriteit, zodat eerst de Hanze en later Nederland en Engeland tot bloei konden komen.

En wat zal de nasleep van Corona/Covid-19 ons brengen?


 1. Disclaimer: Alle cijfers bij benadering. Het (post) pest onderzoek is nogal fragmentarisch.

Meer over het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier. Eerder deze week was er ook een Britse economische analyse te horen op VoL.


Dit artikel verscheen eerder op Polderland. 

Nicolette Geveke is correspondent EU/Brussel voor Veren of Lood.

6 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Tsja, “wat zal de nasleep van Corona/Covid-19 ons brengen?” De hamvraag. Men is hier en daar al de hakken in het zand aan het zetten tegen goedkope Chinese overnames van massaal omvallende bedrijven. Dat zal de tegenstellingen meer op scherp zetten en de globalisten in het defensief dringen. Ook zal de verzorgingsstaat verder onder druk komen te staan, dus dat moet gevolgen hebben voor migratie en de relatie met minder productieve segmenten in de samenleving. Eveneens een verscherping. Op korte termijn komt er een flinke dip aan, en dus flinke bezuinigingen. Die zou moeten leiden tot een uitdunning op het subsidieveld. Dat zal niet genoeg zijn, maar verhoging van de belastingdruk is niet acceptabel. Verhoging van de pensioenleeftijd ook niet. Inflatiepolitiek lijkt de enige uitweg. Dat willen de Duitsers niet en we zitten vast aan de euro. Het gevecht om de euro zal in alle hevigheid losbarsten. Nederland zal zich opnieuw een oor aan laten naaien, dus de polarisatie zal verergeren. Alle onzinpolitiek (identiteitspolitiek, inclusief Zwarte Piet en dekolonisatiekwesties) zal naar de achtergrond verdwijnen. Sommige MSM’s zullen zich herpakken en weer minder bevooroordeeld nieuws gaan brengen. Er komt een grote schoonmaak in omroepland.

 2. Ernie van de Wal schreef:

  De vergelijking gaat niet op omdat zelfs 100.000 sterfgevallen door corona op een bevolking van ruim 17 miljoen mensen geen invloed heeft. De economische klap, die vooral te wijten is aan chronologisch wanbeleid van ons nationale koekkoeksjong Rutte kan daarentegen wel zuiverend werken.

  Een enorme toestroom van werknemers in de WW noodzaakt ons ertoe om na te denken over zaken als massa-immigratie van veelal kanslozen op de arbeidsmarkt; in een paar maanden blijkt de verzorgingsstaat onbetaalbaar. Minder (inkomsten)belasting en meer uitgaven.
  Sowieso een goed moment om de verzorgingsstaat van haar uitwassen te ontdoen. Waarbij het aandeel uitheemse renteniers op staatstoelage moet verminderen.

  Dit zet ook de vraag op de kaart of we alles in China laten maken, of dat we die maakindustrie weer terughalen.
  Iedereen het goedkoopste product maar niemand nog een baan is ook niet handig.

  En tot slot kan dit ook de doodssteek worden voor alle diversiteitsgeleuter. Een narrige bevolking is dan wel klaar met alle gedram van zwaar gesubsidieerde lieden, die enkel contraproductief proberen om onze samenleving te ontwrichten.

  De energietransitie zal op een laag pitje komen te staan. Het levert zeker banen op, maar als je die met enkel belastinggeld financiert zijn dat gewoon te dure werkloosheidsuiterkingen.

 3. Ernie van de Wal schreef:

  Chronologische moet uiteraard zijn: chronisch.

 4. Youp schreef:

  Tevens, wie stierven er tijdens de pest epidemie? De armen, de dommen, de ouden en de zieken. Kortom, iedereen met verzwakt genetisch materiaal en een laag IQ wat vrijwel 1 op 1 overeen komt met economisch succes en falen. Wat er overblijft is een Europese bevolking met een hoger gemiddeld IQ dan ervoor. Deze gaan zich voortplanten en baren kinderen met een hoger IQ. Een goede 100 jaar later begint de Renaissance. De genoemde uitvindingen en verbeteringen komen niet uit de lucht vallen. Het is geen toeval dat ze juist dan worden uitgevonden en niet eerder. De mensen met de benodigde hersens waren in onvoldoende mate aanwezig.

  Eenzelfde fenomeen heeft plaatsgevonden in Engeland en West-Europa in de 17e en 18e eeuw. Iedereen kreeg veel kinderen, maar de kinderen van de rijken, en daarmee meestal meer intelligente mensen, overleefden in grotere aantallen. Als gevolg daarvan neemt het gemiddelde IQ langzaam toe totdat rond 1770 de Industriele Revolutie begint. In sneltreinvaart worden fantastische uitvindingen gedaan als de stoommachine, elektriciteit, de verbrandingsmotor, de trein, de auto, riolering en ga zo maar door. Ook de gezondheidszorg wordt beter en de kindersterfte daalt aanzienlijk. Als gevolg daarvan verandert de voortplantingsstrategie van een r naar een k-strategie. Dat wil zeggen, minder kinderen krijgen maar daar meer zorg, aandacht en geld aan besteden. Dit om de kans te vergroten dat ze goed terecht komen. De armen echter blijven veel kinderen krijgen, waarvan er tevens steeds meer overleven. Het gemiddelde IQ gaat dalen en de welvarendheid van een samenleving daalt.

  De IQ top is bereikt rond 1880. Tegenwoordig hebben we een gemiddeld IQ vergelijkbaar met de jaren 1600. De domsten krijgen de meeste kinderen en grootschalige import van laag IQ mensen doet de rest. Het laat zich eenvoudig raden wat de toekomstverwachtingen voor de westerse wereld zullen zijn.

 5. Johan P schreef:

  Dit stuk is absoluut te plaatsen in de categorie propaganda.
  Iedereen die de vergelijking durft te maken tussen de pest, met een sterfecijfer van ruwweg 30% van de totale bevolking en Covid, met een sterftecijfer van ruwweg 0.018% van de totale bevolking is volslagen van de pot gerukt.

  De hele propaganda machine draait alleen maar op het aantal ‘besmettingen’ dat is gevonden, maar de data laat zien dat hoewel het aantal besmettingen in deze 2e golf omhoog gaat de opnames en overlijdens dat niet doen. En dan hebben we het nog niet gehad over de onbetrouwbaarheid van die tests. Of de verklaring van het RIVM zelf dat influenza, rino en corona nu op een hoop worden gegooid.

  De mate waarin door de overheid opzettelijk angst wordt aangewakkerd voor iets dat alles bij elkaar genomen niets meer is dan een seizoensgriep is niet slechts misleidend, maar te scharen onder terrorisme naar de eigen burgers toe. De vraag is dan ook waar dat voor dient, want het heeft niets te maken met het landsbelang, noch met het belang van burgers, noch met volksgezondheid.