DE WERELD NU

Debat – Theoterrorisme? En de islamisering?

Theoterrorisme

Is de term theoterrorisme geschikt voor religieus geïnspireerd geweld? Heeft het gevolgen; past het binnen maatschappelijke ontwikkelingen?

Het artikel van David Pinto zaterdag blijkt voedsel te zijn voor een uitgebreider debat over de toepasbaarheid van het begrip theoterrorisme en de er uit volgende implicaties. Daarvoor geven we de komende week (of eventueel langer) alle ruimte door dagelijks een opinie van een geselecteerde wetenschapper, schrijver of opiniemaker te plaatsen. Vandaag bespreekt Frits Bosch het theoterrorisme vanuit het perspectief van de voortgaande islamisering.

En de islamisering?

Het heeft een buitengewoon boeiende discussie opgeleverd over a. is de term ‘theoterrorisme’ levensvatbaar en houdbaar en b. de islam is niet door de wasstraat van de Verlichting gegaan, maar zal dit ooit gebeuren.

Als ik de hele discussie tot dusver overzie, dan meen ik dat de stemmen ten aanzien van theoterrorisme staken; persoonlijk stem ik vóór handhaven van de term theoterrorisme. De stemmen ten aanzien van de vraag of de islam ooit zal hervormen wordt met grote meerderheid met ‘neen’ beantwoord, dit is inclusief de interessante reacties onder de teksten van de scribenten. Ik wil graag wat zaken ‘uit het leven gegrepen’ toevoegen.

Op het Bassam Tibi Symposium had ik op 21 februari 2019, op de Universiteit Leiden een gesprek met Tibi. Hij is een Duitse politicoloog en filosoof van Syrische afkomst. In 1963 kwam hij naar Duitsland en sinds 1976 is hij Duits staatsburger. Sinds 1973 is hij verbonden aan de Georg-August Universität Göttingen. Hij heeft vele diepgravende boeken over de islam geschreven. In Duitsland is hij controversieel door vermeend provocerende artikelen over de islam en integratie. Dat doet me denken aan het onthaal dat auteur Jamie Glazov ten deel viel komende uit de USSR.

Men vindt de waarheid vaak te confronterend en strijdig met hetgeen men altijd gemeend heeft te weten. Er is sprake van het bekende ‘bevestigingsvooroordeel’. Tibi is een kleine, buitengewoon vriendelijke man. Hij is dol op zijn Duitse vrouw want hij geeft haar veel complimenten. Het lijkt mij goed om deze hoogwaardige ervaringsdeskundige bij de discussie te betrekken, eens te meer omdat hetgeen hij ons te zeggen heeft van groot belang is.

Heer Tibi, waarom bent u nog steeds moslim, terwijl u zoveel kritiek heeft op de islam? Tibi: “dat komt omdat islam in cultureel opzicht diep in mij zit. Ik heb geprobeerd het uit mijn lijf en uit mijn gedachten te bannen, maar dat is niet gelukt. Ik heb drie jaar lang een psychiater tevergeefs bezocht. Islam maakt een te belangrijk deel uit van mijn identiteit. Overigens wordt het woord ‘identiteit’ in Duitsland al gauw als ‘racistisch’ uitgelegd.

Vindt u islam een mooie religie, ontleent u er voor uzelf toegevoegde waarde aan? Tibi: “deels wel, deels niet. De wreedheden begaan in naam van islam doen mij uiteraard geen goed en keur ik af.”

Kent islam empathie? Tibi: “nee, islam kent geen empathie of compassie zoals we in het Westen kennen. Moslims moorden elkaar helaas uit, bijvoorbeeld Sjiieten en Soennieten”

Ziet u Europa verder islamiseren? Tibi: “Ja, dat gebeurt nu al volop en dat gaat door. Ik ben er geen voorstander van.”

Is er een verschil tussen een ‘Europese islam’ en een seculiere islam die u voorstaat? Tibi: “nee, in principe niet. Ik ben er een voorstander van dat religie in het private domein geplaatst wordt en dus uit het publieke domein gaat.”

Hoe beschouwt u empathie zoals in het christendom? Tibi: “naastenliefde is prima, maar ‘hebt uw vijanden lief’ vinden moslims idioot en dat is terecht. Moslims haten hun vijanden.”

Wordt uw visie in Duitsland gewaardeerd? Tibi: “Duitsers zijn niet compassioneel! Een enkele keer waarderen ze mijn visie, maar meestal niet. Sommigen proberen mij te beschuldigen van racisme. Religie heeft niets met racisme te maken. Ik zeg ze “hoe durven jullie mij als ‘scholar’ en moslim uit het Midden Oosten van racisme te beschuldigen.” Wat ik hier in Nederland zeg kan ik niet in Duitsland zeggen. Duitsers wensen islam niet te begrijpen. Ze zijn of voor islam of ertegen, maar enig begrip hebben ze niet. Vele Duitsers zijn ‘ignorant’. En Allah houdt niet van ‘ignorant people’, hij straft ze (lacht). Ze weten niets van de islam en willen het ook niet weten of ze ontkennen. Maar als er geen wederzijds begrip is dan keren beide partijen zich van elkaar af. Dat is naar mijn mening de reden waarom moslims religieuzer worden.”

Bent u succesvol met uw hervormingsinspanningen van de islam? Tibi: “nee, maar ik geef niet op.”

Zijn er moslims in het Westen die u als uw vijand beschouwt? Tibi: “Tariq Ramadan beschouw ik als een leugenaar en oplichter. Toen hij de gevangenis in moest vanwege zijn malversaties met vrouwen heb ik een fles champagne open getrokken.”

Ziet u moslims ooit atheïstisch worden zoals de conversie in het Westen plaatsvond? Tibi: “nee, dat zal nooit gebeuren. Het zit heel diep. Duitsers noemen mij een “Eén persoons sekte”. Dat is onzin want er zijn velen die mijn visie delen. Ik hoop op een Europese islam, maar ik ben er dus erg somber over. Dat is geen goede zaak, niet voor Duitsland, Europa als voor moslims” Tot zover Bassam Tibi.

Ik voeg enige cijfers toe om te weten waar we over praten.

Islamiseert Nederland? Ja en nee. Eerst ja. Nederland telt ongeveer 1 miljoen moslims, 6 procent. Uit enquêtes blijkt dat Nederlanders denken dat het 19 procent is, de gevoelswaarde. Waarom denken mensen dat er zo veel meer moslims in Nederland wonen? Dat zou kunnen komen doordat voor de groei van het aantal moslims in de enquête alleen (jong-)volwassenen zijn gevraagd naar hun geloofsovertuiging, waardoor een groei van het aantal kinderen van moslimouders pas wordt meegerekend als ze 15 jaar worden.

CBS zou er goed aan doen om ze mee te tellen, gesteld dat ieder moslimgezin drie kinderen jonger dan 15 jaar heeft, dan kan het percentage dus hoger liggen dan genoemde 6 procent. Een andere manier om de groei van het aantal moslims te berekenen, is door de groei van het aantal eerste- en tweede generatie migranten te beschouwen uit islamitische landen. Volgens deze schatting zijn er de afgelopen tien jaar netto ruim 200.000 moslims bij gekomen. Het zijn voor het merendeel tweede generatie migrantenkinderen die hier geboren zijn.

Wat waarschijnlijk ook een rol speelt is dat, anders dan vaak gedacht wordt, de meeste migranten in Nederland geen moslim zijn. Het zal dus ook van het immigratiebeleid afhangen of Nederland al dan niet snel islamiseert. De bevolking is de afgelopen tien jaar gegroeid met ongeveer 600.000 eerste en tweede generatie migranten, voor een groot deel Polen, Marokkanen, Turken en Chinezen.

Daarvan is ongeveer een derde moslim, uitkomend op de geschatte 200.000 moslims. De groep niet-moslimmigranten groeit dus sneller dan de groep moslimmigranten. Terwijl de groep niet-moslimmigranten volgens deze berekening groeide met ongeveer 25 procent in de afgelopen tien jaar, groeide het aantal moslimmigranten met ongeveer 15 procent. Op termijn telt Nederland dan 2,2 miljoen moslims. Het betreft hier migratie uit economische overwegingen, studie, familiehereniging of huwelijksmigratie. Tel hier asielzoekers bij in Europa, dan groeit het percentage tot geschat 14 procent van de totale bevolking. Het antwoord op de vraag of Nederland islamiseert luidt dus bevestigend, maar het gaat traag.

Piet Hein Donner, destijds minister van Justitie zei al in 2006 in Vrij Nederland: ‘Als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid bestaan, het is de essentie van democratie’. Donner zei een islamitische zuil met open armen te zullen ontvangen. Ook in zijn eigen CDA oogstte Donner veel kritiek. Toenmalig fractieleider Maxime Verhagen had juist gezegd bang te zijn voor de invoering van de sharia. Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA had al eerder afscheid genomen van multiculturaliteit als ideaal. Het instituut heeft zich uitgesproken voor het model van één, Nederlandse, Leitkultur. De veronderstelling was/is dat de islamitische cultuur op gespannen voet staat met democratie, rechtsstaat en mensenrechten.

Kan Nederland islamitisch worden door conversie van de bevolking naar de islam? Het is niet uitgesloten. Het is immers met het christendom ook razendsnel gebeurd in het Romeinse Rijk. Het is niet zo dat dit soort omwentelingen het gemunt hebben op zwakke samenlevingen die op hun retour zijn. De opkomst van het christendom kwam op het toppunt van de Romeinse macht. De Romeinen hadden geen schijn van kans tegen deze radicale verandering.

Socioloog Max Weber (1864-1920): “het is het lot van onze tijd, met de haar eigen rationalisering, intellectualisering en ‘onttovering’ van de wereld, dat juist de meest sublieme waarden zijn teruggetreden uit de openbaarheid” (Wissenschaft als Beruf, 1917). In onze moderne ‘onttoverde wereld’, heeft het metafysische en christelijke plaats gemaakt voor het seculiere, het materiële en het rationele. Transcendente ideeën hebben geen vat meer op oudere generaties, maar vooral de jeugd is zoekende naar zingeving. Er is qua zingeving een ongelijke situatie in Nederland.

In onze maatschappij zien we aan de ene kant mensen die amper meer geloven in het transcendente. Ze willen vooral zo snel mogelijk rijk worden. En aan de andere kant zijn er mensen die menen heel goed te weten waar zingeving te halen is en zij wenden de blik Meccawaarts en naar boven. Als variant op de wet van de communicerende vaten is een ‘wet van de communicerende zingeving’ te formuleren. Je zou dit de regel kunnen noemen die aangeeft dat in een open samenleving, zingeving van een hoger niveau naar een lager niveau zal stromen, waardoor een zekere nivellering zal optreden. Het is onwaarschijnlijk dat Nederlanders massaal voor de islam kiezen. Maar niet uitgesloten is dat er ‘iets’ kan gebeuren waardoor een dergelijke conversie toch plaatsvindt, bijvoorbeeld een zware economische crisis? In Houellebecq’s ‘Soumission’ stapte de hoofdpersoon geleidelijk naar de islam over.

“Het Kwaad bestaat, als autonome kracht”, zegt Beatrijs de Graaf, hoogleraar Geschiedenis van internationale relaties aan de Universiteit Utrecht en terreurdeskundige. Maar ze gelooft ook dat “het Kwaad door God is overwonnen, want dat Kwaad kan er niet zijn als je het Licht aandoet. Dan is het weg.” Ze citeert wat in de Bijbel staat: ‘de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden’. En u zegt: “Ook al sterven er mensen en ook al zijn er nog altijd oorlogen, het zal ophouden. Echt. Het stopt. En dat geloof – het is echt gelóóf – is de kern van het christendom, dat de machten van het Kwaad door Christus aan het kruis zijn overwonnen.’

Helaas zijn er niet veel Nederlanders meer die dit zo kunnen meevoelen. Het is inderdaad jammer, want het geeft kracht en hoop. Dat brengt me op het ultieme kwaad dat ons omringt: de aanslagen en de terreur. Ze wil een boek schrijven over de drijfveren van aanslagplegers, beetje laat. Na de aanslagen op het vliegveld Zaventem en de metro te Brussel in 2016 heb ik met hulp van experts daarover het boek “Waarom haten ze ons eigenlijk”, (red., 2016), geschreven, naar aanleiding van die uitroep van Jeroen Pauw in zijn tv programma. Hoe ten onrechte was het antwoord van vermeend deskundigen en politici dat het ‘verwarde mannen’ waren! “Het heeft niets met de islam te maken”. Bij de aanslag op Sri Lanka was het weer te horen, ook van de zijde van moslims. We weten wel beter.

De aanslagplegers, moslims waaronder zelfs een succesvol zakenman, zien dat anders. Zij baseren zich op de Koran. In “Waarom haten ze ons eigenlijk? (2016, red. FB), , geven moslims, historici, arabisten, filosofen (waaronder Pinto, Cliteur, Van Rooy en ikzelf) hun visie. Het boek is geschreven naar aanleiding van de Brusselse aanslag in 2016. Het boek – hoewel de hemel in geprezen door degenen die het gelezen hebben – is volledig door de Nederlandse media genegeerd. Hallucinant en ultiem onverstandig, want men begrijpt nog steeds niet waarom ze ons eigenlijk haten. Het is geschreven met de intentie om een bijdrage te leveren aan een beter inzicht in de problematiek van de aanslagen, maar ook vanuit grote bezorgdheid voor de wereld waarin wij leven.

We vonden het verstandig om, na vele jaren van falende analyses over hedendaags terrorisme, vooral eens goed naar de terroristen zélf te luisteren. Zij zijn daar zelf namelijk heel duidelijk over, maar er heerst bij politici en politiek correcte wetenschappers de neiging het te ontkennen. Die moslim zegt “Allahu akbar, maar nee, het heeft niets met islam te maken, wij begrijpen het beter!”. Wat een idiote arrogantie.

Terreur wordt gedreven door de sterke zoektocht naar een identiteit. Het mislukken van die zoektocht vindt zijn legitimering in de meest intolerante vorm van handelen, namelijk moorden en zelfmoorden. Zelfmoord is de ultieme vorm van de waan. Bij terroristen speelt hersenspoeling via religieuze teksten, haatpredikers, een belangrijke rol. Bij wanen komen de gedachten van iemand niet overeen met de werkelijkheid. Wanende mensen kunnen het besef van realiteit helemaal verliezen en allerlei absurde ideeën in hun hoofd halen, leidend tot abject handelen. Terroristen zijn ‘slachtoffer’ van een ultieme vorm van wanen en uiteraard van het vooruitzicht van heerlijke maagden in het hiernamaals. Aanslagplegers denken net als u ‘ook al sterven er mensen, het zal ophouden. Echt. Het stopt. En dat geloof – het is echt gelóóf – is de kern van terroristisch handelen,

dat de machten van het Kwaad door deze terreur zullen worden overwonnen.’ Geloven is prima, het geeft kracht en hoop. U weet dat als geen ander. Maar alstublieft niet fanatiek. De verhalen in de Bijbel en over Jezus moet u zien in de tijd waarin het geschreven is, beoordeel het niet naar de letter. Want dan maakt u dezelfde fout als die fanatici.. Als u de Koran niet wenst te lezen, dan raad ik u aan de volgende boeken te lezen: ‘Islamic fascism’ van Hamed Abdel-Samad, ‘Islamism and Islam’ van Bassam Tibi, ‘Vernietig het islamitisch fascisme’ van Zineb El Rhazoui en ‘Feindliche Übernahme’ van Thilo Sarrazin. Brainwashing kan overgaan in wanen, bewustzijnsvernauwing, moorden en zelfmoorden. Zo maar, van het ene moment op het andere, onverwacht. We hebben geen Wereldoorlog, maar een democratisering van geweld. Tel uit je winst…

De Nederlandse islamitische bevolking groeit sneller dan de autochtone bevolking, dus neemt islam qua aantal toe. Maar er is sprake van afvalligheid. Men leest de Koran niet meer. Er is sprake van lege huls moslims, maar men blijft zich moslim noemen. Daadwerkelijk afvallig zijn betekent soms het doodvonnis. Internet en het daardoor los geraken van oudere generaties draagt uiteraard bij aan afvalligheid. De criminaliteit van moslims duidt op een hoge mate van lege huls moslims. Verlies van identiteit en in feite nergens neer bij horen leidt tot criminaliteit. Merkwaardigerwijs zien we dat autochtone Nederlanders die het gevoel van richting kwijt zijn juist onderdak vinden bij de strakke regels van de islam.

Islamiseert Europa? Ja. In Europa zijn naar schatting tussen 26 en 30 miljoen moslims in 2019. Is islamisering in Europa, bij een snel krimpende Europese bevolking, een verkeerde veronderstelling? Het zal niet zo’n vaart lopen, maar het is wel de trend. Ook hier zal meer de perceptie dan de realiteit de overhand hebben. Het gaat er dan niet om of het reële veronderstelling ís, maar of het als een reële veronderstelling gevoeld wordt. En dat doet het blijkbaar.

Bij voortzetting van de vluchtelingenstroom, kunnen er in 2050 75 miljoen moslims in Europa zijn, dat is 14 % van de totale Europese bevolking. Ook zonder migratie, zal 7,4% van de Europeanen dan een moslim-achtergrond hebben volgens de Amerikaanse denkorganisatie PewResearch in 2017. Ze hebben drie scenario’s, waarbij de Europese moslimpopulatie van 2016 van 25,8 miljoen (2019 ruim 29 miljoen), 4,9% van de Europese bevolking, als uitgangspunt is genomen.

De studie is meer gebaseerd op bevolkingsgroei, onderzoeksdata en immigratiedata. Overal ter wereld gaat het percentage moslims omhoog. In islamitische landen werken vrouwen veel minder dan in westerse landen. Er is een evidente statistische samenhang tussen meer werken en minder kinderen krijgen. Moslims zijn gemiddeld 13 jaar jonger dan overige Europeanen en krijgen meer kinderen. Onder het scenario ‘gemiddelde migratie’ neemt de moslimbevolking in Europa volgens Pew toe tot 11,2%, 58,8 miljoen moslims in 2050 onder gelijk blijvende omstandigeheden. West-Europa en Noord-Europa kennen een immigratie-overschot.

Gevoelens van bedreiging zullen sterker worden naarmate een dominante bevolkingsgroep met een lage vruchtbaarheid de hete adem voelt van allochtonen met hoge vruchtbaarheidscijfers. De Turkse president Erdogan heeft zijn in Europa levende landgenoten opgeroepen meer kinderen te nemen om zo de invloed te vergroten. “Neem niet drie, maar vijf kinderen’‘, zei hij tijdens een campagnebijeenkomst in Eskisehir in het westen van Turkije. Men constateert dat de Europese autochtone bevolking superoud, dementerend, hulpbehoevend wordt en men vreest dat autochtonen rijp zijn om uitgerangeerd te worden. De opkomst van ultrarechts en ultralinks kan uitgelegd worden als een reactie op dit vooruitzicht.

In Londen wordt de sharia in de getto’s al uitgebreid gepraktiseerd, zie Machtend Zee’s proefschrift “Heilige identiteiten, op weg naar een shariastaat”. In Londense getto’s is sprake van een aparte Leitkultur, contrair aan Britse normen en waarden met een eigen rechtspraak waar geen plaats is voor de westerse beginselen van vrijheid en gelijkheid voor iedereen. Dr. Machteld Zee zag hoe moslima’s in een parallel religieus rechtsstelsel afhankelijk worden gehouden. De Britten staan toe wat men nooit moet toestaan.

Machteld Zee kreeg vanuit linkse hoek kritiek te verduren. Leitkultur hoeft dus niet te betekenen dominantie in het gehele land. Maatschappelijke fragmentatie, zoals in Londen, is mogelijk. Een veelkleurige samenleving is een feit en te aanvaarden, maar het omverwerpen van de westerse rechtsstaat is onwenselijk. Het botst met de soevereiniteit van de natiestaat. Zou het in Nederland getolereerd worden als blijkt dat de sharia wordt toegepast in Nederlandse allochtone wijken?

Wat zouden politieke partijen daarop antwoorden, of zeggen ze dan zoals gewoonlijk “wij gaan niet in op ‘als dan vragen’?”. Het is niet uit te sluiten dat – gegeven de demografische ontwikkelingen – de sharia in Nederland geïntroduceerd wordt. De ‘succesformule’ komt dan onder druk te staan.

Politieke partijen doen er goed aan zich uit te spreken over hoe zij demografische ontwikkelingen zien in relatie tot bevolkingsomvang, immigratie, afhankelijkheidsratio’s, cultuur, normen en waarden en islamisering. De ontwikkeling van deze variabelen zal de komende decennia een steeds belangrijker rol gaan spelen in alle aspecten van onze samenleving.

Ondertussen is de demografische samenstelling van de gemeente Den Haag structureel veranderd. Inmiddels is 57 procent van niet-westerse afkomst waarvan 70 procent islamitisch is. Een peiling voor Corona toonde dat Nederlanders twee dingen vrezen: toenemende polarisatie en islamisering. In deze Corona-tijd zijn deze belangrijke zaken ten onrechte achter het mondkapje verdwenen.


.Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” Wereld op een keerpunt“Feminisme op de werkvloer.

Meer artikelen van Frits Bosch vindt u hier.

De andere bijdragen aan het Debat Theoterrorisme vindt u hier

21 reacties

 1. Harrie Wortel schreef:

  in een van de laatste alinea’s.
  Dat zal bij een aantal partijen moeizaam tot stand komen want daar overheerst zelfvoldane gemakzucht over haar eigen voortreffelijkheid. Mengvormen van intellectuele luiheid en bestuurlijke lafheid. Maar wel veroordelen dat er zoveel ” boosheid” is in de samenleving zonder dat echter te willen analyseren.
  Deze partijen zijn zelfs geen ” zachte heelmeesters” want het komt niet bij hen op ( of kijken voor die werkelijkheid weg) dat er iets te ” genezen” zou zijn.

 2. Harrie Wortel schreef:

  copy paste ontbrak: quote. :Politieke partijen doen er goed aan zich uit te spreken over….
  in een van de laatste alinea’s

 3. BegrensEuropa! schreef:

  De structuur van dit stuk wordt gevormd door de inzichten van Bassam Tibi: 1. islamkritische, ja zelfs islamvijandige moslims kunnen de islam niet van zich afwerpen vanwege dieptepsychologische identiteitsvervlechting van identitair-parasitaire aard; 2. de islamkritische westerse samenleving wordt hoe dan ook opgezadeld met een een groeiende islamitische bevolking, deels door migratie, deels door grotere kinderaantallen (o.a. om kalifatistische geloofsredenen); 3. voortschrijdende islamisering van Europa is onvermijdelijk, ook met, bijv. in Nederland een groei van 6 naar – in de toekomst, 2050? – 14% moslims, nog steeds niet meer dan 1/7e; 4. islamisering vormt een bedreiging voor een empathische, democratische samenleving in hoge mate gebaseerd op onderling vertrouwen, maar ook voor homo en vrouwenrechten en het politiek bestel (politisering); 5. er is een verband tussen het verlies van en fanatiek doch vergeefs zoeken naar identiteit, het ontwikkelen van wanen, en de islamitische teksten die kunnen uitmonden in zelfmoordterrorisme. Dit is een uniek islamitisch verschijnsel, waarbij zowel de specifieke dieptepsychologische indoctrinatie van de islam als de islamitische teksten niet vrijuit gaan. Wat mij betreft is dat slechts één vorm van theoterrorisme. De permanente dreiging die uitgaat van de islam en de gevolgen ervan op politiek en samenleving is veel belangrijker. Het is die dreiging die we ver van ons moeten werpen. Dat kan bijv. door Turkije uit de NAVO te mieteren en elk niet-diplomatiek contact van de EU met Turkije te verbreken. Dat kan ook door illegale marokkanen zonder pardon terug te sturen naar Marokko. Dat kan ook door een moratorium in te stellen op vluchtelingenverdragen totdat misbruik ervan grotendeels is opgelost en de nederlandse woningnood is opgelost. De islam niet laten gebruiken voor politisering zou ook goed zijn. Allemaal heldere signalen, waar veel mensen in Nederland om zitten te springen. Zo gaat het echt niet.

 4. Ron schreef:

  N.a.v. alinea: De Nederlandse islamitische bevolking groeit sneller dan de autochtone bevolking, dus neemt islam qua aantal toe. Maar er is sprake van afvalligheid. Men leest de Koran niet meer[…]Er is sprake van lege huls moslims, maar men blijft zich moslim noemen.
  Dit geeft hoop…

  Dat de koran niet gelezen wordt, wordt duidelijk in het boek; Wie zijn religie verlaat, dood hem, ex-moslims getuigen: de koran is niet om te lezen, maar om blind te reciteren en de imam kritiekloos te volgen. Het zit vol tegenstrijdigheden en anachronismen. De kritische lezer raakt er in verstrikt en moet te raden gaan voor ‘duidelijkheid’ bij het boek: Het leven van mohammed -een rancuneuze heethoofd-.
  -overigens mocht de bijbel in de middeleeuwen niet vanuit het Latijn in het Nederlands vertaald worden: de burger mocht eens vragen gaan stellen-

  Aangezien de mohammedaan meent dat hun almachtige alles tot op het niveau van de atoom ieder moment regelt, verbaast het mij dat als hij de wereld beschouwt niet tot de conclusie komt dat de almachtige blijkbaar aan de kant van het westen, inclusief Israel, staat. Moderniteit -westen-, auto; smartphone, wordt blijkbaar niet als haram, als van de duivel beschouwd. Zou toch allemaal aan het denken en twijfelen moeten zetten.

 5. Neef Jansen schreef:

  We moeten er op bedacht zijn dat het heel snel kan gaan met die islamisering en dat als de islam eenmaal de macht heeft dat het dan de normaalste zaak van de wereld wordt dat op de Dam in Amsterdam islamcritici onthoofd worden en dat inmiddels tot de islam bekeerde Groen Linksers erbij staan te juichen. Lijkt u dit een overdrijving afkomstig uit een of andere dystopische roman? Ga er maar van uit dat het werkelijkheid kan worden, en dit sneller dan we denken. En waarom? Omdat de weerstand tegen islamisering nihil is. Erger nog, de islamisering wordt bevorderd, is gewild, wordt gefaciliteerd. En islamcritici worden gedemoniseerd. Politici als Frans Timmermans ontvangen 300.000 euro per maand om te zeggen bijvoorbeeld dat de islam al 2000 jaar bij Europa hoort. Dit soort uitspraken zijn exemplarisch voor de suicidale krankzinnigheid waar we mee te maken hebben. Het domineert de politiek, het domineert de grote media, en daarmee domineert het de hoofden van het electoraat dat op deze krankzinnigheid blijft stemmen. Als er nabij toekomstig een moment komt dat we stapels afgehakte hoofden zien op de Dam in Amsterdam, dan moet bedacht worden dat zeer vele goedwillende zogenaamd progressieve Europeanen er decennialang aan gewerkt hebben dat het zover heeft kunnen komen.

 6. Paul Cliteur schreef:

  Frits Bosch over theoterrorisme en Tibi

  Fritsch Bosch levert een bijdrage aan de theoterrorisme-discussie door een interview te becommentariëren dat hij had met Tibi tijdens het Bassam-Tibi symposium aan de universiteit van Leiden. Goed idee! Ik haal daar een paar punten uit.

  Bosch: Heer Tibi, waarom bent u nog steeds moslim, terwijl u zoveel kritiek heeft op de islam?

  Tibi: “dat komt omdat islam in cultureel opzicht diep in mij zit. Ik heb geprobeerd het uit mijn lijf en uit mijn gedachten te bannen, maar dat is niet gelukt. Ik heb drie jaar lang een psychiater tevergeefs bezocht. Islam maakt een te belangrijk deel uit van mijn identiteit.”
  Cliteur: Interessant. Dit is natuurlijk het soort islam zoals we dat zouden wensen. Tibi onderschrijft vrijheid van godsdienst, religiekritiek, vrijheid van expressie, de gehele mensenrechtencatalogus van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, democratie, rechtsstaat en toch blijft hij moslim. Waarom? Omdat de islam voor hem de culturele identificatie met een bepaalde groep inhoudt. Hij lijkt daarin op hoe David Pinto zich identificeert met het jodendom. Pinto gelooft niet in God of goden, hij verwerpt de teneur van Numeri 25 en Deuteronomium 13. Maar hij identificeert zich wel met het jodendom. Waarom? Omdat het voor hem gaat om identificatie met de groep, de joodse groep en cultuur. Tibi is aanhanger van een culturele islam. Pinto van een cultureel jodendom. Net als mijn vriend Amos Guiora trouwens (Cliteur & Guiora, Populist and Islamist Challenges for International Law, 2019).
  Nu weten we dat de wereld relatief veel Pinto’s kent. Maar helaas te weinig Tibi’s. Daarover informeren de cijfers van Ruud Koopmans ons. Kunnen we Tibi’s stimuleren in liberaal-democratische samenlevingen? En zo ja, hoe? Wim van Rooy zegt “dat zal heel moeilijk zijn”. Zo niet onmogelijk. Lees de Van Rooy-bijbel (Waarover men niet spreekt: bezonken gedachten over postmodernisme, Europa, islam, 2015) en de moed zinkt je in de schoenen. Maar uit het interview van Bosch blijkt dat Tibi zelf ook niet heel optimistisch is. Deze volgende passage is cruciaal.
  Bosch: Bent u succesvol met uw hervormingsinspanningen van de islam? Tibi: “nee, maar ik geef niet op.”
  Cliteur: Ik vond dat zo mooi getroffen, omdat, tja, wat kan je anders? Ik zeg altijd, zelfs Wim van Rooy moet toch ergens een sprankje hoop hebben dat zijn waarschuwingen iemand kunnen overtuigen. Waarom zou hij anders zo’n dik boek schrijven? Dan kan hij toch net zo goed blijven fietsen (wat hij ook doet trouwens)?
  Maar goed het wordt spannend. Heel onheilspellend in het stuk van Bosch is hoe hij beschrijft dat het Romeinse Rijk heel snel werd bekeerd tot het christendom. Een dystopie. Bosch zegt het zo: “Het is immers met het christendom ook razendsnel gebeurd in het Romeinse Rijk. Het is niet zo dat dit soort omwentelingen het gemunt hebben op zwakke samenlevingen die op hun retour zijn. De opkomst van het christendom kwam op het toppunt van de Romeinse macht. De Romeinen hadden geen schijn van kans tegen deze radicale verandering.”
  Laten we hopen dat wij wel een kans hebben. En misschien moeten we met Tibi zeggen: “ik geef niet op.”

 7. Ron schreef:

  Overigens, dat de almachtige zo overduidelijk aan aan de kant van het westen staat, leidt niet tot afvalligheid maar juist tot westenhaat, zo lees ik bij monde van Nausicaa Marbe.
  url: geenstijl.nl/5155000/bam-pets-beuk-stomp-columnist-leo-lucassen-compleet-in-elkaar-geslagen-door-arbeidsmigrant/#comments

 8. Neef Jansen schreef:

  De opkomst van het christendom was niet een plotselinge gebeurtenis, maar werd vooraf gegaan met eeuwen van brute christenvervolging in de oligarche slavenstaat genaamd Romeinse Rijk. Vervolgens kon het christendom zich ontwikkelen tot de beschavingsmotor van Europa. Om tegelijk ook bij vele gelegenheden te verhinderen dat Europa geislamiseerd werd. Hierover valt te lezen bij bijvoorbeeld Tom Holland, Heerschappij, Rodney Stark, Victory of Reason, Thomas Woods, Bouwmeesters van Europa, James Hannam, Gods filosofen, Robert Reilly, The Closing of the Muslim Mind, Charles Murray, Het menselijk Genie, enzovoort.

 9. Bert Heemst schreef:

  @Paul Cliteur. Het deel ‘theo’ uit theoterrorisme lijkt te staan voor “geïnspireerd door religie”. Een link met islam kan er daarom niet zijn. Religie is een geheel van waarden, dat men vrijwillig kan adopteren of niet, dat men zelf mag interpreteren, en dat men eenmaal ‘binnen’, ook weer zonder problemen kan verlaten. Aan beide voorwaarden om een religie te zijn voldoet de islam niet. De gevolgen voor interpreteren, of verlaten van de islam zijn ernstig. Religie betekent (mensen met elkaar) ‘verbinden’, al dan niet opnieuw (Re-). Niet alleen hanteert de islam zelf, in tegenstelling met dit verbinden een duaal stelsel, het ‘wij’ en ‘zij’; ze heeft ook als doel om zoveel als mogelijk, verdeeldheid te zaaien tussen niet-moslims, ofwel de islam splijt. Ook hierdoor vormt de islam geen religie maar een -zij het grote- sekte.

  Verder suggereert het woord ‘theo- terrorisme’ (misschien zie ik dat ten onrechte) dat dit wordt bedreven door mensen, die door onwil, onkunde of gewoonte, niet hebben geleerd hoe ze een oude en mogelijk gewelddadige levensbeschouwelijke tekst op een niet-bedreigende manier voor de buitenwereld, kunnen opvatten. Het op die manier opvatten van die teksten moet dan echter wel toegestaan zijn.

  Om deze twee redenen heb ik wat moeite met de term, als deze in relatie tot de islam wordt gebruikt. (De terreur is er overigens niet minder om.)

 10. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 22 augustus 2020 om 16:15 Cliteur schrijft dat “het Romeinse Rijk heel snel werd bekeerd tot het christendom. Een dystopie,” waarmee hij bedoeld dat de bekering van het Westen tot de islam dystopisch zou zijn. Lezers van Tom Holland’s “Dynastie: opkomst en ondergang van het huis van Julius Caesar” weten dat de kiem van de ondergang van het Romeinse Rijk lag in de opkomst ervan als wereldmacht en de noodzaak om de eenheid te verpersoonlijken door een keizer, wat zich al snel vertaalde in de noodzaak van een vergoddelijkte dynastie. Waarin bestond die eenheid? 1. verpersoonlijking van de voorouderlijke tradities en zeden (virtus, pietas, disciplina etc.); 2. instandhouding van de politieke instituties, al dan niet schijnbaar; 3. verzekering van de steun van het leger (niet eenvoudig met legioenen, en dus legerleiders, op meer dan 5000 km afstand van elkaar); 4. verzekering van de steun van het volk. Een vijfde punt is de steun van de volledige keizerlijke familie. Daar ging het vaak mis. De grenzen van het Romeinse Rijk bewaken was ook niet simpel. Dat was al zo vanaf het allereerste begin. Aan de grenzen waren allerlei volken die guerillatactieken of andere vormen van verrassingsaanvallen hanteerden of die precies hadden geleerd (van de Romeinen zelf!) hoe ze de Romeinen het beste konden aanpakken (denk aan Hermann, die dat deels van binnenuit deed). Overigens waren de Romeinen/Byzantijnen niet gek en leerden op hun beurt ook veel van hun aanvallers. Tot slot waren er de intrinsiek sterk sociale eigenschappen van het Christendom die juist in een maatschappij met sterke ongelijkheid het konden laten floreren. Dit was geen strategie voor machtsverwerving maar leidde wonderlijk genoeg wel tot succes, ook later met bijv. Gregoriaanse en de Angelsaskische Missies (Willibrord), ook al zat daar al snel een machtscomponent aan. Ik zie niet in hoe de islam dat ooit zou kunnen nadoen, behalve dan door demografische vervanging. Als daar de achilleshiel zit van het Westen dan is bescherming ertegen de aangewezen weg. Daar zijn voldoende mogelijkheden voor. Er moet wel voldoende politieke ruimte voor zijn. De grote islamrealistische vleugels van voormalige middenpartijen als VVD, CDA, en PvdA worden gegijzeld door politiek opportunisme van GL/D66-achtigen. Duidelijk is dat dit Apollo 13 probleem niet te lang moet duren en dat we het lek snel boven moeten krijgen.

 11. Paul Cliteur schreef:

  @ Ron. Ron heeft het – in navolging van Marbe – over “Westenhaat”. Geen mooi begrip, vind ik. Beter is “Occidentofobie”. Zie: https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/08/paul-cliteur-occidentofobie-doet-onze-samenleving-geen-goed-528354/
  @Bert Heemst. “Het deel ‘theo’ uit theoterrorisme lijkt te staan voor “geïnspireerd door religie”. Nee, nee, Bert. Zie de voorgaande afleveringen van deze discussie. Het gaat om terrorisme gebaseerd op een bepaald beeld van God, Theos, een godsbeeld zoals dat in de monotheïstische godsdiensten is ontwikkeld. Eerst in het jodendom, daarna in het christendom, daarna in de islam. In voorgaande afleveringen van deze discussie is ook vast komen te staan dat het theoterrorisme binnen de islam een veel groter probleem is dan binnen jodendom en christendom. Volgens sommigen (David Pinto bijvoorbeeld) is het zelfs helemaal non-existent binnen het jodendom. Wat ook weer niet helemaal waar is. Dan gaat het om de vraag wat Jigal Amir bezielde. Maar ook andere joodse voorbeelden zijn te noemen.

 12. Neef Jansen schreef:

  BegrensEuropa! — Ik denk dat het bij atheisten nog moet doordringen dat atheisme en islamkritiek twee dingen zijn en dat de islam weleens niets met theisme te maken kan hebben of enkel in die zin dat het theisme gebruikt, misbruikt, intstrumentaliseert om daar een algoritme van criminele instructies achter te verstoppen. En als het kwartje dan eindelijk valt, dan zal gesnopen worden wat islam werkelijk is, namelijk een premodern crimineel totalitarisme dat zich heel sluw vermomd heeft als religie, laten we zeggen een maffia met een godje. Naar de laatste stand van wetenschappelijk onderzoek heeft het ongeveer twee eeuwen genomen om de instructies van de islamitische kerntekst bij elkaar te sprokkelen, dat een mohammed ooit bestaan heeft, is volstrekt onzeker, er zijn geen aanwijzingen daarvoor, geen enkele, geen munten, geen kronieken, niets, bij de verovering van Jeruzalem was er niemand die zich omschreef als moslim, Mekka en Medina waren volstrekt perifeer en de islamtekst is duidelijk geschreven op een heel andere plek dan daar, de islam is van begin af aan een aaneenschakeling van roof en moord en slavernij, het schijnt te zijn ontstaan uit de praktijk van overvallen van handelskaravanen, in de koran is meer jodenhaat te vinden dan in Mein Kampf, de islam zet zich af tegen jodendom en christendom vanwege de ethiek die daar juist wel in staakt (Gij zult niet doden, naastenliefde), enzovoort. Mensen als Robert Spencer en Bill Warner leggen het allemaal uit in zeer heldere bewoordingen.

 13. Neef Jansen schreef:

  @ Paul Cliteur — In mijn beleving is nog steeds een absolute klassieker en ‘must see’ de volgende lezing gegeven door Bill Warner over de ware aard van de islam. Bill Warner is een gepensioneerde professor in wis- en natuurkunde en ook soefi die na 9-11 een grondige studie is begonnen van de islam, een wetenschappelijke studie, een studie gericht op feiten. Zie deze video: https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

 14. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 22 augustus 2020 om 18:33 Het belangwekkende van het betoog van dr. Warner is dat hij zich baseert op feiten om tot de kern van de islam door te dringen. Het gaat dus niet om interpretaties, maar historische feiten. Belangrijkste feit uit het filmpje is dat de eerste kaliefen allemaal familie van Mohammed waren, zo de laatste ooit geleefd mocht hebben want van enige geloofsfabricatie moet wel degelijk sprake zijn geweest. De eerste kalief na Mohammed was Abū Bakr, zijn schoonvader. Hij veroverde in 2 jaar het gehele arabische schiereiland en een deel van de levant. De tweede was Uma, eveneens een schoonvader van Mohammed. In 6 jaar had hij de kern van het islamitische imperium veroverd, van Tunesie tot Afghanistan, inclusief delen van wat nu Turkije heet. Uiterst belangrijke delen van het Oost-Romeinse Rijk (Syrie en Egypte) waren zo verloren gegaan. Dit was mogelijk omdat Byzantium verzwakt was na zich vele jaren te hebben moeten verdedigen tegen de Perzen, die daardoor eveneens verzwakt waren. Daar kwam nog eens een gruwelijke pestepidemie overheen. Bill Warner wordt gerekend tot de 10 belangrijkste intellectuelen die de waarheid over de islam tegen elke prijs boven water willen krijgen, zie https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2011/anti-muslim-inner-circle. Zoals hij zelf zegt is die waarheid wel te ontdekken, maar van een dermate enorme gruwelijkheid dat mensen het niet kunnen bevatten en dus maar afwijzen, ook al omdat de islam nu eenmaal een feit is. Een vergelijking met andere regimes in andere tijden laat hetzelfde beeld zien. Zo wilden tijdens WO II maar weinigen geloven dat de Duitsers werkelijk bezig waren alle joden te vermoorden. De les die hieruit getrokken moet worden is dat het soms noodzakelijk is om genocidale wereldveroveraars op hun woord te geloven en de implicaties daarvan tot ons door te laten dringen. Dat blijkt keer op keer en ook nu weer geen makkelijke opdracht te zijn.

 15. Neef Jansen schreef:

  @ BegrensEuropa! — De analyse van de islam en de goedpraterij van de islam en de grootschalige bescherming van de islam tegen islamkritiek, enzovoort, is als een almaar uitdijend veld van steeds meer nogal verbazingwekkende en soms ook tot walging neigende aspecten. Maar ik denk dat de islam een in opdracht van woestijncriminelen bedacht idee is dat als rechtvaardiging moet dienen van roof en moord en slavernij, precies de activiteit waar die woestijncriminelen goed in waren en wat hun verdienmodel was. Er is evenwel in de westerse wereld een enorme weerstand om dit waarschijnlijk brute feit te onderkennen, en dat betekent dat er nog enorm veel mensen verkracht en vermoord moeten worden, voordat al die tragen van begrip de ogen open gaat. Ik denk dat het uitdraait op oorlog, een soort straten- en buurtenoorlog, van bendes en criminaliteit en georganiseerde criminaliteit en tereur. En dat aldus gestaag hele steden onder de heerschappij van de islam komen. Dergelijke ontwikkelingen zijn trouwens nu al op diverse plaatsen aanwijsbaar. En de politiek is opvallend passief. Men staat erbij en doet niks. Althans niets dat lijkt op enige structurele aanpak. Voor de betrokken politiemensen moet het zeer frustrerend zijn allemaal.

 16. BegrensEuropa! schreef:

  Neef Jansen 23 augustus 2020 om 12:06 U schrijft dat u denkt dat “islam een in opdracht van woestijncriminelen bedacht idee is dat als rechtvaardiging moet dienen van roof en moord en slavernij.” Dat is een weinig subtiele samenvatting van wat mijns inziens met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in werkelijkheid heeft plaats gevonden. Wat in dit verband misschien interessant is, is wat zich 5000 km aan een andere grens van het Romeinse Rijk heeft afgespeeld, namelijk de opkomst van de Franken. Vanaf de 3e eeuw begonnen deze Franken (zie Peutingerkaart, Chamavi qui et Franci), een buurvolk van de Friezen, vanuit Nederland en omgeving naar het zuiden te trekken. Ze waren vermoedelijk half-geromaniseerd en dienden net als de Batavieren wellicht, en net als bepaalde groepen arabieren, in romeinse legioenen. Vanaf de 5e eeuw namen ze het christendom over, dat in het naar hen genoemde Frankrijk al langer aan invldoed won. Het algemene beschavingspeil was in deze contreien niet heel hoog. Dat was in de door de Arabieren veroverde gebieden in Egypte en Syrie heel anders. Daar was een enorme strijd gaande over wat nu precies orthodox christendom was. Misschien hebben de roofzuchtige Arabieren uit deze richtingenstrijd een soort algemeen geloof gefabriceerd ten dienste van hun imperium om zo de orthodoxiestrijd definitief te beslechten en de eenheid in het imperium te garanderen. In dit algemene geloof zaten naast veel elementen van onderdrukking ook enkele elementen van tolerantie. Die tolerantie kon ook in onderdrukkende zin worden uitgelegd als behulpzaam bij de uitbreiding van het imperium. Pas na anderhalve eeuw in de smeltkroes van de geschiedenis, dus ruim na de veroveringen van de eerste decennia na de dood van Mohommed, zo hij ooit geleefd mocht hebben, kreeg de islam haar huidige vorm. In oorsprong waren de Arabieren (althans sommige meer noordelijke stammen) niet veel anders dan de Franken, maar in de uitwerking waren er wel zeer grote verschillen. Vanaf de 5e eeuw, nog voor de uiteindelijke instorting van het Romeinse Rijk ontstond er een grotendeels christelijk West Europa. De verschillende Germaanse stammen vormden het begin van wat later de verschillende landen van Europa werden. In het Arabische en later Ottomaanse rijk was veel minder ruimte voor verscheidenheid. Een gearabiseerde elite speelde de baas en de rest had zich daar naar te voegen. Met de empathieloze sharia als stok achter de deur.

 17. Neef Jansen schreef:

  BegrensEuropa! — Tja, het onderzoek gaat nog door, en geeft allerlei verrassende bevindingen. In Youtube is er Jay Smith die uitlegt hoe de korantekst ontstaan is. Hij baseert zich dan op geleerden die liever buiten beeld blijven om niet te worden vermoord. Interessant zijn ook van die gesprekken tussen relatieve experts en hun bespiegelingen over hoe en waarom de islam eigenlijk ontstaan zou kunnen zijn. Stukje bij beetje verschijnt dit ook in boekvorm en af en toe wordt er ook iets in het Nederlands vertaald. Het is een uiterst complexe materie, zeker ook als je het onderzoek erbij betrekt van die eigenaardige drang om deze overduidelijk criminele beweging te beschrijven met de woorden ‘religie van de vrede’. We hebben waarschijnlijk te maken met een massapsychose die mogelijk uitdraait op een culturele suicide. Of bijtijds de geesten weer in de werkelijkheid getrokken kunnen worden is nog maar de vraag. Elke dag zie ik dat de waan gewoon zich volhardend voortzet. Enkele filmpjes: Jay Smith legt uit hoe stap voor stap de islam bedacht is (allemaal gebaseerd op naar mijn indruk deugdelijke wetenschap): https://www.youtube.com/watch?v=4EaopH_EPfc. Prof Gad Saad in gesprek met Hamed Abdel Samad, over o.a. de enorme jodenhaat in de islam en de waarschijnlijk reden waarom. Prof Gad Saad over de krankzinnige wegkijkerij van de islamitische achtergrond van de islamterreur in de Westerse wereld: https://www.youtube.com/watch?v=mhakgv6njIo&fbclid=IwAR3kEXS2_h7Vxwn-SJphSXjpCjXenZ8XKvjEHAtzWGrT6UMZUU25uvhxsFM

 18. Pedro schreef:

  Christendom samengevat: Volwassen mannen met fetish voor beelden en sm (martellingen en kruisingen)
  https://nos.nl/artikel/2095181-in-beeld-kruisigingen-en-processies-op-goede-vrijdag.html

  Christendom en Lijfstraffen (nog in de jaren tachtig toegepast op Engelse scholen).
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijfstraf

  In Polen heeft men actueel antisemitisme gerechtvaardigd met verrad van Jezus; niets is veranderd daar in al die jaren.
  Antisemitisme
  Naast ‘antisemitisme’ wordt soms ook de term anti-judaïsme gebruikt, dat duidt op anti-joodse gevoelens op religieuze grondslag. De term ‘antisemitisme’ is
  49 kB (4.643 woorden) – 9 jun 2020 12:23
  Positief christendom
  nazi-beginselen genoemd. Het positieve christendom ontkende in navolging van het antisemitisme van de nazi’s de Joodse afkomst van Jezus en pleitte voor het schrappen
  4 kB (412 woorden) – 17 jan 2020 18:18
  Christendom en racisme
  Het christendom is zowel gebruikt om racisme te rechtvaardigen als daartegen te verweren. Vooral tijdens de trans-Atlantische slavenhandel werden Bijbelse
  32 kB (4.267 woorden) – 1 aug 2020 11:23
  Nationaalsocialisme (subkop Rassenleer en antisemitisme)
  fascisme was dat antisemitisme een integraal onderdeel en een van de belangrijkste onderdelen van de nazileer vormde. Dit antisemitisme werd geïntegreerd
  33 kB (4.101 woorden) – 1 aug 2020 05:14
  Nation of Islam
  theologie van de organisatie beschreven als een die antisemitisme promoot, zich bedient van anti-LGBT-rethoriek en dat het geloofsovertuigingen met betrekking
  4 kB (293 woorden) – 26 jun 2020 19:52
  Judeo-maçonnerie (categorie Antisemitisme)
  verbintenis tussen antisemitisme en antimaçonnisme. De term dook vanaf de tweede helft van de 19e eeuw op in Frankrijk en Duitsland. Antisemitisme en antimaçonnisme
  10 kB (1.376 woorden) – 1 jul 2020 04:30
  Adolf Hitler (subkop Karl Lueger, racisme en antisemitisme)
  pangermanisme, antisemitisme en anticommunisme met charismatische redevoeringen en propaganda. Hij werd in 1933 tot rijkskanselier benoemd en transformeerde
  157 kB (20.524 woorden) – 16 aug 2020 18:36
  Deutsche Christen
  regering van Nazi-Duitsland ondersteunde de groepering om het antisemitisme, rassenleer en het Führer-principe binnen het protestantisme te promoten. De
  4 kB (418 woorden) – 12 jul 2019 23:29
  Anders Behring Breivik
  opstelling vooral strategisch: een keuze voor uitgesproken nazisme en antisemitisme zou averechts werken in de strijd tegen de islam. Breivik was tot na
  17 kB (1.248 woorden) – 24 jul 2020 23:25
  Converso (categorie Antisemitisme)
  en de 15e eeuw om aan te duiden dat iemand die voorheen jood of moslim was, zich tot het christendom had bekeerd. Deze bekering tot het christendom vond
  11 kB (1.574 woorden) – 17 jul 2020 12:01
  Christelijke visies op het jodendom (categorie Christendom)
  Uitgeverij Timotheüs – Harderwijk Antisemitisme Christenen voor Israël Filosemitisme Israëltheologie Joodse visies op het christendom Kairos Palestina Sabeel Stichting
  19 kB (2.579 woorden) – 25 jun 2020 00:34
  Racisme (subkop Vroege christendom)
  volkeren als barbaren, meer op culturele dan op raciale gronden. In het antisemitisme zoals dat in de 15e eeuw in Spanje opleefde, werden religieus-culturele
  127 kB (14.931 woorden) – 19 aug 2020 12:18
  Improperia (subkop De Improperia en antisemitisme)
  dood bracht. In de geschiedenis zijn de Improperia gebruikt om het antisemitisme te voeden, waarbij Joden worden gezien als de moordenaars van Jezus
  16 kB (1.092 woorden) – 13 aug 2020 14:41
  Evangelie volgens Matteüs (subkop Het evangelie volgens Matteüs en antisemitisme)
  dood, tot het christendom bekeerde. Het evangelie is waarschijnlijk ontstaan aan het eind van de 1e eeuw, enige tijd na de Joodse Oorlog en de verwoesting
  20 kB (2.609 woorden) – 17 apr 2020 09:13
  Jan van der Ploeg (priester) (categorie Wikipedia:Geen afbeelding lokaal en geen op Wikidata)
  beoogd had om het opkomend antisemitisme in te dammen: als de joden te veel invloed zouden krijgen, zou volgens hem het antisemitisme toenemen. Bovendien had
  27 kB (3.241 woorden) – 7 mei 2020 22:42
  Geschiedenis van de Joden in Nederland (subkop Hedendaags antisemitisme in Nederland)
  geschillen, tussen christenen en joden, waarin pogingen werden gedaan om de joden van de waarheid van het christendom te overtuigen en te proberen te bekeren
  26 kB (3.197 woorden) – 16 aug 2020 21:58
  Ku Klux Klan (subkop Infiltratie en geweld)
  een agenda aan die hoofdzakelijk gericht was op anti-immigratie en op antisemitisme. Het merendeel van de eerste Klansmen was afkomstig van het opgedoekte
  79 kB (11.094 woorden) – 6 jul 2020 12:54
  Maarten Luther (subkop Luther en het antisemitisme)
  ontvankelijk voor nationaalsocialistische propaganda die naast het antisemitisme ook het ‘Germaanse’ karakter van de Reformatie beklemtoonde.

  Ten slotte was ik vorig jaar Monster tijdens een “Pro Life” processie; geen keuze daar???? Indoctrinatie met dwang van bekering!
  Ik ben er snel in een moslimcafé gestapt, blij dat ik met rust gelaten word.
  Wat een waanzinnige die kerkgangers.
  https://www.trouw.nl/nieuws/christendom-en-antisemitisme-geeft-christenen-heel-wat-huiswerk~b5e1825e/?referer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

 19. Neef Jansen schreef:

  BegrensEuropa! — Ik denk niet dat, zoals je zegt, ‘de roofzuchtige Arabieren uit deze richtingenstrijd een soort algemeen geloof gefabriceerd ten dienste van hun imperium om zo de orthodoxiestrijd definitief te beslechten en de eenheid in het imperium te garanderen’. Althans, dat zou net zoiets zijn als dat ze uit de verzamelde werken van Marx en Engels een neo-liberalisme hadden bedacht. In de islam is niets te vinden dat lijkt op 10 geboden of op de Bergrede. en eigenlijk lijkt de islam er op ingericht om heel het christendom en jodendom uit te roeien om puur van deze uitingen van ethiek af te komen. Het nazisme had gelijke overwegingen wat betreft het jodendom en christendom. En ik denk dat elke ideologie die uitgebreid wil moorden en genociden wil plegen ermee begint om alles wat maar lijkt op goddelijke geboden tot niet doden en naastenliefde uit te roeien. Er is een interview van Gad Saad met Hamed Abdel Samad waarin ze daar op uit komen, dat de islam zo vol zit met jodenhaat vanwege het gebod ‘Gij zult niet doden’. Een ideologie die gericht is op roof en moord en slavernij kan dergelijke ethiek niet tolereren.

 20. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 23 augustus 2020 om 19:35 U heeft gelijk.Toch is de islam een soort grootste gemene deler van Jodendom en Christendom ten behoeve van Arabisch imperialisme. Daarbij is de essentie van zowel Jodendom en Christendom weggelaten met benadrukking van in de 6e eeuw of 7e eeuw bij die godsdiensten belangrijke twistpunten en de ontwikkeling van voor dat imperialisme nuttige elementen. De nadruk op de jodenhaat kan verband houden met de sterke aanwezigheid van joden op het arabisch schiereiland. Net als in het Duitsland van voor 1933 waren die joden waarschijnlijk veel succesvoller dan de ‘lokale’ bevolking. Een droogte, een kamelenziekte, of algemene bevolkingstoename onder nomadische arabieren zonder dat de middelen van bestaan mee konden groeien deden misschien de rest. Archeologisch onderzoek is in die contreien helaas heel moeilijk. Ondergraaft namelijk het islamitische narratief en dan krijg je verdeeldheid, ofwel fitna. Dat is ook de hoofdreden voor islamitische stagnatie.

 21. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! — Ik heb hier de link naar dat interview van prof Gad Saad met dr Hamed Abdel Samad, islamcriticus, politicoloog en veelschrijver over de islam (moet 24/7 beschermd worden tegen datgene waarover hij schrijft). Het betreft dan speciaal het gedeelte na ongeveer 1 uur in het gesprek, waar het gaat over het gebod ‘Gij zult niet doden’, een gebod waar Mohammed, of wie dan ook de auteurs zijn van de islamdoctrine, van af wil, omdat de islam juist als verdienmodel heeft roof en moord en slavernij. Hier is de link: https://www.youtube.com/watch?v=HoUaoqFX1kY