DE WERELD NU

De Corona-crisis in Nederland – denk er over na!

Corona in Nederland

Alexander van Gouwen bekeek het Corona-virus in Nederland vanuit diverse perspectieven, van natuurwetenschappelijk tot politiek.

In het eerste deel van dit essay geef ik kort wat basale kennis uit de (micro)biologie en in het tweede deel zal ik kort de wetenschap maar vooral ook de politieke reactie op de Corona-crisis bespreken, beide met hopelijk leuke weetjes en interessante filosofische inzichten en benaderingen.

De boom des levens
Al het leven op Aarde heeft een gemeenschappelijke voorouder hetgeen we weten doordat bv. al dat leven gebruik maakt van dezelfde 20 aminozuren om eiwitten te vormen terwijl er zo’n andere 500 aminozuren voorkomen in de natuur die hetzelfde kunnen. Uit die ene ‘oerbacterie’, die zo’n 4 miljard jaar geleden moet zijn ontstaan en een paar honderd genen moet hebben gehad omdat dat het minimum is voor cellulair leven, is dus al het leven op Aarde geëvolueerd.

De eerste vertakking wordt gevormd doordat uit de oerbacterie drie zogeheten domeinen zijn ontstaan: de bacteriën, de archaea en de eukaryoten. Vanwege de gemeenschappelijke oorsprong of voorouder is de fundamentele biologie van al dit leven identiek: zo is hun genetische informatie bij alle opgeslagen in dubbelstrengse DNA. De bacteriën en de archaea zijn altijd ééncellig maar sommige eukaryoten ontwikkelden zich tot meercellige organismen, waarvan de mens er uiteraard één is, hetgeen kan ontstaan als cellen samenklonteren (zoals ook bacteriën een kolonie kunnen vormen) en groepen cellen dan specialiseren tot specifieke functies waardoor organen ontstaan.

Planten en dieren bevatten overigens een bacterie in hun cellen die ze door symbiose hebben verworven en die in wezen hun energiebron vormt: een (cyano)bacterie die zuurstof afgeeft door fotosynthese werd de bladgroenkorrel in planten en een bacterie die juist zuurstof opneemt en omzet in energie werd de mitochondrie in dierlijke cellen.

Daarbij werd de ontwikkeling van de eukaryoten enorm gestimuleerd door de zogeheten zuurstofrevolutie van zo’n 2 miljard jaar geleden: aanvankelijk was er geen zuurstof in de atmosfeer maar toen daar verandering in kwam door de fotosynthese van de cyanobacteriën bedreigde dat het leven op Aarde (want zuurstof is in beginsel giftig voor leven) maar eukaryoten wisten niet alleen te overleven door de opname van de bacterie die de zuurstof omzet in energie maar kregen daardoor zelfs veel extra energie waardoor bv. voortbeweging mogelijk werd (hetgeen weer de ontwikkeling van zintuigen voortbracht om je te kunnen oriënteren etc).

Virussen
Virussen vormen geen deel van deze enorme boom des levens (en hun oorsprong is nog enigszins een mysterie): zij bevatten slechts een paar genen, hebben dan ook geen stofwisseling en kunnen op zichzelf niets (bv. een influenzavirus bevat acht genen en een Corona-virus heeft negen genen in plaats van de duizenden genen die bv. bacteriën of dieren hebben). Virussen zijn dus geen organismen (levende wezens) maar als het ware hele kleine ‘stukjes leven’ (mogelijk geëvolueerd uit bacteriën die immers onderling veel kleine genenpakketjes uitwisselen) die als zodanig dood zijn maar die wel in actie komen zodra ze op de juiste gastheer(cel) botsen waardoor virussen obligate parasieten worden genoemd: zij hebben een organisme zoals een bacterie of mens nodig om iets te kunnen doen.

Alle organismen, dus ook  bacteriën en planten, worden constant belaagd door (honderdduizenden soorten!) virussen en zoals bacteriën een belangrijke rol spelen in het menselijk lichaam zit er ook viraal DNA in alle organismen of cellen hetgeen een diepe evolutionaire interactie met virussen verraadt (en het is bv. aan dat virale DNA te danken dat een moeder haar baby in haar lichaam gedoogt en niet afstoot). Het wonderlijke maar ook kenmerkende van die interactie is dat de verhouding tussen een virus en een gastheer(cel) is als een sleutel in een slot: elk virus is volmaakt aangepast aan zijn gastheer(cel) en weet – ondanks z’n extreme eenvoud – op vaak verbluffend ingenieuze wijze alle afweermechanismen van z’n gastheer te omzeilen, de gastheercel binnen te dringen en het replicatiemechanisme van zijn gastheercel aan te zetten waarmee echter geen celdeling wordt gestart maar de replicatie van het virus zelf.

Er is overigens een fundamentele overeenkomst tussen virusinfectie, kanker en celdeling/groei omdat ze alle zien op het programma tot deling of replicatie om welke reden ook wordt gesproken over computervirussen die net als een virus een apparaat kapen door een klein kwaadaardig stukje programma aan het originele programma toe te voegen (en bij genetische modificatie wordt om het DNA op de juiste plek te knippen gebruik gemaakt van een techniek – CRISPR – die bacteriën al gebruiken om zich tegen virussen te beschermen waarbij ook wordt onderzocht om een gemodificeerd virus te gebruiken als vector om het nieuwe stukje DNA in te voegen).

Evolutie als wedloop
Waar al het leven op Aarde zijn genetische code in z’n meest stabiele vorm bewaart (bij replicatie/kopiëring worden dan nauwelijks fouten gemaakt), namelijk dubbelstrengse DNA, zien we bij virussen vier varianten, namelijk enkelstrengs RNA, dubbelstrengs RNA, enkelstrengs DNA en dubbelstrengs DNA, waarbij enkelstrengs RNA de minst stabiele is zodat zo’n virus razendsnel kan muteren om zich aan te passen aan elke aanpassing of afweer van z’n gastheer(cel) (onder andere het influenzavirus, HIV en het Corona-virus zijn enkelstrengse RNA-virussen).

Omdat virussen sowieso veel sneller repliceren en dus muteren dan organismen dat kunnen, zijn alle organismen in principe weerloos tegen virussen (omdat in de wedloop virussen zich veel sneller aanpassen aan de gastheer dan andersom) maar gelukkig komen virussen in vrede: hun ‘doel’ is niet de vernietiging van hun gastheer maar slechts replicatie van zichzelf waarbij ze die replicatie in gevaar brengen als ze hun gastheer doden of in ieder geval te snel doden (voordat ze de volgende gastheer hebben bereikt). Het is daarom wat ironisch dat nota bene het meest ‘onschuldige’ virus – een verkoudheidsvirus dat het Corona-virus is – nu een variant kent die voor een deel van de menselijke gastheren erg dodelijk is (al geeft het nog steeds bij de meeste mensen nauwelijks klachten).

Meestal is een dodelijk virus weinig besmettelijk omdat andere gastheren wegblijven bij een geïnfecteerde die uit alle openingen bloedt en sterft (zoals.ebola, maar HIV heeft dit probleem overwonnen door een lange incubatietijd) en meestal is een besmettelijk virus weinig dodelijk (verkoudheidsvirussen in het algemeen en de herpesvirussen).

De Ccorona-pandemie
Maar soms gaat het mis en ontstaat er een pandemie die een deel van de mensheid kan uitroeien doordat het nieuwe virus zowel erg besmettelijk als erg dodelijk is. Overigens, onder meer de pest, cholera, syfilis, lepra en tuberculose worden veroorzaakt door bacteriën (en malaria door een ééncellige eukaryoot) maar de pokken, die de oorspronkelijke Indianen nagenoeg uitroeiden (vanwege de afwezigheid van opgebouwde immuniteit), weer wel door een virus.

Alle bacteriën kunnen sinds de 20e eeuw uitstekend worden bestreden door antibiotica (maar helaas steeds minder doordat bacteriën ook muteren en zo resistent aan het worden zijn), zodat we om die reden weinig meer horen over de genoemde bacteriële infecties die de mensheid vele eeuwen hebben gegeseld. Voor virussen worden antivirale middelen ontwikkeld maar die zijn minder effectief (al heeft HIV dit onderzoek enorm gestimuleerd en heeft men daarmee AIDS kunnen transformeren van een dodelijke tot een chronische ziekte): gevaarlijke virussen kunnen echter wel goed worden bestreden met vaccins die erop berusten dat men dood (of verzwakt) virus inspuit waarop het lichaam antistoffen maakt die vervolgens het virus in levende vorm onmiddellijk herkent en vernietigt.

Volgens de formule 1 – 1/R met R als het aantal gemiddelde nieuwe besmettingen per persoon kan men berekenen hoeveel mensen in een groep geïmmuniseerd moet zijn om groepsimmuniteit te verwerven (zodat de niet-geïmmuniseerden als een soort free riders beschermd worden door de geïmmuniseerden): omdat men denkt dat een persoon die is besmet met het nieuwe, gevaarlijke Corona-virus (dat de weinig sexy naam SARS-CoV-2 heeft gekregen) gemiddeld 2,5 nieuwe personen besmet levert de formule 1 – 0,4 = 0,6 op zodat groepsimmuniteit zou kunnen zijn bereikt als 60% van de bevolking immuniteit heeft verworven.

De keerzijde van succes
Dat dit nieuwe virus heeft kunnen uitbreken heeft in zekere zin ook te maken met ons succes en – inherent daaraan – ons ingrijpen in de natuur: op een succesvol organisme hebben ook z’n parasieten meer kansen te overleven (daarom wordt het succesvolste dier op Aarde – de mier – ook geteisterd door parasieten) maar succes betekent ook uitbreiding naar nieuwe biotopen alwaar het evenwicht wordt verstoord en zeker de moderne mens wil de natuur die hij aantreft overmeesteren en exploiteren. De virusuitbraak laat echter zien dat we geen goden zijn die boven de natuur staan, zoals een uitbraak van pest in Camus’ La Peste de absurdistische filosofie van Camus illustreert: we proberen de wereld te begrijpen en betekenis te geven maar het leven is onbegrijpelijk (absurd) en zonder betekenis.

In ieder geval zien we dat veel nieuwe, gevaarlijke virusuitbraken – HIV, influenza, ebola, SARS – tot stand komen doordat een dierlijk virus overspringt op de mens, zodat er nog geen wederzijdse evolutionaire aanpassing tussen virus en mens heeft plaatsgevonden die virus en mens met elkaar in harmonie of balans brengt. In het geval van influenza kan een nieuwe, dodelijke pandemie ontstaan – de Spaanse griep van 1918/1919 geldt als het paradigma van een pandemie die in korte tijd over de hele wereld raasde en mogelijk meer dan 50 miljoen mensen doodde – doordat een influenzavirus van een varken of een vogel een compleet gen uitwisselt met een menselijk influenzavirus waardoor een totaal nieuw influenzavirus ontstaat.

In het algemeen zijn dergelijke ongelukjes niet fataal: zo’n virus kan erg dodelijk zijn omdat het zich (nog) niet heeft aangepast aan de menselijke gastheer maar om dezelfde reden is het meestal ook moeilijk overdraagbaar zodat het zich niet makkelijk verspreidt. Het SARS-virus is een Corona-virus dat waarschijnlijk van vleermuizen komt (zoals ook het ebolavirus waarschijnlijk z’n reservoir in vleermuizen heeft) en ook dat bleek erg dodelijk (net als de Spaanse griep doodt het door middel van een longontsteking) maar gelukkig weinig besmettelijk. Mogelijk had het eerste SARS-virus een mutatie waardoor één gen niet goed werkte, welk gen bij het nieuwe gen gerepareerd lijkt waardoor het veel effectiever zichzelf kopieert in de mens: welk artikel sowieso een spannend geschreven verhaal over virussen is.

Het nieuwe SARS-virus lijkt zich bovendien vooral in de neus te repliceren en is zo erg besmettelijk terwijl het ook een groot deel van de gastheren ernstig ziek maakt met in een flink aantal gevallen de dood tot gevolg wegens longontsteking. Er is enige hoop dat het zeer oude BCG-vaccin de ziekte minder ernstig kan laten verlopen, nu al lang bekend is dat dit vaccin niet alleen enige bescherming kan geven tegen tuberculose, waarvoor het was ontwikkeld, maar dat het een aspecifiek middel is tegen vele aandoeningen omdat het het adaptieve immuunsysteem een boost geeft. Wereldwijd wordt op dit moment vooral met chloroquine, oorspronkelijk een middel tegen malaria waartegen de malariaparasiet in het algemeen resistentie heeft opgebouwd, geëxperimenteerd omdat het mogelijk de kans op besmetting verkleint en bij infectie de aangeboren afweerrespons verzwakt.

Wetenschappelijke scenario’s en beleid
Veel is nog onbekend over SARS-CoV-2 dat zich nu snel over de wereld verspreidt en overal de ziekenhuizen dreigt over te belasten. Dat vele mensen erdoor zijn verrast – en maatschappijen dus niet zijn voorbereid (waarbij de Aziatische landen overigens wel enigszins waren voorbereid vanwege de SARS-crisis in 2003) – heeft ermee te maken dat mensen geneigd zijn inductief te redeneren: de voorgaande virusuitbraken veroorzaakten geen massale sterfte en de commerciële farmaceutische industrie zag dan ook geen winstmogelijkheid in de ontwikkeling van vaccins (bv. de erg dodelijke SARS in 2003 bleek weinig besmettelijk, de Mexicaanse griep van 2009 bleek weinig dodelijk en de erg dodelijke ebola-uitbraak van 2014 bleek weinig besmettelijk en bleef in ieder geval in Afrika).

Maar wetenschappers weten dat er altijd de mogelijkheid is van een zwarte zwaan (behaalde resultaten in het verleden bieden geen garanties voor de toekomst) en kennen de dodelijke pandemieën in de menselijke geschiedenis zoals de Spaanse griep (maar wellicht hadden ook zij daardoor meer oog voor het influenzavirus dan voor het Corona-virus). Een omgekeerd verschil tussen theorie en praktijk, waarbij juist de ervaring betrouwbaarder lijkt, ligt ten grondslag aan de rationalistische vs. empiristische school der geneeskunde die al sinds de oudheid bestaat: de rationalistische traditie probeert een ziekte te begrijpen en op grond daarvan een therapie/medicijn te ontwikkelen en de empiristische traditie berust zich op de ervaring die leert dat het ene wel en het andere niet werkt waarbij het niet van belang is te begrijpen hoe het werkt.

Wellicht kan men op vergelijkbare wijze onderscheid maken tussen theoretische (computer)modellen die verschillende scenario’s berekenen (zoals het RIVM lijkt te doen) en de ervaringskennis die wordt opgedaan in met name China en Italië (die lijkt te suggereren dat het erger is dan het RIVM voorspelt). Hoe dan ook kan men op grond van de gebrekkige kennis van het nieuwe virus verschillende conclusies trekken en zijn wetenschappers het dus niet altijd met elkaar eens, waarbij we zullen zien dat de aanbevelingen of in ieder geval de politieke besluitvorming uiteindelijk politiek-ideologisch of cultureel in plaats van wetenschappelijk wordt ingegeven.

De drie opties
Alleen een specifiek vaccin kan de mensheid effectief beschermen tegen SARS-CoV-2 maar dat moet nog worden ontwikkeld. En tot overmaat van ramp heeft Nederland weinig test kits die het virus kunnen detecteren, zodat niet goed kan worden bepaald wie is geïnfecteerd dus moet worden geïsoleerd om de verspreiding te stoppen (en tests op antistoffen die kunnen uitwijzen wie een infectie heeft doorstaan en dus immuniteit heeft verworven zijn er nog helemaal niet). Maar wat kunnen we doen zolang dat vaccin niet beschikbaar is en er onvoldoende tests zijn?

De eerste optie is niets doen. In de natuur worden regelmatig planten- of dierensoorten geheel of bijna geheel uitgeroeid door een virus of een andere parasiet. In feite is daarom seksuele voortplanting ontstaan: het vinden van een geschikte sekspartner is een enorm gedoe (terwijl de natuur efficiëntie pleegt te selecteren en niet van gedoe houdt) maar het geeft wel genetische diversiteit in de soort zodat als een virus of schimmel de soort dreigt uit te roeien er meer kans is dat tenminste één individu de juiste genetische code heeft om de infectie te overleven.

Anders dan bij de Spaanse griep, die opvallenderwijs vooral jonge, gezonde mensen doodde vanwege hun sterke immuunreactie op het virus, doodt SARS-CoV-2 vooral de ouderen en zieken. Een sociaal darwinist zal aldus weinig moeite hebben met dit nieuwe virus maar moderne staten hebben een verantwoordelijkheid (zorgplicht) voor hun bevolking zodat niets doen eigenlijk geen optie is.

Ook een liberale democratie waarin de zorg is geprivatiseerd, zoals de onze, moet optreden als een groot deel van de bevolking in korte tijd sneuvelt – SARS-CoV-2 zou in een maand tijd honderdduizenden Nederlanders kunnen doden als we het z’n gang laten gaan – omdat een politicus die niet ingrijpt niet zal worden herkozen. Rutte noemde dit scenario 2 die hij afwees omdat dan de ziekenhuizen in korte tijd worden overspoeld met patiënten die dan niet kunnen worden behandeld (en dus doodgaan).

De tweede optie is dat de virusuitbraak slechts wordt vertraagd (‘gecontroleerde verspreiding’) door de bevolking te verzoeken enige ‘social distancing’ in acht te nemen (je brengt de waarde van R omlaag) zodat de ziekenhuizen de stroom van patiënten wel aan blijven kunnen. Evengoed zal dan gedurende een aantal maanden of zelfs jaren het grootste deel van de Nederlanders worden besmet (totdat groepsimmuniteit wordt bereikt). Afhankelijk van het sterftecijfer (dat in Azië veel lager lijkt te liggen dan in bv. Italië) gaan dan tot zo’n honderdduizend Nederlanders dood en wordt een veelvoud daarvan ernstig ziek met mogelijk blijvende longschade.

De derde optie is dat het virus wordt geëlimineerd door een agressief ingrijpen van de overheid: de noodtoestand wordt uitgeroepen, de grenzen worden gesloten, politie en leger nemen de straat over en dwingen de burger thuis te blijven, het gewone leven komt tot stilstand, de vrije markt wordt vervangen door een oorlogseconomie waarbij de overheid bedrijven de opdracht geeft om de ‘wapens’ te maken die nodig zijn voor de strijd zoals mondkapjes, paracetamol en de ontwikkeling van een vaccin, etc. Merk op dat hiermee de trend van globalisering wordt gekeerd ten gunste van nationalisering.

De reactie van liberale landen (individualisme; de samenleving als vereniging)
We zien dat landen verschillend op de virusuitbraak reageren. In Azië en in katholieke landen gaat de overheid snel over tot het afkondigen van de noodtoestand en het installeren van een ‘lockdown’ waarbij alles op slot gaat. In liberale landen met een protestantse cultuur (bv. Zweden, Engeland, VS en Nederland), waardoor die landen een sterke vorm van individualisme en rechtsstaat kennen, zien we een grote terughoudendheid om dergelijke antiliberale maatregelen te treffen die in feite de rechtsstaat en de individuele vrijheden opzij zetten voor een quasi-fascistisch totalitarisme: men wil de burger liever niet ergens toe dwingen maar aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheden.

Overigens, mogelijk verspreidt het virus zich ook iets minder snel in protestantse landen, waardoor draconische maatregelen er iets minder snel zijn vereist om de curve af te vlakken, omdat vanwege dat individualisme er van nature al meer ‘social distancing’ is. Foucault (1926-1984) wijst erop dat het paradigma van de moderne, disciplinerende macht wordt gevormd door de vroegere, premoderne reactie op epidemieën waarbij met name bij een pestuitbraak de zieken werden geïsoleerd van de gemeenschap en een merkteken kregen waardoor ook gewone mensen voor het eerst een ‘individu’ werden dus als een individueel persoon werden gezien in plaats van als slechts een lid van de gemeenschap waarbij als het ware alleen de koning een individu was op wie alle ogen was gericht: in de moderne panopticon van Bentham keert dat om en zijn alle ogen – via de politie – gericht op de burger die zo wordt gedisciplineerd.

In dat verband is het geen toeval dat door het postmoderne hyperindividualisme mensen – die selfies nemen om de ogen vooral op zichzelf gericht te houden – al fysiek (en emotioneel) sterk van elkaar zijn gescheiden (met internet als contact op afstand) hetgeen door het virus in die zin alleen maar wordt bekrachtigd. Daarbij werkten mensen in premoderne tijden thuis of bij het huis op het land, maar bracht de industriële revolutie een migratie op gang naar de steden omdat de fabrieken arbeiders fysiek bijeen moest brengen aan de lopende band (hetgeen de moderniteit mede kenmerkt): een mogelijk blijvend effect van de Corona-crisis is dat werknemers weer veelal thuis gaan werken hetgeen in de postmoderne tijd met name mogelijk is geworden door het internet.

De reactie van minder liberale landen (de samenleving als gemeenschap)
Omgekeerd is er in veel Aziatische en katholieke landen nog wel sprake van een gemeenschap. Dat maakt daar ook de stap tot het afkondigen van de noodtoestand minder groot: vanwege het gemeenschapsgevoel is men eerder bereid zichzelf als individu weg te cijferen voor het algemene of collectieve belang. Het fascisme wordt ten onrechte vooral geassocieerd met racisme maar is beter te begrijpen als een permanente noodtoestand om in reactie op het moderne individualisme weer een gemeenschap te smeden (‘samen staan we sterk’); daarbij wordt ‘zuivering’ van die gemeenschap van ‘vreemde’ of al te individualistische elementen, die de verbinding en dus kracht ondermijnen, soms nodig geacht hetgeen doet denken aan de premoderne reactie op lepra: melaatsen werden – niet geïsoleerd zoals pestlijders maar – uit de gemeenschap gestoten (en het nationaalsocialisme dat beslist racistisch was gebruikte graag de metafoor van de Jood als parasiet).

De reactie van Nederland
In Nederland zijn de PVV en FvD exponenten van deze prioritering van democratie (het algemeen belang of de volkswil) boven de rechtsstaat (individuele vrijheden en rechten van minderheden), maar de andere partijen willen een dwingende overheid ten koste van praktisch alles vermijden, zodat Rutte de tweede optie neemt (hetgeen hij het eerste scenario noemde). Nederland heeft vanuit zijn liberale politiek al veel leger en politie (en zorg) wegbezuinigd zodat Nederland waarschijnlijk niet eens een noodtoestand en lockdown zou kunnen instellen, maar in plaats van dat te betreuren houdt men tevreden vast aan de liberale visie die de burger slechts wil aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid om elkaar geen hand meer te geven en de handen regelmatig te wassen.

En om “een beetje op elkaar te letten”. Door zo niet echt in te grijpen wordt ook de vrije markt en de economie niet geraakt. De bevolking moet vooral gerustgesteld worden (paniek zou onze grootste vijand zijn), hetgeen echter vooral onzekerheid oplevert hetgeen zich onder meer uit in ‘hamsteren’ en complottheorieën.

Gezondheidszorg versus economie en cultuur
Rutte verschuilt zich graag achter zijn deskundigen (van het RIVM), maar de wetenschap kan eigenlijk geen aanbevelingen doen omdat de wetenschap slechts de feiten en hun verklaringen geeft en geen moreel oordeel heeft (zoals Hume betoogde: uit ‘what is’ kan niet ‘what ought’ worden afgeleid). En vanuit de medische zorg kan er niet veel meningsverschil zijn: vanuit dat aspect bezien moet het doel zijn om zo veel mogelijk levens te redden (vanwege de eed van Hippocrates). zoals ook de Wereldgezondheidsorganisatie met zo veel woorden nastreeft, en dat lukt het best met een noodtoestand waarbij iedereen wordt gedwongen zich in te zetten voor het algemene belang inclusief een met leger en politie afgedwongen lockdown.

Juist voor liberale, individualistische culturen is dat echter moeilijk te implementeren, als ze dat al zouden willen, en we zien praktisch alle Nederlandse virologen die inmiddels elke dag op TV komen deze politiek-culturele realiteit – al dan niet ingefluisterd door Rutte – meenemen in hun aanbevelingen: ‘een langdurige lockdown kan niet want we zijn een open samenleving’, ‘we moeten ook de economische gevolgen afwegen’, etc waarmee ze ver buiten hun eigen discipline treden. Maar het is onvermijdelijk dat Rutte die afwegingen wel betrekt bij zijn politieke besluitvorming (en dat verklaart waarom virologen op TV tegenwoordig ook praten over cultuur en economie want zij moeten natuurlijk hetzelfde zeggen als Rutte omdat anders de verwarring bij het publiek nog groter wordt).

Lockdown
Een argument van Rutte tegen de lockdown c.q. noodtoestand is dat je zoiets niet vol kunt houden tot er een vaccin is en het virus weer zal terugkeren zodra je de lockdown opheft. Dat lijkt me niet helemaal waar: het fascisme wist zo’n dictatuur een flink aantal jaren vol te houden maar bovenal is het doel van veel landen die wel een lockdown hebben ingesteld een snelle en definitieve eliminatie van het virus, hetgeen lukt zodra overal door middel van een lockdown R kleiner dan 1 is geworden want dan neemt het aantal besmette personen overal snel af tot het nul is geworden.

Als dan daarna opnieuw de eerste gevallen opduiken is men beter voorbereid, zowel qua kennis als qua middelen, om direct de nodige maatregelen te treffen om de waarde van R onder de 1 te houden of te brengen zodat er geen explosieve uitbraak meer plaatsvindt zoals we die nu wel hebben omdat men niet was voorbereid en te laat reageerde. Het uitsmeren van de spreiding (Rutte’s scenario) door middel van een semi-lockdown zoals Nederland nu doet duurt daarentegen erg lang en is waarschijnlijk moeilijker vol te houden qua restricties en economische implicaties en leidt tot veel meer doden.

Op dit moment neemt overigens het aantal gevallen inderdaad weer iets toe in Aziatische landen hetgeen komt door in- en terugreizigers, zodat veel landen die een lockdown instellen ook hun landsgrenzen (moeten) sluiten. Nederland lijkt de grenzen echter open te willen houden zonder mee te doen met de wereldwijde poging het virus te elimineren. Ook hier manifesteert zich wellicht het Westers individualisme: we trekken ons eigen plan waardoor juist andere landen, die het virus hebben geëlimineerd door een strenge lockdown, voortdurend waakzaam moeten blijven om het virus niet vanuit een ‘asociaal’ land als Nederland, dat niet meedeed met het elimineren van het virus, te importeren.

De democratische rechtstaat in oorlogstijd
Zoals het fascisme een oorlogsideologie is, zo vereist het uitroepen van de Corona-crisis tot een oorlog tegen het virus tot (quasi-)fascistische en in ieder geval militaire maatregelen. Het is duidelijk dat met name de landen met een sterk individualisme (die dus een protestantse achtergrond hebben en sterk op de rechtsstaat steunen) dat niet willen. Maar betekent dit dan niet dat deze landen zich al bij voorbaat gewonnen geven in de strijd tegen het virus?

Daar lijkt het wel op als je Nederland hoort spreken over een ‘gecontroleerde verspreiding’ zodat het doel slechts lijkt te zijn dat de bezetting van het land door het virus niet te veel pijn doet. De fascisten meenden om die reden al dat de liberale, individualistische landen hetzij weinig verzet zouden plegen bij een invasie hetzij zich afzijdig zouden houden van de oorlog. Toch kwamen die landen uiteindelijk wel in verzet en iets dergelijks zien we ook nu in de strijd tegen SARS-CoV-2: de regering is terughoudend met maatregelen maar de bevolking neemt zelf het initiatief dus de benodigde maatregelen (zoals scholen en winkels zelf besluiten tot sluiting) waarbij de regering ook gevoelig is voor druk van de publieke opinie en de specialisten zodat de regering inmiddels alweer iets is opgeschoven van optie 2 naar optie 3.

In een liberale samenleving is het individu immers niet gebonden aan de gemeenschap waarin hij is geboren maar bindt hij zich vrijwillig (het ‘contract’) aan de ander. Wellicht speelt voor de regering ook mee dat er tijd nodig is om de Nederlandse bevolking en bedrijfsleven psychisch en fysiek voor te bereiden op een lockdown die onze ‘way of life’ tijdelijk vernietigt dan wel dat er moet worden gewacht op voldoende draagvlak voor zulke ingrijpende maatregelen, welk draagvlak pas zal ontstaan als de crisissituatie zo groot is geworden dat ze voor iedereen zichtbaar is geworden. In een democratie gaat besluitvorming moeizaam: volgens Machiavelli is democratie daarom aan te prijzen in vredestijd maar heb je een sterke leider nodig in een crisis of oorlog.

Filosofie van het leven
Bovenstaande raakt de politiek-filosofische vraag naar de prioriteit van leven of vrijheid. Je kunt ook zeggen dat de protestantse landen opnieuw de grote helden van de oorlog zijn omdat zij bereid zijn wel miljoenen mensenlevens op te offeren om de vrijheid te behouden (terwijl het autoritaire China het virus daadwerkelijk verslaat). Menig filosoof acht vrijheid het wezen van de mens, al is het maar omdat de mens zich onderscheidt van andere dieren doordat het zelfbewustzijn heeft waardoor het z’n impulsen kan corrigeren (moraal), zodat onvrijheid de menselijkheid vernietigt en het menselijk leven waardeloos maakt.

Toch is er juist in de Angelsaksische traditie een filosofische traditie – bv. Hobbes – die zelfbehoud opvat als datgene waar alle organismen naar streven waarbij de mens uitdrukkelijk als een dier wordt opgevat (doordat de Engelse filosofen zo een vernederende waarheid onder ogen durven komen – zie ook Darwin en de reacties op zijn werk – noemde Nietzsche hen ‘dappere dieren’). Onder meer Nietzsche verzette zich daartegen: de natuur, inclusief de mens, streeft niet naar zelfbehoud maar naar groei, overwinnen, rangschikken, betekenis geven (je wil opleggen; de wereld en je leven als kunstwerk), transcendentie (jezelf overstijgen: de Übermensch): de wil tot macht. In zekere zin zou de combinatie van Darwin – de survival of the fittest – en Nietzsche’s wil tot macht voeding geven aan de fascistische ideologie in de vorm van een eeuwige strijd om het bestaan waartoe de gehele bevolking moet worden gemobiliseerd (totalitarisme).

Wellicht biedt de absurdistische filosofie van Camus een aantrekkelijke, wellicht als katholiek te kenschetsen middenweg: we moeten ons berusten in het onbegrijpelijke en het betekenisloze van het bestaan (‘Maar wat is de pest nu eigenlijk helemaal? Het leven, niet meer’), hetgeen echter oproept tot solidariteit en een zeker heroïsme om net als Sisyphus de steen telkens omhoog te rollen, wetende dat de steen daarna weer omlaag zal vallen (iets dergelijks lijkt in ieder geval de grondslag te zijn van het bejubelen van de zorgmedewerkers als helden die pogen te redden wat er te redden valt, wetende dat velen zullen sterven).

Deze filosofie doet wat denken aan de fundamentele distinctie bij Schopenhauer en Nietzsche: het leven is irrationeel en lijden (met bij Nietzsche een heroïsche acceptatie hiervan door middel van een amor fati en bij Schopenhauer een solidaire ethiek van medelijden), maar de mens kan niet anders dan te ordenen en betekenis te geven, ook al is die ordening onvermijdelijk tijdelijk.

Conclusie
Mede doordat de mens steeds dieper is doorgedrongen in de natuur en evenwichten heeft verstoord raast er momenteel een uitbraak van een nieuw, gevaarlijk virus over de wereld waarop die wereld niet goed blijkt voorbereid. De moderne maatschappij is echter mede gevormd door de reactie op epidemieën waarbij autoritaire gemeenschappen makkelijker doorschakelen naar een oorlog tegen de bedreiging in de vorm van een noodtoestand en lockdown (waarbij de gemeenschap wordt gemobiliseerd voor het algemene of collectieve belang) dan liberale samenlevingen die sterker hechten aan de individuele vrijheden en waar het initiatief meer vanuit de bevolking zelf zal moeten komen. Daarbij kan de pandemie als uitbraak van het leven zelf wellicht de huidige wereldorde of maatschappelijke orde opnieuw verscheuren en aanleiding geven tot een nieuwe orde.


Meer over het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak en haar economische gevolgen vindt u hier op Veren of Lood.


Dit essay over de Corona-crisis verscheen eerder op Geband van Joop

 

27 reacties

 1. Henk Albarda schreef:

  Alexander van Gouwen, zou het kunnen dat je de Engelse term ‘liberal’ en de Nederlandse term Liberalisme op een hoop hebt gegooid en daarna dit artikel hebt geschreven?
  Een ‘liberal’ heeft zich op z’n minst ontwikkeld tot een persoon die staat voor een behoorlijk grote overheid die naar max vermogen alle zielepoten opvangt. Die daarnaast calvinistisch moralistisch is en vind dat je alle zielige mede-mensen van buiten je land in je land moet opvangen. Dat laatste doen de extreme liberals om kiezers te kopen van belastinggeld.
  Een Liberaal staat voor een beperkte overheid die zich heeft ontwikkeld tot een overheid die een centrale rol speelt in Zorg, Onderwijs, Openbare Voorzieningen en zo nog enkele. De VVD stond daarvoor, tot het jaar dat Rutte aantrad. Rutte is een machts-opportunist-socialist, en heeft dat inmiddels 3 x publiekelijk gezegd.
  Ik ben ook schuldig, ik meende dat de VVD met rutte groter kon worden dan met Verdonck en aangezien ik nu rutte de doodstraf zou willen zien krijgen wegens LandVerraad, is duidelijk dat ik toen een stommiteit heb begaan.
  Een liberal en een liberaal staan behoorlijk tegen over elkaar, politiek.

 2. Benedict Broere schreef:

  Ik vraag mij af hoe die Corona-uitbraak gezien zal worden in het perspectief van onderzoek als verricht door vader en zoon Hofstede. Zij bekijken de wereld op basis van dimensies als individu-collectief, feminien-masculien, egalitair-hierarchie, en tolerant-intolerant. De Nederlandse aanpak lijkt mij dan het accent hebben op individu, feminien, egalitair en tolerant, en de aanpak leunt zeer op het rationeel-wetenschappelijk-pragmatische. Bij wijze van contrast zie ik dan in delen van de islamitische wereld het accent op collectief, masculien, hierarchie en intolerant, en een respons aanvankelijk in de trant van: het betreft een straf van Allah, een straf speciaal voor de ongelovige, ons moslims raakt het niet; overgaand in toch steeds striktere maatregelen (zie o.a. Marokko).

 3. Ezel schreef:

  Prima verhaal, de heer albercadabra begrijpt er geen jota van, voelt zich blijkbaar aangevallen en begint te raaskallen over een ideologie. Benedict braakt nog wat religie uit…. ik vermaak me met het geruststellende idee dat het leven geen werkelijke betekenis heeft en wandel vrolijk en onbelemmerd richting het niets… maar ik begrijp dat dat voor de meeste mensen onacceptabel is. Het leven is zoveel meer als je de leegste vult met verhaaltjes over goden, drugs en drank ,oorlogen en natuurverschijnselen… toch?

 4. Hannibal schreef:

  @Ezel
  Dat je een natuurverschijnsel bent lijkt me ietwat aanmatigend overigens.

 5. Jantje schreef:

  Fijn, de Chinezen hebben dus, in ieder geval, 2 virussen op ons los gelaten:
  Eentje die behoorlijk dodelijk is maar niet zo besmettelijk en nu eentje die niet zo dodelijk is maar zeer besmettelijk.
  Chinezen zijn van de langere termijn plannen.

 6. Jaan schreef:

  In het artikel staat de oplossing:
  Het nieuwe SARS-virus lijkt zich bovendien vooral in de neus te repliceren en is zo erg besmettelijk terwijl het ook een groot deel van de gastheren ernstig ziek maakt met in een flink aantal gevallen de dood tot gevolg wegens longontsteking.

  Om niet besmet te worden moet je dus je neus niet in andermans (virus)zaken stoppen. Dat was toch altijd al; zo?

 7. Cool Pete schreef:

  Mooi artikel, met veel algemene kennis.
  [ Over de ideologische en politieke aspecten, valt veel te zeggen, maar daar wil ik nu niet in gaan.]

  Een paar medische vragen :
  – dit virus tast niet alleen de longen aan, maar ook de witte bloed-lichaampjes;
  hoe komt dat ?
  – is het te achterhalen of dit virus ‘natuurlijk’ [ dierlijk ] is, of kunstmatig [ laboratorium ] ?
  – blijkbaar is de combinatie effectief : hydroxychloroquine als virus-remmer, azithromycin als infectie-remmer en zink-sulfaat als immuunsysteem-remmer; hoe komt dat ?
  – waarom worden overledenen niet gecremeerd ? [ hygiene ]
  – hoe komt het dat her-besmetting, en weer ziek worden, mogelijk is ?

  Opmerking : alle cijfers uit de kommunistische diktatuur zijn volkomen onbetrouwbaar.

 8. Cool Pete schreef:

  Mijn medische- en maatschappelijke slot-vraag is steeds :

  Waarom wordt China niet aansprakelijk gesteld voor dit Wuhan-virus ?

 9. Ravian schreef:

  @ Cool Pete

  “Waarom wordt China niet aansprakelijk gesteld voor dit Wuhan-virus ?”

  In de USA heeft de een of andere bekende advocaat al een schadeclaim tegen China ingediend, à raison van 20 biljoen dollar of zo geloof ik.
  En Trump heeft EN onderzoek laten doen naar de exacte herkomst van het virus EN recent al wat beschuldigingen aan het adres van China geuit.
  Die aansprakelijkstelling kon er dus nog wel eens gaan komen.
  Ik denk dat ze wachten totdat het schadeplaatje compleet is.

 10. Cool Pete schreef:

  Mijn analyse van de politieke- / ideologische reacties op deze virus-uitbraak :

  – Dictaturen misbruiken het, om hun macht te verstevigen.
  Kommunistisch China, islamo-fascistisch Iran en Turkije, totalitaire “EU”-konstrukt.

  – Democratie’en hebben het moeilijk : door hun open karakter, wordt elke kritiek vergroot.
  Mensen laten zich manipuleren door media. Linkse hetze-voerders : never waste a good crisis.
  Zie : zo’n beetje de laatste democratie : de V.S.

 11. Cool Pete schreef:

  @Ravian : Inderdaad. De huidige regering van de V.S. is geneigd de zaken goed aan te pakken. Maar als dat “EU’-konstrukt niet ophoudt met heulen met de kommunistische diktatuur China, wordt het bitter moeilijk.

 12. Henk Albarda schreef:

  Ezel, aangezien ik u al meerdere keren zeer hard heb beledigd, bewust overigens, constateer ik nu dat als ik een concrete bijdrage hier plaats, u onmiddellijk op zijn groen links begint te schelden. Ik heb het niet over ideologien, maar over gedachten gangen.
  Van u weten we niets, behalve dat u hier niets anders doet dan inhoudsloos raaskallen.
  Alle begrip overigens, dat u beledigingen met beledigingen beantwoord.

 13. Ad Rek schreef:

  Oproep. NEGEER DE EZEL

 14. Ezel schreef:

  Meneer Alberda, als ik een gedachtengoed zou aanhangen neig ik naar groen libertarisme… ik vind het niet nodig om wezens die over een zenuwstelsel beschikken kwaad te doen. En natuurlijk heb ik net als u allerlei meningen over de wereld waarin ik beweeg. Maar het zijn slechts meningen. Amusant maar meer ook niet. Uiteindelijk is er namelijk niets of een olifant met een hele lange snuit of veranderen op magische wijze in een ferrule…

 15. Henk Albarda schreef:

  Ad Rek, ik reageer nog slechts een enkele keer op Ezel.
  Ezel, ik begin met een hele flauwe, me afvragende of u mijn naam uitballorigheid bewust misspelt: Albarda. Begin eens concreet uit te leggen wat voor u groen libertarisme is?
  Het zou kunnen dat u werkelijk (dus niet in de media) zo goed geindoctrineerd bent, dat u gelooft dat de mens het klimaat (temperatuur op aarde) kan beinvloeden. Dan bent u hopeloos naief.
  Onder groen versta ik: Zelfs Postzegel Nederland MOET grotendeels bebost, heide, landbouw zijn. Ooit stonden groepen binnen uw vriendjes partij, groen links, voor Nederland met veel natuur. Nu staan u en uw vriendjes voor het zo krankzinnig met ‘menselijke’ sujetten vullen, dat er geen natuur over blijft.
  Ik zie uw concrete uitleg wat voor u groen libertarisme is tegemoet.
  Succes met een evt eerste concrete reactie op VoL?

 16. Ezel schreef:

  Uw groen is een beetje gekleurd door uw mening. U hebt een verhaal bedacht over wat groen is. Zoals u ook een verhaal over de islam en Europa en vluchtelingen en gemberkoek hebt bedacht. Hoe dan ook zou het u sieren als u eens naar de boekenkast waggelt en in de encyclopedie op zoek gaat naar de betekenis van de ware kleur groen. Verder ben ik van mening dat kernenergie en veganisme het leven (wat dat ook moge zijn) aangenamer maakt. En dan zien we wel weer verder…

 17. Cool Pete schreef:

  Een paar laatste opmerkingen, voor ons land Nederland :
  – Een ‘lock down’ heeft alleen zin, in het aller-eerste begin. Zodra de verspreiding echt begint, heeft het geen enkele zin meer.
  Dan is het zaak de goedheid op peil te houden, en de medische stand voldoende te houden : van medische zorg t/m medicijnen en vaccins.
  – Een ‘app’ is volstrekt zinloos, en de ‘total control’ is totaal diktatoriaal.
  De incubatie-tijd is tot 4 weken, ook zonder symptomen, toch besmettelijk.
  Pas als iedereen getest zou zijn en getest zou blijven – wat volstrekt onmogelijk is – zou men weten waar men aan toe is.

 18. Cool Perte schreef:

  typo : “goedheid” = gezondheid.

 19. Ravian schreef:

  @ Cool Pete

  Testen is wel degelijk een realiseerbare optie, zelfs nu nog.
  Maar je moet wel systematisch testen, beginnen bij de reeds bekende besmette gevallen, en van daaruit de sociale contacten structuur volgen.
  En gedurende die test periode is een lockdown zonder meer nuttig omdat je het besmettingsfront dan eerder inhaalt, en de verspreiding sneller stopt.
  Hoeveel je moet testen, en hoe lang de bijbehorende lockdown moet duren, is vervolgens zuiver afhankelijk van hoever de situatie uit de hand gelopen is voordat je een lockdown instelt en gaat testen.
  In Nederland zou dat onderhand een hele operatie worden, omdat onze regenten inmiddels al maanden lang met de handen in de zakken staan toe te kijken.
  Maar als de gepropageerde groepsimmuniteit straks toch luchtfietserij van Jaap en zijn uit het Wageningse milieuactivisten nest afkomstige mensen blijkt te wezen, zoals echte wetenschappers steeds harder beginnen te roepen, dan gaat er uiteindelijk toch getest en geïsoleerd moeten worden.
  En dat gaat dan nog eens een veelvoud kosten van wat het nu al zou gaan kosten.
  Ondertussen beginnen de ons omringende landen zich steeds meer te ergeren aan betweterig Nederland, wat onze export in de toekomst beslist geen goed zal gaan doen, gelukkig is onze economie daar niet afhankelijk van.
  Oh, wacht even…

 20. Willie schreef:

  Het wordt tijd dat Wilders en Baudet aangifte doen bij het internationaal Strafhof tegen minister president Rutte wegens genocide tegen het Nederlandse volk. Eerst weigert hij op tijd een lock down in te stellen waardoor veel meer mensen besmet raakten dan nodig en vele doden vielen. Nu weigert hij alle huisartsen in Nederland onmiddellijk aan te bevelen om de bewezen werking van de medicatie van de huisarts Elens voor te schrijven, waardoor weer vele mensen die met
  het virus besmet raken onnodig de kans lopen om aan dit virus te overlijden en tevens onnodig een lock down in stand te houden die een economische ramp van ongekende omvang tot gevolg heeft en grote psychische schade. Laten we straks een echte Bevrijdingsdag vieren, zowel bevrijdt van de nationaal socialisten als een totaal incompetente regeringsleider.

 21. Cool Pete schreef:

  @Ravian : Wat u beschrijft, zijn we – volgens mij – al lang voorbij. Helaas.

  Waar we naar toe zullen moeten, is – waarschijnlijk – wat de bekende Duitse viroloog dr. Kukele voorstelt :
  – scheiding : boven 60 jaar : social distancing
  – onder de 60 jaar : langzaam weer opstarten, van jongs af aan beginnen.
  – testen; pbm’s; medicijnen; vaccins.

 22. Ravian schreef:

  @ Willie

  Sterker nog, het is huisarts Elens verboden de betreffende medicatie nog langer voor te schrijven.
  En even voor de duidelijkhed; er zitten geen zaken tussen die niet voor medisch gebruik zijn vrijgegeven.
  Het zal wel weer om de belangen van bevriende aandeelhouders gaan, ditmaal in de pharmaceutische industrie.

 23. Cool Pete schreef:

  @Willie : het kabinet Rutte, en RIVM, zouden inderdaad aangeklaagd moeten worden,
  wegens hun fouten en nalatigheden, voor misdaden tegen de menselijkheid.

  Net zo, moet de kommunistische diktatuur China aangeklaagd worden, wegens de verspreiding van dit Wuhan-virus en alle gevolgen daar van,
  voor misdaden tegen de menselijkheid.

 24. Ravian schreef:

  @ Cool Pete

  Het is nooit te laat om te gaan testen en te isoleren.
  Het is enkel zo dat hoe later je start hoe meer tijd, geld, en mensenlevens het kost.
  Dit is overigens ook wat die meneer Kukele blijkbaar voorstelt, die voegt daar enkel de totale isolatie van 60 plussers aan toe.
  Punt is dat er nu voor héél héél héél erg veel geld een lockdown gehuurd is, en dat daar vervolgens bedroevend weinig mee gedaan wordt.
  Pure kapitaalvernietiging, en een rechtstreekse aanslag op de levens van de lichamelijk zwakkeren in de samenleving.
  En niet dat het echt van belang is, maar dit treft ook een hoop mensen die nog lang geen 60 plusser zijn.

 25. Ravian schreef:

  @ Cool Pete

  De betreffende dienen inderdaad aangeklaagd te worden, maar wel pas als de crisis voorbij is, zodat ze voor de volle schade aansprakelijk gesteld kunnen worden.

 26. Cool Pete schreef:

  @Ravian : Understood. [ Ben zelf de jongste niet meer.] Keep the spirit !

 27. Henk Albarda schreef:

  Ezel, het is me duidelijk. U houdt het graag bij het uitwisselen van beledigingen. Wederom lees ik slechts 2 woorden, ongeveer dezelfde als die in uw eerdere reactie bij dit artikel. Zelf ben ik geen groot lezer. Mijn vader daarentegen, heeft zijn hele leven buiten zijn werk als TH Delft man, ongelooflijk veel geschiedenis, Geografie en andere onderwerpen gelezen.
  Al dat leesvoer heeft hij mij door verteld.
  Tja, jammer te moeten constateren dat u en ik van elkaar 100 % vinden dat de ander verhalen verzint.
  Ik moet Ad Rek gelijk geven en u past uitstekend op joop.nl en nu.nl, waar maar 1 voorgeschreven mening wordt geplaatst. Die sites zullen over 10 jaar ook kernenergie goedkeuren.
  Ik houdt de hoop ooit 1 zinnige, beargumenteerde en inhoudsvolle reactie van u hier te lezen.