DE WERELD NU

Corona – hoogmoed komt voor de val

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur, angst, geweldig Nieuwjaar

De verantwoordelijken voor wereldwijde misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Corona-periode zijn hard bezig hun eigen ondergang te bewerkstelligen.

Niet geld noch bezit maakt macht. Niet de meeste data maakt macht. Het zijn hooguit factoren die macht bereiken en behouden kunnen vergemakkelijken. Daarentegen leidt het meest herhaalde verhaal op het grootste podium wel tot macht. Dat verhaal hoeft niet eens waar te zijn. Degene die dit verhaal vertelt, is van heerschappij verzekerd, althans zo lijkt het. Immers hoe groter het podium, hoe meer in de spotlights en dus hoe groter de kans dat het leugenachtige verhaal doorzien zal worden.

Werkelijkheid
Dat mensen al decennia worden voorgelogen staat buiten kijf. Vele mensen leven onbewust één grote onderdrukkende leugen.

Het einde van dit verhaal nadert, gezien de steeds vaker zichtbare hoogmoed voor de val. Die val zal hard en diep zijn voor allen die miljarden mensen wereldwijd hebben voorgelogen. En die val?… Die hebben zij zelf bewerkstelligd. Daar zijn zij alleen verantwoordelijk voor.

Het is tijd voor een ander verhaal, de juiste weergave van de werkelijkheid. Na dit coronaverhaal, pogen ze het kwaadaardige basisinkomenverhaal uit de hoge hoed te toveren: geld zal nederdalen op aarde en u zult voor altijd gelukkig zijn… zonder iets. Dat laatste vertellen regeringsleiders je nog even niet. Ze misleiden met de ‘good guys’ en ‘bad guys’, zodat je onbewust een van hun verhaallijnen zal geloven, terwijl het slechts een andere zijde is van dezelfde medaille. Trap er niet in! Discussieer erover om elkaar scherp te houden.

Gezaaide tweespalt
De reden dat voor vele mensen een basisinkomen aantrekkelijk lijkt, komt niet door corona, maar doordat ze al jaar en dag gedwongen worden van rekening naar rekening te leven. De onderklasse wordt wijsgemaakt dat het de schuld is van de ‘gierige’ middenklasse en de middenklasse wordt aangepraat dat de onderklasse gewoon ‘lui’ is. Beiden zijn een leugen.

Toen babyboomers nog kinderen waren, konden vele gezinnen van vijf kinderen en meer, uitstekend rondkomen van één inkomen. Als jeugdigen bevrijdden ze zich in de Flower Power periode van allerlei restricties. Als volwassenen verdienden deze babyboomers salarissen die soms tot twee schalen hoger lagen, dan jongere generaties nu ontvangen voor hetzelfde werk. Ze konden zich dus luxe permitteren. Vaak beperkten ze zich tot twee kinderen per gezin, maar in die periode van ongeremde vrijheid lag ook een toename van echtscheidingen op de loer.

De kinderen van succesvolle babyboomgezinnen, kwamen weliswaar als volwassenen terecht in een minder kansrijke omgeving, maar merkten daar weinig van omdat ze door de stabiele babyboomrelatie van hun ouders en de kleinere gezinsgrootte, op een hogere onderwijs- en financiële startkwalificatie konden rekenen.

De kinderen van de (v)echtscheidende babyboomgeneratie daarentegen vingen wel de klappen van het groeiende ‘kaalpluk’ overheidsbeleid op. Zij startten met geen of een veel slechtere onderwijskwalificatie, dus automatisch een minder kansrijke baan, geen rijbewijs, geen auto en later eerst een oude auto met hoge onderhoudskosten, een slechtbetaalde, onzekere baan en een bouwkundig slecht(er) (huur)huis. Naoorlogse huizen zijn na 50 jaar ook weer aan een nieuw dak toe en andere kostbare renovaties.

Een opgedrongen verduurzaming van woningen, die alleen op papier groen blijkt te zijn, voor feitelijk afgeschreven huizen die vervangen in plaats van gerenoveerd dienen te worden, knechtte mensen alleen nog maar meer. Eveneens ontmoedigen dezelfde duurzaamheidsregels dat woningen volledig vervangen worden, omdat deze regels bouwen onnodig duur hebben gemaakt en daarmee nog slechts betaalbaar voor een minderheid.

De kinderen van babyboomers met een slechte start, die het lukt om zichzelf gedurende hun volwassen leven te verbeteren op het gebied van onderwijs, financiën en daardoor uiteindelijk ook betrouwbare materiële zaken kunnen aanschaffen, worden geconfronteerd met een lager loon voor hetzelfde werk als hun ouders, een hogere vereiste startkwalificatie en een cocktail van uitdagingen die ook relationeel de nodige obstakels kan opleveren. Het ‘kaalpluk’ belastingstelsel heeft ondertussen voor hen een realiteit gecreëerd waarin je best doen niet meer loont.

Zelfs al behoren ze tot de topinkomens van de middenklasse, dan houden ze dankzij alle geheven belastingen en de extra kosten die ze gedwongen worden te dragen, soms netto minder over dan de onderklasse. Ze zijn dan ook een groot deel van hun werkende leven bezig op een menswaardig niveau te komen.

En die groep is groeiende. Er zijn steeds meer werkende armen en verre van altijd omdat het aan henzelf ligt.

De onderklasse heeft tevens te maken met soortgelijke vooroordelen. Zij worden ook afhankelijk gehouden door overheidsbeleid. Ze denken geholpen te worden door bijstand, een uitkering, voedselbanken, kledingbanken, belastingvrijstellingen, maar wat hen veelal niet wordt geboden is de ruimte om er weer uit te komen. Je mag je hand ophouden voor een aalmoes, je mag je hand ophouden voor voedsel, maar je mag zelf niet aangeven hoe je het meest geholpen bent, je eigen voedsel niet kiezen… Alles wordt voor je gekozen, waardoor je van alle eigenwaarde wordt beroofd.

Daarnaast wordt je verteld dat je dankbaar moet zijn. Maar waarom zou je dankbaarheid moeten tonen aan een overheid die je klein houdt? In sommige landen maakten ze het echt bont. Dan moest je wekelijks in een rij staan om een stempel te ontvangen, waardoor je uitkering voor een week weer gegarandeerd werd. De realiteit was toen en is nu nog steeds, ook in Nederland, dat de echte fraudeurs veelal nooit worden aangepakt, daarentegen wordt het eenmalig onwetend buiten de regeltjes kleuren wel keihard bestraft.

Belang bevolking voorop
Onder- en middenklasse zitten dus in hetzelfde schuitje en de enige manier om daar voor allen een zeewaardig schip van te maken, is door eendrachtig een plan van aanpak te maken en dat tot stand te brengen, misschien juist wel zonder de omvangrijke overheid die eigenhandig een veel te grote broek heeft aangetrokken en allang niet meer opereert vanuit het belang van de bevolking. Ze vindt het belangrijker om de overeenkomsten in allerlei vormen die ze heeft afgesloten met onder andere de Verenigde Naties, World Health Organization, Europa, NAVO en vele andere na te komen, dan haar primaire taak uit te voeren: democratische vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking.

De overeenkomsten die zij sluit of de jaarlijkse bijeenkomsten waaraan zij deelneemt, zoals de jaarlijkse World Economic Forum bijeenkomst in Davos, zijn ondergeschikt aan het belang van de bevolking en dienen in dienste van hen te staan. Zo niet, is het de democratische plicht van regering en volksvertegenwoordigers om de gesloten overeenkomsten niet na te komen en zo nodig samenwerkingsverbanden (definitief) op te zeggen. Niet de Nederlandse bevolking dient te buigen naar de wil van deze organisaties, maar deze organisaties dienen de wil van de bevolking te respecteren. Kunnen ze dat niet, dan hebben zij niks bij te dragen aan Nederland.

Als bedrijven en andere organisaties het niet aanstaat om op een positieve manier bij te dragen aan de Nederlandse samenleving, die hen de ruimte biedt om goede zaken te doen, dan zoeken ze maar een ander land waar ze op hun wenken worden bediend. De overheid is er immers niet om hen te faciliteren, maar om de welvaart voor de gehele bevolking in stand te houden en te vergroten zodat meer mensen uit armoede worden verheven. Welvaart schep je door mensen met goede ideeën te faciliteren, zodat ze bedrijven kunnen starten, groeien, kunnen innoveren en daarmee banen scheppen voor nog meer mensen. Elk bedrijf dat hieraan bijdraagt, heeft bestaansrecht in Nederland.

Loonbelasting
Daarnaast zouden mensen zich moeten realiseren dat ze niet van rekening naar rekening leven omwille van een ‘luie’ onderklasse of ‘gierige’ middenklasse. Als de overheid in het beginsel zich slechts beperkt tot een loonbelasting die enkel het ‘collectieve belang’ dekt, dan evenaart het nettoloon het brutoloon en blijken vele huishoudens financieel onafhankelijk te zijn. Dan blijft er slechts een kleine minderheid over die niet in staat is tot financiële zelfredzaamheid en aan hen dient een menswaardig alternatief te worden geboden. Dat is meer dan dat nu alle keuzevrijheid uit handen wordt genomen evenals je wordt beroofd van al je eigenwaarde.

Mensen dient een leven te worden aangereikt, waarbij ze niet alleen een menswaardig inkomen hebben, maar ook de gelegenheid krijgen een realiteit te ontwerpen waarbij ook zij het gevoel hebben dat ze er toe doen. Dat hen ook de kans biedt om mogelijk zelfs ooit wel in staat te zijn financieel onafhankelijk te worden. Een samenleving die sociaal gezond is, biedt veel meer kansen voor veel meer mensen.

De oplossing om een nieuwe toeslagenaffaire en armoede te voorkomen is dus niet een basisinkomen, waarbij je íedereen afhankelijk maakt van de Staat die zich nog nooit betrouwbaar heeft getoond, maar juist een ethische loonbelasting, die zoveel mogelijk interventie van de Staat uitsluit. Bedrijven kunnen hun werknemers en klanten beschermen door niet langer dit ‘kaalpluk’ overheidsbeleid te faciliteren door in haar naam belastingen te blijven innen.

Als banken steun blijven verlenen aan dit asociale beleid, kunnen bedrijven collectief een eigen betaalmiddel in het leven roepen, zodat mensen kunnen blijven voorzien in hun basisbehoeften. Mensen kunnen zelf individueel en/of collectief de demissionaire regering en alle volksvertegenwoordigers aanschrijven waarbij ze alle verantwoordelijk politici hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de exorbitante schulden die ze aangaan in naam van de bevolking. Democratisch verkozen zijn wil namelijk niet zeggen dat je vervolgens vier jaar lak aan de bevolking mag hebben. Eveneens dienen subsidies te worden afgeschaft. Daarmee vervallen ook allerlei toeslagen die mensen nu extra betalen op onder andere hun energierekening en die ervoor zorgt dat te veel mensen financieel worden geknecht ter verrijking van de subsidieslurpende bovenklasse.

Slaafs basisinkomen
Een basisinkomen daarentegen ketent de gehele bevolking op hetzelfde armlastige niveau. Het faciliteert de elitairen Sinterklaas te spelen met andermans geld. Want ook een basisinkomen is niet gratis: de middenklasse betaalt minstens twee keer, heeft de geschiedenis al meermaals aangetoond.

Een basisinkomen voor iedereen resulteert in een werkelijkheid waarin niemand meer voor je kan opkomen, omdat de Nederlandse overheid daarmee de volledige macht verkrijgt over de massa. Dans je niet naar de pijpen van die overheid, dan zal je in een samenleving waarin straks alleen nog maar digitaal geld bestaat, financieel worden gekort aan de hand van een ‘social credit’ systeem. Een systeem dat niet gebaseerd is op eerlijkheid en gezond verstand, maar op het voldoen aan de propagandistische overheidsdoctrine die zij iedere seconde per dag kan wijzigen, waardoor voor niemand meer voorspelbaar is wanneer hij beloond of gestraft zal worden.

Digitale surveillance gaat dus niet over ‘niets te verbergen hebben’. Er zijn ook maar weinig mensen die überhaupt wat te verbergen hebben. Het gaat erom dat de overheid bepaalt wanneer iemand deugt en als zij meent dat dat niet zo is, je bestraft zal worden, ook al deug je volgens de regels van een gezonde samenleving wel.

En zoals het nu lijkt, op basis van de plannen van het World Economic Forum, zullen alleen zij die afstand nemen van ál hun bezit, van onderbroek tot huis, recht hebben op dat basisinkomen. Ze willen namelijk dat je alles gaat leasen, zodat je op het einde van de rit veel meer betaald hebt voor veel minder. Dat betekent echter niet dat er veel minder bezit op de wereld komt en daarmee de aarde meer gespaard zal blijven.

Het is slechts een list die nog steeds evenveel vraagt van de aarde, maar waarbij de gehele wereldbevolking bestolen wordt van haar bezit, dat in handen komt van de huidige rijkste 1% op aarde. Jezelf en de toekomstige generaties tot slaaf gemaakt, beslist dan alleen deze 1% hoe je je moet gedragen, wat je mag denken, wanneer je zal sterven en wie geboren zal worden.

Huidige dystopie
Deze dystopische wereld waarin alle logica zoek is, is geen verzinsel. Deels bestaat deze werkelijkheid al en de toeslagenaffaire is het resultaat ervan. Want heden is niet langer de echte realiteit leidend, maar die van digitalisering en hypothetische modellen, die tot nu toe nog nooit de toekomst correct hebben voorspeld. Dat geldt ook voor klimaatverandering, biodiversiteit, corona… zelfs in het aardbevingsdossier wordt met een rekenkundige model gewerkt, dat als resultaat heeft dat woningen met aardbevingsschade buiten de vastgestelde aardbevingscontour, niet erkend worden omdat het gehanteerde rekenmodel, dat ooit in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij werd opgesteld, feitelijk voor deze gevallen onbruikbaar is.

Dankzij kunstmatige intelligentie en smart grids die de mogelijkheid scheppen om te monitoren wat elk moment op elke centimeter op aarde gebeurt, worden de eerste stappen naar zelfvernietiging van de mensheid gezet, als de wereldbevolking haar leven uit handen geeft in plaats van zelf het heft in handen te nemen om een gezonde samenleving te scheppen.

Eigen verantwoordelijkheid
Meer dan ooit is het tijd dat ieder mens op aarde volwassen gaat handelen en verantwoordelijkheid neemt over zijn leven. Dat betekent eerst en vooral dat mensen moeten begrijpen dat ze al minstens vele decennia worden uitgespeeld tegen elkaar: onderklasse versus middenklasse, man tegen vrouw, arm tegen rijk, oud versus jong, allochtoon versus autochtoon, gelovige tegen ongelovige… Zolang iedereen deze leugen blijft geloven, worden geen handen in elkaar geslagen om de wereld te vormen naar hetzelfde beeld dat de meeste mensen voor ogen hebben: een liefdevolle, menswaardige samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt zich te ontplooien naar wie die is, ieder op zijn manier om zo op unieke wijze bij te dragen aan een gezonde, succesvolle samenleving voor iedereen.

Samen
Nadat iedereen het verbond met elkaar heeft gesloten om er in alle vrijheid het beste voor allen van te maken moet de loonbelasting beperkt worden tot het hoogst noodzakelijke: dekking van het collectief belang. Daarnaast dient voor iedereen een menswaardig leven te worden gegarandeerd, waarin iedereen op zijn eigen manier en naar eigen vermogen kan meedoen. Als we iets niet begrijpen, bevragen we elkaar, in plaats van vooroordelen te vormen.

Wet- en regelgeving wordt geminimaliseerd tot het hoogstnoodzakelijke, zodat het voor zij die deze borgen en handhaven overzichtelijk wordt wat hun taak is en de bevolking er weer op kan vertrouwen dat zij in die basis op bescherming mag rekenen. Subsidies worden afgeschaft en lokaal wordt met mekaar de handen uit de mouwen gestoken om samen plannen te smeden waardoor alle mensen tot hun recht komen en er zo efficiënt mogelijk met alle ‘sources’ wordt omgegaan. Mensen vormen samen met elkaar de samenleving en niet de overheid.

Voorwaarde aan innovatie is dat de kwaliteit van mensenlevens verbetert en niet dat er ten koste van alles een vierde industrialisatiegolf doorheen wordt gejast. Modellen die geen weergave zijn van de werkelijkheid, dienen aangepast te worden totdat ze dat wel zijn, vóórdat ze ten dienste van de samenleving worden gebruikt. Als samenleving borgen we een structureel ethisch debat over welke ontwikkelingen we wel en niet ethisch vinden en te allen tijde behoudt elk individu het recht te bepalen waar hij wel of niet aan mee wil doen, zonder enige nadelige consequentie. Zo dient elk individu ook het recht te behouden zelf te bepalen welke data hij met wie deelt en voor hoelang deze al dan niet bewaard blijft. Evenals heeft niemand het recht om te bepalen wat er met iemand anders zijn lijf op welke wijze dan ook gebeurt.

Het moet afgelopen zijn met de leugens die westerse kinderen laten misbruiken om geld in te zamelen voor gewone mensen in Afrika, onder het mom van ontwikkelingssamenwerking, maar alleen degenen verrijken die al die tijd gewone mensen wereldwijd hebben voorgelogen en uitgebuit. Evenzeer moeten klimaatleugens een halt worden toegeroepen. Dit is verre van de eerste keer dat de mensheid hiermee te maken kreeg, maar zou de massa nu van generatie op generatie zogenaamd wel financieel moeten bloeden om dit gevaar af te wenden?!

Ook klimaatverandering wordt als verdienmodel misbruikt door dezelfde leugenachtige clan en resulteert alleen maar in boekhoudkundige spreadsheetmaatregelen die het milieu om zeep helpen, zodat het verdienmodel in stand blijft. Gewone mensen op elk continent moeten er vanaf nu op toezien dat ze allen in vrijheid hun leven kunnen leiden, gevrijwaard van elke vorm van uitbuiting en onderdrukking. Het leefmilieu dient daarbij structureel ook beschermd tegen dezelfde kwaadwillende praktijken.

Daarnaast is het niet aan de mens om voor God te spelen. Moeder natuur weet zelf wel wanneer er te veel mensen op aarde leven. Dan grijpt zij zelf in, in plaats van dat een bepaalde groep mensen het recht toe-eigent om te beslissen over leven en dood van vele anderen. Als de aarde geen 7,8 miljard mensen aankan, dan had zij het nooit zover laten komen. Ondertussen neemt de bevolkingsgroei met rasse schreden af en is de verwachting dat uiterlijk rond de eeuwwisseling een daling zal inzetten. Daarmee wordt een maximale bevolkingsgroei verwacht tot circa 9 miljard mensen, waarvoor op dit moment al voldoende voedsel wordt geproduceerd, gezien op wereldschaal nu jaarlijks de helft wordt weggegooid.

Hoogverraad
Niet een of andere elitaire klasse heeft het recht om te bepalen hoe miljarden mensen hun leven moeten leiden. Sterker nog, the Great Reset, Build Back Better, Nesara, Gesara of hoe je het ook wil noemen, is geen leven maar een totalitair onderdrukkend uitstervingsmodel, waar geen enkel mens voor zou tekenen als hij volledig geïnformeerd zou zijn over de gevolgen ervan. Het opdringen van dergelijke ‘life changing’ reset aan alle mensen op aarde, waarbij het gros tegen is, is niet alleen strafbaar, maar geeft er ook nog eens blijk van dat deze zelfverkozen klasse niet schuwt om genocide op de mensheid te plegen. Dit is hoogverraad, waarbij ze heel goed weet welke straf daarop staat.

Gezondheid
Gezondheid is veel meer dan de afwezigheid van corona. Het begint met de vrijheid om gezonde keuzes te maken voor jezelf en met anderen voor elkaar. Een vrijheid die overheden wereldwijd de mondiale bevolking al een jaar ontneemt.

Alle mensen die medeverantwoordelijk zijn aan het feit dat de gehele wereldbevolking al meer dan een jaar lang wordt gegeseld met onwetenschappelijke, niet-medische Corona.maatregelen, dienen hoe dan ook strafrechtelijk ter verantwoording te worden geroepen, waarbij indien schuld wordt aangetoond, niet simpelweg kan worden volstaan met het afkopen van deze door het voldoen van een geldboete. Want de schuldigen zijn onderdeel van big pharma, big media, big bank, big…, die zwemmen in het geld door het onrechtmatig misleiden en misbruiken van gewone mensen wereldwijd.

Vrij mens
Hoogmoed komt voor de val. Rutte evenals andere zelfbenoemden zijn op dit moment zelf heel hard bezig hun eigen ondergang te bewerkstelligen. Daar is geen enkele tussenkomst van wie dan ook voor nodig. Rechters en advocaten kunnen zich beter afvragen hoelang ze dit misdadige beleid nog blijven steunen. Want vervolging zal hoe dan ook volgen en voor hen die dit blijven faciliteren zal dezelfde strafrechtelijke weg gevolgd worden. Recht zal hoe dan ook, vroeg of laat, geschieden.

Dit plan zal de geschiedenis ingaan als het grootste genocidale plan ooit. De wereldbevolking zal haar verantwoordelijkheid over haar eigen leven met elkaar nemen en de geschiedenis herschrijven zoals die echt heeft plaatsgevonden en op dit moment wordt geschreven. Evenals zal zij waarborgen dat de overlevering naar volgende generaties correct zal plaatsvinden, zodat dergelijke misdaden tegen de menselijkheid nooit meer plaatsvinden. Mensen zullen elkaar leren dat het hun sociaal-maatschappelijke plicht is systemen te allen tijde kritisch te bevragen en zo nodig te wijzigen als deze misdaden faciliteren. Blinde volgzaamheid zal ontmoedigd worden, een kritische houding aangemoedigd.

Iedereen is geboren als vrij mens en heeft het recht om in alle vrijheid zijn leven te leiden. Het is onze maatschappelijke plicht naar elkaar toe om daar op toe te zien en elkaar waar nodig te helpen, als iemand daar hulp bij nodig heeft.


Dit artikel verscheen eerder op de Groningerkrant.nl

Meer feiten en opinies over vaccineren tegen Corona vindt u hier. Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

17 reacties

 1. Grapjas schreef:

  De huizen zijn voornamelijk ONBETAALBAAR vanwege de EXTREME IMMIGRATIE.
  Hetzelfde aantal huizen als ruwweg 20 jaar geleden-maar 750.000 (!!!) immigranten ERBIJ= kunstmatige schaarste. En dat getal komt van de overheid; doe er maar de helft bij aldus. De overheid WEET niet eens hoeveel illegalen hier sloeberen. Van een gok-getal als 100.000 begin 2000, naar waarschijnlijk al een MILJOEN nu. Die Amsterdam etc. dan ook maar even op onze kosten gratis huisvest.
  Sowieso is onze welvaart voor een zeer belangrijk deel onder druk komen te staan door aan de ene kant hebzucht overheid (loslaten 1 verdienersnorm=VEEL meer belastinginkomsten. Waarom denkt men dat de vrouw ‘financiëel zelfstandig’ moet zijn binnen en huwelijk? INKOMSTEN OVERHEID) en aan de andere kant de inmiddels 3 tot 4 miljoen KANSLOZE RUIFVRETERS. Te simpel (I.Q.’s van 70 en veelal minder= te dom om ook maar IETS in het Westen te kunnen betekeken)
  Nooit bijgedragen. Wel onze zorg uithollen (vergrijzing is NIET de oorzaak zoals de overheid zegt. Want in HUN logica importeerden ze toch die miljoenen kanslozen om die vergrijzing ‘op te vangen? Hmm?) en onbetaalbaar maken, ONS sociaal stelsel plunderen (mijn opa herbouwde dit land na de oorlog NIET zodat Afrikanen en elk falend volk hier gratis leven konden!), ONZE huizen bezetten-met voorrang, etc.etc.
  WIJ hebben opgebouwd-ZIJ plunderen. Daarbij hebben we de ultieme uitkeringstrekker gecreëerd; De EUSSR.
  Daar zitten onze toekomstige inkomsten reeds voor generaties in. Italië, Griekenland, de miljarden aan Turkije om de ‘immigratie tegen te gaan’, etc.,
  Wij zijn GEKKE HENKIE. Sterker nog-wij zijn de gekke henkie van de Westerse wereld. Want de TÓÓN! Daar gaat het om!
  Dat wij binnenkort een derde wereldland zijn en verhongeren maakt de kinderloze elite niets uit. ZIJ kunnen masturberen op hun spiegelbeeld-dáár draait de moderne ‘Democratie’ om.
  Tijd aldus voor een herziening. Eerst maar eens weer de ‘sterke man’ die de zaken in Nederlands’ belang rechttrekt-hoe-dan-ook-, uitzetten alles wat hier niet geboren is en niet werkt, daarna inspraak voor de Nederlands geboren burger terug. Zoals het nu gaat sterven we binnen 1 generatie heel Democratisch verantwoordt de hongerdood.
  Kapot gemoraliseerd door de linksidioot.
  Van Hitler tot Mao en Stalin- links blijkt ELKE keer de kanker van het Westen.
  Tijd om de definitieve oplossing van dat deel te bewerkstelligen.

 2. Cool Pete schreef:

  Proma artikel.

  De politici, die afgelopen decennia nog [ min of meer ] gekozen werden,
  hebben alle macht geconfiskeerd, en hebben zich zelf tot “wereld-regering” uitgeroepen.
  Hun leugens : “klimaat”, “rassisme”, “ongelijkheid”, “open grenzen”,
  “groene economie”, “corona”, e.a.
  Hun ondergang kan niet snel genoeg komen.

 3. Cool Pete schreef:

  @Grapjas : aanvulling :

  het zijn altijd: ‘links’ / [internationaal-]socialisten / “progressief” /
  “sociale hervormers”/ total;itairen ,
  die altijd de grootste rampen en massa-geweld veroorzaken.

 4. Xantil schreef:

  genocide op de mensheid plegen, begin bij jezelf…

 5. Realist1966 schreef:

  Probleem is dat de meeste mensen niet verder kijken dan hun neus lang is. Let maar op hoe er straks gestemd gaat worden. Niet dat stemmen veel uitmaakt; de poppetjes achter de poppetjes blijven hetzelfde en dus gaan we kalmpjes richting de ondergang. De meesten hebben het nog redelijk en vinden het nog best, hoe armer, hoe minder er een vuist komt. In de bijstand pas je wel op je tellen en wordt je al absurd gecontroleerd, ben je een werkende arme, dan heb je weinig puf meer na het werk om alles bij te houden en uit alle agitprop de waarheid te distilleren. Sowieso hou je als je ‘rechts’ bent je mening vooral voor je, er is theoretisch gezien vrijheid van meningsuiting, maar alleen als je bereid bent de gevolgen (uitsluiting, isolatie, steen door je ruiten) te dragen. Ik denk dus dat dit al te ver heen is om te kunnen stoppen. Wat ik in elk geval weet, is dat het overdreven hameren op vaccinatie en de absurde coronamaatregelen niets van doen hebben met corona zelf, maar gebruikt worden om de bange meute de richting op te sturen waar de elite haar hebben wil. Niet in ons belang, maar in hun belang. Ook hier ben je niet vrij om te kiezen, want ook daar komt uitsluiting en isolatie om de hoek. Geen leuke dingen, banen, vakanties en privileges voor de mensen die niet willen luisteren. Wie weet straks wel opvoedingskampen of opsluiting tot je ‘vrijwillig’ je spuitje in ontvangst neemt. In de tussentijd wordt de wereld onleefbaar door windmolens en bossenkap voor de nog steeds en rap uitbreidende biomassacentrales. Over enkele jaren gaan de gevaccineerden massaal overlijden en blijft de elite samen met het armste en domste spul over, want deze makkelijker te hanteren slaven moeten natuurlijk wel het luxe leven van de bill’s, sorossen en zuckerbergen in stand houden. En als wij dan zo dom zijn om erin te stinken, dan verdienen we misschien ook niet beter, evolutie is nu eenmaal het zegevieren van de sterksten en de slinksten en in het belang van moeder aarde.

 6. Eddie schreef:

  grapjas
  Zit wat in, over die immigratie, maar het valt niet los te zien van hetgeen auteur verder beschrijft, aangaande de huidige gang van zaken. De actuele prijsstijging heeft m.i. meer van doen met de ongebreidelde “monetaire verruiming”, zie ook de bizarre gang van zaken op de beurs. Feit blijft dat de overheid, schijnbaar, aanstuurt op een ongekende crisissituatie, al dan niet aangestuurd door “the powers that be” op de achtergrond.

 7. Dick Ahles schreef:

  Als we beginnen met het onderdrukken van rede en waarheid, eindigen we noodgedwongen met de bruutste en meest gewelddadige vernietiging van alles wat menselijk is. (Karl Popper)

 8. Zaphod Beeblebrox schreef:

  Gezien vanuit het gezichtsveld der plutocraten is het basisinkomen een noodzakelijkheid omdat tallozen werkloos zullen raken als hun werkzaamheden beter, sneller en goedkoper uitgevoerd kunnen worden door algoritmes en robots. Niet iedereen heeft de flexibiliteit zich om te scholen tot yoga-juf of een andere new-age professie.

 9. Hans de Jong schreef:

  Elk artikel gerelateerd aan Den Haag, of het nou op VOL te lezen is of op OpinieZ….is zinloos, als je op diezelfde OpinieZ het artikel “Dring de macht van de politieke partijen terug” leest kom je tot de schrikbarende conclusie, dat stemmen totaal zinloos blijkt te zijn.

 10. Joost schreef:

  Waarom vraagt niemand aan de quote 500 wat zij ervan vinden over 9 jaar niets te bezitten maar dolgelukkig zijn?

 11. Fran schreef:

  En waarom zo je je überhaupt nog inspannen als het je toch niets gaat opleveren?

 12. Pieter schreef:

  Alle complotwappies worden op hun wenken bediend door Klaus Schwab en z’n WEF. Hoezo complot, kijk toch eens hoe ‘steden en de lucht opknappen van deze wereldwijde lockdowns’, aldus het WEF gisteren.

  Kunnen we nu Rutte, Willem Alexander en Kaag even vragen hier publiekelijk afstand van te nemen? En zo niet ze vriendelijk doch beslist de uitgang te wijzen?

 13. Pieter schreef:

  Alle complotwappies worden op hun wenken bediend door Klaus Schwab en z’n WEF. Hoezo complot, kijk toch eens hoe ‘steden en de lucht opknappen van deze wereldwijde lockdowns’, aldus het WEF gisteren.

  Kunnen we nu Rutte, Willem Alexander en Kaag even vragen hier publiekelijk afstand van te nemen? En zo niet ze vriendelijk doch beslist de uitgang wijzen?

 14. Fran schreef:

  Na de covid lockdowns de klimaat lockdowns?

  Het enige wat wij moeten is zo snel mogelijk van deze clowns afkomen, zo snel mogelijk, goedschiks of kwaadschiks. Zij hebben ons de oorlog verklaard. Het is zij of wij geworden.

 15. Zaphod Beeblebrox schreef:

  Het is altijd dezelfde vraag die opkomt: zijn onze bestuurders nu echt allemaal zulke volslagen uilskuikens, of wordt hier een andere, verborgen agenda uitgerold? Beide varianten zijn onacceptabel en daarom moet het hele bestuurscircus ontmanteld worden.

 16. Fran schreef:

  En het kan nog veel gekker dan voor mogelijk gehouden werd. Hebben de chemtrail believers het bij het rechte eind?

  Luistertip Greg Hunter, USA watchdog

  https://usawatchdog.com/weather-warfare-in-texas-snow-that-doesnt-melt-dane-wigington/