DE WERELD NU

Corona – ‘geen bedreiging voor volksgezondheid’

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur

Levensbeperkende Corona-maatregelen zijn niet legitiem en zullen meer mensenlevens gaan kosten dan dat ze mogelijk redden. 

Afgelopen 25 jaar is de sterftekans voor mensen tot 65 jaar afgenomen met 0,05 procent (grafiek 1). Dit op basis van de sterftecijfers die op dit moment bij het CBS bekend zijn tot week 47 van dit jaar. De sterftekans voor deze groep ligt op 0,12 procent en is identiek aan 2019.

Corona
Grafiek 1: sterfte % op totale bevolkingsomvang per leeftijdscategorie 1995 – 2020 (o.b.v. data CBS)

De sterftekans vanaf 65 jaar zit weer in een stijgende lijn sinds 2012. Dit is het jaar waarin de eerste babyboomers die geboren werden in 1940 72 jaar werden. Circa 72 jaar is ook de gemiddelde levensverwachting voor de babyboomers geboren in de periode 1951 tot 1956. Feitelijk is het zo dat iemand die in 1940 werd geboren, gemiddeld nog een iets kortere levensverwachting heeft. Alle mensen die geboren zijn tussen 1940 en 1955 worden gerekend tot de babyboomgeneratie. Een periode waarin de bevolkingsomvang fors groeide doordat er toen vele kinderen werden geboren.

Het sterftepercentage voor mensen van 65 tot 80 jaar stijgt gestaag sinds 2012. Die stijging zet in 2020 zonder enige uitschieter door met 0,01 procent per jaar. Waar in 2019 nog sprake was van 0,27 procent is de verwachting voor 2020 0,28 procent, uitgaande dat de sterftecijfers vanaf week 48 tot eind dit jaar de verhoogde sterfte tijdens het hevigere griepseizoen 2017 – 2018 evenaren. Op basis daarvan is de verwachting dat het sterftepercentage voor 80 jaar en ouder in een jaar tijd wel een sprong omhoog maakt met 0,04 procent. Gebruikelijk is er jaarlijks hooguit een toename tot nu toe van 0,01 procent, met een keer een uitschieter zoals in 2015 met een toename van 0,03 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Gezien de jongste babyboomers dit jaar nu ook 65 jaar zijn geworden, is zo’n sprong niet per se opmerkelijk te noemen, omdat mensen sterfelijk zijn. Het sterftecijfer (grafiek 2) bleef ten opzichte van de bevolkingsgroei (grafiek 3) en het aantal 65-plussers afgelopen jaren ook achter (grafiek 4). Het is dus juist zeer aannemelijk dat komende 15 jaar er meer ouderen zullen sterven waardoor het totale sterftecijfer zal oplopen.

Grafiek 2: sterfte per jaar 1995 – 2020 (bron: CBS)
Corona
Grafiek 3: bevolkingsaantal 1995 – 2020 (bron: CBS)
Grafiek 4: sterfte % t.o.v. totale bevolkingsomvang 1995 – 2020 (o.b.v. data CBS)

De oudste babyboomers zijn dit jaar 80 jaar geworden. De verwachting is dan ook dat tussen nu en 2035 er jaarlijks meer 65-plussers dan gebruikelijk zullen sterven en met name 80-plussers. Die verwachting wordt ook ondersteund door de bevolkingspiramide van Nederland. Die vertoont een uitstulping doordat de eerste vijf jaar direct na de Tweede Wereldoorlog er meer kinderen zijn geboren en deze kinderen door de enorme welvaartsstijging afgelopen 75 jaar gemiddeld een hogere levensverwachting tegemoet konden zien. Daarmee is de bevolkingssamenstelling verouderd (grafiek 5). Dat er dit jaar dan mogelijk in absolute cijfers circa 10.000 meer mensen zullen sterven, is niet significant, mede ook juist omdat het sterftecijfer ondanks toename van de leeftijd juist jaren achterbleef.

Corona
Grafiek 5: bevolkingsopbouw % 1995 – 2019 (o.b.v. data CBS)

Op basis van de huidige en verwachte sterftecijfers, die gebaseerd zijn voor week 48 tot eind dit jaar op de hogere sterftecijfers van dezelfde periode 2017 – 2018, is er voor Nederland geen sprake van een Corona -gezondheidscrisis. De verwachting is dat dit tevens geldt voor Europa, omdat grotendeels in Europa na de Tweede Wereldoorlog meer kinderen werden geboren. Dat in het begin Italië zo heftig getroffen leek te worden, valt ook te verklaren uit het feit dat Italië een van de landen is waar de gemiddelde levensverwachting het hoogst is in de wereld. Als er geen sprake is van een Corona-gezondheidscrisis in Europa, is het niet ondenkbaar dat dit ook voor andere continenten geldt en er daarmee geen sprake is van een wereldwijde Corona-pandemie.

Ook hebben Corona-maatregelen geen verschil gemaakt, gezien de ontwikkelingen in Zweden en in navolging daarop nu ook in Zwitserland.

De overlijdenskans in Nederland voor mensen onder de 65 jaar is hetzelfde als in 2019 en 0,01 procent lager dan in de periode 2014 – 2018. Oftewel de overlevingskansen nemen voor die groep tot nu toe nog om de zoveel jaren toe.

Er is dan ook geen enkele legitieme reden voor een Corona-wet in Nederland die de Nederlandse grondwet ‘tijdelijk’ overruled en daarmee de grondrechten van 17 miljoen mensen. Een grondwet die zomaar aan de kant wordt geschoven voor een virus waarvan de meeste mensen hooguit een snotneus krijgen, terwijl een structurele grondwetswijziging niet zomaar kan. Voor een grondwetswijziging is een meerderheid van stemmen nodig, waarna er verkiezingen dienen te volgen. Na de verkiezingen dient tweederde van beide Kamers in te stemmen met de voorgestelde grondwetswijziging. Maar als je het woord ‘tijdelijk’ ervoor plakt, is de extra bescherming van de Nederlandse rechtsstaat tegen mogelijke uitwassen en ondermijning ineens niet meer aan de orde?! Dan kan een lagere ‘spoedwet’ opeens de hoogste wet, de Grondwet, overstemmen?! Corona, waarop in de toekomst, als schandvlek zal worden teruggekeken, als onderdeel van de Nederlandse, Europese en niet onwaarschijnlijk mondiale geschiedenis. Iedereen stond erbij en keek ernaar, maar deed niets.

Er is geen enkele legitieme reden om niet-medische mondkapjes te verplichten, die eerder óók een gevaar zijn voor de gezondheid van gezonde mensen door verkeerd gebruik, in tegenstelling tot Covid-19. Geen enkele gegronde reden om de Nederlandse bevolking sinds 16 maart deels van hun vrijheid te beroven, velen hun bedrijf en levenswerk failliet te laten gaan, hoge schulden te maken op kosten van de Nederlandse belastingbetaler, kinderen en jongeren te remmen in hun ontwikkeling, opleiding en levenskansen. Als mensen om gezondheidsredenen niet in staat zijn om een mondkapje te dragen worden ze nu ook verplicht om hun medisch dossier te grabbel te gooien zonder enige garantie dat ze dan wel worden toegelaten tot winkels voor levensmiddelen en andere openbare ruimten. Vanaf 1 december worden zij nog meer ontmoedigd om deel te nemen aan de samenleving.

Als zo’n mondkapje daadwerkelijk beter was geweest voor onze gezondheid, dan had moeder natuur er echt wel voor gezorgd dat er 24/7 zo’n lap voor je mond hangt.

Het lijkt alsof de economische terugval beperkt is gebleven, echter de realiteit is dat vele MKB-bedrijven failliet (zullen) gaan, terwijl multinationals dankbaar gebruik maken van het Corona-vangnet en meer omzet draaien door online verkoop. Oftewel het Corona-beleid creëert een forse economische scheefgroei ten gunste van de reuzen en ten koste van kleine (familie)bedrijven, sociaal-maatschappelijke cohesie en veiligheid. Want een diepere kloof tussen arm en rijk, draagt nooit bij aan een betere samenleving. Ook criminaliteit en sociale onrust zal groeien door toenemende armoede. De Nederlandse regering gedraagt zich als een bulldozer die blindelings de gehele samenleving verpulverd.

Op 1 december zei minister Hugo de Jonge op de radio dat Nederland aanspraak maakt op een hoeveelheid vaccins waarmee circa 29 miljoen mensen gevaccineerd kunnen worden. Dat was naar aanleiding van het nieuws dat mogelijk op 4 januari volgend jaar gestart kan worden met het vaccineren van het eerste deel van de Nederlandse bevolking. Waarom zo veel als er slechts 17 miljoen mensen in Nederland wonen? Waarom überhaupt vaccineren als op basis van de sterftecijfers er geen enkele reden is om dat te doen omdat het hogere sterftecijfer voor mensen vanaf 65 jaar vooral te relateren is aan de gemiddelde levensverwachting voor de huidige babyboomgeneratie. Waarom vaccineren met een nieuw type vaccin dat nog nooit eerder is toegepast op mensen? Waarom dan direct de gehele Nederlandse bevolking? Waarom de gehele wereldbevolking? Met een methode waarvan je amper op korte termijn en zeker niet op middellange en lange termijn weet wat de gezondheidseffecten ervan zijn? Een vaccin is nooit zonder enig risico, dus waarom alle mensen ter wereld dit risico laten aangaan, terwijl Corona geen medische bedreiging is voor de mensheid? Waarom het risico lopen dat de wereldbevolking mogelijk wordt gedecimeerd? Zo onnadenkend roekeloos kan de regering onmogelijk zijn? Of toch?! Wat heeft een avondklok te maken met het indammen van een zogenaamd gezondheidsrisico, dat er niet eens is? Op vele plekken in Europa, met uitzondering van uitgaansgebieden in steden, loopt er standaard veelal na 18 uur ’s avonds nog amper iemand op straat rond.

Volgens huisarts Huib Pieter Rutten lijden we massaal aan het Onze Jongens Stierven Niet Voor Niets-syndroom’. Is het werkelijk zo dat de leiders van dit land hun ‘imago’ en ‘ego’ zo belangrijk vinden dat ze bereid zijn om alle 17 miljoen mensen desnoods de dood in te jagen? Dan wordt het hoogtijd dat alle Nederlanders zich achter de oren gaan krabben en zich gaan afvragen of ze wel mondkapjes en vaccins voor onbepaalde tijd willen. Waar houdt het op?

Hoe ontdooi je in een kort tijdsbestek trouwens een vaccin van min 80 graden Celsius zodat je geen interne vries- noch brandwonden oploopt en het vaccin toch nog werkzaam blijft?

De Jonge vindt het onbegrijpelijk dat mensen zich niet willen laten vaccineren. Andere landen staan er om te springen, volgens hem. Als dat zo is, waarom zijn er dan omvangrijke demonstraties tegen onder andere vaccinatie in vele Europese plaatsen zoals Londen, Dublin, Parijs, Berlijn, Malta en Denemarken? In 2017 kwamen Italianen zelfs al massaal op straat tegen verplichte vaccinatie. Waarom zijn er zoveel mensen in Nederland die wel het Rijksvaccinatieprogramma hebben gevolgd voor hunzelf en hun kinderen, maar dit vaccin niet willen? Waarom begrijpen deze mensen wel de beweegredenen van zowel de groep die zich wel als niet willen laten vaccineren, maar zit de Nederlandse bevolking opgescheept met een minister die alleen zijn eigen standpunten lijkt te willen begrijpen? Waarom herhaalt hij steeds weer dat ‘je het niet alleen voor jezelf doet, maar ook voor de ander’, terwijl de weigeraars ook gewoon net zozeer lieve sociale mensen zijn, in tegenstelling tot wat de minister lijkt te insinueren. Hij zegt dat hij de wetenschap zo hoog in het vaandel heeft staan, maar negeert alle wetenschappelijke feiten. Kary Mullis, de uitvinder van de PCR methode, zei zelf toen hij nog leefde dat de PCR methode niet ontworpen is voor diagnostisch onderzoek. Tijdens zijn leven werd zijn methode al misbruikt voor diagnostisch onderzoek bij het vaststellen van HIV en waarschuwde hij al voor conclusies die onmogelijk getrokken konden worden, maar de minister meent blijkbaar dat hij het beter weet dan onder andere de uitvinder van de PCR methode zelf? Tevens lijkt professor Marion Koopmans haar eigenbelang te laten prevaleren bovenop het algemeen belang. Voordat een retraction request is beoordeeld, meent ze deze in het Reformatorisch Dagblad al in twijfel te moeten trekken zonder enige feitelijke onderbouwing en praat het dagblad haar onnadenkend na door haar artikel af te sluiten met de zin: ‘Dit is het twaalfde deel (slot) van een serie over complottheorieën met betrekking tot Corona.’

Een voormalig vicepresident van Pfizer pharmaceutical en hoofd wetenschap Dr. Michael Yeadon ziet geen enkele reden meer om de wereldbevolking te vaccineren en vaccinatierisico’s aan te gaan met een type vaccin dat ook nog eens onvoldoende is getest:

“There is absolutely no need for vaccines to extinguish the pandemic. I’ve never heard such nonsense talked about vaccines. You do not vaccinate people who aren’t at risk from a disease. You also don’t set about planning to vaccinate millions of fit and healthy people with a vaccine that hasn’t been extensively tested on human subjects.”

Hij stelt zelfs dat er al eerder sprake was van minstens 30 procent groepsimmuniteit:

“SAGE says everyone was susceptible and only 7% have been infected. I think this is literally unbelievable. They have ignored all precedent in the field of immunological memory against respiratory viruses. They have either not seen or disregarded excellent quality work from numerous, world-leading clinical immunologists which show that around 30% of the population had prior immunity.”

Daarmee rond hij af met de mededeling dat de pandemie voorbij is en de reguliere gezondheidszorg verder volstaat:

“The pandemic is effectively over and can easily be handled by a properly functioning NHS (National Health Service). Accordingly, the country should immediately be permitted to get back to normal life.”

Zijn zorgen maakte hij ook kenbaar in een brief aan de minister van Volksgezondheid van het Verenigd Koninkrijk. Het virus zou niet eens deugdelijk geïsoleerd en geverifieerd zijn staat in een officieel document van de Centers For Disease Control and Prevention (CDC) van de Verenigde Staten. Hoe kan je dan een veilig en effectief vaccin ontwikkelen? Bijna 50.000 wetenschappers en medici hebben de Great Barrington Declaration ondertekend waarmee ze hun ernstige zorgen uiten over het Covid-19 beleid. Ook bijna 700.000 burgers hebben tot nu toe deze declaratie ondertekend.

Geen Kerst, geen aanrakingen, geen handen schudden, geen zichtbare glimlach meer, niet spontaan even bij iemand langs of op stap. Overheidsdreigementen van massale PCR straten bij de voordeur van scholen voor kinderen vanaf 4 jaar. Kinderen die vernederd worden, buitengesloten, kwetsend worden aangesproken als ze de ‘mondkapjesregel’ overtreden op school. Mondkapjes voor onbepaalde tijd, want de Corona-routekaart kan je niet verlaten ook al zou je betalen. Handen stuk wassen, elkaar als een ‘gezondheidsgevaar’ zien, kinderen ontleren dat sociaal gedrag normaal is en levensnoodzakelijk en ze leren dat ze levensgevaarlijk zijn voor oma en opa. Ook  bij de gezondste mensen gaat hun gezondheid achteruit door deze onwettige maatregelen.

Alleen God en betaalde seks kan je tijdelijk ontslaan van deze Corona-beleidswaanzin.

Er is maar één juiste actie vanuit overheidswege en dat is per direct stoppen met alle Corona-maatregelen en de bijbehorende wet naar de prullenbak verwijzen. Wanneer gaat de Tweede Kamer deze regering naar huis sturen voor dit buitenproportionele onmenselijke en mensonterende onbehoorlijk bestuur, gezien de regering geen enkele blijk geeft van enig zelfreflecterend vermogen? We zagen en zien het nog steeds in de toeslagenaffaire, het Groningse aardbevingsdossier, het stikstofdossier,… en nu weer met het Nederlandse Coronabeleid dat mensenrechten met de voeten treedt, evenals lak lijkt te hebben aan de Neurenberg Code. Want de overheid heeft het recht namelijk niet om wilsonbekwamen te vaccineren, evenals mensen buiten de samenleving te zetten zodat ze onvrijwillig verplicht worden zich te laten vaccineren. Hoe je het draait of keert, dit is en blijft een verplichting en daarmee toont de overheid aan dat ze lak heeft aan het grondrecht ‘onaantastbaarheid van het menselijk lichaam’. Evenals druisen de Corona-maatregelen al bijna negen maanden in tegen het recht op vrijheid. Mensen worden al sinds maart grotendeels beroofd van hun vrijheid. Weliswaar zitten ze niet achter een celdeur, maar al die maanden worden ze aangemaand om vooral thuis te werken, zoveel mogelijk binnen te blijven en zo min mogelijk mensen te zien. Dit valt onder vrijheidsberoving. Zelfs in tijden van oorlog hebben de mensen die niet gevangen zitten meer vrijheden.

Al vele maanden lijken volksvertegenwoordigers hun plicht om het volk te vertegenwoordigen te verzaken. Steeds vaker lijkt er steeds minder sprake van een democratie. Als de Kamers de regering in de Corona-kwestie niet minstens ter verantwoording roepen, blijven weigeren de regering naar huis te sturen als zij de bevolking als staatsvijand nummer 1 blijft zien, niet voorzien wordt in haar informatierecht door de regering en het kabinet op dictatoriale wijze hun ondemocratische agenda blijft doordrukken, wanneer gaat de bevolking dan de Kamers, alle ministers en staatssecretarissen naar huis sturen? Want in hoeverre wordt de Nederlandse bevolking feitelijk nog vertegenwoordigd en verzekerd van een veilig bestaan?

Hoeveel mensen hun leven moet op alle terreinen nog geruïneerd worden, waardoor zelfs een deel van hen naar suïcide zal grijpen, om te ontsnappen aan deze onwettelijke onmenselijke gouvernementele Corona-waanzin?

Hoezo vaccin? Voor elk virusspinsel dat huist in het hoofd van de overheid? Hoe vaak? Elk jaar, elke maand? Één, twee, drie vaccins… per dag? Voor die gemiddelde 99 procent overlevingskans die mensen elke dag, tot op de dag van vandaag nog steeds hebben? Waar eindigt dit? De waanzin regeert!


Dit artikel verscheen eerder op de Groningerkrant.

Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

15 reacties

 1. Jaapww schreef:

  Gelukkig was en bent u geen beleidsmaker. Huidige beleidsmakers zijn op sommige punten inconsequent dat wel maar gezien de aard van het virus hebben ze de noodzakelijkste maatregelen genomen. Als vandaag het virus zou worden aangeboden dan zou ik het direct nemen. Mijn kinderen, 30ers zou ik het afraden als zijnde niet direct noodzakelijk. Denk dat ik voorlopig 1 a 2 keer per jaar de spuit moet krijgen. Klaar.

 2. Uitstekende analyse. Maar te veel mensen zijn gebrainwashed en denken niet zelf meer na.

 3. Ernie van de Wal schreef:

  Beste Jaapww.
  U heeft nogal een stellige mening. Met het vaccin gaat het om een product dat onvoldoende getest is en waarvoor de fabrikant geen aansprakelijkheid erkent. Je hebt dus geen idee wat je aan schadelijke bijwerkingen laat toedienen met dat medicijn.
  Als dat nou eens tegenvalt, wat dan? Aansluiten bij een gedupeerdenclubje en procederen tegen de overheid?

  Dan hebt u èn de klachten èn dat proces, waarmee je opstaat en weer mee naar bed gaat. Ik heb in het verleden 2x processen moeten voeren wegens zakelijke geschillen en neem van mij aan, dat gaat zwaar ten koste van je kwaliteit van leven.
  Kortom, u neemt het risico, dat de rest van uw leven compleet de vernieling in wordt geholpen. Misschien kunt u beter met uw woning als onderpand gaan gokken in Las Vegas.

  Naast dat risico werkt dat vaccin niet tegen gemuteerde virussen.
  Als u het desalniettemin graag heeft, neem het vooral.

  Maar moet je zo een risicovol vaccin dan echt aan de gehele samenleving willen opdringen?
  Moet je weigeraars dan (wat Hugo de Jonge voorstaat) tot 2e rangs burgers degraderen omdat zij dat vaccin niet willen?
  Daarbij zijn wij waarschijnlijk de 20% besmettingsgraad al gepasseerd, zodat we aardig richting groepsimmuniteit gaan.
  Waarmee die vaccinatie net zo iets stoms is als het blussen van kanaalwater.

  De sterfecijfers van corona hebben nog niet het niveau behaald van de sterftecijfers van de griep van
  2017 / 2018 en (ook hier) overleden voornamelijk ouderen en mensen met onderliggend lijden. De vraag is of de gigantische economische schade, die optreedt zodra we uit deze covid-betovering gaan opweegt tegen de mogelijk geredde levens.
  Als je tot een risicogroep behoort kon je in maart beter niet naar het café gaan. Maar als je er niet toe behoort is de overlijdenskans marginaal. Bij aanvang heeft de WHO op basis van een totaal verkeerde inschatting een belachelijk hoge sterftekans genoemd. Zeker bij de 2e lockdown had de overheid voldoende informatie ter beschikking,om van die lockdown af te kunnen zien.
  Ik verdenk Rutte ervan dat hij deze “crisis” gebruikt om de verkiezingen van maart 2021 naar zijn hand te zetten. In de peilingen is goed te zien dat deze “crisis” de zwaar kwakkelende VVD enorm tot bloei heeft gebracht.

  Hier wat links, die u enig inzicht geven.
  https://www.maurice.nl/2020/12/01/we-gaan-de-goede-kant-op-maar-dat-mogen-we-van-het-rivm-niet-horen/
  https://www.maurice.nl/2020/12/01/we-gaan-de-goede-kant-op-maar-dat-mogen-we-van-het-rivm-niet-horen/
  http://verenoflood.nu/corona-mondkapjes-verplicht-pcr-test-onzin/

  Ga even zitten voor dat filmpje in de 3e link. De schellen zullen u van de ogen vallen.

 4. Ernie van de Wal schreef:

  Correctie op de vorige bijdrage. de 2e link moet zijn: https://www.maurice.nl/2020/12/02/datamanipulatoren/

  Wellcht kan de webmeester dit nog samenvoegen.

 5. politiek profeet schreef:

  Goed stuk geschreven door mw van Lommel.
  Het geeft indirect aan dat er bijna een opstand moet komen om deze regering en beleidsmakers voor een volkstribunaal te slepen voor verraad,moord en poging tot moord.
  De waanzin in de ogen sapperdeflap de Jonge is duidelijk waarneembaar zodra hij kritische vragen krijgt over zijn achterlijk beleid.
  Binnenuit het cda beginnen de eerste grote scheuren zichtbaar te worden, met sapperdeflap de Jonge gaan ze gigantisch onderuit in maart 2021.
  Met wat geluk sleept het cda de andere woke en politiek correcten ook mee in val naar zomin mogelijk stemmen.

 6. Thomas schreef:

  Een mooi verhaal, prachtig zelfs voor degene die het gelooft. Ik ken twee mensen die corona hebben gehad. De ene is zijn smaak kwijt en de andere kon na twee maanden drie traptreden op. . Alleen als ik corona krijg dan is het gebeurd of wordt het totaal onleefbaar. Dit geldt voor velen. Het feit dat de regering door middel van Jaap van Dissel, Rutte en De jonge een hoop kolder verkopen doet niks af aan het feit dat corona voor veel ouderen gewoon levensbedreigend is.

 7. Fran schreef:

  Voor ouderen kan elk verkoudheidje dodelijk zijn. Na een longontsteking kan ook een gezond mens maanden nodig hebben om te herstellen. Van influenza kan je reukvermogen aangetast worden. Allemaal waar, maar voor tijdelijk bivakkerende belastinggeldgraaiers als politici kan dit nooit een reden zijn voor het buitenwerking stellen van grondrechten, vrijheidsrechten, onzinnige verplichtingen en uit de lucht gegrepen bevelen voor vrije burgers.
  Dat type opportunisten is AF, hoort niet thuis in het politieke bedrijf maar in het gunstigste geval in het cachot.

  Ik ken, ook na 9 maand overheid en media terreur, niemand met of door covid, en in mijn familie- en kennissenkring kent ook niemand, iemand met of door covid.

  Als dit de meest verschrikkelijk virus pandemie is, dan gaat een verplicht en nutteloos lapje adembenemend textiel je niet redden. Ook zou ik bij de ‘zeer dodelijke’ virus pandemie in elke straat van Nederland dooien verwacht hebben. Waar zijn ze? Wat ik wel zie zijn schapen en zombies. Dit is de grootste scam sinds de mensheid om de reset agenda door drukken. Die misdadigers zullen van een koude kermis thuiskomen, want er zullen andere dingen gereset worden.

 8. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.
  Wel lang, maar de inhoud klopt.

  Wellicht ten overvloede :
  – De Rt-PCR-test toont geen besmetting aan.
  – Er is geen epidemie; die is niet aantoonbaar.
  – Elk virus verspreidt zich altijd binnen 1 jaar over de hele wereld.
  Iedereen komt er dan mee in aanraking; niemand wordt dan nog ziek daar aan.
  – Zieken hebben andere medische oorzaken.
  – Jaarlijks toegeschreven sterfte-cijfer is lager dan influenza-seizoen van 4 maanden.

  De ingevoerde maatregelen, zijn medisch schadelijk, en economisch en maatschappelijk onaanvaardbaar.

  Vaccineren kan nooit verplicht worden. Grondwet.
  En : de werking en veiligheid van deze nieuwe vaccins, is onbekend.

 9. Fran schreef:

  Je hebt van die verkopers, dat zouden prima kampbewakers zijn.

  https://youtu.be/1s5Cffduxfw

 10. Anonymous schreef:

  Inderdaad, de maatschappelijke noodzaak om keihard in te grijpen dient ingegeven te zijn door het totaal aan verlies van levensjaren. Je gaat niet een economie op slot gooien voor een verlies aan levensjaren die in maanden gemeten wordt, wel in decennia. Daarnaast gebruik je meetgegevens die consistent zijn, niet iedere keer de parameters veranderen.

 11. Johan P schreef:

  @Thomas
  U moet zich toch een keer gaan realiseren dat individuele enkele gevallen niets te maken hebben met statistiek. Ik kende bv ook een kind dat op 11-jarige leeftijd willens en wetens een ander kind vermoordde. Als ik uw voorbeelden als vergelijking gebruik zouden alle kinderen dus psychopatisch moordenaars zijn omdat ik toevallig zo’n kind kende.
  Op individueel niveau zijn er inderdaad wel zware gevallen, maar dat aantal is statistisch gezien vrijwel verwaarloosbaar. Dat geldt dan weer niet voor het percentage gezonde volwassenen die als proefpersoon met de vaccintests hebben meegedaan. Het percentage GEZONDE VOLWASSENEN dat ernstige bijwerkingen kreeg ligt zo hoog dat de tests in alle andere gevallen per direct stop zouden zijn gezet. Wat de gevolgen zijn voor kwetsbare groepen is een onbeantwoorde vraag, maar dat is de groep waar het in eerste instantie om zou gaan.
  Hoe een dergelijk in elkaar geflanst vaccin zelfs maar overwogen kan worden is mij een raadsel sinds de normale procedures enorm zijn ingekort en hele stappen worden overgeslagen. Er is geen kennis op gevolgen op de (middel)lange termijn.

 12. Cool Pete schreef:

  Nog even praktisch, en simpel :

  – Als er een “pandemie”/ “epidemie” zou zijn, zouden overal nood-hospitalen moeten staan.
  De enkele die ooit neergezet werd, bleef leeg, en werd al snel afgebroken.

  – De verantwoorde ziekenhuis-capacitiet wordt al jaren afgebroken.
  Nu beperkt men, de reguliere ziekenhuis-zorg.
  Wie in het ziekenhuis ligt, heeft andere medische oorzaken.
  De bejaarden-zorg wordt met opzet besmet.
  Alleen door dit schandalige en moorddadige wan-beleid,
  kunnen ze een “nood-toestand” faken.

 13. Ernie van de Wal schreef:

  Voor wat betreft die vaccinatie nog dit.
  Het RDW geeft geen toestemming aan een automerk om auto’s te verkopen, die geen botsproef doorlopen hebben en waarvan niet duidelijk is, of de airbags werken, de stuurbekrachtiging en ABS in kritische situaties werk weigeren.
  Zelfs Tesla zou niet tot de markt worden toegelaten.

  Maar ze wil wel dat de bevolking met een vaccin wordt ingespoten waarvan men geen flauw benul heeft wat de (kwalijke) bijwerkingen kunnen zijn.

 14. Fran schreef:

  Vanwaar toch die obsessie met die Kill Bill spuiten?
  Je zou er bijna achterdochtig van worden.

 15. Fran schreef:

  De polizei is je ‘beste’ vriend geworden in het helpen overtuigen van de covid hoax.

  https://youtu.be/8PvNBV3MCo