DE WERELD NU

Beperk de vrijheid van godsdienst en niet die van meningsuiting

Vrijheid van godsdienst

Peter Louter concludeert dat er geen ontkomen meer aan is. Wil de rechtsstaat overeind blijven dan moet de vrijheid van godsdienst worden beknot, en komt de islam onder curatele.

Eind december 2017 baarde burgemeester Aboutaleb opzien met zijn verklaring dat hij zowel een beetje salafist als jihadist was. Twee beladen termen die hij echter van een nieuwe moderne inhoud voorzag. Het is niet duidelijk waarom hij dat deed en het is gezien latere ontwikkelingen de vraag of er binnen de islamitische gemeenschappen vragen waren gerezen over zijn toewijding tot de islam. Zijn gebruik van twee kernwoorden, jihad en salafisme, zouden er op kunnen wijzen dat hij de islamitische gemeenschappen wilde verzekeren van zijn trouw aan de islam.

De ‘latere ontwikkelingen’ als hierboven genoemd, betreffen een video op Facebook waarin de omstreden imam Fawaz Jneid verklaarde dat Aboutaleb een afvallige (ontrouw) was en bovendien nog lid van de PvdA die zich tegen de islam en moslims keert. ‘Getrouwheid’ is een typisch islamitisch woord waarmee wordt aangeduid of iemand recht in de leer is. Wie niet ‘getrouw’ is, is in principe een afvallige en voor afvalligheid eist de koran de doodstraf. Fawaz Jneid ontkent het begrip ‘afvallige’ te hebben gebruikt, maar het wel gebruikte ‘ontrouw’ is in feite een synoniem. Hem ook nog eens een vijand van de islam noemen die de rechten van moslims bestrijdt, gaat nog wel wat verder dan hem ‘afvallig’ noemen. Overeenkomstig de fundamentele leer van de islam, verdient een bestrijder van de islam niet minder dan een gewelddadige dood, en de voltrekker daarvan kan rekenen op Allah’s gunsten.

Het probleem in dit geval is niet de vrijheid van meningsuiting. Deze is in feite secundair ten opzichte van het uitoefenen van religieuze opvattingen en het zich beroepen op religieuze voorschriften en regels. De versluiering zoals Jneid toepast is niet anders dan het ‘soort judo’ dat moslimse zegslieden zo vaardig inzetten. Bij Judo gebruik je de kracht en het gewicht van de tegenstander om hem ten val te brengen. In dit geval gaat het niet om judogrepen, maar om het beroep op mensenrechten, de grondwet, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst om de aanwezige kritiek te smoren. De moslimse zegslieden slaan ons om de oren met onze eigen wetgeving en gaan onder het roepen van ‘de islam is vrede’, verder met het realiseren van hun doeleinden.

Spinoza maakte zich al zorgen over de vrijheid van godsdienst en pleitte er voor om die onder overheidstoezicht te plaatsen. Gezien het religieus fanatisme bij het begin van de zeventiende-eeuwse reformatie was dat een zinnig idee. Het is er nooit van gekomen. Nu echter de islam zich uitspreidt over Europa en in feite er geen geheim van maakt dat ze op de lange duur uit is op onderwerping van de Europese bevolking aan de islam, is het de vraag of het betoog van Spinoza opnieuw gelezen zou moeten worden.

In feite is het geen moeilijke opgave om precies aan te geven waar de islamitische leer volkomen strijdig is met de Europese normen en waarden en die van Nederland in het bijzonder. De vrijheid van godsdienst is een aanvaard standpunt geworden omdat de Europese religies overtuigend bewezen die vrijheid aan te kunnen. Dat geldt beslist niet voor de islam en de wijze waarop ze haar doeleinden versluiert. Om maar één voorbeeld te noemen: de vrijheid van godsdienst geeft iedereen het recht om een godsdienst te verlaten. Dat geldt niet voor de fundamentele islam die daar de doodstraf voor eist. Nu wordt die doodstraf zelden uitgevoerd, maar sociale uitsluiting vormt een grote bedreiging voor moslims. De angst voor sociale uitsluiting dwingt veel niet meer gelovige moslims om de schijn op te houden.

De vrijheid van godsdienst omvat onder meer: het recht om een religie te verlaten en zelfs een andere religie te kiezen, eigen religieuze opvattingen te hebben die afwijken van de kernleer van een religie (zoals Aboutaleb heeft), een eigen partner te kiezen, een gemengd huwelijk aan te gaan, vrijheid van (sociale) dwang door een religie en de rechten van andere religies te respecteren voor zover die niet in strijd met de wet zijn. Al deze onderwerpen zijn in strijd met de islamitische kernleer dus met het recht op vrijheid van godsdienst.

Het zachtzinnige overheidsbeleid ten opzichte van de islam, het kruip door, sluip door spel van de islamitische voorlieden faciliteren een schijnheilige islam die ontkent te doen wat ze doet en daarbij een opportunistisch gebruik maakt van de vrijheden en rechten die de Nederlandse samenleving biedt.

Iemand ‘ontrouw’ noemen en zelfs een vijand van de islam, heeft binnen de islam geldigheid, maar is daarbuiten in strijd met de wet en met de opvattingen van geloofsvrijheid. Het is daarom zaak om de vrijheid van meningsuiting niet in het geding te brengen met ongewenste religieuze uitingen, maar ten aanzien van de islam exact aan te geven waar de kernleer in strijd is met de Nederlandse wetgeving. In plaats van defensief te zijn, heeft het veel meer zin om in het offensief te gaan en de ongewenste tanden van de islamitische keer te trekken. Dat biedt de Nederlandse samenleving duidelijkheid en het biedt moslims duidelijkheid. Fawaz Jneid is onder de imams in Nederland bepaald niet de enige die de kernleer van de islam versluiert en boven de Nederlandse wet stelt. Daarbij is ook sprake van buitenlandse inmenging en financiering. Ook dat dient aangepakt te worden. Zachte heelmeesters………………….., laat dat spreekwoord een waarschuwing zijn.

De enige werkzame oplossing is dat de islam uitgesloten wordt van de rechten die ontleend kunnen worden van de vrijheid van godsdienst en onder staatstoezicht wordt geplaatst. Die situatie dient te duren totdat hervorming van de islam in zijn kernleer en daar aan verbonden interpretaties volledig passen binnen de kernwaarden van de vrijheid van godsdienst. Dat is een harde, maar onontkoombare maatregel.


Dit artikel verscheen eerder op Harde Woorden.

8 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Heel goed en heel belangrijk artikel.

  Al decennia, zeggen mensen met gezond verstand:
  die “islam” is een “stroming” / ideologie / of wat dan ook,
  die met alle denkbare middelen –
  van liegen, via dreigen en dwang, t/m onbeperkt geweld –
  de democratische rechtstaat wil afschaffen en vernietigen.
  Dat is in strijd met alle wetten en met de Grondwet.
  Daarom moet het verboden worden.

 2. Carthago schreef:

  Goed artikel.Toevoegend, provocerende godsdienstuitingen welke expliciet het doel hebben de samenleving te desintegreren en te terroriseren zijn wettelijk zeer eenvoudig te bewijzen en aan te pakken .Het probleem ligt eerder bij wegkijkende laffe politici met een dubbele agenda.

 3. Dick Kraaij schreef:

  Voortreffelijk artikel en zeer eens met de strekking. Noties over de reikwijdte van Artikel 6 van de Grondwet – die fanatieke aanhangers van de islam en corrupte moskeebesturen uiterst eenzijdig uitleggen – kunnen niet vaak genoeg benadrukt worden. Zelf heb ik dat in mijn blogs ook diverse malen gedaan. Steun twitterende ex-moslims door hun bijdragen te lezen en door te geven! En steun de Lijdende Kerk via Open Doors bijvoorbeeld.

  Probleem is alleen dat Artikel 6 GW niet absoluut is. In Nederland is geen enkel grondrecht absoluut. Overigens zou Artikel 7 (vrijheid van meningsuiting) misschien beter wel ‘absoluut’ moeten zijn, of in elk geval meer onbeperkt werken dan nu. Godsdienstvrijheid stuit juridisch gezien, net als vrijheid van meningsuiting, op de grenzen in het strafrecht. Die laatste zouden allicht exacter geformuleerd kunnen worden.

  Echter, wat “sjeik” Fatwa En Nijd betreft, die ís reeds strafbaar. Hij zaait haat (wat onder een ‘ruimere’ werking van Artikel 7 GW zou moeten kunnen, net als in de USA) en hij roept op tot geweld. Dat laatste is bij mijn weten ook in Amerika niet toegestaan, en het is trouwens ook iets dat een Wilders nooit heeft gedaan, integendeel. Ik begrijp nog steeds niet hoe iemand van mening kan zijn dat deze haatbaard níet heeft opgeroepen tot geweld. En dat al anderhalf decennium lang. De rechtsstaat is stuk, #DRIS.

 4. Bob Fleumer schreef:

  Goh, als ik dat nog mag meemaken, dan gaat de vlag uit!

 5. Johan P schreef:

  Oneens.
  De vrijheid van godsdienst hoeft niet beperkt te worden, de huidige wet voldoet al, waar het aan ontbreekt is de handhaving.
  Dit is de tekst zoals die er momenteel in de grondwet te vinden is:
  “1.
  Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, BEHOUDENS IEDERS VERANTWOORDELIJKHEID VOLGENS DE WET.
  2.
  De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.”

  Het deel dat ik in caps heb gezet in artikel 1 is waar het om gaat. Men is vrij de eigen godsdienst te beoefenen, echter slechts zolang dat niet tegen de andere wetten ingaat.
  Islam doet dat wel. Er wordt opgeroepen tot discriminatie van anderen en geweld naar anderen dan de eigen geloofsgenoten. Niet alleen vanuit de ‘preekstoel’ maar direct vanuit de teksten.
  Dit is al verboden en alleen al op basis daarvan kan worden ingegrepen.
  Binnen de moskeeen worden mannen en vrouwen al gescheiden, op basis van hun teksten die verklaren dat vrouwen minderwaardig zijn. Alweer verboden volgens de wet.

  Niet alleen is het oproepen verboden, ook het handelen naar die oproepen is verboden. Als je religie je vertelt dat je anderen moet vermoorden en je handelt ernaar ben je strafbaar. Het recht op vrijheid van godsdienst doet naar niets aan af. Dat geldt zowel voor een pastoor die oproept tot het vermoorden van een abortusarts asl voor een imam die oproept tot het vermoorden van joden of christenen en in beide gevallen ook voor volgelingen die menen het werkelijk te moeten uitvoeren.

  Overigens kan men zelfs met het tweede artikel nog aardig wat doen, want wanordelijkheden en verkeersoverlast zijn wel degelijk aan de orde op veel plaatsen waae moskeeen staan.

  Dus ipv te proberen nog meer wetten in te voeren zou ik voor willen stellen te beginnen met het HANDHAVEN van de bestaande wetten. En dat mag best met de harde hand in sommige gevallen.

 6. Cool Pete schreef:

  Herhaling:

  – Godsdienst-vrijheid is een PASSIEVE vrijheid: je wordt niet vervolgd vanwege het aanhangen van een erkende godsdienst.
  Maar, dat houdt NIET in, dat je vanuit die godsdienst, alles en iedereen
  van alles / wat dan ook, op mag leggen.
  – Vrijheid van Meningsuiting-Uiting is absoluut: passief + actief :
  je mag alles vernemen en uiten / publiceren.
  Behoudens de grenzen van de straf-wet.

  Lijkt mij helder.

 7. Ad Rek schreef:

  Ik ben in het geheel niet juridisch geschoold daarom heb ik even de volgende vragen. Onder 1 staat: ieder heeft het recht .. enz. Dat gaat dus over personen. Wat later staat er: “Men is vrij de eigen godsdienst te beoefenen, echter slechts zolang dat niet tegen de andere wetten ingaat.
  Islam doet dat wel.” Maar Islam is geen persoon. Ook in andere godsdiensten worden ‘foute’ dingen gezegd. Die kunnen gewoon bestaan omdat die (foute) teksten geschiedenis zijn. Het gaat er denk ik om dat men niet mag oproepen tot haat of geweld. Die pastoor is strafbaar dus ook de Imam die oproept tot geweld. Kan deze wet gebruikt worden om eventuele structurele oproepen tot geweld te bestraffen met bijv. het verbieden van die structuur oftewel die godsdienst of een deel daarvan? Ik denk het niet want we vinden dat we ons niet met de inhoud van een godsdienst mogen bemoeien want vrijheid van godsdienst. Dus met de wet in de hand kan niet veel gedaan worden tegen een godsdienst die teksten heeft over scheiding van man en vrouw, scheiding van gelovigen en ongelovigen en van meesters en slaven. Wel tegen het daadwerkelijk (en aantoonbaar) oproepen daartoe door personen. Dus wat betreft handhaven hebt u gelijk als het personen betreft niet als het de islam betreft. En ik hoop dat ik ongelijk heb.

 8. Johan P schreef:

  @Ad Rek
  OK, fijn, ik zal voor personen die proberen op alle slakken zout te leggen nog iets duidelijker proberen te zijn hoor.

  ISLAM promoot onder andere actieve discriminatie en geweld.
  Dat mag dan een godsdienst zijn, maar de aanhangers ervan en degenen die deze delen van die leer verkondigen zijn dus al strafbaar.
  Zo beter?

  Wat betreft andere godsdiensten, sorry hoor, maar de godsdiensten die geweld promoten zijn werkelijk nogal beperkt en dan hebben we het voornamelijk over wat obscure lokale geloven, voornamelijk in Afrika. Er is geen enkele andere godsdienst van enige serieuze omvang die structureel algemeen geweld promoot, anders dan islam.
  De bijbelse wreedheden en de opdrachten tot bepaalde acties waren heel duidelijk beperkt tot een bepaalde situatie/persoon/tijd. Er is geen enkele algemene oproep tot geweld of het vermoorden van alle ongelovigen, het verkrachten van hun vrouwen, het roven van hun bezittingen etc.
  Dat is dus heel iets anders dan de teksten in de quran die die beperkingen niet hebben. en juist heel algemeen en breed zijn en los staan van enige beperking in tijd.

  Mijn punt is dat de vrijheid van godsdienst niet hoeft te worden beperkt, maar dat op ieder moment vrijwel iedere moskee reeds kan worden gesloten op basis van het verkondigen van de teksten, aangezien die oproepen tot geweld.

  Het probleem is dat islam is gegrondvest op zo ongeveer alle principes die in de westerse cultuur worden verafschuwd.
  Slavenhandel, roven, brandschatten, verkrachting, opzettelijk liegen, bedreiging, geweld, discriminatie, moord en meer van dat fraais.

  Hoe je het ook went of keert, islam is gewoon niet verenigbaar met westerse waarden. Dat mag allemaal in je ‘handboek’ staan, maar zodra er vanuit de prediker toe wordt opgeroepen is hij strafbaar. Punt. En zodra iemand er naar handelt is die persoon strafbaar. Punt.
  De vraag kan dan zij of men bepaalde teksten als strafbaar kan zien en daardoor een bepaalde religie kan verbieden of de status kan ontnemen. Momenteel niet. En zolang ze niet worden gepredikt en niet worden verheerlijkt zou men het daar bij kunnen laten. Maar dat is niet het geval, ze worden juist WEL gepredikt en verheerlijkt. Dat kan niet anders, omdat de quran stelt dat als verzen in tegenspraak zijn met elkaar de nieuwere verzen ‘beter en sterker’ zijn en de oudere feitelijk vervangen. En de latere verzen in de quran zijn allemaal gewelddadig, dus theologisch gezien kan men er niet omheen.
  Maar wettelijk gezien is het mogelijk om op het moment dat die verzen worden gebruikt om ze te verheerlijken en een bepaald gedrag aan te moedigen de prediker op te pakken. En na een aantal keer de moskee te sluiten.

  De enige vraag die er is, is of men een godsdienst die op vrijwel alle punten haaks staat op de geldende wetten in het land moet beschouwen als een godsdienst of als een ideologie die tot doel heeft het land te veroveren. Daar is in de wet nooit in voorzien, omdat de vrijheid van godsdienst daarvoor nooit was bedoeld. Het was bedoeld om de twisten tussen de CHRISTELIJKE stromingen te verminderen. Islam, boeddhisme, shintoisme, hinduisme, satanisme, wicca, sikhs, confusicanisme en de oude germaanse en grieks/romeinse godsdiensten en ga zo maar door speelden op dat moment helemaal geen rol van betekenis in de samenlevingen in het westen.
  Dat die andere godsdiensten konden profiteren van die vrijheid was op zich mooi, behalve dat islam er nu handig gebruik van maakt om diezelfde vrijheid van godsdienst af te schaffen en zichzelf een status-aparte te verwerven waarbij alleen islam in bepaalde gevallen boven de wet staat.