DE WERELD NU

Wildersproces2 – een showproces

wildersproces2

Wildersproces2 is het merkwaardigste strafproces dat ik heb meegemaakt. Het eindigde in een veroordeling zonder strafoplegging, waar vervolgens niet alleen de officier maar ook de verdachte tegen in hoger beroep is gegaan.

Die veroordeling zonder straf gebeurde volgens de rechtbank omdat het er alleen maar om ging vast te stellen waar in zulke gevallen de grenzen liggen van de vrijheid van meningsuiting. Maar Wildersproces2 voldoet tot nu toe aan alle kenmerken van een showproces.

Een showproces of propagandaproces is een rechtszaak waarbij de uitkomst (schuldigverklaring van de verdachte) al bij voorbaat vaststaat. Doel van een showproces is om tegenover derden, zowel de eigen bevolking als het buitenland, een schijn van legitimiteit op te wekken, of om de verdachte te vernederen.

Ik geef u een reeks citaten uit het vonnis waaruit het karakter van showproces met duidelijkheid naar voren komt.

“Dit is géén politiek proces want ook een democratisch verkozen volksvertegenwoordiger zoals verdachte staat niet boven de wet. Ook op hem is het recht van toepassing. En ook voor hem is de vrijheid van meningsuiting begrensd. Wanneer hij als politicus uitlatingen doet die over die grens gaan, in die zin dat zijn gedrag een strafbaar feit oplevert, leidt het vaststellen van die overschrijding – en de strafvervolging daarvoor – echter niet tot een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Het betreft dan immers geen uitlatingen die eerst wél en later níet meer gedaan mochten worden. Het gaat om uitlatingen die van meet af aan niet werden beschermd door de vrijheid van meningsuiting.”

( de opmerking van Wilders die hem dit proces heeft opgeleverd was werd gemaakt tijdens een toespraak op de uitslagenavond van zijn partij in Den Haag. Daarin vroeg hij zijn aanhang of ze meer of minder Marokkanen in de stad wilden. De zaal scandeerde daarop “minder, minder”. Daarop zei Wilders: “Dat gaan we regelen”. Wat daar beledigend aan is, is een raadsel. Het is wat Wilders altijd zegt als het onderwerp aan de orde komt.)

“Het standpunt van verdachte dat hij bij een veroordeling wordt beperkt in zijn mogelijkheden om zich te uiten en problemen die hij als politicus waarneemt te benoemen, is dan ook evident onjuist. Een veroordeling betekent slechts dat hij ten aanzien van de strafbare uitlatingen niet wordt beschermd door de vrijheid van meningsuiting. Niets meer en niets minder.”

(Dit standpunt van de rechter lijkt evident onjuist. Het is de taak van de rechter om te beslissen of de vraagstelling van Wilders rechtmatig is of onrechtmatig. Niet valt in te zien wat er onrechtmatig is aan de wens om in Nederland minder Marokkanen te hebben. De Nederlandse misdaad statistieken en daarmee de Nederlandse samenleving zouden er fors op vooruit gaan als de politieke desiderata van Wilders op dit punt werkelijkheid zouden worden. Zolang er maar voor gezorgd wordt dat de uitzettingen tot criminelen worden beperkt. Maar aangezien dat er zo veel zijn zou dat alleen al zeker een forse vermindering van het aantal Marokkanen opleveren.)

Ook in zijn laatste woord heeft verdachte zich bepaald niet onbetuigd gelaten. De rechtbank acht deze reacties een gekozen volksvertegenwoordiger en medewetgever die een te respecteren plaats in de Nederlandse democratische rechtsstaat inneemt, onwaardig.”

(Rechters zijn er niet om een progressieve politiek te bevorderen. Ze zijn er om recht te spreken en dat is in dit geval niet gebeurd.)

“Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte met zijn vraag binnen de Nederlandse samenleving een hele bevolkingsgroep apart gezet. Deze groep kan in de visie van verdachte, anders dan andere landgenoten, immers minder aanspraak maken op verblijf in Nederland en moet in omvang slinken. De hele Marokkaanse bevolkingsgroep wordt weggezet als minderwaardig ten opzichte van andere Nederlanders. “Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de gewraakte tekst, in samenhang met de rest van de speech, zonder meer denigrerend en daarmee beledigend is voor de bevolkingsgroep Marokkanen. Het strafbaar stellen van dergelijke uitlatingen is naar het oordeel van de rechtbank dan ook noodzakelijk in een democratische samenleving.”

(strafbaar stellen is een taak voor de wetgever en niet voor de rechter. En Wilders heeft de Marokkanen niet apart gezet dat doen ze zelf. Hij constateert alleen dat ze een ongewoon groot aantal misdrijven plegen, wat waar is en dat hij er daarom liever minder dan meer van ziet, wat zijn recht is)

Alles overziend is de rechtbank van oordeel dat de uitlatingen van verdachte op 19 maart 2014 niet worden beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting zoals dat is neergelegd in artikel 10 van het EVRM.” De strekking van de uitlatingen is namelijk onmiskenbaar om een onderscheid te maken tussen Marokkanen en andere bevolkingsgroepen in Nederland. De rechtbank ziet in de gegeven omstandigheden aanleiding te volstaan met de vaststelling dat verdachte zich als politicus schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Daarmee acht de rechtbank hem voldoende gestraft.

(Dit is een herhaling van de rechtbank eerder zei en weer moet je daarbij opmerken dat het de Marokkanen zelf zijn die het onderscheid veroorzaakt hebben. Heel vervelend voor een minderheid van goedwillende Marokkanen , maar daar moeten ze hun criminele broeders op aankijken en niet Wilders.)

Verdachte zal dus schuldig worden verklaard zonder oplegging van straf.”

(Voor zover de omvang van de straf de ernst van de overtreding bepaalt was dit een juiste strafoplegging, maar het betekent tegelijk dat het voeren van het strafproces tegen Wilders een onrechtmatige daad was)


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

10 reacties

 1. Bob Fleumer schreef:

  Als rechters gaan krom spreken boer pas op je kippen!

 2. Voight-Kampff schreef:

  Het politieke proces tegen Wilders is niet het werkelijke probleem, maar is er slechts een manifestatie van.

  We hebben in Nederland namelijk te maken met een aantal ingebouwde systeemfouten in de Nederlandse staatsinrichting ten faveure van het machtskartel.

  Hiervan is de onaantastbaarheid van de rechters er één van (naast het ontbreken van een Grondwettelijk Hof). De rechters kunnen dus een onrechtmatige daad begaan, met het voeren van een strafproces tegen Wilders, zonder enige consequentie!

  Hiermee is het proces Wilders verklaard. Power play van het machtskartel in de Nederlandse Trias Politica tegen een opponent, dat ten koste gaat van de Nederlandse rechtsstaat en haar bevolking.

  Kortom, de rechters doen gewoon wat ze willen. Ze zijn er tenslotte ook in geslaagd om een volk een ras te noemen en de moord op Pim Fortuyn af te doen als geen staatsbedreiging. Zonder enige consequentie.

  Tot zover de rechterlijke macht in de Trias Politica van de Nederlandse rechtsstaat.

  Voor de beeldvorming; de overige systeemfouten in de Nederlandse staatsinrichting zijn te vinden in de andere machten van de Trias Politica:
  – Wetgevende macht , internationale wetten domineren nationale wetten en grondwet;
  – Uitvoerende macht , géén gekozen Minister President.

  En het machtskartel gaat ongehinderd en onverdroten voort. Gesteund door het Nederlandse volk, dat waarschijnlijk het aantal van slechts DRIE gecorrumpeerde machten in de Nederlandse Trias Politica aan de lage kant zou vinden.

 3. Voight-Kampff schreef:

  Trouwens, waar zijn die tijgers Ahava (“onzinanalyse”) en Tommie (“onvermogen tot doorbijten”) gebleven nu ze Kasdorp nogmaals kunnen beoordelen?

 4. Voight-Kampff schreef:

  Maar de interessante casus die op de achtergrond speelt is het gegeven dat 1.372.941 PVV-kiezers zich laten piepelen door pak ‘em beet 150 ambtenaren in de Trias Politica, met het cordon sanitair rond de PVV en het strafproces tegen haar leider!

 5. Voight-Kampff schreef:

  M.b.t tot getalsmatige verhoudingen in het algemeen en het cordon sanitair rond de PVV in het bijzonder.

  Er moet toch wel een enkele officier van justitie rondlopen in Nederland die zijn werk serieus opvat en bereid is om zo goed als alle parlementsleden te laten arresteren op grond van hoogverraad op basis van art. 67 lid 3 GW (De leden stemmen zonder last)?

  Slechts één officier van justitie! Alstublieft?

 6. Voight-Kampff schreef:

  Voor het geval het cordon sanitair als reden voor arrestatie van zo goed als alle parlementsleden niet mocht voldoen, dan doe ik hierbij de suggestie aan een officier van justitie om de Nederlandse oorlogshandelingen in Syrië te hanteren als reden van arrestatie op grond van hoogverraad art. 96 GW.

  De argumentatie hierbij luidt dat er geen enkele aanleiding en juridische rechtvaardiging (zowel nationaal als internationaal) bestaat voor Nederlandse oorlogshandelingen in Syrië, wegens ontbreken van:
  – Provocatie of oorlogshandelingen vanuit Syrië richting Nederland;
  – Mandaat VN;
  – Verzoek Syrische president voor assistentie.

  Het besluit van de Staten Generaal m.b.t. het uitvoeren van Nederlandse oorlogshandelingen (bombardementsvluchten) in Syrië is volkenrechtelijk nu eenmaal verboden volgens het handvest van de VN.

  Zonder enige twijfel is hier sprake van hoogverraad op basis van art. 96 GW. De betrokken leden van de eerste- en tweede kamer zijn nauwkeurig vast te stellen a.h.v. hun stemgedrag.

  Deze inbreng is weliswaar off-topic, maar volgens de wet van actie en reactie kan het toch niet zo zijn dat de oppositie niets weet in te brengen tegen het machtskartel, en een van haar oppositieleiders zelfs wordt gecriminaliseerd om het cordon sanitair rondom de PVV te rechtvaardigen.

  De Nederlandse rechtsstaat is gedeformeerd tot een wanstaltig product in de handen van een paar honderd ambtenaren in de Trias Politica. Loopt er dan geen enkele competente en integere officier van justitie rond die de Nederlandse rechtsstaat ter harte gaat, het volk gaat verdedigen, een tegenoffensief inzet en een streep zet in het zand?

 7. Voight-Kampff schreef:

  Tenslotte, een on-topic samenvatting.

  “Die veroordeling zonder straf gebeurde volgens de rechtbank omdat het er alleen maar om ging vast te stellen waar in zulke gevallen de grenzen liggen van de vrijheid van meningsuiting”.

  Welnu, de vrijheid van meningsuiting in de Nederlandse rechtsstaat is onbeperkt en wordt begrensd bij het oproepen van geweld. Wilders heeft zich daaraan niet schuldig gemaakt. Onze Staten Generaal daarentegen wel. Zij heeft zelfs geweld toegepast in Syrië, met behulp van het Nederlandse staatsapparaat.

  Binnen de grenzen van de Nederlandse rechtsstaat is dit onbestaanbaar en onacceptabel!

  De inzet van het instituut van de rechterlijke macht voor politieke doeleinden (het criminaliseren van parlementsleden) is nu eenmaal wederkerig.

 8. kasdorp schreef:

  De onaantastbaarheid van rechters dateert al van voor de Franse revolutie en het is een groot goed. Natuurlijk worden er als gevolg daarvan wel eens onverdedigbare uitspraken gedaan, maar als rechters gestraft zouden kunnen worden voor uitspraken die anderen niet bevallen, dan is het exit rechtsstaat. Liever een paar foute uitspraken of zelf een paar foute rechters op de koop toe nemen.

 9. Voight-Kampff schreef:

  @Kasdorp. Geldt onaantastbaarheid dan ook voor UITSPRAKEN van rechters die de rechtsstaat in gevaar brengen?

 10. Voight-Kampff schreef:

  @Kasdorp. In abstracte zin is uw redenatie correct. Collateral damage. Maar nu het concrete geval waarbij Wilders veroordeeld wordt op basis van een willens en wetens onrechtmatige daad van de rechter, en de rechtsstaat willens en wetens wordt gegijzeld door de rechterlijke macht. Gaat u redenatie van onaantastbaarheid van rechters dan nog op? M.a.w. behoren de rechters onaantastbaar te zijn als de rechters zelf de rechtsstaat daadwerkelijk naar de exit begeleiden?