DE WERELD NU

White genocide: wat klopt er (niet)?

white genocide

Ik ben sceptisch voor de theorie “white genocide” die meer en meer ook de ronde doet in de immigratie-kritische delen van de rechterzijde. Volgens de ene is het meer besmettelijk dan aids en moet men van zulk complotdenken afstand houden, de ander neemt het aan als een serieuze hypothese om de ondergang van het Avondland te verklaren. Geen van beiden kan met een nuchtere blik ernaar kijken. Tijd om het kaf van het koren te scheiden.

Inleiding
Toen de ophef rond Forum voor Democratie (FvD) opkwam, jeukten mijn vingers al om iets te schrijven. Ik besliste het uiteindelijk niet te doen. Maar nu Jalta-hoofdredacteur Joshua Livestro vond dat hij kon beslissen wie in de rechtse tent hoort en wie niet, kon ik mij niet inhouden.

Is het zo dat FvD “extreemrechts” is omdat Robert de Haze Winkelman, organisatorisch adviseur van FvD, het complotdenkende “Plan van Kalergi” in de sociale media ether gooide? Nee, was de conclusie, maar de bruine walm bleef hangen. Dat was waarschijnlijk de bedoeling. Omdat het oorspronkelijk lasterlijk artikel achter een betaalmuur zit, kunnen andere lezers het ook niet weten. Dat was ook de bedoeling.

Laten we wel eens de thesis van “white genocide” eens agenderen en discussiëren, niet als een Gutmensch die in een politiek-correcte kramp ziet en ook niet als een overtuigde zeloot van de Alt Right. Hazewinkel linkte naar dit artikel op een opiniesite die je als fatsoenlijk rechtse beter niet bezoekt. Ik heb mij dan ook opgeofferd.

The shit and the bullshit
Er zit ongelofelijk veel onzin in dit artikel. Kalergi staat centraal, een Founding Father van de Europese Unie en iemand die voor rassenvermenging ijverde. Uit dat feit wordt geconcludeerd dat elke voorstander van de EU ook een rassenvermenger is. Zoals vaak bij zulk complotdenken duikt er altijd de woorden “Jood” en “vrijmetselaar” op en geeft het een licht-antisemitische touch.

Er is volgens mij geen twijfel dat deze Kalergi een zieke geest had (ik gruwel evengoed van rassenvermenging als van rassenpuurheid) maar te denken dat hij post-mortem het beleid van de EU bepaalt, is kort door de bocht.

Zoals met vele “white genocide” complottheorieën is de correlatie, laat staan de causatie, van de gebeurtenissen onbewezen. “De veronderstelling dat je subjectieve intenties kunt afleiden uit objectieve gebeurtenissen” (om Livestro te quoten) dus.

Dat gezegd zijnde, de objectieve gebeurtenissen zijn ontegensprekelijk. Ja, er is “replacement immigration”. Ja, het multiculturalisme is nog altijd de officiële beleidslijn van vele Europese regeringen voor vele jaren. Ja, diversiteit is nu een “feit”. Ja, vooral blanke autochtonen worden uit de steden verdrukt door nieuwkomers. Ja, er wordt gelogen door de officiële autoriteiten (no troubles in Cologne!).

Tegenstanders proberen te vissen naar de onderliggende oorzaak maar vangen niets. Ze proberen rook te vangen met hun blote handen. Dit kan frustrerend zijn en sommige grijpen een obscuur pamfletje aan om hun intuïties te onderbouwen. Het is een klassiek voorbeeld van confirmation bias.

Bandwagon
Sociale psychologie verklaart veel van de objectieve gebeurtenissen. Mensen zijn onderhevig aan het “bandwagon effect” en de “minority rule (voor dat laatste gaat mijn dank uit naar blogger Jan Decaluwe om mij met dit te laten kennismaken).

Het “bandwagon effect” is wanneer de toename van de internalisering van bepaalde ideeën verhoogt naarmate de observeerder waarneemt dat de frequentie van de ideeën in de populatie toeneemt, onafhankelijk of dit idee goed is voor hem/haar of niet. Dit initieert een niet te stoppen positieve feedback loop tot het idee gevestigd is. De mens is nu eenmaal een zoön politikon dat zich conformeert aan de gemeenschap.

Het venijn zit in de staart: de frequentie van het idee is relatief, niet absoluut. Ik bedoel hiermee dat in plaats van objectief de steun voor het idee te meten in de gehele populatie, telt voor de observeerder slechts de groep mensen die hem/haar omringt. Zolang die mensen een representatieve afspiegeling zijn van de populatie is er geen probleem. Helaas is dit vaak niet zo: soort zoekt nu eenmaal soort.

Zo kon de 25% van de linkse en hoogopgeleide bevolking zichzelf wijsmaken dat hun progressieve ideeën het nieuwe normaal waren. In de kringen waarin de Kumbaya-zingende Gutmenschen elkaar veelvuldig tegenkomen (de journalistieke redactielokalen, de Wetstraat/Buitenhof en de academische ivoren torens), ging het idee ontstaan dat kosmopolitisme, progressivisme, liberalisme en socialisme deugden. En nationalisme, conservatisme, protectionisme en kapitalisme zonden zijn. Niet alleen versterkten ze dit door cordons rond zulke ideeën te bouwen, ook vonden ze het evident dat de staat hun ideeën moest uitdragen en in beleid brengen, in naam van de mensenrechten natuurlijk.

De Gutmenschen verloren de ordinaire mensen uit het oog of spuugden op ze (stelletje deplorables!). De wraak van het volk was zoet: Trump is president en bye bye Britain. Er wordt schoorvoetend toegegeven dat er een breuk is tussen het volk en de elite. Er naar handelen gebeurt niet: hetzelfde beleid als ervoor. Niemand durft van de bandwagon af te springen uit schrik om als paria door het leven te gaan (er zijn genoeg voorbeelden). Ze zitten vast in hun denkkader en enkel als de elite volledig wordt vervangen zal de koers veranderen.

Bij migranten is dit evengoed. Hun etnische getto’s in de steden creëert hetzelfde milieu waaruit ontsnapping onmogelijk is. Bij immigranten is het erger: omdat velen in een tribalistische mentaliteit leven is sociale uitsluiting potentieel levensbedreigend. Een exit uit de islam kan leiden tot de dood.

Het is zo dat sommige migrantengroepen het hele openbaar leven verloopt volgens hun gewoonten. Ze wonen, werken en leren samen met mensen van hun etnische groep. Jongeren die opgroeien in zulke buurten voelen geen stimulans om de waarden en normen van het land te internaliseren. De facto zitten ze mentaal en sociaal opgesloten in hun getto. Links noemt dit “multiculturele verrijking”. Ik noem het een verloren generatie.

Minority rule
De minority rule of minderheidsregel is een concept van econoom Nassim Nicholas Taleb. Kort door de bocht gebeurt dit als een kleine groep speciale noden/wensen heeft en uit gemakzucht/efficiëntie de meerderheid zich daaraan aanpast omdat het geen effect heeft op die meerderheid. Zo zal je halal eten vaker zien omdat het simpelweg makkelijker is om alles halal te maken dan halal en haram eten te voorzien. Ondertussen eet iedereen de facto halal, moslim of niet.

Taleb stelt dat gettovorming de minority rule niet toepast. Hij stelt dat minority rule enkel van toepassing is op een egalitair verdeling van de minderheid. Hij vergeet dat dit niet politiek geldt. Zeker in het westen zijn overheden gecentraliseerd. Zelfs al zouden alle moslims van een land in één getto zitten, de wetgeving is niet flexibel genoeg om hiermee om te gaan. Uitzonderingen kunnen niet lokaal beperkt blijven maar worden nationaal toegepast.

Zelfs al zouden lokale besturen zelf kunnen beslissen over al dan niet halal in de kantine, er moet maar één moslim verhuizen naar een andere gemeente en klagen dat hij/zij niet dezelfde privileges krijgt (lees: gediscrimineerd wordt) als in de vorige gemeente. De liberale democratie is zo gebouwd dat deze de klagende minderheid gelijk geeft, zeker als de klacht gerelateerd is aan godsdienst. Omdat rechterlijke uitspraken universeel zijn, zal elke gemeentebestuur uit angst halal aanbieden in de kantine en volgens de minderheidsregel al het vlees halal maken uit financiële overwegingen. De minority rule is dan minderheidsheerschappij.

Hoe rigider de minderheid, hoe sterker de minority rule. Hoe flexibeler (lees: toleranter, pluralistisch) de meerderheid, hoe sterker de minority rule. Kortom, uitspraken zoals “er zijn slechts X% moslims of immigranten in land Y” missen de essentie: het ontkent drempeleffecten en ruimtelijke verdeling van immigranten, waardoor hun impact veel groter is dan hun relatieve aantallen suggereren.

Memetica
Het is van belang wat de believers van “white genocide” eigenlijk bedoelen: memen of genen. Het gebeurt vaak dat de theorie begint met legitieme bezorgdheden over de westerse beschaving maar geruisloos overschakelt op rassen en genetica. Ik zal niet ontkennen dat memen en genen sterke gecorreleerd zijn (memen kunnen zich niet voortplanten zonder de dragers ervan) maar uit genen volgt bijna nooit memen. Het is niet omdat men geboren is met Europese genen dat men Europese waarden heeft.

Memen worden aangeleerd. Taal, wat Europese culturen voor een groot deel uniek maakt, is sterk aan het veranderen. Taal is sterk verbonden aan peer groups (aldus Judith Harris) en het brabbeltaaltje dat veel migranten spreken – dit komt zowel omdat zij niet willen, niet kunnen of onvoldoende door de regering gemotiveerd zijn om Nederlands te leren – wordt mainstream in de steden. Zelfs autochtonen beginnen de mentaliteit van hun allochtone peers over te nemen, inclusief culturele gewoonten zoals de schaamtecultuur.

Je kan jezelf afvragen waarom bepaalde memen zich beter verspreiden dan anderen. Er zijn hier twee mechanismen: culturele selectie en biologische affiniteit. Culturele selectie is gelijkaardig aan natuurlijke selectie: er is een struggle for life bezig tussen de verschillende memen. Memen die vaker worden doorgegeven, gaan zich verspreiden over de populatie. Hoe meer “egoïstisch” de meme zich gedraagt, hoe meer het zich verspreidt.

De memen van de islam zijn zeer egoïstisch, ze gaan volledig ten koste van de dragers (tot en met zelfmoordaanslagen). De memen van het westen zijn altruïstisch want ze dienen de dragers en niet de meme zelf. Vooral het liberalisme is een bijzonder zwakke meme: omdat het de (potentiële) drager zeer veel keuzevrijheid geeft om het te verwerpen en slechte memen niet actief bestrijdt uit naam van het pluralisme.

Liberalen maken de fout te denken dat de keuze van memen rationeel gebeurt. Alsof memedragers rationeel tot de conclusie kunnen komen welke memen goed voor hen is en deze internaliseren. Mensen kiezen memen niet rationeel maar intuïtief. Ze matchen die met hun persoonlijkheid (openminded mensen zijn liberaal, gewetensvolle mensen zijn conservatief) maar ook op basis van een universele menselijke natuur.

Het is slechts een hypothese van mij dat in het begin de eerste menselijke cultuur en exacte match was met de aangeboren intuïties. Er was dus een harmonie van genen en memen, memen dienden de genen en andersom. Over de tijd divergeerden culturen van elkaar en van de originele cultuur. Ze werden meer en meer complex, de memen beginnen zich meer en meer te dissociëren van de genen. Dit heeft een kost: basale memen met een sterke genetische link zijn evident en hoeven niet aangeleerd worden, complexe memen moeten aangeleerd of gedwongen worden.

Het is pas sinds de Verlichting dat de cultuur totaal brak met de aangeboren intuïties. Memen zijn totaal rationeel gefabriceerd en zijn zelfs contra-intuïtief. Is religie nog iets dat intuïtief is (de evolutionaire achtergrond van religie bespreek ik hier), atheïsme is dat bijvoorbeeld al veel minder. Zonder kuddementaliteit of actieve opvoeding zouden de Verlichtingsidealen niet kunnen bestaan. Die memen zijn dus meer afhankelijk van hun relatieve frequentie in de populatie of door steun van de autoriteiten (ouders, scholen, overheden).

Het is nu net dat laatste dat door het postmodernisme en cultureel marxisme is kapot gemaakt. “Doubt is our product”, generaties van linkse ideologen hebben ongenadig ingebeukt op autoriteit. De ideeën van de bourgeoisie onderdrukken je, er is slechts relativisme. Er is ook wel degelijk veel “gaslighting” (Sietske Bergma), deels voor propagandistische redenen maar ook therapeutisch om de onvermijdelijke cognitieve dissonantie van postmodernen met de realiteit te counteren. Liberalen die elke vorm van morele opvoeding paternalisme vinden, deden een schepje bovenop. Daarmee zaag je de tak waarop je zit eraf.

Door de democratisering en liberalisering maken mensen keuzes op basis van hun aangeboren talenten. Dat is een positieve ontwikkeling. Dit is ook een tweesnijdend zwaard: mensen kunnen complexe, rationele memen zoals pluralisme, secularisme en liberalisme laten vallen voor intuïtieve, basale memen zoals conformisme, theïsme en absolutisme. Aldus is de kans reëel dat er een zelf-geïnduceerde “cultural genocide” staat te gebeuren, en dat de import van memedragers uit culturen met meer basale, intuïtieve genen dit proces bespoedigt.

Conservatieve omwenteling
Het is dus belangrijk dat liberalen en linksen met hun paternalisme- en relativisme-geneuzel uit de ministeriële kabinetten worden geranseld. We hebben dringend een scheut weerbaarheid nodig, “intolerantie voor de intolerantie” (Popperiaans credo) en superioriteitsgevoel, niet alleen in woorden maar ook daden.

Gemeenschapszin en cultureel bewustzijn zouden door de overheid uitgedragen moeten worden. Het verloederd godsdienstonderwijs dient zich terug bezig houden met het onderricht van de joods-christelijke waarden, met respect voor of tezamen met het humanisme. Gemeenschapsdienst zou verplicht moeten worden voor elke jongere na zijn/haar studies. Patriottisme zou meer een reflex moeten worden.

Godsdienstvrijheid mag geen excuus zijn om barbarij toe te laten. Neen aan de hoofddoek, neen aan de boerkini en andere misogyne praktijken. We moeten durven selectief gebedshuizen subsidiëren op basis van inhoudelijke criteria. Ondermijnende elementen moeten het land worden uitgezet, gaande van illegale criminelen, haatimams tot Syriëstrijders. Als het moet, moeten we de verbanning terug invoeren, personen die terugkeren riskeren een levenslange gevangenisstraf.

Immigratie moet vertrekken vanuit de culturele absorptiecapaciteit van het gastland, de noden van immigranten zijn daaraan ondergeschikt. Comptabiliteit van de migranten met het gastland is belangrijker dan eventuele economische criteria. Immigranten dienen hun burgerrechten stapsgewijs op te bouwen. Assimilatie wordt het uiteindelijke doel van het integratiebeleid. De dubbele nationaliteit wordt afgeschaft. Opvang van vluchtelingen gebeurt preferentieel in de buurlanden.

Kortom, er dient een conservatieve omwenteling te komen. Behoudgezindheid en zelfbehoud dient de prioriteit te zijn van beleidsmakers.

Conclusie
De “white genocide” theorie is totaal ongeloofwaardig. Er is geen geheimzinnig complot, geen grootst “Kalergi plan”. Er zijn slechts linkse kuddedieren, opgesloten in hun eigen bubbel die blind naar de eigen afgrond lopen. Er is enkel een risico op een “cultural genocide” door slechte kennis van memetica en sociale psychologie. Onze samenleving dient meer conservatief te worden als het wil overleven. Anders zal door de macht van het getal West-Europa in snel tempo islamiseren.

10 reacties

 1. reageerbuis schreef:

  Ik heb mijn neiging om stukken die in slecht Nederlands geschreven zijn te negeren deze keer kunnen onderdrukken. Het aantal grammaticale fouten, dat dit betoog ontsiert, is ontstellend en maakt het lezen tot een ergernis.
  De auteur gaat volledig voorbij aan het belang dat nog steeds in Europese kringen aan Coudenhove-Kalergi gehecht wordt. Hij was de eerste die de Karel de Groteprijs in ontvangst mocht nemen (1950). Sinds 1978 wordt elke twee jaar in Wenen de Coudenhove-Kalergiprijs uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk maakt voor de eenwording van Europa. De laatste winnaars waren Angela Merkel in 2010, Herman van Rompuy in 2012 en Jean-Claude Juncker in 2014. Die voor 2016 heb ik nog niet kunnen vinden. Het bestaan van deze prijs wijst erop dat C-K’s ideeën nog altijd leidend zijn.
  Als hij een zieke geest had, dan zouden de winnaars er geen prijs op gesteld hebben hem in ontvangst te nemen. Veel van zijn boeken zijn op internet te vinden. Hij is vooral bekend om zijn idee de Europese naties op te heffen en te vervangen door een Europees volk door middel van massale immigratie van Afrikanen en Aziaten. We zien het gebeuren. De Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, pleitte in een paginagroot artikel in Die Zeit van 9 juni 2016 voor huwelijken van Duitsers met immigranten en tegen die van Duitsers onderling. Europa moest afzien van afscherming (Abschottung) aan zijn buitengrenzen. Nicolas Sarkozy verklaarde als president van Frankrijk dat vermenging van rassen een plicht is voor de Fransen. “Omvolking” is een begrip geworden.
  Wie nog niet overtuigd is leze de resolutie van het Europese parlement in Straatsburg van 22 april 2009. Dan vallen de schellen je van de ogen.
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0257&language=NL&ring=A6-2009-0251
  Zie verder mijn commentaar op het stuk van Frans Groenendijk van 3 juni op deze site.

 2. Bob Fleumer schreef:

  De hele problematiek is terug te brengen tot de verregaande lafheid van Rutte en zijn regering met medewerking van de beide kamers om gewoon de grondwet en de wetten van dit land te handhaven.
  Alle jurisdictie die is overgedragen aan de EU was/is landverraad en is reeds zo ver gevorderd dat onze grondwet een soort blindedarm is geworden.

 3. Cool Pete schreef:

  @reageerbuis: ik stem helemaal in met uw reactie.

 4. De Mondige Student schreef:

  Beste reageerbuis

  Er is absoluut geen bewijs dat de heer Kalergi enigszins invloed heeft op het denken van Van Rompuy en Merkel. U vertrekt vanuit het feit dat deze twee personen deze prijs ontvangen deze a posterio het gedachtegoed van die man delen. “De veronderstelling dat je subjectieve intenties kunt afleiden uit objectieve gebeurtenissen”, dus. Kalergi wordt vooral herinnerd vanwege zijn Paneuropese Unie en minder voor zijn rassenvermengingstheorieën.

  Eerder dat deze twee personen het sinister plan van Kalergi uitvoeren, is het waarschijnlijker dat deze personen in een linkse politiek-correcte bubbel zitten. Zij hoppen dus op de bandwagon dat heerst in deze globalistische, multiculturele middens. Zij staan ook voor de import van immigranten zodat oppervlakkig gezien een overeenkomst bestaat met Kalergi maar dit berust geheel op toeval.

  Er is geen bewijs dat er enigszins een vorm van rassenvermenging gebeurt. Het aantal interraciale huwelijken zijn betrekkelijk laag. Dat is ook niet de bedoeling van links. Links geeft enkel om de memen van de immigranten, die zij exotischer en authentieker vinden dan het verdorven Westen. Links hamert juist op segregatie dan op integratie. Omvolking berust eerder op de demografische verdringing van autochtonen door het hoger geboortecijfer dan genetische vermenging.

 5. Cynicus schreef:

  .Culturen uitwissen is echt een soort communisme. Dat communisme wil een soort eenheidscultuur.

  Een soort globalistisch Joepieland

 6. Cool Pete schreef:

  Verder:

  Er hoeft mijns inziens, geen komplete theorie / beweging / complot o.i.d., te zijn voor een verschijnsel als bijvoorbeeld: om-volking, culturele verdringing, maatschappelijke verdringing, of – ultimo – ‘white genocide’.
  Inzake dit laatste:
  – zwarte “social justice warriors” en aanverwante groeperingen,
  roepen openlijk: “kill all whites”.
  – de gekleurde rassen hebben niets tegen rassen-discriminatie, en hebben wereldwijd
  een barre hekel aan-, t/m haat tegen, het blanke ras.
  – 1,5 miljard mohammedanen zijn fundamenteel voorstander van een ‘white genocide’,
  want: “indfidels” …….
  ‘k Zou er dus maar niet al te gerust op zijn.

  Net zo min als assimilatie en integratie [veel ] plaatsvindt, blijkt [ inter-raciale ] vermenging amper te gebeuren. En waarom ook ? Het zou maar leiden tot totale
  eenvormigheid ! [ Eenvormigheid is biologisch een zwakte.][ Soosjialisme leidt tot
  gelijkschakeling = eenvormigheid … ]
  NU kunnen we juist allemaal elkaars verschillen blijven waarderen en respecteren !!!!
  Dit is de ECHTE betekenis van ‘diversiteit’.

  Het kernpunt bij dit ALLES is: WEL OF GEEN DWANG.

 7. reageerbuis schreef:

  Als ik een dier zie dat kan vliegen, waggelt bij het lopen en kwaakt, concludeer ik dat het een eend is. Natuurlijk is dat subjectief. Een ander kan vinden dat het een gans is met een vreemde tongval. Toch brengt zo iemand me niet tot andere gedachten. De verschijnselen van de nogal abrupt begonnen massa-immigratie van Aziaten en Afrikanen worden ondersteund door uitspraken van Europese leiders uit heden en verleden. Voor het oog wordt de indruk gewekt, dat er maatregelen tegen de invasie worden genomen, maar in de praktijk gaat ze gewoon door langs andere wegen. De enige die de stroom echt tegenhield was premier Orbán van Hongarije, die volgens het verdrag van Dublin geen asielzoekers hoefde op te nemen, die uit een ander EU-land van eerste aankomst, met name Griekenland, kwamen, maar daarvoor werd verguisd door de EU-leiders. Merkel reageerde met „Wir schaffen das” en deed geen enkele moeite om hem in te dammen. Ook Juncker stond er volledig achter en bedreigde landen die geen quotum op wilden nemen. Dat deze personen samen met de van het toneel verdwenen Van Rompuy de Coudenhove-Kalergiprijs hebben gekregen kan objectief toeval zijn, maar subjectief vind ik dat wat té toevallig, ook gezien de uitspraken van Schäuble, Sarkozy, Mogherini en anderen. Schäuble komt bovendien met een absurde drogreden aan, namelijk dat de Europeanen anders te lijden krijgen van inteelt. Het zijn juist de islamitische immigranten, die aangespoord door Mohammed trouwen met verwanten, wat tot degeneratie leidt. In de resolutie van 22 april 2009 staat onomwonden dat Europa in 2050 60 miljoen immigranten (in de arbeidzame leeftijd) nodig heeft om de vermindering van de beroepsbevolking te compenseren. Dat dit ook weer een misleiding is, blijkt uit het feit, dat bijna niemand van de immigranten aan het werk komt.
  De Europese Unie is overigens niet alleen op ideeën van Coudenhove-Kalergi gegrondvest; vele anderen, ook nationaal-socialisten als Hallstein, Globke, Funk en Kiesinger, stonden aan het begin.

 8. Cool Pete schreef:

  Naast het Coudenhove-Kalergi plan, dat gezien de prijs-aanvaardingen bij de ontvangers wel degelijk ” in aanzien” staat,
  wil ik wijzen op: bijvoorbeeld:
  – [“EEG”-] resolutie van Straatsburg, 1975: o.a.: een soort: ‘oil for immigration’.
  – [“EG”-]resolutie van Barcelona, 1995: o.a.: een soort: ‘cultural and religious exchange and promotion’.
  – “Verenigde Naties”: Agenda 21
  – “Verenigde Naties” : Agenda 2030
  die beide wereldwijde massa-immigratie promoten.

  Plus de constatering van de vraag of zulke “internationale afspraken / verdragen”
  wel enige rechts-geldigheid hebben !
  Al zulke afspraken / verdragen zijn zelden / nooit door nationale parlementen
  goedgekeurd. En nogal eens per referendum afgewezen.
  Ook is de inhoud, in wezen in strijd met de Grondwet van de landen,
  want er worden, onder andere, allerlei vormen van overdracht en afschaffing van soevereiniteit in bepaald: met alle maatschappelijke en culturele gevolgen aandien.
  Ze zijn TOTALITARISME in zuiverste vorm …………

 9. Cool Pete schreef:

  Als zij-sprong, wil ik het volgende nog vermelden:
  Omdat we het hier hebben over zaken als “ras” en “[on-]gelijkheid”:

  – Alleen voor de rechtvaardige !!! wet / Grondwet,
  geldt elk mens als “gelijk” = gelijkwaardig. Dat is: rechtvaardigheid.
  – In werkelijkheid zijn alle mensen verschillend. In biologisch, psychologisch, cultureel
  opzicht, enz, zijn alle mensen ongelijk; en dat is juist onze kracht.

 10. Cool Pete schreef:

  En om het af te maken: als acrobaten-sprong:

  man ——– vrouw

  – gelijkwaardig
  – volkomen ongelijk, verschillend. Mooier is er niet.