DE WERELD NU

Waarom de term deugbrigade niet deugt

Frans Timmermans

Alsof mensen die hun eigen ‘deugen’ demonstratief overal etaleren, constateert Frans Groenendijk nu ook de tendens het ‘deugen’ in te zetten voor de eigen carrière. Maar deugt die deugbrigade wel?‘Deugen’ wordt tegenwoordig nogal eens gebruikt als vertaling van het Engelse begrip ‘virtue signalling’. Dat Engelse begrip is al beter, maar het doen voorkomen dat je deugt [1], is niet het grootste probleem met PvdA-ers, BN-ers en mensen die daarop (willen) lijken. Vele malen ernstiger is het wanneer het louter dient als opstapje om anderen te gaan demoniseren.

deugbrigadeHet is intens treurig wanneer je een illegale immigrant die je eigen dochter vermoordt, daarna als slachtoffer van omstandigheden wenst te omarmen. De extreem verwarde ouders van Renske Hekman, die – volgens Kim Bos en Mira Sys van de VanderMeerschbode “.. ervoor [kozen] om niet „in woede de mindere kanten van Samarie te benadrukken”.” – doen het echter niet voorkomen alsof de politieman, die ook door die “man met mindere kanten” vermoord werd, de eigenlijke schuldige was.

Ongeveer tegelijkertijd met het hysterische Bekende-Nederlander-gedeug tegen Trump, in verband met kinderen die door illegale immigranten meegesleept worden op hun criminele pad [2], stuitte ik op een frappant voorbeeld van een PvdA-er die zo’n opstapje gebruikte in de Provinciale Staten van Overijssel. deugbrigade

De betreffende vergadering, van 20 juni, ging over de zogenaamde perspectieven-nota: in wezen de lange termijn visie van de zittende coalitie (van CDA, VVD, D66 en CU) waarin ook zaken worden vastgelegd voor de komende coalitie (na de PS-verkiezngen maart 2019).

In het coalitie-akkoord voor 2014-2019 was er nog sprake van werkgelegenheid als speerpunt, nu is het een en al energietransitie, duurzaamheid en dergelijke dat de klok slaat. Op voorstel van de Partij van de Dieren wordt er zelfs iets aan toegevoegd over zogenaamde klimaatvluchtelingen …

Voordat ik naar de hoofdstad van de provincie toog, had ik me voorgenomen om niet alleen te luisteren naar wat inhoudelijk zoal aan de orde kwam, maar beslist ook te kijken naar de insteek van de verschillende partijen en naar de manier waarop ze met elkaar omgaan. Behalve enkele amendementen worden er ook flink wat moties ingediend. Sommige door drie, vier, vijf, eentje door zelfs 9 van de 11 fracties, samen goed voor een meerderheid van 41 van de 47 zetels …

De PVV-fractie, die hier vijf mensen telt, dient ook enkele moties in. Om redenen die mij niet duidelijk worden allen echter pas in de tweede termijn. Een daarvan heeft betrekking op thorium als energie bron, een andere op investeringen in ‘driebaanswegen’, zoals die bekend zijn van net over de grens met Duitsland. Het vreemde is dat fractieleider meneer Veltmeijer zèlf aangeeft dat de thorium-motie eigenlijk een ‘motie vreemd’ is.

Die rare term ‘motie vreemd’ is een – op zichzelf ook al ergerlijke – afkorting van de aanduiding ‘vreemd aan de orde van de vergadering’. In de praktijk zijn het vooral moties met een opzet als ‘we hebben in die en die krant dit en dat gelezen, en nu stellen we voor dat de volksvertegenwoordiging hier haar emotie over uit‘. Anders gesteld: het zijn een soort moties die laten zien dat men in de provincie-hoofdstad graag deugt. De reacties op deze specifieke motie zijn opmerkelijk.

De eenmansfractie van 50+, meneer Kerkhof, acht de motie bespreekbaar, maar vindt dat de PVV niet de goede argumenten gebruikt. Een beetje vreemd, maar niet schokkend. Opmerkelijker is de reactie van VVD-er Fens. Hij herinnert de PVV-er er aan dat met betrekking tot dit onderwerp er eerder is samengewerkt door de fracties van VVD, D66 en PVV! Er kan toch wel een vervolg komen op de informatieve bijeenkomst die gehouden is? Meneer Veltmeijer is uit het veld geslagen door deze opmerking. Hij reageert met dat de ontwikkelingen op dit terrein hem niet snel genoeg gaan maar hij is ook blij dat de VVD verder wil met de samenwerking.

Ik ving er al eerder signalen van op: Statenleden van andere partijen die lijken te worstelen met de vraag of ze nu wel of niet zullen proberen fatsoenlijk om te gaan met de PVV-fractie. Omgekeerd lijkt de PVV-fractie er ook min of meer van uit te gaan dat ze niet helemaal serieus genomen wordt. Bij een eerdere interruptie wordt Veltmeijer besmuikt uitgelachen door andere Statenleden.

Interim-Commissaris van de Koningin – D66-er Boele – doet op zijn eigen schandalige wijze zijn best om het anti-PVV-sentiment aan te wakkeren: hij begint te balken over de orde van de vergadering wanneer Veltmeijer het waagt terloops het verband te benoemen tussen de financiële problemen van gemeentes en de kosten voor de bijstand vanwege de immigratie [3]. Meneer Reesink van het CDA komt met een best zinnige vraag – op welke termijn kan het inzetten op thorium een serieuze bijdrage leveren aan de energie-productie? – maar koppelt daar een merkwaardige sneer aan: kan Veltmeijer de landelijke PVV op dit thema niet sterker aansporen?

Maar bij de PvdA worstelt men niet. Nooit, kennelijk. In zijn toelichting bij de PVV-motie over driebaanswegen heeft, Veltmeijer het erover gehad dat het gevaarlijk is wanneer weggebruikers zich ergeren aan de ‘slakkengang’ van bejaarde weggebruikers en dan gaan passeren; op de huidige tweebaanswegen. Per interruptie leest fractievoorzitter De Bree Veltmeijer hierover de les. Zijn insteek is overduidelijk: meneer Veltmeijer heeft door het gebruiken van dit verschrikkelijke woord en dus van een foute toon, bewezen dat hij niet deugt.

Straks gaat u, wanneer ouderenwoningen op de agenda staan, nog spreken over slakkenhuizen“.

Meneer Veltmeijer heeft geen verweer. Niemand anders tikt de zelfingenomen PvdA-er op de vingers.


NB: De afbeelding boven dit stuk is gebaseerd op een cartoon van de onvermoeibare Yaakov Kirschen, artiesten naam: DryBones. Hij schreef er zelf als commentaar bij: “I’m getting really tired about CNN’s non-stop war with President Trump, so I did today’s silly cartoon to make myself feel good.”


  1. Wanneer we de Koran mogen geloven, keurde zelfs Mohammed het af: de indruk proberen te wekken dat je deugt; bijvoorbeeld door rond te bazuinen dat je aalmoezen geeft.
    Mijn boek Islamofobie? Een nuchter antwoord bevatte ook een “Seculiere bespreking van de Koran”. Ten behoeve daarvan had ik die tekst vers voor vers ingedeeld over categorieën problemen. Ik vond ook enige positieve passages: dit was er een van.
  2. Het gaat hier om illegale, dus criminele immigranten. Ik gebruik de term ‘meeslepen’ omdat een deel van de kinderen niet tot het gezin van de ‘begeleidende’ volwassene(n) behoort. Bij een deel van de kinderen die de grens tussen Mexico en de VS oversteken bestaat onduidelijkheid over de identiteit. Bedenk dat wanneer je – zelfs binnen de EU – als één van de ouders samen reist met je eigen kind, je aan dient te tonen dat dit met toestemming is van de andere ouder.
  3. Deze meneer Staal wordt zeer binnenkort vervangen door Andries Heidema. De allereerste ChristenUnie-man in zo’n functie toevallig nu de ChristenUnie voor het allereerst in haar bestaan deel uitmaakt van en kabinet.