DE WERELD NU

Voor wie is de rechtsstaat eigenlijk bedoeld?

klimaat

Deze fundamentele vraag wordt graag genegeerd door mensen die vinden dat wetgeving universeel dient te zijn, en de rechtsstaat daarom niet ter discussie kan staan. Daarmee verraden ze te vinden dat er maar één goed stelsel is dat correcte wetgeving verzekert: het hunne.

Volstrekte onzin natuurlijk, maar zullen veel mensen zijn die vinden dat ik deze vraag te fundamenteel wil benaderen om mijn puntje te maken± dat sleutelen aan de rechtsstaat een kwestie van smaak is, niet van aloude onaantastbare principes. Daarvoor kun je teruggrijpen naar de Gouden Regel van Kant, maar dat impliceert dat er in het niet zo verre verleden nog geen rechtsstaat bestond. Dat de middeleeuwen (in dit verband de periode tussen de schepping en de vestiging van de rechtsstaat circa 1800) pas zo’n tweehonderd jaar geleden eindigden, dus.

Kort na de schepping (vergeef me deze flippancy) leefden de mensen in stamverbanden, en daarbinnen was duidelijk wat ieders rechten en plichten waren. De eerst bekende codificatie van dat gewoonterecht werd gedaan door Hammoerabi, en sindsdien bestaat er recht waarop mensen kunnen wijzen als men het niet eens is met een beslissing die hun levensgeluk aantast. Dat recht is een eigen leven gaan leiden, en volgens de fundamentalisten van de rechtsstaat werd dat volwassen met de invoering van de Rechten van de Mens – die geacht worden universeel te zijn.

Hiermee werd wel degelijk een discrepantie tussen woord en gedachte geschapen, en een waarvan men ten tijde van de verkondiging er van niet volledig bewust was. Wamt die universele rechten van de mens werden geacht te gelden voor de ‘Europese mens’, en dankzij de Franse Revolutie eigenlijk vooral de Franse Europeanen. Dat de guillotine elke tegenspraak smoorde is een kleine ironische voetnoot waaraan moderne revolutionairen niet graag herinnerd worden, tenzij men hen en hun ideeën te na komt. Zie het verschijnsel Antifa.

Dat de diverse mensenrechten ook onderling nog enige strijdigheden opleveren is voor logisch denkende mensen een bewijs dat ze niet universele kunnen zijn, maar juristen vinden dat iemand ze dan maar tegen elkaar af moet wegen, teneinde de juiste uitspraak te kunnen doen. Gezien het ontbreken van totaal objectieve rechters is dat een praktijk die verdacht veel lijkt op de principes van een godsgericht, waarvan de meest waarachtige voorbeelden zich het best laten kenschetsen als dobbelen met God.

Maar dat beantwoord niet de fundamentele basis van de vraag: waarom krijgen buitenstaanders ook volledige rechten als ze hier verder geen deel aan onze rechtsstaat hebben?

Dat buitenstaanders onder de lokale wetten werden gebracht was eerder een kwestie van common sense dan van willen en weten. Hier gelden onze regels is de praktische oplossing voor het dilemma dat niet iedereen op de hoogte kan zijn met lokale gebruiken en afspraken. Zo lang dat geen misbruik op grote schaal oplevert is dat geen probleem. Maar de problemen ontstaan als je je rechtsstaat – in welke vorm dan ook, al dan niet opgetuigd met sociale voorzieningen en wat niet al, moet gaan toepassen op nieuwelingen die zich niet houden aan de uitgangspunten van onze wetgeving, maar er wel de vruchten van plukken als dat hen beter uitkomt.

Net zoals je niet onbeperkt profiteurs kunt toelaten als je je sociaal stelsel wilt kunnen blijven financieren, zo kun je evenmin je rechtsstaat in stand houden als met de uitgangspunten daarvan daarmee op grote schaal de hand wordt gelicht.

8 reacties

 1. jan schreef:

  Vreemd genoeg bedacht ik mij dat de rechtstaat werkt voor links, import en eu.
  Nou ok ook voor een kleine laag, elite. Als verzamel begrip.
  De rest mag toezien, betalen en de bekhouden.

 2. Voight-Kampff schreef:

  Antwoord: voor de consumenten!

 3. Voight-Kampff schreef:

  De rechtsstaat is helaas redeloos verloren, beste Juvenalis.

  Kunt u uw gedachten eens laten gaan over de post-rechtsstaat periode?

 4. Cool Pete schreef:

  De rechtstaat is er voor iedereen.
  De democratie is er voor iedereen.
  De vrijheid van meningsuiting is er voor iedereen.

  Wat is uw probleem ?

 5. Voight-Kampff schreef:

  @ Cool Pete. Het probleem waar we hier in de Nederlandse rechtsstaat Nederland mee worden geconfronteerd is tweeërlei:
  – De macht van de staat wordt niet door het recht beperkt wegens fouten in het systeem van de staatsinrichting (heb ik eerder in detail over bericht);
  – Het mederendeel van het volk (consumenten) voelt zich prettig in een dienende rol en onderwerpt zich graag aan de heersers (ambtenaren) in de politiek gezien de uitslag van de recente parlementsverkiezingen.

  Dus, de rechtsstaat, de democratie en de vrijheid van meningsuiting zijn in praktische zin het eigendom van de ambtenaren. En daar zijn ze zeer uitgesproken over. Als laatste kan je de heersers het verwijt van non-transparantie maken.

  Stay cool Pete.

 6. Voight-Kampff schreef:

  Het volk is apathisch en de ambtenaren (van kabinet, parlement en justitie) zijn onaantastbaar.

  Ik vrees dat dit in het kort de toestand van de twee actoren in de Nederlandse rechtsstaat is.

  Sterkte Cool Pete!

 7. Cool Pete schreef:

  @Voight-Kampff: bedankt voor de wensen.

  Mijn korte reactie:
  De rechtstaat is er voor iedereen
  De democratie is er voor iedereen
  De vrijheid van meningsuiting is er voor iedereen
  moet opgevat worden, met alle serieuze betekenissen: bijvoorbeeld:

  – In de rechtstaat heeft de burger rechten EN plichten; in de rechtstaat houden alle
  overheids-instellingen zich aan hun verantwoordelijkheden en aan alle wetten en vooral aan de Grondwet.
  – In de democratie mag elke volwassene mee-beslissen, zodat besluiten overeen komen met de overtuigingen van de mensen; besluiten opleggen / afdwingen, werken altijd
  averechts en lopen altijd fout af. Democratie is zelf-corrigerend.
  – De vrijheid van menings-uiting waarborgt de vrije nieuws-garing, niets mag
  geheim gehouden worden, overal moet op geantwoord worden, de vrijheid van meningsuiting-uiting, het open debat: zodat onrecht en wantoestanden worden voorkomen, en iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

  Deze drie, bij elkaar horende !!! , uitgangs-principes zorgen voor
  een redelijke en open samenleving.
  De laatste decennia wordt op vreselijke wijze de hand gelicht met deze uitgangs-punten;
  door politieke criminelen.
  De rampen zijn dan ook niet te overzien en amper nog op te lossen …….

  – Graag zie ik meer mensen hier reageren.-

 8. Voight-Kampff schreef:

  @ Cool Pete. U bent een romanticus en dat siert u. Ik bevind me in ieder geval in goed gezelschap.