DE WERELD NU

Satelliet-democratie en het einde van onze democratische rechtsstaat

regerende politici

Voor veel Nederlanders zijn de woorden democratie en rechtsstaat nog steeds enigszins synoniem. Maar door internationalisering en supranationalisering dekt de vlag de lading niet meer.

Kort gezegd wordt met de term rechtsstaat bedoeld dat de overheid mensen gelijkelijk behandelt en zich daarbij baseert op de wet. Een rechtsstaat inclusief de soms apart vermelde rule of law (het aspect dat ook de overheid zich aan de wet houdt) heeft echter niets van doen met democratie en kan prima samengaan met een dictatuur.

Is er eigenlijk nog wel verschil tussen de op suprematie gebaseerde relatie van de vroegere Sovjet-Unie met de zogeheten satellietstaten als Polen of Tsjecho-Slowakije of Hongarije of Mongolië toen, en de dwingende relatie van de EU onder leiding van de Duitsers jegens diezelfde landen en jegens ons in Nederland thans?

De laatste decennia wordt onze nationale democratie steeds verder op afstand geplaatst door de steeds verder uitdijende macht van de machtshongerige EU en andere internationale en supranationale verdragen, die zoals bijvoorbeeld de mensenrechtenverdragen vaak helemaal niet bedoeld waren als een hard wettelijk kader, doch als een softe utopie.

Maar zo wordt ook steeds duidelijker hoe ondemocratisch de EU is:

 • De sneue Britten die helemaal geen lid meer willen zijn, worden bijna drie jaar lang tot maart 2019 en misschien zelfs tot in 2021 tegen hun zin door Brussel gegijzeld en de wil opgelegd, zoals vroeger de landen in Oost-Europa de Comecon en het Warschaupact niet mochten verlaten;
 • Met geld van de Amerikaan Soros beïnvloeden ongecontroleerde actiegroepen met de chique betiteling NGO het EU-beleid in de richting die de EU wil, zodat bijvoorbeeld tegen onze wens in land onder water wordt gezet en ons eeuwenoude cultuurlandschap wordt vernield tegen de zin van de mensen die hier wonen.
 • Politieke ideologieën van de burgers worden door de wet van de grote getallen terzijde geschoven: in ons land wordt momenteel de politieke boventoon gevoerd door liberalen, maar wij worden in het Europees Parlement overstemd door EVP’ers en socialisten;
 • De mensen in Zuid-Europa zijn door het Duitsland-centristische Euro beleid inmiddels zo verarmd dat ze hun bezittingen moeten verkopen en hun landen worden door de EU verplicht hun infrastructuur en nutsbedrijven in de uitverkoop te doen tegen de wil van de bevolking;
 • En de MOE-landers worden door de EU niet-Europese migranten-quota opgedrongen waar de bevolking en hun eigen parlementen tegen zijn.
 • Enz., enz., enz. Dat is uiteraard allemaal helemaal geen democratie.

Een parlementariër zien en spreken we nog weleens, maar heeft u ooit een rechter ontmoet van de hoven in Straats- of Luxemburg? En kent u überhaupt een naam? Hun vonnissen hebben evenwel vaak meer beleidsimpact dan normale wetgeving. Montesquieu draait zich om in zijn graf. Verder werken die hoven vertragend, verstarrend, en selectief want slechts grote bedrijven èn de allerarmsten met een gesubsidieerde advocaat hebben het geld om bij zo’n internationaal hof een uitspraak aan te vechten. Dat past niet in een rechtstaat, en omdat deze klassenjustitie al zo lang duurt, hebben we dus ook hierdoor geen echte rechtsstaat meer.

Maar er is nog veel meer zogenaamde extraterritoriale jurisdictie: Ook in de gewone rechtsspraak is het aantal buitenlandse links van rechtzoekenden en criminelen sterk toegenomen zodat onze Nederlandse rechters het normaal beginnen te vinden rekening te houden met allerlei opgerekte verdragen, buitenlandse regels en contracten en die blijmoedig toe te passen. En dat is koren op de molen der eurofielen die toch al alles gelijk willen schakelen zoals leger, pensioenen, onderwijs en fiscaliteit en streven naar uniforme civiele- en strafwetten in de hele EU, waarvoor in het Verdrag van Lissabon in 2009 de sluizen zijn opengezet.

Maar dat alles is volledig tegengesteld aan onze Nederlandse democratische mores:

Wetten dienen te zijn gebaseerd op de mening van het volk, zoals gevormd door permanente uitwisseling van opinies middels de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en vergadering en een pluriforme vrije pers en internet, en geuit via vrije en geheime verkiezingen die ook passief voor allen zonder trubbels toegankelijk zijn.

En democratische besluitvorming is alleen maar democratisch indien dat zo dicht mogelijk bij betrokkenen gebeurt: de mensen in hun dorp kiezen de gemeenteraad, die in de provincie het provinciaal bestuur en allen het parlement en indirect de regering.

De conclusie is duidelijk:

We zijn beland in een satelliet-democratie en in satelliet-rechtspraak, waar we in het geniep sluipenderwijs afhankelijk zijn gemaakt van de internationale en supranationale organisaties, extra territoriale jurisdictie, en verdragen en de luimen van overheden en rechters in andere landen, honderden en soms duizenden kilometers van ons vandaan, die vaak niets weten van Nederland, maar die wel buiten ons om bekokstoven hoe wij in ons land met elkaar omgaan en die onze regering en rechterlijke macht de wet voorschrijven.

Net zoals de Oost-Europese landen als satellieten van de Sovjet-Unie moesten dansen naar het pijpen van de communistische Opperste Sovjet in Moskou, zo zijn wij Nederlanders gedegradeerd tot onmondige marionetten van de eurofielen in de Brusselse dwangburcht op het Schumanplein. Wordt 2018 ons Nederlandse 1989?


Dit artikel verscheen eerder op Polderland

8 reacties

 1. wim schreef:

  Midden in de roos! Bedankt Nicolette voor de manier waarop je wat velen ervaren en voelen onder woorden hebt gebracht en samenvat in de treffende vergelijking met de situatie weleer in de satellietstaten van de Sovjet-Unie

 2. Teunis schreef:

  He wat jammer dat onze liberalen van VVD66 worden overstemd door EVP’ers als Kurz en Orbán.

 3. Bob Fleumer schreef:

  Of samenwerking op EEG niveau of uit de EU meer smaken zijn er niet.

 4. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  Al jaren, schrijf ik hier hardop:
  – in hoeverre zijn internationale / supranationale
  verdragen / regelgeving / intentie-verklaringen / afspraken / uitspraken e.a.
  überhaupt RECHTSGELDIG ?
  – mogen dergelijke afspraken, de Grondwet ‘over-rulen’ ?
  – mag een aangenomen motie in de 2e- en 1e Kamer,
  andere wetten en de grondwet ‘over-rulen’ ?
  – wat is het juridisch mandaat van de V.N. , of van dat “EU”-konstrukt ?

  Juristen laten hier onaanvaardbare steken vallen.
  De nationale- en zgn. “supra- / internationale” “rechts”-regelgeving, is:
  – strijdig met andere [ nationale ] wetgeving
  – een gatenkaas geworden
  – zo algemeen gesteld, dat men er alle kanten mee uit kan [ supra/internat. ]

  Rechts-zekerheid en rechts-gelijkheid zijn grotendeels afgeschaft.

  Een CONSTITUTIONEEL HOF is HOOGST NOODZAKELIJK –
  om de onafhankelijke, democratische rechtstaat te herstellen.
  De Nederlandse wetgeving en de Grondwet, moeten hoognodig opgeschoond worden.
  De Franse- en de Amerikaanse Grondwet, zijn goede voorbeelden.

 5. Johan P schreef:

  Uitstekend verwoord.
  En het feit dat internationale verdragen, gesloten tegen de wil van de bevolking en zonder mogelijkheid om die te toetsen of herroepen, boven de eigen grondwet worden geplaatst betekent feitelijk dat de grondwet niet meer is dan een decoratie.
  Zoals ik eerder al een heb opgemerkt, het is hoog tijd het volledige stelsel te herzien.
  Een nieuwe grondwet moet worden gevormd en deze dient een aantal bepalingen te bevatten die nu afwezig zijn, voornamelijk doordat de huidie situatie met geen mogelijkheid voorzien kon worden ten tijde van het schrijven.
  Een aantal punten die ik terug zou willen zien zijn
  – referendum (dwingend) zoals ook de Zwitserse wetgevng die kent om de bevolking de kans te geven de politiek te dwingen een bepaalde koers te varen, of een genomen beslissing te laten herroepen.
  – meerdere gekozen posities, waarbij aan de kandidaat meer eisen worden gesteld dan nu, o.a. minimaal 5 jaar ervaring in een commercieel bedrijf (op een niet-management functie), geen dubbele nationaliteit etc.
  – constitutioneel hof, dat toeziet op handhaving van de grondwet boven andere wetten en verdragen en eventuele aanpassingen aan de grondwet

 6. Cool Pete schreef:

  @Johan P: helemaal mee eens.

  Wanhopig vraag ik me al jaren af, waar die juristen, die ONAFHANKELIJK DENKEN /
  MET KARAKTER, EN MET GRONDIG EN TIJDLOOS INZICHT IN RECHTVAARDIGHEID ,
  toch zijn ???

 7. N.W.O. Never schreef:

  De EU is geen democratisch gekozen orgaan en de bestuurders worden ook niet democratisch gekozen. Referenda in NL worden eenvoudig terzijde geschoven.
  Met de vorming van de EU heeft een enorme verschuiving plaats gevonden van de macht naar banken en multinationals (Bilderberg groep) met een enorme verrijking van de banken en multinationals ten koste van de burgers (die niet minder zijn dan slaven). De werkwijze van de EU (=Bilderberggroep) maakt met de dag duidelijker dat de EU niet de belangen van de burger centraal heeft staan maar een fascistische staat onder een kleine heersende klasse (lees Rothischild). In de USA is een enorme operatie gaande de macht van de NWO te breken. In de EU staan we aan de vooravond van een soortgelijke operatie. Wordt wakker.

 8. JohnC schreef:

  De EU is geen democratisch gekozen orgaan en de bestuurders worden ook niet democratisch gekozen. Referenda in NL worden eenvoudig terzijde geschoven.
  Met de vorming van de EU heeft een enorme verschuiving plaats gevonden van de macht naar banken en multinationals (Bilderberg groep) met een enorme verrijking van de banken en multinationals ten koste van de burgers (die niet minder zijn dan slaven). De werkwijze van de EU (=Bilderberggroep) maakt met de dag duidelijker dat de EU niet de belangen van de burger centraal heeft staan maar een fascistische staat onder een kleine heersende klasse (lees Rothischild). In de USA is een enorme operatie gaande de macht van de NWO te breken. In de EU staan we aan de vooravond van een soortgelijke operatie. Wordt wakker.