DE WERELD NU

Het referendum over de AIVD-MIVD-sleepwet en het Verdrag van Prüm

Sleepwet

Het geloof in, en de omgang met internationalisering en digitalisering is voor de meeste mensen best ingewikkeld, en daarom camoufleert men – inclusief politici – zijn onkunde achter holle quasi-ideologische frasen zoals ‘de moderne tijd is niet tegen te houden.’ De discussie over de Sleepwet is een goed voorbeeld.

De gevolgen van de ondemocratische en onverstandige invoering van de Euro[1] bleek helaas geen leermomentje: in 2005 sloten we direct daarop met een aantal andere Europese landen het Verdrag van Prüm om terrorisme, internationale criminaliteit en illegale immigratie te bestrijden. En ook hier blijkt dat verdragen en wetgeving meestal geen probleemoplossers zijn: terrorisme, internationale criminaliteit en illegale immigratie zijn alleen maar gestegen. Inmiddels zijn 14 landen lid. Het gaat onder meer. om de uitwisseling van allerlei databanken zoals DNA en de Eucaris-structuren en het toelaten van schietende politie-agenten uit andere landen.

Dat Prüm-verdrag staat los van de EU, en wordt ook wel Schengen III genoemd. Denemarken (en het V.K.) heeft – zoals wel vaker – een opt-out bewerkstelligd. Maar niet-EU landen zoals Noorwegen en IJsland zijn wel toegetreden.

En wat deden de nep-politici in 2008 bij de stemming in onze Eerste Kamer? Vroegen ze zich af of het wel een goed idee is om al onze privacy gevoelige informatie te delen met landen in de Balkan en in de zuidoostflank van de EU? Nee, de dames en heren senatoren namen de wet aan per hamerslag, zonder stemming.

En nu bij de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werd er wel gediscussieerd, maar een van de speciale aandachtspunten van onze senatoren schoot er bij in: er op toezien dat belangen van burgers niet worden geschaad.  En dat is wel degelijk het geval als slecht gecontroleerde overheidsdiensten zoals de AIVD en de MIVD de bevoegdheid krijgen om de bewoners van hele stadswijken of van hobby-groepen op Facebook structureel af te luisteren, en hun gegevens te bewaren en te delen met organisaties in andere landen waar we geen enkel zicht ophebben, zoals die in de Prüm-landen èn de landen die nog gaan toetreden.

De verzamelde informatie zal gedeeld worden met andere Navo-landen, dus ook met Turkije. Dat is in het huidig tijdsgewricht een beangstigende ontwikkeling. Hoe meer informatie over ons Nederlanders wordt verzameld, des te meer informatie in verkeerde handen vallen kan.

En hoe verhoudt zich de Sleepwet tot bijvoorbeeld art 67 lid 3 van het EU-verdrag?

De Unie streeft ernaar een hoog niveau van veiligheid te waarborgen, door middel van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en van racisme en vreemdelingenhaat, maatregelen inzake coördinatie en samenwerking tussen de politiële en justitiële autoriteiten in strafzaken en andere bevoegde autoriteiten, alsmede door de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken en, zo nodig, door de onderlinge aanpassing van de strafwetgeving.

Zal de grootscheepse informatieverzameling via de Sleepwet gepaard aan allerlei verdragen waarbij men zich met de inwoners van andere landen mag bemoeien, en onze vrijheid van meningsuiting aantasten?

Dat gevaar is best groot, want de EU is van plan zijn bevoegdheden op het gebied van strafrecht en strafvordering flink uit te breiden, met allerlei nieuwerwetse subjectieve delicten. Thans zijn in EU verband zeven economische delicten strafbaar: valsemunterij (munten en papiergeld), creditcard- en betaalchequefraude, witwassen, mensenhandel en vervuiling van de zee. Maar de EU wil ook onze vrijheden afpakken door straffen te stellen op subjectieve delicten zoals rassendiscriminatie, het aanzetten tot rassenhaat, orgaanhandel en corruptie bij de toekenning van overheidsopdrachten. De EU wil zelfs zelf de strafmaat bepalen en ons in de gevangenis stoppen, en dus nog meer bevoegdheden afpakken van onze eigen overheid.

Ook in artikel 88 lid 1 van de onderhavige Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten schuilen gevaren:

De diensten zijn bevoegd tot het aangaan van samenwerkingsrelaties met daarvoor in aanmerking komende inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen.

Dat houdt in dat geoogste data kunnen worden gedeeld met andere landen. Het is evident dat dat soms nodig is. Maar doordat in ons land merkwaardigerwijs verdragen als dit van Prüm boven de (Grond)wet staan is, gaat het hier genoemde delen van informatie vooral om het delen met exotische landen waar we nog geen verdragen mee hebben.  De verderop in dat wetsartikel genoemde goedbedoelde waarborgen over democratische inbedding en de vereiste toestemming van de Minister zullen echter kunnen worden omzeild. Al onze privé gegevens gaan straks linksom of rechtsom de hele wereld rond.

Verdragen zoals dat van Prüm dienen dan als vehikel en zorgen voor een open eind. Dat kan niet goed gaan: vroeg op laat zullen staten, de EU of individuele boeven, misbruik maken van (bij)vangsten in het sleepnet en zij zullen die informatie misbruiken voor zaken als chantage, liquidatie en het inperken van onze vrijheid van meningsuiting. De AIVD-MIVD-‘sleepwet’ is een bedreiging van onze vrijheid.

Teken daarom de petitie voor een referendum tegen de AIVD-MIVD-‘Sleepwet’! Vandaag nog!

Zie ook het video-interview met initiatiefnemer Joran van Apeldoorn


 1. Toen werd zonder een adequaat maatschappelijk en politiek debat de euro ingevoerd die onze koopkracht onderuit haalde en iedere werkende Nederlander opzadelde met een ongevraagde garantstelling van €20.000, en worden bejaarden die van hun spaargeld moeten leven steeds armer omdat ze door de ECB beroofd worden van hun rente-inkomsten terwijl de inflatie doorgaat. En onze politici laten het gebeuren, want het is ze te gecompliceerd.

Dit artikel verscheen eerder ook op Polderland

2 reacties

 1. André van Delft schreef:

  Het grootste gevaar van nog meer macht voor de inlichtingendiensten is het feit dat deze in handen zijn van criminele lieden die heel andere belangen hebben dan het belang van burgers. De inlichtingendiensten zijn een belangrijke partij bij de hoaxterreur die westerse landen vanaf 2001 teistert, en misschien wel langer.

  Een kenmerk van al die faketerreur is dat we nooit de ruwe CCTV beelden krijgen. Daarvoor horen we verschillende smoezen: de camera’s waren stuk of ze stonden per ongeluk uit; of stonden zogenaamd uit vanwege bezuinigingen, zoals bij de Big Ben nep-aanslag. Van de aanslag op Times Square kregen we een belachelijke in elkaar geknutselde reeks fragmenten.

  Daarom kan heel eenvoudige wetgeving volstaan om “terreur” te voorkomen: een eis dat alle bestaande CCTV installaties gewoon werken, en na een aanslag moeten alle beelden rond die tijd en die plaats jarenlang bewaard worden, en zelfs openbaar gemaakt, of in ieder geval toegankelijk voor ieder die interesse heeft. Niet alleen CCTV beelden, maar ook van andere bronnen zoals dash cams en smartphones. Met zulke wetgeving blijft er niets over van de angstklopperij.

 2. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  Om een referendum te kunnen houden: teken.sleepwet.nl
  [ van de vereiste 300.000 handtekeningen , zijn er meer dan 200.000 binnen ! ]