DE WERELD NU

Minister Ollongren & co zijn fucking for virginity

hoe een parlement de democratie af schaft

Het probleem met wat minister Ollongren en haar politieke aanhang lijken te willen is dat ze het niet definieert als censuur, maar desondanks een algemene terugdringing van lastige feitenmelders nastreeft. Niet alleen is dat compleet zinloos, maar het gaat ook veel interne tegenstrijdigheden blootleggen. Zie ook de titel van dit stukje.

Censuur is een veel lastiger probleem dan men in overheidskringen lijkt te beseffen. De hilarische tegenwerpingen die van tijd tot tijd voorbij trekken lijken een indicatie dat men zelf niet besefte waaraan men begon: dat belooft nog wat voor de komende jaren. Dat elimineert overigens direct alle verwijzingen naar Orwell – de Bijbel moet eerder in aanmerking komen: Ach heer, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen!

Wat dat betreft was de toewijzing van het sprekerschap aan Kasja Ollongren voor de Ien Dales lezing afgelopen vrijdag een affront aan de nagedachtenis van deze bestuurster. Wie zich haar nog herinnert zal beseffen dat Dales een vrouw was die in deze tijden een brug had kunnen vormen naar een partij als de PVV – als ze er al geen lid van was geweest. Zoals in de pers hier en daar nog werd gepiept dit weekend: Dales deed wat nodig leek te zijn, soms tegen de wensen van haar partijgenoten in. Kom daar nog eens om in dit tijdperk waarin politieke correctheid voor je carrière essentieel en daarom veel belangrijker is dan deskundigheid en bestuurlijk lef.

Dat ook is een kenmerkend verschil met minister Ollongren. De dame heeft niet speciaal lef, maar uit slechts wat haar dienstig lijkt op basis van haar persoonlijke achtergrond. En etaleert daarmee de enorme afstand die is gegroeid tussen de bestuurlijke PC en de werkelijkheid. Nuttig om kennis van te nemen – ook omdat we nu zeker weten dat het land beter niet langer door dit soort volk geregeerd zou moeten worden. Zo gaan we gegarandeerd naar de ratsmodee.

De verdwaasde inhoud van die speech vrijdag adresseerde een aantal herkenbare problemen dat het huidige D66 heeft met het FvD. Het politieke verdienmodel waarmee Alexander Pechtold D66 er electoraal weer bovenop hielp – breng ik u in herinnering – was gebaseerd op zijn beeld van een zo ver mogelijke verwijdering van het profiel van de gemiddelde PVV’er: jong, slim, hoog opgeleid en in principe liberaal en progressief. Allemaal zaken die in de optiek van Pechtold niet bij de PVV pasten. Dat de doelgroep van het FvD veel overlap heeft met de groep waarop Pechtold zich primair richtte was een te verwachten gebeurtenis. Maar het is mensen als Ollongren kennelijk toch rauw op het dak gevallen.

OllongrenGaat de aangifte van het FvD tegen minister Ollongren iets uithalen? Kort gezegd: aangezien er geen voorgedrukte aangifteformulieren klaar lagen hoeft u daar geen hoge verwachtingen van te hebben. Het heeft allemaal iets theatraals. Maar politiek gezien is er wel degelijk iets bijzonders gebeurd, dat niet zonder gevolgen zou mogen blijven. (zie eerst rechts, dan hieronder)
Ollongren
Met haar aanval ging Ollongren twee stapjes verder dan politiek zou moeten kunnen. Als de minister dit roept staan haar (en wellicht het kabinet!!) feitelijk maar twee wegen open: een voorstel doen om het FvD te verbieden of af te treden. Je kunt als bestuurder politieke partijen geen gevaar voor het land noemen zonder ze te willen verbieden. Als partijicoon zou dat nog gaan: het hoort bij de politieke kinnesinne. Zeker zo kort voor verkiezingen.

Maar het is dan ook geen wonder dat Alexander Pechtold niet gevraagd was deze lezing te houden. Zoals Ollongren zelf benadrukte: ze sprak die rede uit als minister van Binnenlandse Zaken van Nederland. In die positie is dit geen vrijblijvendheid die je achteloos uit je mond kunt laten rollen. Zulke verregaandheden dwingen tot er op volgend beleid, dat als de Kamer zich daartegen verzet alsnog tot aftreden leiden moet. Dat zijn de consequenties van ons staatsrecht.

Het is vervelend voor Rutte en het kabinet, maar men moet zich realiseren dat het afschieten van ongeleide projectielen een verplichting is aan goed bestuur. Als men dat binnen het kabinet zelf niet snapt, dan dient de Kamer de premier daaraan te herinneren. Ter vertroosting van de premier: het verlies van deze minister die een keur aan onhoudbare voorstellen heeft gedaan en zelfs in werking heeft gezet zou hem moeten opluchten. Met haar vertrek kan veel worden ingetrokken, en nu bepaalde standpunten eenmaal zijn verkondigd is de beoogde schade aan de VvMU toch al aangericht. D66 kan zich niet veroorloven zo vlak voor GRNL2018 het kabinet te laten vallen, en dat dit niet heel lang zo door kan gaan ziet een kind.

26 reacties

 1. Bob Fleumer schreef:

  Als FvD ergens een gevaar voor is is het de regering en terecht ik herken deze regering niet als uitkomst van de verkiezingen eigenlijk eerder het tegendeel. En Nederland kan deze regering missen als kiespijn.
  Als je ziet wat er in de wereld gebeurt en waar ze hier mee bezig zijn slaat de angst je om het hart, zoveel onbenul en lafheid is ongekend. Het feit dat Rutte niet meteen Ollongren tot de orde riep spreekt weer boekdelen over Rutte; een babbelende vraagteken.

 2. Fiscuswerper schreef:

  Pechthold heeft de Daleslezing in 2006 verzorgt en dat was ook meteen de laatste keer dat ik ben geweest. U weet toch dat de oprichter van de Burg. Dales Lezing nu landelijk secretaris is bij D666? Femke Halalsema schreef in 2003 de lezing ’s morgens nog aan de keukentafel want de linkse politiek neemt Nijmegen wel serieus.

 3. Johan P schreef:

  Hoewel ik het eens ben met d strekking van het artikel zou ik er niet veel op durven verwedden dat Ollengren opstapt. Het zal wel weer blijven bij een slap excuus voor een slecht verwoorde mening en dat is het dan wel weer

 4. Voight-Kampff schreef:

  Heb de moeite genomen om de Ien Dales lezing van 02.02.2018 door te nemen. Er is niet door te komen vanwege het incoherente karakter en het gebrek aan intellectuele capaciteit dat wordt afgedekt met moeilijke woorden. Hierbij mijn reactie op de meest voor de hand liggende onzin:

  “Want waar die Grondwet de basis vormt van onze identiteit”
  Fout: De grondwet vormt de basis van de individuele soevereiniteit. En ‘identiteit’ (net als cultuur) is er het gevolg/resultante/afgeleide) en niet een uitgangspunt.

  *

  “Het koningschap en de oranjes voorzagen in een behoefte aan verbondenheid”

  Ha, ha; door de individuele soevereiniteit op te heffen en even een grondwet op te laten stellen door de regenten en God erbij te betrekken i.p.v. een meta-juridische grondwet door en van het volk te accepteren waarmee het volk zichzelf beschermt tegen de macht van de staat.

  *

  “Wij moeten naar onze eigen grondrechtelijke traditie kijken. Die voert terug tot onze onafhankelijkheidsverklaring van 1581 (!). Dat document kennen wij onder de naam het Plakkaat van Verlatinghe.”

  Dat document waarin stond vermeld dat het principe van volkssoevereiniteit in Nederland opgenomen was in de eerste Grondwet in Nederland, namelijk in de ‘Acte van Staatsregeling voor het Bataafsche volk’ (1798) van de Bataafse Republiek. Hierin kwam de volkssoevereiniteit tot uitdrukking in het gebruik van het woord ‘volk’ en in de uitwerking van artikel 1 in:
  - Lid 2, ‘Het maatschappylyk verdrag wyzigt nog beperkt de natuurlyke regten van den mensch, dan in zoo verre zulks ter bereikinge van dat oogmerk noodzakelijk is.’;
  - Lid 9, ‘Geen lid, geen gedeelte der maatschappy, kan zich het oppergezag aanmatigen.’;
  - Lid 12, ‘Aan deze vertegenwoordigende magt [Burgerlyke en staatkundige staatsregels] zijn alle bewindvoerende lichaamen ondergeschikt en verantwoordelyk.’

  Dus, in 1798 leefden de Nederlandse burgers in een staat die de volkssoevereiniteit voorop had gesteld, over het actieve kiesrecht. Deze rangorde is met opzet verlaten tijdens de verschillende transformaties van de grondwet. Bij de overgang van de confederatie van de Bataafse Republiek naar een centraal geleide eenheidstaat in 1801, heeft men ervoor gekozen om een nieuwe grondwet te schrijven, volgens Frans model i.p.v. de bestaande grondwet te herzien (zoals later gebruikelijk). Uiteindelijk heeft men de soevereiniteit van het volk in 1814 overgedragen aan de ‘soevereine vorst’ Willem van Oranje (die toen nog niet de titel ‘koning’ voerde) in het ‘Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden’.
  Kortom, de staat heeft de soevereiniteit van het individu toegeëigend.

  *

  “Wat nu als die Grondwet van ons er niet was geweest?”

  Vorm: Wie bedoelt ze met “ons”? Ik mag toch hopen het volk en niet het volk inclusief de staat.

  Inhoudelijk: Dan hadden we een grondwet gehad die meta-juridisch tot stand was gekomen en was opgesteld door het volk. Hierin had o.a. gestaan dat het soevereine volk de absolute macht in een staat vertegenwoordigt en de staat dienend is aan het volk (de natiestaat is in status slechts autonoom). Dan hadden we een constitutioneel hof gehad. Dan hanteerden wij nationale wetten die internationale verdragen domineerden, dan hadden we een gekozen minister-president gehad en rechters die aansprakelijk konden worden gesteld. En was de Nederlandse rechtsstaat niet zonder mandaat overgeleverd aan de externe federale EU-macht.

  *

  “Wat nu als die Grondwet van ons er niet was geweest?”
  Dan waren we niet opgezadeld met een minister van binnenlandse zaken die ongedeerd machts- en partijpolitiek staat te bedrijven in haar positie van minister door Wilders en Baudet te demoniseren. En dan stond deze minister vandaag voor een volkstribunaal om zich daarvoor te verantwoorden.

  En die clowns in het parlement stonden erbij en keken ernaar. Potsierlijk.

 5. Carthago schreef:

  @Karina.Inderdaad, schandalige ongemotiveerde trap naar Baudet van een riooljournalist van schijnheilig Elsevier.Elsevier specialiseert zich meer en meer in fakenews en glijdt razend en snel af.

 6. Hannibal schreef:

  @Fiscuswerper
  Dank, dat had ik even moeten checken alvorens dit te schrijven. De overige info is ook verhelderend, helaas. 🙂

 7. Erik schreef:

  De PVV, Martin Bosma, zou een interpellatie van olongren moeten eisen, dat uitmondt in, of een voorstel tot verbod FvD, of haar aftreden.

 8. Voight-Kampff schreef:

  @ Karina.

  Tja, eerlijk gezegd heeft FvD dit aan zichzelf te wijten door reactief in het onderwerp van links mee te gaan en zelf geen leidend thema (ligt voor het oprapen; de disfunctionele Nederlandse rechtsstaat) te hanteren.

  Het FvD zit in de verdediging en weten er nog het beste van te maken met een aanklacht. Daarin zijn opportunisten goed en daar ligt ook hun kracht.

  Het FvD doet het goed aan staat in de prognose op 15 zetels. Volgens mij is dit dan ook het plafond van een partij die acteert op basis van naamsbekendheid en presentatie. De toegevoegde waarde van het FvD ligt op het vlak van de verdeeldheid, omdat ze zetels afsnoepen van alle partijen. Hierdoor wordt een meerderheidsregering zoals wij die nu hebben onmogelijk. En het verwijderen van een dergelijke negatieve factor is reeds een stapje voorwaarts in de puinhoop genaamd Nederlandse rechtsstaat.

  Dus, nuttig het FvD. Meer niet. De gamechanger zijn ze niet. En dat is jammer, want daarvoor hebben ze de capaciteiten, het lef en het momentum mee.

 9. Frans Groenendijk schreef:

  Circa 90% van de reacties onder het artikel van mevrouw Joosten van Elsevier is uitgesproken negatief.

 10. Voight-Kampff schreef:

  @ Frans Groenendijk. Die 90% dat zijn slechts de soevereine burgers die in de Nederlandse rechtsstaat aan de zijlijn van het speelveld van de Nederlandse rechtsstaat staan geparkeerd en een staatsgreep herkennen; namelijk een minister die de volksvertegenwoordiging onderwerpt. Helaas zijn de regenten in de Nederlandse rechtsstaat onaantastbaar omdat volkssoevereiniteit als absolute macht in de Nederlandse rechtsstaat niet staat opgenomen. Daar ligt de strijd! Het is te hopen dat Baudet hiervan leert en dat hij beseft dat hij deze aanval kan overleven met een aanklacht tegen de minster, maar dat de volgende aanval er aan zit te komen. Baudet zal toch echt even na moeten gaan denken hoe hij in deze situatie is verzeild en welke ruimte de grondwet de staatsinrichting biedt aan de staat om het volk te overheersen en haar volksvertegenwoordigers te criminaliseren.

 11. Voight-Kampff schreef:

  @ Erik.

  “De PVV, Martin Bosma, zou een interpellatie van olongren moeten eisen, dat uitmondt in, of een voorstel tot verbod FvD, of haar aftreden.”

  U.I.T.S.T.E.K.E.N.D.E suggestie.

 12. Frans Groenendijk schreef:

  @Voight-Kampff Ik citeer uit mijn eigen stuk over het juridisch activisme van de president van de Hoge Raad, Feteris:

  SLOTOPMERKINGEN
  Die beschamende lafheid hield niet op na de Tweede Wereldoorlog. In twee van de meest spraakmakende arresten van de HR – over Gerard Reve’s Ezel en over Walburgia – doken ze.
  > > Er is een politieke strategie nodig om het hoofd te bieden aan dat fenomeen van het juridisch activisme. Dat is geen kattenpis. Maar we kunnen er niet omheen. < < Waarom dat zo is, kan niet beter geïllustreerd worden dan via de Van Dale-citaten in de afbeelding boven dit stuk: onder mensen met nogal wat macht leeft de opvatting dat bevolking en foute politici ingepeperd moet worden dat ze, ja wat eigenlijk? Moeten lijden? Het wezen van een rechtstaat is dat bepaalde zaken niet getolereerd worden en dat er effectief opgetreden zal worden tegen overtreders van de wetten. En ‘reguliere rechtspleging’ is iets voor soevereine staten, niet iets voor instituties die door kleine, maar goed georganiseerde, minderheden worden opgedrongen aan de bevolking. Niet voor lieden die handelen vanuit de bewuste of onbewuste overtuiging dat ‘we’ bezig zijn een wereldregering op te zetten en narigheid in de wereld uiteindelijk altijd de schuld is van wat westerse staten op hun geweten hebben.

 13. Voight-Kampff schreef:

  @ Frans Groenendijk. Duidelijk en zeer waardevolle toevoeging. Dank.

 14. Voight-Kampff schreef:

  In zijn algemeenheid maak ik hier een opmerking over hantering het begrip ‘soevereiniteit’.

  In een functionele rechtsstaat is het niet te tolereren dat het begrip ‘soevereiniteit’ door zowel het volk als de staat wordt toegeëigend. Want, indien de staat soeverein zou zijn dan zou dat betekenen dat de staat de absolute macht in een natiestaat vertegenwoordigt. En dat kan niet het geval zijn want dan zou de staat het volk domineren. En dat is niet de bedoeling. Het volk is soeverein en vertegenwoordigt via de volkswil (verkiezingen) het absolute gezag in een staat in het parlement. Een natiestaat heeft slechts de status van autonomie.

  Samenvattend: het volk is soeverein en de staat is autonoom!

  Deze eenvoudige redenering en dit eenvoudige uitgangspunt is de sleutel tot de oplossing van het probleem van staatsoverheersing (over het volk).

 15. Cool Pete schreef:

  1. De Nederlandse Grondwet ?
  – die is buiten werking gesteld door dat abjecte artikel 1. [ Halsema ]
  – die is buiten werking gesteld, door – niet bestaand ! – “internationaal recht”
  te laten prevaleren boven elke Nederlandse wetgeving.
  – die is buiten werking gesteld, door [ alle ] soevereiniteit over te dragen aan dat,
  niet democratisch tot stand gekomen, “EU”-konstrukt.

  2. Ollongron, is in de leerschool van Rutte, Pechtold, Donner, Trix, Brinkhorst,
  v/d Broek, Wijers, en Merkel, Juncker, George Soros, “obama” Sotero, e.v.a,
  – anti-democratisch [ dus: censuur, geen referenda, geen vrije media, geen VvMU, enz ]
  – globalistisch [ =voordelig voor de elite ]
  – pro mohammedanisme [ geeft rechteloze onderworpenen ]
  – cultuur-marxistisch [ “progressief” ]
  – anti Westers
  “Diepe denkers” – die alles kapot maken.
  Alstublieft, dank u wel.

 16. Voight-Kampff schreef:

  @Cool Pete. Ik neem aan dat dit jouw inbreng is als lid van het FvD? 😉

 17. Cool Pete schreef:

  @Voight-Kampff: dit is: Cool Pete is BORN FREE [ and equal in rights ].

 18. Tim schreef:

  Ollengren is een volledig ongeleid projectiel, dat voortdurend ondoordachte voorstellen en meningen verkondigt. Dit gaat binnende kortste keren verkeerd aflopen. Ze is veel te licht voor haar huidige functie.

 19. Voight-Kampff schreef:

  @ Cool Pete. Daar denken onze overlords toch anders over!

 20. josef kuijpers schreef:

  Wéér zo iemand die denkt dat het Inburgeringsdiploma zaligmakend is bij de integratie. En dan ook nog van een partij met het standpunt “er kunnen er nog méér bij”. Naïef, ondeskundig… maar vooral levensgevaarlijk zulke figuren aan de toetsen!

 21. Voight-Kampff schreef:

  Als antwoord op Pechtold’s mbt excuses van Geraldine van der Gijp stel ik hierbij voor dat ZIJ zich daarentegen verkiesbaar stelt voor een parlementszetel. In de setting van de regering- en parlementclowns zou zij niet misstaan. En vormt Geraldine tevens een gepast protest zolang het volk niet soeverein is. Zonder enige twijfel zou ik op Geraldine stemmen. Ollongren met Geraldine confronteren zou het rariteitenkabinet recht doen.

 22. Voight-Kampff schreef:

  Pechtold’s = Pechtold’s eis

 23. willem schreef:

  Ze sprak op persoonlijke titel en NIET namens het gehele Kabinet.

 24. Cool Pete schreef:

  @willem: fout: ze heeft zelf verklaard, als MINISTER te hebben gesproken; dus als
  lid van het kabinet – waarvoor de MP verantwoordelijk is.