DE WERELD NU

Man-made Global Warming is een hardnekkige mythe

Man-Made Global Warming

Man-made Global Warming (MMGW) is een hardnekkige mythe. Do the math!

MMGW is een van oorsprong wetenschappelijke these, die al jarenlang agressief wordt gepromoot door een linkse kongsi van politiek, milieuorganisaties en media. Daarbij wordt geen tegenspraak geduld.

Een groot deel van het bedrijfsleven heeft inmiddels eieren voor zijn geld gekozen en zich er ook maar bij aangesloten. Dat is het resultaat van een soort maatschappelijke chantage. Zouden die bedrijven dat niet doen, dan kunnen ze rekenen op…

Boycots, protestacties, verbale agressie en een continue stroom aan negatieve publiciteit.

Je hoeft niet doorgestudeerd te hebben om te begrijpen dat het dan als bedrijf moeilijk wordt om het hoofd boven water te houden. Dan maar mee doen met de algehele verdwazing, zodat er tenminste nog iets aan kan worden verdiend.

Hoog tijd om eens wat afstand te nemen. Hoog tijd ook om nuchter de rekening op te maken over deze door de politiekcorrecten zo bejubelde MMGW-theorie, de doctrine dat de aarde gevaarlijk snel zou opwarmen als gevolg van menselijk handelen. Resultaat: Hel en verdoemenis!

Wat houdt Man-Made Global Warming (MMGW) of Anthropogenic Global Warming (AGW) ook alweer precies in? Het is een wetenschappelijke these gebaseerd op een soort drietrapsraket. Die luidt als volgt:

 1. De aarde warmt op en dat leidt tot allerlei rampspoed voor de mensheid.
 2. De belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde is de toename van CO2 in de atmosfeer.
 3. De belangrijkste oorzaak van de toename van CO2 is menselijke activiteit.

MMGW barst van de onzekerheden en wordt momenteel op alle fronten onderuit gehaald door de feitelijke waarnemingen. Ik ga nu een toelichting geven, stap voor stap.

Stelling 1 (de eerste traptrede): De aarde warmt op en dat leidt tot allerlei rampspoed voor de mensheid. Is dat wel zo?

Dat een eventuele verhoging van de gemiddelde temperatuur op aarde per definitie tot rampspoed zal leiden is allerminst gezegd. Het is echter wel duidelijk dat daardoor allerlei zaken geleidelijk zullen veranderen. Dat hoeft echter niet altijd ten kwade te zijn.
Het zal een complexe mengeling aan gevolgen hebben, waaronder naast negatieve ook vele positieve, zoals: het ontstaan van meer agrarische mogelijkheden in streken waar het nu te koud is en makkelijker kunnen delven van wegens permafrost nu moeilijk bereikbare grondstoffen.


En minder jaarlijkse temperatuurslachtoffers onder de mensen wereldwijd (want extreme koude kost meer mensenlevens dan extreme warmte) en een kleinere behoefte aan energie om mensen te verwarmen.

En kortere en zodoende energie besparende scheepvaartroutes (door het verdwijnen van ondoordringbare ijsmassa’s) en een verrijking van de biodiversiteit in de nu nog gematigd koude streken, enzovoort, enzovoort.

Het is hierbij goed te bedenken dat het in het verleden op aarde tientallen miljoenen jaren lang veel warmer is geweest dan nu, terwijl het leven op aarde toen floreerde. Het is dus niet allemaal kommer en kwel wat ons te wachten staat, mocht de aarde daadwerkelijk opwarmen.

Dit is het eerste punt waarop de MMGW-theorie faalt. Over naar Stelling 2 (de tweede traptrede): De belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde is de toename van CO2 in de atmosfeer.


De CO2-concentratie in de lucht is de afgelopen jaren gestaag gestegen. Als CO2 de hoofdoorzaak van de opwarming van de aarde zou zijn, zoals MMGW beweert, dan zou de gemiddelde temperatuur op aarde dus navenant verder gestegen moeten zijn.

Omdat metingen van onafhankelijke mondiale meetsystemen niet een stijging maar juist wat afvlakking hebben laten zien kunnen we concluderen dat CO2 kennelijk niet de belangrijkste drijfveer achter recente wereldwijde temperatuurverandering is geweest.

Blijkbaar hebben andere (deels onbekende) factoren een veel groter effect op het verloop van de temperatuur. De invloed van CO2 moet in elk geval minder dan 50% zijn geweest. Laten we veronderstellen dat CO2 toch nog een effect van 45% heeft gehad…… maar dat dit méér dan teniet is gedaan door 55% invloed van andere factoren.

Botte pech!

Hoe het ook zij, ook hier blijkt uit de praktijkcijfers, dat MMGW kennelijk is gebaseerd op een onjuiste aanname. Dit is het tweede punt waarop MMGW faalt.

Sowieso was er gedurende het hele bestaan van de aarde nooit een lineaire correlatie tussen CO2 en de gemiddelde temperatuur op aarde. Als er al een relatie is, dan is die absurd grillig. Tot zover stelling 2!

Man-Made Global Warming

Over naar Stelling 3 (de derde traptrede): De belangrijkste oorzaak van de toename van CO2 in de atmosfeer is menselijke activiteit.

Man-Made Global Warming

Man-Made Global Warming

Slechts circa 3% van alle CO2 in de lucht is gevolg van menselijk handelen, dat wil zeggen door verbranding fossiele brandstoffen, industriële processen en veranderend landgebruik. De rest is puur natuur: uitgestoten door oceanen, flora, fauna, vulkanen, enzovoort.

Man-Made Global Warming

Het is daarom nogal discutabel te veronderstellen dat antropogene uitstoot de belangrijkste reden voor het stijgende CO2-gehalte in de atmosfeer zou zijn. Temeer daar de CO2-concentratie al een grillig verloop kent zolang als de aarde bestaat.

Man-Made Global Warming

Ook gedurende de lange tijd dat er nog geen mens op aarde te bekennen was. Het lijkt dan ook behoorlijk megalomaan om te veronderstellen dat de mens momenteel van doorslaggevende invloed is op de CO2-concentratie in de lucht.

Man-Made Global Warming

Conclusie
De MMGW-theorie schiet over de gehele linie tekort. Het is een full frontal fail gebleken. En met zeer veel onzekerheden. Zij zou door weldenkende rationele mensen nooit als grondslag worden gebruikt voor het nemen van allerlei verregaande beleidsbeslissingen. Beslissingen zoals het doen van kostbare uitgaven, waarvan het uitermate onzeker is of ze iets oplossen, voor zover er überhaupt iets op te lossen valt. De enige zekerheid die we hebben is dat zij zullen leiden tot enorme belastingverhogingen.

Man-Made Global Warming

Dit alles plaatst de CO2-emissiehandel, conform het Kyoto-verdrag, in een uiterst twijfelachtig daglicht. Deze handel in virtueel leed vloeit rechtstreeks voort uit de MMGW-theorie. Jaarlijks worden wereldwijd voor tientallen miljarden euro’s aan rechten op CO2-uitstoot verhandeld.

Man-Made Global Warming

Het doel hiervan is om fictieve rampen in de verre toekomst te vermijden. Onheil dat alleen bestaat in de verknipte fantasieën van bezeten politici, milieuactivisten en journalisten.

Man-Made Global Warming

Man-Made Global Warming

Als het aan klimaatalarmisten ligt dan zullen CO2-reductie-afspraken steeds strakker worden aangehaald en verder worden uitgebreid. Dit zal leiden tot de grootste zinloze kapitaalvernietiging uit de geschiedenis van de mensheid. Alleen de grote banken worden hier beter van.

De MMGW-waanzin samengevat in één alinea!

Man-Made Global Warming

Noem het sociaal, noem het betrokken, noem het goed bedoeld. Maar heb alstublieft niet de pretentie hiermee de aarde van de ondergang te redden.

Man-Made Global Warming

Het is en blijft een opzichtige, immorele en zinloze verkwisting van geld op een schaal die niet te bevatten is. Geld, dat ook met een hogere effectiviteit aan allerlei andere maatschappelijke doeleinden besteed had kunnen worden.

De paranoia regeert. Waar gaat dit eindigen?


@Percolator_HNJ. Voor al uw sterke koffie.

Man-Made Global Warming

7 reacties

 1. Carthago schreef:

  Klimaathysterie is big business.Er zal oneindig meer geproduceerd en geconsumeerd moeten gaan worden om de opgelegde belastingen over te kunnen dragen aan de georganiseerde linkse ontvangers met hun begeleidende huisbanksters.Een typisch nieuw links initiatief voor een nieuwe dictatuur , de klimaatgoelag.

 2. Der Ganzumsonst schreef:

  En dat alles, terwijl al is aangetoond dat het paradigma van het radiatieve broeikas concept niet klopt.
  Zie hiervoor deze timeline: https://twitter.com/NikolovScience .
  Dat het hier een heuse paradigma verschuiving betreft, bewijst de reactie van het veld hierop:
  Doodse Stilte!

 3. Carthago schreef:

  @Der ganzumsonst.Wat te denken van een nieuw paradigma ?:”dankzij global warming minder gas door de centrale verwarming.”

 4. Der Ganzumsonst schreef:

  @ Carthago,
  Maar die “Global warming”houdt geen stand. De komende decennia zal die o zo belangrijke globale temperatuur wel weer naar beneden kachelen zoals hij eerder omhoog gekomen is. En de gasprijs zal blijven stijgen.
  Truths never triumphs, it’s opponents just die out.

 5. Thea schreef:

  De temperatuur op aarde schommelde altijd al. Groenland heet Groenland omdat het ooit groen was. Er groeiden zelfs wijnstokken. In Limburg vinden we steenkool lagen. Dat kan alleen maar als het daar ooit tropisch was. Het zelfde geldt voor Antarctica. Waarom de temperatuur schommelt weten we niet precies. Mogelijk heeft de stand van de zon er iets mee te maken. De huidige “milieumaatregelen” zijn grootscheepse FRAUDE.

 6. Bob Fleumer schreef:

  Zelfs als de temperatuur 2 graden stijgt vriest het op de Zuidpool geen 45 graden maar 43 graden dat is nog heel koud hoor dan ontdooit er nog helemaal niks.

 7. Cool Pete schreef:

  Heel. heel goed artikel.

  Die hele zgn. “man made klimaat-verandering” is nooit wetenschappelijk bewezen; eerder is aangetoond dat het onzin is.
  Dit nu is een school-voorbeeld van “fake news’: door instellingen en door overheden gebrachte verhalen,
  die foutief en misleidend zijn, maar die een politiek doel hebben. Het eerste doel is subsidies binnen halen; en het grote doel is: “linkse” politiek: kapitaal-overdracht van het “rijke” Westen, naar de rest van de wereld.
  [ Want “links” vindt het een goed idee, de ‘kip met de gouden eieren’ te slachten;
  dan wordt weliswaar IEDEREEN arm, maar dan is iedereen tenminste ” g e l i j k “……
  ofzo …. ofzoiets …. en dat is dan ” r e c h t v a a r d i g ” ofzo …. ofzoiets. Suicide is painless.

  Oplossingen moeten gezocht worden in de richting van :
  – wereldwijde geboorte-beperking
  – wereldwijd herbebossen, erosie tegengaan, vruchtbaar maken woestijnen, schoonmaken oceanen, enz
  – thorium [ msr ] kern-energie; aanvullend: zonne-energie
  – goed onderwijs
  – bevorderen democratische rechtstaten